Förfarande : 2015/2730(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0574/2015

Ingivna texter :

B8-0574/2015

Debatter :

Omröstningar :

PV 11/06/2015 - 5.5
CRE 11/06/2015 - 5.5
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0233

FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 151kWORD 70k
Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B8-0548/2015
8.6.2015
PE558.928v01-00
 
B8-0574/2015

till följd av uttalanden av rådet och kommissionen

i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen


om den senaste tidens avslöjanden om fall av korruption på hög nivå i Fifa (2015/2730(RSP))


Laura Ferrara, Isabella Adinolfi, Ignazio Corrao, Rolandas Paksas, Marco Valli, Marco Zanni för EFDD-gruppen

Europaparlamentets resolution om den senaste tidens avslöjanden om fall av korruption på hög nivå i Fifa (2015/2730(RSP))  
B8-0574/2015

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–       med beaktande av den korruptionsskandal som nyligen avslöjats och som involverar ett antal högre Fifatjänstemän,

–       med beaktande av sin resolution av den 2 februari 2012 om idrottens europeiska dimension(1),

–       med beaktande av sin resolution av den 14 mars 2013 om uppgjorda matcher och korruption inom idrotten(2),

–       med beaktande av sin resolution av den 23 oktober 2013 om organiserad brottslighet, korruption och penningtvätt: rekommendationer med avseende på de åtgärder och initiativ som ska vidtas(3),

–       med beaktande av kommissionens rapport av den 3 februari 2014 EU:s rapport om insatserna mot korruption (COM(2014)0038),

–       med beaktande av kommissionens vitbok av den 11 juli 2007 om idrott (COM(2007)0391),

–       med beaktande av kommissionens meddelande av den 18 januari 2011 Utveckling av idrottens europeiska dimension (COM(2011)0012),

–       med beaktande av FN:s konvention mot korruption av den 31 oktober 2003,

–       med beaktande av rådets rambeslut 2003/568/RIF av den 22 juli 2003 om kampen mot korruption inom den privata sektorn(4),

–       med beaktande av kommissionens meddelande av den 6 juni 2011 Insatser mot korruption på EU:s territorium (COM(2011)0308),

–       med beaktande av rådets rambeslut 2008/841/RIF om kampen mot organiserad brottslighet(5),

–       med beaktande av Europarådets konvention av den 18 september 2014 om manipulation av resultat inom idrott,

–       med beaktande av kommissionens förslag av den 2 mars 2015 till rådets beslut om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, av Europarådets konvention om manipulation av resultat inom idrott med avseende på frågor som inte rör materiell straffrätt och straffrättsligt samarbete (COM(2015)0084),

–       med beaktande av uttalandet från kommissionsledamot Navracsics av den 3 juni 2015 efter det att Fifas ordförande hade avgått,

–       med beaktande av det nya idrottsprogrammet inom ramen för programmet Erasmus+, som bland annat har som mål att motverka gränsöverskridande hot mot idrottens integritet, såsom dopning, uppgjorda matcher och våld tillsammans med alla former av intolerans och diskriminering, samt att främja och stödja goda styrelseformer inom idrotten,

–       med beaktande av resolutionen av den 21 maj 2014 från rådet och företrädarna för medlemsstaternas regeringar, församlade i rådet, om en EU-arbetsplan för idrott för tiden 2014–2017(6),

–       med beaktande av Stockholmsprogrammet – ett öppet och säkert Europa i medborgarnas tjänst och för deras skydd,

–       med beaktande av överenskommelsen om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt och finansiering av terrorism (fjärde direktivet mot penningtvätt) (COM(2013)0045),

–       med beaktande av rekommendationerna om penningtvätt från FATF (arbetsgruppen för finansiella åtgärder),

–       med beaktande av resolutionen av den 23 april 2015 från Europarådets parlamentariska församling om reformen av fotbollens styrelseformer,

–       med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.     Den 27 maj 2015 väckte det amerikanska justitieministeriet i samarbete med den schweiziska regeringen åtal mot nio Fifatjänstemän på hög nivå och fem personer i ledande ställning inom marknadsföringsorganisationer, vilka anklagades för beskyddarverksamhet, penningtvätt, konspiration, korruption och bedrägeri.

B.     De personer som står åtalade anses vara involverade i ett system som pågått i 24 år och som de utformat för att berika sig genom korruption inom den internationella fotbollen.

C.     De åtalade personerna i ledande ställning från marknadsföringsorganisationer anklagas för att ha betalat och gått med på att betala över 150 miljoner euro i mutor och olagliga provisioner för att erhålla lukrativa medie- och marknadsföringsrättigheter vid internationella fotbollsturneringar, och därmed uteslutit konkurrenter och skapat ojämlika villkor för relevanta aktörer.

D.     De övergripande undersökningarna påvisade dessutom att en omfattande, systematisk och djuprotad korruption har präglat två generationer av fotbollstjänstemän som ska ha missbrukat sin förtroendeställning för att tillskansa sig belopp på miljontals amerikanska dollar.

E.     Den 2 juni 2015 meddelade Fifas ordförande, Joseph Blatter, att han avgår eftersom undersökningen om påstådda ekonomiska brott med anknytning till ytterligare ett antal högre Fifatjänstemän pågår, trots att han hade valts till Fifas ordförande för ett femte mandat under Fifakongressen den 29 maj 2015.

F.     Fifa och dess sex kontinentala förbund, tillsammans med nationella och regionala föreningar och förbund som är anslutna till eller medlemmar av Fifa, utgör ett företag bestående av juridiska enheter vars huvudsakliga syfte är att reglera och främja fotbollen i hela världen.

G.     Enligt artikel 2 i Fifas stadgar har Fifa bland till syfte att främja integritet, etik och fair play i syfte att förhindra alla metoder eller aktiviteter, såsom korruption, dopning eller uppgjorda matcher, som kan äventyra integriteten hos matcher eller tävlingar, spelare, tjänstemän och medlemmar, eller leda till att fotbollen missbrukas.

H.     Enligt Fifas ekonomiska rapport för 2014 kunde 70 % av dess totala inkomster på 5,7 miljoner amerikanska dollar mellan 2001 och 2014 hänföras till försäljning av tv- och reklamrättigheter i samband med fotbolls-VM 2014

I.      Den 23 april 2015 hade Europarådets parlamentariska församling redan hävdat att beslutet att tilldela Quatar VM 2022 i så hög grad var präglat av olagliga betalningar att Fifa borde hålla en ny omröstning inom ramen för saneringsförfaranden.

J.      Alla idrottsorganisationer och idrottsförbund måste se till att de grundläggande rättigheter som fastställs i internationell lag och människorättslagstiftning effektivt främjas, garanteras och skyddas.

K.     Idrottsorganisationer bär ansvaret för att upptäcka och beivra missbruk och brott mot interna bestämmelser som begås av personer under deras tillsyn.

L.     Utöver fall av korruption har ett stort antal medlemsstater varit involverade i uppgjorda matcher och andra ekonomiska brott som ofta är relaterade till kriminella organisationer som opererar internationellt.

M.    Korruption och penningtvätt är nära sammankopplade.

N.     Spelarnas fackföreningar påpekar att denna brottsliga verksamhet också är ett problem för spelare som kan komma att utsättas för hot och utpressning.

O.     Idrotten representerar viktiga utbildningsmässiga och sociala värden, och goda styrelseformer i idrottsorganisationer är av avgörande betydelse för att främja demokratiska principer i våra samhällen.

1.      Europaparlamentet upprepar att korruption är ett allvarligt brott mot de grundläggande rättigheterna och ett hot mot demokratin och rättstatsprincipen. Parlamentet betonar att kommersiell korruption utgör ett hot mot integriteten hos systemet för att bekämpa penningtvätt, i synnerhet i början av penningtvättscykeln.

2.      Europaparlamentet fördömer med kraft alla former av korruption och andra former av missbruk inom fotboll och idrott i allmänhet. Parlamentet uppmanar alla idrottsorganisationer att i detta sammanhang anta en nolltoleransstrategi.

3.      Europaparlamentet begär att all styrning av idrottsorganisationer ska bygga på största respekt för demokrati, transparens, etik, ekonomisk fair play och mänskliga rättigheter.

4.      Europaparlamentet efterlyser full transparens i beslutsprocesserna, eftersom de sekretessmekanismer som antagits inom idrottsorganisationer kan gynna korruption och förskingring av ekonomiska medel.

5.      Europaparlamentet understryker vikten av att relevanta aktörer, inbegripet organisationer i det civila samhället, på lämpligt sätt involveras i idrottsorganisationernas beslutsprocess.

6.      Europaparlamentet anser att idrottsorganisationernas etiska och juridiska kommittéer måste arbeta helt oberoende så att de effektivt kan stödja alla insatser för att trygga den övergripande interna styrningens integritet, trovärdighet och ansvarsskyldighet.

7.      Europaparlamentet uttrycker oro över brister i idrottsorganisationernas mekanismer för att undvika och beivra alla former av brott mot idrottens etik.

8.      Europaparlamentet är helt övertygat om att Fifa behöver genomgå en omfattande strukturell reform som inbegriper en ändring av dess stadgar, struktur, regler och operativa policy och praxis, så att dess integritet, demokrati och transparens kan stärkas.

9.      Europaparlamentet anser bestämt att Fifas etiska regler måste ändras så att det säkerställs att alla påståenden om allvarliga brott undersöks och att proportionerliga och adekvata påföljder tillämpas om sådana brott konstateras.

10.    Europaparlamentet uppmanar alla idrottsorganisationer att inrätta ett effektivt regelverk för att göra det lättare att slå larm om missförhållanden och även för att skydda uppgiftslämnare.

11.    Europaparlamentet understryker att länder som ansöker om att få anordna större idrottsevenemang till fullo måste efterleva internationella människorättsstandarder, inbegripet Internationella arbetsorganisationens (ILO) standarder.

12.    Europaparlamentet tror fullt och fast på att fotbollsklubbarna, för att återvinna förtroendet och för att återupprätta en högre etisk nivå, bör fastställa ett tak för marknadsoperationer med fotbollsspelare och för de löner som utbetalas både till den verkställande ledningen och till fotbollspelarna, samtidigt som ekonomisk fair play och transparens tryggas.

13.    Europaparlamentet uppmanar alla idrottsorganisationer att begränsa antalet mandatperioder till två för befattningarna som ordförande och medlemmar av styrande och rättsliga organ inom organisationerna.

14.    Europaparlamentet uppmanar idrottsorganisationer att anta och förbättra utbildningsprogrammen genom att fastställa särskilda skyldigheter för ligor och klubbar, i synnerhet när det gäller minderåriga.

15.    Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna och idrottsorganisationerna att informera och utbilda idrottare och medborgare på lämpligt sätt, redan från tidig ålder och på idrottens alla nivåer, både professionella och amatörer, med hänsyn till utbildningens stora betydelse när det gäller att främja idrottens integritet.

16.    Europaparlamentet uppmanar kommissionen, rådet och medlemsstaterna att följa upp rekommendationerna från kommissionens rapport om åtgärder mot korruption, förbättra sitt regelverk genom att trappa upp kampen mot organiserad brottslighet och förstärka det polisiära och rättsliga samarbetet för att bekämpa korruption, i synnerhet via Europol, Eurojust samt nationella brottsbekämpande myndigheter och rättsliga myndigheter.

17.    Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna och EU-institutionerna att undersöka och lagföra alla eventuella tecken på korruption bland Fifatjänstemän på EU:s territorium.

18.    Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att stärka de europeiska brottsbekämpande myndigheternas samarbete genom gemensamma utredningsgrupper och samarbete mellan åklagarmyndigheter. Parlamentet framhåller behovet av att genomföra och verkningsfullt säkerställa efterlevnaden av åtgärder för att bekämpa olaglig verksamhet inom idrotten och garantera de styrande idrottsorganisationernas fulla integritet.

19.    Europaparlamentet uppmanar kommissionen att bedöma huruvida den uppgörelse som nyligen nåddes om EU:s lagstiftning om penningtvätt räcker för att bekämpa penningtvätt bland styrande idrottsorgan som är registrerade i EU och deras tjänstemän, och huruvida någon justering behöver göras för att möjliggöra tillräcklig kontroll av deras bankkonton.

20.    Europaparlamentet uppmanar EU och medlemsstaterna att vidta åtgärder för att stödja och skydda uppgiftslämnare som anmäler olagliga handlingar, något som är avgörande för att förebygga korruption och dess förödande konsekvenser.

21.    Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att vidta ytterligare åtgärder för att främja arbetet för goda styrelseformer inom ramen för EU:s arbetsplan för idrott, och att se till att de nationella och regionala föreningarna deltar fullt ut i insatserna för att säkra bättre styrelseformer på europeisk och internationell nivå.

22.    Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, medlemsstaternas regeringar och parlament, Internationella fotbollsförbundet (Fifa), Europeiska fotbollsförbundet (Uefa), de nationella fotbollsförbunden, de europeiska professionella fotbollsligornas förbund (EPFL), de europeiska klubbarnas förbund (ECA) samt den internationella sammanslutningen av professionella fotbollsspelare (Fifpro).

(1)

EUT C 239 E, 20.8.2013, s. 46.

(2)

Antagna texter, P7_TA(2013)0098.

(3)

Antagna texter, P7_TA(2013)0444.

(4)

EUT L 192, 31.7.2003, s. 54.

(5)

EUT L 300, 11.11.2008, s. 42.

(6)

EUT C 183, 14.6.2014, s. 12.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy