Forslag til beslutning - B8-0656/2015Forslag til beslutning
B8-0656/2015

FORSLAG TIL BESLUTNING om Kommissionens arbejdsprogram for 2016

1.7.2015 - (2015/2729(RSP))

på baggrund af Kommissionens redegørelse
jf. forretningsordenens artikel 37, stk. 3, og rammeaftalen om forbindelserne mellem Europa-Parlamentet og Europa-Kommissionen

József Szájer for PPE-Gruppen

Se også det fælles beslutningsforslag RC-B8-0656/2015

Procedure : 2015/2729(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
B8-0656/2015
Indgivne tekster :
B8-0656/2015
Forhandlinger :
Vedtagne tekster :

B8‑0656/2015

Europa-Parlamentets beslutning om Kommissionens arbejdsprogram for 2016

(2015/2729(RSP))

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til Kommissionens meddelelse "Kommissionens arbejdsprogram 2015. En ny start" (COM(2014)0910) og dens bilag 1-4,

–       der henviser til forretningsordenens artikel 37, stk. 3,

A.     der henviser til, at politiske prioriteringer bør matches med de til rådighed værende finansielle ressourcer;

B.     der henviser til, at EU-politik og -foranstaltninger, der gennemføres hånd i hånd med medlemsstaterne i overensstemmelse med nærheds- og proportionalitetsprincippet kan og skal have en reel virkning med hensyn til at hjælpe borgerne med at forudse og reagere på et samfund i hastig forandring;

C.     der henviser til, at Europa bør være forpligtet på modellen for social markedsøkonomi og sikre bæredygtig vækst, således at der skabes beskæftigelse til den næste generation og ikke gæld;

DEL 1

1.      understreger, at en betydelig mindskelse af den administrative byrde for borgere og virksomheder kun kan opnås ved at reducere antallet af lovforslag og i stedet fokusere på de vigtigste prioriteter;

2.      der henviser til EU's forpligtelse til kun at lovgive, hvis og i det omfang det er nødvendigt, i overensstemmelse traktaten om Den Europæiske Unions artikel 5 om anvendelsen af nærheds- og proportionalitetsprincipperne; er derfor af den faste overbevisning, at indsatsen skal koncentreres om nogle få nøgleprioriteter, og opfordrer Kommissionen til at afholde sig fra at tage initiativer, der ikke er absolut nødvendige, således at EU's foranstaltninger altid fokuserer på de vigtigste prioriteter, der vil være til direkte gavn for borgerne;

3.      gentager den betydning, det tillægger fællesskabsmetoden, gennemsigtighed i lovgivningen, demokratisk legitimitet og de nationale parlamenters rolle og ansvar;

4.      støtter, at der skiftes metode og gøres rent bord for at undgå at spilde ressourcer på utidssvarende eller uhensigtsmæssige lovforslag, som ikke længere kan opfylde EU-borgernes prioriteringer og imødegå deres problemer;

5.      opfordrer derfor til, at omkostningerne ved bureaukratiske byrder reduceres med 25 %, og til, at der nedsættes et uafhængigt eksternt organ for forskriftskontrol, som skal have deltagelse af uafhængige eksperter og være fælles for de tre institutioner, og som skal have til opgave at føre kontrol med hele den politiske cyklus og overvåge deres respektive indvirkningsvurderinger med henblik på at måle den administrative byrde og de dermed forbundne omkostninger ved nye forslag, herunder en obligatorisk SMV-test, idet begge disse foranstaltninger vil kunne bidrage til at mindske bureaukratiet på alle niveauer - det europæiske, det nationale og det regionale - og for alle økonomiske aktører og borgere i deres dagligdag, hvilket vil kunne medvirke til at fremme jobskabelse;

6.      fastholder, at det er nødvendigt fuldstændigt, hurtigt og effektivt at gennemføre den eksisterende lovgivning på alle områder såsom det indre marked, miljølovgivningen, den reviderede fælles landbrugspolitik, den fælles fiskeripolitik og samhørighedspolitikken samt finans- og banksektoren; opfordrer Kommissionen til at føre bedre tilsyn med, at medlemsstaterne gør fremskridt med gennemførelsen;

7.      mener, at enhver yderligere udvikling af Den Økonomiske og Monetære Union skal baseres og bygge videre på eksisterende lovgivning såsom sixpacken, twopacken og bankunionen, således at den kan blive anvendt fuldt og ensartet af alle medlemsstater, at ejerskab og demokratisk legitimitet i forhold til økonomisk styring og det europæiske semester bør forbedres yderligere, og at der bør føres parlamentarisk kontrol på det niveau, hvor beslutninger træffes eller gennemføres, og at de nationale parlamenter således bør føre kontrol med de nationale regeringer;

8.      mener, at der under den almindelige lovgivningsprocedure bør vedtages en konvergenskodeks med mål for de vigtigste strukturreformer over en periode på fem år, og at den sammen med den årlige vækstundersøgelse bør danne grundlag for de landespecifikke henstillinger;

9.      mener, at revisionen af skaffepolitikken bør betragtes som en integrerende del af medlemsstaternes strukturreformer, og at skatte- og konkurrencepolitik bør betragtes som to sider af samme sag af hensyn til alle EU's forbrugere og borgere og med henblik på at bidrage yderligere til jobskabelse; støtter, at skattebyrden flyttes fra arbejde over på andre former for bæredygtig beskatning;

10.    mener, at EU's statsstøttekontrol er et vigtigt redskab til bekæmpelse af skattepraksis, som fordrejer det indre marked;

11.    hilser skattesagsafgørelser velkommen og understreger, at skattesagsafgørelser, når de anvendes til lovlige formål med henblik på at forenkle skattebetalingen i de lande, hvor den faktiske økonomiske aktivitet og værdiskabelse finder sted, er et vigtigt redskab til at sikre retssikkerhed for de økonomiske aktører og virksomhederne, men understreger også, at misbrug af skattesagsafgørelser som forhandlingsredskab er uacceptabelt;

12.    støtter kraftigt tiltag til bekæmpelse af skattesvig og skatteunddragelse og understreger, at det er nødvendigt at anvende skatteydernes penge mere effektivt og at tage yderligere skridt for at beskytte Unionens finansielle interesser, hvilket bør være en vigtig prioritet for at sikre legitimitet i EU's udgifter; mener derfor, at foranstaltninger til bekæmpelse af svig bør fremhæves i Kommissionens arbejde;

13.    afventer med interesse resultaterne af arbejdet i Gruppen på Højt Plan vedrørende Egne Indtægter, som vil blive forelagt på en interinstitutionel konference i 2016; understreger, at Kommissionen har forpligtet sig til på grund af disse resultater at vurdere, om der er behov for nye egne indtægter, og at denne vurdering bør foretages parallelt med gennemgangen eller ændringen af den flerårige finansielle ramme i 2016; gentager, at det er opsat på at ændre ordningen for EU's egne indtægter inden den næste FFR for at gøre ordningen enklere, mere retfærdig og mere gennemsigtig;

14.    understreger behovet for en endelig og utvetydig løsning af det tilbagevendende problem med ubetalte regninger ved årets udgang, som har undergravet EU's troværdighed; forventer, at sådanne regninger vil være nedbragt til at tåleligt niveau ved udgangen af 2016 takket være gennemførelsen af betalingsplanen for 2015-2016; opfordrer Kommissionen til nøje at overvåge gennemførelsen af denne betalingsplan og til at snarest at foreslå ændringsbudgetter, hvis niveauet for godkendte betalinger i 2016 ikke er tilstrækkeligt;

15.    minder Kommissionen om dens forpligtelse til at tage sig af problemet med det stigende pres på EU's eksterne grænser, herunder beslutsomme foranstaltninger mod ulovlig migration og menneskehandel og -smugling, og påpeger, at en bedre håndtering af migration forudsætter en bedre sammenkædning af EU's migrationspolitik med dens eksterne politik;

16.    støtter revisionen af den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning og den foreslåede fælles programmering med Kommissionen og Rådet med henblik på at forbedre lovgivningsprocessen;

17.    minder om, at Kommissionen inden udgangen af 2016 skal forelægge en gennemgang af, hvordan den flerårige finansielle ramme (FFR) 2014-2020 fungerer, samt et forslag til retsakt om ændring af FFR-forordningen; understreger, at en obligatorisk lovrevision af FFR var et af Parlamentets vigtigste krav under FFR-forhandlingerne; lægger derfor den største vægt på denne proces og erklærer sig rede til at arbejde konstruktivt på at finde løsninger på et antal udestående problemer, herunder vedrørende finansieringen af Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringers garantifond;

DEL 2

Nyt skub i beskæftigelse, vækst og investeringer

18.    opfordrer Kommissionen til at afslutte udarbejdelsen af arbejdskraftsmobilitetspakken og træffe foranstaltninger med henblik på at fremme integration og beskæftigelse af europæiske arbejdstagere og finde løsninger på problemerne med langtidsarbejdsløshed; forkaster ethvert initiativ, som er i modstrid med nærhedsprincippet, såsom europæiske arbejdsløshedsunderstøttelsesordninger, bindende sociale indikatorer for medlemsstaterne og en europæisk mindsteløn eller -indkomst;

19.    påskønner Kommissionens forslag om at kæde det nye skub i beskæftigelsen sammen med vækst og investeringer; minder om, at den behørige balance mellem fleksibilitet og sikkerhed for arbejdsgiverne på den ene side og for arbejdstagerne på den anden siden bør sikres i ethvert nyt lovforslag;

20.    efterlyser konkrete foranstaltninger for at afskaffe den stadigt eksisterende forskelsbehandling på arbejdsmarkedet, navnlig af ældre arbejdstagere, kvinder, arbejdstagere med handicap og unge;

21.    anmoder Kommissionen om at konsolidere og forbedre kvalitet, effektivitet og adgang i EU's uddannelsessystemer; mener, at der bør vises særlig opmærksomhed over for livslang læring, vekseluddannelsessystemer, anerkendelse af eksamensbeviser og støtte til foranstaltninger til begrænsning af skolefrafald for at sikre, at eleverne erhverver de grundlæggende læse- og skrivefærdigheder som defineret i OECD's program for international elevevaluering (PISA);

22.    anmoder Kommissionen som led i Europa 2020-strategien for intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst om at fortsætte sine bestræbelser på at skabe beskæftigelse gennem anvendelse af principperne for en cirkulær økonomi og skabelse af synergier i de marine og maritime sektorer som helhed (blå vækst);

23.    opfordrer Kommissionen til at forelægge en flerårig forvaltningsplan, som er et af de vigtigste redskaber til gennemførelsen af den reviderede fælles fiskeripolitik hvad angår bæredygtig udnyttelse af fiskeressourcerne, samt den lovramme om tekniske foranstaltninger, som allerede forventes i 2015, under den almindelige lovgivningsprocedure;

24.    understreger, at målsætningen med et fælles europæisk EU-miljømærke for fiskevarer og akvakulturprodukter, som indgår i den fælles markedsordning, bør forfølges gennem en rapport og et forslag fra Kommissionen;

25.    minder om Kommissionens forpligtelse til at anvende alle tilgængelige redskaber, herunder EU-budgettet, til at fremme beskæftigelse og vækst gennem intelligente investeringer i tæt partnerskab med medlemsstaterne, de nationale parlamenter, regioner og byer med henblik på at forbedre gennemførelsen af eksisterende politikker og gøre indsatsen på stedet mere effektiv, navnlig anvendelsen af de europæiske struktur- og investeringsfonde; understreger, at den nye programmeringsperiode for samhørighedspolitikken, som er fast forankret i det europæiske semester og den økonomiske styringsproces, fortsat er den vigtigste kilde til disse offentlige investeringer;

26.    påskønner Kommissionen forpligtelse i forhold til bedre lovgivning og den foreslåede kvalitetskontrol og evaluering af den fælles landbrugspolitik med det formål at mindske bureaukratiet og fjerne reguleringsmæssige byrder; anmoder om et forslag, der forenkler gennemførelsen af reformen, således at de administrative byrder for landbrugerne og medlemsstaternes myndigheder holdes på et absolut minimum, og den fælles landbrugspolitiks vitale rolle for fødevaresikkerheden beskyttes;

27.    opfordrer til, at der sikres en bedre udnyttelse af EU-budgettet ved at fokusere på bedre gennemførelse af den eksisterende kontrol, evaluering af kontrollen, foranstaltninger til at lette de bureaukratiske byrder, hvor det er muligt, og måder, hvorpå der kan sikres resultater og merværdi i anvendelsen af EU-skatteydernes penge, og understreger, at resultaterne bør tillægges større værdi end maksimering af anvendelsen af budgetbevillinger;

28.    støtter Kommissionens indsats i alle igangværende bilaterale og multilaterale handelsforhandlinger med henblik på at opnå et positivt resultat i form af omfattende og gensidigt gavnlige handelsaftaler i 2016, hvilket i væsentlig grad vil forbedre EU’s handelsperspektiver og mulighederne for EU’s virksomheder på verdensplan; mener ikke desto mindre, at der er behov for en vedholdende EU-indsats for at kunne drage fordel af den proces, der blev indledt i 2013 med Bali-pakken, der blev aftalt i forbindelse med de multilaterale forhandlinger om Doha-runden, som skal bane vejen for global økonomisk stabilitet;

29.    mener, at afskaffelsen af handels- og investeringshindringer i hele verden fortsat må være en central prioritet i EU's handelsstrategi; bemærker i denne forbindelse, at Kommissionens rapport fra 2014 om handels- og investeringshindringer peger på betydelige og uberettigede hindringer i EU's handelsforbindelser med betydelige tredjelande; opfordrer derfor endnu en gang Kommissionen til at forfølge denne dagsorden og bekæmpe uberettigede protektionistiske foranstaltninger;

Et forbundet digitalt indre marked

30.    understreger, at det nye forslag fra Kommissionen til erstatning af forslaget om en fælles EU-købelov - som annonceret i meddelelsen om det digitale indre marked - bør bygge på Parlamentets førstebehandlingsholdning;

31.    anmoder Kommissionen om at tage højde for igangværende teknologiske konvergens i forbindelse med ændringen af direktivet om audiovisuelle medietjenester og fremsætte passende henstillinger med henblik på at tilpasse og fremtidssikre lovrammen;

32.    forventer en ambitiøs gennemgang af forsyningspligtdirektivet, der fører slutbrugerrettighederne ajour;

En modstandsdygtig energiunion med en fremadskuende politik for klimaforandringer

33.    anmoder om en rettidig revision af forordningen om naturgasforsyningssikkerhed og af beslutningen om at oprette en informationsudvekslingsmekanisme for mellemstatslige aftaler på energiområdet;

34.    opfordrer Kommissionen til at foreslå en række lovgivningsmæssige og ikke-lovgivningsmæssige initiativer med henblik på at opstille en ambitiøs klima- og energiramme for 2030 som EU's bidrag til indgåelsen af en global klimaaftale forud for topmødet om FN's rammekonvention om klimaændringer i Paris;

35.    opfordrer Kommissionen til at inddrage Parlamentet fuldt ud i fælles bestræbelser til bekæmpelse af den globale opvarmning og sikre, at der tages højde for klimaindsatsen í alle EU's politikker ved at tilpasse dem til klimaændringens realitet, og anmoder om lovforslag til gennemførelse af 2030 klima- og energipakken under den almindelige lovgivningsprocedure;

36.    opfordrer til en omfattende strukturreform af EU's emissionshandelsordning (ETS) for tiden efter 2020, hvori der bør indgå konkrete og harmoniserede foranstaltninger om CO2-lækage til beskyttelse af EU's virksomheder, som sikrer, at de, der præsterer bedst, ikke pålægges direkte eller indirekte ETS-omkostninger, og som tager højde for skiftende produktionsniveauer;

37.    anmoder om et lovforslag om fordelingen af 2030-målene for drivhusgasemissioner i sektorer, der ikke er omfattet af ETS, og om en gennemgang af lovrammen for energieffektivitet, herunder bygningers energimæssige ydeevne, energieffektivitetsdirektivet og andre styringsmæssige aspekter af 2030-rammen, samt om en revision af direktivet om vedvarende energi med henblik på at skabe en EU-støtteordning for vedvarende energikilder, der kan afhjælpe den nuværende situation, der er præget af talrige nationale støtteordninger, som har vist sig at være dyre og ineffektive i forhold til et indre energimarked;

38.    efterlyser en fair og effektiv prissætning af hensyn til en bæredygtig transport via revision af eurovignetdirektivet og rammen til fremme af en europæisk ordning for opkrævning af vejafgifter og udarbejdelse af en masterplan for gennemførelsen af samarbejdende intelligente transportsystemer;

