Postup : 2015/2730(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0574/2015

Predkladané texty :

B8-0574/2015

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 11/06/2015 - 5.5
CRE 11/06/2015 - 5.5
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0233

NÁVRH UZNESENIA
PDF 155kWORD 82k
Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B8-0548/2015
8.6.2015
PE558.928v01-00
 
B8-0574/2015

predložený na základe vyhlásení Rady a Komisie

v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku


o nedávnych odhaleniach prípadov korupcie na vysokej úrovni vo FIFA (2015/2730(RSP))


Laura Ferrara, Isabella Adinolfi, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas, Marco Valli, Marco Zanni v mene skupiny EFDD

Uznesenie Európskeho parlamentu o nedávnych odhaleniach prípadov korupcie na vysokej úrovni vo FIFA (2015/2730(RSP))  
B8‑0574/2015

Európsky parlament,

–       so zreteľom na nedávny korupčný škandál, do ktorého sú zapojení viacerí poprední funkcionári FIFA,

–       so zreteľom na svoje uznesenie z 2. februára 2012 o európskom rozmere v športe(1),

–       so zreteľom na svoje uznesenie zo 14. marca 2013 o ovplyvňovaní výsledkov zápasov a korupcii v športe(2),

–       so zreteľom na svoje uznesenie z 23. októbra 2013 o organizovanej trestnej činnosti, korupcii a praní špinavých peňazí: odporúčania týkajúce sa opatrení a iniciatív, ktoré treba prijať(3),

–       so zreteľom na správu Komisie o boji proti korupcii v EÚ (COM(2014)0038),

–       so zreteľom na Bielu knihu Komisie o športe z 11. júla 2007 (COM(2007)0391),

–       so zreteľom na oznámenie Komisie z 18. januára 2011 s názvom Rozvíjanie európskeho rozmeru v športe (COM(2011)0012),

–       so zreteľom na Dohovor Organizácie Spojených národov proti korupcii z 31. októbra 2003,

–       so zreteľom na rámcové rozhodnutie Rady 2003/568/SVV z 22. júla 2003 o boji proti korupcii v súkromnom sektore(4),

–       so zreteľom na oznámenie Komisie zo 6. júna 2011 s názvom Boj proti korupcii v EÚ (COM(2011)0308),

–       so zreteľom na rámcové rozhodnutie Rady 2008/841/SVV o boji proti organizovanému zločinu(5),

–       so zreteľom na Dohovor Rady Európy o manipulácii športových súťaží z 18. septembra 2014,

–       so zreteľom na návrh Komisie z 2. marca 2015 na rozhodnutie Rady o podpise, v mene Európskej únie, Dohovoru Rady Európy o manipulácii športových súťaží, pokiaľ ide o záležitosti, ktoré sa netýkajú hmotného trestného práva a justičnej spolupráce v trestných veciach (COM(2015)0084),

–       zreteľom na vyhlásenie komisára Navracsicsa z 3. júna 2015 po odstúpení prezidenta FIFA,

–       so zreteľom na nový športový program v rámci Erasmus+ , medzi ciele ktorého patrí boj proti cezhraničným ohrozeniam čestnosti športu, ako je doping, ovplyvňovanie zápasov a násilie, rovnako ako všetky druhy netolerancie a diskriminácie, a podnecovanie a podpora dobrej správy v športe;

–       so zreteľom na uznesenie Rady a zástupcov vlád členských štátov zasadajúcich v Rade z 21. mája 2014 o pracovnom pláne Európskej únie pre šport (2014 – 2017)(6),

–       so zreteľom na Štokholmský program – otvorená a bezpečná Európa, ktorá slúži občanom a chráni ich,

–       so zreteľom na dohodu o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí a financovania terorizmu (štvrtá smernica o boji proti praniu špinavých peňazí) (COM(2013)0045),

–       so zreteľom na odporúčania Finančnej akčnej skupiny (FATF) o praní špinavých peňazí,

–       so zreteľom na rezolúciu Parlamentného zhromaždenia Rady Európy z 23. apríla 2015 o reforme riadenia futbalu;

–       so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.     keďže 27. mája 2015 ministerstvo spravodlivosti USA v spolupráci so švajčiarskou vládou obvinilo deväť vysokých funkcionárov FIFA a päť výkonných riaditeľov športových marketingových organizácií z vydierania, zo sprisahania na účely prania špinavých peňazí, korupcie a podvodu;

B.     keďže podľa obvinení boli tieto osoby zapojené do 24 rokov trvajúceho systému vytvoreného na ich obohatenie prostredníctvom korupcie v medzinárodnom futbale;

C.     keďže obvinení výkonní riaditelia športových marketingových organizácií údajne zaplatili a súhlasili s platbou vyše 150 miliónov eur na úplatky a všimné na získanie výnosných mediálnych a marketingových práva na medzinárodné futbalové turnaje, odstránenie konkurencie a vytvorenie nerovnej súťaže dotknutých zainteresovaných strán;

D.     keďže podrobné vyšetrovanie ďalej zdôraznilo, že rozšírená, systémová a hlboko zakorenená korupcia sa týkala dvoch generácií futbalových funkcionárov, ktorí zneužívali svoje postavenie dôvery na získanie miliónov dolárov;

E.     keďže 2. júna 2015 prezident FIFA Joseph Blatter oznámil svoju rezignáciu, zatiaľ čo vyšetrovanie údajných finančných trestných činov súvisiacich s ďalšími vysoko postavenými funkcionármi FIFA pokračuje, napriek tomu, že bol prezident FIFA zvolený na piate funkčné obdobie počas kongresu FIFA 29. mája 2015;

F.     keďže FIFA a jej šesť kontinentálnych konfederácií spolu s národnými a regionálnymi pridruženými a členskými združeniami a zväzmi predstavujú podnik právnických osôb, ktorých hlavným cieľom je regulovať a podporovať futbal na celom svete;

G.     keďže podľa článku 2 stanov FIFA patrí medzi ciele FIFA „podpora čestnosti, etiky a fair play s cieľom predchádzať všetkým metódam alebo postupom ako korupcia, doping alebo manipulácia zápasov, ktoré môžu ohroziť čestnosť zápasov, súťaží, hráčov, funkcionárov a členov, alebo spôsobiť zneužitie futbalu“;

H.     keďže podľa finančnej správy FIFA za rok 2014 pochádzalo 70 % z jej celkových príjmov v objeme 5,7 mld. USD v rokoch 2011 až 2014 z predaja televíznych a marketingových práv na majstrovstvá sveta 2014;

I.      keďže 23. apríla 2015 Parlamentné zhromaždenie Rady Európy (PACE) už uviedlo, že rozhodnutie o udelení majstrovstiev sveta v roku 2022 Kataru 2022 bolo natoľko zmanipulované nelegálnymi platbami, že FIFA by mala uskutočniť nové hlasovanie podľa vyčistených postupov;

J.      keďže všetky športové organizácie a federácie musia zabezpečiť účinné presadzovanie, zabezpečenie a ochranu základných práv, ako sú zakotvené v medzinárodnom práve a práve ľudských práv;

K.     keďže, športové organizácie nesú zodpovednosť za odhaľovanie a postihovanie nekalých praktík a porušení vnútorných predpisov spáchaných osobami v ich právomoci;

L.     keďže okrem prípadov korupcie bol veľký počet členských štátov postihnutý manipuláciou zápasov a inou finančnou trestnou činnosťou často v súvislosti so zločineckými organizáciami pôsobiacimi na medzinárodnej úrovni;

M.    keďže korupcia a pranie špinavých peňazí sú neoddeliteľne spojené;

N.     keďže združenia hráčov uvádzajú, že tieto trestné činnosti sú tiež problémom, pokiaľ ide o potenciálne zastrašovanie a vydieranie hráčov;

O.     keďže šport má významnú vzdelávaciu a spoločenskú hodnotu a dobrá správa športových organizácií je kľúčová na podporu demokratických princípov v našich spoločnostiach;

1.      pripomína, že korupcia predstavuje vážne porušenie základných práv a ohrozenie demokracie a právneho štátu; zdôrazňuje, že korupcia v podnikaní predstavuje hrozbu pre integritu systému proti praniu peňazí, najmä vo fáze umiestňovania počas cyklu prania špinavých peňazí;

2.      dôrazne odsudzuje akúkoľvek formu korupcie a iných nekalých praktík vo futbale a športe vo všeobecnosti; žiada všetky športové organizácie, aby prijali politiku nulovej tolerancie v tomto ohľade;

3.      žiada, aby správa športových organizácií bola založená na najvyššej úcte k demokracii, transparentnosti, etike, finančnom fair play, zákonnosti a ľudských právach;

4.      žiada plnú transparentnosť v rozhodovacích procesoch, keďže mechanizmy tajomstva prijaté v športových organizáciách môžu podporovať korupciu a spreneveru finančných prostriedkov;

5.      zdôrazňuje význam primeraného zapojenia príslušných zainteresovaných strán vrátane organizácií občianskej spoločnosti do rozhodovacieho procesu športových organizácií;

6.      domnieva sa, že etické a súdne výbory športových organizácií musia byť úplne nezávislé, aby efektívne podporovali všetky snahy o zabezpečenie integrity, dôveryhodnosti a zodpovednosti celkového vnútorného riadenia;

7.      vyjadruje znepokojenie nad nedostatkami v mechanizmoch športových organizácií na prevenciu a sankcionovanie všetkých porušení športovej etiky;

8.      e hlboko presvedčený, že FIFA potrebuje podstúpiť rozsiahly proces štrukturálnych reforiem, vrátane úpravy svojich stanov, štruktúry, kódexov a prevádzkových politík a postupov, s cieľom posilniť svoju čestnosť, demokraciu a transparentnosť;

9.      je pevne presvedčený, že etický kódex FIFA musí byť upravený tak, aby zabezpečil, že všetky obvinenia z vážnych porušení budú preskúmané a že sa budú v prípade zistenia takýchto porušení uplatňovať proporcionálne a primerané sankcie;

10.    naliehavo žiada všetky športové organizácie, aby vytvorili efektívny regulačný rámec na uľahčenie práce a ochranu informátorov;

11.    zdôrazňuje, že všetky krajiny uchádzajúce sa o organizovanie veľkých športových podujatí musia plne dodržiavať medzinárodné normami v oblasti ľudských práv vrátane noriem Medzinárodnej organizácie práce (ILO);

12.    je pevne presvedčený, že v záujme obnovenia dôveryhodnosti a vyššej úrovne etiky by futbalové organizácie mali prijať strop na transakcie týkajúce sa trhu s hráčmi a na platy výkonných riadiacich pracovníkov a futbalistov, a zároveň zabezpečiť finančnú fair play a transparentnosť;

13.    vyzýva všetky športové organizácie, aby zaviedli obmedzenie dvoch mandátov na funkciu prezidenta a členstvo v riadiacich orgánoch a súdnych orgánoch organizácie;

14.    vyzýva športové organizácie, aby prijali a zlepšili vzdelávacie programy a stanovili osobitné povinnosti pre ligy a kluby, a to najmä vzhľadom na maloletých;

15.    vyzýva členské štáty a športové organizácie, aby riadne informovali a vzdelávali športovcov a občanov, počnúc od útleho veku, na všetkých úrovniach športu, profesionálov i amatérov, keďže vzdelanie má mimoriadny význam pri podpore čestnosti športu;

16.    vyzýva Komisiu, Radu a členské štáty, aby nadviazali na odporúčania v správe Komisie o boji proti korupcii, zlepšili regulačný rámec na posilnenie boja proti organizovanému zločinu a posilnili policajnú a justičnú spoluprácu v boji proti korupcii, najmä prostredníctvom Europolu, Eurojustu a národných orgánov na presadzovanie práva a súdnych orgánov;

17.    vyzýva členské štáty a inštitúcie EÚ, aby vyšetrili a stíhali všetky možné náznaky korupcie zo strany funkcionárov FIFA na území EÚ;

18.    vyzýva členské štáty, aby zlepšili spoluprácu pri presadzovaní európskeho práva prostredníctvom spoločných vyšetrovacích tímov, a tiež spoluprácu medzi orgánmi činnými v trestnom konaní; zdôrazňuje potrebu zaviesť a účinne presadiť opatrenia s cieľom bojovať proti nelegálnym činnostiam v športe a zaistiť účinnú celistvosť ich riadiacich organizácií;

19.    vyzýva Komisiu, aby posúdila, či je nedávna dohoda o právnych predpisoch EÚ o praní špinavých peňazí dostatočná na boj proti praniu špinavých peňazí zo strany športových riadiacich orgánov a ich funkcionárov, a či je prípadne potrebná ich úprava na umožnenie dostatočnej kontroly ich bankových účtov;

20.    žiada EÚ a členské štáty, aby ustanovili opatrenia na podporu a ochranu informátorov, ktorí odhalia nezákonnú činnosť a sú nevyhnutní pri predpovedaní korupcie a jej zničujúcich vplyvov;

21.    vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zintenzívnili kroky v súvislosti s dobrou správou v rámci pracovného plánu EÚ pre šport za plnej účasti národných a regionálnych futbalových zväzov a federácií v práci na krokoch, ktorých cieľom je zlepšenie dobrej správy na európskej a medzinárodnej úrovni;

22.    poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii, vládam a parlamentom členských štátov, Medzinárodnej futbalovej federácii (FIFA), Únii európskych futbalových zväzov (UEFA), národným futbalovým zväzom, Združeniu európskych profesionálnych futbalových líg (EPFL), Európskemu združeniu klubov (ECA) a Medzinárodnej federácii futbalových profesionálov (FIFPRO).

(1)

Ú. v. EÚ C 239 E, 20.8.2013, s. 46.

(2)

Prijaté texty, P7_TA(2013)0098.

(3)

Prijaté texty, P7_TA(2013)0444.

(4)

Ú. v. EÚ L 192, 31.7.2003, s. 54.

(5)

Ú. v. EÚ L 300, 11.11.2008, s. 42.

(6)

Ú. v. EÚ C 183, 14.6.2014, s. 12.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia