Πρόταση ψηφίσματος - B8-0656/2015Πρόταση ψηφίσματος
B8-0656/2015

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με το πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2016

1.7.2015 - (2015/2729(RSP))

εν συνεχεία δήλωσης της Επιτροπής
σύμφωνα με το άρθρο 37 παράγραφος 3 του Κανονισμού και τη συμφωνία πλαίσιο για τις σχέσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

József Szájer εξ ονόματος της Ομάδας PPE

Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0656/2015

Διαδικασία : 2015/2729(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B8-0656/2015
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B8-0656/2015
Συζήτηση :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B8-0656/2015

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2016

(2015/2729(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Πρόγραμμα Εργασίας της Επιτροπής για το 2015 – Νέο Ξεκίνημα» (COM(2014)0910) και τα Παραρτήματα 1 έως 4 αυτής,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 37 παράγραφος 3 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολιτικές προτεραιότητες θα πρέπει να αντιστοιχιστούν στους διαθέσιμους χρηματοδοτικούς πόρους·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική της ΕΕ και οι δράσεις που προωθούνται σε συνεργασία με τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, μπορούν και οφείλουν να ασκούν πραγματική επίδραση, βοηθώντας τους πολίτες να προβλέπουν και να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις μιας ταχέως μεταβαλλόμενης κοινωνίας·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρώπη θα πρέπει να παραμείνει προσηλωμένη στο μοντέλο της κοινωνικής οικονομίας της αγοράς, που διασφαλίζει βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, προκειμένου να προσφέρει στην επόμενη γενεά θέσεις απασχόλησης αντί για χρέη·

ΤΜΗΜΑ 1

1.  Υπογραμμίζει ότι μια σημαντική μείωση στα διοικητικά βάρη για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις μπορεί μόνο τότε να επιτευχθεί με τη μείωση του αριθμού των νομοθετικών προτάσεων και την εστίαση στις βασικές προτεραιότητες·

2.  υπενθυμίζει την υποχρέωση της ΕΕ να νομοθετεί μόνο στις περιπτώσεις και στο βαθμό που αυτό κρίνεται αναγκαίο, σύμφωνα με το άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και αναλογικότητας· πιστεύει, συνεπώς, ακράδαντα ότι οι προσπάθειες θα πρέπει να επικεντρωθούν σε λίγες βασικές προτεραιότητες και καλεί την Επιτροπή να αποφύγει την ανάληψη πρωτοβουλιών μη ουσιώδους σημασίας, έτσι ώστε η δράση της ΕΕ να εστιάζεται πάντα στις βασικές προτεραιότητες προς άμεσο όφελος των πολιτών της·

3.  επαναβεβαιώνει τη σημασία που προσδίδει στην «κοινοτική μέθοδο», τη διαφάνεια της νομοθετικής διαδικασίας, τη δημοκρατική νομιμότητα, και το ρόλο και την ευθύνη των εθνικών κοινοβουλίων·

4.  στηρίζει την αλλαγή μεθόδου με σκοπό το «ξεκαθάρισμα» προκειμένου να αποφευχθεί η κατασπατάληση πόρων σε παρωχημένες ή ανεπαρκείς νομοθετικές προτάσεις οι οποίες δεν μπορούν πλέον να ανταποκριθούν στις προτεραιότητες και τις ανησυχίες των πολιτών της ΕΕ·

5.  ζητεί, ως εκ τούτου, να μειωθεί το κόστος του γραφειοκρατικού βάρους κατά 25%, και να θεσπιστεί ένα εξωτερικό ανεξάρτητο ρυθμιστικό ελεγκτικό σώμα που θα περιλαμβάνει ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες και θα έιναι κοινό και για τα τρία θεσμικά όργανα για όλον τον κύκλο πολιτικής, το οποίο θα επιβλέπει τις αντίστοιχες εκτιμήσεις τους επιπτώσεων, προκειμένου να μετρά το διοικητικό βάρος και τα σχετικά κόστη των νέων προτάσεων, συμπεριλαμβανομένου ενός υποχρεωτικού τεστ για τις ΜΜΕ, με τα δύο αυτά μέτρα να συμβάλουν στην εξάλειψη της γραφειοκρατίας σε όλα τα επίπεδα – ευρωπαϊκό, εθνικό και περιφερειακό – για όλους τους οικονομικούς φορείς και τους πολίτες στην καθημερινή ζωή τους, βοηθώντας με τον τρόπο αυτό στην προώθηση της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης·

6.  Επιμένει στην ανάγκη για μια πλήρη, γρήγορη και αποτελεσματική εφαρμογή και υλοποίηση της υφιστάμενης νομοθεσίας σε τομείς όπως η ενιαία αγορά, η περιβαλλοντική νομοθεσία, η αναθεωρημένη κοινή γεωργική πολιτική (ΚΓΠ), η κοινή αλιευτική πολιτική (ΚΑλΠ) και η πολιτική συνοχής καθώς και στον χρηματοπιστωτικό και τραπεζικό κλάδο· καλεί την Επιτροπή να μεριμνήσει για την καλύτερη παρακολούθηση των κρατών μελών όσον αφορά την εν λόγω εφαρμογή·

7.  θεωρεί ότι κάθε περαιτέρω ανάπτυξη της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης πρέπει να βασίζεται και να αναπτύσσεται περαιτέρω, στηριζόμενη στην υφιστάμενη νομοθεσία όπως η δέσμη των έξι μέτρων, η δέσμη των δύο μέτρων και η Τραπεζική Ένωση, έτσι ώστε να μπορεί να εφαρμόζεται πλήρως και με συνέπεια από όλα τα κράτη μέλη: πιστεύει ότι η ιδιοκτησία και η δημοκρατική νομιμότητα της οικονομικής διακυβέρνησης και το ευρωπαϊκό εξάμηνο πρέπει να βελτιωθούν περαιτέρω και ότι ο κοινοβουλευτικός έλεγχος πρέπει να ασκείται στο επίπεδο όπου λαμβάνονται ή εφαρμόζονται οι αποφάσεις, με τα εθνικά κοινοβούλια να ελέγχουν τις εθνικές κυβερνήσεις·

8.  ζητεί την έγκριση ενός Κώδικα Σύγκλησης που θα καθορίζει βασικούς στόχους διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων για μία περίοδο πέντε ετών, που θα εγκριθεί σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία, και ο οποίος, από κοινού με την ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης, θα πρέπει να αποτελεί τη βάση για τις ειδικές συστάσεις ανά χώρα·

9.  πιστεύει ότι η αναθεώρηση της φορολογικής πολιτικής θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως αναπόσπαστο μέρος των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων των κρατών μελών, και ότι η φορολογική πολιτική και η πολιτική ανταγωνισμού θα πρέπει να θεωρούνται ως οι δύο όψεις του ιδίου νομίσματος, προς όφελος όλων των καταναλωτών και πολιτών της ΕΕ, με στόχο την περαιτέρω συμβολή στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης· υποστηρίζει τη μετατόπιση του φορολογικού βάρους από την εργασία σε άλλες μορφές βιώσιμης φορολόγησης·

10.  θεωρεί ότι ο έλεγχος των κρατικών ενισχύσεων της ΕΕ αποτελεί σημαντικό εργαλείο για την καταπολέμηση φορολογικών πρακτικών που στρεβλώνουν την ενιαία αγορά·

11.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τις φορολογικές αποφάσεις και υπογραμμίζει ότι όταν χρησιμοποιούνται για νόμιμους σκοπούς για να διευκολύνεται η πληρωμή των φόρων σε αυτά τα κράτη μέλη όπου λαμβάνουν χώρα, η πραγματική οικονομική δραστηριότητα και η δημιουργία πρόσθετης αξίας, οι φορολογικές αποφάσεις αποτελούν ένα σημαντικό εργαλείο για τη εγγύηση της ασφάλειας δικαίου όσον αφορά τους οικονομικούς φορείς και τις επιχειρήσεις, αλλά τονίζει επίσης ότι η κατάχρηση των φορολογικών αποφάσεων, ως μέσο διαπραγμάτευσης, είναι απαράδεκτη·

12.  υποστηρίζει σθεναρά τα μέτρα για την καταπολέμηση της φορολογικής απάτης και της φοροδιαφυγής και τονίζει την ανάγκη για αποδοτικότερη χρήση των χρημάτων των φορολογουμένων καθώς και για περαιτέρω βήματα με σκοπό την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, η οποία θα πρέπει να αποτελέσει βασική προτεραιότητα, ώστε να διασφαλιστεί η νομιμότητα των δαπανών της ΕΕ· εκφράζει την άποψη, ως εκ τούτου, ότι τα μέτρα καταπολέμησης της απάτης θα πρέπει να τονίζονται στην εργασία της Επιτροπής·

13.  αναμένει με ανυπομονησία τα αποτελέσματα των εργασιών της ομάδας υψηλού επιπέδου για τους ίδιους πόρους, η οποία πρόκειται να υποβληθεί σε διοργανική διάσκεψη το 2016· υπογραμμίζει ότι η Επιτροπή έχει αναλάβει να εκτιμήσει, με βάση τα εν λόγω αποτελέσματα, κατά πόσο νέοι ίδιοι πόροι είναι απαραίτητοι, και υπογραμμίζει ότι η αξιολόγηση αυτή θα πρέπει να πραγματοποιηθεί παράλληλα με την επανεξέταση ή την αναθεώρηση πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου το 2016· επαναλαμβάνει τη δέσμευσή του όσον αφορά τη μεταρρύθμιση του συστήματος ιδίων πόρων της ΕΕ πριν την έναρξη του επόμενου ΠΔΠ, προκειμένου να καταστήσει το σύστημα απλούστερο, δικαιότερο και διαφανέστερο·

14.  τονίζει την ανάγκη να διευθετηθεί οριστικά και αδιαμφισβήτητα το επαναλαμβανόμενο πρόβλημα των ανεξόφλητων λογαριασμών στο τέλος του έτους, το οποίο έχει υπονομεύσει την αξιοπιστία της ΕΕ· αναμένει ότι παρόμοιοι λογαριασμοί θα μειωθούν σε βιώσιμο επίπεδο έως το 2016, χάρη στην εφαρμογή του σχεδίου πληρωμών για την περίοδο 2015-2016· καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς την εφαρμογή αυτού του σχεδίου πληρωμών και να προτείνει διορθωτικούς προϋπολογισμούς χωρίς καθυστέρηση, σε περίπτωση που το επίπεδο των εγκεκριμένων πιστώσεων πληρωμών το 2016 δεν είναι επαρκές·

15.  υπενθυμίζει στην Επιτροπή τη δέσμευσή της να αντιμετωπίσει την αυξανόμενη πίεση στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων αυστηρών μέτρων κατά της παράνομης μετανάστευσης καθώς και της εμπορίας και της λαθραίας διακίνησης ανθρώπων, και επισημαίνει ότι η βελτίωση της διαχείρισης της μετανάστευσης σημαίνει την καλύτερη σύνδεση της πολιτικής μετανάστευσης της ΕΕ με την εξωτερική της πολιτική·

16.  υποστηρίζει την αναθεώρηση της διοργανικής συμφωνίας σχετικά με τη βελτίωση της νομοθεσίας και τον προτεινόμενο κοινό προγραμματισμό με την Επιτροπή και το Συμβούλιο, προκειμένου να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα της νομοθετικής διαδικασίας·

17.  υπενθυμίζει ότι μέχρι τα τέλη του 2016 το αργότερο, η Επιτροπή πρέπει να παρουσιάσει τηνεπανεξέταση της λειτουργίας του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ) 2014-2020, συνοδευόμενη από νομοθετική πρόταση για την τροποποίηση του κανονισμού ΠΔΠ· τονίζει ότι η υποχρεωτική νομοθετική αναθεώρηση του ΠΔΠ ήταν ένα από τα κύρια αιτήματα του Κοινοβουλίου στις διαπραγματεύσεις για το ΠΔΠ· αποδίδει, ως εκ τούτου, ύψιστη σημασία στη διαδικασία αυτή και εκφράζει την προθυμία του να συνεργαστεί εποικοδομητικά για την εξεύρεση λύσεων σε έναν αριθμό εκκρεμών ζητημάτων, συμπεριλαμβανομένων αυτών που αφορούν τη χρηματοδότηση του εγγυητικού κεφαλαίου του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων·

ΤΜΗΜΑ 2

Μια νέα ώθηση για θέσεις απασχόλησης, ανάπτυξη και επενδύσεις

18.  προτρέπει την Επιτροπή να οριστικοποιήσει τη δέσμη μέτρων για την κινητικότητα και να αναλάβει δράση για την προώθηση της ενσωμάτωσης και της απασχολησιμότητας των ευρωπαίων εργαζομένων καθώς και την αντιμετώπιση των προβλημάτων των μακροχρόνια ανέργων· απορρίπτει όλες τις πρωτοβουλίες οι οποίες θα έρχονταν σε αντίθεση με την αρχή της επικουρικότητας, όπως ευρωπαϊκά συστήματα επιδομάτων ανεργίας, δεσμευτικούς κοινωνικούς δείκτες για τα κράτη μέλη και ένα ευρωπαϊκό κατώτατο μισθό ή εισόδημα·

19.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόταση της Επιτροπής να συνδέσει τη νέα ώθηση για θέσεις απασχόλησης με την ανάπτυξη και τις επενδύσεις· υπενθυμίζει ότι η σωστή ισορροπία μεταξύ της ευελιξίας και της ασφάλειας για τους εργοδότες, αφενός, και τους εργαζομένους, αφετέρου, θα πρέπει να είναι εγγυημένη σε κάθε νέα νομοθετική πρόταση·

20.  ζητεί συγκεκριμένη δράση για την άρση των συνεχιζόμενων διακρίσεων στην αγορά εργασίας, κυρίως σε ό,τι αφορά τους εργαζόμενους μεγαλύτερης ηλικίας, τις γυναίκες, τους εργαζόμενους με αναπηρίες και τους νέους·

21.  καλεί την Επιτροπή να εδραιώσει και να βελτιώσει την ποιότητα, την αποτελεσματικότητα και την προσβασιμότητα των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης της ΕΕ· εκφράζει την άποψη ότι ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στη δια βίου μάθηση, τα συστήματα εναλλασσόμενης κατάρτισης, την αναγνώριση των διπλωμάτων και την υποστήριξη μέτρων προκειμένου να μειωθούν τα ποσοστά πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου, ώστε να εξασφαλίζεται ότι οι διδασκόμενοι αποκτούν βασικές δεξιότητες γραφής και ανάγνωσης, όπως ορίζεται από το πρόγραμμα του ΟΟΣΑ για τη διεθνή αξιολόγηση των μαθητών (PISA)·

22.  ζητεί από την Επιτροπή, ως τμήμα της στρατηγικής Ευρώπη 2020, για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, να συνεχίσει τις προσπάθειές της για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης εφαρμόζοντας την έννοια της κυκλικής οικονομίας και δημιουργώντας συνέργιες στους τομείς της θάλασσας και της ναυτιλίας ως σύνολο (γαλάζια ανάπτυξη)·

23.  προτρέπει την Επιτροπή να υποβάλει πολυετή σχέδια διαχείρισης, τα οποία είναι ένα από τα κύρια εργαλεία για την υλοποίηση της μεταρρυθμισμένης ΚΑλΠ, με στόχο την βιώσιμη εκμετάλλευση των αλιευτικών πόρων, καθώς και το νομοθετικό πλαίσιο για τα τεχνικά μέτρα, το οποίο αναμένεται ήδη το 2015, στο πλαίσιο της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας·

24.  τονίζει ότι η επίτευξη του στόχου ενός ενιαίου ευρωπαϊκού οικολογικού σήματος για τα προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, που προβλέπεται στην Κοινή Οργάνωση Αγορών, πρέπει να επιδιωχθεί μέσω έκθεσης και πρότασης από την Επιτροπή·

25.  υπενθυμίζει τη δέσμευση την Επιτροπής να χρησιμοποιήσει όλα τα διαθέσιμα εργαλεία, συμπεριλαμβανομένου του προϋπολογισμού της ΕΕ, με στόχο τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και ανάπτυξης μέσω ευφυών επενδύσεων σε στενότερη συνεργασία με τα κράτη μέλη, τα εθνικά κοινοβούλια, τις περιφέρειες και τις πόλεις, προκειμένου να βελτιωθεί η εφαρμογή των υφιστάμενων πολιτικών και η αποτελεσματικότητα της επιτόπιας δράσεως, ειδικά όσον αφορά τη χρήση των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων· υπογραμμίζει ότι η νέα περίοδος προγραμματισμού για την πολιτική συνοχής, η οποία συνδέεται σταθερά με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο και τη διαδικασία οικονομικής διακυβέρνησης, παραμένει η κύρια πηγή παρόμοιων δημόσιων επενδύσεων·

26.  χαιρετίζει τη δέσμευση της Επιτροπής για τη βελτίωση της νομοθεσίας και τον προτεινόμενο έλεγχο καταλληλότητας και αξιολόγησης της ΚΓΠ με στόχο τη μείωση της γραφειοκρατίας και την κατάργηση των κανονιστικών εμποδίων· ζητεί μια πρόταση η οποία θα διευκολύνει την υλοποίηση της μεταρρύθμισης προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το διοικητικό βάρος για τους αγρότες και τις αρχές των κρατών μελών θα παραμείνει στο απόλυτο ελάχιστο, και ότι θα διατηρηθεί ο ζωτικός ρόλος της ΚΓΠ στην εξασφάλιση της επισιτιστικής ασφάλειας·

27.  ζητεί την αποτελεσματική χρήση του προϋπολογισμού της ΕΕ με την επικέντρωση στην καλύτερη εφαρμογή των υφιστάμενων μέτρων ελέγχου, την αξιολόγηση των ελέγχων, των μέτρων για τη μείωση του γραφειοκρατικού βάρους όπου αυτό είναι δυνατόν, και τρόπων για την εξασφάλιση αποδοτικότητας και προστιθέμενης αξίας όσον αφορά τη χρήση των χρημάτων των φορολογουμένων της ΕΕ· τονίζει ότι η αποδοτικότητα θα πρέπει να αξιολογείται σε σχέση με τη μεγιστοποίηση της χρήσης των πιστώσεων που έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό·

28.  υποστηρίζει τις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε όλες τις υπό εξέλιξη διμερείς και πολυμερείς εμπορικές διαπραγματεύσεις προκειμένου να επιτευχθεί ένα θετικό αποτέλεσμα για ολοκληρωμένες και αμοιβαία επωφελείς εμπορικές συμφωνίες το 2016, οι οποίες θα ενισχύσουν σημαντικά τις εμπορικές προοπτικές της ΕΕ και τις ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις της ΕΕ παγκοσμίως· θεωρεί, ωστόσο, ότι απαιτούνται βιώσιμες προσπάθειες της ΕΕ προκειμένου να επωφεληθεί από τη διαδικασία που είχε κινηθεί το 2013 με τη δέσμη μέτρων του Μπαλί, η οποία είχε συμφωνηθεί ως τμήμα των πολυμερών διαπραγματεύσεων του γύρου της Ντόχα, και η οποία θα εξομάλυνε τον δρόμο για παγκόσμια οικονομική σταθερότητα·

29.  θεωρεί ότι η άρση των εμπορικών και επενδυτικών εμπορίων σε παγκόσμιο επίπεδο παραμένει κύρια προτεραιότητα της εμπορικής στρατηγικής της ΕΕ· σημειώνει, στο πλαίσιο αυτό, ότι η έκθεση της Επιτροπής του 2014 σχετικά με τους φραγμούς στο εμπόριο και τις επενδύσεις εντοπίζει σημαντικά και αδικαιολόγητα εμποδια στις εμπορικές σχέσεις της ΕΕ με σημαντικές τρίτες χώρες· επαναλαμβάνει, συνεπώς, την έκκλησή του προς την Επιτροπή να συνεχίσει το συγκεκριμένο πρόγραμμα δράσης και να καταπολεμήσει αδικαιολόγητα προστατευτικά μέτρα·

Μια συνδεδεμένη ψηφιακή ενιαία αγορά

30.  τονίζει ότι η νέα πρόταση της Επιτροπής που αντικαθιστά την πρόταση για ένα κοινό ευρωπαϊκό δίκαιο των πωλήσεων – όπως αναγγέλθηκε στην ανακοίνωση για την Ψηφιακή Ενιαία Αγορά – πρέπει να βασίζεται στη θέση του Κοινοβουλίου σε πρώτη ανάγνωση·

31.  ζητεί από την Επιτροπή να λάβει υπόψη της τη συνεχιζόμενη τεχνολογική σύγκλιση στην αναθεώρηση της οδηγίας για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων (ΥΟΑΜΕ) μέσω κατάλληλων συστάσεων για την προσαρμογή και τη θωράκιση από τις μελλοντικές εξελίξεις του ρυθμιστικού πλαισίου·

32.  βασίζεται σε μια φιλόδοξη αναθεώρηση της οδηγίας για την καθολική υπηρεσία που θα επικαιροποιήσει τα δικαιώματα του τελικού χρήστη·

Μια ανθεκτική ενεργειακή ένωση συνοδευόμενη από μακρόπνοη πολιτική όσον αφορά την κλιματική αλλαγή

33.  ζητεί την έγκαιρη αναθεώρηση του κανονισμού για την ασφάλεια του εφοδιασμού με αέριο και της απόφασης για την συγκρότηση μηχανισμού ανταλλαγής πληροφοριών όσον αφορά τις διακυβερνητικές συμφωνίες στον τομέα της ενέργειας·

34.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλει μια σειρά από νομοθετικές και μη νομοθετικές πρωτοβουλίες, προκειμένου να θεσπίσει ένα φιλόδοξο πλαίσιο για το κλίμα και την ενέργεια για το 2030 ως συμβολή της ΕΕ στη σύναψη μιας παγκόσμιας συμφωνίας για το κλίμα ενόψει της σύμβασης-πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για τη Διάσκεψη Κορυφής στο Παρίσι όσον αφορά την αλλαγή του κλίματος·

35.  καλεί την Επιτροπή να ζητήσει από το Κοινοβούλιο να συμμετάσχει πλήρως στις κοινές προσπάθειες για την καταπολέμηση της αύξησης της θερμοκρασίας του πλανήτη, διασφαλίζοντας ότι η δράση για το κλίμα θα λαμβάνεται υπόψη σε όλες τις πολιτικές ΕΕ, με την προσαρμογή τους στις πραγματικότητες της κλιματικής αλλαγής, και ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει νομοθετικές προτάσεις για την εφαρμογή της δέσμης για το κλίμα και την ενέργεια 2030, στο πλαίσιο της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας·

36.  ζητεί μια ολοκληρωμένη διαρθρωτική μεταρρύθμιση μετά το 2020 του συστήματος εμπορίας εκπομπών της ΕΕ (ETS), το οποίο θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει συγκεκριμένα και εναρμονισμένα μέτρα για τη διαρροή άνθρακα προκειμένου να διασφαλιστεί η βιομηχανία της ΕΕ, εξασφαλίζοντας ότι οι τομείς με τις βέλτιστες επιδόσεις δεν επιβαρύνονται με άμεσο ή έμμεσο κόστος από το ΕΤS, και ότι λαμβάνονται υπόψη τα μεταβαλλόμενα επίπεδα παραγωγής·

37.  ζητεί την εκπόνηση νομοθετικής προτάσεως σχετικά με την κατανομή των στόχων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου για το 2030 στον τομέα εκτός του συστήματος εμπορίας εκπομπών, και την επανεξέταση του νομοθετικού πλαισίου για την ενεργειακή αποδοτικότητα, συμπεριλαμβανομένης της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων, της οδηγίας για την ενεργειακή αποδοτικότητα και άλλων τυχόν που συνδέονται με τη διακυβέρνηαση στο πλαίσιο του 2030· ζητεί την αναθεώρηση της οδηγίας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, προκειμένου να θεσπιστεί ένα ευρωπαϊκό καθεστώς στήριξης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με στόχο την αντιμετώπιση της τρέχουσας κατάστασης, που χαρακτηρίζεται από πολυάριθμα εθνικά συστήματα υποστήριξης, τα οποία έχουν αποδειχθεί δαπανηρά και αναποτελεσματικά από πλευράς εσωτερικής αγοράς ενέργειας·

38.  ζητεί δίκαιη και αποτελεσματική τιμολόγηση για τις βιώσιμες μεταφορές μέσω της αναθεώρησης της οδηγίας για το ευρωπαϊκό σήμα τελών κυκλοφορίας και του πλαισίου για την προώθηση των ευρωπαϊκών ηλεκτρονικών συστημάτων διοδίων, καθώς και την εκπόνηση ενός στρατηγικού σχεδίου για την ανάπτυξη συνεργατικών ευφυών συστημάτων μεταφορών·

39.  ζητεί την αναθεώρηση της οδηγίας σχετικά με την προώθηση καθαρών και ενεργειακώς αποδοτικών οχημάτων οδικών μεταφορών και την επανεξέταση των κανόνων πρόσβασης για τις αγορές οδικές μεταφορές, με στόχο τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης·

40.  χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής σχετικά με τη δέσμη μέτρων για την ποιότητα του αέρα και τη συνεχιζόμενη εφαρμογή του κανονισμού REACH ·

41.  ζητεί μια προσεκτικότερη και πιο ισορροπημένη προσέγγιση όσον αφορά τα μέτρα οικολογικής σχεδίασης, τα οποία κατά το παρελθόν συνέβαλαν στην αύξηση της δημόσιας δυσπιστίας ως προς τις κανονιστικές ρυθμίσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο, και εκφράζει την άποψη ότι η προσέγγιση αυτή θα πρέπει να βασίζεται στις δυνατότητες εξοικονόμησης ενέργειας και την καταλληλότητα για την αγορά παρόμοιων μέτρων, χωρίς να παρεμποδίζονται οι συνήθειες των πολιτών· υποστηρίζει σθεναρά τη σαφή επισήμανση της κατανάλωσης της ενέργειας με σκοπό να δοθεί στους καταναλωτές η δυνατότητα επιλογής, και ασκεί πιέσεις για μια νέα πρόταση σε ό,τι αφορά τη δέσμη μέτρων για την κυκλική οικονομία·

42.  τονίζει την ανάγκη για μια επείγουσα αναθεώρηση της οδηγίας για τους ιστούς και τα κύτταρα, ώστε να είναι σύμφωνη με το Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, ιδίως όσον αφορά την αρχή της μη αμειβόμενης δωρεάς· εκφράζει την άποψη ότι το αυτό ισχύει για τον κανονισμό σχετικά με τις προηγμένες θεραπείες, ο οποίος επίσης πρέπει να καταστεί πλέον εφαρμόσιμος στις ΜΜΕ· τονίζει στην Επιτροπή την ανάγκη να υποβάλει πρόταση για πιο κοινή προσέγγιση όσον αφορά την αξιολόγηση των τεχνολογιών υγείας (ΑΤΥ) για τα φαρμακευτικά προϊόντα, που δεν δημιουργεί επιπλέον «στρώμα» διοικητικού βάρους, αλλά αντιθέτως θα μειώνει τον φόρτο εργασίας για τις εταιρείες και τις αρχές των κρατών μελών, απαιτώντας από αυτά να προβούν σε παρόμοια αξιολόγηση μόνον μία φορά, σε ευρωπαϊκό επίπεδο και όχι στα 28 κράτη μέλη· αναμένει την έγκαιρη έγκριση του παράγωγου δικαίου που προβλέπεται στο πλαίσιο της οδηγίας για τα προϊόντα καπνού· τονίζει ότι η Επιτροπή θα πρέπει να καταστήσει τον αγώνα κατά της μικροβιακής αντοχής προτεραιότητα, και ζητεί συγκεκριμένες νομοθετικές προτάσεις για την αντιμετώπιση αυτών των σοβαρών προβλημάτων, πέραν των υφιστάμενων προτάσεων στον κτηνιατρικό τομέα· ζητεί επίσης να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή η οποία θα επικεντρωθεί στην ιατρική του ανθρώπου, για παράδειγμα υπό τη μορφή ενός μέσου που θα αφορά τα αντιβιοτικά για την ανθρώπινη χρήση, παρόμοιο με αυτό το οποίο έχει ήδη προταθεί όσον αφορά τα αντιβιοτικά για τον κτηνιατρικό τομέα·

43.  καλεί την Επιτροπή, ενόψει των σοβαρών και χρόνιων προβλημάτων που ανακύπτουν στην εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1924/2006 σχετικά με τους ισχυρισμούς διατροφής και υγείας που διατυπώνονται στα τρόφιμα, συμπεριλαμβανομένων των προβλημάτων που αφορούν στρέβλωση του ανταγωνισμού, να αναθεωρήσει την επιστημονική βάση για αυτόν τον κανονισμό και, εφόσον απαιτείται, να καταργήσει την έννοια των θρεπτικών συστατικών ή να καταργήση τον κανονισμό στο σύνολό του· θεωρεί ότι οι στόχοι αυτού του κανονισμού, όπως η διασφάλιση ότι οι πληροφορίες που παρέχονται σχετικά με τα τρόφιμα είναι αληθινές και ότι οι ειδικές αναφορές που δίδονται σε ό,τι αφορά τα λιπαρά, τη ζάχαρη και το αλάτι, επιτυγχάνονται πλέον από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές·

44.  αναμένει την τελική έγκριση των νομοθετικών προτάσεων σχετικά με την υγεία των ζώων, την υγεία των φυτών, τους επίσημους ελέγχους, τα νέα τρόφιμα, την κλωνοποίηση, τα κτηνιατρικά φάρμακα και τις φαρμακούχες ζωοτροφές·

Βαθύτερη και δικαιότερη εσωτερική αγορά με ενισχυμένη βιομηχανική βάση

45.  ζητεί μια εμπεριστατωμένη ανάλυση των αγορών, συμπεριλαμβανομένων των τρεχουσών εξελίξεων, προκειμένου να εξακριβωθεί εάν, και με ποιο τρόπο, οι υπηρεσίες αυτές θα πρέπει να αντιμετωπιστούν ή εάν η εφαρμογή και η εκ νέου ερμηνεία της υφιστάμενης νομοθεσίας (συμπεριλαμβανομένης της οδηγίας για τις υπηρεσίες και της οδηγίας για τις συμβάσεις παραχώρησης) είναι όντως αναλογική·

46.  απαιτεί την αναθεώρηση της οδηγίας για τα ενημερωτικά δελτία, της πρότασης για υψηλής ποιότητας τιτλοποίηση και της πρότασης για την ανάκαμψη και εξυγίανση των υποδομών χρηματοπιστωτικών αγορών·

Μια λογική και ισορροπημένη συμφωνία ελεύθερου εμπορίου με τις ΗΠΑ

47.  τονίζει την γεωπολιτική και στρατηγική σημασία της διατλαντικής εταιρικής σχέσης συναλλαγών και επενδύσεων, που αποτελεί το πλέον σημαντικό πρόσφατο σχέδιο ΗΠΑ-ΕΕ και το οποίο εάν ολοκληρωθεί επιτυχώς θα αναζωογονήσει, πέραν των εμπορικών πτυχών, την διατλαντική εταιρική σχέση στο σύνολό της, επιτρέποντάς της να καταστεί το σημείο αναφοράς για τη θεσμοθέτηση της ισχυρότερης εταιρικής σχέσης στον κόσμο με τη θέσπιση παγκόσμιων εμπορικών κανόνων για τη μελλοντική τόνωση μιας αποτελεσματικής πολυμερούς διαδικασίας ελευθέρωσης της αγοράς· υποστηρίζει, στο πλαίσιο αυτό, τις προσπάθειες του διαπραγματευτή της ΕΕ για μια φιλόδοξη, αμφότερα κερδοφόρα συμφωνία, η οποία θα μειώσει σημαντικά τα δασμολογικά και μη δασμολογικά εμπόδια, ενώ ταυτόχρονα θα σέβεται πλήρως τα πρότυπα της ΕΕ στον κοινωνικό τομέα, την ασφάλεια των καταναλωτών και το περιβάλλον·

Ένας χώρος δικαιοσύνης και θεμελιωδών δικαιωμάτων που βασίζεται στην αμοιβαία εμπιστοσύνη

48.  τονίζει την ανάγκη για μια πρόταση της Επιτροπής σχετικά με τη θέσπιση κοινών ελάχιστων προτύπων για τις αστικές διαδικασίες και την αναθεώρηση του κανονισμού Βρυξέλλες ΙΙ, με ιδιαίτερη έμφαση στη διασυνοριακή γονική μέριμνα·

49.  επισημαίνει, στο πλαίσιο αυτό, τον σημαντικό αριθμό αναφορών που επικαλούνται παραβιάσεις του κανονισμού Βρυξέλλες ΙΙ· προτρέπει την Επιτροπή, ως εκ τούτου, να αποτρέψει τις «απαγωγές παιδιών» μέσω ενός συστήματος διαμεσολάβησης και να προωθήσει την ειδική κατάρτιση για τους διαμεσολαβητές και τους δικαστές που ασχολούνται με διεθνείς διαδικασίες που αφορούν παιδιά και ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να συγκεντρώνουν τις υποθέσεις απαγωγής παιδιών σε ειδικευμένα δικαστήρια·

50.  ζητεί να ολοκληρωθεί η Ευρωπαϊκή Πράξη για την Προσβασιμότητα·

51.  επαναλαμβάνει ότι η Επιτροπή θα πρέπει να εξασφαλίσει την πλήρη εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ εντός των προθεσμιών μεταφοράς της οδηγίας, και καλεί την Επιτροπή να λάβει τα κατάλληλα μέτρα κατά αυτών των κρατών μελών τα οποία έχουν αποτύχει να μεταφέρουν ορθά την οδηγία σχετικά με την σεξουαλική κακοποίηση παιδιών· καλεί την Επιτροπή να λάβει περαιτέρω νομοθετικά μέτρα σε ό,τι αφορά τη σεξουαλική κακοποίηση των παιδιών στο Διαδίκτυο·

52.  προτρέπει την Επιτροπή να συνεχίσει να διασφαλίζει την ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ στον τομέα της δικαιοσύνης και να εργαστεί πλέον συστηματικά όσον αφορά τη δικαστική συνεργασία σε αστικές και ποινικές υποθέσεις καθώς και την περαιτέρω ανάπτυξη του ευρωπαϊκού χώρου δικαιοσύνης·

53.  καλεί την Επιτροπή να αντιμετωπίσει τόσο το μισθολογικό χάσμα που εξακολουθεί να υφίσταται μεταξύ των δύο φύλων, όσο και το ανερχόμενο χάσμα διαφορών στις συντάξεις λόγω φύλου, το οποίο ανέρχεται σε 39% κατά μέσο όρο στην Ευρώπη το 2014·

54.  αναμένει από την Επιτροπή να καταστήσει το 2017 έτος για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών και να εντείνει τις προσπάθειές της για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και την προστασία των θυμάτων από παρόμοιες πρακτικές· καλεί την Επιτροπή, στο πλαίσιο αυτό, να κινήσει τη διαδικασία προσχώρησης της ΕΕ στη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών καθώς και της ενδοοικογενειακής βίας (Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης)·

55.  εμμένει στην ανάγκη για περαιτέρω αντιμετώπιση της ισορροπίας των φύλων με δέσμευση στο πλαίσιο της διαδικασίας λήψης οικονομικών αποφάσεων· καλεί την Επιτροπή να αντιμετωπίσει τους παράγοντες που αποθαρρύνουν τις γυναίκες από τη συμμετοχή τους στην επιχειρηματικότητα, προωθώντας την πρόσβαση στη χρηματοδότηση, τις υπηρεσίες κατάρτισης και την επιχειρηματικότητα των γυναικών καθώς και ενθαρρύνοντας και συνδράμοντας το Συμβούλιο ενόψει της έγκρισης της κοινής θέσης σχετικά με την πρόταση της αποκαλούμενης οδηγίας "οι γυναίκες στα διοικητικά συμβούλια"·

Προς μια νέα πολιτική μετανάστευσης

56.  Επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την Επιτροπή να υποβάλει μια νέα νομοθετική πρόταση σχετικά με δέσμη μέτρων για τα ευφυή σύνορα μόλις ολοκληρωθεί το πιλοτικό έργο, με σκοπό την επιτάχυνση, τη διευκόλυνση και την ενίσχυση των διαδικασιών των συνοριακών ελέγχων για αλλοδαπούς που ταξιδεύουν στην ΕΕ· υπογραμμίζει ότι η ΕΕ πρέπει να προχωρήσει προς μια πιο σύγχρονη και αποτελεσματική διαχείριση των συνόρων με τη χρήση προηγμένης τεχνολογίας, παρέχοντας ταυτόχρονα τις κατάλληλες διασφαλίσεις για τους πολίτες·

57.  τονίζει την ανάγκη για περαιτέρω ενδυνάμωση της Ευρωπαϊκής δράσης σε ό,τι αφορά τις πρόσφατες τραγωδίες στη Μεσόγειο, συμπεριλαμβανομένων αυστηρότερων μέτρων για την πρόληψη της απώλειας ζωών στη θάλασσα, τη στήριξη αυτών που ζητούν διεθνή προστασία, την εξασφάλιση της προστασίας των συνόρων της ΕΕ, τη στοχοποίηση των εμπόρων ανθρώπων και την ενίσχυση της συνεργασίας με τις τρίτες χώρες·

Ένας ισχυρότερος παγκόσμιος παράγοντας

58.  ζητεί την αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας, στην οποία θα πρέπει να εξετασθούν τα ακόλουθα σημεία:

(α)   σαφής διάκριση μεταξύ πολιτικών διεύρυνσης και πολιτικών γειτονίας,

(β)   διαφοροποίηση και «περισσότερα για περισσότερα»,

(γ)   δέσμευση πέραν της έννοιας της γειτονίας,

(δ)   στήριξη της δημοκρατίας, της μεταρρύθμισης της δικαιοσύνης, του κράτους δικαίου και της οικοδόμησης της θεσμικής ικανότητας,

(ε)   διαφοροποιημένη προσφορά: τομείς προτεραιότητας,

(στ)   διάσταση της ασφάλειας,

(ζ)   ενίσχυση της περιφερειακής ολοκλήρωσης·

59.  τονίζει τη σημασία της υποστήριξης της κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας (ΚΠΑΑ) με τη δημιουργία μιας πραγματικής εσωτερικής αγοράς στον τομέα της άμυνας και ασφάλειας, ενισχυμένης συνεργασίας μεταξύ των ευρωπαϊκών αμυντικών βιομηχανιών, μιας ανταγωνιστικής ευρωπαϊκής αμυντικής τεχνολογικής και βιομηχανικής βάσης και μιας πλέον συνεργατικής προσέγγισης όσον αφορά την ασφάλεια και την αμυντική Ε&Α και τις προμήθειες· τονίζει την ανάγκη για την Επιτροπή να διατυπώσει πρόταση προκειμένου να θεσπιστεί ένα ευρωπαϊκό καθεστώς ασφάλειας του εφοδιασμού, απαραίτητου για την ανάπτυξη, τη διατήρηση και τη μεταφορά κρίσιμων αμυντικών ικανοτήτων, καθώς και για την έκφραση αλληλεγγύης και εμπιστοσύνης μεταξύ των κρατών μελών· εκφράζει την πλήρη υποστήριξή του στην έναρξη της προπαρασκευής δράσης για την έρευνα στον τομέα της άμυνας όσον αφορά την ΚΠΑΑ και του πιλοτικού σχεδίου που προτάθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο·

60.  ζητεί από την Επιτροπή να εξασφαλίσει τη σωστή υλοποίηση του προγράμματος δράσης σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία (2015-2019) με τίτλο «τα ανθρώπινα δικαιώματα ως κύρια παράμετρος του θεματολογίου της ΕΕ»·

61.  ζητεί να αποδοθεί μεγαλύτερη έμφαση στο διαθρησκευτικό διάλογο με στόχο την ανάλυση και κατανόηση των θρησκευτικών εξελίξεων προκειμένου να προωθηθεί η ανοχή και ενεργός δέσμευση, στο πλαίσιο της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, κατά της βίαιης και εξτρεμιστικής ριζοσπαστικοποίησης·

62.  υπογραμμίζει τη σημασία να διασφαλιστεί ότι η στήριξη της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και του σεβασμού για την οικουμενικότητα και το αδιαίρετο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών προωθούνται με ενεργό τρόπο μέσω όλων των αντιπροσωπειών της ΕΕ, λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπόψη τις ανά χώρα ειδικές στρατηγικές για τα ανθρώπινα δικαιώματα·

63.  τονίζει ότι, όσον αφορά τη δέσμη για τις αεροπορικές μεταφορές, αποτελούν βασικές προτεραιότητες η στρατηγική για την ανταγωνιστικότητα, η αναθεώρηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 868/2004, που αφορά τις αθέμιτες τιμολογιακές πρακτικές στις αερομεταφορές και η αναθεώρηση του κανονισμού Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας, αριθ. 216/2008·

64.  τονίζει ότι ο κανονισμός για την καταπολέμηση της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας (ΠΛΑ αλιεία) έχει στεφθεί με επιτυχία και ότι θα πρέπει να συνεχίσει να εφαρμόζεται το 2016· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει τη συνοχή όλων των πολιτικών της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της ΚΑλΠ και της εμπορικής πολιτικής·

65.  σημειώνει ότι οι παράνομες ροές κεφαλαίου από αναπτυσσόμενες χώρες ανέρχονται σε 1 τρισεκατομμύριο δολάρια ΗΠΑ ανά έτος, ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 10 φορές τη συνολική επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια· εκφράζει την άποψη ότι η αναπτυξιακή βοήθεια πρέπει, συνεπώς, να επικεντρωθεί σε προσπάθειες για την προώθηση της χρηστής διακυβέρνησης, την εδραίωση του κράτους δικαίου, την καταπολέμηση της διαφθοράς και την αύξηση της διαφάνειας και της λογοδοσίας όλων των ενδιαφερομένων μερών, συμπεριλαμβανομένων των εθνικών κυβερνήσεων των αναπτυσσόμενων χωρών και του ιδιωτικού τομέα· ζητεί από την Επιτροπή, ως εκ τούτου, να αναπτύξει μια συνεκτική στρατηγική και ένα πρόγραμμα δράσης για την αντιμετώπιση αυτού του ζητήματος στις αναπτυσσόμενες χώρες·

66.  ζητεί από την Επιτροπή να πραγματοποιήσει την πρώτη αξιολόγηση της «εργαλειοθήκης» που βασίζεται στα δικαιώματα στο πλαίσιο της συνεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής της, των συγκεκριμένων δράσεων που έχουν αναληφθεί στον εν λόγω τομέα και της επίπτωσης της χρήσης της προσέγγισης με βάση τα δικαιώματα· υπενθυμίζει ότι ο σκοπός αυτής της προσέγγισης είναι η ενσωμάτωση όλω των αρχών για τα ανθρώπινα δικαιώματα στις επιχειρησιακές δραστηριότητες της ΕΕ για την ανάπτυξη, που θα καλύπτουν ρυθμίσεις τόσο σε επιτελικό επίπεδο στα στρατηγεία όσο και στον τομέα για τον συγχρονισμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ανάπτυξης συνεργατικών δραστηριοτήτων, καθώς και τη χρήση των διαλόγων για τα ανθρώπινα δικαιώματα και της αιρεσιμότητας ως μόχλευση, είτε θετική είτε αρνητική (με παροχή κινήτρων ή αντικινήτρων), για την ενθάρρυνση της συμμόρφωσης με τις αρχές και τα πρότυπα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συνδέοντας την παροχή της βοήθειας με την εν λόγω συμμόρφωση·

67.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η παιδεία, η οποία αποτελεί μέσω προστασίας των παιδιών σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και κρίσεων, συμπεριλαμβανομένων φυσικών καταστροφών, παραμένει ο πλέον υποχρηματοδοτούμενος τομέας, παρά το γεγονός της ύπαρξης 101 εκατομμυρίων παιδιών στα σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, τα οποία δεν φοιτούν σε αυτήν, περίπου 60 εκατομμύρια εκ των οποίων διαβιούν σε 33 χώρες που πλήττονται επί του παρόντος από ένοπλες συγκρούσεις· ζητεί, ως εκ τούτου, να αντιμετωπιστεί η ανάγκη για καλύτερη συνοχή των πολιτικών της ΕΕ, από κοινού με την ανάγκη για τη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ της ανθρωπιστικής και αναπτυξιακής βοήθειας, που θα συνδέει με την αρωγή, την αποκατάσταση και την ανάπτυξη·

68.  εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι οι ΜΜΕ αποτελούν την κινητήρια δύναμη για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και πλούτου στις αναπτυσσόμενες χώρες, δημιουργώντας περίπου το 90% των θέσεων απασχόλησης· ενθαρρύνει τα μέτρα για την ανακούφιση των ΜΜΕ στις αναπτυσσόμενες χώρες από τα υπερβολικά ρυθμιστικά βάρη τους, για την προώθηση του επιχειρησιακού πνεύματος και του πνεύματος καινοτομίας στο πλαίσιο αυτό, καθώς και την περαιτέρω ενίσχυση της πρόσβασης σε μικροπίστωση και μικροχρηματοδότηση·

69.  τάσσεται υπέρ της ένταξης της αναπηρίας στην αναπτυξιακή συνεργασία, σύμφωνα με τη σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία (CRPD), λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι είναι δυσανάλογος ο αριθμός των ατόμων με αναπηρίες που διαβιούν σε αναπτυσσόμενες χώρες, πολλοί εκ των οποίων είναι περιθωριοποιημένοι, διαβιούν σε συνθήκες εξαιρετικής φτώχειας ενώ δεν είναι σε θέση να απολαμβάνουν όλο το φάσμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· τονίζει ότι το Ευρωπαϊκό Έτος για την Ανάπτυξη αποτελεί ευκαιρία που παρουσιάζεται άπαξ σε κάθε γενεά για να υποστηρίξει τα δικαιώματα και τις ανάγκες όλω των ατόμων, συμπεριλαμβανομένων των πλέον ευάλωτων και περιθωριοποιημένων ομάδων, και ιδίως των ατόμων με αναπηρία, περιλαμβανομένων των παιδιών, των νέων και των γυναικών με αναπηρία·

Μία Ένωση δημοκρατικής αλλαγής

70.  προτρέπει την Επιτροπή να εναρμονίσει τη νομοθεσία όλων των φακέλων που εκκρεμούν πριν από τη Λισαβόνα (σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο) στη συνθήκη της Λισαβόνας σε ό,τι αφορά τις κατ' εξουσιοδότηση και τις εκτελεστικές πράξεις·

71.  επαναλαμβάνει το αίτημά του προς την Επιτροπή να υποβάλει, με βάση το άρθρο 298 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρόταση κανονισμού για ευρωπαϊκό διοικητικό δικονομικό δίκαιο·

72.  καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει το χαμηλό ποσοστό επιτυχημένων ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών πολιτών (ΕΠΠ), που έχουν αρνητικό αντίκτυπο στην αποδοχή των πολιτών αυτού του μέσου διεθνικής συμμετοχικής δημοκρατίας, και να διασφαλίσει ότι οι αποφάσεις όσον αφορά το παραδεκτό των ΕΠΠ ανταποκρίνονται στη νομική αρμοδιότητα της ΕΕ· αναμένει από την Επιτροπή να δώσει τη δέουσα συνέχεια σε κάθε επιτυχημένη ΕΠΠ, όταν δεσμευθεί να το πράξει, και γενικότερα να αντιμετωπίσει τις αδυναμίες και τους περιορισμούς αυτού του μέσου με τη βοήθεια άμεσης αναθεώρησης του κανονισμού ΕΠΠ, με στόχο τη μετατροπή του σε ένα αξιόπιστο εργαλείο καθορισμού του θεματολογίου·

73.  καλεί την Επιτροπή να αναλύσει πιο διεξοδικά τις εικαζόμενες παραβιάσεις του δικαίου της ΕΕ που κοινοποιούνται από τις αναφορές, με την ταυτόχρονη ενίσχυση της κοινής εξουσίας ελέγχου του Κοινοβουλίου και της Επιτροπής σε ό,τι αφορά τη μεταφορά και εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών, και να συνεργαστεί στενά και έγκαιρα σε σχετικές έρευνες και, εφόσον κριθεί αναγκαίο, να δρομολογήσει διαδικασίες επί παραβάσει συνεργαζόμενο ταυτόχρονα με το Κοινοβούλιο σε πλήρη διαφάνεια· θεωρεί επιπλέον, ότι η διοργανική συμφωνία θα πρέπει να υποχρεώνει τις δημόσιες αρχές να ανταποκρίνονται πλήρως και υπεύθυνα, εντός τριών μηνών, σε έρευνες του Κοινοβουλίου που αφορούν αναφορές από τους πολίτες της ΕΕ·

74.  ζητεί από την Επιτροπή, στο πλαίσιο του προγράμματος ελέγχου της καταλληλότητας και της αποτελεσματικότητας της νομοθεσίας (REFIT), να παρουσιάσει έναν φιλόδοξο κατάλογο νομοθεσίας καθώς και προτάσεων που θα αναθεωρηθούν ή θα καταργηθούν όπου η σκοπιμότητά τους ή η προστιθέμενη αξία της ΕΕ δεν φαίνεται να είναι πλέον δεδομένη·

75.  σημειώνει ότι η πολιτική δέσμευση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας να συνεργαστεί στενά με το Κοινοβούλιο, και ειδικότερα την Επιτροπή του Εξωτερικών Υποθέσεων (παραδείγματος χάρη πριν και μετά τις συνεδριάσεις του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων), έχει αρχίσει να λαμβάνει επιχειρησιακή μορφή·

76.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή.