Procedure : 2015/2723(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0657/2015

Indgivne tekster :

B8-0657/2015

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 09/07/2015 - 12.11
CRE 09/07/2015 - 12.11
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2015)0275

FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 132kWORD 62k
Se også det fælles beslutningsforslag RC-B8-0657/2015
1.7.2015
PE559.017v01-00
 
B8-0657/2015

på baggrund af redegørelse fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik

jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2


om situationen i Burundi (2015/2723(RSP))


Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Geoffrey Van Orden for ECR-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om situationen i Burundi (2015/2723(RSP))  
B8‑0657/2015

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til sine tidligere beslutninger om Burundi,

–       der henviser til Cotonou-aftalen,

–       der henviser til verdenserklæringen om menneskerettigheder,

–       der henviser til den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder,

–       der henviser til det afrikanske charter om menneskers og folks rettigheder,

–       der henviser til det afrikanske charter om demokrati, valg og regeringsførelse,

–       der henviser til Arusha-freds- og forsoningsaftalen,

–       der henviser til pressemeddelelse af 13. juni 2015 fra Den Afrikanske Unions Freds- og Sikkerhedsråd,

–       der henviser til redegørelse fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik af 28. maj 2015 om udsættelsen af valgobservationsmissionen til Burundi,

–       der henviser til erklæringer af 5. og 17. juni 2015 fra EU-Udenrigstjenestens talsmand om Burundi,

–       der henviser til Rådets konklusioner om Burundi fra den 18. maj og den 22. juni 2015,

–       der henviser til erklæringen af 10. juni 2015 fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik om situationen i Burundi,

–       der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.     der henviser til, at Burundi har været i krise siden slutningen af april på grund af præsident Nkurunzizas forsøg på at få en tredje mandatperiode i strid med Arusha-aftalen und Burundis forfatning;

B.     der henviser til, at dette forsøg på at klynge sig til magten har fremkaldt en alvorlig splittelse i samfundet og det politiske liv; der henviser til, at selv inden for det regerende CNDD-FDD-parti, har et fremtrædende medlem, landets anden vicepræsident, Gervais Rufykiri, indtrængende opfordret præsidenten til at sætte det burundiske folks interesser over sine personlige interesser og trække sin kandidatur tilbage, fordi den er i strid med forfatningen, hvorefter han har søgt tilflugt i Belgien;

C.     der henviser til, at omkring 70 mennesker er blevet dræbt under ugelange protester mod den tredje mandatperiode, som blev brutalt undertrykt, hvilket har udløst en masseflugt på over 110.000 burundier til nabolandene Tanzania, Rwanda og Den Demokratiske Republik Congo (DRC);

D.     der henviser til, at Kommissionens Generaldirektorat for Humanitær Bistand og Civilbeskyttelse allerede har frigjort 1,5 mio. euro til at dække de umiddelbare behov hos de burundiske flygtninge, der ankommer i Rwanda;

E.     der henviser til, at FN's højkommissariat for menneskerettigheder i et kommuniké den 9. juni 2015 udtrykte ængstelse over de stadigt mere voldelige og truende aktioner, der blev udført af regeringsvenlige militser og indtrængende opfordrede myndighederne til omgående at træffe konkrete foranstaltninger til at tøjle dem;

F.     der henviser til, at Burundis regerende parti har boykottet genoptagelsen af de af FN ledede kriseforhandlinger;

G.     der henviser til, at undertrykkelsen af medierne er næsten total, som følge af lukningen af privatejede radio/tv-tjenester i midten af maj, den massive journalistflugt og den konstante trussel mod de journalister, der stadig befinder sig i Burundi;

H.     der henviser til, at næstformanden for den nationale uafhængige valgkommission (INEC), og det medlem, der er ansvarlig for denne kommissions forvaltning og finansiering, den 1. juni 2015 trådte tilbage fra deres hverv under henvisning til, at den herskende politiske og sikkerhedsmæssige situation ikke gav de nødvendige betingelser for at afholde et frit, retfærdigt og troværdigt valg, og der henviser til, at et præsidentdekret af 30. maj 2015 har indført ændringer i INEC's beslutningsproces, således at afgørelser ikke længere behøver at blive vedtaget med konsensus;

I.      der henviser til, at Burundi afholdt lokal- og parlamentsvalg mandag den 29. juni 2015, før præsidentvalget den 15. juli, trods advarsler fra både Den Afrikanske Union og Det Østafrikanske Fællesskab (ØAF) om, at "der i øjeblikket ikke eksisterer betingelser for at afholde valg", og opfordringer fra ØAF's topmøde til at udsætte valget for en periode, der ikke oversteg de nuværende myndigheders forfatningsmæssige mandat, og til at standse volden med henblik på at skabe betingelser, der kunne føre til tilrettelæggelse af et frit, retfærdigt og troværdigt valg;

J.      der henviser til, at den nuværende situation har indvirkning på den burundiske befolknings økonomiske og sociale liv; der henviser til, at de fleste skoler og universiteter er lukket på grund af voldsomme demonstrationer i hovedstaden, Bujumbura, at den lokale valuta en blevet nedskrevet, arbejdsløsheden er steget, og skatteprovenuet er faldet som følge af lukningen af handelscentre og nedgangen i handlen med nabostaterne;

1.      mener, at det valg, der blev afholdt i Burundi den 29. juni 2015, ikke kan betragtes som frit, retfærdigt og inklusivt, fordi valgprocessen blev alvorligt skæmmet af restriktioner på uafhængige medier, overdreven magtanvendelse over for demonstranter, et intimiderende klima for oppositionspartier og civilsamfund og manglende tillid til valgmyndighederne, og opfordrer de burundiske myndigheder til at udsætte deres præsidentvalg den 15. juli 2015 og inddrage alle interesserede parter i bestræbelserne på at skabe et miljø, der kan føre til en fredelig, troværdig, fri og retfærdig valgproces;

2.      opfordrer alle interesserede parter i Burundi til hurtigst muligt at genoptage dialogen på alle de områder, som parterne er uenige om, fordi kun dialog og konsensus baseret på respekt for Arusha-aftalen og Burundis forfatning kan bane vejen for en varig politisk løsning, der kan konsolidere og bevare fred og sikkerhed i Burundi og stabilitet i De Store Søers Område, udbygge demokrati og retsstatslighed og genoprette et fredeligt og sikkert miljø med henblik på at opmuntre flygtningene til at vende tilbage;

3.      minder om forpligtelserne i henhold til Cotonou-aftalen med hensyn til respekt for menneskerettighederne, de demokratiske værdier og retsstatsforhold samt om muligheden for at indlede de konsultationsprocedurer, der er omhandlet i aftalen, bl.a. i artikel 96;

4.      opfordrer næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik til at støtte de mæglingsbestræbelser, der udfoldes af Den Afrikanske Union, EAC og FN;

5.      opfordrer Kommissionen til at sikre, at dens Generaldirektorat for Humanitær Bistand og Civilbeskyttelse fortsat nøje overvåger situationen, og til at overveje yderligere humanitær bistand for at imødekomme behovet hos de burundiske flygtninge i nabolandene;

6.      minder om den beslutsomhed, som Rådet gav udtryk for i sine konklusioner af 22. juni 2015, med hensyn til om nødvendigt at vedtage målrettede restriktive foranstaltninger mod dem, hvis handlinger kunne have ført eller kunne føre til voldshandlinger og undertrykkelse og alvorlige krænkelser af menneskerettighederne, og/eller kunne hæmme bestræbelserne på at finde en politisk løsning inden for de af Den Afrikanske Union og EAC foreslåede rammer;

7.      pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, medlemsstaterne, Burundis regering, Den Afrikanske Union, Det Østafrikanske Fællesskab, FN's generalsekretær, formændene for Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU og Det Panafrikanske Parlament.

 

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik