Postopek : 2015/2730(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B8-0572/2015

Predložena besedila :

B8-0572/2015

Razprave :

Glasovanja :

PV 11/06/2015 - 5.5
CRE 11/06/2015 - 5.5
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2015)0233

PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 143kWORD 86k
Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B8-0548/2015
8.6.2015
PE558.926v01-00
 
B8-0572/2015

ob zaključku razprave o izjavah Sveta in Komisije

v skladu s členom 123(2) Poslovnika


o nedavnih razkritjih korupcije na visoki ravni pri FIFI (2015/2730(RSP))


Ivo Belet, Andrea Bocskor, Esther de Lange, Santiago Fisas Ayxelà, Kinga Gál, Elisabetta Gardini, Esteban González Pons, Seán Kelly, Jeroen Lenaers, Thomas Mann, Herbert Reul, Claude Rolin, Michaela Šojdrová, Pavel Svoboda, Sabine Verheyen, Elisavet Vozemberg (Elissavet Vozemberg), Bogdan Brunon Wenta, Teodoros Zagorakis (Theodoros Zagorakis), Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver v imenu skupine PPE

Resolucija Evropskega parlamenta o nedavnih razkritjih korupcije na visoki ravni pri FIFI (2015/2730(RSP))  
B8‑0572/2015

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju nedavnega korupcijskega škandala, v katerega je vpletenih več visokih predstavnikov Fife,

–       ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 18. januarja 2011 z naslovom Razvijanje evropske razsežnosti v športu (COM(2011)0012),

–       ob upoštevanju svoje resolucije z dne 2. februarja 2012 o evropski razsežnosti v športu(1),

–       ob upoštevanju bele knjige Komisije z dne 11. julija 2007 o športu (COM(2007)0391),

–       ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 6. junija 2011 z naslovom Boj proti korupciji v EU (COM(2011)0308),

–       ob upoštevanju svoje resolucije z dne 14. marca 2013 o vnaprejšnjem dogovarjanju o izidih tekem in korupciji v športu(2),

–       ob upoštevanju svoje resolucije z dne 23. oktobra 2013 o organiziranem kriminalu, korupciji in pranju denarja: priporočila za ukrepe in pobude, ki bi jih bilo treba sprejeti(3),

 

–       ob upoštevanju poročila Komisije z dne 3. februarja 2014 o boju proti korupciji v EU (COM(2014)0038),

–       ob upoštevanju izjave, ki jo je po odstopu predsednika Fife Josepha Blatterja 3. junija 2015 podal komisar Tibor Navracsics,

–       ob upoštevanju novega programa za šport v okviru Erasmus+, katerega cilj je tudi odprava čezmejnih groženj integriteti športa, kot so doping, dogovarjanje o izidih tekem in nasilje, skupaj z vsemi oblikami nestrpnosti in diskriminacije, ter spodbujanja in podpiranja dobrega upravljanja v športu,

–       ob upoštevanju priporočila Komisije z dne 13. novembra 2012 za Sklep Sveta o pooblastitvi Evropske komisije, da v imenu EU sodeluje v pogajanjih o mednarodni konvenciji Sveta Evrope za boj proti prirejanju športnih rezultatov (COM(2012)0655),

–       ob upoštevanju konvencije Sveta Evrope z dne 18. septembra 2014 o prirejanju rezultatov športnih tekmovanj,

–       ob upoštevanju Okvirnega sklepa Sveta o boju proti korupciji v zasebnem sektorju z dne 22. julija 2003,

–       ob upoštevanju resolucije Sveta in predstavnikov vlad držav članic, ki so se sestali v okviru Sveta, z dne 21. maja 2014 o delovnem načrtu Evropske unije za šport (2014–2017)(4),

–       ob upoštevanju Stockholmskega programa – Odprta in varna Evropa, ki služi državljanom in jih varuje,

–       ob upoštevanju sporazuma o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja in financiranje terorizma (četrta direktiva o preprečevanju pranja denarja) (COM(2013)0045),

–       ob upoštevanju resolucije parlamentarne skupščine Sveta Evrope z dne 23. aprila 2013 o reformi upravljanja nogometa,

–       ob upoštevanju člena 2 statuta Fife, v katerem je določeno, da so njeni cilji med drugim: spodbujati integriteto, etiko in pošteno igro z namenom preprečiti vse postopke ali ravnanja, kot so korupcija, doping ali prirejanje tekem, ki bi lahko ogrozili integriteto tekem, tekmovanj, igralcev, uradnikov ali članov ali bi lahko privedli do zlorab nogometa,

–       ob upoštevanju člena 123(2) Poslovnika,

A.     ker je integriteta športnih organizacij zelo pomembna, saj imata tako profesionalni kot ljubiteljski šport pomembno vlogo pri uveljavljanju miru, spoštovanja človekovih pravic in solidarnosti, družbi prinašata zdravstvene in gospodarske koristi, ključno vlogo pa imata tudi pri poudarjanju temeljnih izobraževalnih in kulturnih vrednot ter spodbujanju socialnega vključevanja;

B.     ker so švicarski organi 27. maja 2015 v Zürichu aretirali 14 uradnikov Fife, med njimi tudi njenega podpredsednika;

C.     ker je aretacije zahtevalo ministrstvo za pravosodje ZDA;

D.     ker je 14 uradnikov Fife v postopku preiskave Zveznega preiskovalnega urada (FBI) ZDA zaradi korupcije, pri kateri gre za podkupnine v vrednosti več kot 150 milijonov USD;

E.     ker so pristojni organi v Švici in ZDA začeli ločeno kriminalistično preiskavo o izboru Rusije in Katarja za organizacijo svetovnega nogometnega prvenstva leta 2018 in leta 2022;

F.     ker je šport velik in hitro rastoč sektor gospodarstva EU, pomembno prispeva k rasti in novim delovnim mestom ter z dodano vrednostjo in učinki na zaposlovanje presega povprečne stopnje rasti;

G.     ker je korupcija zelo hudo kaznivo dejanje s čezmejnimi razsežnostmi, ki ima pogosto posledice znotraj in zunaj meja EU, in ker ima EU splošno pravico ukrepati v okviru protikorupcijske politike;

H.     ker člen 67 PDEU določa obveznost Unije, da zagotavlja visoko raven varnosti, vključno s preprečevanjem kriminala in bojem proti njemu ter približevanjem kazenskih zakonodaj, in ker člen 83 PDEU določa, da je korupcija posebno huda oblika kriminala s čezmejnimi posledicami;

I.      ker sta Komisija in Svet priznala potrebo po partnerstvu med vodstvenimi organi nogometa in javnimi organi za dobro upravljanje tega športa, v okviru katerega bi se spoštovala samoupravna narava profesionalnega športa in ki je pripeljalo k strukturiranemu dialogu o športu;

J.      ker lahko korupcija, če ne bo nemudoma in ustrezno obravnavana, ogrozi zaupanje v športne institucije in s tem integriteto športa v celoti;

K.     ker večji športni dogodki ponujajo izjemno priložnost za razširjanje vrednot in načel, povezanih s športom;

L.     ker so v športnih organizacijah preglednost, odgovornost in demokracija – z drugimi besedami, dobro upravljanje – temeljni pogoji za režim samoregulacije in za to, da bi športno gibanje lahko uspešno in na strukturni ravni preprečevalo prevare in korupcijo v športu ter se bojevalo proti njim;

M.    ker je do sedaj 18 držav (tudi 9 držav članic EU) podpisalo konvencijo Sveta Evrope o prirejanju rezultatov športnih tekmovanj, a jo je doslej ratificirala le Norveška; ker bo konvencija začela veljati, ko jo ratificira vsaj pet podpisnic (med katerimi morajo biti vsaj tri države članice Sveta Evrope), kar naj bi se zgodilo do leta 2016;

N.     ker je komisar za izobraževanje, kulturo, mladino in šport v izjavi z dne 3. junija 2015 obsodil nedavne dogodke v Fifi in pozval k obnovitvi zaupanja in vzpostavitvi trdnega sistema dobrega upravljanja v tej organizaciji;

O.     ker je Parlament pozval vodstvene nogometne institucije k vzpostavitvi večje demokracije, preglednosti, legitimnosti in odgovornosti (in sicer s finančno revizijo neodvisnega revizijskega organa) ter dobremu upravljanju, Komisijo pa je pozval, naj predloži smernice o tem, kako se lahko podpira legitimna in ustrezna samoregulacija;

P.     ker je nogomet z naskokom najbolj priljubljen šport v EU in po svetu;

Q.     ker je boj proti korupciji ena od prednostnih nalog stockholmskega programa, ki mu Komisija sledi pri ukrepih na področju pravosodja in notranjih zadev;

1.      je seznanjen z obtožnico o domnevni nebrzdani, sistemski in globoko zakoreninjeni korupciji v Fifi, ki jo je pripravila generalna državna tožilka ZDA Loretta Lynch;

2.      poudarja, da bodo imele obtožbe o korupciji v Fifi in njena neverodostojnost hude posledice za nogometni svet v celoti, od vodilnih kadrov profesionalnega nogometa do ljubiteljskih klubov;

3.      meni, da je obžalovanja vredno, da porazno stanje v Fifi močno škoduje ugledu nogometa v celoti;

4.      odločno poudarja, da nogomet kot šport nima zveze s kulturo korupcije in ga je treba z vsemi sredstvi zaščititi pred stigmatizacijo zaradi sedanjega dogajanja v Fifi; poudarja, da imata nogomet in šport na splošno zelo pozitiven družbeni učinek na vsakodnevno življenje milijonov državljanov;

5.      poudarja, da boj proti korupciji v športu zaradi njene nadnacionalne narave zahteva učinkovitejše sodelovanje med vsemi deležniki, vključno z javnimi organi, organi kazenskega pregona, športno industrijo, športniki in navijači, poseben poudarek pa je treba nameniti tudi izobraževanju in preventivnim ukrepom na tem področju;

6.      v zvezi s tem pozdravlja novi programa za šport v okviru Erasmus+, ki podpira mednarodne izobraževalne projekte za boj proti čezmejnim grožnjam integriteti športa, kot so doping, dogovarjanje o rezultatih tekem in nasilje, skupaj z vsemi oblikami nestrpnosti in diskriminacije, ter poskuša spodbujati in podpirati dobro upravljanje v športu;

7.      želi spomniti, da je dobro upravljanje v športu osnovni pogoj za samostojnost in samoregulacijo športnih organizacij v skladu z načeli preglednosti, odgovornosti in demokracije, ter poudarja potrebo po politiki ničelne strpnosti do korupcije v športu; poudarja potrebo po ustrezni zastopanosti vseh deležnikov v postopku odločanja; je prepričan, da so temeljite strukturne reforme v Fifi nujne;

8.      poziva izvršni odbor Fife, naj izvede strukturne reforme, da bi vpeljal preglednost in odgovornost ter zagotovil odprte, uravnotežene in demokratične postopke odločanja znotraj zveze;

9.      meni, da bo za to potreben obsežen proces reform, vključno z revizijo statuta Fife, strukture, kodeksov ter operativnih politik in praks;

10.    meni, da je za ponovno vzpostavitev verodostojnosti bistveno, da se omejijo mandati članov izvršnega odbora Fife ter zagotovi preglednost postopkov odločanja in prejemkov izvršnega in višjega vodstva;

11.    poziva Fifo, naj za svoje vodstvo in izvršni odbor uvede stroge etične standarde in kodeks ravnanja, ki naj ga nadzoruje neodvisen organ za spremljanje;

12.    poziva vse pogodbene sponzorje in medije, naj z javnim zavračanjem korupcije v športu spodbudijo in podprejo proces reform v Fifi;

13.    poziva Komisijo in države članice, naj v okviru delovnega načrta EU za šport kot prednostno nalogo pospešijo delo in ukrepe za dobro upravljanje in zagotovijo, da bodo nacionalne zveze v celoti vključene v ukrepe za boljše upravljanje na evropski in mednarodni ravni;

14.    podpira javno-zasebna partnerstva, ki predstavljajo interese športa, in protikorupcijske organe v boju proti korupciji in pranju denarja v državah članicah kar zadeva sektor športa;

15.    poziva Komisijo, naj usklajeno z državami članicami ter v sodelovanju z Interpolom, Europolom in Eurojustom sprejme vse ustrezne ukrepe za obravnavo morebitnih znakov korupcije pri uradnikih Fife na ozemlju EU;

16.    poziva države članice, naj okrepijo evropsko sodelovanje na področju kazenskega pregona s skupnimi preiskovalnimi enotami in sodelovanjem med organi pregona; poudarja, da je treba uvesti ukrepe za boj proti nezakonitim dejavnostim v športu in za zagotovitev dejanske integritete vodstvenih organizacij na tem področju in jih dejansko izvrševati;

17.    poziva države članice, naj podpišejo konvencijo Sveta Evrope o prirejanju rezultatov športnih tekmovanj, tiste, ki so jo že podpisale, pa naj jo nemudoma ratificirajo;

18.    poziva Komisijo, naj oceni, ali najnovejši dogovor o zakonodaji EU o pranju denarja zadostuje za preprečevanje pranja denarja pri vodstvenih športnih organih in njihovih uradnikih, ali pa je potrebna prilagoditev, da bi omogočili zadosten nadzor nad njihovimi bančnimi računi;

19.    vztraja, naj boj proti korupciji v okviru upravljanja Fife spremljajo njene jasne zaveze in ukrepi proti drugim oblikam korupcije, zlasti vnaprejšnjemu dogovarjanju o rezultatih tekem;

20.    poudarja, da morajo vse prihodnje reforme v poklicnem nogometu vključevati vsebinske določbe za zaščito pravic športnikov, trenerjev in ekip; v zvezi s tem poudarja, da je treba obravnavati tudi lastništvo igralcev s strani tretjih oseb v evropskem športu;

21.    poudarja pomen preiskav, ki jih opravljata pravosodna sistema Švice in ZDA, o odločitvi izvršnega odbora Fife, da organizacijo svetovnih prvenstev v nogometu leta 2018 in leta 2022 podeli Rusiji oziroma Katarju;

22.    prosi Evropsko nogometno zvezo (UEFA) in nacionalne nogometne zveze, naj okrepijo svoja prizadevanja za izvedbo temeljnih reformnih ukrepov v Fifi do konca leta 2016;

23.    naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji, vladam in parlamentom držav članic, Mednarodni nogometni zvezi (FIFA), Evropski nogometni zvezi (UEFA), nacionalnim nogometnim zvezam, Združenju evropskih profesionalnih nogometnih lig (EPFL), Združenju evropskih nogometnih klubov (ECA) in Mednarodnemu združenju profesionalnih nogometašev (FIFPro).

(1)

UL C 239 E, 20.08.13, str. 46.

(2)

Sprejeta besedila, P7_TA(2013)0098.

(3)

Sprejeta besedila, P7_TA(2013)0444.

(4)

UL C 183, 14.6.2014, str. 12.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov