Postopek : 2015/2730(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B8-0573/2015

Predložena besedila :

B8-0573/2015

Razprave :

Glasovanja :

PV 11/06/2015 - 5.5
CRE 11/06/2015 - 5.5
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2015)0233

PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 149kWORD 100k
Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B8-0548/2015
8.6.2015
PE558.927v01-00
 
B8-0573/2015

ob zaključku razprave o izjavah Sveta in Komisije

v skladu s členom 123(2) Poslovnika


o nedavnih razkritjih korupcije na visoki ravni pri FIFI (2015/2730(RSP))


Curzio Maltese, Pablo Iglesias, Marisa Matias, Eleonora Forenza, Lynn Boylan, Patrick Le Hyaric, Fabio De Masi, Kostadinka Kuneva, Lola Sánchez Caldentey, Sofia Sakorafa v imenu skupine GUE/NGL

Resolucija Evropskega parlamenta o nedavnih razkritjih korupcije na visoki ravni pri FIFI (2015/2730(RSP))  
B8‑0573/2015

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 18. januarja 2011 z naslovom Razvijanje evropske razsežnosti v športu (COM(2011)0012),

–       ob upoštevanju svoje resolucije z dne 2. februarja 2012 o evropski razsežnosti v športu(1),

–       ob upoštevanju bele knjige Komisije z dne 11. julija 2007 o športu (COM(2007)0391),

–       ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 6. junija 2011 z naslovom Boj proti korupciji v EU (COM(2011)0308),

–       ob upoštevanju svoje resolucije z dne 14. marca 2013 o vnaprejšnjem dogovarjanju o izidih tekem in korupciji v športu(2),

–       ob upoštevanju svoje resolucije z dne 23. oktobra 2013 o organiziranem kriminalu, korupciji in pranju denarja: priporočila za ukrepe in pobude, ki bi jih bilo treba sprejeti(3),

–       ob upoštevanju poročila Komisije z dne 3. februarja 2014 o boju proti korupciji v EU (COM(2014)0038),

–       ob upoštevanju Okvirnega sklepa Sveta 2003/568/PNZ z dne 22. julija 2003 o boju proti korupciji v zasebnem sektorju(4),

–       ob upoštevanju resolucije Sveta in predstavnikov vlad držav članic, ki so se sestali v okviru Sveta, z dne 21. maja 2014 o delovnem načrtu Evropske unije za šport (2014–2017)(5),

–       ob upoštevanju Stockholmskega programa – Odprta in varna Evropa, ki služi državljanom in jih varuje,

–       ob upoštevanju dogovora o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja in financiranje terorizma (četrta direktiva o preprečevanju pranja denarja) (COM(2013)0045),

–       ob upoštevanju resolucije parlamentarne skupščine Sveta Evrope z dne 23. aprila 2013 o reformi upravljanja nogometa,

–       ob upoštevanju konvencije Združenih narodov o varstvu pravic delavcev migrantov in njihovih družinskih članov iz leta 1990,

–       ob upoštevanju konvencij Mednarodne organizacije dela o prisilnem ali obveznem delu iz leta 1930 (C029) in o odpravi prisilnega dela iz leta 1957 (C105), ki sta dve izmed temeljnih konvencij te organizacije,

–       ob upoštevanju ratifikacije Konvencije o prisilnem ali obveznem delu (C029) s strani Katarja leta 1998,

–       ob upoštevanju 2. člena statuta Fife, v katerem je določeno, da so njeni cilji med drugim: spodbujati integriteto, etiko in pošteno igro, z namenom preprečiti vse postopke ali ravnanja, ki bi lahko spodkopali integriteto tekem, tekmovanj, igralcev, uradnikov ali članov ali bi lahko privedli do zlorab nogometa, npr. korupcijo, doping ali manipuliranje s tekmami,

–       ob upoštevanju člena 123(2) Poslovnika,

A.     ker so švicarski pristojni organi 27. maja 2015 v Zürichu aretirali 14 uradnikov Fife, med njimi tudi njenega podpredsednika; ker je aretacije zahtevalo ministrstvo ZDA za pravosodje na podlagi obtožb zaradi pranja denarja, izsiljevanja, podkupovanja in prevar;

B.     ker je 14 aretiranih uradnikov Fife v postopku preiskave Zveznega preiskovalnega urada (FBI) ZDA zaradi korupcije, pri kateri gre za podkupnine v vrednosti več kot 150 milijonov USD;

C.     ker Fifa že več let dokazano deluje kot neodgovorna in nepregledna organizacija, znana po svoji koruptivnosti; ker nedavne aretacije potrjujejo, da so prevare in korupcija pri Fifi sistematične, močno razširjene in stalne ter da ne gre samo za posamezne primere neustreznega ravnanja, kot trdi njen nekdanji predsednik Joseph Blatter;

D.     ker so pristojni organi v Švici in ZDA začeli ločeno kriminalistično preiskavo o izboru Rusije in Katarja za organizacijo svetovnih nogometnih prvenstev leta 2018 in 2022;

E.     ker ponovna izvolitev Josepha Blatterja za predsednika Fife in odločitev Fife, da ne objavi ugotovitev mednarodne preiskave o izboru Rusije in Katarja kot gostiteljic svetovnih prvenstev leta 2018 in 2020, kažeta, da je delovanje Fife neodgovorno in nepregledno ter da še vedno ni pripravljena uvesti reform in sprememb, ki so potrebne za boljše upravljanje mednarodnega nogometa;

F.     ker sta odstop Josepha Blatterja in aretacije uradnikov Fife (čeprav bi lahko do njih prišlo že dosti prej) ustvarila pogoje za korenite spremembe struktur in praks Fife, s katerimi bi izboljšali njeno upravljanje in se borili proti korupciji v organizaciji;

G.     ker je integriteta športnih organizacij zelo pomembna, saj imata tako profesionalni kot ljubiteljski šport pomembno vlogo pri uveljavljanju miru, spoštovanja človekovih pravic in solidarnosti, družbi prinašata zdravstvene in gospodarske koristi, ključno vlogo pa imata tudi pri poudarjanju temeljnih izobraževalnih in kulturnih vrednot ter spodbujanju socialnega vključevanja;

H.     ker večji športni dogodki ponujajo izjemno priložnost za razširjanje vrednot in načel, povezanih s športom;

I.      ker je šport velik in hitro rastoč sektor gospodarstva EU, pomembno prispeva k rasti in novim delovnim mestom ter z dodano vrednostjo in učinki na zaposlovanje presega povprečne stopnje rasti;

J.      ker je nogomet v družbi zelo prepoznaven šport, za katerega morajo veljati najvišji standardi upravljanja; ker so pri upravljanju mednarodnega nogometa nujno potrebne reforme;

K.     ker gre v Fifi za odgovornost od zgoraj navzdol in zato do sedanjih razmer ne bi prišlo, če bi si celinske in nacionalne nogometne zveze od spodaj po svojih najboljših močeh prizadevale, da bi ta razvoj dogodkov preprečile ali ustavile;

L.     ker je korupcija zelo hudo kaznivo dejanje s čezmejnimi razsežnostmi, ki ima pogosto posledice znotraj in zunaj meja EU, in ker ima EU dolžnost, da v okviru protikorupcijske politike ukrepa;

M.    ker člen 67 Pogodbe o delovanju Evropske unije določa obveznost Unije, da zagotavlja visoko raven varnosti, vključno s preprečevanjem kriminala in bojem proti njemu ter približevanjem kazenskih zakonodaj; ker je v členu 83 PDEU korupcija navedena kot posebno huda oblika kriminala s čezmejnimi posledicami;

N.     ker lahko korupcija, če ne bo nemudoma in ustrezno obravnavana, še naprej spodkopava zaupanje v športne institucije in ogroža integriteto športa v celoti;

O.     ker sta Komisija in Svet prepoznala potrebo po partnerstvu med vodstvenimi organi nogometa in javnimi organi za dobro upravljanje tega športa, ki bi spoštovalo samoregulacija profesionalnega športa in ki je že privedlo do strukturiranega dialoga o športu;

P.     ker so v športnih organizacijah preglednost, odgovornost in demokracija – z drugimi besedami, dobro upravljanje – temeljni pogoji za režim samoregulacije in za to, da bi športno gibanje lahko uspešno in na strukturni ravni preprečevalo prevare in korupcijo v športu ter se bojevalo proti njim;

Q.     ker je komisar za izobraževanje, kulturo, mladino in šport v izjavi z dne 3. junija 2015 obsodil nedavne dogodke v Fifi in pozval k obnovitvi zaupanja in vzpostavitvi trdnega sistema dobrega upravljanja v tej organizaciji,

R.     ker je Parlament pozval vodstvene organe nogometa k vzpostavitvi večje demokracije, preglednosti, legitimnosti in odgovornosti (in sicer s finančno revizijo neodvisnega revizijskega organa) ter dobremu upravljanju, Komisijo pa je pozval, naj predloži smernice o tem, kako se lahko podpira legitimna in ustrezna samoregulacija;

S.     ker je boj proti korupciji ena od prednostnih nalog stockholmskega programa, ki mu Komisija sledi pri ukrepih na področju pravosodja in notranjih zadev;

T.     ker je Mednarodna sindikalna konfederacija (ITUC) prejšnji mesec na podlagi podatkov o smrtih, ki sta jih predložili veleposlaništvi Nepala in Indije v Katarju, poročala, da je v tej državi v obdobju od leta 2011 do maja 2015 umrlo vsaj 1993 migrantskih delavcev; ker se ocenjuje, da bo ob nadaljevanju tega trenda do začetka svetovnega prvenstva leta 2022 umrlo več kot 4000 migrantskih delavcev;

U.     ker so trije poglavitni vzroki za smrti migrantov (a) odpoved srca, potem ko so delavci prisiljeni delati na infrastrukturi za svetovno prvenstvo pri temperaturi, ki lahko v mesecih od junija do septembra preseže 50 stopinj Celzija, (b) nesreče na delovnem mestu in (c) bolezni, katerih vzrok so porazne življenjske razmere v delovnih taboriščih; vsi vzroki so neposredno povezani z delovnimi pogoji;

V.     ker imajo v okviru sistema sponzorstva („kafala“) delodajalci skoraj popoln nadzor nad gibanjem migrantskih delavcev; ker Mednarodna sindikalna konfederacija navaja, da je nezakonita praksa odvzemanja potnih listov skoraj splošno razširjena; ker delodajalci sponzorji z grožnjo deportacije kršijo pravice migrantskih delavcev;

W.    ker je v členu 2(1) Konvencije o prisilnem ali obveznem delu prisilno ali obvezno delo opredeljeno s tremi sestavnimi elementi: prisila k delu, odsotnost prostovoljne odločitve in grožnja kazni;

X.     ker je generalni direktorat Mednarodne organizacije dela ob preučitvi vloge, ki sta jo na podlagi člena 24 ustave te organizacije proti Katarju predložila Mednarodna sindikalna konfederacija in mednarodna zveza delavcev v gradbeni in lesni industriji (Building and Woodworkers International), v poročilu iz marca 2014 ugotovil, da so bili v primeru migranskih delavcih, zaposlenih pri gradnji infrastrukture za svetovno prvenstvo Fife leta 2022, v nekaterih primerih prisotni vsi trije sestavni elementi prisilnega ali obveznega dela;

1.      odobrava obtožnico z navedbami, da je korupcija v Fifi neobvladljiva, sistemska in globoko zakoreninjena;

2.      pozdravlja odstop Josepha Blattera s predsedniškega položaja v Fifi in potekajoče kriminalistične preiskave – čeprav bi do obojega moralo priti že prej –, ki bi morale spodbuditi reforme za zagotovitev popolne preglednosti in odgovornosti pri Fifi na vseh ravneh;

3.      poziva Komisijo, naj usklajeno z državami članicami ter v sodelovanju z Interpolom, Europolom in Eurojustom sprejme vse ustrezne ukrepe za obravnavo morebitnih znakov korupcije v Fifi ali pri uradnikih v celinskih ali nacionalnih nogometnih zvezah na ozemlju EU, poleg tega pa naj polno sodeluje s preiskovalnimi organi ZDA in Švice;

4.      poudarja izjemen pomen preiskave pravosodnih organov Švice in ZDA o odločitvi izvršnega odbora Fife, da kot gostiteljice nogometnih prvenstev leta 1998, 2010, 2018 in 2022 izbere Francijo, Južno Afriko, Rusijo in Katar; v zvezi s tem poziva Fifo, naj v celoti objavi poročilo o preiskavi izbirnega postopka za organizacijo svetovnih prvenstev leta 2018 in 2022 (poročilo Michaela J. Garcie);

5.      je prepričan, da so temeljite reforme v Fifi nujne;

6.      poziva Fifo, naj te reforme izvede, da bi zagotovila preglednost in odgovornost, ter vzpostavi odprte, uravnotežene in demokratične postopke odločanja znotraj zveze;

7.      meni, da bo za to potreben obsežen proces reform, vključno z revizijo statuta Fife ter njene strukture, kodeksov ter operativnih politik in praks;

8.      meni, da je za ponovno vzpostavitev verodostojnosti in zaupanja bistveno, da se za člane izvršnega odbora, vključno s predsednikom, omeji mandat in uvede neodvisno skrbno preverjanje, poleg tega pa je treba zagotoviti preglednost pri postopkih odločanja in prejemkih izvršnega in višjega vodstva;

9.      poudarja, da mora Fifa poskrbeti za zunanjo in popolnoma neodvisno finančno revizijo, v kateri bo ocenjena zanesljivost njenih računovodskih izkazov;

10.    poziva Fifo, naj za svoje vodstvo in izvršni odbor uvede stroge etične standarde in kodeks ravnanja, ki naj ga nadzoruje neodvisen organ za spremljanje;

11.    poziva pogodbene sponzorje in medije, naj zahtevajo in podprejo proces reform v Fifi, tako da se javno opredelijo proti korupciji v športu in izražena stališča podkrepijo s stalnim izvajanjem pritiska;

12.    poudarja, da boj proti korupciji v športu zaradi njene nadnacionalne narave zahteva učinkovitejše sodelovanje med vsemi deležniki, vključno z javnimi organi, organi preiskovanja in kazenskega pregona, športno panogo, športniki in navijači, ki bi morali imeti ključno vlogo v celotnem sistemu upravljanja nogometa, poseben poudarek pa bi bilo treba nameniti tudi vzgoji in preventivi na tem področju;

13.    želi spomniti, da je dobro upravljanje v športu osnovni pogoj za samostojnost in samoregulacijo športnih organizacij v skladu z načeli preglednosti, odgovornosti in demokracije, ter poudarja, da bi bila potrebna politika ničelne strpnosti do korupcije v športu; poudarja, da morajo biti v postopku odločanja ustrezno zastopani vsi deležniki, tudi navijači; opozarja, da se primeri najboljše prakse lahko prevzamejo tudi od drugih športnih organizacij;

14.    poziva Komisijo in države članice, naj v okviru delovnega načrta EU za šport kot prednostno nalogo pospešijo delo in ukrepe za dobro upravljanje ter zagotovijo, da bodo nacionalne zveze v celoti vključene v ukrepe za boljše upravljanje na evropski in mednarodni ravni;

15.    poziva države članice, naj okrepijo evropsko sodelovanje na področju kazenskega pregona s skupnimi preiskovalnimi enotami in sodelovanjem med organi pregona; poudarja, da je treba uvesti ukrepe za boj proti nezakonitim dejavnostim v športu in za zagotovitev dejanske integritete vodstvenih organizacij na tem področju in jih dejansko izvrševati;

16.    poziva Komisijo, naj oceni, ali najnovejši dogovor o zakonodaji EU o pranju denarja zadostuje za preprečevanje pranja denarja pri vodstvenih športnih organih, registriranih v EU, in njihovih uradnikih, ali pa je potrebna prilagoditev, da bi omogočili zadosten nadzor nad njihovimi bančnimi računi;

17.    vztraja, naj boj proti korupciji v okviru upravljanja Fife spremljajo njene jasne zaveze in ukrepi proti drugim oblikam korupcije, zlasti vnaprejšnjemu dogovarjanju o izidih tekem;

18.    poudarja, da morajo prihodnje reforme v profesionalnem nogometu vključevati obsežne določbe za zaščito pravic športnikov, trenerjev in ekip; v zvezi s tem poudarja, da je treba obravnavati tudi lastništvo igralcev s strani tretjih oseb v evropskem športu, pa tudi izkoriščanje mladoletnikov z zgodnjimi zavezujočimi pogodbami;

19.    opozarja, da je treba uvesti jasna in pregledna pravila za izbor gostiteljic svetovnih prvenstev ter vzpostaviti ustrezen sistem obveščanja in nadzora, da bi bila v izbirnem postopku zagotovljena enakopravnost med državami kandidatkami, končna odločitev pa bi temeljila izključno na odlikah njihovih projektov;

20.    poudarja, da je pomembno zagotoviti, da bodo nadaljnje preiskave v zvezi s preteklimi koruptivnimi praksami v Fifi vključevale odstavitev vseh uradnikov, vpletenih v nepošteno finančno ravnanje, kadar je to upravičeno, in revizijo izbora Rusije in Katarja kot gostiteljic svetovnih prvenstev leta 2018 in 2022; poziva EU, naj ta postopek pozorno spremlja in zagotovi potrebne pogoje za nepristransko zunanjo preiskavo;

21.    obsoja tragične in nepotrebne smrti migrantskih delavcev v Katarju, do katerih je prišlo v obdobju od napovedi organizacije svetovnega prvenstva v tej državi leta 2022, ter izraža sožalje družinam delavcev, ki so umrli;

22.    poziva Fifo, naj glede na smrt več kot 1993 migrantskih delavcev pri delu na infrastrukturi za svetovno prvenstvo in glede na razkritja o korupciji in podkupovanju pri izbiri turnirjev ponovi izbirni postopek za organizacijo svetovnega pokala leta 2022;

23.    izraža zaskrbljenost zaradi razmer migrantskih delavcev v Katarju, med drugim zaradi nevarnih pogojev dela, ker so prisiljeni delati v skrajni vročini šest dni na teden, zaradi dolgega delavnika in ker so prisiljeni živeti v zanemarjenih delovnih taboriščih;

24.    poziva Katar, naj ratificira Mednarodno konvencijo o varstvu pravic delavcev migrantov in članov njihovih družin, sprejme zakon zanjo in jo izvršuje; poziva katarsko vlado, naj začne nemudoma in učinkovito izvrševati Konvencijo Mednarodne organizacije dela o prisilnem ali obveznem delu iz leta 1930; poziva Katar, naj ratificira tudi druge konvencija Mednarodne organizacije dela, ki zagotavljajo pravice do svobodnega združevanja, ustanavljanja sindikatov in včlanjevanja vanje ter organiziranja kolektivnih pogajanj in sodelovanja v njih, poleg tega pa naj prepreči zlorabe migrantskih in domačih delavcev;

25.    poziva katarsko vlado, naj nemudoma odpravi sistem sponzorstva „kafala“, kjer so migrantski delavci vezani na svoje delodajalce; poziva k odpravi pristojbin za zaposlitev in ukinitvi sistema, kjer migrantski delavci za menjavo delovnega mesta in/ali odhod iz države potrebujejo dovoljenje sponzorja;

26.    podpira kampanjo Mednarodne sindikalne konfederacije in nevladnih organizacij, v kateri pozivajo sponzorje iz gospodarstva, naj umaknejo sponzorstvo organizaciji, vse dokler se za svetovno prvenstvo leta 2022 izbere druga država ali pa se zagotovijo pravice delavcev v Katarju;

27.    poziva vse mednarodne športne organizacije, zlasti Mednarodni olimpijski komite, Fifo in Evropsko nogometno zvezo (Uefo), naj zagotovijo, da bodo vse države, ki se bodo potegovale za organizacijo večjih športnih dogodkov, pri vseh dejavnosti, povezanih z organizacijo in potekom teh dogodkov, spoštovale mednarodne standarde na področju temeljnih pravic in s tem zagotovile dostojne delovne standarde v skladu s konvencijami OZN in Mednarodne organizacije dela v vseh zadevnih dejavnostih;

28.    poziva mednarodne športne organizacije, naj uvedejo postopke za preverjanje integritete ter mehanizme za preprečevanje, odkrivanje in kaznovanje vseh oblik korupcije in finančne zlorabe;

29.    poudarja, da bodo imele obtožbe o korupciji v Fifi in njena neverodostojnost hude posledice za nogometni svet v celoti, od vodilnih kadrov profesionalnega nogometa do ljubiteljskih klubov;

30.    meni, da je obžalovanja vredno, da porazno stanje v Fifi močno škoduje ugledu nogometa v celoti;

31.    odločno poudarja, da nogomet kot šport nima zveze s kulturo korupcije in ga je treba z vsemi sredstvi zaščititi pred stigmatizacijo zaradi sedanjega dogajanja v Fifi; poudarja, da imata nogomet in šport na splošno zelo pozitiven učinek na vsakodnevno življenje milijonov državljanov, zlasti mladih;

32.    poziva Uefo in nacionalne nogometne zveze, naj do konca leta 2016 okrepijo prizadevanja za izvajanje ukrepov za temeljne reforme v Fifi in zlasti priporočil iz te resolucije, tako neposredno kot prek svojih predstavnikov v izvršnem odboru Fife;

33.    naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji, vladam in parlamentom držav članic, Mednarodni nogometni zvezi (FIFA), Evropski nogometni zvezi (UEFA), nacionalnim nogometnim zvezam, Združenju evropskih profesionalnih nogometnih lig (EPFL), Združenju evropskih nogometnih klubov (ECA) in Mednarodnemu sindikatu profesionalnih nogometašev (FIFPro).

(1)

UL C 239 E, 20.8.2013, str. 46.

(2)

Sprejeta besedila, P7_TA(2013)0098.

(3)

Sprejeta besedila, P7_TA(2013)0444.

(4)

OJ L 192, 31.7.2003, p. 54.

(5)

OJ C 183, 14.6.2014, p. 12.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov