Procedure : 2015/2730(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : B8-0574/2015

Ingediende teksten :

B8-0574/2015

Debatten :

Stemmingen :

PV 11/06/2015 - 5.5
CRE 11/06/2015 - 5.5
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2015)0233

ONTWERPRESOLUTIE
PDF 139kWORD 73k
Zie ook gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B8-0548/2015
8.6.2015
PE558.928v01-00
 
B8-0574/2015

naar aanleiding van de verklaringen van de Raad en de Commissie

ingediend overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement


over recente onthullingen over corruptiezaken op hoog niveau bij de FIFA (2015/2730(RSP))


Laura Ferrara, Isabella Adinolfi, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas, Marco Valli, Marco Zanni namens de EFDD-Fractie

Resolutie van het Europees Parlement over recente onthullingen over corruptiezaken op hoog niveau bij de FIFA (2015/2730(RSP))  
B8‑0574/2015

Het Europees Parlement,

–       gezien het recente corruptieschandaal bij de top van de FIFA,

–       gezien zijn resolutie van 2 februari 2012 over de Europese dimensie van de sport(1),

–       gezien zijn resolutie van 14 maart 2013 over wedstrijdmanipulatie en corruptie in de sportwereld(2),

–       gezien zijn resolutie van 23 oktober 2013 over georganiseerde misdaad, corruptie en witwassen: aanbevelingen inzake de benodigde acties en initiatieven(3),

–       gezien het EU-corruptiebestrijdingsverslag van de Commissie van 3 februari 2014 (COM(2014)0038),

–       gezien het Witboek Sport van de Commissie van 11 juli 2007 (COM(2007)0391),

–       gezien de mededeling van de Commissie van 18 januari 2011 getiteld "Ontwikkeling van de Europese dimensie van de sport" (COM(2011)0012),

–       gezien het VN-Verdrag tegen corruptie van 31 oktober 2003,

–       gezien Kaderbesluit 2003/568/JBZ van de Raad van 22 juli 2003 inzake de bestrijding van corruptie in de privé-sector(4),

–       gezien de mededeling van de Commissie van 6 juni 2011 getiteld "Corruptiebestrijding in de EU" (COM(2011)0308),

–       gezien Kaderbesluit 2008/841/JBZ van de Raad ter bestrijding van georganiseerde criminaliteit(5),

–       gezien het Verdrag van de Raad van Europa van 18 september 2014 inzake de manipulatie van sportwedstrijden,

–       gezien het voorstel van de Commissie van 2 maart 2015 voor een besluit van de Raad over de ondertekening, namens de Europese Unie, van het Verdrag van de Raad van Europa inzake de manipulatie van sportwedstrijden met betrekking tot aangelegenheden die geen verband houden met materieel strafrecht en justitiële samenwerking in strafzaken (COM(2015)0084),

–       gezien de verklaring van commissaris Navracsics van 3 juni 2015 naar aanleiding van het aftreden van de FIFA-voorzitter,

–       gezien het nieuwe programma voor sport onder Erasmus+, waarvan één van de doelstellingen het aanpakken van de grensoverschrijdende bedreigingen voor de integriteit van de sport is, zoals doping, wedstrijdmanipulatie en geweld, alsook alle vormen van onverdraagzaamheid en discriminatie, en het bevorderen en ondersteunen van goed bestuur in de sport,

–       gezien de resolutie van de Raad en de vertegenwoordigers van de regeringen van de lidstaten, in het kader van de Raad bijeen, van 21 mei 2014 betreffende het werkplan van de Europese Unie voor sport (2014-2017)(6),

–       gezien het programma van Stockholm - Een open en veilig Europa ten dienste en ter bescherming van de burger,

–       gezien het akkoord over het voorstel van de Commissie voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme (vierde AML-richtlijn) (COM(2013)0045),

–       gezien de aanbevelingen van de financiële actiegroep (FATF) inzake het witwassen van geld,

–       gezien de resolutie van de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa van 23 april 2015 over de hervorming van voetbalgovernance,

–       gezien artikel 123, lid 2, van zijn Reglement,

A.     overwegende dat het Amerikaanse ministerie van Justitie op 27 mei 2015, in samenwerking met de Zwitserse regering, negen hooggeplaatste ambtenaren en vijf marketing- en organisatieverantwoordelijken van de FIFA heeft aangeklaagd wegens omkoping, witwaspraktijken, corruptie en fraude;

B.     overwegende dat de aanklacht luidt dat de betrokkenen 24 jaar hebben samengespannen om zichzelf te verrijken door middel van corruptie in het internationale voetbal;

C.     overwegende dat de aangeklaagde marketingverantwoordelijken meer dan 150 miljoen EUR aan steekpenningen en smeergeld zouden hebben betaald of deze betaling zouden zijn overeengekomen, om zich van lucratieve media- en marketingrechten voor internationale voetbaltoernooien te verzekeren, en zo concurrenten uitsloten en voor de betrokken belanghebbenden ongelijke voorwaarden creëerden;

D.    overwegende dat uit het volledige onderzoek bovendien is gebleken dat er sprake is van welig tierende, stelselmatige en diepgewortelde corruptie bij twee generaties voetbalofficials, die misbruik hebben gemaakt van hun vertrouwenspositie om miljoenen dollars te verwerven;

E.     overwegende dat FIFA-voorzitter Joseph Blatter op 2 juni 2015 zijn aftreden heeft aangekondigd, hoewel hij pas op 29 mei 2015 tijdens het FIFA-congres voor een vijfde ambtstermijn als FIFA-voorzitter werd verkozen, en terwijl het onderzoek naar vermeende financiële misdrijven door andere FIFA-topambtenaren nog steeds loopt;

F.     overwegende dat de FIFA en haar zes continentale bonden, samen met de nationale en regionale geassocieerde en aangesloten bonden en federaties, een onderneming van juridische entiteiten vormt die in hoofdzaak tot doel heeft voetbal wereldwijd te reguleren en te bevorderen;

G.     overwegende dat in artikel 2 van de statuten van de FIFA wordt bepaald dat de FIFA onder meer de volgende doelstellingen heeft: "het bevorderen van integriteit, ethiek en fair play, met het oog op het voorkomen van alle methoden of praktijken, zoals corruptie, doping of wedstrijdmanipulatie, die de integriteit van wedstrijden, competities, spelers, bestuurders en leden zouden kunnen aantasten, of die tot misbruik van het georganiseerde voetbal zouden kunnen leiden";

H.     overwegende dat volgens het financieel verslag 2014 van de FIFA, 70 % van de totale inkomsten van 5,7 miljard USD tussen 2011 en 2014 afkomstig is van de verkoop van televisie- en marketingrechten voor het WK 2014;

I.      overwegende dat de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa reeds op 23 april 2015 heeft aangevoerd dat het besluit om het WK 2022 aan Qatar toe te wijzen zo massaal ingegeven was door illegale betalingen dat de FIFA in feite niet anders kan dan een nieuwe stemming op grond van propere procedures organiseren;

J.      overwegende dat alle sportfederaties en -bonden moeten zorgen voor de daadwerkelijke bevordering, vrijwaring en bescherming van de grondrechten, zoals die zijn verankerd in het internationaal recht en het recht inzake de mensenrechten;

K.     overwegende dat sportfederaties de verantwoordelijkheid dragen voor het opsporen en bestraffen van wanpraktijken en schendingen van interne voorschriften, die worden begaan door personen die onder hun bevoegdheid vallen;

L.     overwegende dat een groot aantal lidstaten naast corruptie ook wordt getroffen door wedstrijdmanipulatie en andere financiële misdrijven die vaak gelinkt zijn aan criminele organisaties die internationaal opereren;

M.    overwegende dat corruptie en witwassen onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn;

N.     overwegende dat spelersbonden erop wijzen dat deze criminele activiteiten eveneens een probleem vormen in de zin van potentiële intimidatie en afpersing van spelers;

O.     overwegende dat sport relevante educatieve en sociale waarden inhoudt en dat goed bestuur van sportfederaties van fundamenteel belang is om democratische beginselen in onze samenleving te bevorderen;

1.      herhaalt dat corruptie een ernstige schending van de grondrechten en een bedreiging voor de democratie en de rechtsstaat vormt; benadrukt dat commerciële corruptie een bedreiging vormt voor de integriteit van de bestrijding van het witwassen van geld, met name op het ogenblik dat geld ter witwassing wordt aangeboden;

2.      veroordeelt met klem elke vorm van corruptie en andere malafide praktijken in het voetbal, en in de sport in het algemeen; dringt erop aan dat alle sportfederaties op dit vlak een nultolerantiebeleid voeren;

3.      vraagt dat alle governance van sportfederaties gebaseerd is op de grootste eerbiediging van democratie, transparantie, morele waarden, financiële fair play, wettigheid en mensenrechten;

4.      dringt aan op volledige transparantie in besluitvormingsprocessen, aangezien geheimhoudingsmechanismen in sportfederaties corruptie en geldverduistering in de hand kunnen werken;

5.      benadrukt dat het belangrijk is dat relevante belanghebbenden, met inbegrip van organisaties uit het maatschappelijk middenveld, op passende wijze bij het besluitvormingsproces van sportfederaties worden betrokken;

6.      is van mening dat de ethische en juridische comités van sportfederaties volledig onafhankelijk moeten zijn zodat zij op doeltreffende wijze kunnen bijdragen aan alle inspanningen om de integriteit, geloofwaardigheid en verantwoordingsplicht van de algemene interne governance te waarborgen;

7.      is bezorgd over tekortkomingen in de mechanismen van sportfederaties om elke schending van de ethiek in de sport te voorkomen en te bestraffen;

8.      is er stellig van overtuigd dat de FIFA grondige structurele hervormingen moet ondergaan, met inbegrip van een wijziging van haar statuten, structuur, codes en operationele beleid en praktijken, teneinde haar integriteit, democratie en transparantie te vergroten;

9.      is er stellig van overtuigd dat de ethische code van de FIFA moet worden gewijzigd om ervoor te zorgen dat alle aantijgingen van ernstige schendingen aan een onderzoek worden onderworpen, en dat evenredige en passende sancties worden toegepast wanneer die overtredingen worden vastgesteld;

10.    dringt er in dit verband bij alle sportfederaties op aan om een doeltreffend regelgevingskader op te zetten om klokkenluiders te faciliteren en te beschermen;

11.    benadrukt dat elk land dat zich kandidaat stelt om een groot sportevenement te organiseren, volledig moet voldoen aan de internationale mensenrechtennormen, met inbegrip van de normen van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO);

12.    is ervan overtuigd dat, teneinde de geloofwaardigheid te herstellen en de ethiek op een hoger niveau te plaatsen, voetbalfederaties een maximum moeten vaststellen voor transacties op de spelersmarkt en voor het salaris van zowel managers als spelers, waarbij financiële fair play en transparantie moeten worden gewaarborgd;

13.    verzoekt alle sportfederaties een drempel van twee mandaten in te voeren voor de vervulling van het ambt van voorzitter en van lid van het bestuursorgaan en de juridische instantie van de federatie;

14.    dringt er bij sportfederaties op aan voorlichtingsprogramma's vast te stellen en te verbeteren om specifieke verplichtingen voor bonden en clubs in te voeren, met name ten aanzien van minderjarigen;

15.    verzoekt de lidstaten en de sportfederaties te zorgen voor passende voorlichting en educatie van sportmensen en burgers, vanaf jonge leeftijd en op alle niveaus, zowel voor de amateur- als de profsport, aangezien educatie van groot belang is om de integriteit in de sport te bevorderen;

16.    verzoekt de Commissie, de Raad en de lidstaten gevolg te geven aan de aanbevelingen van de Commissie in haar verslag over corruptiebestrijding, het regelgevingskader te verbeteren om de bestrijding van georganiseerde misdaad op te voeren en de politiële en justitiële samenwerking in de strijd tegen corruptie te versterken, met name via Europol, Eurojust en de nationale justitiële en rechtshandhavingsinstanties;

17.    verzoekt de lidstaten en de EU-instellingen om mogelijke gevallen van corruptie door FIFA-functionarissen op EU-grondgebied te onderzoeken en te vervolgen;

18.    verzoekt de lidstaten de samenwerking tussen de Europese wethandhavingsdiensten te verbeteren door middel van de oprichting van gezamenlijke onderzoeksteams en samenwerking tussen opsporingsautoriteiten; benadrukt dat maatregelen ter bestrijding van illegale activiteiten in de sport moeten worden getroffen en doeltreffend worden gehandhaafd en dat de integriteit van de organisaties moet worden gewaarborgd;

19.    dringt er bij de Commissie op aan te beoordelen of het recente akkoord over EU-wetgeving over witwassen toereikend is om witwassen door in de EU geregistreerde sportbestuursorganen en hun functionarissen aan te pakken, en of er aanpassingen nodig zijn om hun bankrekeningen in voldoende mate te kunnen controleren;

20.    dringt er bij de EU en de lidstaten op aan te zorgen voor maatregelen ter ondersteuning en bescherming van klokkenluiders die illegale handelingen aanklagen, wat van cruciaal belang is om te anticiperen op corruptie en de verwoestende gevolgen ervan;

21.    verzoekt de Commissie en de lidstaten acties te bevorderen die verband houden met goed bestuur in het EU-werkplan voor sport, en er daarbij voor te zorgen dat nationale en regionale bonden en federaties volledig worden betrokken bij de acties die gericht zijn op beter bestuur, zowel op Europees als op internationaal niveau;

22.    verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie, de regeringen en parlementen van de lidstaten, de Wereldvoetbalbond (FIFA), de Unie van Europese voetbalbonden (UEFA), de nationale voetbalbonden, de Vereniging van Europese betaald voetbal competities (EPFL), de Europese vereniging van voetbalclubs (ECA) en de Internationale Federatie van Beroepsvoetballers (FIFPRO).

 

(1)

PB C 239 E van 20.8.2013, blz. 46.

(2)

Aangenomen teksten, P7_TA (2013)0098.

(3)

Aangenomen teksten, P7_TA (2013)0444.

(4)

PB L 192 van 31.7.2003, blz. 54.

(5)

PB L 300 van 11.11.2008, blz. 42.

(6)

PB C 183 van 14.6.2014, blz. 12.

Juridische mededeling - Privacybeleid