Διαδικασία : 2015/2730(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0548/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0548/2015

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 11/06/2015 - 5.5
CRE 11/06/2015 - 5.5
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0233

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 174kWORD 95k
Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0548/2015
8.6.2015
PE558.922v01-00
 
B8-0548/2015

εν συνεχεία δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής

σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού


σχετικά με τις πρόσφατες αποκαλύψεις για υποθέσεις διαφθοράς υψηλού επιπέδου στη FIFA (2015/2730(RSP))


Helga Trüpel, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Igor Šoltes εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις πρόσφατες αποκαλύψεις για υποθέσεις διαφθοράς υψηλού επιπέδου στη FIFA (2015/2730(RSP))  
B8-0548/2015

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη τα πρόσφατα σκάνδαλα διαφθοράς που αμαυρώνουν την εικόνα της FIFA,

–       έχοντας υπόψη τις αναθέσεις παγκοσμίων κυπέλλων στη Ρωσία και το Κατάρ, για τις οποίες ασκήθηκε έντονη κριτική στη FIFA λόγω της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις χώρες αυτές,

–       έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 14ης Μαρτίου 2013, σχετικά με το στήσιμο αγώνων και τη διαφθορά στον αθλητισμό(1),

–       έχοντας υπόψη την πρόσφατα εγκριθείσα οδηγία σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας,

–       έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής, του 2013, σχετικά με την καταπολέμηση της διαφθοράς,

–       έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 18ης Ιανουαρίου 2011, με τίτλο «Ανάπτυξη της ευρωπαϊκής διάστασης στον αθλητισμό» (COM(2011)0012),

–       έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 2ας Φεβρουαρίου 2012, σχετικά με την ευρωπαϊκή διάσταση στον αθλητισμό(2),

–       έχοντας υπόψη τη Λευκή Βίβλο της Επιτροπής για τον αθλητισμό, της 11ης Ιουλίου 2007 (COM(2007)0391),

–       έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Καταπολέμηση της δωροδοκίας στην ΕΕ» (COM(2011)0308),

–       έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 15ης Σεπτεμβρίου 2011, σχετικά με τις προσπάθειες της ΕΕ για την καταπολέμηση της διαφθοράς(3),

–       έχοντας υπόψη τη στρατηγική της Επιτροπής για την ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων σε διοικητικά συμβούλια εταιρειών και την πρόταση οδηγίας σχετικά με τη βελτίωση της ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων σε θέσεις μη εκτελεστικών διοικητικών στελεχών των εισηγμένων στο χρηματιστήριο εταιρειών (COM(2012)0614)

–       έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνερχομένων στα πλαίσια του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2014, σχετικά με το πρόγραμμα εργασιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον αθλητισμό (2014-2017),

–       έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο βάσει του άρθρου 9 της απόφασης-πλαισίου αριθ. 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (COM(2007)0328),

–       έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής, της 13ης Νοεμβρίου 2012, για απόφαση του Συμβουλίου με την οποία εξουσιοδοτείται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συμμετάσχει, εξ ονόματος της ΕΕ, στις διαπραγματεύσεις για διεθνή σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης με αντικείμενο την καταπολέμηση της χειραγώγησης των αθλητικών αποτελεσμάτων (COM(2012)0655),

–       έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την καταπολέμηση της χειραγώγησης των αθλητικών αγώνων, της 18ης Σεπτεμβρίου 2014,

–       έχοντας υπόψη το ψήφισμα της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης, της 23ης Απριλίου 2015, σχετικά με τη μεταρρύθμιση της διακυβέρνησης του ποδοσφαίρου,

–       έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης, της 28ης Σεπτεμβρίου 2011, σχετικά με την προαγωγή της ακεραιότητας στον αθλητισμό με στόχο την καταπολέμηση της χειραγώγησης των αποτελεσμάτων, ιδίως του στησίματος αγώνων,

