Menettely : 2015/2723(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0657/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0657/2015

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 09/07/2015 - 12.11
CRE 09/07/2015 - 12.11
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0275

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 128kWORD 66k
Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-0657/2015
1.7.2015
PE559.017v01-00
 
B8-0657/2015

komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta

työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti


Burundin tilanteesta (2015/2723(RSP))


Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Geoffrey Van Orden ECR-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma Burundin tilanteesta (2015/2723(RSP))  
B8‑0657/2015

Euroopan parlamentti, joka

–       ottaa huomioon aikaisemmat päätöslauselmansa Burundista,

–       ottaa huomioon Cotonoun sopimuksen,

–       ottaa huomioon ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen,

–       ottaa huomioon kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen,

–       ottaa huomioon ihmisoikeuksia ja kansojen oikeuksia koskevan Afrikan peruskirjan,

–       ottaa huomioon demokratiaa, vaaleja ja hallintoa koskevan Afrikan peruskirjan,

–       ottaa huomioon Arushan rauhaa ja sovinnontekoa koskevan sopimuksen,

–       ottaa huomioon Afrikan unionin rauhan ja turvallisuuden neuvoston 13. kesäkuuta 2015 antaman kommunikean,

–       ottaa huomioon komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan 28. toukokuuta 2015 antaman julkilausuman Burundin vaalitarkkailuvaltuuskunnan toiminnan keskeyttämisestä,

–       ottaa huomioon Euroopan ulkosuhdehallinnon tiedottajan 5. ja 17. kesäkuuta 2015 Burundista antamat lausunnot,

–       ottaa huomioon 18. toukokuuta 2015 ja 22. kesäkuuta 2015 annetut neuvoston päätelmät Burundista,

–       ottaa huomioon komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan 10. kesäkuuta 2015 Burundin tilanteesta antaman julkilausuman,

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.     toteaa, että Burundi on ollut kriisissä huhtikuun lopun jälkeen presidentti Nkurunzizaan asetuttua ehdolle kolmanneksi viiden vuoden pituiseksi kaudeksi, mikä on vastoin Arushan sopimusta sekä Burundin perustuslakia;

B.     toteaa, että tämä yritys säilyä vallassa on aiheuttanut vakavan jakautumisen sekä yhteiskunnassa että politiikassa; toteaa, että myös keskeinen hallitsevan CNDD-FDD-puolueen jäsen, maan toinen varapresidentti Gervais Rufykiri, joka myöhemmin haki turvapaikkaa Belgiasta, kehotti presidenttiä asettamaan Burundin kansan edun omien henkilökohtaisten etujensa edelle ja vetäytymään presidenttikilvasta, koska se rikkoo perustuslakia;

C.     toteaa, että noin 70 henkeä on kuollut viikkoja kestäneissä kolmannen kauden vastaisissa protesteissa, jotka on tukahdutettu raa’asti, mikä on johtanut yli 110 000 burundilaisen maastamuuttoon naapurimaihin Tansaniaan, Ruandaan ja Kongon demokraattiseen tasavaltaan;

D.     panee merkille, että komission humanitaarisen avun ja pelastuspalveluasioiden pääosasto on jo osoittanut 1,5 miljoonaa euroa Ruandaan saapuvien burundilaispakolaisten välittömiin tarpeisiin;

E.     panee merkille, että YK:n ihmisoikeuksien erityisedustaja ilmaisi 9. kesäkuuta 2015 annetussa kommunikeassa syvän huolensa hallitusta tukevien sotilaallisten joukkojen yhä väkivaltaisemmasta ja uhkaavammasta toiminnasta ja kehotti viranomaisia toteuttamaan välittömästi konkreettisia toimia näiden joukkojen hillitsemiseksi;

F.     panee merkille, että Burundin valtapuolue on boikotoinut YK:n sovittelemien kriisineuvotteluiden uutta käynnistämistä;

G.     toteaa, että tiedotusvälineiden tukahduttaminen on lähes täydellistä, kun toukokuun puolivälissä suljettiin yksityisomistuksessa olleet lähetystoiminnan harjoittajat, toimittajia on muuttanut maasta suurin joukoin ja Burundissa vielä oleviin toimittajiin kohdistuu jatkuvaa uhkaa;

H.     panee merkille, että 1. kesäkuuta 2015 riippumattoman kansallisen vaalilautakunnan varapuheenjohtaja ja sen hallinnosta ja rahoituksesta vastaava komissaari erosivat tehtävistään todeten, ettei maassa vallitseva tilanne anna mahdollisuutta vapaiden, oikeudenmukaisten ja uskottavien vaalien järjestämiseen ja että 30. toukokuuta 2015 annetulla presidentin asetuksella tehtiin muutoksia riippumattoman kansallisen vaalilautakunnan päätöksentekomenettelyyn niin, ettei päätösten tekeminen enää edellytä yksimielisyyttä;

I.      panee merkille, että Burundissa äänestettiin maanantaina 29. kesäkuuta 2015 paikallisvaaleissa ja parlamenttivaaleissa, siis ennen 15. heinäkuuta 2015 pidettäviä presidentinvaaleja, vaikka sekä Afrikan unioni että Itä-Afrikan yhteisö varoittivat, etteivät olosuhteet salli vaalien järjestämistä ja että Itä-Afrikan yhteisön huippukokous kehotti lykkäämään vaaleja ajaksi, joka ei ylitä tämänhetkisten viranomaisten perustuslain mukaista kautta, ja se kehotti lopettamaan väkivallan, jotta voitaisiin luoda vapaiden, oikeudenmukaisten ja uskottavien vaalien järjestämisen edellyttämät olosuhteet;

J.      toteaa, että tämänhetkinen tilanne vaikuttaa burundilaisten taloudelliseen ja sosiaaliseen elämään; toteaa, että useimmat koulut ja yliopistoalueet on suljettu pääkaupungissa Bujumburassa esiintyneiden väkivaltaisten mielenosoitusten vuoksi, paikallisen valuutan arvo on laskenut, työllisyys on kasvanut ja verotulot ovat pudonneet, koska kauppakeskuksia on suljettu ja naapurimaiden kanssa käyty kauppa on vähentynyt;

1.      katsoo, ettei Burundissa 29. kesäkuuta 2015 järjestettyjä vaaleja voida pitää vapaina, oikeudenmukaisina eikä osallistavina, koska vaalimenettelyä haittasivat pahoin riippumattomien tiedotusvälineiden rajoittaminen, mielenosoittajiin kohdistettu kohtuuton voimankäyttö, oppositiopuolueiden ja kansalaisyhteiskunnan pelottelun ilmapiiri sekä vaaliviranomaisia kohtaan tunnettu luottamuspula; kehottaa Burundin viranomaisia lykkäämään 15. heinäkuuta 2015 pidettäviksi tarkoitettuja presidentinvaaleja ja ottamaan kaikki osapuolet mukaan toimiin sellaisen ympäristön luomiseksi, joka mahdollistaa rauhanomaisen, uskottavan, vapaan ja oikeudenmukaisen vaalimenettelyn;

2.      kehottaa Burundin kaikkia osapuolia jatkamaan mahdollisimman pian keskustelua kaikista niiden välisistä kiistakysymyksistä, koska vain Arushan sopimuksen ja Burundin perustuslain kunnioittamiseen perustuvat vuoropuhelu ja yhteisymmärrys voivat johtaa sellaiseen kestävään ratkaisuun, joka voi vakiinnuttaa ja säilyttää rauhan ja turvallisuuden Burundissa sekä vakauden Suurten järvien alueella, syventää demokratiaa, vahvistaa oikeusvaltiota ja palauttaa rauhallisen ja turvallisen ympäristön, mikä saisi pakolaiset palaamaan;

3.      palauttaa mieleen Cotonoun sopimuksen velvoitteet, jotka koskevat ihmisoikeuksien, demokraattisten arvojen ja oikeusvaltioperiaatteen kunnioittamista, ja mahdollisuuden aloittaa sopimuksessa ja sen 96 artiklassa määrätyt kuulemismenettelyt;

4.      kehottaa varapuheenjohtajaa / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkeaa edustajaa tukemaan Afrikan unionin, Itä-Afrikan yhteisön sekä YK:n välittämisyrityksiä;

5.      kehottaa komissiota takaamaan, että sen humanitaarisesta avusta ja pelastuspalveluasioista vastaava osasto seuraa tilannetta tiiviisti, ja kehottaa komissiota harkitsemaan humanitaarisen avun lisäämistä burundilaispakolaisten tarpeiden täyttämiseksi naapurimaissa;

6.      muistuttaa määrätietoisuudesta, jota neuvosto osoitti 22. kesäkuuta 2015 antamissaan päätelmissä ja joiden mukaan tarvittaessa hyväksytään rajoittavia ja kohdennettuja toimia, jotka kohdistetaan sellaisiin tahoihin, joiden toiminta on johtanut tai saattaa johtaa väkivaltaisuuksiin ja sortoon, vakaviin ihmisoikeusloukkauksiin ja/tai voi haitata poliittisen ratkaisun etsimistä Afrikan unionin ja Itä-Afrikan yhteisön ehdottamissa puitteissa;

7.      kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, jäsenvaltioille, Burundin hallitukselle, Afrikan unionille, Itä-Afrikan yhteisölle, YK:n pääsihteerille, AKT:n ja EU:n yhteisen parlamentaarisen edustajakokouksen yhteispuheenjohtajille ja yleisafrikkalaiselle parlamentille.

 

 

 

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö