Procedūra : 2015/2730(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B8-0549/2015

Iesniegtie teksti :

B8-0549/2015

Debates :

Balsojumi :

PV 11/06/2015 - 5.5
CRE 11/06/2015 - 5.5
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2015)0233

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 172kWORD 88k
Skatīt arī kopīgās rezolūcijas priekšlikumu RC-B8-0548/2015
8.6.2015
PE558.923v01-00
 
B8-0549/2015

iesniegts, noslēdzot debates par Padomes un Komisijas paziņojumiem,

saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu


par nesen atklātajiem augsta līmeņa korupcijas gadījumiem FIFA (2015/2730(RSP))


Silvia Costa, Luigi Morgano, Marlene Mizzi, Marc Tarabella, Vilija Blinkevičiūtė, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Krystyna Łybacka, Sylvie Guillaume, Eider Gardiazabal Rubial, Emilian Pavel, Momchil Nekov, Giorgos Grammatikakis S&D grupas vārdā

Eiropas Parlamenta rezolūcija par nesen atklātajiem augsta līmeņa korupcijas gadījumiem FIFA (2015/2730(RSP))  
B8‑0549/2015

Eiropas Parlaments,

–       ņemot vērā neseno korupcijas skandālu, kurā iesaistītas vairākas augstākā līmeņa FIFA amatpersonas,

–       ņemot vērā Komisijas 2011. gada 18. janvāra paziņojumu „Attīstīt Eiropas dimensiju sportā” (COM(2011)0012),

–       ņemot vērā 2012. gada 2. februāra rezolūciju par Eiropas dimensiju sportā(1),

–       ņemot vērā Komisijas 2007. gada 11. jūlija Balto grāmatu par sportu (COM(2007)0391),

–       ņemot vērā Komisijas 2011. gada 6. jūnija paziņojumu „Korupcijas apkarošana ES” (COM(2011)0308),

–       ņemot vērā 2013. gada 14. marta rezolūciju par iepriekšēju vienošanos par spēļu rezultātu un korupciju sportā(2),

–       ņemot vērā 2013. gada 23. oktobra rezolūciju par organizēto noziedzību, korupciju un nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu — ieteicamie pasākumi un iniciatīvas(3),

–       ņemot vērā Komisijas 2014. gada 3. februāra ES pretkorupcijas ziņojumu (COM(2014)0038),

–       ņemot vērā komisāra Navracsics 2015. gada 3. jūnija paziņojumu pēc FIFA priekšsēdētāja Joseph Blatter atkāpšanās,

–       ņemot vērā Erasmus + iekļauto jauno sporta programmu, kuras viens no mērķiem ir novērst pārrobežu apdraudējumus godīgumam sportā, piemēram, dopinga lietošanu, iepriekšēju vienošanos par spēļu rezultātiem un vardarbību, kā arī visa veida neiecietību un diskrimināciju, un veicināt un atbalstīt labu pārvaldību sportā,

–       ņemot vērā Komisijas 2012. gada 13. novembra Ieteikumu Padomes lēmumam, ar ko Eiropas Komisiju pilnvaro ES vārdā piedalīties sarunās par Eiropas Padomes starptautisku konvenciju pret manipulācijām ar sporta rezultātiem (COM(2012)0655),

–       ņemot vērā Eiropas Padomes 2014. gada 18. septembra Konvenciju pret manipulācijām ar sporta sacensībām,

–       ņemot vērā Padomes 2003. gada 22. jūlija Pamatlēmumu 2003/568/TI par korupcijas apkarošanu privātajā sektorā(4),

–       ņemot vērā Padomes un Padomē sanākušo dalībvalstu valdību pārstāvju 2014. gada 21. maija Rezolūciju par Eiropas Savienības sporta darba plānu (2014–2017)(5);

–       ņemot vērā dokumentu „Stokholmas programma – atvērta un droša Eiropa tās pilsoņu un viņu aizsardzības labā”,

–       ņemot vērā vienošanos par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai par to, lai nepieļautu finanšu sistēmas izmantošanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai un teroristu finansēšanai (COM(2013)0045),

–       ņemot vērā Eiropas Padomes Parlamentārās Asamblejas 2015. gada 23. aprīlī pieņemto Rezolūciju par futbola pārvaldības reformu,

–       ņemot vērā FIFA statūtu 2. pantu, kurā kā viens no FIFA darbības mērķiem ir norādīts šāds mērķis: „veicināt integritāti, ētiku un godīgu spēli, lai novērstu visas tādas metodes vai praksi, piemēram, korupciju, dopinga lietošanu vai spēļu rezultātu sarunāšanu, kas var apdraudēt spēļu un sacensību godīgumu, kā arī spēlētāju un ierēdņu profesionālo godprātību vai novest pie Futbola federāciju asociāciju ļaunprātīgas izmantošanas”,

–       ņemot vērā Reglamenta 123. panta 2. punktu,

A.     tā kā sporta organizāciju godīgumam ir ļoti liela nozīme, jo gan profesionālais, gan amatieru sports pasaulē veicina mieru, cilvēktiesību ievērošanu un solidaritāti, dod sabiedrībai labumu no veselības un ekonomikas aspekta, un tam ir būtiska loma izglītības un kultūras pamatvērtību uzsvēršanā un sociālās iekļaušanas veicināšanā;

B.     tā kā 2015. gada 27. maijā Cīrihē Šveices varas iestādes arestēja 14 FIFA ierēdņus, tostarp tās priekšsēdētāja vietnieku,

C.     tā kā šie aresti tika veikti pēc ASV Tieslietu departamenta pieprasījuma;

D.     tā kā pret minētajiem14 FIFA ierēdņiem FIB jau ir sācis izmeklēšanu par korupciju, kas saistīta ar kukuļiem vairāk nekā USD 150 miljonu apmērā;

E.     tā kā Šveices un ASV varasiestādes ir sākušas arī atsevišķu kriminālizmeklēšanu par to, kā tiesības rīkot Pasaules kausa izcīņu 2018. un 2022. gadā tika piešķirtas attiecīgi Krievijai un Katarai;

F.     tā kā sports ir liela un strauji augoša ekonomikas nozare un sniedz būtisku ieguldījumu izaugsmē un jaunu darbvietu izveidē, jo sporta pievienotā vērtība un ietekme uz nodarbinātību pārsniedz vidējos izaugsmes rādītājus;

G.     tā kā korupcija šajā jomā ir īpaši smags noziegums, kam ir pārrobežu dimensija, un korupcija bieži vien aptver plašu ES teritoriju un izplešas arī ārpus tās robežām, un tā kā ES ir vispārējas tiesības rīkoties korupcijas apkarošanas politikas jomā;

H.     tā kā LESD 67. pantā ir paredzēts, ka Savienības ir noteikts pienākums nodrošināt augsta līmeņa aizsardzību, tostarp īstenojot noziedzības novēršanas un apkarošanas pasākumus un krimināltiesību normu tuvināšanu, un tā kā LESD 83. pantā korupcija minēta kā viens no īpaši smagiem noziegumiem ar pārrobežu dimensiju;

I.      tā kā Komisija un Padome ir atzinušas nepieciešamību veidot futbola pārvaldības struktūru un valsts iestāžu partnerību šīs spēles labai pārvaldībai, kurā tiek ņemta vērā profesionālā futbola pašregulējošā daba un kura ir novedusi pie strukturēta dialoga par sportu;

J.      tā kā korupcija, ja pret to netiks vērsti steidzami un atbilstīgi pasākumi, var graut uzticību sporta iestādēm un apdraudēt sporta integritāti kopumā;

K.     tā kā lielākie sporta pasākumi sniedz vienreizējas iespējas izplatīt ar sportu saistītās vērtības un principus;

L.     tā kā pārredzamība, pārskatatbildība un demokrātija — citiem vārdiem sakot, laba pārvaldība — ir viens no priekšnoteikumiem, lai sporta organizācijās veidotos šāds pašpārvaldes režīms un lai sporta kustība iedarbīgi un strukturāla līmenī novēstu un apkarotu krāpšanu un korupciju sportā;

M.    tā kā līdz šim18 valstis (tostarp deviņas ES dalībvalstis) ir parakstījušas Eiropas Padomes konvenciju pret manipulācijām ar sporta sacensībām, bet to ratificējusi pagaidām ir tikai Norvēģija; tā kā šī konvencija stāsies spēkā pēc tam, kad to būs ratificējušas vismaz piecas parakstītājvalstis (trijām no tām ir jābūt Eiropas Padomes dalībvalstīm), un sagaidāms, ka tas varētu notikt 2016. gadā;

N.     tā kā izglītības, kultūras, jaunatnes un sporta komisārs savā 2015. gada 3. jūnija paziņojumā nosodīja pēdējā laika notikumus FIFA un aicināja atjaunot uzticēšanos šai organizācijai un izveidot tajā stabilu labas pārvaldības sistēmu;

O.     tā kā Parlaments ir aicinājis futbola pārvaldības struktūras nodrošināt lielāku demokrātiju, pārredzamību, likumību un pārskatatbildību (t.i. neatkarīgas revīzijas iestādes veiktu finanšu revīziju) un labu pārvaldību un ir lūdzi Komisijai sniegt norādes par to, kā var atbalstīt likumīgu un atbilstīgu pašregulēšanos;

P.     tā kā futbols ir vispopulārākais sporta veids gan Eiropā, gan pasaulē;

Q.     tā kā cīņa pret korupciju ir viena no Stokholmas programmas prioritātēm un Komisija šo programmu izmanto par pamatu savām darbībām tieslietu un iekšlietu jomā,

1.      ņem vērā ASV ģenerālprokurores L. E. Lynch apsūdzību, kurā apgalvots, ka FIFA pastāv kupli sazēlusi, sistemātiska un dziļi iesakņojusies korupcija;

2.      uzsver, ka apgalvojumi par FIFA pastāvošo korupciju un uzticības trūkums šai organizācijai graujoši ietekmēs visu futbola piramīdu, sākot jau no profesionālā futbola augšējiem ešeloniem līdz pat vietējiem amatieru klubiem;

3.      uzskata par nožēlojamu to, ka ārkārtīgi bēdīgā situācija FIFA ļoti negatīvi ietekmē futbola reputāciju kopumā;

4.      stingri uzsver, ka futbols kā sporta veids nav saistīts ar korupciju un ka ar visiem iespējamajiem līdzekļiem jācenšas panākt to, lai pašreizējā situācija FIFA nenomelnotu futbolu kā tādu; atkārtoti norāda, ka futbolam un sportam kopumā ir dziļa pozitīva sociāla ietekme uz miljoniem cilvēku dzīvi;

5.      uzsver, ka, tā kā korupcija sportā ir transnacionāla problēma, lai to apkarotu, daudz efektīvāk ir jāsadarbojas visām iesaistītajām personām, tostarp valsts un tiesībaizsardzības iestādēm, sporta nozarei, sportistiem un atbalstītājiem, un ka uzsvars būtu jāliek arī uz darbību, kuras mērķis būtu izglītot par šo problēmu un par tās novēršanas iespējām;

6.      šajā sakarībā atzinīgi vērtē Erasmus + programmā iekļauto jauno sporta programmu, kura atbalsta transnacionālus izglītības projektus, kuru mērķis ir novērst pārrobežu apdraudējumus godīgumam sportā, piemēram, dopinga lietošanu, iepriekšēju vienošanos par spēļu rezultātiem un vardarbību, kā arī visa veida neiecietību un diskrimināciju, un veicināt un atbalstīt labu pārvaldību sportā,

7.      atgādina, ka laba pārvaldība sportā nodrošina sporta organizāciju autonomiju un pašpārvaldi atbilstīgi pārredzamības, pārskatatbildības un demokrātijas principiem, un uzsver, ka ir jāīsteno pilnīgas neiecietības politika pret korupciju sportā; uzsver, ka lēmumu pieņemšanas procesā jānodrošina visu ieinteresēto personu atbilstīga pārstāvība; ir pārliecināts, ka FIFA steidzami ir nepieciešamas pamatīgas strukturālas reformas;

8.      mudina FIFA Izpildkomiteju īstenot strukturālas reformas, lai ieviestu pārredzamību un pārskatatbildību un garantētu FIFA atklātu, līdzsvarotu un demokrātisku lēmumu pieņemšanas procesu;

9.      uzskata, ka tam būs neieciešams plašs reformu process, tostarp FIFA statūtu, struktūras, kodeksu, kā arī organizatorisko pasākumu un prakses pārskatīšana;

10.    uzskata, ka — lai atjaunotu uzticību — būtiski ir noteikt Izpildkomitejas locekļu, arī prezidenta, maksimālo pilnvaru laiku, kā arī jānodrošina pārredzamība attiecībā uz lēmumu pieņemšanas procesu un izpildstruktūru un augstāka līmeņa vadības atalgojumu;

11.    mudina FIFA ieviest savai vadībai un Izpildkomitejai paredzētus stingrus ētikas standartus un rīcības kodeksu, ko pārraudzītu neatkarīga uzraudzības struktūra;

12.    aicina visus sponsorus un raidorganizācijas, kas ar FIFA ir noslēguši sadarbības līgumu, veicināt un atbalstīt FIFA notiekošo reformu procesu, publiski paziņojot par savu negatīvo nostāju attiecībā uz korupciju sportā;

13.    aicina Komisiju un dalībvalstis paātrināt ES Sporta darba plāna ietvaros veicamo darbu un pasākumus labas pārvaldības nodrošināšanai un pārliecināties, ka valstu asociācijas ir pilnībā iesaistījušās pasākumos, ko veic labākas pārvaldības nodrošināšanai Eiropas un starptautiskā līmenī;

14.    atbalsta publiskā un privātā sektora partnerības, kurās ietilpst sporta interešu pārstāvji un korupcijas apkarošanas iestādes, to cīņā pret korupciju un nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu dalībvalstīs saistībā ar sporta nozari;

15.    aicina Komisiju, saskaņojot savu darbību ar dalībvalstīm un sadarbojoties ar Interpolu, Eiropolu un Eurojust, veikt visus atbilstīgos pasākumus, lai izskatītu ikvienu iespējamo norādi par FIFA ierēdņu korupciju ES teritorijā;

16.    aicina dalībvalstis uzlabot Eiropas tiesībaizsardzības iestāžu sadarbību, izveidojot kopīgas izmeklēšanas grupas, un uzlabot kriminālvajāšanas iestāžu sadarbību; uzsver nepieciešamību ieviest un efektīvi īstenot pasākumus nelikumīgu darbību apkarošanai sportā un garantēt savu pārvaldes organizāciju patiesu integritāti;

17.    aicina dalībvalstis parakstīt Eiropas Padomes konvenciju pret manipulācijām ar sporta sacensībām un tās dalībvalstis, kas to jau ir izdarījušas, nekavējoties to ratificēt;

18.    atzinīgi vērtē neseno vienošanos par ceturto nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas direktīvu; aicina Komisiju konsekventi uzraudzīt ES tiesību aktu īstenošanu, ar kuriem paredzēts nepieļaut nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, lai nodrošinātu, ka rūpīgi tiek kontrolētas ES reģistrētas sporta pārvaldes struktūras un to darbinieki;

19.    pieprasa, lai cīņa pret korupciju attiecībā uz FIFA pārvaldību tiktu papildināta ar FIFA paustu skaidru apņemšanos nepieļaut citas korupcijas formas, jo īpaši iepriekšēju vienošanos par spēļu rezultātu;

20.    uzsver, ka visās turpmākajās profesionālajā futbolā veiktajās reformās ir jāiekļauj būtiski noteikumi par sportistu, treneru un komandu tiesību aizsardzību; šajā sakarībā uzsver, cik svarīgi ir pievērsties jautājumam par to, ka Eiropas sportā trešajām personām pieder tiesības uz spēlētājiem;

21.    uzsver, cik ārkārtīgi svarīga ir Šveices un ASV tiesu sistēmu veiktā izmeklēšana saistībā ar FIFA Izpildkomitejas lēmumu par 2018. un 2022. gada Pasaules kausa rīkošanu attiecīgi Krievijā un Katarā;

22.    aicina Eiropas Futbola asociāciju savienību (UEFA) un valstu futbola asociācijas pastiprināt centienus līdz 2016. gada beigām īstenot FIFA pilnīgas reformas pasākumus;

23.    uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei un Komisijai, dalībvalstu valdībām un parlamentiem, Starptautiskajai Futbola federāciju asociācijai (FIFA), Eiropas Futbola asociāciju savienībai (UEFA), valstu futbola asociācijām, Eiropas Profesionālo futbola līgu asociācijai (EPFL), Eiropas klubu asociācijai (ECA) un Starptautiskajai Profesionālo futbolistu federācijai (FIFPRO).

(1)

OV C 239 E, 20.8.2013., 46. lpp.

(2)

Pieņemtie teksti, P7_TA(2013)0098.

(3)

Pieņemtie teksti, P7_TA(2013)0444.

(4)

OV L 192, 31.7.2003., 54. lpp.

(5)

OV C 183, 14.6.2014., 12. lpp.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika