Förfarande : 2015/2723(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0657/2015

Ingivna texter :

B8-0657/2015

Debatter :

Omröstningar :

PV 09/07/2015 - 12.11
CRE 09/07/2015 - 12.11
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0275

FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 129kWORD 65k
Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B8-0657/2015
1.7.2015
PE559.017v01-00
 
B8-0657/2015

till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik

i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen


om situationen i Burundi (2015/2723(RSP))


Charles Tannock, Mark Demesmaeker för ECR-gruppen

Europaparlamentets resolution om situationen i Burundi (2015/2723(RSP))  
B8-0657/2015

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–       med beaktande av sina tidigare resolutioner om Burundi,

–       med beaktande av Cotonouavtalet,

–       med beaktande av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna,

–       med beaktande av den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter,

–       med beaktande av Afrikanska stadgan om mänskliga och folkens rättigheter,

–       med beaktande av Afrikanska stadgan om demokrati, val och samhällsstyrning,

–       med beaktande av Arushaavtalet för fred och försoning,

–       med beaktande av kommunikén av den 13 juni 2015 från Afrikanska unionens freds- och säkerhetsråd,

–       med beaktande av uttalandet av den 28 maj 2015 av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik om inställandet av valobservatörsuppdraget i Burundi,

–       med beaktande av uttalandena av den 5 och 17 juni 2015 från Europeiska utrikestjänstens talesperson om Burundi,

–       med beaktande av rådets slutsatser av den 18 maj 2015 och den 22 juni 2015,

–       med beaktande av uttalandet av den 10 juni 2015 från kommissionens vice ordförande/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik om situationen i Burundi,

–       med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.     Burundi har befunnit sig i en kris sedan slutet av april på grund av president Nkurunzizas avsikt att kandidera för en tredje femårig mandatperiod i strid med Arushaavtalet och Burundis författning.

B.     Hans försök att hålla fast vid makten ledde till en allvarlig splittring i samhället och politiken. Till och med inom det styrande partiet, CNDD-FDD, vädjade en framstående medlem, tillika landets andre vice-president, Gervais Rufykiri, till presidenten att ”sätta det burundiska folkets intressen före sina egna personliga intressen och dra tillbaka sin kandidatur, eftersom den strider mot författningen”, och tog sin tillflykt till Belgien.

C.     Runt 70 människor har dödats under de veckolånga demonstrationer mot den tredje mandatperioden som har slagits ned brutalt, vilket har utlöst en massflykt av mer 110 000 burundier till grannländerna Tanzania, Rwanda och Demokratiska republiken Kongo.

D.     Kommissionens generaldirektorat för humanitärt bistånd och civilskydd (Echo) har redan anslagit 1,5 miljoner euro för att tillgodose de omedelbara behoven hos de burundiska flyktingar som kommer till Rwanda.

E.     I en kommuniké utfärdad den 9 juni 2015 uttryckte FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter sin bestörtning över de allt våldsammare och mer hotfulla ingripandena av en regeringstrogen milis, och uppmanade eftertryckligen myndigheterna att vidta omedelbara och konkreta åtgärder för att tygla dem.

F.     Burundis styrande parti har bojkottat förnyade krissamtal med FN som medlare.

G.     Förtrycket av medierna är så gott som totalt, till följd av nedläggningen av privatägda radio- och tv-bolag i mitten av maj, massflykten av journalister och de konstanta hoten mot dem som stannat kvar i Burundi.

H.     Den 1 juni 2015 avgick både vice ordföranden och kommissionären med ansvar för administration och ekonomi inom den oberoende nationella valkommissionen (CENI) och uppgav att ”det rådande politiska läget och säkerhetsläget inte uppfyller nödvändiga villkor” för att hålla fria, rättvisa och trovärdiga val och att valkommissionens beslutsprocess har ändrats i enlighet med ett presidentdekret av den 30 maj 2015 som innebär att beslut inte längre behöver fattas i samförstånd.

I.      Lokalval och parlamentsval hölls i Burundi måndagen den 29 juni 2015, inför presidentvalet den 15 juli, trots att både Afrikanska unionen och Östafrikanska gemenskapen (EAC) varnat för att ”det för närvarande saknas förutsättningar för att hålla val” och att man vid EAC:s toppmöte krävt att valet skulle skjutas upp till ett senare tillfälle inom de nuvarande myndigheternas författningsmässiga mandatperiod samt att våldet skulle upphöra, så att förutsättningar för fria, rättvisa och trovärdiga val skulle kunna skapas.

J.      Den rådande situationen påverkar burundiernas ekonomiska och sociala liv. De flesta skolor och universitetscampus håller stängt på grund av de våldsamma demonstrationerna i huvudstaden Bujumbura, den lokala valutans värde har sjunkit, arbetslösheten har ökat och skatteintäkterna har minskat på grund av att köpcentrum har stängts och handeln med grannländerna minskat.

1.      Europaparlamentet anser att valet i Burundi den 29 juni 2015 inte kan betraktas som fritt, rättvist, trovärdigt och inkluderande eftersom valprocessen allvarligt påverkats av begränsningar av oberoende medier, överdrivet våld mot demonstranter, skrämseltaktik mot oppositionspartier och det civila samhället samt bristande förtroende för valmyndigheterna. Parlamentet uppmanar eftertryckligen de burundiska myndigheterna att skjuta upp presidentvalet den 15 juli 2015 och att involvera alla aktörer i ansträngningarna för att skapa ett klimat som främjar en fredlig, trovärdig, fri och rättvis valprocess.

2.      Europaparlamentet uppmanar eftertryckligen alla burundiska aktörer att snarast möjligt återuppta dialogen på alla områden av oenighet mellan partierna, eftersom endast dialog och enighet som bygger på respekt för Arushaavtalet och Burundis författning kan bana väg för en varaktig politisk lösning som skulle befästa och bevara fred och säkerhet i Burundi och stabilitet i området kring de stora sjöarna, fördjupa demokratin och rättsstaten samt återupprätta en fredlig och säker miljö som kan uppmuntra flyktingar till att återvända.

3.      Europaparlamentet erinrar om skyldigheterna enligt Cotonouavtalet när det gäller respekten för mänskliga rättigheter, demokratiska värden och rättsstatsprincipen och om möjligheten att inleda de samrådsförfaranden som fastställs i avtalet, bland annat i artikel 96.

4.      Europaparlamentet uppmanar vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik att stödja de medlingsinsatser som görs av Afrikanska unionen, EAC och FN.

5.      Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se till att Echo fortsätter att noggrant övervaka situationen, och att överväga ytterligare humanitärt bistånd för att tillgodose behoven hos de burundiska flyktingarna i grannländerna.

6.      Europaparlamentet påminner om den beslutsamhet som rådet uttrycker i sina slutsatser av den 22 juni 2015 att, om nödvändigt, anta riktade restriktiva åtgärder mot personer vars verksamhet har lett eller kan leda till våld och förtryck, allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna och/eller kan hindra försöken att nå en politisk lösning inom den ram som föreslagits av Afrikanska unionen och EAC.

7.      Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, medlemsstaterna, Burundis regering, Afrikanska unionen, Östafrikanska gemenskapen, FN:s generalsekreterare, medordförandena för den gemensamma parlamentariska AVS–EU-församlingen och Panafrikanska parlamentet.

 

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy