Procedura : 2015/2723(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B8-0657/2015

Teksty złożone :

B8-0657/2015

Debaty :

Głosowanie :

PV 09/07/2015 - 12.11
CRE 09/07/2015 - 12.11
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2015)0275

PROJEKT REZOLUCJI
PDF 140kWORD 74k
Patrz też projekt wspólnej rezolucji RC-B8-0657/2015
1.7.2015
PE559.017v01-00
 
B8-0657/2015

złożony w następstwie oświadczenia wiceprzewodniczącej Komisji/wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa

zgodnie z art. 123 ust. 2 Regulaminu


w sprawie sytuacji w Burundi (2015/2723(RSP))


Charles Tannock, Mark Demesmaeker w imieniu grupy ECR

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie sytuacji w Burundi (2015/2723(RSP))  
B8-0657/2015

Parlament Europejski,

–       uwzględniając swoje poprzednie rezolucje w sprawie Burundi,

–       uwzględniając umowę z Kotonu,

–       uwzględniając Powszechną deklarację praw człowieka,

–       uwzględniając Międzynarodowy pakt praw obywatelskich i politycznych,

–       uwzględniając Afrykańską kartę praw człowieka i ludów,

–       uwzględniając Afrykańską kartę na rzecz demokracji, wyborów i dobrych rządów,

–       uwzględniając porozumienie z Aruszy w sprawie pokoju i pojednania,

–       uwzględniając komunikat Rady Pokoju i Bezpieczeństwa Unii Afrykańskiej (UA) z dnia 13 czerwca 2015 r.,

–       uwzględniając oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie wstrzymania misji obserwacji wyborów w Burundi,

–       uwzględniając oświadczenie rzecznika ESDZ w sprawie Burundi z dni 5 i 17 czerwca 2015 r.,

–       uwzględniając konkluzje Rady z dnia 18 maja 2015 r. oraz z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie Burundi,

–       uwzględniając oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie sytuacji w Burundi,

–       uwzględniając art. 123 ust. 2 Regulaminu,

A.     mając na uwadze, że od drugiej połowy kwietnia w Burundi trwa kryzys wywołany przedstawieniem przez prezydenta Nkurunzizy kandydatury w wyborach prezydenckich celem objęcia tego urzędu na trzecią kadencję, co jest niezgodne z porozumieniem w Aruszy i burundyjską konstytucją;

B.     mając na uwadze, że jego kandydatura, wynikająca z chęci utrzymania się u władzy, doprowadziła do poważnego podziału w społeczeństwie i polityce; mając na uwadze, że nawet czołowy członek rządzącej partii CNDD-FDD, drugi wiceprezydent kraju Gervais Rufykiri, wezwał prezydenta do przedłożenia interesów obywateli Burundi nad osobistymi pobudkami i do wycofania swojej kandydatury z wyborów prezydenckich, ponieważ narusza ona konstytucję, a następnie zdecydował się szukać schronienia w Belgii;

C.     mając na uwadze, że niemal siedemdziesiąt osób zabito podczas brutalnie stłumionych, trwających kilka tygodni protestów przeciwko trzeciej kadencji prezydenta, co doprowadziło do masowej ucieczki ponad 110 000 Burundyjczyków do sąsiadujących z Burundi Tanzanii, Rwandy czy Demokratycznej Republiki Konga;

D.     mając na uwadze, że Dyrekcja Generalna Komisji Europejskiej ds. Pomocy Humanitarnej i Ochrony Ludności przeznaczyła już 1,5 mln EUR na pomoc w najpilniejszych potrzebach dla uchodźców przybywających do Rwandy;

E.     mając na uwadze, że w komunikacie z dnia 9 czerwca 2015 r. Wysoki Komisarz NZ ds. Praw Człowieka wyraził swoje zaniepokojenie narastającymi aktami przemocy i zastraszania ze strony prorządowych bojówek i wezwał władze do podjęcia natychmiastowych i konkretnych działań w celu ich powstrzymania;

F.     mając na uwadze, że burundyjska partia rządząca zbojkotowała wznowienie dialogu w sprawie kryzysu pod egidą ONZ;

G.     mając na uwadze, że niemal całkiem zlikwidowano wolność mediów poprzez zamknięcie prywatnych stacji nadawczych w połowie maja, dziennikarze masowo opuszczają kraj, a ci, którzy pozostali w Burundi, otrzymują ciągłe pogróżki;

H.     mając na uwadze, że w dniu 1 czerwca 2015 r. wiceprzewodniczący i komisarz ds. administracji i finansów Niezależnej Krajowej Komisji Wyborczej (INEC) podali się do dymisji, oświadczając, że obecna sytuacja polityczna i stan bezpieczeństwa nie gwarantują przeprowadzenia wolnych, uczciwych i wiarygodnych wyborów, oraz że prezydencki dekret z dnia 30 maja 2015 r. wprowadził zmiany do procesu decyzyjnego w INEC, aby podejmowanie decyzji nie wymagało już konsensusu;

I.      mając na uwadze, że w dniu 29 czerwca 2015 r. odbyły się w Burundi wybory lokalne i parlamentarne, po których zaplanowane są wybory prezydenckie w dniu15 lipca, pomimo ostrzeżeń ze strony Unii Afrykańskiej i Wspólnoty Wschodnioafrykańskiej, że „obecnie nie ma warunków do przeprowadzenia wyborów”, i mając na uwadze apel na szczycie Wspólnoty Wschodnioafrykańskiej o przesunięcie daty wyborów o okres nieprzekraczający konstytucyjnej kadencji obecnych władz oraz o zaprzestanie przemocy w celu stworzenia warunków umożliwiających organizację wolnych, uczciwych i wiarygodnych wyborów;

J.      mając na uwadze, że obecna sytuacja wpływa na ekonomiczną i społeczną sytuację obywateli Burundi; mając na uwadze, że większość szkół i kampusów uniwersyteckich zamknięto ze względu na gwałtowne demonstracje w stolicy Bużumburze, oraz że lokalna waluta straciła na wartości, wzrosło bezrobocie i spadły dochody z podatków ze względu na zamknięcie centrów handlowych i ograniczenie handlu z krajami ościennymi;

1.      uważa, że wyborów, które odbyły się w Burundi w dniu 29 czerwca 2015 r., nie można uznać za wolne, uczciwe, wiarygodne ani powszechne, ponieważ proces wyborczy został poważnie zakłócony ograniczeniami nałożonymi na niezależne media, nadmiernym użyciem siły wobec demonstrantów, zastraszaniem partii opozycyjnych i społeczeństwa obywatelskiego oraz brakiem zaufania do organów wyborczych, oraz apeluje do władz burundyjskich o przesunięcie daty wyborów prezydenckich zaplanowanych na dzień 15 lipca 2015 r. i do zaangażowania wszystkich zainteresowanych stron w wysiłki na rzecz stworzenia warunków umożliwiających przeprowadzenie pokojowych, wiarygodnych, wolnych i uczciwych wyborów;

2.      wzywa usilnie wszystkie zainteresowane strony do niezwłocznego wznowienia dialogu we wszystkich kwestiach będących przedmiotem sporu między stronami, jako że jedynie dialog i konsensus oparte na poszanowaniu porozumienia z Aruszy i konstytucji Burundi mogą doprowadzić do znalezienia trwałego rozwiązania politycznego, które umożliwi utrwalenie i umocnienie pokoju i bezpieczeństwa w Burundi oraz stabilizację w regionie Wielkich Jezior, pogłębi demokrację i rządy prawa oraz przywróci pokój i bezpieczeństwo celem zachęcenia uchodźców do powrotu;

3.      przypomina o zobowiązaniach wynikających z umowy z Kotonu dotyczących poszanowania praw człowieka, wartości demokratycznych i praworządności oraz możliwości rozpoczęcia procedury konsultacji przewidzianej umową, w tym jej art. 96;

4.      wzywa wiceprzewodniczącą Komisji/wysoką przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa do poparcia wysiłków mediacyjnych podjętych przez Unię Afrykańską, Wspólnotę Wschodnioafrykańską i ONZ;

5.      zwraca się do Komisji o zapewnienie ścisłego monitorowania sytuacji przez jej Dyrekcję Generalną ds. Pomocy Humanitarnej i Ochrony Ludności i o rozważenie dodatkowej pomocy humanitarnej w celu uwzględnienia potrzeb burundyjskich uchodźców przebywających w krajach sąsiadujących z Burundi;

6.      przypomina o wyrażonym w konkluzjach Rady z dnia 22 czerwca 2015 r. zamiarze przyjęcia, w razie potrzeby, ukierunkowanych środków ograniczających wobec tych, których działania prowadziły lub prowadzą do aktów przemocy i represji i do poważnego naruszania praw człowieka lub utrudniają poszukiwanie rozwiązania politycznego w ramach zaproponowanych przez UA i Wspólnotę Wschodnioafrykańską;

7.      zwraca się do swojego przewodniczącego o przekazanie niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, państwom członkowskim, rządowi Burundi, Unii Afrykańskiej, Wspólnocie Wschodnioafrykańskiej, Sekretarzowi Generalnemu ONZ, współprzewodniczącym Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE oraz Parlamentowi Panafrykańskiemu.

 

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności