Postupak : 2015/2729(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : B8-0656/2015

Podneseni tekstovi :

B8-0656/2015

Rasprave :

Glasovanja :

PV 09/07/2015 - 12.5
CRE 09/07/2015 - 12.5
PV 16/09/2015 - 13.1
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2015)0323

PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 178kWORD 122k
Također vKEYi zajednički prijedlog rezolucije RC-B8-0656/2015
1.7.2015
PE559.016v01-00
 
B8-0656/2015

podnesen nakon izjave Komisije

u skladu s člankom 37. stavkom 3. Poslovnika i Okvirnim sporazumom o odnosima između Europskog parlamenta i Europske komisije


o programu rada Komisije za 2016. (2015/2729(RSP))


József Szájer u ime Kluba zastupnika PPE-a

Rezolucija Europskog parlamenta   o programu rada Komisije za 2016. (2015/2729(RSP))  
B8‑0656/2015

Europski parlament,

–       uzimajući u obzir Komunikaciju Komisije naslovljenu „Program rada Komisije za 2015. Novi početak” (COM(2014)0910) i njezine priloge od 1. do 4.,

–       uzimajući u obzir članak 37. stavak 3. Poslovnika,

A.     budući da bi se politički prioriteti trebali uskladiti s raspoloživim financijskim resursima;

B.     budući da se politikom i djelovanjem EU-a, koji se provode u suradnji s državama članicama u skladu s načelima supsidijarnosti i proporcionalnosti, može i mora stvarno utjecati na pomoć građanima u dočekivanju brzih promjena u društvu i reagiranju na njih;

C.     budući da Europa mora biti predana modelu socijalnoga tržišnoga gospodarstva kojim se jamči održivi rast kako bi se sljedećoj generaciji umjesto dugova osigurala radna mjesta;

DIO 1.

1.      ističe da se znatno smanjenje administrativnog opterećenja građana i poduzeća može postići samo smanjenjem broja zakonodavnih prijedloga odnosno usredotočenjem na glavne prioritete;

2.      podsjeća na obvezu Unije da zakone donosi samo po potrebi i u mjeri u kojoj je to potrebno u skladu s člankom 5. Ugovora o Europskoj uniji o primjeni načela supsidijarnosti i proporcionalnosti; stoga je snažno uvjerena da napore treba usredotočiti na nekoliko ključnih prioriteta i poziva Komisiju da ne poduzima mjere koje nisu nužne kako bi djelovanje EU-a uvijek bilo usmjereno na glavne prioritete u cilju ostvarivanja izravne koristi za građane;

3.      potvrđuje važnost koju pridaje „metodi Zajednice”, transparentnosti zakonodavnog postupka, demokratskom legitimitetu te ulozi i odgovornosti nacionalnih parlamenata;

4.      pozdravlja promjenu metode kojom se želi stvoriti preduvjete da se resursi ne troše na zastarjele ili neprimjerene zakonodavne prijedloge kojima se više ne može odgovoriti na prioritete i brige građana EU-a;

5.      stoga poziva na smanjenje troškova birokratskih opterećenja za 25 % i na uspostavu nezavisnog vanjskog tijela za regulatorni nadzor zajedničkog svim trima institucijama tijekom cjelokupnog političkog ciklusa, koje bi uključivalo nezavisne stručnjake te bi nadziralo procjene učinka tih institucija kako bi se izmjerili administrativno opterećenje i pripadajući troškovi novih prijedloga, uključujući obvezan test utjecaja zakonodavstva na mala i srednja poduzeća, a objema bi se mjerama pridonijelo smanjenju birokracije na svim razinama – europskoj, nacionalnoj i regionalnoj – te za sve gospodarske subjekte i građane u njihovu svakodnevnom životu, čime bi se pogodovalo otvaranju radnih mjesta;

6.      ustraje u potrebi da se postojeće zakonodavstvo u potpunosti, brzo i učinkovito provede i primjeni u područjima kao što su jedinstveno tržište, zakonodavstvo o okolišu, revidirana zajednička poljoprivredna politika (ZPP), zajednička ribarstvena politika (ZRP), kohezijska politika te financijski i bankovni sektor; poziva Komisiju da bolje nadzire tijek provedbe u državama članicama;

7.      smatra da se daljnji razvoj ekonomske i monetarne unije mora temeljiti na postojećem zakonodavstvu, kao što su paketi od šest mjera i dvije mjere te bankovna unija, i oblikovati u skladu s njime kako bi se ona u potpunosti i dosljedno primijenila u svim državama članicama, također smatra da treba dodatno unaprijediti demokratski legitimitet i utjecaj u radu u okviru gospodarskog upravljanja i Europskog semestra, da je potrebno provoditi parlamentarni nadzor na razinama donošenja i provedbe odluka, pri čemu bi nacionalni parlamenti trebali nadzirati nacionalne vlade;

8.      poziva na usvajanje kodeksa konvergencije kojim bi se odredili ključni ciljevi strukturnih reformi u razdoblju od pet godina, u sklopu redovnog zakonodavnog postupka, te koji bi uz godišnji pregled rasta trebao biti osnova za preporuke za pojedine zemlje;

9.      vjeruje da bi se na preispitivanje poreznih politika trebalo gledati kao na sastavni dio strukturnih reformi država članica te da bi poreznu politiku i politiku tržišnog natjecanja trebalo smatrati komplementarnima, na korist svih potrošača i građana EU-a, u cilju daljnje podrške otvaranju radnih mjesta; podržava premještanje poreznog opterećenja s rada na druge oblike održivog oporezivanja;

10.    smatra da je nadzor EU-a nad državnim potporama važan instrument u borbi protiv poreznih praksi kojima se narušava jedinstveno tržište;

11.    pozdravlja porezna mišljenja i naglašava da, ako se upotrebljavaju u legitimne svrhe kako bi se poboljšalo plaćanje poreza u državama članicama u kojima se odvijaju stvarna gospodarska aktivnost i stvaranje vrijednosti, porezna mišljenja predstavljaju važan instrument za jamčenje pravne sigurnosti gospodarskim subjektima i poduzećima, ali pritom naglašava da zloupotreba poreznih mišljenja kao sredstva za pregovaranje nije prihvatljiva;

12.    snažno podržava mjere za borbu protiv porezne prijevare i utaje poreza te naglašava da je potrebno učinkovitije iskoristiti novac poreznih obveznika i poduzeti daljnje korake u cilju zaštite financijskih interesa Unije koji bi trebali biti prioritet kako bi se zajamčila legitimnost potrošnje EU-a; stoga smatra da bi u radu Komisije poseban naglasak trebalo staviti na mjere za borbu protiv prijevare;

13.    s nestrpljenjem očekuje rezultate rada Skupine na visokoj razini za vlastita sredstva koji bi trebali biti predstavljeni na međuinstitucijskoj konferenciji 2016.; naglašava da se Komisija obvezala na temelju tih rezultata ocijeniti prikladnost novih vlastitih sredstava te da bi tu ocjenu trebalo provesti istovremeno s preispitivanjem/revizijom višegodišnjeg financijskog okvira 2016.; ponovno ističe svoju predanost reformi sustava vlastitih sredstava EU-a prije početka sljedećeg VFO-a kako bi sustav postao jednostavniji, pošteniji i transparentniji;

14.    naglašava da je potrebno konačno i nedvosmisleno riješiti stalan problem nepodmirenih računa na kraju godine, koji narušava vjerodostojnost EU-a; očekuje da će se broj tih računa smanjiti na održivu razinu do kraja 2016. zahvaljujući provedbi plana plaćanja za razdoblje od 2015. do 2016.; poziva Komisiju da pomno prati provedbu tog plana plaćanja i da pravovremeno predloži izmjene proračuna u slučaju da se odobreni iznosi plaćanja za 2016. pokažu nedostatnima;

15.    podsjeća Komisiju na njezino obećanje da će se boriti protiv sve većeg pritiska na vanjske granice EU-a, među ostalim poduzimanjem strogih mjera protiv nezakonite migracije, trgovanja ljudima i krijumčarenja ljudi te ističe da unapređenje upravljanja migracijama podrazumijeva bolje povezivanje migracijske politike EU-a s njezinom vanjskom politikom;

16.    podupire reviziju Međuinstitucionalnog sporazuma o boljoj izradi zakonodavstva te predloženu zajedničku izradu programa s Komisijom i Vijećem kako bi se poboljšala učinkovitost zakonodavnog postupka;

17.    podsjeća da bi Komisija najkasnije do kraja 2016. trebala predstaviti rezultate revizije funkcioniranja višegodišnjeg financijskog okvira (VFO-a) za razdoblje od 2014. do 2020. popraćene zakonodavnim prijedlogom o izmjeni Uredbe o VFO-u; naglašava da je jedan od glavnih zahtjeva Parlamenta u pregovorima o VFO-u bila obvezna zakonodavna revizija VFO-a; stoga pridaje izuzetnu važnost tom postupku te izražava svoju spremnost na konstruktivno djelovanje kako bi se pronašla rješenja za niz aktualnih pitanja, uključujući pitanja povezana s financiranjem jamstvenog fonda u sklopu Europskog fonda za strateška ulaganja;

DIO 2.

Novi poticaj za zapošljavanje, rast i ulaganja

18.    potiče Komisiju da finalizira paket mjera za mobilnost radnika, poduzme korake u cilju promicanja integracije i zapošljivosti europskih radnika te da se pozabavi problemima dugotrajno nezaposlenih osoba; odbacuje bilo kakve inicijative koje nisu u skladu s načelom supsidijarnosti, kao što su europski sustav naknada za nezaposlene, obvezujući socijalni pokazatelji za države članice te europska minimalna plaća ili dohodak;

19.    pozdravlja prijedlog Komisije o povezivanju novih poticaja za radna mjesta s rastom i ulaganjima; podsjeća da je u svim novim zakonodavnim prijedlozima potrebno zajamčiti odgovarajuću ravnotežu između fleksibilnosti i sigurnosti za poslodavce s jedne te zaposlenika s druge strane;

20.    zahtijeva poduzimanje konkretnih mjera u cilju iskorjenjivanja tvrdokornih oblika diskriminacije na tržištu rada, posebno one u pogledu starijih radnika, žena, radnika s invalidnošću i mladih;

21.    traži od Komisije da ojača i unaprijedi kvalitetu, učinkovitost i dostupnost obrazovnih sustava i sustava osposobljavanja u EU-u; smatra da bi posebnu pozornost trebalo posvetiti cjeloživotnom učenju, dvojnim sustavima, priznavanju diploma te pružanju potpore mjerama za smanjivanje stopa ranog prekida školovanja kako bi se osiguralo da učenici steknu osnovne vještine pismenosti određene u sklopu Programa za međunarodnu procjenu učenika (PISA) u nadležnosti OECD-a;

22.    traži od Komisije da, u sklopu strategije Europa 2020. za pametan, održiv i uključiv rast, nastavi ulagati napore u otvaranje radnih mjesta primjenjivanjem koncepta cirkularne ekonomije i postizanjem sinergija u morskom i pomorskom sektoru u cjelini (plavi rast);

23.    potiče Komisiju da predstavi višegodišnje planove za upravljanje koji služe kao jedan od glavnih instrumenata u provedbi reformirane zajedničke ribarstvene politike (ZRP) u cilju održivog iskorištavanja ribolovnih resursa, kao i zakonodavni okvir o tehničkim mjerama koji se očekuje već 2015. u sklopu redovnog zakonodavnog postupka;

24.    naglašava da se uspostava jedinstvene europske ekološke oznake za proizvode ribarstva i akvakulture, cilj koji je predviđen u okviru zajedničke organizacije tržišta, mora provoditi objavljivanjem izvješća i prijedloga Komisije;

25.    podsjeća na obećanje Komisije da će se koristiti svim dostupnim sredstvima, uključujući proračun EU-a, kako bi poticala otvaranje radnih mjesta i rast pametnim ulaganjem u tješnje partnerstvo s državama članicama, nacionalnim parlamentima, regijama i gradovima u cilju postizanja bolje provedbe postojećih politika i učinkovitosti mjera na terenu, posebno u korištenju sredstvima iz strukturnih i investicijskih fondova EU-a; naglašava da novo programsko razdoblje kohezijske politike, koja je čvrsto ukorijenjena u Europski semestar i postupak ekonomskog upravljanja, i dalje predstavlja glavni izvor takvih javnih ulaganja;

26.    pozdravlja predanost Komisije „boljoj regulativi”, kao i predloženu provjeru prikladnosti i evaluaciju ZPP-a u cilju smanjenja birokratskog tereta i uklanjanja regulatornih opterećenja; traži izlaganje prijedloga kojim bi se olakšala provedba reforme kako bi se zajamčilo održavanje administrativnog opterećenja za poljoprivrednike i vlasti država članica na minimalnoj razini te očuvanje ključne uloge ZPP-a u jamčenju sigurnosti hrane;

27.    poziva na učinkovito korištenje proračunskim sredstvima EU-a usredotočenjem na bolju provedbu postojećeg nadzora, evaluaciju nadzora, mjere za smanjivanje birokratskog opterećenja gdje je to moguće te na metode jamčenja učinkovitosti i dodane vrijednosti u korištenju novcem poreznih obveznika, također naglašava da bi učinkovitost trebala biti važnija od maksimalnog iskorištavanja odobrenih proračunskih sredstava;

28.    podržava napore Komisije u svim aktualnim bilateralnim i multilateralnim trgovinskim pregovorima u cilju postizanja pozitivnog ishoda u pogledu sveobuhvatnih i uzajamno korisnih trgovinskih sporazuma 2016., čime bi se znatno poboljšali trgovinski izgledi EU-a i mogućnosti za poduzeća iz EU-a diljem svijeta; ipak, smatra da EU treba ulagati trajne napore u iskorištavanje postupka koji je započet 2013. Paketom iz Balija, dogovorenim u sklopu kruga multilateralnih pregovora iz Dohe, i koji bi trebao predstavljati put prema svjetskoj ekonomskoj stabilnosti;

29.    smatra da je uklanjanje prepreka za trgovinu i ulaganja na svjetskoj razini i dalje ključni prioritet trgovinske strategije EU-a; u tom pogledu napominje da se u izvješću Komisije o preprekama u trgovini i ulaganju iz 2014. navodi da postoje znatne i neopravdane prepreke u trgovinskim odnosima EU-a s glavnim trećim zemljama; stoga ponavlja svoj poziv Komisiji da se posveti tom pitanju i da se bori protiv neopravdanih protekcionističkih mjera;

Povezano jedinstveno digitalno tržište

30.    naglašava da se novi prijedlog Komisije kojim bi se trebao zamijeniti prijedlog zajedničkog europskog zakona o prodaji robe – kao što je najavljeno u Komunikaciji o jedinstvenom digitalnom tržištu – mora temeljiti na stajalištu Parlamenta u prvom čitanju;

31.    poziva Komisiju da u obzir uzme aktualnu konvergenciju tehnologije u reviziji Direktive o audiovizualnim medijskim uslugama donošenjem primjerenih preporuka u cilju prilagodbe regulatornog okvira i njegovog usklađivanja s budućim zahtjevima;

32.    očekuje ambicioznu reviziju Direktive o univerzalnoj usluzi kako bi se ažurirala prava krajnjih korisnika;

Otporna energijska unija s naprednom klimatskom politikom

33.    zahtijeva pravovremenu reviziju Uredbe o sigurnosti opskrbe plinom i odluke o uspostavi mehanizma razmjene informacija s obzirom na međuvladine sporazume u području energetike;

34.    poziva Komisiju da predstavi niz zakonodavnih i nezakonodavnih inicijativa u cilju uspostavljanja ambicioznog klimatskog i energetskog okvira za 2030. kao doprinosa EU-a sklapanju globalnog klimatskog sporazuma ususret sastanku na vrhu Okvirne konvencije Ujedinjenih naroda o klimatskim promjenama u Parizu;

35.    poziva Komisiju da u potpunosti uključi Parlament u zajedničke napore u cilju borbe protiv globalnog zatopljenja, jamčeći da će se djelovanje protiv klimatskih promjena uzeti u obzir u svim politikama EU-a prilagođavanjem tih politika stvarnosti klimatskih promjena, te traži donošenje zakonodavnih prijedloga u cilju provedbe klimatskog i energetskog paketa za 2030. u sklopu redovnog zakonodavnog postupka;

36.    poziva na sveobuhvatnu strukturnu reformu sustava trgovanja emisijama (ETS) EU-a nakon 2020. u koji bi bilo potrebno uključiti konkretne i usklađene mjere u pogledu izmještanja emisija ugljika kako bi se zaštitila industrija EU-a uz osiguranje da za najučinkovitije države te mjere neće prouzročiti izravne ili neizravne troškove u okviru ETS-a te uzimajući u obzir promjenjive proizvodne razine;

37.    traži donošenje zakonodavnog prijedloga o distribuciji ciljeva emisije stakleničkih plinova u sektoru nepokrivenom sustavom trgovanja emisijama za 2030. te reviziju zakonodavnog okvira za energetsku učinkovitost, uključujući energetsku učinkovitost zgrada, Direktivu o energetskoj učinkovitosti i druge aspekte povezane s upravljanjem u sklopu okvira za razdoblje do 2030,. kao i reviziju Direktive o promicanju uporabe energije iz obnovljivih izvora kako bi se uspostavio sustav potpore EU-a za obnovljive izvore energije i popravila aktualna situacija gdje postoje brojni nacionalni sustavi potpore koji su se pokazali skupima i neučinkovitima u pogledu unutarnjeg energetskog tržišta;

38.    zahtijeva pošteno i učinkovito određivanje cijena za održivi promet koje će se postići revizijom Direktive o eurovinjeti i okvira namijenjenog promicanju europskog elektroničkog sustava naplate cestarine, te izradu glavnog plana za pokretanje kooperativnih inteligentnih prometnih sustava;

39.    zahtijeva reviziju Direktive o promicanju čistih i energetski učinkovitih vozila u cestovnom prijevozu i reviziju pravila o pristupu tržištu u cestovnom prijevozu kako bi se poboljšala njegova energetska učinkovitost;

40.    pozdravlja prijedlog Komisije o paketu za kvalitetu zraka te aktualnu provedbu Uredbe REACH;

41.    poziva na pažljiviji i uravnoteženiji pristup u pogledu mjera za ekološki dizajn, koje su u prošlosti doprinijele rastućem skepticizmu javnosti prema propisima donesenim na europskoj razini, i smatra da se taj pristup treba temeljiti na potencijalu tih mjera u pogledu uštede energije i na njihovoj tržišnoj važnosti, a da se time ne utječe na navike građana; snažno podržava jasno označivanje energetske učinkovitosti kako bi se potrošačima omogućio izbor i inzistira na novom prijedlogu u pogledu paketa o cirkularnoj ekonomiji;

42.    ističe da je potrebno hitno revidirati Direktivu o tkivima i stanicama kako bi je se uskladilo s Poveljom Europske unije o temeljnim pravima, pogotovo u pogledu načela o neplaćenom darivanju; smatra da isto vrijedi i za Uredbu o naprednim terapijama, koja treba postati bolje primjenjiva na mala i srednja poduzeća; naglašava Komisiji da je potrebno sastaviti prijedlog za ujednačeniji pristup procjeni zdravstvenih tehnologija (HTA) za lijekove, kojim se neće povećati administrativno opterećenje, već će se to opterećenje smanjiti za poduzeća i nadležna tijela država članica, koja će takvu procjenu trebati odraditi samo jednom, na europskoj razini, a ne u 28 država članica; očekuje pravovremeno donošenje sekundarnog zakonodavstva sadržanog u Direktivi o duhanskim proizvodima; ističe da bi borba protiv otpornosti na antimikrobne lijekove Komisiji trebala biti prioritet i traži iznošenje konkretnih zakonodavnih prijedloga za rješavanje tih ozbiljnih problema, uz postojeće prijedloge u području veterinarstva; također traži da se pozornost više usmjeri na humanu medicinu, na primjer u obliku instrumenta za reguliranje primjene antibiotika kod ljudi koji bi bio sličan onom već predloženom za antibiotike u području veterinarstva;

43.    poziva Komisiju da zbog ozbiljnih problema do kojih neprestano dolazi pri provedbi Uredbe (EZ) br. 1924/2006 o prehrambenim i zdravstvenim tvrdnjama koje se navode na hrani, uključujući probleme narušavanja tržišnog natjecanja, preispita znanstvenu osnovu te Uredbe i, prema potrebi, izbaci koncept prehrambenih profila ili Uredbu u cijelosti stavi izvan snage; smatra da su ciljevi te Uredbe, poput jamčenja točnosti podataka o hrani te posebnog označavanja podataka o udjelu masti, šećera i soli, sada uređeni Uredbom (EU) br. 1169/2011 o informiranju potrošača o hrani;

44.    očekuje konačno donošenje zakonodavnog prijedloga o zdravlju životinja, zdravlju biljaka, službenim nadzorima, novoj hrani, kloniranju, veterinarsko-medicinskim proizvodima i hrani za životinje s dodanim lijekovima;

Bolje povezano i pravednije unutarnje tržište s jačim industrijskim temeljima

45.    zahtijeva detaljnu analizu tržišta, uključujući trenutačno stanje, kako bi se ustanovilo postoji li potreba za djelovanjem u pogledu tih usluga te u kojem obliku ili su provedba i reinterpretacija postojećeg zakonodavstva (uključujući Direktivu o uslugama i Direktivu o koncesijama) zaista razmjerne;

46.    zahtijeva reviziju Direktive o prospektu, prijedlog o visokokvalitetnoj sekuritizaciji i prijedlog o oporavku i sanaciji infrastruktura financijskog tržišta;

Razuman i uravnotežen sporazum o slobodnoj trgovini s SAD-om

47.    ističe geopolitičku i stratešku važnost transatlantskog partnerstva za trgovinu i ulaganja, najvažnijeg projekta EU-a i SAD-a u novije vrijeme, koji će, ako bude uspješno zaključen, iznova ojačati transatlantsko partnerstvo u cijelosti, a ne samo njegov trgovinski aspekt, te koji će postavljanjem globalnih trgovinskih pravila za buduće ponovno pokretanje procesa učinkovite multilateralne liberalizacije označiti prekretnicu u institucionalizaciji jačeg partnerstva na globalnoj razini; u tom kontekstu podržava napore koje pregovarač EU-a ulaže u cilju postizanja ambicioznog sporazuma u korist obje strane kojim će se znatno smanjiti carinske i necarinske prepreke uz potpuno poštovanje socijalnih i ekoloških normi EU-a te normi EU-a u pogledu sigurnosti potrošača;

Područje pravosuđa i temeljnih prava utemeljeno na uzajamnom povjerenju

48.    ističe da postoji potreba za prijedlogom Komisije o zajedničkim minimalnim standardima za građanske postupke i za revizijom Uredbe Bruxelles II. s posebnim naglaskom na prekograničnoj roditeljskoj odgovornosti;

49.    napominje da je u vezi s tim zaprimljen znatan broj predstavki u kojima je prijavljeno kršenje Uredbe Bruxelles II.; stoga apelira na Komisiju da uz pomoć sustava posredovanja spriječi „otmice djece” i da potiče posebnu obuku za posrednike i suce uključene u međudržavne postupke koji se tiču djece, te potiče države članice da omoguće da slučajeve otmice djece centralizirano obrađuju specijalizirani sudovi;

50.    zahtijeva finaliziranje Europskog zakona o dostupnosti;

51.    ponavlja da Komisija treba zajamčiti cjelovitu provedbu zakonodavstva EU-a unutar rokova za prijenos te poziva Komisiju da poduzme odgovarajuće mjere protiv onih država članica koje nisu pravilno prenijele Direktivu o seksualnom zlostavljanju djece; poziva Komisiju da poduzme daljnje zakonodavne mjere u pogledu seksualnog zlostavljanja djece na internetu;

52.    potiče Komisiju da i dalje jamči pravilnu provedbu zakonodavstva EU-a u području pravosuđa te da sustavnije radi na pravosudnoj suradnji u građanskim i kaznenim stvarima i na daljnjem razvoju europskog područja pravde;

53.    poziva Komisiju da se posveti rješavanju problema postojećih razlika u plaćama između muškaraca i žena i sve većih razlika u mirovinama između muškaraca i žena, koje su u EU-u 2014. u prosjeku iznosile 39 %;

54.    očekuje od Komisije da 2017. godinu proglasi godinom posvećenom zaustavljanju nasilja nad ženama te da pojača napore u pogledu sprečavanja i suzbijanja trgovanja ljudima te u pogledu zaštite žrtava takve trgovine; u tom pogledu poziva Komisiju da pokrene postupak za pristupanje EU-a Konvenciji Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i obiteljskog nasilja (Konvencija iz Istanbula);

55.    ustraje u tomu da je potrebno nastaviti raditi na postizanju jednake zastupljenosti spolova preuzimanjem obveza u postupku donošenja gospodarskih odluka poziva Komisiju da posveti pozornost čimbenicima zbog kojih se žene teže odlučuju na ulazak u poduzetništvo, da promiče pristup financiranju, osposobljavanju i uslugama podrške za žene u poduzetništvu, te da potiče Vijeće i pomaže mu u cilju usvajanja jedinstvenog stajališta o prijedlogu za takozvanu „direktivu o ženama u upravnim odborima”;

Put prema novoj migracijskoj politici

56.    ponovno poziva Komisiju da iznese novi zakonodavni prijedlog o paketu o pametnim granicama čim pilot projekt bude dovršen, u cilju ubrzavanja, olakšavanja i jačanja postupka graničnih provjera za strance koji putuju u EU; ističe da EU mora biti usmjeren na modernije i učinkovitije upravljanje granicama tako što će se koristiti najnovijom tehnologijom, istovremeno pružajući građanima odgovarajuću zaštitu;

57.    ističe potrebu da se ojača europsko djelovanje u pogledu nedavnih tragedija u Mediteranu, uključujući odlučnije mjere kako bi se spriječili smrtni slučajevi na moru, dala podrška onima koji traže međunarodnu zaštitu, zajamčila zaštita granica EU-a, stalo na kraj onima koji trguju ljudima i poboljšala suradnja s trećim zemljama;

Jači globalni akter

58.    traži reviziju europske politike susjedstva u kojoj bi se trebalo pozabaviti sljedećim točkama:

(a)  jasno razlikovanje politike proširenja i politike susjedskih odnosa,

(b)  diferencijacija i pristup „više za više”,

(c)  angažiranje koje nije ograničeno samo na susjedne države;

(d)  podrška demokraciji, reformi pravosuđa, vladavini prava i izgradnji institucionalnih kapaciteta,

(e)  raznolika ponuda: prioritetni sektori,

(f)   sigurnosni aspekt,

(g)  poticanje regionalne integracije;

59.    ističe važnost podupiranja zajedničke sigurnosne i obrambene politike (ZSOP) istinskim unutarnjim tržištem za obranu i sigurnost, jačom suradnjom između europskih obrambenih industrija, konkurentnom tehnološkom i industrijskom bazom europskog obrambenog sektora te pristupom istraživanju, razvoju i javnoj nabavi u području sigurnosti i obrane koji je više temeljen na suradnji; ističe da je potrebno da Komisija iznese prijedlog o uspostavi sustava za sigurnu nabavu na razini Europe, koji je ključan pri razvoju, održavanju i prijenosu ključnih obrambenih kapaciteta te uz to predstavlja izraz solidarnosti i povjerenja među državama članicama; izražava punu podršku pokretanju pripremnih radnji za istraživanje u području obrane povezano sa ZSOP-om i pokretanju pilot projekta koji je predložio Parlament;

60.    traži od Komisije da zajamči pravilnu provedbu akcijskog plana za ljudska prava i demokraciju (2015. – 2019.) pod naslovom „Ljudska prava kao glavni dio programa EU-a”

61.    poziva na to da se naglasak stavi na međureligijski dijalog kojim se želi analizirati i razumjeti razvoj događaja u području religija u cilju promicanja tolerancije i aktivnog sudjelovanja u sklopu vanjske politike EU-a protiv nasilnog i ekstremističkog radikalizma;

62.    ističe važnost jamčenja da sve delegacije EU-a aktivno promiču demokraciju, vladavinu prava i poštovanje univerzalnosti i nedjeljivosti ljudskih prava i temeljnih sloboda, vodeći pritom računa o strategijama u pogledu ljudskih prava koje su specifične za dotične države;

63.    ističe da su u pogledu paketa za zrakoplovstvo ključni prioriteti strategija za konkurentnost, revizija Uredbe (EZ) br. 868/2004 koja se bavi nepravednim određivanjem cijena u zračnom prometu te revizija Uredbe (EZ) br. 216/2008 o osnivanju Europske agencije za sigurnost zračnog prometa;

64.    ističe da je Uredba o nezakonitom, neprijavljenom i nereguliranom ribolovu polučila uspjeh i da bi se s njezinom provedbom trebalo nastaviti i 2016.; poziva Komisiju da zajamči koherentnost svih politika EU-a, uključujući zajedničku ribarstvenu politiku i trgovinsku politiku;

65.    napominje da nezakonit protok kapitala iz zemalja u razvoju iznosi bilijun USD godišnje, što je gotovo 10 puta više od ukupno dodijeljene službene razvojne pomoći; mišljenja je da se zbog toga razvojnu pomoć mora usmjeriti na napore u pogledu promicanja odgovornog upravljanja, uspostave vladavine prava, borbe protiv korupcije i povećanja transparentnosti i odgovornosti svih dionika, uključujući nacionalne vlade zemalja u razvoju i privatni sektor; stoga traži od Komisije da razvije sveobuhvatnu strategiju i akcijski plan za rješavanje tog pitanja u zemljama u razvoju;

66.    traži od Komisije da provede prvu procjenu instrumenata temeljenih na pravima u području razvojne suradnje, uključujući njihovu primjenu, konkretne mjere poduzete u tom području i učinak primjene pristupa temeljenog na pravima; podsjeća da je cilj tog pristupa integrirati sva načela o ljudskim pravima u operativne aktivnosti EU-a za razvoj, obuhvaćajući aranžmane, i u središnjici i na terenu, za usklađivanje ljudskih prava i aktivnosti razvojne suradnje, te upotreba dijaloga o ljudskim pravima i uvjetovanja kao poluge, na pozitivan ili negativan način (kao poticaj ili obeshrabrenje), kako bi se potaklo poštovanje načela ljudskih prava i standarda povezivanjem pružanja pomoći s poštovanjem tih načela;

67.    žali zbog činjenice što je obrazovanje, kojim se omogućuje zaštita djece u hitnim i kriznim situacijama, uključujući prirodne katastrofe, i dalje najslabije financiran sektor, unatoč tomu što se procjenjuje da 101 milijun djece školske dobi ne ide u osnovnu školu, od čega gotovo 60 milijuna njih živi u 33 zemlje u kojima se trenutačno odvijaju oružani sukobi; stoga zahtijeva da se odgovori na potrebu za većom koherentnošću politika EU-a, kao i na potrebu za premošćivanjem jaza između humanitarne i razvojne pomoći, tako da se poveže pomoć, obnova i razvoj;

68.    skreće pozornost na činjenicu da su mala i srednja poduzeća pokretačka snaga za stvaranje radnih mjesta i bogatstva u zemljama u razvoju s obzirom na to da se u njima otvara 90 % radnih mjesta; potiče mjere za ublažavanje pretjeranog regulatornog opterećenja malih i srednjih poduzeća u zemljama u razvoju, za promicanje poduzetničkog i inovativnog duha u tom kontekstu te za daljnje poboljšavanje pristupa mikrokreditima i mikrofinanciranju;

69.    podržava uključivanje pitanja invalidnosti u razvojnu suradnju, u skladu s Konvencijom UN-a o pravima osoba s invaliditetom, uzimajući u obzir činjenicu da nerazmjeran broj ljudi s invaliditetom živi u zemljama u razvoju te da su mnogi od njih marginalizirani, žive u ekstremnom siromaštvu i ne mogu ostvariti sva ljudska prava, te ističe da je europska godina za razvoj jedinstvena prilika za zagovaranje prava i potreba svih ljudi, uključujući one najranjivije i najviše marginalizirane, a posebno osobe s invaliditetom, uključujući djecu, mlade i žene s invaliditetom;

Unija demokratskih promjena

70.    poziva Komisiju da uskladi zakonodavstvo u pogledu svih pred-lisabonskih dokumenata u postupku (pod regulatornim postupkom s nadzorom) s Ugovorom iz Lisabona kada je riječ o delegiranim i provedbenim aktima;

71.    ponovno traži od Komisije da, na osnovi članka 298. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, podnese prijedlog uredbe o europskom zakonu o administrativnom postupku;

72.    poziva Komisiju da ispita nizak postotak uspješnih europskih građanskih inicijativa (EGI), zbog kojeg građani slabije prihvaćaju taj instrument transnacionalne participativne demokracije te da zajamči da su odluke o prihvatljivosti EGI-ja u skladu s pravnom nadležnosti EU-a, te očekuje od Komisije da zajamči odgovarajuće praćenje svakog uspješnog EGI-ja s obzirom na to da se na to obavezala, te da se, u širem smislu, pozabavi sa nedostacima i ograničenjima tog instrumenta uz pomoć hitne revizije Uredbe o europskoj građanskoj inicijativi kako bi ona postala vjerodostojan instrument oblikovanja programa;

73.    poziva Komisiju da temeljitije prouči navodna kršenja prava EU-a prijavljena u predstavkama, te istovremeno ojača ovlast zajedničkog nadzora Parlamenta i Komisije kada je riječ o prenošenju i provedbi prava EU-a u državama članicama, da blisko i pravovremeno surađuje u relevantnim istragama, te da, ako je potrebno, u suradnji s Parlamentom uz punu transparentnost pokrene postupak zbog povrede; nadalje smatra da se Međuinstitucijskim sporazumom treba odrediti obveza za javne vlasti da temeljito i odgovorno, unutar tri mjeseca, odgovore na istragu Parlamenta u pogledu predstavki građana EU-a;

74.    traži od Komisije da u kontekstu Programa za primjerenost i učinkovitost propisa (REFIT) predstavi ambiciozan popis zakonodavstva i prijedloga koji će se revidirati ili staviti izvan snage ako se njihova primjerenost ili dodana vrijednost EU-a više ne podrazumijeva;

75.    napominje da je u tijeku realizacija preuzete političke obveze potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku o bliskoj suradnji s Parlamentom, a posebno s njegovim Odborom za vanjske poslove (npr. prije i poslije sjednica Odbora za vanjske poslove);

76.    nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Komisiji.

 

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti