Процедура : 2015/2723(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0657/2015

Внесени текстове :

B8-0657/2015

Разисквания :

Гласувания :

PV 09/07/2015 - 12.11
CRE 09/07/2015 - 12.11
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0275

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 143kWORD 75k
Вж. също предложението за обща резолюция RC-B8-0657/2015
1.7.2015
PE559.017v01-00
 
B8-0657/2015

за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност

съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността


относно положението в Бурунди (2015/2723(RSP))


Чарлз Танък, Марк Демесмакер, Джефри Ван Орден от името на групата ECR

Резолюция на Европейския парламент относно положението в Бурунди (2015/2723(RSP))  
B8-0657/2015

Европейският парламент,

–       като взе предвид своите предишни резолюции относно Бурунди,

–       като взе предвид Споразумението от Котону,

–       като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека,

–       като взе предвид Международния пакт за граждански и политически права,

–       като взе предвид Африканската харта за правата на човека и народите,

–       като все предвид Африканската харта за демокрация, избори и управление,

–       като взе предвид Споразумението за мир и помирение от Аруша,

–       като взе предвид комюникето на Съвета за мир и сигурност на Африканския съюз от 13 юни 2015 г.,

–       като взе предвид изявленията на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност от 28 май 2015 г. относно спирането на мисията за наблюдение на изборите в Бурунди,

–       като взе предвид изявленията на говорителя на ЕСВД от 5 и 17 юни 2015 г. относно Бурунди,

–       като взе предвид заключенията на Съвета от 18 май 2015 г. и 22 юни 2015 г. относно Бурунди,

–       като взе предвид изявлението на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност от 10 юни 2015 г. относно положението в Бурунди,

–       като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

A.     като има предвид,че Бурунди е в криза от края на април поради опитите на президента Нкурунзиза да се кандидатира за трети петгодишен мандат в нарушение на споразумението от Аруша и Конституцията на Бурунди;

Б.     като има предвид, че тези опити за задържане на власт предизвикаха сериозно разделение в обществото и политиката; като има предвид, че дори в рамките на управляващата партия Национален съвет за защита на демокрацията – Сили за защита на демокрацията (CNDD-FDD), основен член, вторият вицепрезидент на страната, Жерве Руфийкири, настоятелно призовава президента да „постави интересите на народа на Бурунди над личните си интереси и да отмени своята кандидатура за президент, тъй като тя е в нарушение на Конституцията“, и поиска убежище в Белгия;

В.     като има предвид, че около 70 души бяха убити по време на седмиците на протести срещу третия мандат, подложени на брутални репресии, които доведоха до изселване на над 110 000 граждани на Бурунди в съседните държави Танзания, Руанда и Демократична република Конго;

Г.     като има предвид, че ГД „Хуманитарна помощ и гражданска защита“ на Комисията вече отпусна 1,5 милиона евро за посрещане на непосредствените нужди на бурундийските бежанци, пристигащи в Руанда;

Д.     като има предвид, че в съобщение, публикувано на 9 юни 2015 г., върховният комисар на ООН по правата на човека изрази тревога от все по-насилствените и застрашаващи действия на проправителствените милиции и настойчиво призова властите да предприемат незабавни и конкретни мерки за възпирането им;

Е.     като има предвид, че управляващата партия на Бурунди бойкотира възобновяването на кризисните разговори, водени с посредничеството на ООН;

Ж.    като има предвид, че ограниченията, наложени на медиите, са почти абсолютни в резултат от закриването на частните радио- и телевизионни оператори в средата на май, масовото изселване на журналистите и постоянните заплахи срещу онези, които все още са в Бурунди;

З.      като има предвид, че на 1 юни 2015 г. заместник-председателят и комисарят по административните и финансови въпроси на Независимата национална избирателна комисия (ННИК) подадоха оставка от заеманите от тях длъжности, като заявиха, че „господстващата политическа и свързана със сигурността ситуация не осигурява необходимите условия“ за провеждането на свободни, честни и надеждни избори и че президентският указ от 30 май 2015 г. е въвел промени в процеса на вземане на решения на ННИК, в резултат на които вече не е необходимо тези решения да се вземат с консенсус;

И.     като има предвид, че в понеделник, на 29 юни 2015 г. в Бурунди се проведоха местни и парламентарни избори преди президентските избори на 15 юли въпреки предупреждението на Африканския съюз и на Източноафриканската общност (ИАО), че „условия за провеждане на избори в момента не съществуват“, и въпреки призива на срещата на върха на ИАО за отлагането на изборите за срок, не по-дълъг от конституционния мандат на настоящите власти, и за прекратяване на насилието, за да бъдат създадени благоприятни условия за провеждането на свободни, честни и надеждни избори;

Й.     като има предвид, че настоящата ситуация оказва въздействие върху икономическия и социалния живот на гражданите на Бурунди; като има предвид, че повечето училища и университети са затворени поради съпроводените с насилие демонстрации в столицата Буджумбура, че местната валута е обезценена, безработицата е нараснала, а данъчните приходи са намалели вследствие на затварянето на търговските центрове и спада в търговията със съседните държави;

1.      счита, че изборите, проведени в Бурунди на 29 юни 2015 г., не могат да бъдат определени като свободни, честни, надеждни и приобщаващи, тъй като изборният процес е бил сериозно опорочен от ограниченията, наложени на независимите медии, прекомерното използване на сила срещу демонстрантите, климата на сплашване на опозиционните партии и гражданското общество и липсата на доверие в изборните органи, и настоятелно призовава бурундийските власти да отложат президентски избори, насрочени за 15 юли 2015 г., и да включат всички заинтересовани страни в усилия за създаване на среда, благоприятна за един мирен, надежден, свободен и честен изборен процес;

2.      настоятелно призовава всички заинтересовани страни в Бурунди да възобновят диалога по всички области на разногласие между страните възможно най-скоро, тъй като единствено диалогът и консенсусът, основани на спазването на споразумението от Аруша и Конституцията на Бурунди, могат да проправят пътя за трайно политическо решение, чрез което да се консолидират и опазят мирът и сигурността в Бурунди и стабилността в региона на Големите африкански езера, да се задълбочат демокрацията и принципите на правовата държава и да се възстанови мирната и безопасна среда за насърчаване на завръщането на бежанците;

3.      припомня задълженията съгласно Споразумението от Котону по отношение на зачитането на правата на човека, демократичните ценности и принципите на правовата държава, както и възможността да се започнат процедурите на консултации, предвидени в споразумението, включително в член 96 от него;

4.      призовава заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност да подкрепи усилията за посредничество, полагани от Африканския съюз, ИАО и ООН;

5.      изисква от Комисията да гарантира, че Генерална дирекция „Хуманитарна помощ и гражданска защита“ ще продължава да наблюдава внимателно положението, и да обмисли отпускането на допълнителна хуманитарна помощ за посрещане на потребностите на бурундийските бежанци в съседните страни;

6.      припомня решителността, изразена от Съвета в заключенията му от 22 юни 2015 г., за приемането при необходимост на целенасочени ограничителни мерки срещу лица, чиито действия е възможно да са довели или да доведат до прояви на насилие и репресии и до сериозни нарушения на правата на човека и/или биха могли да възпрепятстват търсенето на политическо решение в рамката, предложена от Африканския съюз и ИАО;

7.      възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, държавите членки, правителството на Бурунди, Африканския съюз, Източноафриканската общност, генералния секретар на ООН, съпредседателите на Съвместната парламентарна асамблея на страните от АКТБ и ЕС и на Панафриканския парламент.

 

Правна информация - Политика за поверителност