Procedūra : 2015/2730(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B8-0550/2015

Iesniegtie teksti :

B8-0550/2015

Debates :

Balsojumi :

PV 11/06/2015 - 5.5
CRE 11/06/2015 - 5.5
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2015)0233

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 175kWORD 93k
Skatīt arī kopīgās rezolūcijas priekšlikumu RC-B8-0548/2015
8.6.2015
PE558.924v01-00
 
B8-0550/2015

iesniegts, noslēdzot debates par Padomes un Komisijas paziņojumiem,

saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu


par nesen atklātajiem augsta līmeņa korupcijas gadījumiem FIFA (2015/2730(RSP))


Petr Ježek, Frédérique Ries, Ramon Tremosa i Balcells, Dita Charanzová, Pavel Telička, Sophia in ‘t Veld, Catherine Bearder, Gérard Deprez, Petras Auštrevičius, Ivo Vajgl, Marielle de Sarnez, Johannes Cornelis van Baalen, Louis Michel, Hannu Takkula, Fernando Maura Barandiarán, Izaskun Bilbao Barandica, Urmas Paet, Kaja Kallas ALDE grupas vārdā

Eiropas Parlamenta rezolūcija par nesen atklātajiem augsta līmeņa korupcijas gadījumiem FIFA (2015/2730(RSP))  
B8‑0550/2015

Eiropas Parlaments,

–       ņemot vērā Komisijas 2011. gada 18. janvāra paziņojumu „Attīstīt Eiropas dimensiju sportā” (COM(2011)0012),

–       ņemot vērā 2012. gada 2. februāra rezolūciju par Eiropas dimensiju sportā(1),

–       ņemot vērā Komisijas balto grāmatu par sportu (COM(2007)0391),

–       ņemot vērā Komisijas 2011. gada 6. jūnija paziņojumu „Korupcijas apkarošana Eiropas Savienībā” (COM(2011)0308),

–       ņemot vērā 2013. gada 14. marta rezolūciju par iepriekšēju vienošanos par spēļu rezultātu un korupciju sportā(2),

–       ņemot vērā 2013. gada 23. oktobra rezolūciju par organizēto noziedzību, korupciju un nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu — ieteicamie pasākumi un iniciatīvas(3),

–       ņemot vērā Komisijas 2014. gada 3. februāra ES Pretkorupcijas ziņojumu (COM(2014)0038),

–       ņemot vērā Padomes 2003. gada 22. jūlija Pamatlēmumu 2003/568/TI par korupcijas apkarošanu privātajā sektorā(4),

–       ņemot vērā Padomes un Padomē sanākušo dalībvalstu valdību pārstāvju 2014. gada 21. maija Rezolūciju par Eiropas Savienības sporta darba plānu (2014–2017)(5);

–       ņemot vērā dokumentu „Stokholmas programma – atvērta un droša Eiropa tās pilsoņu un viņu aizsardzības labā”,

–       ņemot vērā vienošanos par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai par to, lai nepieļautu finanšu sistēmas izmantošanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai un teroristu finansēšanai (ceturtā nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas direktīva),

–       ņemot vērā Eiropas Padomes Parlamentārās Asamblejas 2015. gada 23. aprīlī pieņemto Rezolūciju par futbola pārvaldības reformu,

–       ņemot vērā FIFA statūtu 2. pantu, kurā kā viens no FIFA darbības mērķiem ir norādīts šāds mērķis: „veicināt integritāti, ētiku un godīgu spēli, lai novērstu visas tādas metodes vai praksi, piemēram, korupciju, dopinga lietošanu vai spēļu rezultātu sarunāšanu, kas var apdraudēt spēļu un sacensību godīgumu, kā arī spēlētāju un ierēdņu profesionālo godprātību vai novest pie Futbola federāciju asociāciju ļaunprātīgas izmantošanas”,

–       ņemot vērā Reglamenta 123. panta 2. punktu,

A.     tā kā 2015. gada 27. maijā Cīrihē Šveices varas iestādes arestēja 14 FIFA ierēdņus, tostarp tās priekšsēdētāja vietnieku; tā kā šie aresti tika veikti pēc ASV Tieslietu departamenta pieprasījuma, pamatojoties uz apsūdzībām nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanā, reketā, kukuļošanā un krāpniecībā;

B.     tā kā minētie 14 FIFA ierēdņi tika arestēti, pamatojoties uz ASV FIB veikto izmeklēšanu par korupciju, kas saistīta ar kukuļiem vairāk nekā USD 150 miljonu apmērā;

C.     tā kā ir pierādīts, ka FIFA jau daudzus gadus ir darbojusies kā neviena nekontrolēta, nepārredzama un vispārzināmi korumpēta organizācija; tā kā nesen veiktie aresti apstiprina, ka krāpšana un korupcija FIFA drīzāk ir sistēmiska, plaši izplatīta un pastāvīga, nevis saistīta ar tika ar atsevišķiem neatbilstīgas rīcības gadījumiem, kā to apgalvo FIFA prezidents Joseph Blatter;

D.     tā kā Šveices un ASV varasiestādes ir sākušas arī atsevišķu kriminālizmeklēšanu par to, kā tiesības rīkot Pasaules kausa izcīņu 2018. un 2022. gadā tika piešķirtas attiecīgi Krievijai un Katarai;

E.     tā kā Joseph Blatter atkārtota ievēlēšana par FIFA prezidentu un šīs organizācijas lēmums nepublicēt iekšējās izmeklēšanas rezultātus par to, kā Krievijai un Katarai tika piešķirtas tiesības rīkot Pasaules kausu attiecīgi 2018. un 2022. gadā, liecina, ka šī organizācija ir darbojusies bezatbildīgi un bez pārskatuzraudzības un joprojām nav gatava reformām vai pārmaiņām, kas nepieciešamas starptautiskā futbola pārvaldības uzlabošanai;

F.     tā kā Joseph Blatter atkāpšanās no amata un FIFA ierēdņu aresti ir radījuši priekšnosacījumus FIFA struktūru un prakses radikālām reformām ar mērķi uzlabot šīs organizācijas pārvaldību un izskaust tajā korupciju;

G.     tā kā sporta organizāciju godīgumam ir ļoti liela nozīme, jo gan profesionālais, gan amatieru sports pasaulē veicina mieru, cilvēktiesību ievērošanu un solidaritāti, uzlabo sabiedrības veselību un ekonomikas stāvokli, un tam ir būtiska loma izglītības un kultūras pamatvērtību uzsvēršanā un sociālās iekļaušanas veicināšanā;

H.     tā kā lielākie sporta pasākumi sniedz vienreizējas iespējas izplatīt ar sportu saistītās vērtības un principus;

I.      tā kā sports ir liela un strauji augoša ES ekonomikas nozare un sniedz būtisku ieguldījumu izaugsmē un jaunu darbvietu izveidē, jo sporta pievienotā vērtība un ietekme uz nodarbinātību pārsniedz vidējos izaugsmes rādītājus;

J.      tā kā futbols ir sabiedrībā ārkārtīgi populārs sporta veids, kuram ir nepieciešami visaugstākie pārvaldības standarti; tā kā starptautiskā futbola pārvaldība ir steidzami jāreformē;

K.     tā kā situācija FIFA nebūtu varējis sasniegt savu tagadējo pakāpi, ja valstu futbola asociācijas būtu darījušas visu iespējamo, lai nepieļautu šādu notikumu gaitu;

L.     tā kā korupcija šajā jomā ir īpaši smags noziegums, kam ir pārrobežu dimensija, un korupcija bieži vien aptver plašu ES teritoriju un izplešas arī ārpus tās robežām, un tā kā ES ir vispārējas tiesības rīkoties korupcijas apkarošanas politikas jomā;

M.    tā kā Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 67. pantā ir noteikti Savienības pienākumi nodrošināt augstu drošības līmeni, tostarp novēršot un apkarojot noziedzību un tuvinot krimināltiesiskos normatīvos aktus; tā kā LESD 83. pantā korupcija ir atzīta par īpaši smagu noziegumu ar pārrobežu dimensiju;

N.     tā kā korupcija, ja pret to netiks vērsti steidzami un atbilstīgi pasākumi, turpinās graut uzticību sporta iestādēm un apdraudēt sporta integritāti kopumā;

O.     tā kā Komisija un Padome ir atzinušas nepieciešamību veidot futbola pārvaldības struktūru un valsts iestāžu partnerību šīs spēles labai pārvaldībai, kurā tiek ņemta vērā profesionālā futbola pašregulējošā daba un kura ir novedusi pie strukturēta dialoga par sportu;

P.     tā kā pārredzamība, pārskatatbildība un demokrātija — citiem vārdiem sakot, laba pārvaldība — ir viens no priekšnoteikumiem, lai sporta organizācijās veidotos šāds pašregulējošs režīms un lai sporta kustība iedarbīgi un strukturāli novēstu un apkarotu krāpšanu un korupciju sportā;

Q.     tā kā izglītības, kultūras, jaunatnes un sporta komisārs savā 2015. gada 3. jūnija paziņojumā nosodīja pēdējā laika notikumus FIFA un aicināja „atjaunot uzticēšanos un izveidot FIFA stabilu labas pārvaldības sistēmu;

R.     tā kā Parlaments ir aicinājis futbola pārvaldības struktūras nodrošināt lielāku demokrātiju, pārredzamību, likumību un pārskatatbildību (t.i. neatkarīgas revīzijas iestādes veiktu finanšu revīziju) un labu pārvaldību un ir lūdzi Komisijai sniegt norādes par to, kā var atbalstīt likumīgu un atbilstīgu pašregulēšanos;

S.     tā kā cīņa pret korupciju ir viena no Stokholmas programmas prioritātēm un Komisija šo programmu izmanto par pamatu savām darbībām tieslietu un iekšlietu jomā,

1.      apstiprina ASV ģenerālprokurores L. E. Lynch apsūdzību, kurā FIFA pastāvošā korupcija raksturota kā kupli sazēlusi, sistemātiska un dziļi iesakņojusies;

2.      uzsver, ka apgalvojumi par FIFA pastāvošo korupciju un uzticības trūkums šai organizācijai graujoši ietekmēs visu futbola piramīdu, sākot jau no profesionālā futbola augšējiem ešeloniem līdz pat vietējiem amatieru klubiem;

3.      uzskata par nožēlojamu to, ka ārkārtīgi bēdīgā situācija FIFA ļoti negatīvi ietekmē futbola reputāciju kopumā;

4.      stingri uzsver, ka futbols kā sporta veids nav saistīts ar korupciju un ka ar visiem iespējamajiem līdzekļiem jācenšas panākt to, lai pašreizējā situācija FIFA nenomelnotu futbolu kā tādu; atkārtoti norāda, ka futbolam un sportam kopumā ir dziļa pozitīva ietekme uz miljoniem cilvēku, jo īpaši jaunu cilvēku dzīvi;

5.      ir pārliecināts, ka FIFA steidzami ir nepieciešamas pamatīgas strukturālas reformas;

6.      atzinīgi vērtē Joseph Blatter atkāpšanos no FIFA prezidenta amata un patlaban veikto kriminālizmeklēšanu, kurai ir jārosina reformas ar mērķi nodrošināt FIFA pilnīgu pārredzamību un pārskatatbildību;

7.      mudina FIFA Izpildkomiteju īstenot strukturālas reformas, lai ieviestu pārredzamību un pārskatatbildību un garantētu atklātu, līdzsvarotu un demokrātisku lēmumu pieņemšanas procesu

8.      uzskata, ka tam būs neieciešams plašs reformu process, tostarp FIFA statūtu, struktūras, kodeksu, kā arī organizatorisko pasākumu un prakses pārskatīšana;

9.      uzskata, ka — lai atjaunotu uzticību un ticību — ir jānosaka izpildkomitejas locekļu, arī prezidenta, maksimālais pilnvaru laiks un jāparedz neatkarīgas uzticamības pārbaudes noteikšana, kā arī pārredzamība attiecībā uz lēmumu pieņemšanas procesu un izpildstruktūru un augstāka līmeņa vadības atalgojumu;

10.    uzsver, ka FIFA ir jāveic ārēja un pilnībā neatkarīga finansu revīzija, lai novērtētu tās finanšu pārskatu ticamību;

11.    mudina FIFA ieviest savai vadībai un Izpildkomitejai paredzētus stingrus ētikas standartus un rīcības kodeksu, ko pārraudzītu neatkarīga uzraudzības struktūra;

12.    aicina visus sponsorus un raidorganizācijas, kas ar FIFA ir noslēguši sadarbības līgumu, pieprasīt īstenot reformu procesu un atbalstīt to, sniedzot publiskus paziņojumus par korupcijas nepieļaujamību sportā, kā arī īstenot šo vārdus, izdarot nemitīgu spiedienu;

13.    uzsver, ka, tā kā korupcija sportā ir transnacionāla problēma, lai to apkarotu, daudz efektīvāk ir jāsadarbojas visām iesaistītajām personām, tostarp valsts un tiesībaizsardzības iestādēm, sporta nozarei, sportistiem un atbalstītājiem, un ka uzsvars būtu jāliek arī uz darbību, kuras mērķis būtu izglītot par šo problēmu un par tās novēršanas iespējām;

14.    atgādina, ka laba pārvaldība sportā nodrošina sporta organizāciju autonomiju un pašpārvaldi atbilstīgi pārredzamības, pārskatatbildības un demokrātijas principiem, un uzsver, ka ir jāīsteno pilnīgas neiecietības politika pret korupciju sportā; uzsver, ka lēmumu pieņemšanas procesā jānodrošina visu ieinteresēto personu atbilstīga pārstāvība; norāda, ka ir jāpārņem citu sporta organizāciju paraugprakse;

15.    aicina Komisiju un dalībvalstis paātrināt ES Sporta darba plāna ietvaros veicamo darbu un pasākumus labas pārvaldības nodrošināšanai un pārliecināties, ka valstu asociācijas ir pilnībā iesaistījušās pasākumos, ko veic labākas pārvaldības nodrošināšanai Eiropas un starptautiskā līmenī;

16.    aicina Komisiju, saskaņojot savu darbību ar dalībvalstīm un sadarbojoties ar Interpolu, Eiropolu un Eurojust, veikt visus atbilstīgos pasākumus, lai izskatītu ikvienu iespējamo norādi par FIFA un valsts futbola asociāciju ierēdņu korupciju ES teritorijā un pilnībā sadarboties ar ASV un Šveices izmeklēšanas iestādēm;

17.    aicina dalībvalstis uzlabot Eiropas tiesībaizsardzības iestāžu sadarbību, izveidojot kopīgas izmeklēšanas grupas, un uzlabot kriminālvajāšanas iestāžu sadarbību; uzsver nepieciešamību ieviest un efektīvi īstenot pasākumus nelikumīgu darbību apkarošanai sportā un garantēt savu pārvaldes organizāciju patiesu integritāti;

18.    aicina Komisiju novērtēt, vai nesen noslēgtais nolīgums par ES tiesību aktiem nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas jomā ir pietiekams, lai risinātu jautājumu saistībā ar ES reģistrētu sporta pārvaldes struktūru un to darbinieku īstenotu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, un vai tajā ir nepieciešami kādi uzlabojumi, lai varētu pietiekami rūpīgi pārbaudīt to banku kontus;

19.    pieprasa, lai cīņa pret korupciju attiecībā uz FIFA pārvaldību tiktu papildināta ar FIFA paustu skaidru apņemšanos nepieļaut citas korupcijas formas, jo īpaši iepriekšēju vienošanos par spēļu rezultātu;

20.    uzsver, ka visās turpmākajās profesionālajā futbolā veiktajās reformās ir jāiekļauj būtiski noteikumi par sportistu, treneru un komandu tiesību aizsardzību; šajā sakarībā uzsver, cik svarīgi ir pievērsties jautājumam par to, ka Eiropas sportā trešajām personām pieder tiesības uz spēlētājiem;

21.    atgādina, cik svarīgi ir, lai Pasaules kausa piešķiršanu reglamentētu skaidri un pārredzami noteikumi un lai tiktu nodrošināts atbilstīgs informācijas un uzraudzības mehānisms nolūkā pārliecināties, ka šī procedūra garantē konkursā iesaistīto valstu vienlīdzību un ka galīgais lēmums pamatojas tikai iesniegto projektu kvalitāti;

22.    uzsver, cik ārkārtīgi svarīga ir Šveices un ASV tiesu sistēmu veiktā izmeklēšana saistībā ar FIFA Izpildkomitejas lēmumu par 1998., 2010., 2018. un 2022. gada Pasaules kausa rīkošanu Francijā, Dienvidāfrikā, Krievijā un Katarā; šajā sakarībā aicina FIFA publicēt visu Garcia ziņojumu;

23.    norāda, cik svarīgi ir nodrošināt, lai pēc agrāko FIFA notikušo koruptīvo darbību izmeklēšanas pamatotos gadījumos tiktu atlaisti finanšu pārkāpumos iesaistītie ierēdņi un pārskatīti lēmumi par Pasaules kausa organizēšanu 2018. un 2022.  gadā attiecīgi Krievijā un Katarā; aicina ES cieši uzraudzīt šo procesu un nodrošināt nepieciešamos nosacījumu objektīvai ārējai izmeklēšanai;

24.    aicina starptautiskās sporta organizācijas, jo īpaši Starptautisko Olimpisko komiteju (SOK), FIFA un Eiropas Savienības Futbola asociāciju savienību (UEFA) nodrošināt, ka ikviena valsts, kas kandidē uz nozīmīga sporta pasākuma organizēšanu, uzņemas visos ar šā pasākuma organizēšanu un rīkošanu saistītajos pasākumos ievērot starptautiskos standartus attiecībā uz pamattiesību ievērošanu;

25.    aicina starptautiskās sporta organizācijas ieviest procedūras integritātes pārbaudīšanai un mehānismus, kā novērst un atklāt visas koruptīvās darbības un publisku līdzekļu piesavināšanos un sodīt par tiem;

26.    aicina UEFA un valstu futbola asociācijas pastiprināt centienus līdz 2016. gada beigām īstenot FIFA pilnīgas reformas pasākumus, jo īpaši šajā rezolūcijā paustos ieteikumus gan tieši, gan ar to FIFA Izpildkomitejā iekļautās pārstāvju aģentūras starpniecību;

27.    aicina dalībvalstis apsvērt iespēju atsaukt ES dalībvalstu komandu piedalīšanos 2018. un 2022. gada Pasaules kausa izcīņā un bloķēt ES atrodošos FIFA finanšu līdzekļus, ja netiks īstenotas nepieciešamās pārmaiņas;

28.    uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei un Komisijai, dalībvalstu valdībām un parlamentiem, Starptautiskajai Futbola federāciju asociācijai (FIFA), Eiropas Futbola asociāciju savienībai (UEFA), valstu futbola asociācijām, Eiropas Profesionālo futbola līgu asociācijai (EPFL), Eiropas klubu asociācijai (ECA) un Starptautiskajai Profesionālo futbolistu federācijai (FIFPRO).

(1)

OV C 239E, 20.8.2013., 46. lpp.

(2)

Pieņemtie teksti, P7_TA(2013)0098.

(3)

Pieņemtie teksti, P7_TA(2013)0444.

(4)

OV L 192, 31.7.2003., 54. lpp.

(5)

OV C 183, 14.6.2014., 12. lpp.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika