Predlog resolucije - B8-0574/2015Predlog resolucije
B8-0574/2015

PREDLOG RESOLUCIJE o nedavnih razkritjih korupcije na visoki ravni pri FIFI

8.6.2015 - (2015/2730(RSP))

ob zaključku razprave o izjavah Sveta in Komisije
v skladu s členom 123(2) Poslovnika

Laura Ferrara, Isabella Adinolfi, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas, Marco Valli, Marco Zanni v imenu skupine EFDD

Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B8-0548/2015

Postopek : 2015/2730(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
B8-0574/2015
Predložena besedila :
B8-0574/2015
Razprave :
Sprejeta besedila :

B8‑0574/2015

Resolucija Evropskega parlamenta o nedavnih razkritjih korupcije na visoki ravni pri FIFI

(2015/2730(RSP))

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju najnovejšega korupcijskega škandala, v katerega so vpleteni visoki uradniki Fife,

–       ob upoštevanju svoje resolucije z dne 2. februarja 2012 o evropski razsežnosti v športu[1],

–       ob upoštevanju svoje resolucije z dne 14. marca 2013 o vnaprejšnjem dogovarjanju o izidih tekem in korupciji v športu[2],

–       ob upoštevanju svoje resolucije z dne 23. oktobra 2013 o organiziranem kriminalu, korupciji in pranju denarja: priporočila za ukrepe in pobude, ki bi jih bilo treba sprejeti[3],

–       ob upoštevanju poročila Komisije z dne 3. februarja 2014 o boju proti korupciji v EU (COM(2014)0038),

–       ob upoštevanju bele knjige Komisije z dne 11. julija 2007 o športu (COM(2007)0391),

–       ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 18. januarja 2011 z naslovom Razvijanje evropske razsežnosti v športu (COM(2011)0012),

–       ob upoštevanju konvencije Združenih narodov proti korupciji z dne 31. oktobra 2003,

–       ob upoštevanju Okvirnega sklepa Sveta 2003/568/PNZ z dne 22. julija 2003 o boju proti korupciji v zasebnem sektorju[4],

–       ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 6. junija 2011 z naslovom Boj proti korupciji v EU (COM(2011)0308),

–       ob upoštevanju Okvirnega sklepa Sveta 2008/841/PNZ o boju proti organiziranemu kriminalu[5],

–       ob upoštevanju konvencije Sveta Evrope z dne 18. septembra 2014 o prirejanju rezultatov športnih tekmovanj,

–       ob upoštevanju predloga sklepa o podpisu, v imenu Evropske unije, Konvencije Sveta Evrope o prirejanju rezultatov športnih tekmovanj v zvezi z zadevami, ki se ne nanašajo na materialno kazensko pravo in pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah, ki ga je 2. marca 2015 predložila Komisija (COM(2015)0084),

–       ob upoštevanju izjave, ki jo je 3. junija 2015 po odstopu predsednika Fife podal komisar Tibor Navracsics,

–       ob upoštevanju novega športnega programa v okviru Erasmus+, katerega eden od ciljev je odpraviti čezmejne dejavnike, ki ogrožajo integriteto športa, kot so doping, vnaprejšnje dogovarjanje o izidih tekem in nasilje, poleg vseh oblik nestrpnosti in diskriminacije, ter spodbujati in podpirati dobro upravljanje v športu,

–       ob upoštevanju resolucije Sveta in predstavnikov vlad držav članic, ki so se sestali v okviru Sveta, dne 21. maja 2014, o delovnem načrtu Evropske unije za šport (2014–2017)[6],

–       ob upoštevanju Stockholmskega programa – Odprta in varna Evropa, ki služi državljanom in jih varuje,

–       ob upoštevanju sporazuma o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja in financiranje terorizma (četrta direktiva o preprečevanju pranja denarja) (COM(2013)0045),

–       ob upoštevanju priporočil projektne skupine za finančno ukrepanje o pranju denarja,

–       ob upoštevanju resolucije parlamentarne skupščine Sveta Evrope z dne 23. aprila 2013 o reformi upravljanja nogometa,

–       ob upoštevanju člena 123(2) Poslovnika,

A.     ker je ameriško pravosodno ministrstvo v sodelovanju s švicarsko vlado 27. maja 2015 devet visokih uradnikov Fife in pet direktorjev organizacij za trženje v športu obtožilo izsiljevanja, zarotniškega sodelovanja pri pranju denarja, korupcije in goljufije;

B.     ker naj bi obtoženci po navedbah v obtožnici 24 let spletkarili, da bi se okoristili s korupcijo v mednarodnem nogometu;

C.     ker naj bi obtoženi direktorji za trženje v športu plačali ali privolili v plačilo več kot 150 milijonov EUR v obliki podkupnin in nezakonitih provizij za pridobitev dobičkonosnih medijskih in tržnih pravic na mednarodnih nogometnih tekmah, s čimer so izključili konkurenco in ustvarili nekonkurenčne pogoje za druge deležnike;

D.     ker je splošna preiskava še bolj izpostavila neobvladljivo sistematično in globoko zakoreninjeno korupcijo, v katero sta vpleteni že dve generaciji nogometnih uradnikov, ki so zlorabili svoj položaj zaupanja, da so si nagrabili več milijonov ameriških dolarjev;

E.     ker je predsednik Fife Joseph Blatter 2. junija 2015 napovedal odstop, čeprav je bil na kongresu Fife 29. maja 2015 na to mesto izvoljen že petič, medtem pa preiskava domnevnih finančnih kaznivih dejanj, ki naj bi jih storili drugi visoki uradniki te mednarodne zveze, še poteka;

F.     ker Fifa in njenih šest celinskih konfederacij skupaj z nacionalnimi in regionalnimi podružnicami ter članskimi zvezami in federacijami sestavljajo podjetje s statusom pravne osebe, katerega glavni namen je urejanje in promoviranje nogometa na svetovni ravni;

G.     ker je v 2. členu statuta Fife določeno, da so njeni cilji med drugim: spodbujati integriteto, etiko in pošteno igro, z namenom preprečiti vse postopke ali ravnanja, kot so korupcija, doping ali manipuliranje tekem, ki bi lahko spodkopali integriteto tekem, tekmovanj, igralcev, uradnikov in članov ali privedli do zlorab nogometa;

H.     ker na podlagi finančnega poročila Fife iz leta 2014 70 % vseh prihodkov v višini 5,7 milijarde ameriških dolarjev v obdobju od leta 2011 do 2014 izhaja od prodaje pravic za televizijske prenose in trženje svetovnega prvenstva 2014;

I.      ker je parlamentarna skupščina Sveta Evrope že 23. aprila 2015 zatrdila, da je odločitev o organizaciji svetovnega prvenstva leta 2022 v Katarju tako hudo omadeževana z nezakonitimi plačili, da bi morala Fifa ponoviti glasovanje o tem po prečiščenih postopkih;

J.      ker morajo vse športne organizacije in zveze zagotoviti učinkovito spodbujanje, ohranjanje in varovanje temeljnih pravic, ki so del mednarodnega prava in prava na področju človekovih pravic;

K.     ker so športne organizacije odgovorne za odkrivanje in sankcioniranje nepravilnosti in kršitve notranjih pravil, ki so jih povzročile z njimi povezane osebe;

L.     ker je veliko držav članic poleg korupcije prizadelo vnaprejšnje dogovarjanje o izidih tekem, pa tudi druga finančna kazniva dejanja, pogosto povezana s kriminalnimi organizacijami, ki delujejo v mednarodnem obsegu;

M.    ker sta korupcija in pranje denarja neločljivo povezana;

N.     ker sindikati igralcev opozarjajo, da so ta kazniva dejanja problematična tudi zaradi morebitnega ustrahovanja in izsiljevanja igralcev;

O.     ker šport vključuje pomembne izobraževalne in družbene vrednote, dobro upravljanje športnih organizacij pa je temeljnega pomena za spodbujanje demokratičnih načel v naši družbi;

1.      ponavlja, da je korupcija huda kršitev temeljnih pravic in ogroža demokracijo in pravno državo; poudarja, da komercialna korupcija ogroža integriteto sistema proti pranju denarja, zlasti v začetni fazi cikla pranja denarja;

2.      ostro obsoja vsako obliko korupcije in drugih nepravilnosti v nogometu in športu na splošno; poziva vse športne organizacije, naj v zvezi s tem sprejmejo politiko ničelne tolerance;

3.      zahteva, da vse upravljanje športnih organizacij temelji na najvišjem spoštovanju demokracije, preglednosti, etike, poštenosti na finančnem področju, zakonitosti in človekovih pravic;

4.      poziva k popolni preglednosti v postopkih odločanja, saj lahko mehanizmi tajnosti v športnih organizacijah spodbudijo korupcijo in finančne poneverbe;

5.      poudarja, da bi bilo pomembno v postopke odločanja v športnih organizaciji ustrezno vključiti pomembne deležnike, vključno z organizacijami civilne družbe;

6.      meni, da morajo biti etične in sodne komisije v športnih organizacijah popolnoma neodvisne, da bi lahko dejansko podprle vsa prizadevanja za zagotovitev integritete, verodostojnosti in odgovornosti pri splošnem notranjem upravljanju;

7.      je zaskrbljen zaradi napak v mehanizmih športnih organizacij za preprečevanje in sankcioniranje vseh kršitev športne etike;

8.      je trdno prepričan, da je za okrepitev integritete, demokracije in preglednosti v Fifi potrebna splošna strukturna reforma, vključno s spremembo statuta, strukture, kodeksov ter operativnih politik in prakse;

9.      je prepričan, da je treba etični kodeks Fife spremeniti, tako da se bodo obtožbe o hudih kršitvah zagotovo preiskale in se bodo v primeru, da se te kršitve dejansko ugotovijo, naložile sorazmerne in ustrezne sankcije;

10.    poziva vse športne organizacije, naj uvedejo učinkovit regulativni okvir, ki bo omogočal prijavljanje nepravilnosti in zaščito prijaviteljev;

11.    poudarja, da mora vsaka država, ki se poteguje za organizacijo večjih športnih dogodkov, v celoti izpolnjevati mednarodne standarde na področju človekovih pravic, vključno s standardi Mednarodne organizacije dela;

 

12.    je prepričan, da bi morale nogometne organizacije za ponovno pridobitev verodostojnosti in višjo raven etike sprejeti zgornjo mejo za poslovne transakcije v zvezi z nogometaši in za plače vodstva in nogometašev, obenem pa zagotoviti finančno poštenost in preglednost;

 

13.    poziva vse športne organizacije, naj uvedejo omejitev dveh mandatov za urad predsednika in članstvo v upravi in razsodišču te organizacije;

14.    poziva športne organizacije, naj sprejmejo in izboljšajo izobraževalne programe in določijo posebne obveznosti za lige in klube, zlasti v zvezi z mladoletniki;

15.    poziva države članice in športne organizacije, naj športnike in državljane ustrezno obveščajo in izobražujejo, in sicer že od mladih nog in na vseh ravneh športa, profesionalnih in ljubiteljskih, saj je izobraževanje izredno pomembno za spodbujanje integritete v športu;

16.    poziva Komisijo, Svet in države članice, naj spoštujejo priporočila iz poročila Komisije o boju proti korupciji, izboljšajo regulativni okvir s krepitvijo boja proti organiziranemu kriminalu in okrepijo policijsko in pravosodno sodelovanje v boju proti korupciji, zlasti prek Europola, Eurojusta ter nacionalnih organov kazenskega pregona in pravosodnih organov;

17.    poziva države članice in institucije EU, naj vsak znak korupcije uradnikov Fife na ozemlju EU raziščejo in preganjajo;

18.    poziva države članice, naj okrepijo evropsko sodelovanje na področju kazenskega pregona s skupnimi preiskovalnimi enotami in sodelovanjem med organi pregona; poudarja, da je treba uvesti ukrepe za boj proti nezakonitim dejavnostim v športu in za zagotovitev resnične integritete vodstvenih organizacij na tem področju in jih dejansko izvrševati;

19.    poziva Komisijo, naj oceni, ali najnovejši dogovor o zakonodaji EU o pranju denarja zadostuje za preprečevanje pranja denarja pri vodstvenih športnih organih in njihovih uradnikih, ali pa je potrebna prilagoditev, da bi omogočili zadosten nadzor nad njihovimi bančnimi računi;

20.    poziva EU in države članice, naj zagotovijo ukrepe za podporo in zaščito prijaviteljev nezakonitih dejanj, saj je to poglavitno za ugotavljanje korupcije in njenih uničujočih posledic;

21.    poziva Komisijo in države članice k nadaljnjim ukrepom za dobro upravljanje v okviru delovnega načrta EU za šport, pri čemer naj nacionalne in regionalne zveze polno sodelujejo v prizadevanjih za boljše upravljanje na evropski in mednarodni ravni;

22.    naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji, vladam in parlamentom držav članic, Mednarodni nogometni zvezi (FIFA), Evropski nogometni zvezi (UEFA), nacionalnim nogometnim zvezam, Združenju evropskih profesionalnih nogometnih lig (EPFL), Združenju evropskih nogometnih klubov (ECA) in Mednarodnemu sindikatu profesionalnih nogometašev (FIFPro).