Πρόταση ψηφίσματος - B8-0550/2015Πρόταση ψηφίσματος
B8-0550/2015

  ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με τις πρόσφατες αποκαλύψεις για υποθέσεις διαφθοράς υψηλού επιπέδου στη FIFA

  8.6.2015 - (2015/2730(RSP))

  εν συνεχεία δηλώσεων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της Επιτροπής
  σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού

  Petr Ježek, Frédérique Ries, Ramon Tremosa i Balcells, Dita Charanzová, Pavel Telička, Sophia in ‘t Veld, Catherine Bearder, Gérard Deprez, Petras Auštrevičius, Ivo Vajgl, Marielle de Sarnez, Johannes Cornelis van Baalen, Louis Michel, Hannu Takkula, Fernando Maura Barandiarán, Izaskun Bilbao Barandica, Urmas Paet, Kaja Kallas εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

  Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0548/2015

  Διαδικασία : 2015/2730(RSP)
  Διαδρομή στην ολομέλεια
  Διαδρομή του εγγράφου :  
  B8-0550/2015
  Κείμενα που κατατέθηκαν :
  B8-0550/2015
  Συζήτηση :
  Κείμενα που εγκρίθηκαν :

  B8-0550/2015

  Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις πρόσφατες αποκαλύψεις για υποθέσεις διαφθοράς υψηλού επιπέδου στη FIFA

  (2015/2730(RSP))

  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

           έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 18ης Ιανουαρίου 2011 με τίτλο «Ανάπτυξη της ευρωπαϊκής διάστασης στον αθλητισμό» (COM(2011)0012),

  –       έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 2ας Φεβρουαρίου 2012 σχετικά με την ευρωπαϊκή διάσταση στον αθλητισμό[1],

  –       έχοντας υπόψη τη Λευκή Βίβλο της Επιτροπής για τον αθλητισμό (COM(2007)0391),

  –       έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 6ης Ιουνίου με τίτλο «Η καταπολέμηση της διαφθοράς στην Ευρωπαϊκή Ένωση» (COM(2011)0308),

  –       έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 14ης Μαρτίου 2013, σχετικά με το στήσιμο αγώνων και τη διαφθορά στον αθλητισμό[2],

  –       έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 23ης Οκτωβρίου 2013 σχετικά με το οργανωμένο έγκλημα, τη διαφθορά και την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες: συστάσεις για δράσεις και πρωτοβουλίες που πρέπει να αναληφθούν[3],

  –       έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Έκθεση της Ένωσης κατά της διαφθοράς» της 3ης Φεβρουαρίου 2014 (COM(2014)0038),

  –       έχοντας υπόψη την απόφαση πλαίσιο του Συμβουλίου 2003/568/ΔΕΥ της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα[4],

  –       έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνερχομένων στα πλαίσια του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2014, σχετικά με το πρόγραμμα εργασιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον αθλητισμό (2014-2017)[5],

  –       έχοντας υπόψη το «Πρόγραμμα της Στοκχόλμης – Μια ανοικτή και ασφαλής Ευρώπη που εξυπηρετεί και προστατεύει τους πολίτες»,

  –       έχοντας υπόψη τη συμφωνία επί της πρότασης της Επιτροπής για οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (τέταρτη οδηγία κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες),

  –       έχοντας υπόψη το ψήφισμα της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης, της 23ης Απριλίου 2015, σχετικά με τη μεταρρύθμιση της διακυβέρνησης του ποδοσφαίρου·

  –       έχοντας υπόψη το άρθρο 2 του καταστατικού της FIFA, που ορίζει ότι οι στόχοι της FIFA περιλαμβάνουν τα εξής: «την προώθηση της ακεραιότητας, της ηθικής και της δικαιοσύνης με σκοπό την πρόληψη κάθε μεθόδου ή πρακτικής, όπως η δωροδοκία, η φαρμακοδιέγερση ή το «στήσιμο» αγώνων, που θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την ακεραιότητα των αγώνων, των διοργανώσεων, των παικτών, των υπαλλήλων και των μελών ή να οδηγήσει σε κακή χρήση του ποδοσφαίρου»,

  –       έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

  Α.     λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 27 Μαΐου του 2015 οι ελβετικές αρχές συνέλαβαν στη Ζυρίχη 14 στελέχη της FIFA, συμπεριλαμβανομένου του αντιπροέδρου της· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν κατόπιν αιτήματος του Υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ επί τη βάσει κατηγοριών για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, για αθέμιτη προστασία έναντι χρημάτων, δωροδοκία και απάτη·

  Β.     λαμβάνοντας υπόψη ότι, για τα 14 στελέχη της FIFA που συνελήφθησαν, το FBI διεξάγει έρευνα για διαφθορά που σχετίζεται με υποθέσεις δωροδοκίας συνολικού ύψους άνω των 150 εκατ. δολαρίων·

  Γ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι εδώ και πολλά χρόνια η FIFA λειτουργεί αποδεδειγμένα ως μια αδιαφανής και διαβόητη για τη διαφθορά της οργάνωση που χαρακτηρίζεται από έλλειψη λογοδοσίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πρόσφατες συλλήψεις επιβεβαιώνουν ότι η απάτη και η διαφθορά αποτελούν συστημικό, εκτεταμένο και μόνιμο φαινόμενο στη FIFA και ότι δεν πρόκειται για μεμονωμένες περιπτώσεις ανάρμοστης συμπεριφοράς, όπως υποστήριξε ο πρώην πρόεδρος της FIFA, Joseph Blatter·

  Δ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αρχές της Ελβετίας και των ΗΠΑ έχουν κινήσει χωριστή ποινική έρευνα όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο έχουν ανατεθεί τα Παγκόσμια Κύπελλα του 2018 και του 2022 στη Ρωσία και το Κατάρ·

  Ε.     λαμβάνοντας υπόψη ότι, η επανεκλογή του Joseph Blatter ως προέδρου της FIFA, καθώς και η απόφαση της FIFA να μην δημοσιεύσει τα πορίσματα της εσωτερικής της έρευνας η οποία αφορά την επιλογή της Ρωσίας και του Κατάρ ως χώρες υποδοχής του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2018 και του 2022 αντιστοίχως, έδειξε ότι η FIFA ενήργησε κατά τρόπο ανεύθυνο και ανεξέλεγκτο και παρέμενε απρόθυμη να προβεί σε μεταρρυθμίσεις και να εισαγάγει τις τροποποιήσεις που απαιτούνται για τη βελτίωση της διακυβέρνησης του διεθνούς ποδοσφαίρου·

  ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η παραίτηση του Joseph Blatter και τις συλλήψεις στελεχών της FIFA έχουν δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για ριζικές μεταρρυθμίσεις των δομών και πρακτικών της FIFA με σκοπό τη βελτίωση της διακυβέρνησης και την καταπολέμηση της διαφθοράς μέσα στην οργάνωση·

  Ζ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η ακεραιότητα των αθλητικών οργανισμών είναι ιδιαίτερα σημαντική, δεδομένου ότι τόσο ο επαγγελματικός όσο και ο ερασιτεχνικός αθλητισμός διαδραματίζουν καίριο ρόλο όσον αφορά την προώθηση της ειρήνης σε παγκόσμιο επίπεδο, του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της αλληλεγγύης, ενέχουν οφέλη για την υγεία και την οικονομία των κοινωνιών, και συμβάλλουν ουσιαστικά στην ανάδειξη των θεμελιωδών παιδαγωγικών και πολιτιστικών αξιών καθώς και στην προώθηση της κοινωνικής ένταξης·

  Η.     λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μεγάλες αθλητικές εκδηλώσεις προσφέρουν εξαιρετικές ευκαιρίες για τη διάδοση των αξιών και των αρχών που συνδέονται με τον αθλητισμό·

  Θ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αθλητισμός αποτελεί μεγάλο και ταχέως αναπτυσσόμενο τομέα της οικονομίας της ΕΕ και συμβάλλει σημαντικά στην ανάπτυξη και την απασχόληση, με επιπτώσεις στην προστιθέμενη αξία και στην απασχόληση που υπερβαίνουν το μέσο όρο των ποσοστών ανάπτυξης·

  Ι.      λαμβάνοντας υπόψη ότι, το ποδόσφαιρο είναι ένα άθλημα με υψηλή κοινωνική προβολή και επιβάλλεται να έχει τα υψηλότερα επίπεδα διακυβέρνησης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η διακυβέρνηση του διεθνούς ποδοσφαίρου απαιτεί επειγόντως μεταρρυθμίσεις·

  ΙΑ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάσταση στη FIFA δεν θα μπορούσε να είχε φτάσει σε αυτή την κατάσταση αν οι εθνικές ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες είχαν προβεί σε κάθε δυνατή προσπάθεια για να αποτρέψουν να συμβεί αυτό που τελικά συνέβη·

  ΙΒ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι η δωροδοκία αποτελεί έναν χώρο ιδιαίτερα σοβαρών εγκλημάτων με διασυνοριακή διάσταση που έχει συχνά αντίκτυπο σε ολόκληρη την ΕΕ αλλά και πέρα από τα σύνορά της, και ότι είναι γενικό δικαίωμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ενεργεί στον τομέα της πολιτικής για την καταπολέμηση της διαφθοράς·

  ΙΓ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 67 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) αναφέρεται στην υποχρέωση της Ένωσης να εξασφαλίζει υψηλό επίπεδο ασφάλειας, μεταξύ άλλων μέσω της πρόληψης και καταπολέμησης της εγκληματικότητας και την προσέγγιση των ποινικών νομοθεσιών· λαμβάνοντας υπόψη ότι στο άρθρο 83 της ΣΛΕΕ η διαφθορά αναφέρεται ως ένα ιδιαίτερα σοβαρό έγκλημα με διασυνοριακή διάσταση·

  ΙΔ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαφθορά, αν δεν αντιμετωπιστεί επειγόντως και κατάλληλα, μπορεί να εξακολουθήσει να υπονομεύει την εμπιστοσύνη στους θεσμούς του αθλητισμού και να απειλεί την ακεραιότητα του αθλητισμού στο σύνολό του·

  ΙΕ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή και το Συμβούλιο έχουν αναγνωρίσει την ανάγκη συνεργασίας μεταξύ των φορέων διοίκησης του ποδοσφαίρου και των δημοσίων αρχών, για τη χρηστή διαχείριση του αθλήματος, που σέβεται τον αυτορρυθμιστικό χαρακτήρα του επαγγελματικού αθλητισμού και έχει οδηγήσει σε διαρθρωμένο διάλογο για τον αθλητισμό·

  ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαφάνεια, η λογοδοσία και η δημοκρατία – με άλλα λόγια, η ορθή διακυβέρνηση – στις αθλητικές διοργανώσεις αποτελούν προαπαιτούμενα για το εν λόγω καθεστώς αυτορρύθμισης και για το αθλητικό κίνημα, για την αποτελεσματική και διαρθρωτική πρόληψη και καταπολέμηση της απάτης και της διαφθοράς στον αθλητισμό·

  ΙΖ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαία Επίτροπος για την εκπαίδευση, τον πολιτισμό, τη νεολαία και τον αθλητισμό, στη δήλωσή της στις 3 Ιουνίου 2015 καταδίκασε τις τελευταίες εξελίξεις στη FIFA και απηύθυνε έκκληση για την «αποκατάσταση της εμπιστοσύνης και δημιουργία ακέραιου συστήματος χρηστής διακυβέρνησης στη FIFA»·

  ΙΗ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο έχει ζητήσει από τους φορείς διοίκησης του ποδοσφαίρου να καθιερώσουν μεγαλύτερη δημοκρατία, διαφάνεια, νομιμότητα και λογοδοσία (δηλ. οικονομικό έλεγχο από ανεξάρτητη αρχή ελέγχου) και χρηστή διακυβέρνηση, και ζήτησε από την Επιτροπή να προσφέρει καθοδήγηση σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να υποστηριχτεί η νόμιμη και κατάλληλη αυτορρύθμιση·

  ΙΘ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η καταπολέμηση της διαφθοράς αποτελεί μία από τις προτεραιότητες του προγράμματος της Στοκχόλμης, που διέπει τις ενέργειες της Επιτροπής στον τομέα της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων·

  1.      ενστερνίζεται την απαγγελία κατηγορίας από τον Υπουργό Δικαιοσύνης των ΗΠΑ κ. Lynch, ο οποίος ισχυρίζεται ότι η διαφθορά στους κόλπους της FIFA είναι ανεξέλεγκτη, συστημική και βαθιά ριζωμένη·

  2.      τονίζει ότι οι καταγγελίες για διαφθορά κατά της FIFA και η έλλειψη αξιοπιστίας της θα έχουν καταστροφικές επιπτώσεις σε ολόκληρη την πυραμίδα του ποδοσφαίρου, από την κορυφή του επαγγελματικού ποδοσφαίρου ως τους τοπικούς ερασιτεχνικούς συλλόγους·

  3.      εκφράζει την αποδοκιμασία του για την οικτρή κατάσταση που επικρατεί στη Διεθνή Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, η οποία έχει εξαιρετικά αρνητικό αντίκτυπο για τη φήμη του ποδοσφαίρου συνολικά·

  4.      υπογραμμίζει με έμφαση ότι το ποδόσφαιρο ως άθλημα δεν έχει σχέση με την κουλτούρα της διαφθοράς και πρέπει οπωσδήποτε να προστατευτεί ώστε να μη στιγματιστεί λόγω των τρεχουσών εξελίξεων στη FIFA· επαναλαμβάνει ότι το ποδόσφαιρο και ο αθλητισμός γενικότερα έχουν βαθιά θετικό κοινωνικό αντίκτυπο στην καθημερινή ζωή εκατομμυρίων πολιτών και, ειδικότερα, των νέων·

  5.      είναι πεπεισμένο ότι απαιτούνται επειγόντως βαθειές διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις στη FIFA·

  6.      χαιρετίζει την παραίτηση του Joseph Blatter, προέδρου της FIFA, καθώς και τις ποινικές έρευνες που διεξάγονται επί του παρόντος, οι οποίες θα μπορούσαν να επιφέρουν μεταρρυθμίσεις για την εξασφάλιση πλήρους διαφάνειας και λογοδοσίας στη FIFA·

  7.      καλεί την εκτελεστική επιτροπή της FIFA να εφαρμόσει διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις για τη βελτίωση της διαφάνειας και της λογοδοσίας και τη διασφάλιση ανοιχτών, ισόρροπων και δημοκρατικών διαδικασιών λήψης αποφάσεων στη συνομοσπονδία·

  8.      πιστεύει ότι αυτό θα απαιτήσει ευρεία διαδικασία μεταρρύθμισης, περιλαμβανομένης και της αναθεώρησης του καταστατικού, της διάρθρωσης, των κωδίκων και των πολιτικών και πρακτικών λειτουργίας της FIFA·

  9.      πιστεύει ότι η οφειλόμενη δέουσα επιμέλεια και η θέσπιση ορίων στη θητεία των μελών της εκτελεστικής επιτροπής της FIFA, περιλαμβανομένου και του προέδρου, σε συνδυασμό με τη διαφάνεια όσον αφορά τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και τις αποδοχές των εκτελεστικών και των ανώτερων διοικητικών στελεχών έχουν καθοριστική σημασία για την αποκατάσταση της αξιοπιστίας και της εμπιστοσύνης.

  10.    τονίζει ότι είναι αναγκαίο για τη FIFA να διενεργήσει εξωτερικό και πλήρως ανεξάρτητο οικονομικό έλεγχο για την αξιολόγηση της αξιοπιστίας των οικονομικών της καταστάσεων·

  11.    καλεί τη FIFA να εφαρμόσει αυστηρότερα πρότυπα δεοντολογίας και έναν κώδικα δεοντολογίας για τη διαχειριστική και την εκτελεστική επιτροπή της για να ελέγχονται από ανεξάρτητο οργανισμό ελέγχου·

  12.    καλεί όλους τους συμβεβλημένους χορηγούς και ραδιοτηλεοπτικούς φορείς να ζητήσουν και να υποστηρίξουν μία μεταρρυθμιστική διαδικασία στη FIFA, με δημόσιες δηλώσεις για την καταπολέμηση της διαφθοράς στον αθλητισμό και να δώσουν συνέχεια στα αιτήματά τους ασκώντας μια συνεχή πίεση·

  13.    τονίζει ότι, λόγω του διακρατικού χαρακτήρα της διαφθοράς στον αθλητισμό, οι προσπάθειες για την πάταξη του φαινομένου απαιτούν αποτελεσματικότερη συνεργασία μεταξύ όλων των ενδιαφερόμενων φορέων, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων αρχών, των φορέων επιβολής του νόμου, της αθλητικής βιομηχανίας, των αθλητών και των φιλάθλων, ενώ θα πρέπει να δοθεί έμφαση και στις ενέργειες με στόχο την εκπαίδευση και την πρόληψη στο πεδίο αυτό·

  14.    υπενθυμίζει ότι η χρηστή διακυβέρνηση στον αθλητισμό αποτελεί προϋπόθεση για την αυτονομία και την αυτορρύθμιση των αθλητικών οργανώσεων, σύμφωνα με τις αρχές της διαφάνειας, της λογοδοσίας και της δημοκρατίας και τονίζει την ανάγκη μιας πολιτικής μηδενικής ανοχής στο θέμα της διαφθοράς στον αθλητισμό· υπογραμμίζει την ανάγκη κατάλληλης εκπροσώπησης όλων των ενδιαφερόμενων φορέων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων· σημειώνει ότι μπορούν να υιοθετηθούν βέλτιστες πρακτικές από άλλες αθλητικές οργανώσεις·

  15.    καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εντείνουν και να επισπεύσουν το έργο και τη δράση τους σε σχέση με τη χρηστή διακυβέρνηση στα πλαίσια του προγράμματος εργασιών της ΕΕ για τον αθλητισμό, και να διασφαλίσουν την πλήρη συμμετοχή των εθνικών ομοσπονδιών στη δράση για καλύτερη διακυβέρνηση σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο·

  16.    καλεί την Επιτροπή, σε συντονισμό με τα κράτη μέλη και σε συνεργασία με την Ιντερπόλ, την Ευρωπόλ, και τη Eurojust, να λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα για να αντιμετωπιστεί κάθε πιθανή ένδειξη διαφθοράς από στελέχη της FIFA στο έδαφος της ΕΕ, και να συνεργαστεί πλήρως με τις αμερικανικές και τις ελβετικές ερευνητικές αρχές·

  17.    καλεί τα κράτη μέλη να αυξήσουν την ευρωπαϊκή συνεργασία στην επιβολή του νόμου μέσω μεικτών ερευνητικών ομάδων και συνεργασίας μεταξύ των διωκτικών αρχών· τονίζει την ανάγκη λήψης και ουσιαστικής εφαρμογής μέτρων για την καταπολέμηση των παράνομων δραστηριοτήτων στον αθλητισμό, και εγγύησης της ακεραιότητας των φορέων διακυβέρνησής τους·

  18.    καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει κατά πόσον η πρόσφατη συμφωνία για τη νομοθεσία της ΕΕ σχετικά με τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες επαρκεί για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες από καταχωρημένους διοικητικούς φορείς του αθλητισμού στην ΕΕ και υπαλλήλους τους, και αν απαιτείται προσαρμογή προκειμένου να είναι δυνατός ο επαρκής έλεγχος των τραπεζικών λογαριασμών τους·

  19.    επιμένει ότι η καταπολέμηση της διαφθοράς όσον αφορά τη διακυβέρνηση της FIFA συνοδεύεται επίσης από σαφείς δεσμεύσεις και μέτρα εκ μέρους της FIFA έναντι άλλων μορφών διαφθοράς, ιδίως του στησίματος αγώνων·

  20.    τονίζει ότι είναι αναγκαίο όλες οι μελλοντικές μεταρρυθμίσεις στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο να περιλαμβάνουν ουσιαστικές διατάξεις για την προστασία των δικαιωμάτων των αθλητών, των προπονητών και των ομάδων· στο πλαίσιο αυτό, υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να αντιμετωπιστεί το θέμα της ιδιοκτησίας παικτών από τρίτους στον ευρωπαϊκό αθλητισμό·

  21.    υπενθυμίζει πόσο σημαντικό είναι να υπάρχουν σαφείς και διαφανείς κανόνες για την ανάθεση των Παγκοσμίων Κυπέλλων και να εξασφαλίζεται η θέσπιση κατάλληλων μηχανισμών πληροφόρησης και εποπτείας προκειμένου να διασφαλίζεται ότι η διαδικασία αυτή θα εγγυάται την ίση μεταχείριση των υποψήφιων χωρών και τη λήψη τελικής απόφασης βασιζόμενης αποκλειστικά και μόνο στην αξία των σχεδίων και των έργων των χωρών αυτών·

  22.    υπογραμμίζει την ύψιστη σημασία της διεξαγόμενης έρευνας από το ελβετικό και το αμερικανικό δικαστικό σύστημα σχετικά με την απόφαση που έλαβε η εκτελεστική επιτροπή της FIFA για την ανάθεση της διοργάνωσης του Παγκόσμιου Κυπέλλου το 1998, 2010, 2018 και 2022 αντιστοίχως στη Γαλλία, τη Νότιο Αφρική, τη Ρωσία και το Κατάρ· στο πλαίσιο αυτό, καλεί τη FIFA να προβεί σε πλήρη δημοσίευση της έκθεσης Garcia·

  23.    υπογραμμίζει πόσο σημαντικό είναι να εξασφαλιστεί ότι η έρευνα παρακολούθησης των παλαιότερων πρακτικών δωροδοκίας στους κόλπους της FIFA θα περιλαμβάνει, όπου αυτό δικαιολογείται, την απομάκρυνση όλων των υπαλλήλων που έχουν εμπλακεί σε οικονομικά παραπτώματα, και την επανεξέταση των αποφάσεων για την ανάθεση του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2018 στη Ρωσία και του 2022 στο Κατάρ· καλεί την ΕΕ να παρακολουθήσει εκ του σύνεγγυς αυτή τη διαδικασία και να προσφέρει τη δυνατότητα να τεθούν οι απαραίτητες προϋποθέσεις για τη διεξαγωγή αμερόληπτης εξωτερικής έρευνας·

  24.    καλεί όλες τις διεθνείς αθλητικές οργανώσεις, και ιδίως τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή (ΔΟΕ), τη FIFA και την Ένωση Ευρωπαϊκών Ποδοσφαιρικών Ομοσπονδιών (UEFA) να διασφαλίσουν ότι, κάθε χώρα που υποβάλλει υποψηφιότητα για τη φιλοξενία μεγάλων αθλητικών εκδηλώσεων, δεσμεύεται, σε όλες τις δραστηριότητες που συνδέονται με την οργάνωση και τη διεξαγωγή των εκδήλωσεων αυτών, να συμφωνεί με τα διεθνή πρότυπα όσον αφορά τα θεμελιώδη δικαιώματα·

  25.    καλεί τις διεθνείς αθλητικές οργανώσεις να θεσπίσουν διαδικασίες για την εξακρίβωση της ακεραιότητας και μηχανισμούς για την πρόληψη, τον εντοπισμό και την τιμωρία όλων των πράξεων διαφθοράς και κατάχρησης-υπεξαίρεσης χρημάτων·

  26.    ζητεί από την UEFA και τις εθνικές ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την υλοποίηση των θεμελιωδών μεταρρυθμιστικών μέτρων στη FIFA, και ειδικότερα των συστάσεων που διατυπώνονται στο παρόν ψήφισμα, τόσο άμεσα όσο και μέσω του γραφείου των εκπροσώπων τους στην εκτελεστική επιτροπή της FIFA, έως το τέλος του 2016·

  27.    καλεί τα κράτη μέλη να εξετάσουν το ενδεχόμενο ανάκλησης των εθνικών ομάδων των κρατών μελών της ΕΕ από τα Παγκοσμία Κύπελλα του 2018 και του 2022, και δέσμευσης των περιουσιακών στοιχείων της FIFA στην ΕΕ, εάν δεν υλοποιηθούν οι απαραίτητες αλλαγές·

  28.    αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, στη Διεθνή Συνομοσπονδία Ποδοσφαίρου (FIFA), στην Ένωση Ευρωπαϊκών Ποδοσφαιρικών Ομοσπονδιών (UEFA), στις εθνικές ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες, στην Ένωση Ευρωπαϊκών Επαγγελματικών Ποδοσφαιρικών Ομίλων (EPFL), στην Ομοσπονδία Ευρωπαϊκών Συλλόγων (ECA), και στη Διεθνή Ομοσπονδία Αμειβομένων Ποδοσφαιριστών (FIFPro).