–       έχοντας υπόψη το νέο πρόγραμμα για τον αθλητισμό στο πλαίσιο του Erasmus+, το οποίο αφενός αποσκοπεί στη στήριξη δράσεων που έχουν ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη, μεταφορά και υλοποίηση καινοτόμων ιδεών και πρακτικών σε ευρωπαϊκό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, και αφετέρου θα επιτρέπει στις αθλητικές δραστηριότητες να συμβάλουν στην ανάπτυξη μιας ευρωπαϊκής διάστασης στον αθλητισμό και στην ενίσχυση της συνεργασίας και της εναρμόνισης μεταξύ των αθλητικών οργανώσεων,

–       έχοντας υπόψη την έκθεση σχετικά με καταγγελίες διαφθοράς στο ποδόσφαιρο, η οποία ανατέθηκε στον Michael J. Garcia από τη FIFA τον Ιούλιο του 2012,

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 2 του καταστατικού της FIFA, που ορίζει ότι οι στόχοι της FIFA περιλαμβάνουν τα εξής: «την προώθηση της ακεραιότητας, της ηθικής και του ευ αγωνίζεσθαι με σκοπό την πρόληψη κάθε μεθόδου ή πρακτικής, όπως η δωροδοκία, η φαρμακοδιέγερση ή η χειραγώγηση αγώνων, που θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την ακεραιότητα των αγώνων, των διοργανώσεων, των παικτών, των υπαλλήλων και των μελών ή να οδηγήσει σε κακή χρήση του ποδοσφαίρου»,

–       έχοντας υπόψη τις αποκαλύψεις της Interpol προς την εφημερίδα «Politico», στις 3 Ιουνίου 2015, σχετικά με τις ρυθμίσεις συνεργασίας με τη FIFA,

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η ακεραιότητα των αθλητικών οργανισμών είναι ιδιαίτερα σημαντική, δεδομένου ότι τόσο ο επαγγελματικός όσο και ο ερασιτεχνικός αθλητισμός διαδραματίζουν καίριο ρόλο όσον αφορά την προώθηση της ειρήνης σε παγκόσμιο επίπεδο, τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την αλληλεγγύη, ενέχουν οφέλη για την υγεία και την οικονομία των κοινωνιών, και συμβάλλουν ουσιαστικά στην ανάδειξη των θεμελιωδών παιδαγωγικών και πολιτιστικών αξιών καθώς και στην προώθηση της κοινωνικής ένταξης·

Β.     λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 27 Μαΐου 2015 οι ελβετικές αρχές συνέλαβαν στη Ζυρίχη 14 στελέχη της FIFA, συμπεριλαμβανομένου του αντιπροέδρου της·

Γ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν κατόπιν αιτήματος του Υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ·

Δ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι εδώ και πολλά χρόνια η FIFA λειτουργεί αποδεδειγμένα ως μια αδιαφανής και διαβόητη για τη διαφθορά της οργάνωση που χαρακτηρίζεται από έλλειψη λογοδοσίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πρόσφατες συλλήψεις επιβεβαιώνουν ότι η απάτη και η διαφθορά αποτελούν συστημικό, εκτεταμένο και μόνιμο φαινόμενο στη FIFA –όπως καταδεικνύει μεταξύ άλλων η έκθεση του Michael J. Garcia, της οποίας το περιεχόμενο δεν δημοσιεύτηκε ποτέ στο σύνολό του– και δεν περιορίζονται σε μεμονωμένες περιπτώσεις ανάρμοστης συμπεριφοράς, όπως υποστήριξε ο πρώην πρόεδρος της FIFA Joseph Blatter·

Ε.     λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αρχές της Ελβετίας και των ΗΠΑ έχουν κινήσει χωριστή ποινική έρευνα όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο έχουν ανατεθεί τα Παγκόσμια Κύπελλα του 2018 και του 2022 στη Ρωσία και το Κατάρ αντίστοιχα·

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαφθορά αποτελεί μια μορφή εγκλήματος που πολύ συχνά εντοπίζεται ή καταγγέλλεται με μεγάλη καθυστέρηση, και επίσης χρησιμοποιείται απροκάλυπτα από οργανισμούς οι οποίοι με τις νόμιμες δραστηριότητές τους καλύπτουν παράνομες ενέργειες όπως το ξέπλυμα χρήματος·

Ζ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εγκληματικές δραστηριότητες αυτού του είδους ασκούνται σε διεθνή κλίμακα με διασυνδέσεις σε ολόκληρο τον πλανήτη, με αποτέλεσμα κανένα θεσμικό όργανο, χώρα ή οργάνωση να μην είναι σε θέση να αντιμετωπίσει από μόνο του τη διαφθορά σε έναν οργανισμό όπως η FIFA·

Η.     λαμβάνοντας υπόψη ότι μία από τις συνέπειες της διαφθοράς είναι η δυσφήμιση ενός ολόκληρου αθλητικού τομέα και η απώλεια εμπιστοσύνης για κάθε δράση που προωθείται από τη FIFA, όπως η εκστρατεία κατά των στημένων αγώνων την οποία ξεκίνησε από κοινού με τη Διεθνή Ομοσπονδία Επαγγελματιών Ποδοσφαιριστών (FIFPro) και τη Europol·

Θ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι, λόγω των αδιαφανών συμφωνιών, όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη που σχετίζονται με τον αθλητισμό, όπως οι χορηγοί, οι ομοσπονδίες και τα ιδρύματα, αντιμετωπίζουν τεράστιες δυσκολίες, χωρίς να μπορεί ακόμη να προσδιοριστεί το μερίδιο ευθύνης του καθενός·

Ι.      λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή και το Συμβούλιο έχουν αναγνωρίσει την ανάγκη συνεργασίας μεταξύ των φορέων διοίκησης του ποδοσφαίρου και των δημοσίων αρχών, για τη χρηστή διαχείριση του αθλήματος, που σέβεται τον αυτορρυθμιστικό χαρακτήρα του επαγγελματικού αθλητισμού και έχει οδηγήσει σε διαρθρωμένο διάλογο για τον αθλητισμό·

ΙΑ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι όλα τα αθλήματα μπορούν να πληγούν και ότι απειλούνται η ακεραιότητα και η ηθική του αθλητισμού·

ΙΒ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι οι υφιστάμενοι μηχανισμοί ελέγχου δεν εντοπίζουν αμέσως τη διαφθορά λόγω του παγκόσμιου χαρακτήρα των σχετικών παράνομων δραστηριοτήτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Interpol αποδεδειγμένα δεν ανταποκρίθηκε στον ρόλο της όσον αφορά την επιβολή του νόμου στην περίπτωση της FIFA·

ΙΓ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαφάνεια, η λογοδοσία και η δημοκρατία –με άλλα λόγια, η χρηστή διακυβέρνηση– στις αθλητικές οργανώσεις αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση προκειμένου το αθλητικό κίνημα να μπορέσει με οποιονδήποτε τρόπο να συμβάλει στην καταπολέμηση των στημένων αγώνων και της απάτης στον αθλητισμό·

ΙΔ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές αθλητικές οργανώσεις έχουν ήδη λάβει μέτρα σε αυτόν τον τομέα, όπως η κατάρτιση κωδίκων δεοντολογίας και η υιοθέτηση πολιτικών μηδενικής ανοχής, και οι προσπάθειες αυτές θα πρέπει να αναγνωριστούν·

ΙΕ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τους ειδικούς, προκαλεί όλο και μεγαλύτερη ανησυχία το γεγονός ότι άτομα με δόλιες προθέσεις αναλαμβάνουν ποδοσφαιρικούς συλλόγους, χρησιμοποιώντας τη διαφθορά για την προώθηση άλλων εγκληματικών δραστηριοτήτων, όπως το στήσιμο αγώνων και το ξέπλυμα χρήματος·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συνδικαλιστικές ενώσεις των παικτών επισημαίνουν ότι οι εν λόγω εγκληματικές δραστηριότητες δημιουργούν προβλήματα επειδή, μεταξύ άλλων, ενδέχεται να οδηγήσουν σε εκφοβισμό και εκβιασμό των παικτών·

ΙΖ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι, ενώ οι χορηγίες είναι απαραίτητες για τη λειτουργία των αθλητικών οργανώσεων, θα πρέπει να υπάρχει αυστηρός κώδικας δεοντολογίας όσον αφορά τη διαφάνεια των διαπραγματεύσεων και την κατανομή των κονδυλίων, και σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει περαιτέρω νόμιμες οντότητες, όπως τα ιδρύματα για την προώθηση νέων ταλέντων, να παρασύρονται σε αυτόν τον φαύλο κύκλο διαφθοράς·

ΙΗ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι όλοι οι βασικοί παράγοντες πρέπει να αναλάβουν το μερίδιο ευθύνης που τους αναλογεί και να διαμορφώσουν μια ολοκληρωμένη προσέγγιση που θα στηρίζεται στην αλληλοσυμπλήρωση των επιμέρους προσπαθειών για την καταπολέμηση της διαφθοράς στον αθλητισμό·

1.      ζητεί από την Επιτροπή να συνεχίσει την ανάπτυξη μιας συντονισμένης προσέγγισης όσον αφορά την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος συντονίζοντας τις προσπάθειες των βασικών ενδιαφερομένων στον τομέα αυτόν, όπως των αθλητικών οργανώσεων, των εθνικών αστυνομικών και δικαστικών αρχών και των φορέων εκμετάλλευσης τυχερών παιχνιδιών, και παρέχοντας μια πλατφόρμα για συζήτηση και ανταλλαγή πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών·

2.      ζητεί από τα κράτη μέλη να συνεργάζονται αποτελεσματικά με την Interpol και τις αρχές τρίτων χωρών για τη διερεύνηση και τη δίωξη του οργανωμένου εγκλήματος στον αθλητισμό, υπό την προϋπόθεση ότι θα αρθούν όλες οι αμφιβολίες όσον αφορά την ανεξαρτησία της Interpol ως αρχής επιβολής του νόμου·

3.      τονίζει ότι οι καταγγελίες για διαφθορά κατά της FIFA και η έλλειψη αξιοπιστίας της θα έχουν καταστροφικές επιπτώσεις σε ολόκληρη την πυραμίδα του ποδοσφαίρου, από την κορυφή του επαγγελματικού ποδοσφαίρου ως τους τοπικούς ερασιτεχνικούς συλλόγους·

4.      ζητεί να αναθεωρηθούν οι αποφάσεις για διεξαγωγή των επόμενων παγκόσμιων κυπέλλων στη Ρωσία και το Κατάρ, και να ανοίξει ξανά η διαδικασία υποβολής προσφορών, λαμβάνοντας υπόψη τα ανθρώπινα και εργασιακά δικαιώματα ως πρωταρχικά κριτήρια για την επιλογή του τόπου διεξαγωγής της διοργάνωσης, και αποφεύγοντας την επιλογή χώρας η οποία βρίσκεται σε πόλεμο ή παραβιάζει το διεθνές δίκαιο·

5.      καλεί όλες τις αθλητικές οργανώσεις να υιοθετήσουν μια πολιτική μηδενικής ανοχής έναντι της διαφθοράς (τόσο εσωτερικά όσο και σε σχέση με τους εξωτερικούς συμβαλλόμενους) έτσι ώστε τα μέλη τους να μην ενδίδουν στις εξωτερικές πιέσεις· στην παρούσα περίπτωση, ζητεί συγκεκριμένα από τις υπόλοιπες ποδοσφαιρικές οργανώσεις, όπως η Ένωση Ευρωπαϊκών Ποδοσφαιρικών Ομοσπονδιών (UEFA), να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στον ρόλο τους όσον αφορά τη διάδοση της αθλητικής δεοντολογίας·

6.      παροτρύνει τις αθλητικές οργανώσεις να θεσπίσουν έναν κώδικα δεοντολογίας για το σύνολο του προσωπικού και των υπαλλήλων (παίκτες, προπονητές, διαιτητές, ιατρικό και τεχνικό προσωπικό και ηγετικοί παράγοντες των συλλόγων και των ομοσπονδιών), ο οποίος θα ορίζει τους κινδύνους των αδιαφανών δραστηριοτήτων και πηγών χρηματοδότησης, θα περιλαμβάνει σαφή απαγόρευση για κάθε παράνομη ενέργεια και απαγόρευση όσον αφορά το στήσιμο αγώνων για στοιχηματικούς ή άλλους σκοπούς, θα προβλέπει σχετικές κυρώσεις, θα απαγορεύει σε κάθε εμπλεκόμενο να στοιχηματίζει σε αγώνες στους οποίους συμμετέχει ο ίδιος, και θα περιλαμβάνει αφενός την υποχρέωση να αναφέρεται κάθε περιστατικό ή πληροφορία σχετικά με προσέγγιση παικτών με σκοπό την εξαγορά ή τον εκφοβισμό, και αφετέρου κατάλληλο μηχανισμό προστασίας των καταγγελλόντων·

7.      καλεί όλες τις αθλητικές αρχές να δεσμευτούν ότι θα εφαρμόζουν πρακτικές χρηστής διακυβέρνησης προκειμένου να περιοριστεί ο κίνδυνος διαφθοράς· συνιστά, στο πλαίσιο αυτό, να επιδιώκεται πιο ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων κατά τον διορισμό μελών στα διοικητικά συμβούλια και τις εκτελεστικές επιτροπές όλων των οργανισμών, έτσι ώστε να γίνεται σαφές ότι ο αθλητισμός, και ιδίως το ποδόσφαιρο, δεν αποτελεί προνόμιο των ανδρών· θεωρεί ότι το άνοιγμα θα οδηγήσει σε ενίσχυση της διαφάνειας·

8.      καλεί την εκτελεστική επιτροπή της FIFA να εφαρμόσει διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, με στόχο την επίτευξη διαφάνειας, ισότητας και λογοδοσίας, καθώς και την εξασφάλιση ανοιχτών, ισόρροπων και δημοκρατικών διαδικασιών λήψης αποφάσεων στο εσωτερικό της·

9.      θεωρεί, στο πλαίσιο αυτό, ότι η παραίτηση του Joseph Blatter ανοίγει τον δρόμο για απαραίτητες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, οι οποίες θα πρέπει επίσης να έχουν ως στόχο να διαλευκανθεί η υπόθεση και να εξασφαλιστεί ότι δεν θα υπάρξουν νέες καταγγελίες διαφθοράς όπως αυτές που έχουν αμαυρώσει την εικόνα της FIFA τα τελευταία χρόνια· πιστεύει, επίσης, ότι η άμεση αντικατάσταση του Blatter από προσωρινό πρόεδρο μέχρι τις επόμενες εκλογές της FIFA θα διευκόλυνε τη διαδικασία αυτή·

10.    καλεί όλους τους συμβεβλημένους χορηγούς και ραδιοτηλεοπτικούς φορείς, τις αθλήτριες και τους αθλητές, όλους τους φιλάθλους και τις εθνικές και περιφερειακές αθλητικές ομοσπονδίες, συμπεριλαμβανομένης της UEFA, να ενθαρρύνουν και να υποστηρίξουν τη μεταρρυθμιστική διαδικασία στη FIFA καταδικάζοντας δημοσίως τη διαφθορά στον αθλητισμό·

11.    υπογραμμίζει τη σημασία της εκπαίδευσης για την προστασία της ακεραιότητας του αθλητισμού· καλεί, ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη και τις αθλητικές ομοσπονδίες να ενημερώνουν και να εκπαιδεύουν επαρκώς τους ανθρώπους του αθλητισμού και τους καταναλωτές, ξεκινώντας από τις νεαρές ηλικίες, σε όλα τα επίπεδα αθλητισμού, τόσο του ερασιτεχνικού όσο και του επαγγελματικού·

12.    ενθαρρύνει τις αθλητικές οργανώσεις να θεσπίσουν και να υλοποιήσουν ολοκληρωμένα προγράμματα πρόληψης και εκπαίδευσης που να περιλαμβάνουν σαφείς υποχρεώσεις για τους συλλόγους, τις ενώσεις και τις ομοσπονδίες, ιδίως σε ό,τι αφορά τους ανήλικους, και να συγκροτήσουν ένα πειθαρχικό όργανο για την αντιμετώπιση ζητημάτων αθλητικής δεοντολογίας·

13.    ζητεί από την Επιτροπή να ελέγχει κατά πόσο εφαρμόζεται αποτελεσματικά από τα κράτη μέλη η απόφαση πλαίσιο για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα, και ιδίως όσον αφορά τις αθλητικές δραστηριότητες στις οποίες συμμετέχει μεγάλος αριθμός συλλόγων και ομοσπονδιών και υπάρχουν σημαντικά συμφέροντα σε επίπεδο μέσων ενημέρωσης, και να εξασφαλίσει την αντιμετώπιση των κενών που ενδέχεται να υπάρχουν στη νομοθεσία των κρατών μελών, κατά τρόπο που θα εγγυάται πλήρως τον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων· ζητεί επίσης από την Επιτροπή να επανεξετάσει τους κανόνες και τις συνθήκες της αγοράς όσον αφορά την καταπολέμηση του τομέα των στοιχημάτων σε αθλητικές δραστηριότητες, και να εξασφαλίσει τη δέουσα φορολογική διαφάνεια·

14.    καλεί τα κράτη μέλη να υπογράψουν τη σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την καταπολέμηση της χειραγώγησης των αθλητικών αγώνων, ή, αν την έχουν υπογράψει, να την κυρώσουν χωρίς καθυστέρηση·

15.    καλεί τις αθλητικές οργανώσεις να εφαρμόζουν υψηλά και πειστικά πρότυπα διακυβέρνησης, σύμφωνα με τις προτεραιότητες του προγράμματος εργασιών της ΕΕ για τον αθλητισμό για την περίοδο 2014-2017·

16.    ζητεί από τα κράτη μέλη να δημιουργήσουν μια εξειδικευμένη ομάδα επιβολής του νόμου, η οποία θα έχει ως στόχο την καταπολέμηση της διαφθοράς, θα αποτελεί κόμβο επικοινωνίας και συνεργασίας με τους βασικούς ενδιαφερόμενους, και θα υποχρεώνεται να παρέχει πληροφορίες σχετικά με τυχόν διαπιστωθείσες παρατυπίες, προς περαιτέρω έρευνα και παραπομπή στις διωκτικές αρχές·

17.    καλεί τα κράτη μέλη να συνεχίσουν να ενισχύουν την ευρωπαϊκή συνεργασία στην επιβολή του νόμου, με κοινές ομάδες έρευνας και συνεργασία μεταξύ των διωκτικών αρχών· τονίζει την ανάγκη λήψης και αποτελεσματικής εφαρμογής μέτρων για την καταπολέμηση της διαφθοράς, σε επίπεδο ΕΕ και σε διεθνές πλαίσιο·

18.    καλεί τα κράτη μέλη να συγκροτήσουν ρυθμιστικούς φορείς για τον εντοπισμό και την καταπολέμηση παράνομων δραστηριοτήτων στο αθλητικό στοίχημα, καθώς και για τη συλλογή, ανταλλαγή, ανάλυση και διάδοση στοιχείων για το στήσιμο αγώνων, την απάτη στον αθλητισμό και άλλες μορφές διαφθοράς στον αθλητισμό, τόσο εντός όσο και εκτός Ευρώπης· τονίζει την ανάγκη στενής συνεργασίας με άλλους ρυθμιστικούς φορείς, συμπεριλαμβανομένων των αρχών αδειοδότησης, των οργάνων επιβολής, καθώς και της αστυνομίας·

19.    ζητεί από την Επιτροπή να διευκολύνει την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ αυτών των ρυθμιστικών φορέων όσον αφορά παράνομες ή ύποπτες πρακτικές διαφθοράς στις αθλητικές οργανώσεις·

20.    εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι τον Φεβρουάριο του 2015 η Επιτροπή δημοσίευσε τη διετή έκθεση σχετικά με την καταπολέμηση της διαφθοράς για το 2014, συνοδευόμενη από αναλύσεις για κάθε κράτος μέλος και εξειδικευμένες συστάσεις·

21.    παροτρύνει το Συμβούλιο να συνεχίσει να εργάζεται για την επίτευξη των στόχων του προγράμματος εργασιών της ΕΕ για τον αθλητισμό για την περίοδο 2014-2017, με ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων στα κράτη μέλη και με στόχο την ευαισθητοποίηση σχετικά με αθλητικές αξίες όπως η ακεραιότητα, το ευ αγωνίζεσθαι και ο σεβασμός των άλλων·

22.    παροτρύνει όλα τα μέρη που συμμετέχουν στη διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων (χορηγοί, μέσα ενημέρωσης, δημόσια και ιδιωτικά ιδρύματα και αρχές) να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή όσον αφορά την πραγματική ανεξαρτησία των ενεργειών τους, και να ελέγχουν εκ των προτέρων τους εταίρους στις δραστηριότητές τους, προκειμένου να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη στον αθλητισμό· υπενθυμίζει ότι η Europol έχει ξεκινήσει, από κοινού με τη FIFA και τη FIFPro, εκστρατεία ενημέρωσης σχετικά με το στήσιμο αγώνων, και τονίζει ότι οι δραστηριότητες αυτές εξακολουθούν να έχουν αξία όσον αφορά τις αρχές τους και θα πρέπει να διεξαχθούν με πλήρη διαφάνεια μόλις ολοκληρωθεί η πλήρης διαλεύκανση της υπόθεσης της FIFA·

23.    καλεί την Επιτροπή να προσδιορίσει τις τρίτες χώρες όπου υπάρχουν συγκεκριμένα ζητήματα όσον αφορά τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, υπό το πρίσμα της διεξαγωγής αθλητικών διοργανώσεων τόσο εντός όσο και εκτός ΕΕ·

24.    εκφράζει την ικανοποίησή του για την έγκριση της οδηγίας σχετικά με τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, και ζητεί επειγόντως από τα κράτη μέλη να δώσουν προτεραιότητα στη μεταφορά της στο εθνικό δίκαιο και την εφαρμογή της·

25.    αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, στη Διεθνή Συνομοσπονδία Ποδοσφαίρου (FIFA), στην Ένωση Ευρωπαϊκών Ποδοσφαιρικών Ομοσπονδιών (UEFA), στις εθνικές ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες, στην Ομοσπονδία Ευρωπαϊκών Ενώσεων Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου (EPFL), στην Ομοσπονδία Ευρωπαϊκών Συλλόγων (ECA), και στη Διεθνή Ομοσπονδία Αμειβομένων Ποδοσφαιριστών (FIFPro).

(1)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0098.

(2)

ΕΕ C 239 E, 20.8.2013, σ. 46.

(3)

ΕΕ C 51 E, 22.2.2013, σ. 121.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου