Procedure : 2015/2730(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0549/2015

Indgivne tekster :

B8-0549/2015

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 11/06/2015 - 5.5
CRE 11/06/2015 - 5.5
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2015)0233

FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 153kWORD 72k
Se også det fælles beslutningsforslag RC-B8-0548/2015
8.6.2015
PE558.923v01-00
 
B8-0549/2015

på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser

jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2


om de seneste afsløringer af korruption på højt niveau i FIFA (2015/2730(RSP))


Silvia Costa, Luigi Morgano, Marlene Mizzi, Marc Tarabella, Vilija Blinkevičiūtė, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Krystyna Łybacka, Sylvie Guillaume, Eider Gardiazabal Rubial, Emilian Pavel, Momchil Nekov, Giorgos Grammatikakis for S&D-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om de seneste afsløringer af korruption på højt niveau i FIFA (2015/2730(RSP))  
B8‑0549/2015

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til den seneste korruptionsskandale, som involverer en række højtstående officials i FIFA,

–       der henviser til Kommissionens meddelelse af 18. januar 2011 om udvikling af sportens europæiske dimension (COM(2011)0012),

–       der henviser til sin beslutning af 2. februar 2012 om sportens europæiske dimension(1),

–       der henviser til Kommissionens hvidbog om idræt af 11. juli 2007 (COM(2007)0391),

–       der henviser til Kommissionens meddelelse af 6. juni 2011 om bekæmpelse af korruption i EU (COM(2011)0308),

–       der henviser til sin beslutning af 14. marts 2013 om aftalt spil og korruption i sport(2),

–       der henviser til sin beslutning af 23. oktober 2013 om organiseret kriminalitet, korruption og hvidvaskning af penge: henstillinger om foranstaltninger og initiativer(3),

–       der henviser til Kommissionens rapport af 3. februar 2014 om bekæmpelse af korruption i EU (COM(2014)0038),

–       der henviser til kommissær Navracsics' erklæring, efter at præsidenten for FIFA, Joseph Blatter, trådte tilbage den 3. juni 2015,

–       der henviser til det nye sportsprogram inden for rammerne af Erasmus+, hvor et af målene er at håndtere grænseoverskridende trusler mod sportens integritet, såsom doping, aftalt spil og vold, sammen med alle former for intolerance og forskelsbehandling, og at fremme og støtte gode ledelsesstrukturer inden for sport,

–       der henviser til Kommissionens henstilling af 13. november 2012 med henblik på Rådets afgørelse om bemyndigelse af Europa-Kommissionen til at deltage på EU's vegne i forhandlingerne om en international konvention fra Europarådet om bekæmpelse af manipulation af sportsresultater (COM(2012)0655),

–       der henviser til Europarådets konvention af 18. september 2014 om manipulation af idrætskonkurrencer,

–       der henviser til Rådets rammeafgørelse 2003/568/RIA af 22. juli 2003 om bekæmpelse af bestikkelse i den private sektor(4),

–       der henviser til resolution vedtaget af Rådet og repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer, forsamlet i Rådet den 21. maj 2014, om EU-arbejdsplanen for sport (2014-2017)(5),

–       der henviser til Stockholmprogrammet – Et åbent og sikkert Europa i borgernes tjeneste og til deres beskyttelse,

–       der henviser til, at der var opnået enighed om forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme (fjerde direktiv om bekæmpelse af hvidvaskning af penge) (COM(2013)0045),

–       der henviser til Europarådets parlamentariske forsamlings resolution af 23. april 2015 om reformen af fodboldens styrende organer,

–       der henviser til artikel 2 i Det Internationale Fodboldsforbund FIFA's vedtægter, som fastslår, at målene for FIFA er at fremme integritet, etik og fairplay med det formål at forhindre alle metoder og praksisser, såsom korruption, doping eller manipulation af kampe, der kan være til skade for ukrænkeligheden af kampe eller turneringer eller for spilleres, officials og medlemmers integritet eller give anledning til misbrug af fodboldsporten,

–       der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.     der henviser til, at idrætsorganisationers integritet er af stor betydning, eftersom sport for både professionelle og amatører spiller en central rolle med hensyn til at fremme fred, respekt for menneskerettighederne og solidaritet på globalt plan, skaber sundhedsmæssige og økonomiske fordele og spiller en afgørende rolle med hensyn til at fremhæve grundlæggende pædagogiske og kulturelle værdier og fremme social inklusion;

B.     der henviser til, at 14 FIFA-officials, herunder vicepræsidenten, blev anholdt den 27. maj 2015 af de schweiziske myndigheder i Zürich;

C.     der henviser til, anholdelserne blev foretaget efter anmodning fra USA's justitsministerium;

D.     der henviser til, at FBI efterforsker de 14 FIFA-officials for korruption, der involverer bestikkelse for mere end 150 mio. USD;

E.     der henviser til, at de schweiziske og amerikanske myndigheder ligeledes har indledt en særskilt strafferetlig efterforskning af, hvordan VM i fodbold 2018 og 2022 blev tildelt henholdsvis Rusland og Qatar;

F.     der henviser til, at sport udgør en stor og hurtigt voksende sektor inden for EU's økonomi og yder et vigtigt bidrag til vækst og jobskabelse med merværdiskabende og beskæftigelsesmæssige virkninger, som overstiger de gennemsnitlige vækstrater;

G.     der henviser til, at korruption er et område med kriminalitet af særlig grov karakter med en grænseoverskridende dimension, som ofte har konsekvenser på tværs af og uden for EU's grænser, og at EU har en generel beføjelse til at handle på området for bekæmpelse af korruption;

H.     der henviser til, at artikel 67 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) fastsætter Unionens forpligtelse til at sikre et højt sikkerhedsniveau, herunder gennem forebyggelse og bekæmpelse af kriminalitet og indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes straffelovgivning, og at artikel 83 i TEUF medregner korruption som kriminalitet af særlig grov karakter med en grænseoverskridende dimension;

I.      der henviser til, at Kommissionen og Rådet – med henblik på gode ledelsesstrukturer inden for fodboldsporten – har anerkendt behovet for et partnerskab mellem fodboldsportens styrende organer og de offentlige myndigheder, som respekterer professionel sports selvregulerende natur, og som har ført til den strukturerede dialog om sport;

J.      der henviser til, at korruption kan undergrave tilliden til sportsinstitutionerne og true sportens integritet som helhed, hvis problemet ikke løses hurtigt og korrekt;

K.     der henviser til, at større sportsbegivenheder udgør ekstraordinære muligheder for at udbrede de værdier og principper, som er knyttet til sport;

L.     der henviser til, at gennemsigtighed, ansvarlighed og demokrati, med andre ord gode ledelsesstrukturer, inden for idrætsorganisationer er forudsætninger for en selvreguleringsordning og for, at sportsbevægelsen effektivt og strukturelt kan forebygge og bekæmpe svindel og korruption inden for sportsverdenen;

M.    der henviser til, at 18 lande (herunder ni EU-medlemsstater) foreløbig har undertegnet Europarådets konvention om manipulation af idrætskonkurrencer, men at det indtil videre kun er Norge, som har ratificeret den; der henviser til, at konventionen vil træde i kraft, når den er ratificeret af mindst fem signatarer (hvoraf tre skal være medlemmer af Europarådet), hvilket forventes at ske senest i 2016;

N.     der henviser til, at kommissæren med ansvar for uddannelse, kultur, unge og sport i sin erklæring af 3. juni 2015 fordømte den seneste udvikling inden for FIFA og opfordrede til en genoprettelse af tilliden og til indførelsen af et solidt system for god ledelsesstruktur i FIFA;

O.     der henviser til, at Parlamentet har opfordret fodboldsportens styrende organer til at sikre mere demokrati, gennemsigtighed, legitimitet og ansvarlighed (dvs. finansiel revision foretaget af en uafhængig revisionsmyndighed) samt god ledelsesstruktur og har anmodet Kommissionen om at udarbejde nærmere anvisninger for, hvordan legitim og hensigtsmæssig selvregulering kan støttes;

P.     der henviser til, at fodbold er langt den mest populære sport i EU og resten af verden;

 

Q.     der henviser til, at bekæmpelse af korruption er en af prioriteterne i Stockholmprogrammet, som danner grundlag for Kommissionens foranstaltninger på området retlige og indre anliggender;

1.      noterer sig, at den amerikanske justitsminister Loretta Lynch har rejst tiltale om påstået udbredt, systemisk og dybt rodfæstet korruption inden for FIFA;

2.      understreger, at korruptionsanklagerne mod FIFA og denne organisations manglende troværdighed vil have en ødelæggende virkning på hele fodboldpyramiden, lige fra de øverste lag inden for professionel fodbold til amatørklubber på græsrodsplan;

3.      finder det beklageligt, at den sørgelige situation inden for FIFA har en særdeles negativ indvirkning på fodboldens omdømme som helhed;

4.      understreger på det kraftigste, at fodbold som sport ikke er forbundet med korruptionskulturen, og at den med alle midler skal beskyttes mod at blive stigmatiseret som følge af den aktuelle udvikling inden for FIFA; gentager, at fodbold og sport generelt har en stor positiv social indvirkning på millioner af borgeres daglige liv;

5.      understreger, i betragtning af at korruption inden for sport er et grænseoverskridende fænomen, at bekæmpelsen heraf nødvendiggør et mere effektivt samarbejde blandt alle relevante aktører, herunder offentlige myndigheder, de retshåndhævende myndigheder, sportsindustrien, sportsudøvere og tilhængere, og at der også bør lægges vægt på uddannelses- og forebyggelsesforanstaltninger på dette område;

6.      glæder sig i denne forbindelse over det nye sportsprogram inden for rammerne af Erasmus+, der støtter tværnationale uddannelsesprojekter, som håndterer grænseoverskridende trusler mod sportens integritet, såsom doping, aftalt spil og vold, sammen med alle former for intolerance og forskelsbehandling, og har til formål at fremme og støtte gode ledelsesstrukturer inden for sport;

7.      minder om, at gode ledelsesstrukturer inden for sport er en forudsætning for idrætsorganisationers selvstyre og selvregulering i overensstemmelse med principperne om gennemsigtighed, ansvarlighed og demokrati, og understreger behovet for en nultolerancepolitik over for korruption i sport; understreger behovet for passende repræsentation af alle relevante aktører i beslutningsprocessen; er overbevist om, at der omgående bør gennemføres dybtgående strukturelle reformer af FIFA;

8.      opfordrer indtrængende FIFA's bestyrelse til at gennemføre strukturelle reformer med henblik på at sikre gennemsigtighed og ansvarlighed og til at garantere åbne, afbalancerede og demokratiske beslutningsprocesser inden for FIFA;

9.      mener, at dette vil kræve en bred reformproces, herunder en revision af FIFA's vedtægter, struktur, kodekser samt operationelle politikker og praksisser;

10.    mener, at indførelsen af tidsbegrænsede mandater for medlemmer af FIFA's bestyrelse, sammen med gennemsigtighed omkring beslutningsprocesserne og aflønningen af den øverste ledelse, er afgørende for at genskabe tilliden;

11.    opfordrer indtrængende FIFA til at indføre strenge etiske standarder og en adfærdskodeks for sin ledelse og bestyrelse, som skal overvåges at et uafhængigt tilsynsorgan;

12.    opfordrer alle sponsorer og radio- og tv-selskaber, der har indgået kontrakter, til at fremme og støtte reformprocessen inden for FIFA ved hjælp af offentlige udtalelser mod korruption inden for sport;

13.    opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at styrke og opprioritere arbejdet og tiltag vedrørende gode ledelsesstrukturer i EU's arbejdsplan for sport, og til at sikre, at de nationale sammenslutninger inddrages fuldt ud i tiltag, der tager sigte på bedre styring på europæisk og internationalt plan;

14.    støtter offentlig-private partnerskaber mellem repræsentanter for interesser på sportsområdet og korruptionsbekæmpende myndigheder i kampen mod korruption og hvidvaskning af penge inden for sportssektoren i medlemsstaterne;

15.    opfordrer Kommissionen til i samordning med medlemsstaterne og i samarbejde med Interpol, Europol og Eurojust at træffe alle nødvendige foranstaltninger til at imødegå alle eventuelle tegn på korruption blandt FIFA-officials på EU's område;

16.    opfordrer medlemsstaterne til at øge det europæiske retshåndhævelsessamarbejde gennem fælles efterforskningshold og samarbejde mellem anklagemyndigheder; understreger behovet for at indføre effektiv håndhævelse af foranstaltninger til bekæmpelse af ulovlige aktiviteter inden for sport og til at sikre integriteten af ledende idrætsorganisationer på effektiv vis;

17.    opfordrer medlemsstaterne til at undertegne Europarådets konvention om manipulation af idrætskonkurrencer og de medlemsstater, som har undertegnet den, til at ratificere den hurtigst muligt;

18.    glæder sig over den nylige aftale om det fjerde direktiv om bekæmpelse af hvidvaskning af penge; opfordrer Kommissionen til regelmæssigt at revidere lovgivningen om bekæmpelse af hvidvaskning af penge for at sikre, at der er tilstrækkelig kontrol med EU-registrerede idrætsorganisationers styrende organer og deres officials;

19.    insisterer på, at bekæmpelsen af korruption i forbindelse med ledelsen af FIFA også ledsages af klare forpligtelser og foranstaltninger fra FIFA's side mod andre former for korruption, navnlig aftalt spil;

20.    understreger behovet for, at alle fremtidige reformer inden for professionel fodbold omfatter væsentlige bestemmelser om beskyttelse af sportsudøveres, træneres og holds rettigheder; understreger i den forbindelse betydningen af at sætte ind over for tredjepartsejerskab af spillere inden for europæisk sport;

21.    understreger, at det er af største vigtighed, at det schweiziske og amerikanske retsvæsen efterforsker den afgørelse, som FIFA's bestyrelse traf om at tildele værtsskabet for VM i 2018 og 2022 til henholdsvis Rusland og Qatar;

22.    anmoder Det Europæiske Fodboldforbund (UEFA) og de nationale fodboldforbund om at øge indsatsen for at iværksætte grundlæggende reformtiltag inden for FIFA senest ved udgangen af 2016;

23.    pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, Det Internationale Fodboldforbund (FIFA), Det Europæiske Fodboldforbund (UEFA), de nationale fodboldforbund, Den Europæiske Ligaforening (EPFL), Den Europæiske Klubsammenslutning (ECA) og FIFPro (den internationale sammenslutning af professionelle fodboldspillere).

(1)

EUT C 239 E af 20.8.2013, s. 46.

(2)

Vedtagne tekster, P7_TA(2013)0098.

(3)

Vedtagne tekster, P7_TA(2013)0444.

(4)

EUT L 192 af 31.7.2003, s. 54.

(5)

EUT L 183 af 14.6.2014, s. 12.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik