Procedure : 2015/2730(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0548/2015

Indgivne tekster :

B8-0548/2015

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 11/06/2015 - 5.5
CRE 11/06/2015 - 5.5
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2015)0233

FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 151kWORD 74k
Se også det fælles beslutningsforslag RC-B8-0548/2015
8.6.2015
PE558.922v01-00
 
B8-0548/2015

på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser

jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2


om de seneste afsløringer af korruption på højt niveau i FIFA (2015/2730(RSP))


Helga Trüpel, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Igor Šoltes for Verts/ALE-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om de seneste afsløringer af korruption på højt niveau i FIFA (2015/2730(RSP))  
B8‑0548/2015

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til de seneste korruptionsskandaler, som pletter FIFA's omdømme,

–       der henviser til beslutningerne om at afholde VM i Rusland og Qatar, som begge er blevet stærkt kritiseret set ud fra et menneskerettighedsperspektiv,

–       der henviser til sin beslutning af 14. marts 2013 om aftalt spil og korruption i sport(1),

–       der henviser til det nylig vedtagne direktiv om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme,

–       der henviser til Kommissionens antikorruptionsrapport fra 2013,

–       der henviser til Kommissionens meddelelse af 18. januar 2011 om udvikling af sportens europæiske dimension (COM(2011)0012),

–       der henviser til sin beslutning af 2. februar 2012 om sportens europæiske dimension(2),

–       der henviser til Kommissionens hvidbog om idræt af 11. juli 2007 (COM(2007)0391),

–       der henviser til Kommissionens meddelelse om bekæmpelse af korruption i EU (COM(2011)0308),

–       der henviser til sin beslutning af 15. september 2011 om EU's bestræbelser med hensyn til bekæmpelse af korruption(3),

–       der henviser til Kommissionens strategi om ligelig kønsfordeling i selskabsbestyrelser og forslag til direktiv om en mere ligelig kønsfordeling blandt menige bestyrelsesmedlemmer i børsnoterede selskaber og tilhørende foranstaltninger (COM(2012)0614),

–       der henviser til den resolution, der blev vedtaget af Rådet og repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer, forsamlet i Rådet den 21. maj 2014, om EU-arbejdsplanen for sport (2014-2017),

–       der henviser til beretning fra Kommissionen til Rådet på grundlag af artikel 9 i Rådets rammeafgørelse 2003/568/RIA af 22. juli 2003 om bekæmpelse af bestikkelse i den private sektor,

–       der henviser til Kommissionens henstilling af 13. november 2012 med henblik på Rådets afgørelse om bemyndigelse af Europa-Kommissionen til at deltage på EU's vegne i forhandlingerne om en international konvention fra Europarådet om bekæmpelse af manipulation af sportsresultater (COM(2012)0655),

–       der henviser til Europarådets konvention om manipulation af idrætskonkurrencer af 18. september 2014,

–       der henviser til Europarådets Parlamentariske Forsamlings resolution af 23. april 2013 om reformen af fodboldsportens styrende organer,

–       der henviser til Europarådets Ministerkomités henstilling af 28. september 2011 om fremme af sportens integritet og bekæmpelse af manipulation af resultater, navnlig aftalt spil,

–       der henviser til det nye sportsprogram inden for rammerne af Erasmus+, der sigter mod at støtte foranstaltninger, der resulterer i udvikling, overførsel og gennemførelse af innovative ideer og praksisser på europæisk, nationalt, regionalt og lokalt plan, og gennem hvilken sportslige tiltag bør bidrage til udviklingen af en europæisk dimension til sport og derved øge samarbejde og harmonisering mellem idrætsorganisationer,

–       der henviser til Michael J. Garcias undersøgelse af beskyldningerne om korruption i forbindelse med fodboldsporten, som blev bestilt af FIFA i juli 2012,

–       der henviser til artikel 2 i FIFA's vedtægt, der fastsætter, at målene for FIFA er: at fremme integritet, etik og fairplay med det formål at forhindre alle metoder og praksisser, såsom korruption, doping eller manipulation af kampe, der kan bringe integriteten af kampe, turneringer, spillere eller officials i fare eller give anledning til misbrug af fodboldforbundet,

–       der henviser til Interpols afsløringer til avisen "Politico" den 3. juni 2015 vedrørende arrangementer med FIFA,

–       der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.     der henviser til, at idrætsorganisationers integritet er af stor betydning, eftersom sport spiller en central rolle for både professionelle og amatører med hensyn til fremme af fred, respekt for menneskerettighederne og solidaritet på globalt plan, skaber sundhedsmæssige og økonomiske fordele og spiller en afgørende rolle med hensyn til at fremhæve grundlæggende pædagogiske og kulturelle værdier og fremme social inklusion;

B.     der henviser til, at 14 FIFA-officials, herunder vicepræsidenten, blev anholdt den 27. maj 2015 af de schweiziske myndigheder i Zürich;

C.     der henviser til, anholdelserne blev foretaget efter anmodning fra USA's justitsministerium;

D.     der henviser til, at det er en bevislig kendsgerning, at FIFA i mange år har fungeret som en uigennemsigtig og notorisk korrupt organisation, der ikke skal stå til ansvar; der henviser til, at de seneste anholdelser bekræfter eksistensen af systemisk, udbredt og kontinuerlig svindel og korruption i FIFA - dette blev blandt andre kilder påvist i Michael J. Garcias undersøgelse, hvis indhold aldrig er blevet afsløret fuldt ud - og ikke af isolerede tilfælde af dårlig opførsel, som hævdet af FIFA's tidligere præsident, Joseph Blatter;

E.     der henviser til, at de schweiziske og amerikanske myndigheder ligeledes har indledt en særskilt strafferetlig efterforskning af, hvordan VM i fodbold 2018 og 2022 blev tildelt henholdsvis Rusland og Qatar;

F.     der henviser til, at korruption er en form for kriminalitet, der alt for ofte opdages eller anmeldes på et meget sent tidspunkt, og henviser til, at korruption åbenlyst praktiseres af organisationer, der under dække af deres lovlige aktiviteter foretager ulovlige handlinger såsom pengehvidvaskning;

G.     der henviser til, at kriminelle aktiviteter af denne art har fundet sted i stor international målestok og med forbindelser over hele verden på en sådan måde, at ingen institution, intet land eller ingen organisation alene ville være i stand til at bekæmpe korruption i en organisation som FIFA;

H.     der henviser til, at en af konsekvenserne af korruption er, at hele det sportslige område miskrediteres og tilliden til alle aktioner, der er iværksat af FIFA, mistes, som f.eks. bekæmpelse af aftalt spil, som blev lanceret i et samarbejde med den internationale sammenslutning af professionelle spillere (FIFPro) og Europol;

I.      der henviser til, at aftaler, der indgås på en ugennemsigtig måde konfronterer alle interessenter, der er knyttet til idrætten, herunder sponsorer, sammenslutninger og fonde, med meget store vanskeligheder og med et medansvar, som endnu ikke kan måles;

J.      der henviser til, at Kommissionen og Rådet har anerkendt behovet for et partnerskab mellem fodboldsportens styrende organer og de offentlige myndigheder med henblik på en god forvaltning af spillet, der respekterer den professionelle sports selvregulerende natur, og som har ført til den strukturerede dialog om sport;

K.     der henviser til, at alle sportsgrene kan blive berørt, og at sportens integritet og etik risikerer at blive ødelagt;

L.     der henviser til, at de nuværende kontrolmekanismer som følge af de pågældende ulovlige aktiviteters globale karakter ikke straks opdager korruption; der henviser til, at det allerede er fastslået, at Interpol ikke har opfyldt sin rolle som håndhæver af loven over for FIFA;

M.    der henviser til, at gennemsigtighed, ansvarlighed og demokrati - med andre ord god forvaltning - inden for idrætsorganisationer er forudsætninger for, at idrætsbevægelsen kan spille nogen som helst form for succesfuld rolle i bekæmpelsen af aftalt spil og svindel inden for sporten;

N.     der henviser til, at mange idrætsorganisationer allerede har truffet foranstaltninger på dette område ved f.eks. at udarbejde adfærdskodekser og indføre nultolerancepolitikker, og fortjener anerkendelse for dette;

O.     der henviser til, at eksperter antyder, at der hersker stigende bekymring over de onde hensigter for så vidt angår visse enkeltpersoner, der overtager fodboldklubber, og som praktiserer korruption som et middel til at fremme andre kriminelle aktiviteter såsom f.eks. aftalt spil og pengehvidvaskning;

P.     der henviser til, at spillerforeningerne påpeger, at denne kriminelle virksomhed også udgør et problem i form af trusler mod og afpresning af spillerne;

Q.     der henviser til, at selv om sponsorering er nødvendig for, at idrætsorganisationerne kan levere resultater, bør der være en streng adfærdskodeks om gennemsigtighed i forbindelse med forhandlinger og fordeling af midlerne, og flere lovlige enheder som fonde til fremme af unge talenter bør under ingen omstændigheder suges ind i denne spiral af korruption;

R.     der henviser til, at alle de vigtigste interessenter hver især skal påtage sig et ansvar og udvikle en samlet tilgang ved at supplere hinandens bestræbelser på at bekæmpe korruption inden for sporten;

1.      anmoder Kommissionen om fortsat at udvikle en koordineret tilgang til bekæmpelsen af organiseret kriminalitet ved at samordne den indsats, der gøres af de vigtigste interessenter på dette område, såsom idrætsorganisationer, nationalt politi og retsmyndigheder samt spiloperatører, og ved at tilvejebringe et diskussionsforum og muliggøre udveksling af oplysninger og bedste praksis;

2.      anmoder medlemsstaterne om at samarbejde effektivt med Interpol og tredjelandes myndigheder om efterforskning og retsforfølgelse af organiseret kriminalitet inden for sport, forudsat at enhver tvivl om Interpols uafhængighed som håndhæver af loven er blevet overvundet;

3.      understreger, at korruptionsanklagerne mod FIFA og FIFA's manglende troværdighed vil have en ødelæggende indvirkning på hele fodboldpyramiden, lige fra toppen af professionel fodbold til amatørklubber på græsrodsplan;

4.      opfordrer til en fornyet overvejelse af de beslutninger, der er truffet om at afholde de næste VM'er i Rusland og Qatar og til en genåbning af udbudsproceduren, idet der tages hensyn til menneskerettigheder og arbejdstagerrettigheder som afgørende kriterie for at vælge stedet for konkurrencen, samt til ikke at vælge et land, som er i krig eller i strid med folkeretten;

5.      opfordrer alle idrætsorganisationerne til at vedtage en nultolerancepolitik mod korruption (både internt og over for eksterne kontrahenter) for at forhindre deres medlemmer i at give efter for pres udefra; anmoder i dette tilfælde specifikt andre fodboldorganisationer, såsom Det Europæiske Fodboldforbund (UEFA) om at være yderst opmærksom på deres rolle i meddelelsen om idrætsetik;

6.      opfordrer indtrængende idrætsorganisationerne til at udarbejde en adfærdskodeks for alle medarbejdere og officials (spillere, trænere, dommere, medicinsk og teknisk personale samt ledende klub- og foreningspersoner), som beskriver farerne ved ugennemsigtige aktiviteter og finansieringskilder, omfatter et klart forbud mod ulovlige handlinger af enhver art og et forbud mod manipulation af kampe i forbindelse med væddemål eller andre formål, fastsætter de dermed forbundne sanktioner og omfatter et forbud mod spil på egne kampe og en forpligtelse til at indberette eventuelle henvendelser om eller kendskab til korruption og intimidering af spillere, kombineret med en passende beskyttelsesmekanisme for anmeldere;

7.      opfordrer alle idrættens styrende organer til at forpligte sig til at anvende gode forvaltningspraksisser for at reducere risikoen for at blive ofre for korruption; opfordrer i denne henseende til bedre overholdelse af ligestilling mellem kønnene ved udpegelsen af medlemmerne af bestyrelserne og direktionerne i alle organisationer, navnlig for at minde om, at sport, og især fodbold, ikke kun er forbeholdt mænd; mener, at åbning vil betyde en øget gennemsigtighed;

8.      opfordrer indtrængende FIFA's bestyrelse til at gennemføre strukturelle reformer med henblik på at sikre gennemsigtighed, lighed og ansvarlighed og til at garantere åbne, afbalancerede og demokratiske beslutningsprocesser inden for forbundet;

9.      mener i denne forbindelse, at Joseph Blatters fratrædelse af sin post baner vejen for disse nødvendige strukturreformer, som ligeledes bør sigte mod at kaste lys over sagen og sikre, at der ikke igen forekommer påstande om korruption såsom dem, der har plettet FIFA’s omdømme i de seneste år; mener endvidere, at det ville lette denne proces, hvis Blatter øjeblikkeligt erstattes af en midlertidig præsident, der skal fungere indtil næste FIFA valg;

10.    opfordrer alle kontraktlige sponsorer og radio- og tv-selskaber, sportskvinder og sportsmænd, alle fans og nationale og regionale idrætsforeninger, herunder UEFA, til at tilskynde til og støtte reformprocessen i FIFA ved offentligt at forkaste brugen af korruption inden for sport;

11.    understreger betydningen af uddannelse i beskyttelse af integriteten inden for sporten; opfordrer følgelig medlemsstaterne og idrætsorganisationerne til i passende grad at oplyse og uddanne sportsudøvere og forbrugere allerede i en ung alder og på alle niveauer, både amatører og professionelle;

12.    opfordrer idrætsorganisationerne til at iværksætte og videreføre omfattende forebyggelses- og uddannelsesprogrammer, som omfatter klare forpligtelser for klubber, ligaer og forbund, navnlig med hensyn til mindreårige, og til at oprette et disciplinært organ til at behandle spørgsmål om idrætsetik;

13.    anmoder Kommissionen om at kontrollere medlemsstaternes faktiske gennemførelse af rammeafgørelsen om bekæmpelse af bestikkelse i den private sektor og især med hensyn til sportsaktiviteter, der omfatter et stort antal klubber, foreninger, og store mediemæssige interesser, og til at sikre, at de resterende potentielle huller i medlemsstaternes lovgivning behandles på en måde, der fuldt ud respekterer de grundlæggende rettigheder; anmoder også Kommissionen om at revidere regler og markedsforhold i forbindelse med bekæmpelse af væddemålssektoren inden for sport og til at installere behørig gennemsigtighed i forbindelse med selvangivelser;

14.    opfordrer medlemsstaterne til at undertegne Europarådets konvention om manipulation af idrætskonkurrencer, eller, hvis de har undertegnet den, til at ratificere den hurtigst muligt;

15.    opfordrer idrætsorganisationerne til at anvende høje og overbevisende standarder for forvaltning i overensstemmelse med prioriteterne i EU-arbejdsplanen for sport for 2014-2017;

16.    anmoder medlemsstaterne om at oprette en særlig retshåndhævende enhed, der skal bekæmpe korruption og tjene som et kommunikations- og samarbejdscentrum for de vigtigste interessenter, og kræve, at det informerer om påviste mulige uregelmæssigheder, der skal efterforskes yderligere, og om henvisning til retsforfølgende myndigheder;

17.    opfordrer medlemsstaterne til forsat at øge det europæiske retshåndhævelsessamarbejde gennem fælles efterforskningshold og samarbejde mellem anklagemyndigheder; understreger behovet for indførelse og effektiv gennemførelse af foranstaltninger til bekæmpelse af korruption, både på EU-plan og i en international sammenhæng;

18.    opfordrer medlemsstaterne til at etablere tilsynsorganer til at identificere og bekæmpe ulovlige aktiviteter inden for sportsvæddemål og til at indsamle, udveksle, analysere og udbrede dokumentation om aftalt spil, sportssvindel og andre former for korruption inden for sporten både i og uden for Europa; understreger behovet for et tæt samarbejde med andre myndigheder, herunder licensudstedende myndigheder, retshåndhævende organer og politiet;

19.    opfordrer indtrængende Kommissionen til at lette udvekslingen af oplysninger mellem disse tilsynsmyndigheder vedrørende ulovlige eller mistænkelige korruptionspraksisser i idrætsorganisationer;

20.    glæder sig over Kommissionens offentliggørelse (i februar 2015) af en halvårlig rapport om korruptionsbekæmpelse ledsaget af landeanalyser for hver medlemsstat og med skræddersyede henstillinger;

21.    tilskynder Rådet til at forfølge målene i EU-arbejdsplanen for sport for 2014-2017 og navnlig til at insistere på udviklingen af uddannelsesprogrammer i medlemsstaterne med henblik på at udbrede kendskabet til idrætsværdier som integritet, fair play og respekt for andre;

22.    opfordrer alle interessenter i tilrettelæggelsen af sportsbegivenheder (sponsorer, medier, offentlige og private fonde og myndigheder) til at være meget opmærksomme på om deres indsats reelt er uafhængig, og til på forhånd at kontrollere partnere i aktiviteter for at genoprette tilliden til sporten; minder om, at Europol har indledt en oplysningskampagne om aftalt spil sammen med FIFA og FIFPro, og understreger, at sådanne tiltag stadig er gyldige i deres ånd og bør gennemføres i fuld åbenhed, når der er opnået fuld klarhed om FIFA;

23.    opfordrer Kommissionen til at identificere de tredjelande, som giver anledning til særlige problemer med hensyn til respekten for menneskerettighederne i forbindelse med sportsbegivenheder, der finder sted både i og uden for EU;

24.    glæder sig over vedtagelsen af direktivet om hvidvaskning af penge, og opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at omsætte og gennemføre det som en prioriteret opgave;

25.    pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, Det Internationale Fodboldforbund (FIFA), Det Europæiske Fodboldforbund (UEFA), de nationale fodboldforbund, Den Europæiske Ligaforening (EPFL), Den Europæiske Klubsammenslutning (ECA) og Den Internationale Sammenslutning af Professionelle Fodboldspillere (FIFPro).

(1)

Vedtagne tekster, P7_TA(2013)0098.

(2)

EUT C 239 E af 20.8.2013, s. 46.

(3)

EUT C 51 E af 22.2.2013, s. 121.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik