Procedure : 2015/2730(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : B8-0549/2015

Ingediende teksten :

B8-0549/2015

Debatten :

Stemmingen :

PV 11/06/2015 - 5.5
CRE 11/06/2015 - 5.5
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2015)0233

ONTWERPRESOLUTIE
PDF 144kWORD 75k
Zie ook gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B8-0548/2015
8.6.2015
PE558.923v01-00
 
B8-0549/2015

naar aanleiding van de verklaringen van de Raad en de Commissie

ingediend overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement


over recente onthullingen over corruptiezaken op hoog niveau bij de FIFA (2015/2730(RSP))


Silvia Costa, Luigi Morgano, Marlene Mizzi, Marc Tarabella, Vilija Blinkevičiūtė, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Krystyna Łybacka, Sylvie Guillaume, Eider Gardiazabal Rubial, Emilian Pavel, Momchil Nekov, Giorgos Grammatikakis namens de S&D-Fractie

Resolutie van het Europees Parlement over recente onthullingen over corruptiezaken op hoog niveau bij de FIFA (2015/2730(RSP))  
B8‑0549/2015

Het Europees Parlement,

–       gezien het recente corruptieschandaal in de top van de FIFA,

–       gezien de mededeling van de Commissie van 18 januari 2011 getiteld "Ontwikkeling van de Europese dimensie van de sport" (COM(2011)0012),

–       gezien zijn resolutie van 2 februari 2012 over de Europese dimensie van de sport(1),

–       gezien het Witboek Sport van de Commissie van 11 juli 2007 (COM(2007)0391),

–       gezien de mededeling van de Commissie van 6 juni 2011 getiteld "Corruptiebestrijding in de EU" (COM(2011)0308),

–       gezien zijn resolutie van 14 maart 2013 over wedstrijdmanipulatie en corruptie in de sportwereld(2),

–       gezien zijn resolutie van 23 oktober 2013 over georganiseerde misdaad, corruptie en witwassen: aanbevelingen inzake de benodigde acties en initiatieven(3),

–       gezien het EU-corruptiebestrijdingsverslag van de Commissie van 3 februari 2014 (COM(2014)0038),

–       gezien de verklaring van commissaris Navracsics na het aftreden van FIFA-voorzitter Joseph Blatter op 3 juni 2015,

–       gezien het nieuwe programma voor sport onder Erasmus+, waarvan één van de doelstellingen het aanpakken van de grensoverschrijdende bedreigingen voor de integriteit van de sport is, zoals doping, wedstrijdmanipulatie en geweld, alsook alle vormen van onverdraagzaamheid en discriminatie, en het bevorderen en ondersteunen van good governance in de sport,

–       gezien de Aanbeveling van de Commissie van 13 november 2012 voor een besluit van de Raad tot verlening van machtiging aan de Europese Commissie om namens de EU deel te nemen aan onderhandelingen over een internationaal verdrag van de Raad van Europa ter bestrijding van de manipulatie van sportuitslagen (COM(2012)0655),

–       gezien het verdrag van de Raad van Europa van 18 september 2014 over de manipulatie van sportcompetities,

–       gezien Kaderbesluit 2003/568/JBZ van de Raad van 22 juli 2003 over bestrijding van corruptie in de privésector(4),

–       gezien de resolutie van de Raad en de vertegenwoordigers van de regeringen der lidstaten, in het kader van de Raad bijeen, van 21 mei 2014, betreffende het werkplan van de Europese Unie voor sport (2014-2017)(5),

–       gezien het programma van Stockholm - Een open en veilig Europa ten dienste en ter bescherming van de burger,

–       gezien het akkoord over het voorstel van de Commissie voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme (COM(2013)0045),

–       gezien de resolutie van de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa van 23 april 2015 over de hervorming van voetbalgovernance,

–       gezien artikel 2 van de statuten van de FIFA, waarin wordt bepaald dat tot de doelstellingen van de FIFA behoort: het bevorderen van integriteit, ethiek en fair play, met het oog op het voorkomen van alle methoden of praktijken, zoals corruptie, doping of wedstrijdmanipulatie, die de integriteit van wedstrijden, competities, spelers, bestuurders en leden zouden kunnen aantasten, of die tot misbruik van georganiseerd voetbal zouden kunnen leiden,

–       gezien artikel 123, lid 2, van zijn Reglement,

A.     overwegende dat de integriteit van sportorganisaties erg belangrijk is, aangezien zowel profsport als amateursport een sleutelrol spelen bij het wereldwijd bevorderen van vrede, eerbiediging van de mensenrechten en solidariteit, goed zijn voor de gezondheid, economische voordelen opleveren, en een cruciale rol vervullen bij het uitdragen van fundamentele stichtende en culturele waarden en bij het bevorderen van sociale insluiting;

B.     overwegende dat veertien FIFA-bestuurders, waaronder de vicevoorzitter, op 27 mei 2015 in Zürich door de Zwitserse autoriteiten zijn gearresteerd;

C.     overwegende dat de arrestaties plaatsvonden op verzoek van het Amerikaanse Ministerie van Justitie;

D.     overwegende dat tegen de veertien FIFA-bestuurders een onderzoek is ingesteld door de FBI op verdenking van corruptie, waaronder het betalen van steekpenningen ten belope van meer dan 150 miljoen USD;

E.     overwegende dat de Zwitserse en de Amerikaanse autoriteiten ook een afzonderlijk strafrechtelijk onderzoek zijn gestart naar de toewijzing van de wereldkampioenschappen voetbal van 2018 en 2022 in Rusland, respectievelijk Qatar;

F.     overwegende dat sport een grote en snel groeiende sector van de economie van de EU vormt en een belangrijke bijdrage levert aan groei en banen, met een toegevoegde waarde en werkgelegenheidseffecten die de gemiddelde groeipercentages overschrijden;

G.     overwegende dat corruptie een bijzonder ernstig strafbaar feit is met een grensoverschrijdende dimensie, en dat het vaak implicaties heeft die de binnen- en de buitengrenzen van de EU overschrijden, en verder overwegende dat de EU in het algemeen bevoegd is om op te treden op het gebied van de corruptiebestrijding;

H.     overwegende dat artikel 67 Verdrag betreffende werking van de Europese Unie (VWEU) bepaalt dat de Unie verplicht is een hoog niveau van veiligheid te waarborgen, onder meer door middel van maatregelen ter voorkoming en bestrijding van criminaliteit en door de onderlinge aanpassing van de strafwetgevingen; en verder overwegende dat artikel 83 VWEU corruptie noemt als een van de vormen van bijzonder zware criminaliteit met een grensoverschrijdende dimensie;

I.      overwegende dat de Commissie en de Raad onderkend hebben dat overkoepelende voetbalorganisaties en overheden moeten samenwerken voor good governance van het voetbal, mét inachtneming van het zelfregulerende karakter van profsport, en dat dit geresulteerd heeft in de gestructureerde dialoog over sport;

J.      overwegende dat corruptie, indien het niet snel en doeltreffend wordt aangepakt, het vertrouwen in sportorganen kan gaan ondermijnen en een bedreiging voor sport in het algemeen kan gaan vormen;

K.     overwegende dat grote sportevenementen een gelegenheid bij uitstek zijn om de waarden en beginselen die met sport verband houden, uit te dragen;

L.     overwegende dat transparantie, verantwoordingsplicht en democratie - of, met andere woorden, good governance - binnen sportorganisaties voorwaarden vormen voor zelfregulering, en een "must" voor de sportwereld om fraude en corruptie in de sport doeltreffend en gestructureerd te voorkomen en te bestrijden;

M.    overwegende dat tot nu toe achttien landen (waaronder negen lidstaten van de EU) het Verdrag betreffende de manipulatie van sportcompetities van de Raad van Europa hebben ondertekend, maar dat alleen Noorwegen het heeft geratificeerd; overwegende dat het verdrag in werking treedt wanneer het door ten minste vijf ondertekenende partijen (waarvan drie lid van de Raad van Europa moeten zijn) is geratificeerd, hetgeen naar verwachting in 2016 het geval zal zijn;

N.     overwegende dat de commissaris belast met onderwijs, cultuur, jeugd en sport de recente ontwikkelingen binnen de FIFA in zijn verklaring van 3 juni 2015 heeft veroordeeld, en aangedrongen heeft op herstel van het vertrouwen en de invoering van een gedegen systeem van good governance bij de FIFA;

O.     overwegende dat het Parlement de bestuursorganen van het voetbal ertoe opgeroepen heeft voor meer democratie, transparantie, legitimiteit en verantwoordingsplicht (d.w.z. financiële controles door een onafhankelijke auditentiteit) en good governance te zorgen, en de Commissie om advies verzocht heeft met betrekking tot de vraag hoe een legitiem en geëigend systeem van zelfregulering kan worden ondersteund;

P.     overwegende dat voetbal verreweg de populairste sport is in de EU en wereldwijd;

Q.     overwegende dat de bestrijding van corruptie een van de prioriteiten is van het Stockholm-programma, dat de leidraad is voor de acties van de Commissie op het gebied van justitie en binnenlandse zaken;

1.      neemt kennis van de tenlastelegging van de Amerikaanse openbare aanklager Loretta Lynch, die luidt buitensporige, stelselmatige en diepgewortelde corruptie in de FIFA;

2.      benadrukt dat de beschuldigingen van corruptie jegens de FIFA en het gebrek aan geloofwaardigheid van de FIFA een verwoestend effect zullen hebben op de gehele voetbalpiramide, van de top van het betaald voetbal tot de laagste afdelingen van de amateurclubs;

3.      betreurt het dat de deplorabele stand van zaken in de FIFA zeer negatief is voor de reputatie van het voetbal als geheel;

4.      benadrukt met klem dat het voetbal, als sport, door de cultuur van corruptie niet is aangetast en uit alle macht moet worden beschermd tegen stigmatisering vanwege de huidige ontwikkelingen in de FIFA; herhaalt dat voetbal en sport in het algemeen een zeer grote positieve impact hebben op het dagelijks leven van miljoenen mensen;

5.      beklemtoont dat, gezien de grensoverschrijdende aard van de corruptie in de sport, voor de bestrijding ervan een doeltreffender samenwerking nodig is tussen alle belanghebbenden, met inbegrip van overheidsinstanties, wetshandhavingsinstanties, de sportsector, atleten en supporters, en dat er ook aandacht moet worden besteed aan voorlichtings- en preventiemaatregelen op dit vlak;

6.      is in dit verband verheugd over het nieuwe programma voor sport onder Erasmus+, dat transnationale onderwijsprojecten steunt die grensoverschrijdende bedreigingen voor de integriteit van de sport aanpakken, zoals doping, wedstrijdmanipulatie en geweld, alsook alle vormen van onverdraagzaamheid en discriminatie, en gericht is op het bevorderen en ondersteunen van good governance in de sport;

7.      herinnert eraan dat good governance in de sport een voorwaarde is voor de autonomie en de zelfregulering van sportorganisaties, overeenkomstig de beginselen van transparantie, verantwoordingsplicht en democratie, en onderstreept de noodzaak van een beleid van nultolerantie met betrekking tot corruptie in de sport; benadrukt de behoefte aan een juiste vertegenwoordiging van alle belanghebbenden in het besluitvormingsproces; is ervan overtuigd dat diepgaande structurele hervormingen van de FIFA dringend nodig zijn;

8.      dringt er bij het uitvoerend comité van de FIFA op aan structurele hervormingen door te voeren om te zorgen voor transparantie en verantwoordingsplicht, en een open, evenwichtig en democratisch besluitvormingsproces in de FIFA te waarborgen;

9.      is van mening dat hiervoor een breed hervormingsproces nodig is, inclusief een herziening van de statuten, structuur, codes, operationeel beleid en praktijken van de FIFA;

10.    is van mening dat de invoering van een beperking van het aantal termijnen van de leden van het uitvoerend comité van de FIFA, tezamen met transparantie van het besluitvormingsproces en de beloning van het uitvoerend en hoger management, van essentieel belang zijn om de geloofwaardigheid te herstellen;

11.    dringt er bij de FIFA op aan strenge ethische normen en een gedragscode voor zijn management en uitvoerend comité in te voeren, waarop moet worden toegezien door een onafhankelijk controlerend orgaan;

12.    dringt er bij alle sponsoren en omroepen waar contracten mee zijn afgesloten, op aan het hervormingsproces bij de FIFA te steunen en aan te moedigen door publiekelijk stelling te nemen tegen corruptie in de sport;

13.    dringt er bij de Commissie en de lidstaten op aan de werkzaamheden en de acties die verband houden met good governance in het EU-werkplan voor sport op te voeren en ervoor te zorgen dat de nationale bonden volledig worden betrokken bij de acties die gericht zijn op beter bestuur, zowel op Europees als op internationaal niveau;

14.    steunt publiek-private partnerschappen tussen vertegenwoordigers van sportbelangen en anti-corruptie-autoriteiten om corruptie en witwaspraktijken in de lidstaten met betrekking tot de sportsector te bestrijden;

15.    dringt er bij de Commissie op aan om, gecoördineerd met de lidstaten, en in samenwerking met Interpol, Europol en Eurojust, passende maatregelen te treffen om mogelijke gevallen van corruptie door FIFA-functionarissen op EU-grondgebied aan te pakken;

16.    verzoekt de lidstaten de samenwerking tussen de Europese wethandhavingsdiensten te verbeteren door middel van de oprichting van gezamenlijke onderzoeksteams en samenwerking tussen opsporingsautoriteiten; benadrukt dat maatregelen ter bestrijding van illegale activiteiten in de sport moeten worden getroffen en doeltreffend worden gehandhaafd en dat de integriteit van de organisaties moet worden gewaarborgd;

17.    dringt er bij de lidstaten op aan het Verdrag van de Raad van Europa inzake de manipulatie van sportcompetities te ondertekenen, en bij de lidstaten die het hebben ondertekend het onverwijld te ratificeren;

18.    is verheugd over het recente akkoord over de vierde richtlijn betreffende de bestrijding witwaspraktijken; verzoekt de Commissie de wetgeving betreffende de bestrijding van witwaspraktijken voortdurend tegen het licht te houden, teneinde ervoor te zorgen dat de in de EU geregistreerde sportbonden en hun bestuurders in voldoende mate worden gecontroleerd;

19.    dringt er op aan dat de bestrijding van corruptie met betrekking tot het bestuur van de FIFA ook gepaard moet gaan met duidelijke toezeggingen en maatregelen van de kant van de FIFA tegen andere vormen van corruptie, met name wedstrijdmanipulatie;

20.    benadrukt dat alle toekomstige hervormingen in het profvoetbal substantiële bepalingen moeten bevatten ter bescherming van de rechten van sporters, trainers en teams; benadrukt in dit verband dat de eigendom van spelers in de Europese sport door derde partijen moet worden aangepakt;

21.    benadrukt het primordiale belang van het besluit van de Zwitserse en de Amerikaanse justitie om een onderzoek in te stellen naar de toewijzing - door het uitvoerend comité van de FIFA - van de WK's van 2018 en 2022 aan Rusland, respectievelijk Qatar;

22.    verzoekt de Unie van Europese voetbalbonden (UEFA) en de nationale voetbalbonden hun inspanningen te verhogen om tegen het eind van 2016 fundamentele hervormingsmaatregelen in de FIFA door te voeren;

23.    verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie, de regeringen en parlementen van de lidstaten, de Wereldvoetbalbond (FIFA), de Unie van Europese voetbalbonden (UEFA), de nationale voetbalbonden, de Vereniging van Europese betaald voetbalcompetities (EPFL), de Europese vereniging van voetbalclubs (ECA) en de Internationale Federatie van Beroepsvoetballers (FIFPRO).

 

(1)

PB C 239 E van 20.8.2013, blz. 46.

(2)

Aangenomen teksten, P7_TA (2013)0098.

(3)

Aangenomen teksten, P7_TA (2013)0444.

(4)

PB L 192 van 31.7.2003, blz. 54.

(5)

PB C 183 van 14.6.2014, blz. 12.

Juridische mededeling - Privacybeleid