Postup : 2015/2730(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0550/2015

Předložené texty :

B8-0550/2015

Rozpravy :

Hlasování :

PV 11/06/2015 - 5.5
CRE 11/06/2015 - 5.5
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0233

NÁVRH USNESENÍ
PDF 153kWORD 92k
Viz také společný návrh usnesení RC-B8-0548/2015
8.6.2015
PE558.924v01-00
 
B8-0550/2015

předložený na základě prohlášení Rady a Komise

v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu


o nedávných odhaleních případů korupce na vrcholné úrovni federace FIFA (2015/2730(RSP))


Petr Ježek, Frédérique Ries, Ramon Tremosa i Balcells, Dita Charanzová, Pavel Telička, Sophia in ‘t Veld, Catherine Bearder, Gérard Deprez, Petras Auštrevičius, Ivo Vajgl, Marielle de Sarnez, Johannes Cornelis van Baalen, Louis Michel, Hannu Takkula, Fernando Maura Barandiarán, Izaskun Bilbao Barandica, Urmas Paet, Kaja Kallas za skupinu ALDE

Usnesení Evropského parlamentu o nedávných odhaleních případů korupce na vrcholné úrovni federace FIFA (2015/2730(RSP))  
B8-0550/2015

Evropský parlament,

–       s ohledem na sdělení Komise ze dne 18. ledna 2011 s názvem „Rozvoj evropského rozměru v oblasti sportu“ (COM(2011)0012),

–       s ohledem na své usnesení ze dne 2. února 2012 o evropském rozměru v oblasti sportu(1),

–       s ohledem na bílou knihu Komise o sportu (COM(2007)0391),

–       s ohledem na sdělení Komise ze dne 6. června 2011 „Boj proti korupci v EU“ (KOM(2011)0308),

–       s ohledem na své usnesení ze dne 14. března 2013 o manipulaci s výsledky zápasů a korupci ve sportu(2),

–       s ohledem na své usnesení ze dne 23. října 2013 o organizované trestné činnosti, korupci a praní peněz: doporučené kroky a iniciativy(3),

–       s ohledem na zprávu Komise ze dne 3. února 2014 o boji proti korupci v EU (COM(2014)0038),

–       s ohledem na rámcové rozhodnutí Rady 2003/568/SVV ze dne 22. července 2003 o boji proti korupci v soukromém sektoru(4),

–       s ohledem na usnesení Rady a zástupců vlád členských států zasedajících v Radě ze dne 21. května 2014 o pracovním plánu Evropské unie v oblasti sportu na období let 2014–2017(5),

–       s ohledem na dokument nazvaný „Stockholmský program – otevřená a bezpečná Evropa, která slouží svým občanům a chrání je“,

–       s ohledem na dohodu o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o předcházení zneužití finančního systému k praní peněz a financování terorismu (čtvrtá směrnice proti praní špinavých peněz),

–       s ohledem na rezoluci Parlamentního shromáždění Rady Evropy ze dne 23. dubna 2015 o „reformě vrcholných fotbalových organizací“,

–       s ohledem na článek 2 stanov federace FIFA, které uvádějí, že k cílům FIFA náleží: podpora integrity, etiky a ducha fair play, aby se zamezilo veškerých metodám nebo postupům, jako je např. korupce, doping nebo manipulace s výsledky zápasů, které by mohly ohrozit integritu zápasů, soutěží, hráčů, funkcionářů a členů nebo vést ke zneužívání fotbalových svazů,

–       s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.     vzhledem k tomu, že švýcarské orgány zatkly dne 27. května 2015 v Curychu 14 funkcionářů federace FIFA, včetně jejího místopředsedy; vzhledem k tomu, že tato zatčení byla provedena na žádost ministerstva spravedlnosti USA na základě obvinění z praní špinavých peněz, vydírání, úplatkářství a podvodu;

B.     vzhledem k tomu, že 14 zatčených funkcionářů federace FIFA je vyšetřováno Federálním úřadem pro vyšetřování USA v souvislosti s korupcí, u které výše úplatků přesahuje 150 milionů USD;

C.     vzhledem k tomu, že je prokázanou skutečností, že federace FIFA fungovala po řadu let jako mlhavá organizace, která nebyla nikomu odpovědná a o které bylo obecně známo, že v ní panuje korupce; vzhledem k tomu, že nedávná zatčení potvrzují systemický, rozsáhlý a trvalý charakter podvodů a korupce ve federaci FIFA a že se nejedná o ojedinělé případy přečinů, jak tvrdil bývalý předseda federace FIFA Joseph Blatter;

D.     vzhledem k tomu, že orgány Švýcarska a USA rovněž zahájily trestní vyšetřování způsobu, jakým bylo pořadatelství mistrovství světa na rok 2018 přiděleno Rusku a na rok 2022 Kataru;

E.     vzhledem k tomu, že federace FIFA opětovně zvolila Josepha Blattera předsedou a rozhodla se nezveřejnit závěry interního šetření volby Ruska a Kataru coby pořadatelských zemí mistrovství světa v letech 2018 a 2022, což prokazuje, že federace FIFA i nadále jednala neodpovědně a nezodpovědně a nebyla ochotna zavést reformy nebo změny, kterých je zapotřebí pro zlepšení správy mezinárodního fotbalu;

F.     vzhledem k tomu, že odstoupení Josepha Blattera a zatčení funkcionářů federace FIFA vytvořilo podmínky pro zásadní reformy struktur této federace a změnu postupů s cílem zlepšit její správu a bojovat proti korupci v této organizaci;

G.     vzhledem k mimořádnému významu integrity u sportovních organizací, jenž pramení z toho, že jak profesionální, tak i amatérský sport hraje klíčovou roli při celosvětovém prosazování míru, respektu k lidským právům a solidarity, je přínosem pro společnost ze zdravotního i ekonomického hlediska a zaujímá zásadní postavení při zdůrazňování základních hodnot vzdělání a kultury a podporování sociálního začleňování;

H.     vzhledem k tomu, že významné sportovní události skýtají mimořádnou příležitost k šíření hodnot a zásad provázaných se sportem;

I.      vzhledem k tomu, že sport představuje rozsáhlé a rychle rostoucí odvětví hospodářství EU a významným způsobem přispívá k růstu a vytváření pracovních míst, přičemž jeho přidaná hodnota a pozitivní přínos pro zaměstnanost přesahují průměrnou míru růstu;

J.      vzhledem k tomu, že fotbal je ve společnosti široce sledovaným sportem, jehož správa musí podléhat nejpřísnějším normám; vzhledem k tomu, že správu mezinárodního fotbalu je naléhavě třeba reformovat;

K.     vzhledem k tomu, že stav federace FIFA by nemohl dospět k nynější situaci, pokud by národní fotbalové svazy učinily vše pro to, aby této situaci zabránily;

L.     vzhledem k tomu, že korupce je oblast mimořádně závažné trestné činnosti s přeshraničním rozměrem a důsledky korupce se často projevují napříč vnitřními hranicemi EU nebo její hranice přesahují, a vzhledem k tomu, že EU má obecnou pravomoc jednat v oblasti protikorupční politiky;

M.    vzhledem k tomu, že článek 67 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU) stanoví, že Unie má povinnost usilovat o zajištění vysoké úrovně bezpečnosti, včetně opatření pro předcházení trestné činnosti a boji proti ní a prostřednictvím sbližování předpisů trestního práva; vzhledem k tomu, že článek 83 SFEU uvádí korupci jako mimořádně závažnou trestnou činnost s přeshraničním rozměrem;

N.     vzhledem k tomu, že pokud nebude korupce řešena včas a řádně, může nadále podrývat důvěru ve sportovní instituce a ohrožovat integritu samotného sportu;

O.     vzhledem k tomu, že Komise a Rada uznaly potřebu partnerství subjektů fotbalového vedení a veřejných orgánů pro řádnou správu této hry, která respektuje samoregulační povahu profesionálního sportu a která vedla ke strukturovanému dialogu o sportu;

P.     vzhledem k tomu, že transparentnost, zodpovědnost a demokracie, jinak řečeno řádná správa, je ve sportovních organizacích nezbytnou podmínkou takového samoregulačního režimu a k tomu, aby sportovní hnutí mohla účinně a strukturálně předcházet podvodům a korupci ve sportu a bojovat proti nim;

Q.     vzhledem k tomu, že člen Evropské komise pro vzdělávání, kulturu, mládež a sport ve svém prohlášení z 3. června 2015 odsoudil poslední vývoj ve FIFA a vyzval k „obnově důvěry a zavedení solidního systému řádné správy ve FIFA“;

R.     vzhledem k tomu, že Parlament vyzval řídící fotbalové orgány, aby nastolily větší demokracii, transparentnost, legitimitu a odpovědnost (tj. finanční audit prováděný nezávislým kontrolním orgánem) a řádnou správu, a že požádal Komisi, aby poskytla pokyny ohledně toho, jak lze legitimní a přiměřenou samoregulaci podporovat;

S.     vzhledem k tomu, že boj proti korupci je jednou z priorit Stockholmského programu, který řídí činnost Komise v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí;

1.      potvrzuje obvinění podané nejvyšším státním zástupcem USA Lynchem, které hovoří o údajné korupci v rámci FIFA, kterou lze charakterizovat jako přebujelou, systemickou a hluboce zakořeněnou;

2.      zdůrazňuje, že obvinění z korupce vůči fotbalové federaci FIFA a nedostatek její důvěryhodnosti budou mít ničivý dopad na celou fotbalovou pyramidu od nejvyšších úrovní profesionálního fotbalu až po amatérské kluby na místní úrovni;

3.      považuje za politováníhodné, že současná trestuhodná situace ve fotbalové federaci FIFA má hluboce negativní dopad na dobré jméno celého fotbalu;

4.      rozhodně zdůrazňuje, že fotbal jako sport není zkažený korupční kulturou, a proto musí být kvůli současnému vývoji ve fotbalové federaci FIFA chráněn všemi prostředky před negativní stigmatizací; zdůrazňuje, že fotbal a sport obecně mají hluboký pozitivní společenský vliv na každodenní životy milionů občanů, a zejména mladých lidí;

5.      je přesvědčen o tom, že federace FIFA naléhavě potřebuje důkladné strukturální reformy;

6.      vítá rezignaci Josepha Blattera z funkce předsedy federace FIFA a rovněž vítá probíhající trestní vyšetřování, které by mělo vést k reformám, jež by zajistily naprostou transparentnost a odpovědnost této federace;

7.      naléhavě vyzývá výkonný výbor federace FIFA, aby zavedl strukturální reformy, a zajistil tak transparentnost a odpovědnost, a aby zaručil, že rozhodování bude v této organizaci probíhat otevřeným, vyváženým a demokratickým způsobem;

8.      domnívá se, že k tomu bude zapotřebí rozsáhlý reformní proces, jehož součástí bude i přezkum stanov, struktury, kodexů, provozních zásad a praktických postupů federace FIFA;

9.      je toho názoru, že v zájmu obnovení důvěryhodnosti a důvěry je zásadní časově omezit funkční období členů výkonného výboru, včetně předsedy, výkon jejich funkcí kontrolovat nezávislým procesem náležité péče a zajistit transparentnost při rozhodování a odměňování členů výkonného a vrcholného vedení;

10.    zdůrazňuje, že FIFA musí zajistit kompletní nezávislý finanční audit prováděný externími auditory, který by posoudil spolehlivost účetní závěrky;

11.    naléhavě vyzývá federaci FIFA, aby pro členy vedení a výkonného výboru zavedla přísné etické normy a kodex chování, jejichž dodržování by kontroloval nezávislý monitorovací orgán;

12.    vyzývá všechny sponzory a rozhlasové i televizní společnosti, s nimiž byly uzavřeny smlouvy, aby vyžadovali a podporovali reformu federace FIFA tím, že se veřejně vysloví proti korupci ve sportu a na toto vyjádření navážou vytrvalými nátlakovými opatřeními;

13.    zdůrazňuje, že vzhledem k nadnárodní povaze korupce ve sportu vyžaduje úsilí bojovat proti tomuto jevu účinnější spolupráci všech zúčastněných stran, včetně veřejných orgánů, donucovacích orgánů, sportovního odvětví, sportovců a fanoušků, a že je třeba klást v této oblasti důraz na vzdělávací a preventivní opatření;

14.    připomíná, že řádná správa v oblasti sportu je základním předpokladem pro autonomii a samoregulaci sportovních organizací v souladu s principy transparentnosti, odpovědnosti a demokracie, a podtrhuje nutnost uplatňovat ve sportu politiku nulové tolerance vůči korupci; zdůrazňuje, že je nezbytné, aby do rozhodovacího procesu byli zapojeni příslušní zástupci všech zainteresovaných stran; podotýká, že je možné inspirovat se osvědčenými postupy jiných sportovních organizací;

15.    vyzývá Komisi a členské státy, aby činnost a opatření související s řádnou správou posílily a zařadily mezi prioritní opatření pracovního plánu EU v oblasti sportu a aby zajistily plné zapojení národních svazů do kroků, jejichž účelem je zlepšení správy na evropské i mezinárodní úrovni;

16.    vyzývá Komisi, aby v koordinaci s členskými státy a ve spolupráci s Interpolem, Europolem a Eurojustem přijala všechna opatření potřebná k zakročení proti případným náznakům korupce, které by se na území EU dopouštěli funkcionáři federace FIFA a národních fotbalových svazů, a aby plně spolupracovala s vyšetřovacími orgány USA a Švýcarska;

17.    vyzývá členské státy, aby posílily evropskou spolupráci v oblasti vymáhání práva prostřednictvím společných vyšetřovacích týmů a spolupráce mezi orgány činnými v trestním řízení; zdůrazňuje, že je nutné zavést a účinně prosazovat opatření k boji proti nezákonným praktikám ve sportu a zaručit skutečnou integritu řídících sportovních organizací;

18.    vyzývá Komisi, aby posoudila, zda je dohoda na právních předpisech EU o praní peněz, které bylo nedávno dosaženo, dostačující k řešení problému praní špinavých peněz, jehož se dopouští řídící sportovní orgány registrované v EU a jejich funkcionáři, a zda k umožnění dostatečných kontrol pohybů na jejich bankovních účtech není zapotřebí tyto právní předpisy změnit;

19.    tvrdí, že boj proti korupci spojené se správou federace FIFA musí být rovněž doprovázen jednoznačnými závazky a kroky této federace, které budou namířeny proti jiným formám korupce, obzvláště proti manipulaci s výsledky zápasů;

20.    zdůrazňuje, že je nutné, aby součástí všech dalších reforem v profesionálním fotbalu byla zásadní opatření na ochranu práv sportovců, trenérů a týmů; v této souvislosti podtrhuje nutnost řešit případy, kdy aktéry v evropském sportu vlastní třetí strana;

21.    připomíná, že je důležité mít jasná a transparentní pravidla pro rozhodování o místě konání mistrovství světa, zajistit náležité informační a dohledové mechanismy, a zabezpečit, aby v tomto procesu existovaly rovné podmínky pro země ucházející se o pořadatelství a aby bylo zaručeno, že konečné rozhodnutí bude přijímáno výhradně na základě předložených projektů;

22.    zdůrazňuje maximální význam vyšetřování, v němž justiční orgány Švýcarska a USA zkoumají rozhodnutí výkonného výboru FIFA o udělení pořadatelství mistrovství světa v letech 1998, 2010, 2018 a 2022 Francii, Jihoafrické republice, Rusku a Kataru; v tomto ohledu federaci FIFA vyzývá, aby zveřejnila plné znění Garciovy zprávy;

23.    zdůrazňuje, že je podstatné, aby následné prošetření korupčních praktik, k nimž ve federaci FIFA došlo v minulosti, v odůvodněných případech vedlo k odvolání všech funkcionářů, kteří se dopustili finančních pochybení, a k přezkumu rozhodnutí o pořádání mistrovství světa v roce 2018 v Rusku a v roce 2022 v Kataru; vyzývá EU, aby tento proces bedlivě sledovala a poskytla nezbytné podmínky pro vedení nezaujatého externího vyšetřování;

24.    vyzývá všechny mezinárodní sportovní organizace, obzvláště Mezinárodní olympijský výbor, federaci FIFA a Unii evropských fotbalových svazů (UEFA), aby zajistily, aby se každá země ucházející se o pořádání velkých sportovních akcí zavázala, že bude při všech činnostech spjatých s pořádáním a průběhem akce dodržovat mezinárodní normy v oblasti lidských práv;

25.    žádá mezinárodní sportovní organizace, aby zavedly postupy k ověření integrity a mechanismy, jejichž účelem bude předcházet, odhalovat a trestat všechny případy korupce a zpronevěry finančních prostředků;

26.    žádá unii UEFA a národní fotbalové svazy, aby vyvinuly větší úsilí s cílem provést do roku 2016 základní reformní opatření v rámci federace FIFA a zejména uplatňovat doporučení uvedená v tomto usnesení, a to jak přímo, tak prostřednictvím svých zástupců ve výkonném výboru FIFA;

27.    vyzývá členské státy, aby zvážily možnost odvolat národní mužstva EU z účasti na mistrovstvích světa v letech 2018 a 2022 a zablokovat finanční prostředky federace FIFA v EU, pokud nebudou provedeny nezbytné změny;

28.    pověřuje svého předsedu, aby toto usnesení předal Radě a Komisi, vládám a parlamentům členských států, Mezinárodní federaci fotbalových svazů (FIFA), Unii evropských fotbalových svazů (UEFA), národním fotbalovým svazům, Asociaci evropských profesionálních fotbalových lig (EPFL), Asociaci evropských klubů (ECA) a Mezinárodní federaci profesionálních fotbalových hráčů (FIFPRO).

 

 

(1)

Úř. věst. C 239E, 20.8.2013, s. 46

(2)

Přijaté texty, P7_TA(2013)0098.

(3)

Přijaté texty, P7_TA(2013)0444.

(4)

Úř. věst. L 192, 31.7.2003, s. 54.

(5)

Úř. věst. C 183, 14.6.2014, s. 12.

Právní upozornění - Ochrana soukromí