Procedūra : 2015/2730(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-0574/2015

Pateikti tekstai :

B8-0574/2015

Debatai :

Balsavimas :

PV 11/06/2015 - 5.5
CRE 11/06/2015 - 5.5
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2015)0233

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 147kWORD 86k
Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B8-0548/2015
8.6.2015
PE558.928v01-00
 
B8-0574/2015

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Tarybos ir Komisijos pareiškimų

pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį


dėl neseniai organizacijoje FIFA atskleistų aukšto lygio korupcijos atvejų (2015/2730(RSP))


Laura Ferrara, Isabella Adinolfi, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas, Marco Valli, Marco Zanni EFDD frakcijos vardu

Europos Parlamento rezoliucija dėl neseniai organizacijoje FIFA atskleistų aukšto lygio korupcijos atvejų (2015/2730(RSP))  
B8‑0574/2015

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į dabartinį korupcijos skandalą, susijusį su kai kuriais aukšto lygio Tarptautinės futbolo asociacijų federacijos (FIFA) pareigūnais,

–       atsižvelgdamas į 2012 m. vasario 2 d. EP rezoliuciją dėl ES lygmens veiksmų sporto sektoriuje(1),

–       atsižvelgdamas į 2013 m. kovo 14 d. EP rezoliuciją dėl susitarimų dėl varžybų baigties ir korupcijos sporte(2),

–       atsižvelgdamas į 2013 m. spalio 23 d. EP rezoliuciją „Kova su organizuotu nusikalstamumu, korupcija ir pinigų plovimu. Rekomendacijos dėl veiksmų ir iniciatyvų, kurių reikia imtis“(3),

–       atsižvelgdamas į 2014 m. vasario 3 d. Komisijos ES kovos su korupcija ataskaitą (COM(2014) 0038),

–       atsižvelgdamas į 2007 m. liepos 11 d. Komisijos baltąją knygą dėl sporto (COM(2007) 0391),

–       atsižvelgdamas į 2011 m. sausio 18 d. Komisijos komunikatą „ES lygmens veiksmų sporto sektoriuje svarbos didinimas“ (COM(2011) 0012),

–       atsižvelgdamas į 2003 m. spalio 31 d. Jungtinių Tautų konvenciją prieš korupciją,

–       atsižvelgdamas į 2003 m. liepos 22 d. Tarybos pamatinį sprendimą 2003/568/TVR dėl kovos su korupcija privačiame sektoriuje(4),

–       atsižvelgdamas į 2011 m. birželio 6 d. Komisijos komunikatą „Kova su korupcija ES“ (COM(2011) 0308),

–       atsižvelgdamas į Tarybos pamatinį sprendimą 2008/841/TVR dėl kovos su organizuotu nusikalstamumu(5),

–       atsižvelgdamas į 2014 m. rugsėjo 18 d. Europos Tarybos konvenciją dėl kovos su manipuliavimu sporto varžybomis,

–       atsižvelgdamas į 2015 m. kovo 2 d. Komisijos pasiūlymą dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Tarybos konvencijos dėl kovos su manipuliavimu sporto varžybomis, nesusijusios su materialine baudžiamąja teise ir teisminiu bendradarbiavimu baudžiamosiose bylose, pasirašymo Europos Sąjungos vardu (COM(2015) 0084),

–       atsižvelgdamas į Komisijos nario T. Navracsicso 2015 m. birželio 3 d. pareiškimą atsistatydinus FIFA prezidentui,

–       atsižvelgdamas į naują sporto programą pagal programą „Erasmus+“, kurios vienas iš tikslų ‒ kovoti su tarpvalstybinėmis grėsmėmis sąžiningumui sporto srityje, pvz., dopingu, susitarimais dėl varžybų baigties ir smurtu, kartu su visų formų netolerancija ir diskriminacija, ir skatinti bei remti gerą valdymą sporto srityje,

–       atsižvelgdamas į 2014 m. gegužės 21 d. Tarybos ir Taryboje posėdžiavusių valstybių narių vyriausybių atstovų rezoliuciją dėl Europos Sąjungos darbo plano sporto srityje (2014–2017 m.)(6),

–       atsižvelgdamas į Stokholmo programą „Atvira ir saugi Europa piliečių labui ir saugumui“,

–       atsižvelgdamas į susitarimą dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl finansų sistemos apsaugos nuo jos panaudojimo pinigų plovimui ir teroristų finansavimui (Ketvirtoji kovos su pinigų plovimu direktyva) (COM(2013) 0045),

–       atsižvelgdamas į Finansinių veiksmų darbo grupės rekomendacijas dėl pinigų plovimo,

–       atsižvelgdamas į 2015 m. balandžio 23 d. Europos Tarybos Parlamentinės Asamblėjos rezoliuciją dėl futbolo valdymo reformos,

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

A.     kadangi 2015 m. gegužės 27 d. Jungtinių Amerikos Valstijų teisingumo departamentas, bendradarbiaudamas su Šveicarijos vyriausybe, devynis aukšto rango FIFA pareigūnus ir penkis sporto rinkodaros organizacijos vykdomuosius pareigūnus apkaltino reketu, pinigų plovimo konspiracija, korupcija ir sukčiavimu;

B.     kadangi manoma, kad kaltinamieji dalyvavo 24 metus veikusioje sistemoje, kuri buvo sukurta siekiant padėti jiems patiems praturtėti per korupciją tarptautinio lygmens futbole;

C.     kadangi kaltinami sporto rinkodaros vykdomieji pareigūnai tariamai sumokėjo ir sutiko mokėti daugiau kaip 150 mln. EUR kyšių ir vadinamųjų dėkingumo mokesčių, kad įgytų pelningų žiniasklaidos ir rinkodaros teisių į tarptautinius futbolo turnyrus, nutildytų konkurentus ir sudarytų nevienodas sąlygas atitinkamiems suinteresuotiesiems subjektams;

D.     kadangi bendras tyrimas taip pat atskleidė, kad išvešėjusi, sisteminga ir giliai įsišaknijusi korupcija klestėjo per dvi futbolo pareigūnų kartas, kurie piktnaudžiavo jiems patikėtomis pasitikėjimo pareigomis tam, kad gautų milijonus dolerių;

E.     kadangi 2015 m. birželio 2 d. FIFA prezidentas Joseph Blatter, nepaisydamas to, kad per 2015 m. gegužės 29 d. vykusį FIFA kongresą buvo išrinktas FIFA prezidentu penktai kadencijai, paskelbė apie atsistatydinimą ir tyrimas dėl tariamų finansinių nusikaltimų, susijusių su kitais aukšto lygio FIFA pareigūnais, tęsiamas;

F.     kadangi FIFA ir jos šešios žemyninės konfederacijos kartu su nacionalinėmis ir regioninėmis asocijuotomis ir narių asociacijomis ir federacijomis yra juridinis subjektas, kurio pagrindinis tikslas yra visame pasaulyje reguliuoti ir populiarinti futbolą;

G.     kadangi FIFA įstatų 2 straipsnyje nustatyta, kad FIFA tikslai yra skatinti sąžiningumą, etiką ir sąžiningą žaidimą siekiant užkirsi kelią visiems metodams ar veiksmams, pavyzdžiui, korupcijai, dopingo vartojimui ar manipuliavimui varžybomis, kuriais gali būti sumažintas varžybų, rungtynių, žaidėjų, pareigūnų ir narių sąžiningumas arba sudarytos sąlygos piktnaudžiauti futbolo asociacija;

H.     kadangi, remiantis 2014 m. finansine FIFA ataskaita, 70 proc. visų (5,7 mlrd. USD) jos įplaukų 2011–2014 m. gauta iš televizijos transliacijos ir rinkodaros teisių pardavimo 2014 m. Pasaulio futbolo čempionatui;

I.      kadangi 2015 m. balandžio 23 d. Europos Tarybos Parlamentinė Asamblėja (PACE) jau tvirtino, kad sprendimas leisti Katarui rengti 2022 m. Pasaulio futbolo čempionatą iš esmės priimtas dėl neteisėtų mokėjimų, todėl FIFA turėtų surengti naują balsavimą laikantis tvarkingų procedūrų;

J.      kadangi visos sporto organizacijos ir federacijos privalo užtikrinti veiksmingą pagrindinių teisių skatinimą, užtikrinimą ir apsaugą, kaip įtvirtinta tarptautinėje teisėje ir žmogaus teisių teisėje;

K.     kadangi sporto organizacijų atsakomybė yra nustatyti jiems dirbančių asmenų įvykdytus netinkamus veiksmus ir vidaus taisyklių pažeidimus ir skirti už juos sankcijas;

L.     kadangi, be korupcijos atvejų, daugelyje valstybių narių vykdomi susitarimai dėl varžybų baigties ir kiti finansiniai nusikaltimai, dažnai susiję su tarptautiniu mastu veikiančiomis nusikalstamomis organizacijomis;

M.    kadangi korupcija ir pinigų plovimas glaudžiai tarpusavyje susiję;

N.     kadangi žaidėjų profesinės sąjungos atkreipia dėmesį į tai, jog ši nusikalstama veikla taip pat kelia problemų dėl galimo žaidėjų bauginimo ir šantažo;

O.     kadangi sporte glūdi svarbios šviečiamosios ir socialinės vertybės ir geras sporto organizacijų valdymas yra itin svarbus siekiant mūsų visuomenėje populiarinti demokratijos principus;

1.      pakartoja, kad korupcija yra sunkus pagrindinių teisių pažeidimas ir grėsmė demokratijai ir teisinės valstybės principui; pabrėžia, kad komercinė korupcija kelia grėsmę kovos su pinigų plovimu sistemos vientisumui, visų pirma pradiniu pinigų plovimo ciklo etapu;

2.      griežtai smerkia bet kokio pobūdžio korupciją ir kitus netinkamus veiksmus futbolo ir iš esmės sporto srityje; ragina visas sporto organizacijas šiuo klausimu laikytis visiško nepakantumo politikos;

3.      reikalauja užtikrinti, kad visas sporto organizacijų valdymas būtų pagrįstas didžiausios pagarbos demokratijai, skaidrumui, etikai, finansiškai sąžiningam žaidimui, teisėtumui ir žmogaus teisėms principu;

4.      ragina užtikrinti visišką skaidrumą sprendimų priėmimo procesuose, nes slaptumo garantijos mechanizmai, kurių laikomasi sporto organizacijose, gali didinti korupcijos ir lėšų pasisavinimo mastą;

5.      pabrėžia, kad į sporto organizacijų sprendimų priėmimo procesą svarbu tinkamai įtraukti susijusius suinteresuotuosius subjektus, įskaitant pilietinės visuomenės organizacijas;

6.      mano, kad sporto organizacijų etikos ir teisminiai komitetai privalo būti visiškai nepriklausomi, kad būtų galima veiksmingai remti visus veiksmus užtikrinti visos vidaus valdymo sistemos sąžiningumą, patikimumą ir atskaitomybę;

7.      reiškia susirūpinimą dėl trūkumų sporto organizavimo mechanizmuose, skirtuose bet kokio pobūdžio sporto etikos pažeidimų prevencijai ir sankcijų skyrimui;

8.      yra giliai įsitikinęs, kad FIFA reikia vykdyti plačią struktūrinę reformą, įskaitant jos įstatų, struktūros, kodeksų ir veiklos politikos ir praktikos pakeitimus, taip siekiant didinti organizacijos sąžiningumą, demokratiją ir skaidrumą;

9.      yra įsitikinęs, kad FIFA etikos kodeksą reikia pakeisti taip, jog būtų užtikrinamas visų kaltinimų sunkiais pažeidimais tyrimas ir nustačius tokius pažeidimus būtų skiriamos proporcingos ir adekvačios sankcijos;

10.    primygtinai ragina visas sporto organizacijas sukurti veiksmingą reguliavimo sistemą siekiant sudaryti palankesnes sąlygas informatoriams ir juos apsaugoti;

11.    pabrėžia, kad visos šalys, pretenduojančios rengti svarbius sporto renginius, privalo visiškai laikytis tarptautinių žmogaus teisių standartų, įskaitant Tarptautinės darbo organizacijos (ILO) standartus;

12.    tvirtai mano, kad siekiant atkurti patikimumą ir aukštą etikos lygį, futbolo organizacijos turėtų nustatyti futbolo žaidėjų rinkos operacijoms ir vykdomųjų vadovų ir futbolo žaidėjų atlyginimui taikomą ribą, sykiu užtikrindamos finansiniu požiūriu sąžiningą žaidimą ir skaidrumą;

13.    ragina visas sporto organizacijas nustatyti dviejų mandatų ribą, taikytiną atleidžiant prezidentą, organizacijos valdymo ir teisminių organų narius;

14.    primygtinai ragina sporto organizacijas sukurti švietimo programas arba jas pagerinti nustatant konkrečius įpareigojimus lygoms ir klubams, visų pirma nepilnamečių klausimais;

15.    ragina valstybes nares ir sporto organizacijas tinkamai informuoti ir nuo mažens šviesti visų lygių (profesionalus ir mėgėjus) sportininkus ir piliečius, nes švietimas yra itin svarbus skatinant sąžiningumą sporto srityje;

16.    ragina Komisiją, Tarybą ir valstybes nares toliau laikytis Komisijos Kovos su korupcija ataskaitos rekomendacijų, pagerinti reguliavimo sistemą, stiprinančią kovą su organizuotu nusikalstamumu, ir stiprinti policijos ir teisminių institucijų bendradarbiavimą kovojant su korupcija, visų pirma pasitelkiant Europolą, Eurojustą ir nacionalines teisėsaugos ir teismines institucijas;

17.    ragina valstybes nares ir ES institucijas tirti visus galimus kaltinimus dėl FIFA pareigūnų ES teritorijoje vykdytų korupcinių veiksmų ir persekioti už juos;

18.    ragina valstybes nares užtikrinti glaudesnį Europos teisėsaugos institucijų bendradarbiavimą pasitelkiant jungtines tyrimų grupes ir užtikrinant baudžiamojo persekiojimo institucijų bendradarbiavimą; pabrėžia, kad būtina sukurti priemones, kuriomis būtų kovojama su neteisėta veikla sporto srityje, ir veiksmingai užtikrinti jų taikymą, taip pat užtikrinti tikrą organizacijų, kurios jas valdo, sąžiningumą;

19.    ragina Komisiją įvertinti, ar neseniai sudaryto susitarimo dėl ES teisės akto dėl pinigų plovimo pakanka, kad būtų galima kovoti su ES registruotų sporto valdymo organų ir jų pareigūnų vykdomu pinigų plovimu, ir ar reikia ką nors pakoreguoti, kad būtų sudarytos galimybės deramai tikrinti jų banko sąskaitas;

20.    ragina ES ir valstybes nares numatyti paramos ir apsaugos priemones, taikomas informatoriams, pranešantiems apie neteisėtus veiksmus, nes jos itin svarbios užkertant kelią korupcijai ir jos neigiamam poveikiui;

21.    ragina Komisiją ir valstybes nares tęsti veiklą, susijusią su geru valdymu pagal ES darbo planą sporto srityje, visapusiškai įtraukiant nacionalines ir regionines asociacijas ir federacijas siekiant geresnio valdymo Europos ir tarptautiniu lygmenimis;

22.    paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams, Tarptautinei futbolo asociacijų federacijai (FIFA), Europos futbolo asociacijų sąjungai (UEFA), nacionalinėms futbolo asociacijoms, Europos profesionalaus futbolo lygų asociacijai (EPFL), Europos klubų asociacijai (ECA) ir Tarptautinei profesionalių futbolininkų federacijai (FIFPRO).

 

(1)

OL C 239 E, 2013 8 20, p. 46.

(2)

Priimti tekstai, P7_TA(2013)0098.

(3)

Priimti tekstai, P7_TA(2013)0444.

(4)

OL L 192, 2003 7 31, p. 54.

(5)

OL L 300, 2008 11 11, p. 42.

(6)

OL C 183, 2014 6 14, p. 12.

Teisinė informacija - Privatumo politika