39.    anmoder om gennemgang af direktivet om fremme af renere og mere energieffektive køretøjer til vejtransport og af markedsadgangsreglerne inden for vejtransport med henblik på at forbedre energieffektiviteten;

40.    påskønner Kommissionens forslag om luftkvalitetspakken og den igangværende gennemførelse af REACH-forordningen;

41.    slår til lyd for en mere omhyggelig og afbalanceret strategi for økodesignforanstaltninger, som tidligere har bidraget til stigende offentlig skepsis over for regulering på europæisk plan, og mener, at denne strategi bør baseres på det energibesparende potentiale og markedsrelevansen i sådanne foranstaltninger og ikke blande sig i borgernes vaner; støtter kraftigt en tydelig energimærkning, der giver forbrugerne et valg, og efterlyser et nyt forslag vedrørende pakken om cirkulær økonomi;

42.    understreger det påtrængende behov for en gennemgang af direktivet om væv og celler for at få det bragt i overensstemmelse med chartret om grundlæggende rettigheder, især med hensyn til princippet om vederlagsfri donation; mener, at det samme gælder for forordningen om avanceret terapi, som også bør være mere anvendelig for SMV'er; understreger over for Kommissionen behovet for et forslag om en mere fælles tilgang til medicinsk teknologivurdering af lægemidler, som ikke skaber et nyt lag af administrative byrder, men i stedet letter virksomhederne og medlemsstaternes myndigheder for byrder ved kun at kræve, at de foretager denne vurdering en enkelt gang, på europæisk plan, og ikke i de 28 medlemsstater; forventer, at de afledte retsakter, der er fastsat bestemmelse om i tobaksvaredirektivet, vedtages rettidigt; understreger, at Kommissionen bør gøre bekæmpelse af antimikrobiel resistens til en prioritet, og anmoder om konkrete lovforslag til imødegåelse af disse alvorlige problemer som supplement til de eksisterende forslag på det veterinære område; opfordrer også til større opmærksomhed over for humanmedicin, f.eks. i form af et redskab vedrørende brug af antibiotika i humanmedicin svarende til det, der allerede er foreslået for brug af antibiotika i veterinærmedicin;

43.    opfordrer Kommissionen til i lyset af de alvorlige og vedvarende problemer med gennemførelsen af forordning (EF) nr. 1924/2006 om ernærings- og sundhedsanprisninger af fødevarer, herunder problemer med konkurrenceforvridning, at revidere det videnskabelige grundlag for denne forordning og om nødvendigt fjerne begrebet ernæringsprofiler eller ophæve forordningen i sin helhed; mener, at formålene med denne forordning, som f.eks. at sikre, at de oplysninger, der gives om fødevarer, er rigtige, og at der gives specifikke oplysninger om indholdet af fedt, sukker og salt, nu er blevet nået med forordning (EU) nr. 1169/2011 om fødevareinformation til forbrugerne;

44.    forventer endelig vedtagelse af forslagene om dyresundhed, plantesundhed, offentlig kontrol, nye levnedsmidler, kloning, veterinærlægemidler og foderlægemidler;

Et dybere og mere retfærdigt indre marked med et styrket industrigrundlag

45.    anmoder om en dybtgående analyse af markederne, som også skal omfatte den aktuelle udvikling, med henblik på at fastslå, om og i hvilken form der er behov for tiltag inden for disse tjenester, eller om anvendelse og ændret fortolkning af den eksisterende lovgivning (herunder servicedirektivet og koncessionsdirektivet) er tilstrækkeligt;

46.    anmoder om en gennemgang af prospektdirektivet, et forslag om securitisering af høj kvalitet og et forslag om genopretning og afvikling af finansmarkedsinfrastrukturer;

En rimelig og afbalanceret frihandelsaftale med USA

47.    understreger den geopolitiske og strategiske betydning af det transatlantiske handels- og investeringspartnerskab, som er det vigtigste projekt mellem USA og EU i de senere år, og som, hvis aftalen herom blive succesfuldt indgået, ud over sine handelsmæssige aspekter også vil sætte nyt skub i det transatlantiske partnerskab som helhed og gøre det muligt, at det kan blive et benchmark for institutionaliseringen af stærkere partnerskaber i verden gennem fastsættelse af globale handelsregler for en fremtidig relancering af en effektiv multilateral liberaliseringsproces; støtter i denne forbindelse EU-forhandlerens indsats for en ambitiøs win-win-aftale, som vil begrænse told og ikke-toldmæssige hindringer i væsentligt omfang og samtidig respektere EU's sociale, forbrugersikkerhedsmæssige og miljømæssige standarder fuldt ud;

Et område med retfærdighed og grundlæggende rettigheder baseret på gensidig tillid

48.    understreger behovet for et kommissionsforslag om fælles minimumsstandarder for civilretlige procedurer og en revision af Bruxelles II-forordningen med særlig fokus på forældreansvar på tværs af grænserne;

49.    bemærker i denne forbindelse det betragtelige antal andragender om overtrædelser af Bruxelles II-forordningen; opfordrer derfor Kommissionen til at forebygge bortførelser af børn ved hjælp af en mæglingsordning og til at fremme en særlig uddannelse for mæglere og dommere, der beskæftiger sig med grænseoverskridende straffesager, der involverer børn, og opfordrer medlemsstaterne til at henvise sager om bortførelse af børn til specialretter;

50.    anmoder om færdiggørelse af den europæiske retsakt om tilgængelighed;

51.    gentager, at Kommissionen bør sikre, at EU-lovgivning gennemføres inden for de fastsatte frister for omsætning, og opfordrer Kommissionen til at træffe passende foranstaltninger mod medlemsstater, der ikke har omsat direktivet om seksuelt misbrug af børn korrekt; opfordrer Kommissionen til at træffe yderligere lovgivningsinitiativer om seksuelt misbrug af børn over internettet;

52.    opfordrer Kommissionen til at fortsætte med at sikre korrekt gennemførelse af EU's lovgivning på retsplejeområdet og til at arbejde mere systematisk med det civil- og strafferetlige samarbejde og den videre udvikling af det europæiske retsområde;

53.    opfordrer Kommissionen til at tage fat på det stadig eksisterende kønsbestemte løngab og det stigende kønsbestemte pensionsgab, som i EU i 2014 i gennemsnit var på 39 %;

54.    forventer, at Kommissionen gør 2017 til år for afskaffelse af vold mod kvinder og intensiverer sine bestræbelser på at forebygge og bekæmpe menneskehandel og beskytte ofrene herfor; opfordrer i denne forbindelse Kommissionen til at iværksætte proceduren for EU's tiltrædelse af Europarådets konvention om forebyggelse og bekæmpelse af vold mod kvinder og vold i hjemmet (Istanbulkonventionen);

55.    insisterer på behovet for en yderligere indsats for at opnå ligevægt mellem kønnene i form af forpligtelser inden for den økonomiske beslutningsproces; opfordrer Kommissionen til at tage fat på de faktorer, der afholder kvinder fra at gå i gang med iværksættervirksomhed, og fremme adgang til finansiering, uddannelse og støttetjenester til kvindelige iværksættere og til at tilskynde og bistå Rådet med vedtagelsen af en fælles holdning om forslaget til direktiv om kvinder i bestyrelser;

Hen imod en ny politik for migration

56.    gentager sin opfordring til Kommissionen om at forelægge et nyt lovforslag om en pakke om intelligente grænser, så snart pilotprojektet er afsluttet, med det formål at fremskynde, lette og styrke grænsekontrolprocedurer for tredjelandsstatsborgere, der rejser ind i EU; understreger, at det er nødvendigt, at EU bevæger sig fremad mod en mere moderne og effektiv grænseforvaltning med anvendelse af avanceret teknologi, samtidig med at borgerne sikres passende beskyttelse;

57.    understreger behovet for en yderligere styrkelse af den europæiske indsats på baggrund af de seneste tragedier i Middelhavet, hvori bør indgå mere effektive foranstaltninger til at forhindre tab af liv på havet, til støtte af dem, der søger international beskyttelse, til sikring af beskyttelsen af EU's grænser, til forfølgelse af menneskehandlere og til styrkelse af samarbejdet med tredjelande;

En stærkere global aktør

58.    anmoder om en gennemgang af den europæiske naboskabspolitik, hvor følgende punkter bør behandles:

a)   en klar sondring mellem udvidelses- og naboskabspolitikker,

b)   differentiering og "mere for mere",

c)   engagement ud over nærområdet;

d)   støtte til demokrati, reform af retsvæsenet, retsstatsprincippet og institutionel kapacitetsopbygning,

e)   et mangfoldigt udbud: prioriterede sektorer,

f)    sikkerhedsdimensionen,

g)   fremme af den regionale integration;

59.    fremhæver betydningen af at understøtte den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik (FSFP) med et egentligt indre marked for forsvar og sikkerhed, et uddybet samarbejde inden for den europæiske forsvarsindustri, en konkurrencedygtig teknologisk og industriel basis for det europæiske forsvar og en mere samarbejdsorienteret tilgang til F&U og indkøb inden for sikkerhed og forsvar; fremhæver, at der er behov for, at Kommissionen forelægger et forslag om en europæisk forsyningssikkerhedsordning, hvilket er afgørende for udvikling, fastholdelse og overførsel af kritisk forsvarskapacitet samt et udtryk for solidaritet og tillid mellem medlemsstater; udtrykker fuld støtte til iværksættelse af den forberedende foranstaltning vedrørende FSFP-relateret forskning på forsvarsområdet og det pilotprojekt, Parlamentet har forslået;

60.    anmoder Kommissionen om at sikre behørig gennemførelse af handlingsplanen vedrørende menneskerettigheder og demokrati (2015-2019) med titlen "Menneskerettigheder skal fortsat stå højt på EU's dagsorden";

61.    opfordrer til større vægt på religionsdialogen med henblik på at analysere og forstå religiøse udviklingstendenser og med det formål at fremme tolerance og et aktivt engagement inden for EU's udenrigspolitik mod vold og ekstremistisk radikalisering;

62.    fremhæver, at det er vigtigt at sikre, at støtte til demokrati, retsstatsprincippet og menneskerettighedernes og de grundlæggende frihedsrettigheders universalitet og udelelighed fremmes aktivt via alle EU-delegationer, samtidig med at der fortsat skal være opmærksomhed over for de landespecifikke menneskeretsstrategier;

63.    understreger, at med hensyn til luftfartspakken er de centrale prioriteringer en konkurrencestrategi, en revision af forordning (EF) nr. 868/2004 om illoyal priskonkurrence i luftfart og en revision af forordningen om et europæisk luftfartssikkerhedsagentur ((EF) nr. 216/2008);

64.    understreger, at forordningen om bekæmpelse af ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri (IUU-fiskeri) har været en succes og fortsat bør implementeres i 2016; opfordrer Kommissionen til at sikre samhørighed i alle EU's politikker, inklusive den fælles fiskeripolitik og handelspolitik;

65.    bemærker, at ulovlige kapitalstrømme fra udviklingslande beløber sig til 1 billion USD årligt, hvilket er næsten 10 gange så meget som hele den tildelte officielle udviklingsbistand; mener, at udviklingsbistanden derfor bør fokusere på bestræbelser på at fremme god forvaltningspraksis, gennemførelse af retsstatsprincippet, bekæmpelse af korruption og mere gennemsigtighed og ansvarlighed blandt alle aktører, herunder de nationale regeringer i udviklingslande og den private sektor; anmoder derfor Kommissionen om at udvikle en omfattende strategi og handlingsplan for at sætte ind over for dette problem i udviklingslande;

66.    anmoder Kommissionen om at gennemføre en første vurdering af den rettighedsbaserede værktøjskasse i udviklingssamarbejdet, herunder gennemførelsen af den, de konkrete foranstaltninger, der er truffet på området, og indvirkningen af brugen af den rettighedsbaserede tilgang; mindre om, at formålet med denne tilgang er at integrere alle menneskeretsprincipper i EU's operationelle udviklingsaktiviteter, og at den således skal dække arrangementer både i hovedkvarteret og i marken med henblik på synkronisering af menneskerettigheder og udviklingssamarbejdsaktiviteter samt brug af menneskeretsdialoger og konditionalitet som en enten positiv eller negativ løftestand (som tilskyndelse eller afskrækkelse) til at fremme overensstemmelse med menneskeretsprincipper og -standarder, idet tildelingen af bistand skal kædes sammen med efterlevelse af disse principper;

67.    beklager, at skolegang, som i nød- og krisesituationer, herunder naturkatastrofer, fungerer som beskyttelse af børnene, fortsat er den mest underfinansierede sektor, uanset at anslået 101 mio. børn i grundskolealderen ikke går i skole, og at 60 mio. af dem bor i 33 lande, hvor der for tiden er væbnede konflikter; anmoder derfor om, at der tages fat på behovet for bedre kohærens i EU's politikker samt for at bygge bro over kløfterne mellem humanitær bistand og udviklingsbistand ved at sammenkoble nødhjælp, rehabilitering og udvikling;

68.    henleder opmærksomheden på, at SMV'erne er drivkraften for beskæftigelse og velstand i udviklingslandene, idet de skaber omkring 90 % af arbejdspladserne; opfordrer til foranstaltninger, der kan lette SMV'er i udviklingslande for deres uforholdsmæssige regelbyrde og fremme iværksættermæssig og innovativ ånd i denne forbindelse samt styrke adgangen til mikrokredit og mikrofinansiering;

69.    støtter op om inkluderingen af handicap i udviklingssamarbejde i overensstemmelse med FN's konvention om handicappedes rettigheder i betragtning af, at der i udviklingslande er uforholdsmæssigt mange mennesker med handicap, og at mange af dem er marginaliserede, lever i ekstrem fattigdom og ikke har mulighed for at nyde en lang række menneskerettigheder, og understreger, at det europæiske udviklingsår er en mulighed, der kun byder sig en gang i en generation for at forsvare alle menneskers rettigheder og behov, herunder de mest sårbare og marginaliserede, bl.a. handicappede, herunder også børn, unge og kvinder med handicap;

En Union med demokratiske forandringer

70.    opfordrer Kommissionen til at tilpasse alle sager, der blev indledt før Lissabon (under forskriftsproceduren med kontrol) til Lissabontraktatens bestemmelser om delegerede retsakter og gennemførelsesretsakter;

71.    gentager sin anmodning til Kommissionen om på grundlag af artikel 298 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde at forelægge et forslag til forordning om en europæisk forvaltningslov;

72.    opfordrer Kommissionen til at se nærmere på den lave andel af succesfulde europæiske borgerinitiativer, der har en negativ indvirkning på borgernes accept af dette redskab for tværnationalt deltagelsesdemokrati, og til at sikre, at beslutninger om antagelse af borgerinitiativer er i overensstemmelse med EU's retlige beføjelser, og forventer, at Kommissionen giver hver enkelt succesfulde borgerinitiativ behørig opfølgning, når den har forpligtet sig til det, og til mere generelt at tage fat på svaghederne og begrænsningerne i dette redskab gennem en snarlig revision af forordningen om det europiske borgerinitiativ med det formål at omdanne det til et troværdigt dagsordensbestemmende redskab;

73.    opfordrer Kommissionen til mere indgående at undersøge påstande om overtrædelser af EU-lovgivning, som andragender rapporterer om, og samtidig styrke Parlamentets og Kommissionens fælles undersøgelsesbeføjelser i forbindelse med medlemsstaternes omsætning og gennemførelse af EU-ret, til at indgå i et nært og rettidigt samarbejde om relevante undersøgelser og til, hvis det menes nødvendigt, at indlede traktatbrudsprocedurer, samtidig med at der samarbejdes med Parlamentet i fuld åbenhed; mener desuden, at den interinstitutionelle aftale bør forpligte offentlige myndigheder til at svare grundigt og ansvarligt inden tre måneder på Parlamentets undersøgelser af andragender fra EU-borgere;

74.    anmoder Kommissionen om som led i programmet for målrettet og effektiv regulering (Refit) at forelægge en ambitiøs liste over lovgivning og forslag, der bør revideres eller tilbagekaldes, fordi deres formålstjenlighed eller EU-merværdi ikke længere er indlysende;

75.    bemærker, at det politiske tilsagn fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik om at arbejde tæt sammen med Parlamentet og navnlig dets Udenrigsudvalg (f.eks. før og efter Udenrigsrådets møder) er ved at tage form;

76.    pålægger sin formand at sende denne beslutning til Kommissionen.