PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 131kWORD 63k
15.6.2015
PE558.962v01-00
 
B8-0608/2015

podnesen u skladu s člankom 133. Poslovnika


o dodavanju vode u hranu koja je proizvod ribolova


Jean-François Jalkh, Marie-Christine Arnautu, Sylvie Goddyn, Joëlle Mélin, Mylène Troszczynski, Louis Aliot, Nicolas Bay, Steeve Briois, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Jean-Luc Schaffhauser

Prijedlog rezolucije Europskog parlamenta o dodavanju vode u hranu koja je proizvod ribolova  
B8-0608/2015

Europski parlament,

–       uzimajući u obzir članak 169. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–       uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1169/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2011. o informiranju potrošača o hrani, izmjeni uredbi (EZ) br. 1924/2006 i (EZ) br. 1925/2006 Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage Direktive Komisije 87/250/EEZ, Direktive Vijeća 90/496/EEZ, Direktive Komisije 1999/10/EZ, Direktive 2000/13/EZ Europskog parlamenta i Vijeća, direktiva Komisije 2002/67/EZ i 2008/5/EZ i Uredbe Komisije (EZ) br. 608/2004(1)

–       uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 178/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. siječnja 2002. o utvrđivanju općih načela i zahtjeva propisa o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane i utvrđivanju postupaka u pitanjima sigurnosti hrane(2)

–       uzimajući u obzir publikaciju od 31. siječnja 2013. naslovljenu „Pitanja i odgovori u primjeni Uredbe (EU) br. 1169/2011 o informiranju potrošača o hrani”,

–       uzimajući u obzir Direktivu 2005/29/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 11. svibnja 2014. o nepoštenoj poslovnoj praksi poslovnog subjekta u odnosu prema potrošaču na unutarnjem tržištu i o izmjeni Direktive Vijeća 84/450/EEZ, direktiva 97/7/EZ, 98/27/EZ i 2002/65/EZ Europskog parlamenta i Vijeća, kao i Uredbe (EZ) br. 2006/2004 Europskog parlamenta i Vijeća(3),

–       uzimajući u obzir članak 133. Poslovnika,

A.     uzimajući u obzir rezultate istraživanja časopisa Que Choisir (Što odabrati) i nevladine organizacije Foodwatch;

B.     budući da dodavanje agenasa za zadržavanje vode, kao što su polifosfati, nije zabranjeno;

C.     budući da bi te prakse predstavljale kršenje propisa utvrđenih Ugovorima i sekundarno zakonodavstvo;

1.      traži zabranu dodavanja sredstava za zadržavanje vode u hrani koja je proizvod ribolova;

2.      zahtijeva da se, kada je riječ o hrani koja je proizvod ribolova, ukine izuzeće od članka 16. stavka 4., članka 44. stavka 1. točke (b) i Priloga 5. Uredbe (EU) br. 1169/2011;

3.      nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Komisiji, Vijeću i državama članicama.

(1)

SL L 304, 22.11.2011., str. 18.

(2)

SL L 31, 1.2.2002., str. 1.

(3)

SL L 149, 11.6.2005., str. 22.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti