Päätöslauselmaesitys - B8-0656/2015Päätöslauselmaesitys
B8-0656/2015

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS komission vuoden 2016 työohjelmasta

1.7.2015 - (2015/2729(RSP))

komission julkilausuman johdosta
työjärjestyksen 37 artiklan 3 kohdan ja Euroopan parlamentin ja Euroopan komission välisistä suhteista tehdyn puitesopimuksen mukaisesti

József Szájer PPE-ryhmän puolesta

Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-0656/2015

Menettely : 2015/2729(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
B8-0656/2015
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
B8-0656/2015
Keskustelut :
Hyväksytyt tekstit :

B8‑0656/2015

Euroopan parlamentin päätöslauselma komission vuoden 2016 työohjelmasta

(2015/2729(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–       ottaa huomioon komission tiedonannon ”Komission työohjelma 2015 Uusi alku” (COM(2014)0910) ja sen liitteet 1–4,

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 37 artiklan 3 kohdan,

A.     katsoo, että poliittiset painopisteet olisi asetettava käytettävissä olevien varojen mukaisesti;

B.     katsoo, että toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteiden mukaisesti yhteisymmärryksessä jäsenvaltioiden kanssa toteutetuilla EU:n politiikalla ja toimilla voidaan ja niillä pitää aidosti auttaa kansalaisia varautumaan ja reagoimaan nopeasti muuttuvaan yhteiskuntaan;

C.     toteaa, että unionin on sitouduttava sosiaalisen markkinatalouden malliin ja varmistettava näin kestävä kasvu, jotta tuleville sukupolville voidaan tarjota velkojen sijasta työtä;

OSA 1

1.      korostaa, että kansalaisiin ja yrityksiin kohdistuvaa hallinnollista rasitusta voidaan vähentää merkittävästi vain vähentämällä lainsäädäntöehdotusten määrää ja keskittymällä tärkeimpiin painopisteisiin;

2.      muistuttaa, että unioni on velvollinen antamaan säädöksiä vain siltä osin ja siinä määrin kuin se on tarpeen toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteiden soveltamista koskevan Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklan mukaisesti; on tämän vuoksi vakaasti sitä mieltä, että on keskityttävä muutamiin keskeisiin painopisteisiin, ja kehottaa komissiota pidättymään aloitteista, jotka eivät ole olennaisia, jolloin EU:n toimet keskittyvät aina tärkeimpiin painopisteisiin, jotka hyödyttävät suoraan sen kansalaisia;

3.      korostaa ”yhteisömenetelmän”, lainsäädäntöprosessin avoimuuden, demokraattisen oikeutuksen sekä kansallisten parlamenttien roolin ja vastuun merkitystä;

4.      kannattaa työskentelytapojen muuttamista siten, että tehdään tilaa todella tärkeille asioille, jotta resursseja ei tuhlattaisi vanhentuneisiin tai epätarkoituksenmukaisiin lainsäädäntöehdotuksiin, jotka eivät enää vastaa EU:n kansalaisten asettamia painopisteitä ja heidän huolenaiheitaan;

5.      kehottaa näin ollen vähentämään hallinnollisten rasitteiden kustannuksia 25 prosentilla ja perustamaan koko toimintapoliittisen syklin ajaksi ulkopuolisen riippumattoman sääntelytarkasteluelimen, johon osallistuu riippumattomia asiantuntijoita ja joka on kaikkien toimielinten yhteinen, valvomaan toimielinten vaikutustenarviointeja, jotta voidaan mitata uusien ehdotusten hallinnollisia rasitteita ja niihin liittyviä kustannuksia; katsoo, että pk-yritystestin olisi sisällyttävä tähän pakollisena; toteaa, että molemmilla toimenpiteillä voidaan auttaa vähentämään byrokratiaa kaikilla tasoilla eli unionin ja jäsenvaltioiden tasolla sekä aluetasolla, mikä vaikuttaisi kaikkiin talouden toimijoihin ja myös kansalaisten arkeen ja edistäisi näin työpaikkojen luomista;

6.      pitää erittäin tärkeänä sitä, että voimassa oleva lainsäädäntö pannaan täytäntöön kattavasti, nopeasti ja tehokkaasti ja sitä sovelletaan sellaisilla aloilla kuin sisämarkkinat, ympäristölainsäädäntö, uudistettu yhteinen maatalouspolitiikka (YMP), yhteinen kalastuspolitiikka (YKP) ja koheesiopolitiikka sekä rahoitus- ja pankkiala; kehottaa komissiota seuraamaan paremmin täytäntöönpanon etenemistä jäsenvaltioissa;

7.      katsoo, että talous- ja rahaliiton kehittämisen on jatkossa pohjauduttava olemassa olevaan lainsäädäntöön, johon kuuluvat muun muassa talouspolitiikan ohjauspaketti, budjettikuripaketti ja pankkiunioni, jotta kaikki jäsenvaltiot voivat soveltaa sitä täysimääräisesti ja johdonmukaisesti; katsoo myös, että sitoutumista talouden ohjausjärjestelmään ja eurooppalaiseen ohjausjaksoon ja niiden demokraattista oikeutusta on parannettava edelleen ja että parlamentaarisen valvonnan on tapahduttava sillä tasolla, jolla päätökset tehdään tai toteutetaan, ja kansallisten parlamenttien on valvottava kansallisia hallituksia;

8.      kehottaa hyväksymään lähentymistä koskevat säännöt, joissa asetetaan keskeiset rakenneuudistustavoitteet viiden vuoden ajanjaksolle ja joka hyväksytään tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä, ja katsoo, että näiden sääntöjen olisi yhdessä vuotuisen kasvuselvityksen kanssa muodostettava perusta maakohtaisille suosituksille;

9.      katsoo, että veropolitiikan tarkistaminen on nähtävä olennaisena osana jäsenvaltioiden rakenneuudistuksia ja että vero- ja kilpailupolitiikkaa olisi pidettävä saman kolikon kääntöpuolina, jotka hyödyttävät kaikkia EU:n kuluttajia ja kansalaisia ja tukevat osaltaan työpaikkojen luomista; kannattaa verorasituksen siirtämistä työn verottamisesta muihin kestäviin verotuksen muotoihin;

10.    pitää EU:n harjoittamaa valtiontukien valvontaa merkittävänä välineenä, jolla torjutaan sisämarkkinoita vääristäviä verotuskäytäntöjä;

11.    pitää veropäätöksiä myönteisinä ja korostaa, että kun veropäätöksiä käytetään laillisiin tarkoituksiin helpottamaan verojen maksamista jäsenvaltioissa, joissa tosiasiallinen taloudellinen toiminta ja arvonmuodostus tapahtuu, ne ovat tärkeä väline, jolla taataan oikeusvarmuus talouden toimijoille ja yrityksille; korostaa kuitenkin, että veropäätösten väärinkäyttö neuvotteluvälineenä ei ole hyväksyttävissä;

12.    kannattaa voimakkaasti toimenpiteitä, joilla torjutaan veropetoksia ja verovilppiä, ja korostaa, että veronmaksajien rahoja on käytettävä tehokkaammin ja unionin taloudelliset edut on pyrittävä turvaamaan entistä paremmin; toteaa, että tämän pitäisi olla keskeinen painopiste, jotta voidaan varmistaa EU:n varainkäytön oikeutus; katsoo näin ollen, että petostentorjuntatoimia olisi painotettava komission työssä;

13.    odottaa innolla omia varoja käsittelevän korkean tason työryhmän työn tuloksia, jotka on määrä esitellä toimielinten välisessä konferenssissa vuonna 2016; korostaa, että komissio on sitoutunut arvioimaan näiden tulosten perusteella uusien omien varojen asianmukaisuuden ja että arviointi olisi suoritettava samaan aikaan monivuotisen rahoituskehyksen arvioinnin tai tarkistuksen kanssa vuonna 2016; painottaa olevansa sitoutunut EU:n omien varojen järjestelmän uudistamiseen ennen seuraavan monivuotisen rahoituskehyksen alkua siten, että järjestelmästä tehdään yksinkertaisempi, oikeudenmukaisempi ja avoimempi;

14.    korostaa, että vuoden lopussa maksamattomina olevien laskujen toistuva ongelma pitää ratkaista lopullisesti ja yksiselitteisesti, sillä se on heikentänyt EU:n uskottavuutta; edellyttää, että laskujen määrä lasketaan kestävälle tasolle vuoden 2016 loppuun mennessä maksusuunnitelman 2015–2016 täytäntöönpanon ansiosta; kehottaa komissiota seuraamaan tiiviisti maksusuunnitelman täytäntöönpanoa ja ehdottamaan viipymättä lisätalousarvioita, jos hyväksyttyjen maksujen määrä ei vuonna 2016 ole riittävä;

15.    muistuttaa komissiota siitä, että se on sitoutunut EU:n ulkorajoihin kohdistuvan kasvavan paineen hallitsemiseen, mikä kattaa tiukat toimenpiteet laittoman muuttoliikkeen sekä ihmiskaupan ja ihmisten salakuljetuksen torjumiseksi, ja huomauttaa, että muuttoliikkeen hallinnan tehostaminen merkitsee sitä, että EU:n muuttoliikepolitiikka kytketään paremmin sen ulkopolitiikkaan;

16.    kannattaa paremmasta lainsäädännöstä tehdyn toimielinten sopimuksen tarkistamista sekä ehdotettua yhteistä ohjelmasuunnittelua komission ja neuvoston kanssa, jotta voidaan parantaa lainsäädäntöprosessin tehokkuutta;

17.    muistuttaa, että komission on esitettävä vuoden 2016 loppuun mennessä monivuotisen rahoituskehyksen 2014–2020 toiminnan arviointi sekä lainsäädäntöehdotus monivuotisesta rahoituskehyksestä annetun asetuksen muuttamiseksi; korostaa, että asetuksen pakollinen tarkistus oli yksi parlamentin keskeisistä vaatimuksista rahoituskehyksestä käydyissä neuvotteluissa; pitääkin tätä prosessia äärimmäisen tärkeänä ja on valmis työskentelemään rakentavasti ratkaisujen löytämiseksi joihinkin avoimiin kysymyksiin, jotka liittyvät esimerkiksi Euroopan strategisten investointien rahaston takuurahaston rahoittamiseen;

OSA 2

Uutta pontta työllisyyteen, kasvuun ja investointeihin

18.    kehottaa komissiota saattamaan valmiiksi työvoiman liikkuvuutta koskevan paketin ja ryhtymään toimiin eurooppalaisten työntekijöiden työmarkkinoille pääsyn ja työllistettävyyden edistämiseksi sekä puuttumaan pitkäaikaistyöttömien ongelmiin; ei hyväksy aloitteita, jotka olisivat toissijaisuusperiaatteen vastaisia, kuten eurooppalaisia työttömyysetuusjärjestelmiä, jäsenvaltioita sitovia sosiaalisia indikaattoreita taikka eurooppalaista vähimmäispalkkaa tai -tuloa;

19.    panee tyytyväisenä merkille komission ehdotuksen työllisyydelle annettavan uuden ponnen kytkemisestä kasvuun ja investointeihin; muistuttaa, että uusissa lainsäädäntöehdotuksissa olisi taattava joustavuuden ja työsuhdeturvan välinen asianmukainen tasapaino sekä työnantajien että työntekijöiden kannalta;

20.    vaatii konkreettisia toimia työmarkkinoilla edelleen vallitsevan syrjinnän ja etenkin ikääntyneiden työntekijöiden, naisten, vammaisten työntekijöiden ja nuorten syrjinnän poistamiseksi;

21.    pyytää komissiota huolehtimaan EU:n koulutusjärjestelmien laadun, tehokkuuden ja saatavuuden vakauttamisesta ja parantamisesta; katsoo, että erityistä huomiota olisi kiinnitettävä elinikäiseen oppimiseen, harjoittelu- ja opiskelujaksoja yhdisteleviin järjestelmiin ja tutkintotodistusten tunnustamiseen sekä sellaisten toimenpiteiden tukemiseen, joilla lasketaan koulutuksen keskeyttämisastetta, jotta varmistetaan, että opiskelijat saavuttavat OECD:n kansainvälisen oppimistulosten arviointiohjelman (PISA) määritelmän mukaisen peruslukutaidon;

22.    pyytää komissiota jatkamaan osana älykästä, kestävää ja osallistavaa kasvua koskevaa Eurooppa 2020 -strategiaa pyrkimyksiään luoda työpaikkoja soveltamalla kiertotalouden käsitettä sekä luomalla synergioita koko merialalla (sininen kasvu);

23.    kehottaa komissiota esittämään monivuotisia hoitosuunnitelmia, jotka ovat yksi uudistuneen yhteisen kalastuspolitiikan täytäntöönpanon tärkeimmistä välineistä kalavarojen kestävän hyödyntämisen varmistamiseksi, sekä teknisiä toimenpiteitä koskevan lainsäädäntökehyksen, jota odotetaan jo vuodeksi 2015, tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä;

24.    korostaa, että yhteisen markkinajärjestelyn mukaisesti tavoitteena oleva yksi eurooppalainen kalastus- ja vesiviljelytuotteiden ympäristömerkki on pyrittävä toteuttamaan komission kertomuksen ja ehdotuksen avulla;

25.    muistuttaa, että komissio on sitoutunut hyödyntämään kaikkia käytettävissä olevia välineitä, myös EU:n talousarviota, työllisyyden ja kasvun edistämisessä järkevillä investoinneilla tiiviimmässä kumppanuussuhteessa jäsenvaltioiden, kansallisten parlamenttien, alueiden ja kaupunkien kanssa, jotta voidaan parantaa nykyisten politiikkojen täytäntöönpanoa ja paikan päällä toteutettavien toimien tehokkuutta etenkin Euroopan rakenne- ja investointirahastoja käytettäessä; korostaa, että koheesiopolitiikan uusi ohjelmakausi, joka pohjautuu tukevasti eurooppalaiseen ohjausjaksoon ja EU:n talouden ohjaus- ja hallintaprosessiin, on edelleen tällaisten julkisten investointien tärkein lähde;

26.    panee tyytyväisenä merkille, että komissio on sitoutunut sääntelyn parantamiseen ja ehdottanut yhteisen maatalouspolitiikan toimivuustarkastusta ja arviointia byrokratian vähentämiseksi ja sääntelyn keventämiseksi; pyytää esittämään ehdotuksen, jolla helpotetaan uudistuksen täytäntöönpanoa, jotta voidaan taata, että viljelijöihin ja jäsenvaltioiden viranomaisiin kohdistuva hallinnollinen rasitus pidetään mahdollisimman vähäisenä, ja pyytää säilyttämään YMP:n keskeisen aseman elintarviketurvan varmistamisessa;

27.    kehottaa huolehtimaan EU:n talousarvion vaikuttavasta käytöstä keskittymällä nykyisten kontrollien parempaan täytäntöönpanoon, kontrollien arviointiin, toimenpiteisiin byrokraattisen rasituksen keventämiseksi mahdollisuuksien mukaan sekä keinoihin, joilla varmistetaan EU:n veronmaksajien rahojen käytön tuloksellisuus ja lisäarvo, ja korostaa, että tuloksellisuutta on pidettävä tärkeämpänä kuin budjetoitujen määrärahojen käytön maksimointia;

28.    tukee komission pyrkimyksiä saavuttaa kaikissa käynnissä olevissa kahden- ja monenvälisissä kauppaneuvotteluissa positiivinen lopputulos eli kattavat ja kumpaakin osapuolta hyödyttävät kauppasopimukset vuonna 2016, mikä parantaisi huomattavasti EU:n kaupan näkymiä ja EU:n yritysten mahdollisuuksia maailmanlaajuisesti; katsoo kuitenkin, että EU:lta vaaditaan jatkuvia ponnistuksia, jotta voidaan hyödyntää vuonna 2013 Dohan kehityskierrosta koskevissa monenvälisissä neuvotteluissa sovitun Balin paketin myötä alkanutta prosessia, joka on askel kohti maailmantalouden vakautta;

29.    katsoo, että kaupan ja investointien esteiden maailmanlaajuinen poistaminen on edelleen EU:n kauppapoliittisen strategian keskeinen painopiste; panee tässä yhteydessä merkille, että komission vuoden 2014 raportissa kaupan ja investointien esteistä osoitetaan, että EU:n kauppasuhteissa merkittäviin kolmansiin maihin on huomattavia ja perusteettomia esteitä; kehottaakin jälleen komissiota jatkamaan tämänsuuntaisia toimia ja torjumaan perusteettomia protektionistisia toimenpiteitä;

Yhdennetyt digitaaliset sisämarkkinat

30.    korostaa, että uuden komission ehdotuksen, joka korvaa yhteistä eurooppalaista kauppalakia koskevan ehdotuksen ja josta ilmoitettiin digitaalisista sisämarkkinoista annetussa tiedonannossa, on perustuttava parlamentin ensimmäisen käsittelyn kantaan;

31.    pyytää komissiota ottamaan käynnissä olevan teknologioiden konvergenssin huomioon audiovisuaalisia mediapalveluja koskevan direktiivin tarkistuksen yhteydessä esittämällä asianmukaisia suosituksia sääntelykehyksen mukauttamiseksi muun muassa siten, että siinä otetaan huomioon tulevaisuuden vaatimukset;

32.    luottaa siihen, että yleispalveludirektiivin kunnianhimoisessa tarkistuksessa saatetaan loppukäyttäjien oikeudet ajan tasalle;

Joustava energiaunioni ja tulevaisuuteen suuntautuva ilmastonmuutospolitiikka

33.    vaatii tarkistamaan hyvissä ajoin kaasunsaannin turvaamisesta annettua asetusta sekä päätöstä energian alalla tehtyjä hallitustenvälisiä sopimuksia koskevan tietojenvaihtomekanismin perustamisesta;

34.    kehottaa komissiota esittämään lainsäädäntöaloitteita ja muita aloitteita, joilla pyritään luomaan kunnianhimoiset vuoteen 2030 ulottuvat ilmasto- ja energiapolitiikan puitteet, ja toteaa, että EU voi tällä tavoin ennen ilmastonmuutosta koskevaa YK:n puitesopimusta käsittelevää Pariisin huippukokousta osaltaan edistää maailmanlaajuisen ilmastosopimuksen tekemistä;

35.    kehottaa komissiota tarjoamaan parlamentille mahdollisuuden osallistua täysimääräisesti ilmaston lämpenemisen vastaisiin yhteisiin toimiin ja varmistamaan, että ilmastotoimet otetaan huomioon kaikissa EU:n toimintapolitiikoissa mukauttamalla niitä ilmastonmuutoksen todellisuuteen, ja pyytää esittämään tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä lainsäädäntöehdotuksia vuoden 2030 ilmasto- ja energiapaketin täytäntöönpanemiseksi;

36.    kehottaa toteuttamaan EU:n päästökauppajärjestelmän perinpohjaisen vuoden 2020 jälkeisen rakenneuudistuksen, johon olisi sisällyttävä konkreettisia ja yhdenmukaistettuja hiilivuotoa koskevia toimenpiteitä EU:n teollisuuden turvaamiseksi varmistamalla, että päästökauppajärjestelmästä ei aiheudu parhaiten suoriutuville välittömästi eikä välillisesti kustannuksia, ja ottamalla huomioon muuttuvat tuotantotasot;

37.    pyytää esittämään lainsäädäntöehdotuksen vuoden 2030 kasvihuonekaasupäästötavoitteiden jakautumisesta päästökauppajärjestelmän piiriin kuulumattomilla aloilla ja toteuttamaan energiatehokkuutta koskevan lainsäädäntökehyksen uudelleentarkastelun, joka kattaa muun muassa rakennusten energiatehokkuuden, energiatehokkuusdirektiivin ja muita vuoden 2030 kehyksen hallintoon liittyviä näkökohtia, sekä uusiutuvia energialähteitä koskevan direktiivin uudelleentarkastelun, jotta voidaan vahvistaa uusiutuvia energialähteitä koskeva EU:n tukijärjestelmä ja korjata nykytilanne, jossa on lukuisia kansallisia tukijärjestelmiä, jotka ovat osoittautuneet kalliiksi ja tehottomiksi energian sisämarkkinoiden kannalta;

38.    vaatii kestävän liikenteen oikeudenmukaista ja tehokasta hinnoittelua eurovinjettidirektiivin tarkistamisen avulla sekä kehystä, jolla edistetään Euroopan sähköistä tietullijärjestelmää, ja edellyttää yleissuunnitelman laatimista vuorovaikutteisten älykkäiden liikennejärjestelmien käyttöönottoa varten;

39.    vaatii puhtaiden ja energiatehokkaiden tieliikenteen moottoriajoneuvojen edistämisestä annetun direktiivin uudelleentarkastelua sekä tieliikenteen markkinoille pääsyä koskevien sääntöjen uudelleentarkastelua tieliikenteen energiatehokkuuden parantamiseksi;

40.    panee tyytyväisenä merkille komission ehdotuksen ilmanlaatupaketista sekä REACH-asetuksen jatkuvan täytäntöönpanon;

41.    kehottaa noudattamaan varovaisempaa ja tasapainoisempaa toimintatapaa ekologista suunnittelua koskevissa toimenpiteissä, jotka ovat aiemmin lisänneet kansalaisten skeptisyyttä EU:n tason sääntelyä kohtaan, ja katsoo, että toimintatavan olisi perustuttava tällaisten toimenpiteiden energiansäästöpotentiaaliin ja merkitykseen markkinoiden kannalta eikä niillä pidä puuttua kansalaisten käyttäytymiseen; kannattaa voimakkaasti selkeiden energiamerkintöjen käyttöä, jotta kuluttajilla olisi paremmat valintamahdollisuudet, ja vaatii uutta ehdotusta kiertotalouspaketista;

42.    korostaa, että kudoksia ja soluja koskeva direktiivi olisi otettava pikaisesti uudelleentarkasteluun, jotta se voidaan saattaa vastaamaan perusoikeuskirjaa etenkin maksuttoman luovuttamisen osalta; katsoo, että sama koskee pitkälle kehitetyistä terapioista annettua asetusta, jota on myös muutettava siten, että se soveltuu paremmin pk-yritysten tarpeisiin; korostaa, että komission on esitettävä ehdotus yhtenäisemmästä lähestymistavasta lääkkeitä koskevaan terveydenhuollon menetelmien arviointiin, joka ei lisää hallinnollista rasitusta vaan sen sijaan keventää yritysten ja jäsenvaltioiden rasitusta sitä kautta, että siinä edellytetään arvioinnin suorittamista vain kerran unionin tasolla eikä kaikissa 28 jäsenvaltiossa; edellyttää, että tupakkatuotedirektiivin alainen sekundaarilainsäädäntö hyväksytään oikea-aikaisesti; korostaa, että komission olisi asetettava mikrobiresistenssin torjunta painopisteeksi, ja pyytää esittämään eläinlääkintäalalla jo tehtyjen ehdotusten lisäksi konkreettisia lainsäädäntöehdotuksia näihin vakaviin ongelmiin puuttumiseksi; kehottaa myös kiinnittämään enemmän huomiota ihmislääketieteeseen esimerkiksi esittämällä säädöstä, jolla säännellään ihmisten käyttöön tarkoitettuja antibiootteja ja joka vastaa eläinlääkinnässä käytettävistä antibiooteista jo tehtyä ehdotusta;

43.    kehottaa komissiota tarkastelemaan uudelleen elintarvikkeita koskevista ravitsemus- ja terveysväitteistä annetun asetuksen (EY) N:o 1924/2006 tieteellistä perustaa sen vakavien, jatkuvien ja kilpailua vääristävien täytäntöönpano-ongelmien vuoksi ja tarvittaessa luopumaan ravintosisältöprofiilien käsitteestä tai kumoamaan koko asetuksen; katsoo, että kyseisen asetuksen tavoitteet, kuten elintarvikkeita koskevien tietojen todenmukaisuuden varmistaminen ja määrättyjen tietojen edellyttäminen rasva-, sokeri- ja suolapitoisuudesta, on nyt saavutettu elintarviketietojen antamisesta kuluttajille annetulla asetuksella (EU) N:o 1169/2011;

44.    edellyttää, että lainsäädäntöehdotukset eläinten terveydestä, kasvien terveydestä, virallisesta valvonnasta, uuselintarvikkeista, kloonauksesta, eläinlääkkeistä ja lääkerehusta hyväksytään lopullisesti;

Syvemmät ja oikeudenmukaisemmat sisämarkkinat ja lujempi teollisuuspohja

45.    vaatii perusteellista analyysia markkinoista ja niiden nykykehityksestä, jotta voidaan varmistaa, onko näitä palveluja käsiteltävä ja missä muodossa niitä on käsiteltävä tai onko olemassa olevan lainsäädännön (muun muassa palveludirektiivin ja käyttöoikeussopimusdirektiivin) soveltaminen ja uudelleentulkinta itse asiassa oikeasuhteista;

46.    vaatii esitedirektiivin uudelleentarkastelua, ehdotusta korkealuokkaisesta arvopaperistamisesta sekä ehdotusta finanssimarkkinoiden rakenteiden elvyttämisestä ja kriisinratkaisusta;

Kohtuullinen ja tasapainoinen vapaakauppasopimus Yhdysvaltojen kanssa

47.    korostaa transatlanttisen kauppa- ja investointikumppanuuden geopoliittista ja strategista merkitystä, sillä kyseessä on merkittävin viimeaikainen Yhdysvaltojen ja EU:n hanke, joka onnistuessaan antaa transatlanttiselle kumppanuudelle kaupallisia näkökohtia pidemmälle ulottuvaa uutta pontta ja josta voi tulla maailmanlaajuinen mittapuu institutionaalistetulle vahvemmalle kumppanuudelle, kun siinä vahvistetaan kansainväliset kauppasäännöt tehokkaan monenvälisen vapauttamisprosessin uudelleenkäynnistämistä varten; tukee EU:n neuvottelijan pyrkimyksiä saavuttaa kunnianhimoinen sopimus, joka hyödyttää molempia osapuolia ja jolla vähennetään merkittävästi tulliesteitä ja tullien ulkopuolisia esteitä tinkimättä kuitenkaan EU:n sosiaalisista, kuluttajansuojaan liittyvistä ja ympäristönormeista;

Luottamukseen ja perusoikeuksien kunnioittamiseen perustuva oikeusalue

48.    korostaa, että tarvitaan komission ehdotusta siviiliprosessien yhteisistä vähimmäisvaatimuksista sekä Bryssel II -asetuksen tarkistamisesta siten, että keskitytään etenkin rajat ylittävään vanhempainvastuuseen;

49.    panee tässä yhteydessä merkille Bryssel II -asetuksen väitettyyn rikkomiseen liittyvien vetoomusten huomattavan määrän; kehottaakin komissiota ehkäisemään lapsikaappauksia sovittelujärjestelmän avulla sekä edistämään lapsia koskevissa rajat ylittävissä oikeusriidoissa sovittelijoina ja tuomareina toimivien henkilöiden erityiskoulutusta sekä kannustaa jäsenvaltioita keskittämään lapsikaappaustapaukset erityistuomioistuimiin;

50.    vaatii saattamaan päätökseen saavutettavuutta koskevaan eurooppalaiseen säädökseen liittyvän työn;

51.    painottaa, että komission olisi varmistettava EU:n lainsäädännön täydellinen täytäntöönpano saattamiselle osaksi kansallista lainsäädäntöä asetetuissa määräajoissa, ja kehottaa komissiota ryhtymään asianmukaisiin toimenpiteisiin niitä jäsenvaltioita vastaan, jotka eivät ole saattaneet lasten seksuaalista hyväksikäyttöä koskevaa direktiiviä asianmukaisesti osaksi kansallista lainsäädäntöä; kehottaa komissiota toteuttamaan lasten seksuaalista hyväksikäyttöä verkossa koskevia muita lainsäädäntötoimia;

52.    kehottaa painokkaasti komissiota varmistamaan jatkossakin EU:n oikeusalaa koskevan lainsäädännön asianmukaisen täytäntöönpanon ja edistämään järjestelmällisemmin yksityis- ja rikosoikeuden alalla tehtävää oikeudellista yhteistyötä ja Euroopan oikeusalueen jatkokehitystä;

53.    kehottaa komissiota puuttumaan sekä jäljellä olevaan sukupuolten palkkaeroon että kasvavaan sukupuolten väliseen eläke-eroon, joka nousi EU:ssa keskimäärin 39 prosenttiin vuonna 2014;

54.    odottaa komission tekevän vuodesta 2017 naisiin kohdistuvan väkivallan poistamisen vuoden sekä tehostamaan toimiaan ihmiskaupan estämiseksi ja torjumiseksi ja ihmiskaupan uhrien suojelemiseksi; kehottaa komissiota käynnistämään menettelyn EU:n liittymisestä Euroopan neuvoston yleissopimukseen naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä ja torjumisesta (Istanbulin sopimus);

55.    pitää kiinni siitä, että sukupuolten tasapuolista edustusta on edistettävä siten, että tasapuoliseen edustukseen sitoudutaan taloudellisessa päätöksentekoprosessissa; kehottaa komissiota puuttumaan tekijöihin, jotka estävät naisia ryhtymästä yrittäjiksi, edistämään naisyrittäjien mahdollisuuksia saada rahoitusta, koulutusta ja tukipalveluja sekä kannustamaan ja avustamaan neuvostoa, jotta se saa aikaan yhteisen kannan ehdotuksesta naisten johtokuntapaikkoja koskevaksi direktiiviksi;

Kohti uudenlaista muuttoliikepolitiikkaa

56.    kehottaa jälleen komissiota esittämään uuden lainsäädäntöehdotuksen älykkäitä rajoja koskevasta paketista heti, kun pilottihanke on saatettu päätökseen, jotta voidaan nopeuttaa, helpottaa ja tehostaa rajatarkastusmenettelyjä EU:hun matkustavien ulkomaalaisten osalta; korostaa, että EU:n on nykyaikaistettava ja tehostettava rajaturvallisuuden ylläpitämistä käyttämällä uusinta teknologiaa mutta samalla on huolehdittava siitä, että kansalaisille annetaan riittävä suoja;

57.    korostaa tarvetta tehostaa edelleen unionin toimia Välimeren viimeaikaisten laivaturmien vuoksi muun muassa siten, että toteutetaan tehokkaampia toimenpiteitä, jotta merellä ei menetettäisi ihmishenkiä, tuetaan kansainvälistä suojelua hakevia, turvataan EU:n rajat, puututaan ihmiskauppiaiden toimintaan ja tiivistetään yhteistyötä kolmansien maiden kanssa;

Vahvempi maailmanlaajuinen toimija

58.    pyytää toteuttamaan Euroopan naapuruuspolitiikan uudelleentarkastelun, jossa olisi käsiteltävä seuraavia seikkoja:

a)   laajentumis- ja naapuruuspolitiikan erottaminen selkeästi toisistaan

b)   eriyttäminen ja ”enemmällä enemmän”

c)   toiminta naapuruusalueen ulkopuolella

d)   tuki demokratialle, oikeuslaitoksen uudistamiselle, oikeusvaltioperiaatteelle ja instituutioiden valmiuksien kehittämiselle

e)   monipuolinen tarjonta: ensisijaiset toiminta-alat

f)    turvallisuusnäkökohdat

g)   alueellisen yhdentymisen edistäminen;

59.    korostaa, että yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan (YTPP) perustana on oltava aidot puolustus- ja turvallisuusalan sisämarkkinat, jäsenvaltioiden puolustusteollisuuden alojen tiiviimpi yhteistyö, kilpailukykyinen Euroopan puolustuksen teollinen ja teknologinen perusta sekä hedelmällisempi yhteistyö turvallisuuden ja puolustuksen alan tutkimukseen ja kehittämiseen ja hankintoihin liittyvissä asioissa; korostaa, että komission on laadittava ehdotus Euroopan laajuisen toimitusvarmuusjärjestelmän perustamisesta, sillä se on ehdoton edellytys kriittisten puolustusvoimavarojen kehittämiselle, ylläpitämiselle ja siirtämiselle sekä osoitus jäsenvaltioiden välisestä solidaarisuudesta ja luottamuksesta; antaa täyden tukensa YTPP:hen liittyvää puolustusalan tutkimusta koskevan valmistelutoimen ja parlamentin ehdottaman pilottihankkeen käynnistämiselle;

60.    pyytää komissiota varmistamaan ihmisoikeuksia ja demokratiaa koskevan toimintasuunnitelman (2015–2019) ”Ihmisoikeuksien säilyttäminen EU:n asialistan kärjessä” asianmukaisen täytäntöönpanon;

61.    kehottaa painottamaan vahvemmin uskontojen välistä vuoropuhelua, jolla pyritään analysoimaan ja ymmärtämään uskontoon liittyviä kehityskulkuja ja edistämään tätä kautta suvaitsevaisuutta ja aktiivista sitoutumista EU:n ulkopolitiikassa väkivaltaisten ja radikaalien ääriliikkeiden vastaisiin toimiin;

62.    korostaa, että on tärkeää taata, että demokratian, oikeusvaltioperiaatteen sekä ihmisoikeuksien ja perusvapauksien yleismaailmallisuuden ja jakamattomuuden kunnioittamisen tukemista edistetään aktiivisesti kaikkien EU:n edustustojen välityksellä unohtamatta kuitenkaan maakohtaisia ihmisoikeusstrategioita;

63.    korostaa, että kilpailukykystrategia, ilmailualan epäterveitä hinnoittelukäytäntöjä koskevan asetuksen (EY) N:o 868/2004 tarkistaminen sekä Euroopan lentoturvallisuusvirastosta annetun asetuksen (EY) N:o 216/2008 tarkistaminen ovat ilmailupakettiin liittyviä keskeisiä painopisteitä;

64.    korostaa, että laittoman, ilmoittamattoman ja sääntelemättömän kalastuksen torjunnasta annettu asetus on ollut menestys ja sen täytäntöönpanoa olisi jatkettava vuonna 2016; kehottaa komissiota varmistamaan kaikkien EU:n toimintapolitiikkojen, myös yhteisen kalastuspolitiikan ja kauppapolitiikan, johdonmukaisuuden;

65.    panee merkille, että kehitysmaista peräisin olevien laittomien pääomavirtojen arvo on biljoona Yhdysvaltain dollaria vuodessa eli melkein kymmenen kertaa suurempi kuin myönnetyn julkisen kehitysavun kokonaismäärä; katsoo, että kehitysavussa onkin keskityttävä toimiin, joilla edistetään hyvää hallintoa, oikeusvaltion luomista ja korruption vastaisia toimia sekä lisätään avoimuutta ja kaikkien sidosryhmien, myös kehitysmaiden kansallisten hallitusten ja yksityisen sektorin, vastuullisuutta; pyytää siksi komissiota kehittämään kokonaisvaltaisen strategian ja toimintasuunnitelman, jotta kehitysmaissa voidaan puuttua tähän ongelmaan;

66.    pyytää komissiota suorittamaan kehitysyhteistyön oikeusperustaisen välineistön ensiarvioinnin, joka kattaa sen täytäntöönpanon, alalla toteutetut konkreettiset toimet sekä oikeusperustaisen lähestymistavan käytön vaikutuksen; muistuttaa, että lähestymistavan tarkoituksena on sisällyttää kaikki ihmisoikeusperiaatteet EU:n operatiivisiin kehitysyhteistyötoimiin, mikä kattaa sekä päämajassa että kentällä toteutettavat järjestelyt ihmisoikeus- ja kehitysyhteistyötoimien synkronoimiseksi sekä ihmisoikeusvuoropuhelun ja ehdollisuuden käyttämisen kannustimena tai pidäkkeenä, jonka avulla edistetään ihmisoikeusperiaatteiden ja -normien noudattamista liittämällä avun toimittaminen vaatimusten noudattamiseen;

67.    pitää valitettavana, että koulutus, joka on lastensuojelun väline hätä- ja kriisitilanteissa, muun muassa luonnonkatastrofeissa, on edelleen yksi alirahoitetuimmista aloista, vaikka maailmassa on arviolta 101 miljoonaa peruskouluikäistä lasta, jotka eivät käy peruskoulua, ja heistä melkein 60 miljoonaa asuu niissä 33 maassa, joissa on parhaillaan käynnissä aseellinen konflikti; vaatiikin ottamaan huomioon EU:n politiikan koordinoinnin parantamisen tarpeen sekä tarpeen kuroa umpeen humanitaarisen ja kehitysavun väliset erot hätäavun, kunnostustoimien ja kehitysyhteistyön niveltämisen avulla;

68.    kiinnittää huomiota siihen, että pk-yritykset ovat työpaikkojen ja vaurauden luomisen kantava voima kehitysmaissa, sillä ne luovat noin 90 prosenttia työpaikoista; kannustaa toimenpiteisiin, joilla helpotetaan kehitysmaiden pk-yritysten liiallista sääntelyrasitusta, edistetään yrittäjyyttä ja innovatiivisuutta tässä yhteydessä sekä parannetaan edelleen mahdollisuuksia saada mikroluottoja ja mikrorahoitusta;

69.    kannattaa vammaisuuden sisällyttämistä kehitysyhteistyöhön vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan YK:n yleissopimuksen mukaisesti ottaen huomioon, että kehitysmaissa elää suhteettoman paljon vammaisia henkilöitä, joista monet ovat marginalisoituneita ja elävät äärimmäisessä köyhyydessä eivätkä kaikilta osin pysty nauttimaan ihmisoikeuksista, ja korostaa, että kehitysyhteistyön eurooppalainen teemavuosi on kerran sukupolvessa tarjoutuva tilaisuus puolustaa kaikkien ihmisten, myös heikoimmassa asemassa olevien ja marginalisoituneiden ihmisten, ja erityisesti vammaisten henkilöiden, myös vammaisten lasten, nuorten ja naisten, oikeuksia ja tarpeiden huomioon ottamista;

Demokraattisen muutoksen unioni

70.    kehottaa komissiota mukauttamaan kaikkien ajalta ennen Lissabonin sopimusta olevien käsittelemistä odottavien (ja valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn piiriin kuuluvien) asiakirjojen säännökset Lissabonin sopimukseen delegoitujen säädösten ja täytäntöönpanosäädösten osalta;

71.    pyytää jälleen komissiota esittämään Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 298 artiklan perusteella ehdotuksen hallintomenettelyä koskevaksi eurooppalaiseksi säädökseksi;

72.    kehottaa komissiota arvioimaan läpi menneiden eurooppalaisten kansalaisaloitteiden alhaista prosenttiosuutta, jolla on kielteinen vaikutus siihen, miten kansalaiset hyväksyvät tämän ylikansallisen osallistuvan demokratian välineen, sekä varmistamaan, että päätökset eurooppalaisten kansalaisaloitteiden hyväksyttävyydestä ovat EU:n oikeudellisen toimivallan mukaisia, ja edellyttää komission ryhtyvän asianmukaisiin jatkotoimiin aina kansalaisaloitteen mennessä läpi, kun se on tähän sitoutunut, ja yleisemmin korjaavan tämän välineen puutteet ja rajoitukset tarkistamalla pikaisesti kansalaisaloitteista annettua asetusta siten, että siitä tulee uskottava väline, jonka avulla tiettyjä aiheita voidaan tuoda EU:n asialistalle;

73.    kehottaa komissiota analysoimaan perusteellisemmin vetoomuksissa ilmoitetut EU:n lainsäädännön väitetyt rikkomistapaukset sekä vahvistamaan parlamentin ja komission yleistä valvontavaltaa, joka kohdistuu EU:n lainsäädännön saattamiseen osaksi kansallista lainsäädäntöä ja täytäntöönpanoon jäsenvaltioissa, tekemään tiivistä ja oikea-aikaista yhteistyötä asiaankuuluvaa tutkintaa suoritettaessa ja käynnistämään tarpeen mukaan rikkomismenettelyt toimien yhteistyössä parlamentin kanssa täyttä avoimuutta noudattaen; katsoo lisäksi, että toimielinten sopimuksessa olisi velvoitettava viranomaiset vastaamaan perusteellisesti ja vastuullisesti kolmen kuukauden kuluessa EU:n kansalaisten vetoomuksia koskeviin parlamentin tutkimuksiin;

74.    pyytää komissiota esittämään sääntelyn toimivuutta ja tuloksellisuutta koskevan REFIT-ohjelman yhteydessä kunnianhimoisen luettelon lainsäädännöstä ja ehdotuksista, joita on tarkasteltava uudelleen tai jotka on kumottava, koska niiden aiheellisuus tai EU:n lisäarvo ei enää näytä selvältä;

75.    panee merkille, että komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan poliittista sitoutumista tiiviiseen yhteistyöhön parlamentin ja erityisesti sen ulkoasiainvaliokunnan kanssa (esimerkiksi ennen ulkoasiainvaliokunnan kokouksia ja niiden jälkeen) ollaan parhaillaan toteuttamassa käytännössä;

76.    kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komissiolle.