Procedure : 2015/2730(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : B8-0571/2015

Ingediende teksten :

B8-0571/2015

Debatten :

Stemmingen :

PV 11/06/2015 - 5.5
CRE 11/06/2015 - 5.5
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2015)0233

ONTWERPRESOLUTIE
PDF 135kWORD 68k
Zie ook gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B8-0548/2015
8.6.2015
PE558.925v01-00
 
B8-0571/2015

naar aanleiding van de verklaringen van de Raad en de Commissie

ingediend overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement


over recente onthullingen over corruptiezaken op hoog niveau bij de FIFA (2015/2730(RSP))


Daniel Dalton, Andrew Lewer, Angel Dzhambazki, Zdzisław Krasnodębski, Emma McClarkin namens de ECR-Fractie

Resolutie van het Europees Parlement over recente onthullingen over corruptiezaken op hoog niveau bij de FIFA (2015/2730(RSP))  
B8‑0571/2015

Het Europees Parlement,

–       gezien zijn resolutie van 2 februari 2012 over de Europese dimensie van de sport(1),

–       gezien het werkplan van de EU voor sport (2014-2017),

–       gezien zijn resolutie van 14 maart 2013 over wedstrijdmanipulatie en corruptie in de sportwereld(2),

–       gezien het Witboek Sport van de Commissie van 11 juli 2007 (COM(2007)0391),

–       gezien de mededeling van de Commissie van 18 januari 2011 getiteld "Ontwikkeling van de Europese dimensie van de sport" (COM(2011)0012),

–       gezien de mededeling van de Commissie van 6 juni 2011 getiteld "Corruptiebestrijding in de EU" (COM(2011)0308),

–       gezien de resoluties die op 18 september 2014 zijn aangenomen op de 13e conferentie van de ministers van sport van de Raad van Europa,

–       gezien de aanbevelingen van de Financiële Actiegroep Witwassen van Geld inzake de internationale normen voor de strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en proliferatie,

–       gezien het onlangs goedgekeurde vierde pakket van de EU tegen het witwassen van geld,

–       gezien doelstelling 2(e) in de FIFA-statuten, die op het 64e FIFA-congres op 11 juni 2014 in São Paulo zijn goedgekeurd en op 1 april 2015 in werking zijn getreden: "het bevorderen van integriteit, ethiek en fair play, met het oog op het voorkomen van alle methoden of praktijken, zoals corruptie, doping of wedstrijdmanipulatie, die de integriteit van wedstrijden, competities, spelers, bestuurders en leden zouden kunnen aantasten, of die tot misbruik van het georganiseerd voetbal zouden kunnen leiden",

–       gezien artikel 123, lid 2, van zijn Reglement,

A.     overwegende dat de Amerikaanse rechtshandhavingsinstanties op 27 mei 2015 veertien bestuurders, onder wie negen huidige of voormalige leden van het uitvoerend comité van de FIFA, hebben beschuldigd van o.a. omkoping, postfraude en geheime witwasafspraken, waartoe betrokkenen 24 jaar hebben samengespannen om zichzelf te verrijken door middel van corruptie in het internationale voetbal; overwegende dat tegelijkertijd is bekendgemaakt dat vier beschuldigde personen en twee beschuldigde bedrijven zich schuldig hebben verklaard;

B.     overwegende dat de beschuldigden stelselmatig meer dan 150 miljoen USD aan steekpenningen en smeergeld zouden hebben betaald of deze betaling zouden zijn overeengekomen, om zich van lucratieve media- en marketingrechten voor internationale voetbaltoernooien te verzekeren;

C.     overwegende dat ondanks de arrestaties en de beschuldigingen tegen FIFA-bestuurders en ondanks de crisis waarin de organisatie zich bevond, Sepp Blatter op 29 mei 2015 voor een vijfde termijn als FIFA-president is gekozen; overwegende dat hij op dinsdag 2 juni heeft bekendgemaakt te zullen aftreden;

D.    overwegende dat de FIFA primair zou moeten optreden als de hoedster van de populairste sport ter wereld, maar dat FIFA-leden in plaats daarvan hebben getracht persoonlijk te profiteren van de hartstocht van de voetbalfans;

E.     overwegende dat de sportbeweging de grootste niet-gouvernementele beweging in Europa vormt en dat corruptie in de sport aanzienlijke schade toebrengt aan het vertrouwen in de eerlijkheid van de sport, die berust op de beginselen integriteit en fair play;

F.     overwegende dat het voetbal in deze mondiale beweging voorop loopt en door miljoenen mensen over de hele wereld wordt gespeeld en genoten, hetgeen tal van sociale, politieke en economische voordelen oplevert die moeten worden beschermd;

G.     overwegende dat internationale sportorganisaties, zoals de FIFA, op het gebied van governance, transparantie en verantwoordingsplicht de strengste normen moeten hanteren, zoals van onze nationale sportorganisaties wordt verwacht, en in het bijzonder het voorbeeld van het Internationaal Olympisch Comité moeten volgen, dat met succes ingrijpende bestuurshervormingen heeft doorgevoerd na het corruptieschandaal rond de winterspelen van Salt Lake City van 2002, dit onder druk van sponsorbedrijven, sportbestuurders en leden van het Amerikaanse Congres;

H.     overwegende dat internationale samenwerking van essentieel belang is bij de bestrijding van corruptie en witwaspraktijken bij internationale organen en organisaties;

I.      overwegende dat het in dit verband essentieel is doeltreffende internationale normen voor de corruptiebestrijding te ontwikkelen, o.a. via samenwerking met Europol en andere rechtshandhavingsinstanties;

J.      overwegende dat een van de in de FIFA-statuten verankerde doelstellingen, die op het 64e FIFA-congres op 11 juni 2014 in São Paulo zijn goedgekeurd en op 1 april 2015 in werking zijn getreden, bestaat in "het bevorderen van integriteit, ethiek en fair play, met het oog op het voorkomen van alle methoden of praktijken, zoals corruptie, doping of wedstrijdmanipulatie, die de integriteit van wedstrijden, competities, spelers, bestuurders en leden zouden kunnen aantasten, of die tot misbruik van het georganiseerd voetbal zouden kunnen leiden";

1.      spreekt zijn woede uit over de schokkende en verachtelijke beschuldigingen van corruptie die tegen de FIFA zijn geuit; spreekt als zijn mening uit dat deze beschuldigingen verre van verrassend waren;

2.      verzoekt de sportorganisaties, de lidstaten en de EU hun volledige medewerking te verlenen aan alle lopende en toekomstige onderzoeken naar vermeende corruptiepraktijken binnen de FIFA;

3.      spreekt de mening uit - die het al lang is toegedaan - dat de FIFA een zeer foute en corrupte organisatie is, en gelooft dat deze organisatie de integriteit van het wereldvoetbal ernstig heeft geschaad;

4.      juicht het toe dat de FIFA nu gedurende een langere periode veranderingen moet ondergaan die moeten leiden tot ingrijpende verbeteringen op het gebied van bestuur, transparantie en verantwoordingsplicht, teneinde de geloofwaardigheid van de voetbalsport te herstellen;

5.      spreekt zijn lof uit over het werk van de onderzoeksjournalisten die met ernstige aanwijzingen zijn gekomen van corruptie binnen de FIFA en bij de bidprocedure voor het wereldkampioenschap;

6.      veroordeelt het feit dat de FIFA het rapport-Garcia over de controversiële bidprocedure voor de wereldkampioenschappen in 2018 en 2022 niet openbaar heeft gemaakt, terwijl de organisatie in december 2014 met publicatie had ingestemd, maar dit tot dusverre heeft nagelaten;

7.      spreekt er zijn ernstige bezorgdheid over uit dat de geloofwaardigheid van de FIFA als wereldvoetbalbond en daarmee zijn vermogen om het wereldvoetbal te verenigen aangetast zullen blijven, totdat er een nieuwe leiding wordt benoemd, wat nog wel negen maanden kan duren; verzoekt de FIFA een geschikte interim-president te kiezen die Sepp Blatter onmiddellijk moet vervangen;

8.      wenst dat de FIFA zich onvoorwaardelijk verplicht tot een diepgaande evaluatie van vroegere en huidige besluiten en procedures en tot volledige transparantie in de toekomst, met het oog op de instelling van interne procedures voor zelfregulering, een onberispelijk financieel beheer en doeltreffende mechanismen voor opsporing, onderzoek en sanctionering;

9.      is van mening dat er in het kader van de toekomstige hervormingen een strenge controleprocedure voor kandidaten en benoemingen op leidinggevende posities moet komen en een herziening van de FIFA-commissies voor ethische aangelegenheden en voor audit en naleving met het oog op een bredere samenstelling en een ruimer mandaat;

10.    steunt de eis van de New FIFA Now-campagne dat er een onafhankelijke, niet-gouvernementele commissie voor de hervorming van de FIFA wordt ingesteld, die onder toezicht staat van een onafhankelijke internationale autoriteit;

11.    verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie, de regeringen en parlementen van de lidstaten, de Wereldvoetbalbond (FIFA), de Unie van Europese voetbalbonden (UEFA), de nationale voetbalbonden, de Vereniging van Europese betaald voetbal competities (EPFL), de Europese vereniging van voetbalclubs (ECA) en de Internationale Federatie van Beroepsvoetballers (FIFPRO).

(1)

PB C 239 E van 20.8.2013, blz. 46.

(2)

Aangenomen teksten, P7_TA(2013)0098.

Juridische mededeling - Privacybeleid