Förslag till resolution - B8-0542/2015Förslag till resolution
B8-0542/2015

FÖRSLAG TILL RESOLUTION om den årliga rapporten 2014 från Olafs övervakningskommitté

3.6.2015 - (2015/2699(RSP))

till följd av frågorna för muntligt besvarande B8-0553/2015, B8-0554 och B8‑0555/2015
i enlighet med artikel 128.5 i arbetsordningen

Inés Ayala Sender för S&D-gruppen

Förfarande : 2015/2699(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
B8-0542/2015
Ingivna texter :
B8-0542/2015
Antagna texter :

B8-0542/2015

Europaparlamentets resolution om den årliga rapporten 2014 från Olafs övervakningskommitté

(2015/2699 (RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–       med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 883/2013 av den 11 september 2013 om utredningar som utförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1073/1999 och rådets förordning (Euratom) nr 1074/1999[1],

–       med beaktande av sitt beslut av den 29 april 2015 om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2013, avsnitt III – kommissionen och genomförandeorgan[2],

–       med beaktande av sitt beslut av den 3 april 2014 om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2012, avsnitt III – kommissionen och genomförandeorgan[3],

–       med beaktande av den årliga rapporten 2014 från Olafs övervakningskommitté (nedan kallad kommittén),

–       med beaktande av Olafs svar på kommitténs årliga rapport 2014, det kompendium med Olafs svar på yttrandena och andra dokument som ingår i kommitténs årliga rapport 2014,

–       med beaktande av frågorna till kommissionen om den årliga rapporten 2014 från Olafs övervakningskommitté (O-000060/2015 – B8-0553/2015, O-000061/2015 – B8‑0554/2015 and O-000066/2015 – B8-0555/2015),

–       med beaktande av artiklarna 128.5 och 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.     Olafs uppdrag utgår från artikel 325 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget). Olaf är en del av kommissionen och har en särskild ställning som oberoende organ för att genomföra utredningar i samband med bedrägeribekämpning.

B.     Kommitténs uppgift är att garantera och förstärka Olafs oberoende, såsom anges i förordning (EU, Euratom) nr 883/2013, vid ett korrekt utövande av de befogenheter Olaf tilldelats.

C.     Budgetkontrollutskottet bjöd i detta sammanhang inte in generaldirektören för Olaf till det sammanträde den 4 maj 2014 vid vilket kommittén lade fram sin årliga rapport 2014.

D.     Olafs svar på de yttranden och andra dokument som ingår i kommitténs årliga rapport 2014 ingick inte i de officiella handlingarna på dagordningen för budgetkontrollutskottet.

1.      Europaparlamentet beklagar djupt att det för första gången inte sändes ut någon officiell inbjudan från budgetkontrollutskottet till Olafs generaldirektör, trots att detta hade varit relevant i samband med kommitténs årliga rapport 2014 och trots att en ivrig diskussion ägde rum mellan de två organen.

2.      Europaparlamentet beklagar att budgetkontrollutskottet inte lägger samma vikt vid, eller ägnar tillräcklig uppmärksamhet åt, framläggandet av Olafs årsrapport för 2014, som offentliggjordes ett par veckor efter det att kommitténs årliga rapport lades fram, den 2 juni 2015.

3.      Europaparlamentet betonar vikten av att de båda årsrapporterna för 2014 diskuteras på ett tillfredsställande sätt så att parlamentet kan ta all tillgänglig relevant information i beaktande på ett så viktigt politikområde för Europeiska unionen.

4.      Europaparlamentet beklagar att, än en gång, en ofärdig diskussion pressas fram till föredragningslistan för plenarsammanträdet, såsom senast skedde i fallet med tobaksavtalen under sammanträdesperioden 18–21 maj 2015, och att värdefulla resurser förbrukats och kammaren inte haft någon chans att avge ett ordentligt och väl underbyggt yttrande.

5.      Europaparlamentet efterlyser mer ändamålsenliga diskussioner, med respekt för öppenhet och full insyn för parlamentet och EU-medborgarna.

6.      Europaparlamentet uppmanar kommissionen med eftertryck att underlätta förhandlingarna mellan Olaf och kommittén i syfte att ändra samarbetsarrangemangen så att kommitténs roll och dess verksamhetsområde förtydligas.

7.      Europaparlamentet välkomnar att Olaf och kommittén strävar efter ett avtal i syfte att förbättra den information som Olaf kan tillhandahålla kommittén.

8.      Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen.