Postup : 2015/2730(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0574/2015

Předložené texty :

B8-0574/2015

Rozpravy :

Hlasování :

PV 11/06/2015 - 5.5
CRE 11/06/2015 - 5.5
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0233

NÁVRH USNESENÍ
PDF 147kWORD 82k
Viz také společný návrh usnesení RC-B8-0548/2015
8.6.2015
PE558.928v01-00
 
B8-0574/2015

předložený na základě prohlášení Rady a Komise

v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu


o nedávných odhaleních případů korupce na vrcholné úrovni FIFA (2015/2730(RSP))


Laura Ferrara, Isabella Adinolfi, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas, Marco Valli, Marco Zanni za skupinu EFDD

Usnesení Evropského parlamentu o nedávných odhaleních případů korupce na vrcholné úrovni FIFA (2015/2730(RSP))  
B8-0574/2015

Evropský parlament,

–       s ohledem na nedávný korupční skandál, do nějž je zapletena řada vysokých funkcionářů FIFA,

–       s ohledem na své usnesení ze dne 2. února 2012 o evropském rozměru v oblasti sportu(1),

–       s ohledem na své usnesení ze dne 14. března 2013 o manipulaci s výsledky zápasů a korupci ve sportu(2),

–       s ohledem na své usnesení ze dne 23. října 2013 o organizované trestné činnosti, korupci a praní peněz: doporučené kroky a iniciativy(3),

–       s ohledem na zprávu Komise ze dne 3. února 2014 o boji proti korupci v EU (COM(2014)0038),

–       s ohledem na bílou knihu Komise o sportu ze dne 11. července 2007 (COM(2007)0391),

–       s ohledem na sdělení Komise ze dne 18. ledna 2011 s názvem „Rozvoj evropského rozměru v oblasti sportu“ (COM(2011)0012),

–       s ohledem na Úmluvu OSN proti korupci ze dne 31. října 2003;

–       s ohledem na rámcové rozhodnutí Rady 2003/568/SVV ze dne 22. července 2003 o boji proti korupci v soukromém sektoru(4),

–       s ohledem na sdělení Komise ze dne 6. června 2011 „Boj proti korupci v EU“ (COM(2011)0308),

–       s ohledem na rámcové rozhodnutí Rady 2008/841/SVV o boji proti organizovanému zločinu(5),

–       s ohledem na Úmluvu Rady Evropy ze dne 18. září 2014 o boji proti manipulaci se sportovními soutěžemi,

–       s ohledem na návrh rozhodnutí Rady o podpisu jménem Evropské unie Úmluvy Rady Evropy o boji proti manipulaci se sportovními soutěžemi, pokud jde o otázky, které nesouvisejí s trestním právem hmotným a justiční spoluprací v trestních věcech, který dne 2. března 2015 předložila Komise (COM(2015)0084),

–       s ohledem na prohlášení komisaře Navracsicse ze dne 3. června 2015 učiněné po odstoupení předsedy FIFA,

–       s ohledem na nový program zaměřený na sport v rámci programu Erasmus+, k jehož cílům patří řešení přeshraničních problémů ohrožujících integritu sportu, jako je doping, manipulace s výsledky zápasů a násilí, spolu se všemi formami nesnášenlivosti a diskriminace a prosazování a podpora řádné správy v oblasti sportu,

–       s ohledem na usnesení Rady a zástupců vlád členských států zasedajících v Radě ze dne 21. května 2014 o pracovním plánu Evropské unie v oblasti sportu na období let 2014–2017(6),

–       s ohledem na dokument nazvaný „Stockholmský program – otevřená a bezpečná Evropa, která slouží svým občanům a chrání je“,

–       s ohledem na dohodu o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o předcházení zneužití finančního systému k praní peněz a financování terorismu (čtvrtá směrnice proti praní špinavých peněz) (COM(2013)0045),

–       s ohledem na doporučení finančního akčního výboru pro boj proti praní peněz,

–       s ohledem na rezoluci Parlamentního shromáždění Rady Evropy ze dne 23. dubna 2015 o reformě vrcholných fotbalových organizací,

–       s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.     vzhledem k tomu, že dne 27. května 2015 obvinilo Ministerstvo spravedlnosti USA devět vysokých funkcionářů FIFA a pět činitelů organizací sportovního marketingu z nezákonných aktivit, spiknutí za účelem praní peněz, korupce a podvodů;

B.     vzhledem k tomu, že obžalovaní byli podle všeho zapojeni do systému, jenž fungoval 24 let a jehož cílem bylo obohacení obžalovaných prostřednictvím korupce v prostředí mezinárodního fotbalu;

C.     vzhledem k tomu, že obžalovaní činitelé sportovního marketingu údajně zaplatili či souhlasili se zaplacením více než 150 milionů EUR v podobě úplatků a nezákonných provizí s cílem získat lukrativní mediální a marketingová práva na mezinárodní fotbalové turnaje, čímž vyřadili konkurenty a pro ostatní zúčastněné aktéry vytvořili nerovné podmínky;

D.     vzhledem k tomu, že vyšetřování obecně zvýraznilo skutečnost, že systemická a hluboce zakořeněná korupce nekontrolovaně bujela po dobu dvou generací fotbalových funkcionářů, kteří důvěry spojené se svým postavením zneužívali k nabytí milionů dolarů;

E.     vzhledem k tomu, že předseda FIFA Joseph Blatter oznámil dne 2. června 2015 svou rezignaci – v době, kdy probíhá vyšetřování údajné finanční trestné činnosti vysokých funkcionářů FIFA – navzdory tomu, že byl dne 29. května 2015 na kongresu FIFA popáté zvolen předsedou FIFA;

F.     vzhledem k tomu, že FIFA a šest kontinentálních konfederací spolu s národními a regionálními přidruženými a členskými svazy a federacemi vytvářejí dohromady komplex právnických osob, jehož hlavním posláním je regulovat a podporovat fotbal na celém světě;

G.     vzhledem k tomu, že článek 2 stanov FIFA uvádí, že k cílům FIFA náleží „podpora integrity, etiky a ducha fair play, aby se zamezilo veškerých metodám nebo postupům, jako je např. korupce, doping nebo manipulace s výsledky zápasů, které by mohly ohrozit integritu zápasů, soutěží, hráčů, funkcionářů a členů nebo vést ke zneužívání fotbalové asociace“;

H.     vzhledem k tomu, že podle finanční zprávy FIFA za rok 2014 pocházelo 70 % z celkových příjmů v letech 2011 až 2014, které dosáhly výše 5,7 miliardy USD, z prodeje televizních a marketingových práv na mistrovství světa v roce 2014;

I.      vzhledem k tomu, že Parlamentní shromáždění Rady Evropy tvrdilo již dne 23. dubna 2015, že rozhodnutí o pořádání mistrovství světa v roce 2022 v Kataru bylo tak zásadně poškozeno nezákonnými platbami, že by FIFA měla uspořádat nové hlasování, které by probíhalo na základě ozdravených postupů;

J.      vzhledem k tomu, že všechny sportovní organizace a federace musí zajišťovat účinnou podporu a ochranu základních práv, jak je zakotvena v mezinárodním právu a v předpisech v oblasti lidských práv;

K.     vzhledem k tomu, že sportovní organizace nesou odpovědnost za odhalování a postihování nekalých praktik a porušení vnitřních předpisů, jichž se dopustily osoby podléhající jejich pravomoci;

L.     vzhledem k tomu, že vedle případů korupce byl velký počet členských států postižen manipulací s výsledky zápasů a další finanční trestnou činností, často spojenou se zločineckými organizacemi působícími v mezinárodním měřítku;

M.    vzhledem k tomu, že korupce a praní peněz jsou nevyhnutelně propojeny;

N.     vzhledem k tomu, že odborové svazy hráčů upozorňují na to, že tato trestná činnost je rovněž problémem, pokud jde o možné zastrašování a vydírání hráčů;

O.     vzhledem k tomu, že sportu náležejí příslušné vzdělávací a sociální hodnoty a že dobré řízení sportovních organizací má zásadní význam pro podporu demokratických zásad v našich společnostech;

1.      opakuje, že korupce zásadně porušuje základní práva a ohrožuje demokracii a právní stát; zdůrazňuje, že komerční korupce ohrožuje integritu systému boje proti praní peněz, zejména v umísťovací fázi cyklu praní peněz;

2.      ostře odsuzuje veškeré formy korupce a dalších praktik ve fotbale, a obecně ve sportu; žádá všechny sportovní organizace, aby v tomto ohledu zaujaly politiku nulové tolerance;

3.      požaduje, aby řízení sportovních organizací bylo založeno na maximálním respektování demokracie, transparentnosti, etiky, finanční fair play, legality a lidských práv;

4.      požaduje úplnou transparentnost rozhodovacího procesu, neboť utajované mechanismy, které přijaly sportovní organizace za své, mohou posilovat korupci a zpronevěru finančních prostředků;

5.      zdůrazňuje, že je důležité, aby byly do rozhodovacího procesu sportovních organizací náležitě zapojeny zúčastnění aktéři, včetně organizací občanské společnosti;

6.      domnívá se, že etické a justiční komise sportovních organizací musí být zcela nezávislé, aby mohly účinně podporovat veškeré úsilí o zajištění integrity, důvěryhodnosti a odpovědnosti celkového vnitřního řízení;

7.      vyjadřuje znepokojení nad nedostatky mechanismů sportovních organizací pro předcházení jakýmkoli porušením sportovní etiky a pro jejich postihování;

8.      je hluboce přesvědčen o tom, že FIFA musí podstoupit proces rozsáhlých strukturálních reforem, k nimž patří změna jejího statutu, struktury, kodexů a provozních zásad a praktických postupů, a které posílí její integritu, demokratičnost a transparentnost;

9.      je pevně přesvědčen o tom, že etický kodex FIFA je třeba změnit tak, aby se zajistilo, že veškerá nařčení ze závažného porušování předpisů budou vyšetřena a v případě, že bude takové porušování potvrzeno, budou uplatněny přiměřené a dostatečné sankce;

10.    naléhavě vyzývá všechny sportovní organizace, aby zavedly účinný regulační rámec, jenž by usnadňoval činnost oznamovatelů a chránil je;

11.    zdůrazňuje, že každá země, která se uchází o pořádání významné mezinárodní sportovní události, musí v plném rozsahu splňovat mezinárodní standardy lidských práv, včetně norem Mezinárodní organizace práce;

12.    je pevně přesvědčen o tom, že k obnovení důvěryhodnosti a vyšší etické úrovně by fotbalové organizace měly přijmout stropy pro transakce na trhu s fotbalisty a pro platy výkonných manažerů i fotbalistů a současně zajistit finanční fair play a transparentnost;

13.    žádá všechny sportovní organizace, aby pro výkon funkce předsedy a pro členství v řídícím orgánu a justičním orgánu organizace zavedly limit dvou mandátů;

14.    naléhavě vyzývá všechny sportovní organizace, aby přijaly či zlepšily vzdělávací programy a zavedly specifické povinnosti pro ligy a kluby, zejména pokud jde o nezletilé osoby;

15.    žádá členské státy a sportovní organizace, aby na všech sportovních úrovních řádně informovaly a vzdělávaly už od raného věku profesionální i amatérské sportovce a občany, neboť vzdělávání hraje při podpoře integrity sportu mimořádný význam;

16.    žádá Komisi, Radu a členské státy, aby prováděly doporučení zprávy Komise o boji proti korupci, zlepšily regulační prostředí, zintenzívnily boj proti organizovanému zločinu a posílily při boji proti korupci policejní a soudní spolupráci, zejména prostřednictvím Europolu, Eurojustu a vnitrostátních donucovacích a soudních orgánů;

17.    žádá členské státy a orgány EU, aby vyšetřily a stíhaly jakékoli případné obvinění funkcionářů FIFA z korupce na území EU;

18.    vyzývá členské státy, aby posílily evropskou spolupráci v oblasti vymáhání práva prostřednictvím společných vyšetřovacích týmů a spolupráce mezi orgány činnými v trestním řízení; zdůrazňuje, že je nutné zavést a účinně prosazovat opatření k boji proti nezákonným praktikám ve sportu a zaručit skutečnou integritu řídících sportovních organizací;

19.    vyzývá Komisi, aby posoudila, zda je dohoda o právních předpisech EU o praní peněz, které bylo nedávno dosaženo, dostačující k řešení problému praní špinavých peněz ze strany řídících sportovních orgánů registrovaných v EU a jejich funkcionářů, a zda k umožnění dostatečných kontrol pohybů na jejich bankovních účtech není zapotřebí tyto právní předpisy změnit;

20.    žádá EU a členské státy, aby zavedly opatření na podporu a ochranu oznamovatelů, kteří nezákonné jednání ohlásí, což je zásadně důležité pro předjímání korupce a jejích zničujících účinků;

21.    vyzývá Komisi a členské státy, aby prosazovaly opatření pro řádné řízení v rámci pracovního plánu EU v oblasti sportu a aby zajistily, že budou do evropských i mezinárodních snah o lepší správu plně zapojeny národní a regionální svazy a federace;

22.    pověřuje svého předsedu, aby toto usnesení předal Radě a Komisi, vládám a parlamentům členských států, Mezinárodní federaci fotbalových svazů (FIFA), Unii evropských fotbalových svazů (UEFA), národním fotbalovým svazům, Asociaci evropských profesionálních fotbalových lig (EPFL), Asociaci evropských klubů (ECA) a Mezinárodní federaci profesionálních fotbalových hráčů (FIFPRO).

 

 

(1)

Úř. věst. C 239E, 20.8.2013, s. 46

(2)

Přijaté texty, P7_TA(2013)0098.

(3)

Přijaté texty, P7_TA(2013)0444.

(4)

Úř. věst. L 192, 31.7.2003, s. 54.

(5)

Úř. věst. L 300, 11.11.2008, s. 42.

(6)

Úř. věst. C 183, 14.6.2014, s. 12.

Právní upozornění - Ochrana soukromí