FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 121kWORD 59k
17.6.2015
PE558.976v01-00
 
B8-0621/2015

i enlighet med artikel 133 i arbetsordningen


om märkning av livsmedelsaromer


Mireille D'Ornano

Förslag till Europaparlamentets resolution om märkning av livsmedelsaromer   
B8-0621/2015

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–       med beaktande av rådets direktiv 88/388/EEG av den 22 juni 1988 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om aromer för användning i livsmedel och om ursprungsmaterial vid framställning av sådana aromer(1),

–       med beaktande av kommissionens direktiv 91/71/EEG av den 16 januari 1991 om komplettering av rådets direktiv 88/388/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om aromer för användning i livsmedel och om ursprungsmaterial vid framställning av sådana aromer finns bestämmelser om märkning av aromer(2),

–       med beaktande av artikel 133 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.     I Frankrike har man hittat substanser av animaliskt ursprung i grönsakskonserver.

B.     Detta är ett etiskt problem och en hälsorisk.

C.     Direktiven är ger otydliga definitioner av aromer genom att ange att aromer som direkt framställts av ett ämne eller ett preparat av animaliskt eller vegetabiliskt ursprung ska betecknas som ”naturlig arom”.

D.     Öppenhetsprincipen är en väsentlig faktor för upprätthållandet av en hög livsmedelssäkerhet.

1.      Europaparlamentet uppmanar bestämt kommissionen att ändra sina bestämmelser för att garantera en exakt märkning där skillnad görs mellan å ena sidan arom av vegetabiliskt ursprung och å andra sidan arom av animaliskt ursprung.

2.      Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till kommissionen och rådet.

 

(1)

EGT L 184, 15.7.1988, s. 61.

(2)

EGT L 42, 15.2.1991, s. 25.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy