Предложение за резолюция - B8-0659/2015Предложение за резолюция
B8-0659/2015

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно работната програма на Комисията за 2016 г.

1.7.2015 - (2015/2729(RSP))

за приключване на разисквания по изявление на Комисията
съгласно член 37, параграф 3 от Правилника за дейността и рамковото споразумение за отношенията между Европейския парламент и Европейската комисия

Бас Ейкхаут, Игор Шолтес от името на групата Verts/ALE

Вж. също предложението за обща резолюция RC-B8-0656/2015

Процедура : 2015/2729(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B8-0659/2015
Внесени текстове :
B8-0659/2015
Разисквания :
Приети текстове :

B8-0659/2015

Резолюция на Европейския парламент относно работната програма на Комисията за 2016 г.

(2015/2729(RSP))

Европейският парламент,

–       като взе предвид съобщението на Комисията относно работната програма на Комисията за 2015 г. (COM(2014)0910),

–       като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „По-добро регулиране за постигането на по-добри резултати“ (COM(2015)0215),

–       като взе предвид „Доклада на петимата председатели“ от 22 юни 2015 г., озаглавен „Завършване на европейския икономически и паричен съюз“,

–       като взе предвид действащото Рамково споразумение за отношенията между Европейския парламент и Европейската комисия, и по-специално приложение 4 към него,

–       като взе предвид член 37, параграф 3 от своя правилник,

А.     като има предвид, че в условията на продължаващата криза, Европейският съюз се нуждае от смели предложения за силна политическа легитимност, по-голямо доверие на гражданите и по-тясно сътрудничество в социалната, икономическата и паричната политика;

Б.     като има предвид, че настоящият председател на Комисията с основание счита, че резултатът от последните европейски избори е призив за промяна от страна на гражданите и че е необходимо „ново начало“;

В.     като има предвид, че съобщението относно работната програма на Комисията за 2015 г. е структурирано като истинска политическа програма, около няколко конкретни политически цели, и това действително спомага за разбирането на процеса на разработване на европейските политики и допринася за един по-политически прочит на действията на Комисията;

Г.     като има предвид, че тази програма, наред с дейността през първата година на колегиума на членовете на Комисията, разкрива ясно силна неолиберална склонност в много ключови области на политиката (търговия, заетост, селско стопанство и т.н.), макар и да предлага някои ценни първи мерки в неотложни и важни области (регистър на лобистките групи, данъчно облагане, ефективно използване на ресурсите и т.н.);

Д.     като има предвид, че структурата, заглавието и формулировката на приоритетите на Комисията пренебрегват катастрофалните последици от политиките на строги икономии и ясно принизяват социалните и екологичните въпроси до незначителни опасения, като всички те са подчинени на хипотетичното възобновяване на растежа, без да се отчитат вредите, нанасяни на обществото и гражданите от нарастващото неравенство и екологичната криза;

Е.     като има предвид, че това съсредоточаване почти изключително върху остарели политики и основана на предлагането икономика засенчва упоменаването на социалната справедливост и неравенствата, общественото здраве, образованието, културата и много области, които са от решаващо значение за нов тласък на развиването на дейност, тъй като стоят в основата и центъра на европейските общества;

Ж.    като има предвид, че Комисията е пазителят на Договорите на ЕС, в които са заложени принципите на устойчиво развитие, социална справедливост, солидарност, както и основните права на европейските граждани на чиста околна среда и високо равнище на опазване на околната среда;

З.      като има предвид, че загрижеността относно духа на програмата на Комисията за „по-добро законотворчество“ – особено когато става въпрос за основните законодателни актове в областта на околната среда и социално законодателство – е обоснована, предвид позициите на Комисията, особено тези на първия заместник-председател Тимерманс;

И.     като има предвид, че желанието да се намали законодателната тежест, когато тя е излишна или не е актуална, е широко прието, но че няколко препоръки ясно демонстрират цел за премахване на регламентирането, като унищожават важни европейски права и/или стандарти;

Й.     като има предвид, че намаляването на общите разходи, свързани с регулаторните изисквания, наложени на предприятията, не може да бъде за сметка на здравето, безопасността и опазването на околната среда, които тези регулаторни изисквания осигуряват на европейските граждани, работници и потребители;

Приоритети за 2016 г.: устойчиво развитие, социална и икономическа справедливост, основни и граждански права и усъвършенствани средства за действия на ЕС

1.      споделя опасенията на Комисията по отношение на тежкото състояние на Съюза в момента и неотложната необходимост от сериозни инвестиции с цел да се прекрати настоящата тенденция към стагнация; въпреки това изразява съжаление, че „новото начало“ на Комисията отразява най-вече приоритетите на Европа отпреди кризата с решението да запази общоприетата рамка на икономическите политики, които доведоха до кризата, и без да отчита напълно това, от което Европа наистина се нуждае през 21-ви век, както и това, което действително искат европейците; подчертава в този контекст необходимостта от нова индустриална стратегия като стратегията RISE („Възраждане на промишлеността за устойчива Европа“), която да съчетава устойчивост и конкурентоспособност чрез, наред с другото, енергийна ефективност и ефективно използване на ресурсите;

Устойчивост

2.      настоятелно призовава Комисията да постави устойчивостта в центъра на всяка стабилна, ориентирана към бъдещето и към разрешаването на кризи икономическа политика, и да я конкретизира в настоящата и бъдещите работни програми чрез специален раздел, който се фокусира върху цялостното и бързо изпълнение на Седмата програма за действие за околната среда и подготовката за нова стратегия на ЕС за устойчиво развитие; счита, че подбраните от гаранционния фонд за изпълнение по т.нар. „План Юнкер“ проекти трябва да отговарят на посочените приоритети; подчертава, че е необходима една нова амбициозна и всеобхватна стратегия за устойчива промишленост, тъй като на тази важна област на политиката е обърнато прекалено малко внимание, особено по отношение на пакета за кръговата икономика; настоява, че публичните инвестиции трябва да се съсредоточат върху енергийния преход, иновационните в екологично отношение МСП, научните изследвания и образованието; противопоставя се на отклоняването на вече планирани средства по програми на ЕС, като например финансирането за научни изследвания и иновации по програмата „Хоризонт 2020“, към по-некачествени или неустойчиви проекти;

3.      очаква Комисията през 2015 г. да предложи законодателство в съответствие с обикновената процедура с цел прилагане на рамката за климата и енергетиката до 2030 г., и призовава Комисията да го представи като пакет (Схема за търговия с емисии, Решение за разпределяне на усилията, Директива за качеството на горивата, и законодателство за емисиите от селско стопанство, горско стопанство и други видове земеползване); отново заявява, че е необходимо да се изясни влиянието на парниковите газове от различните употреби на горска биомаса за производство на енергия и да се установят употребите, които могат да постигнат максимални ползи за смекчаване на измененията на климата в приложими за политиките срокове, и да се представят предложения за критерии за устойчивост по отношение на използването на биомаса за производство на енергия;

4.      очаква Комисията да предложи своевременно законодателство в съответствие с обикновената процедура с цел създаване на енергиен съюз, включително прилагането на рамка за климата и енергетиката до 2030 г.; отново заявява, че се противопоставя на финансирането за изкопаеми горива и ядрена енергетика;

5.      призовава Комисията да осигури пълното прилагане на Директива 2009/28/ЕО за енергията от възобновяеми източници наред с предложения за ефективно законотворчество, включително от страна на Парламента, за да стане възможно постигането на амбициозните и задължителни цели за възобновяемата енергия до 2030 г.;

6.      призовава Комисията, в съответствие с ангажиментите, определени в Седмата програма за действие за околната среда, да направи предложения за разширяване на изискванията за инспекции и разширяване на задължителните критерии за ефективни инспекции и надзор на държавите членки към по-голямата част от законодателството на Съюза в областта на околната среда, и да гарантира ефективен достъп до правосъдие по въпроси, свързани с околната среда, с цел пълно прилагане на Конвенцията от Орхус;

7.      призовава оценката на Директивата за енергийната ефективност и на Директивата относно енергийните характеристики на сградите (ДЕХС) да приключи възможно най-скоро, за да може Комисията да гарантира пълното прилагане на тези законодателни актове и да направи предложения за тяхното изменение чрез обикновената процедура до края на 2016 г.; в тази връзка припомня обещанието, направено от председателя Юнкер, за минимална задължителна цел от 30% за енергийната ефективност до 2030 г. и настоява Комисията, когато разглежда тези директиви, да вземе изцяло предвид позициите на Парламента по този въпрос и принципа „енергийната ефективност на първо място“;

8.      призовава Комисията спешно да предложи конкретна рамка за справяне с въздействието на транспорта върху изменението на климата; призовава Комисията да приключи преразглеждането на Регламента за емисиите на CO2 от автомобили и да представи амбициозно предложение, съдържащо цел за периода до 2025 г.; също така призовава Комисията да обърне внимание на емисиите от тежкотоварни превозни средства;

9.      очаква от Комисията да предложи през 2016 г., въз основа на своето консултативно съобщение през 2015 г., ново законодателство в съответствие с обикновената процедура относно цялостното планиране на пазара, пазара на дребно и собственото потребление на енергия;

10.    изразява силно разочарование от предложението, представено на 22 април 2015 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 1829/2003 по отношение на възможността на държавите членки да ограничават или забраняват употребата на генетично модифицирани храни и фуражи на тяхна територия, което не отчита признатия демократичен дефицит в рамките на разрешителната процедура за ГМО, въпреки че работната програма на Комисията за 2015 г. предвиждаше преразглеждане на процеса на вземане на решения за разрешаването на ГМО; очаква Комисията да работи конструктивно със съзаконодателите, за да се постигне истинска демократизация на процеса на разрешаване на ГМО, включително и на заявления за тяхното отглеждане;

11.    очаква Комисията да работи конструктивно с Парламента по предложението от декември 2013 г. относно клонирането, с оглед на постигането на споразумение, което да отчита очакванията на потребителите и загрижеността за хуманното отношение към животните и по този начин да се предвидят строги правила по отношение на храните, получени от потомството на клонирани животни;

12.    призовава за укрепване и разширяване на изискванията за екологосъобразно проектиране в законодателството за продуктите като част от ново и по-амбициозно предложение за кръгова икономика, с цел увеличаване на ресурсната ефективност на продукта в този кръг;

Социална и икономическа справедливост

13.    приветства вниманието, което се отделя на „зелените“ работни места, екоиновациите, екологичните индустрии, пакета за трудовата мобилност и пакета за пригодността за заетост с последващи мерки във връзка с гаранцията за младежта, но изисква съответно конкретни действия; изразява загриженост, че „приоритетът“, обявен в полза на създаването на работни места, не е от компетентността на ГД „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“, а се разработва от участници от Комисията без солиден опит в областта на заетостта и създаването на работни места, въпреки че създаването на работни места е всъщност гръбнакът на политиките на заетост; във връзка с това изразява съмнения относно ангажимента на Комисията за създаване на качествени работни места действително в полза на гражданите, и по-скоро се опасява от инвестиционен активизъм без потенциал за създаване на работни места;

14.    изразява съжаление поради липсата на конкретни предложения в отговор на нарастващите неравенства и социалното извънредно положение, породено от политиките на строги икономии, особено в държавите по програмата на Тройката; призовава Комисията да работи за постигане на „минимален стандарт на социална защита“, за да се гарантира, че европейските граждани се ползват с минимално равнище на социална защита през целия си живот (достъп до финансово достъпни жилища, достъп до подходящи здравни грижи, право на детски грижи, минимални стандарти за сигурност на доходите, включително пенсиите, или равностойна минимална социална защита);

15.    отбелязва предложението за по-задълбочен и по-справедлив икономически и паричен съюз (ИПС); при все това очаква по-амбициозни и широкообхватни предложения, включително пътна карта за създаване на смислен и антицикличен фискален капацитет на ИПС, който също да отговори на асиметричните шокове, както и още предложения с цел превръщане на европейските екологични и социални цели в задължителни, актуални и устойчиви благоприятни за инвестиции бюджетни цели;

16.    отбелязва нарастващото внимание, което се отделя на концепцията за „въглеродния балон“ от страна на Европейската централна банка и Съвета за финансова стабилност; призовава Комисията да включи този аспект в своя съюз на капиталовите пазари и изразява съжаление, че той все още не е включен в съответната Зелена книга; призовава Комисията да осигури прозрачни изисквания по отношение на отпечатъка от CO2 на финансовите инвестиции, например в Директивата относно оповестяването на нефинансова информация;

17.    приветства първата стъпка към подобряване на фискалната справедливост с оглед на продължаващото агресивно данъчно планиране, което лишава Европа от законни и необходими бюджетни средства, посредством укрепването на задължението на държавите членки да обменят информация относно данъчните постановления; въпреки това счита, че е от жизненоважно значение да се предложат изменения на Директивата за дружествата майки и дъщерните дружества и на Директивата за плащане на лихви и роялти с цел премахване на съществуващите пропуски;

18.    приветства възобновяването на общата консолидирана основа за облагане с корпоративен данък (ОКООКД), докато като първа бърза стъпка се поправят най-големите пропуски в Директивата за дружествата майки и дъщерните дружества и Директивата за плащане на лихви и роялти;

19.    призовава Комисията да използва дружественото право на ЕС, за да наложи данъчна прозрачност на всички многонационални дружества, и да постави строги изисквания с цел ефективната забрана на фиктивните дружества;

20.    очаква с нетърпение да допринесе за стратегията за обновен и интегриран подход към единния пазар на стоки и услуги, която е насочена по-специално към секторите с най-голям икономически потенциал; отправя искане към Комисията да изгради тази стратегия на базата на високи равнища на безопасност, сигурност и защита на потребителите и да осигури навременното транспониране и правилното прилагане на съществуващото законодателство преди преждевременно да предлага ново или преработено законодателство;

21.    очаква последващите действия на Комисията във връзка с обещанията, дадени в Стратегията за цифров единен пазар за Европа, по-специално реформите в областта на авторското право, блокирането на географски принцип и преразглеждането на Директивата за универсалната услуга и Директивата за неприкосновеност на личния живот; предупреждава да не се застрашават социалните условия и условията на труд в стремежа за намаляване на разходите за доставка на колетни пратки и припомня, че ефективните от гледна точка на разходите услуги за доставки следва да включват качеството както за тези, които предоставят, така и за тези, които получават такива услуги; подчертава необходимостта от постигане на баланс между свободата на словото и съдебния надзор и отговорността за решаване на проблема с незаконното съдържание в интернет, като при прилагането на разпоредбите се използва принципът „следвай парите“;

22.    призовава Комисията да разгледа по-сериозно начините, по които цифровизацията може да даде тласък на екологичната и социалната трансформация на икономиката и последиците от нея;

23.    изразява дълбока загриженост поради нарастващите регионални различия в Европа от началото на кризата, и поради това изразява съжаление, че ЕФСИ няма да бъде насочен към най-силно засегнатите от недостиг на инвестиции и висока безработица региони на ЕС; очаква от Комисията да изясни позицията си относно бъдещето на градското измерение, относно териториалната програма/териториалното сближаване и да разгледа връзката между ЕФСИ и политиката на сближаване чрез оценка на ранен етап на функционирането и използването на гаранцията от ЕС;

Основни права и участие на гражданите

24.    приветства Европейската програма за миграцията, приета на 13 май 2015 г., която се съсредоточава върху редица инициативи за разработване на един по-цялостен подход към миграцията; силно се противопоставя на съмнителната и подвеждаща връзка между миграцията и въпросите на сигурността, както в направена в инициативата на върховния представител за предприемане на военни действия в борбата с трафика на хора;

25.    приветства предложението на Комисията по отношение на преместването на бежанците от Италия и Гърция, но призовава Комисията да разработи също така обвързващи инструменти за основан на правата на човека подход към хората, търсещи в ЕС закрила от войни и преследвания, чрез създаване на ефективни начини за законно влизане за бежанците; насърчава Комисията да окуражава споделянето на тежестта и солидарността между държавите членки; призовава Комисията спешно да представи като част от Европейската програма за миграцията план за разработване на законни начини за миграция на работна ръка;

26.    отбелязва, че механизмът на правовата държава, предложен от Комисията през май 2014 г., не е достатъчен за справяне с нарушения на принципите на правовата държава и основните права в държавите членки; призовава Комисията да представи предложение за създаването на ефективен механизъм на ЕС относно демокрацията, правовата държава и основните права, като се основава на общи и обективни показатели, за да проведе безпристрастна годишна оценка на положението във всички държави членки, която да включва оценка на Агенцията на ЕС за основните права, заедно с подходящи задължителни и коригиращи механизми, като например производства за установяване на неизпълнение на задължения от държава членка и процедура по член 7 от ДЕС, с цел да се запълнят съществуващите празнини и да се даде възможност за автоматични и постепенни действия в отговор на нарушения на принципите на правовата държава и основните права на равнището на държавите членки;

27.    призовава Комисията да предложи законодателни инициативи за борба с всички форми на насилие над жените и на насилие, основавано на пола; призовава Комисията да започне присъединяването на ЕС към Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието срещу жени и домашното насилие (Конвенцията от Истанбул), за което Парламентът многократно я призовава;

28.    подкрепя решително инициативата за задължителен регистър за прозрачност, но изразява дълбока загриженост, че той би се основавал на междуинституционално споразумение, и като такъв регистърът няма обвързващ характер за лобистите и следователно не е задължителен; ето защо отново отправя своето искане за законодателно предложение; призовава Комисията да засили още повече действията си в областта на борбата с корупцията, и по-конкретно да се съсредоточи върху справянето със злоупотребите със средства на ЕС и с данъчните измами в Съюза;

29.     приветства инициативата на Комисията за прозрачност, която включва публикуването на контактите между членовете на Комисията, кабинетите, генералните директори и лобистите; изразява загриженост във връзка с големия брой случаи на освобождаване от задължението за публикуване; предлага Комисията да започне да публикува информация за тези срещи на едно централизирано място, вместо на 89 различни уебсайта;

30.     счита, че е належащо преразглеждането на свързаните с Европейската гражданска инициатива разпоредби, с цел да се облекчат административните и техническите изисквания, да се преработят онлайн системите за събиране на подписи, така че да бъдат лесни за употреба и достъпни за хората с увреждания, да се хармонизира механизмът за проверка на подкрепата във всяка държава членка, да се предостави по-голяма правна защита на гражданските комитети, да се разгледа възможността за финансиране на ЕГИ чрез бюджета на ЕС, за да се осигури подходящо проследяване на успешните ЕГИ, както и да се позволи на пребиваващите в ЕС лица, които на са европейски граждани, да подписват в приемащата страна, тъй като административните процеси стават толкова тромави и неясни, че това само увеличава враждебността към Европейския проект;

31.     приветства подкрепата на Комисията за инициативата на министрите на образованието на държавите членки (от 17 март 2015 г., Париж) за обмен на добри практики в областта на образованието, гражданството и предотвратяването на радикализацията; настоятелно призовава Комисията да продължи да следи и да предприеме необходимите стъпки, за да изпълни тази декларация чрез наблюдение на действията, предприети на равнището на държавите членки, и като отдели специално внимание на проектите за Европейско училище по програмата „Еразъм +“ – нещо, което досега беше пренебрегвано в новата рамка;

32.     настоятелно призовава Комисията да окаже по-силна подкрепа за програмата „Европа за гражданите“, с повече средства, тъй като това е единствената програма за поддържане на пряк контакт с НПО и гражданите, които са ангажирани по проблемите и въпросите на обществото на ЕС;

Усъвършенствани средства за действията на ЕС

33.     изисква цялостно следизборно преразглеждане на МФР, а не само технически преглед, като начин за мобилизиране на бюджета на ЕС и оттам за принос за възстановяването на европейската икономика, обезпечаване успеха на стратегията „ЕС 2020“, подкрепа на международните ангажименти на ЕС за периода след 2015 г. и структурно справяне с нарастващия проблем с плащанията;

34.     настоятелно призовава Комисията да приеме всички оперативни програми за периода на финансиране 2014–2020 г., а в случай на неприключени процедури по приемането – да мобилизира всички свои средства в помощ на съответните държави членки;

Оттегляне, REFIT и „програмата за по-добро регулиране“

35.     изразява сериозна загриженост по отношение на REFIT като цяло, че работата по опростяването на регулаторната рамка се използва като претекст за понижаване на равнището на амбициите по въпроси от изключителна важност за безопасността и благосъстоянието на работещите и потребителите, или в областта на опазването на околната среда; счита, че опростяването е и въпрос на качество и се противопоставя на всякаква количествена цел в това отношение;

36.     счита, че оценките на въздействието не следва в никакъв случай да заместват политическите решения, нито да предизвикват забавяне в законодателния процес, като следва да се съсредоточават не само върху конкурентоспособността по отношение на разходите и цените и потенциалните губещи страни на пазара, но също и върху обществените ползи, иновациите, потенциалните пазарни победители и основните права;

37.     категорично се противопоставя на идеята за приоритетно третиране в законодателния процес за опростяване и намаляване на регулаторната тежест, тъй като законите, насочени към повишаване на равнището на политическите и социалните права на гражданите и към подобряване на здравето и околната среда следва да бъдат разглеждани като приоритетни;

38.     отбелязва, че Директивата за птиците и Директивата за местообитанията са включени в проверката на пригодността, която трябва да завърши през 2016 г.; подчертава като цяло, че този процес не трябва да се използва като претекст за понижаване на равнището на амбициите по въпроси от първостепенно значение за защитата на околната среда, и по-специално, че тези директиви са крайъгълният камък на усилията на Европа за спиране на загубата на биологично разнообразие и за възстановяване на увредените екосистеми и че тяхната регулаторна рамка е както гъвкава, така и модерна, като представлява рамка, в която предприятията могат успешно да се адаптират и да извършват дейност; поради това се противопоставя на отварянето на директивите за преразглеждане;

39.     приветства готовността на Комисията да разгледа въздействието на пакета за климата и енергетиката от 2030 г. върху Директивата относно националните тавани за емисии (НТЕ); при все това счита, че не е необходимо изменено предложение, а че въпросът за съгласуването на политиките в областта на климата и енергетиката следва да бъде разгледан в контекста на бъдещи междуинституционални преговори; припомня, че преразглеждането на Директивата за националните тавани за емисии е закъсняло с повече от 10 години и че всяко допълнително забавяне само ще подкопае равнището на защита на гражданите и околната среда;

40.     призовава към възможно най-бързо приключване на оценката на Директивата за качеството на горивата и на Регламента за намаляването на емисиите на CO2 от лекотоварни превозни средства, за да може Комисията да направи предложения за тяхното изменение през 2015 г.; насърчава Комисията да интегрира по-добре целите на ЕС за опазването на климата и за потреблението на енергия в своята транспортна политика, по-специално в секторите на автомобилния, въздухоплавателния и морския транспорт;

41.     насърчава Комисията да засили работата си за усъвършенстване на законодателството и правоприлагането по отношение на правата на пътниците, на основата на лоялната конкуренция между видовете транспорт, както и да включи съгласувана рамка от критерии за определяне на правилните цени и интернализиране на външните разходи в предложенията си за пакета за автомобилния транспорт, както и за засилване на мерките за намаляване на смъртните случаи и тежките наранявания в съответствие с целите на ЕС в областта на пътната безопасност; отправя искане към Комисията, при изготвянето на своя преглед на Бялата книга относно транспорта, да извърши оценка на работата си във връзка с целите и 40-те инициативи на Бялата книга от 2011 г.;

42.     остро критикува намерението на Комисията да оттегли предложението си за преразглеждане на Директива 92/85/ЕИО относно бременните работнички и отпуска по майчинство и намерението ѝ да се поддаде на исканията на света на бизнеса; подчертава необходимостта от преразглеждане на Директива 92/85/ЕИО на Съвета, за да се постигнат подходящи минимални стандарти за целия ЕС по отношение на правата за отпуск по майчинство и бащинство и да се подобри здравето и безопасността на бременните работнички или работничките родилки или кърмачки, което би допринесло за преодоляване на демографските предизвикателства, както и за намаляване на неравенството между мъжете и жените; изтъква решението на Съда на Европейския съюз от 14 април 2015 г. относно правото на Комисията да оттегля свои предложения (дело C-409/13), което потвърждава специфичните условия, които Комисията трябва да спазва, наред с другото като изпълнява задължението си да заяви пред Парламента и Съвета основанията за оттеглянето и да се придържа към принципите на предоставяне на правомощия, на равновесие между институциите и лоялно сътрудничество, определени в Договора за Европейския съюз; с оглед на това предвижда завеждането на иск от името на Парламента срещу Съвета и Комисията за отмяна съгласно член 263 от ДФЕС;

43.     решително подкрепя Комисията във връзка с нейната цел за преразглеждане на Регламент (ЕО) № 428/2009 на Съвета относно износа на технологии с двойна употреба; приветства текущата работа на Комисията и намерението ѝ да представи ново законодателно предложение през първата половина на 2016 г.; припомня спешната необходимост от регулиране на търговския износ на технологиите с двойна употреба и от разглеждане на износа на потенциално вредни продукти и услуги на ИКТ за трети държави; призовава Комисията да включи ефективни гаранции за предотвратяване на евентуалните вреди от този контрол върху износа по отношение на научноизследователската дейност, включително научните изследвания и изследванията в областта на сигурността на ИТ без престъпно намерение;

44.     счита, че Директива 2006/54/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2006 г. за прилагането на принципа на равните възможности и равното третиране на мъжете и жените в областта на заетостта и професиите е достигнала своя предел и се нуждае от актуализиране, както бе наскоро потвърдено от комисията по правата на жените и равенството между половете в доклада Заборска; призовава Комисията да изготви законодателно предложение, което да замени съществуващото законодателство, което е неефективно и неприложимо поради факта, че въпреки безбройните кампании, цели и мерки, предприети през последните години, разликата в заплащането на жените и мъжете продължава да бъде голяма;

45.     изисква предложението относно търговските тайни, който понастоящем се обсъжда в комисията по правни въпроси, да бъде оттеглено, тъй като въздействието му върху основните права, и потенциалното му въздействие в ущърб на конкуренцията, особено по отношение на МСП, не е анализирано; освен това счита, че настоящото предложение създава правна несигурност по отношение на правата на достъп до информация и мобилността на работниците, както и че с пропуските и неяснотите си би могло да даде поводи за злоупотреби с цел прекомерна защита на търговската информация в ущърб на общия интерес;

46.     счита, че цялостното преразглеждане на стратегията на ЕС в областта на търговската политика следва да отчита действителния ѝ нетен принос за работните места и растежа и да подобри нейната съгласуваност с целите на ЕС за развитие, с климатичните цели, с приоритетите в областта на околната среда и със стандартите в областта на правата на човека; освен това настоятелно призовава Комисията да промени своите практики по отношение на пълното демократично оповестяване на документацията, подкрепяща преговорния процес;

47.     приветства основания на стимули подход към държавите по ЕПС, който се базира на техните заслуги и диференциация, и във връзка с това призовава Комисията да създаде механизми за прилагане на принципа „повече за повече“, който означава също „по-малко за по-малко“ за онези държави, които не демонстрират готовност да работят конструктивно с ЕС, като определи ясно съответните отправни точки, показатели и критерии;

48.     изразява съжаление във връзка с факта, че председателят на Комисията, г-н Жан-Клод Юнкер, застана зад идеята, че през следващите пет години няма да има ново разширяване на ЕС; счита, че подобно изявление би могло да се отрази неблагоприятно върху доверието, което регионът на Западните Балкани има в ЕС, да създаде опасен прецедент и стратегически да отслаби възприемането на Съюза във все по-нестабилните държави от източното съседство; припомня решението, взето от държавните и правителствените ръководители на ЕС на заседанието на Европейския съвет в Солун през 2003 г., в което се заявява, че всички държави от Западните Балкани имат трайна перспектива като държави – членки на ЕС; припомня, че само подобна перспектива може да мотивира въпросните държави, които географски са заобиколени от държави – членки на ЕС, да предприемат необходимите реформи и да постигнат съответствие с достиженията на правото на ЕС;

49.     призовава Комисията да засили помощта, координацията, мониторинга и обмена на опит и добри практики между Грузия, Молдова и Украйна с оглед ускоряване на ефективното прилагане на споразуменията за асоцииране и засилване на интеграцията на тези държави в европейските политики;

50.     призовава Комисията да предотврати използването на бюджетни средства на ЕС за отбрана или за научни изследвания с двойна употреба, каквото се планира понастоящем в рамките на пилотен проект относно свързаните с общата политика за сигурност и отбрана (ОПСО) научни изследвания; настоятелно призовава Комисията да отстоява една изцяло гражданска дефиниция на съответните средства на ЕС, като например по „Хоризонт 2020“ и социалния, регионалния и структурните фондове; припомня необходимостта от значително намаляване на свръхкапацитетите, лошото управление, корупцията, фрагментирането и незадоволителните равнища на прозрачност в европейските отбранителни сектори; насърчава Комисията да окаже натиск върху държавите членки с оглед на правилното прилагане на Директива 2009/81/ЕО относно обществените поръчки и призовава за по-нататъшни мерки по отношение на въвеждането на строги правила за вътрешния пазар;

Липсващи инициативи

51.     взема под внимание, че няма ясно определено съобщение относно работната програма за 2016 г.; при все това изразява силна загриженост, че при настоящото положение някои ключови области и важни инициативи ще бъдат оставени настрана; ето защо призовава Комисията да преразгледа програмата и да включи следните предложения:

–      „право на социално вето“ или какъвто и да било механизъм, който да може да предотврати влизането в сила на законодателство на ЕС, когато неговото въздействие би могло да навреди на най-бедните, да увеличи неравенството или да намали социалните права;

–      преразглеждане на Директивата за работното време с цел да се премахне клаузата за неучастие по отношение на средната 48-часова работна седмица;

–      предложение за директива относно достъпа до публична информация в държавите членки;

–      предложение за регламент относно сигурността на продуктите и услугите на информационните технологии на пазара на ЕС;

–      адаптиране на правилата на ЕС за обществените поръчки, така че изходните кодове на всеки продукт или услуга на информационните технологии да бъдат предоставяни на съответните органи;

–      предложение за завършване на изграждането на банковия съюз с пътна карта за създаване на обща рамка за гарантиране на депозитите;

–      законодателно предложение за интегриране на ефективното използване на ресурсите и капиталовите разходи на единица продукция в подробна и преразгледана процедура при макроикономически дисбаланси, която да бъде по-симетрична и ефективна;

–      преразглеждане на Директивата за одита с цел да се предотврати предоставянето на данъчни консултации от одиторски дружества;

–      преразглеждане на Директивата за счетоводството с цел да се разшири обхватът на определените по държави данъчни задължения към дружествата във всички сектори и освен това да се задължат предприятията да оповестяват данъчните режими, които са им осигурени от държавите членки и трети държави;

–      ново законодателно предложение относно достъпа до правосъдие по екологични въпроси с цел да се гарантира прилагането на Конвенцията от Орхус в Съюза;

–      законодателно предложение относно екологичните инспекции като важен инструмент, който да допринася за пълното прилагане на законодателството в областта на околната среда в Съюза;

–      хармонизирана и обвързваща правна рамка за проучването и добива на неконвенционални горива с хидравлично фрактуриране като последващи действия от оценката на съответните препоръки на Комисията;

–      съобщение, озаглавено „Изграждане на устойчива европейска продоволствена система“, както беше договорено от комисарите на ГД „Земеделие и развитие на селските райони“, „Околна среда“ и „Здравеопазване и политика за потребителите“ през април 2014 г.;

–      научнообосновани хоризонтални критерии за веществата, нарушаващи функциите на ендокринната система, с цел да се изпълнят без по-нататъшно забавяне просрочените правни задължения на Комисията;

–      нова законодателна рамка за хуманното отношение към животните за установяване на минимални европейски стандарти за хуманно отношение за всички категории животни;

–      пътна карта на ЕС за придвижването с велосипед, придружена от мерки за неговата подкрепа и популяризиране;

–      законодателно предложение за различните видове отпуск (по бащинство, за осиновяване на дете, за отглеждане на дете и за гледане на родители) с цел подобряване на съвместяването на професионалния, семейния и личния живот, което също би могло да освободи блокирането от страна на Съвета на директивата за отпуска по майчинство;

–      преразглеждане на съществуващото законодателство по въпросите, свързани с равното заплащане за мъжете и жените, като се има предвид, че то е неефективно и неприложимо и че въпреки безбройните кампании, цели и мерки, предприети през последните години, разликата в заплащането на жените и мъжете продължава да бъде голяма;

–      всеобхватни действия на европейско равнище в отговор на проблемите с основните права на лесбийките, гейовете, бисексуалните, транссексуалните и интерсексуалните лица под формата на стратегия/пътна карта на ЕС срещу хомофобията и дискриминацията, основана на сексуална ориентация и полова идентичност, за което Парламентът и държавите членки многократно отправяха призив;

–      законодателно предложение за въвеждане на задължителни правила относно отговорното бизнес поведение за дружествата от ЕС, развиващи дейност в трети държави, насочени към пълна прозрачност на веригите за доставки, като се обърне особено внимание на текстилния сектор;

–      последващи действия, за да се гарантира, че планът за действие за прилагането на законодателството в областта на горите, управлението и търговията (FLEGT) продължава да бъде актуален и се справя с новите движещи сили на незаконната сеч, които произтичат от преобразуването на гори в площи за селскостопанските насаждения, включително предложение за план за действие на ЕС относно обезлесяването;

–      превръщане на сегашния Кодекс за добро поведение на администрацията в обвързващ регламент с цел укрепване на основното права в ЕС на добро управление в сферата на публичните услуги, предоставяни в рамките на неговите институции, органи, служби и агенции;

–      инициатива за определяне на критериите за отваряне на глави 23 и 24 с оглед подготовката за отварянето на тези глави в рамките на преговорите за присъединяване на Турция;

–      предложение за обща позиция за бързото ратифициране от страна на всички държави членки на измененията от Кампала на Международния наказателен съд, определящи престъплението агресия;

–      законодателно предложение за защита в цяла Европа на лицата, подаващи сигнали, които разкриват нередности, имащи отражение върху европейското законодателство и/или граждани;

Няколко думи за метода на работа

52.     настоятелно призовава Комисията да посочи ясно намерението си да зачита равнопоставеността на двете съзаконодателни институции, особено като се има предвид, че Парламентът допринася за облекчаването на законодателната тежест, както в случая на законодателство в областта на растителния репродуктивен материал (COM/2013/0262-2013/0137 (COD)); препоръчва на Комисията да не се възползва от евентуалния застой в работата на Съвета с цел заобикаляне на позицията на Парламента;

53.     подчертава, че се противопоставя на всяко ново междуинституционално споразумение, което би застрашило ролята на Парламента съгласно Договора, би натрапило дневния ред на Комисията на Парламента и на Съвета, би подложило законодателите на „експертна“ оценка на всички етапи и би подчинило постигнатите по демократичен път политически решения на други приоритети, като например административно опростяване или намаляване на регулаторната тежест;

54.     счита, че политическите насоки на Комисията не могат да бъдат единственото основание за определяне на многогодишните приоритети, освен ако не искаме законодателят да се окаже в позиция дневният му ред да бъде диктуван единствено от колегиума на членовете на Комисията;

55.     настоятелно призовава Комисията да увеличи усилията си за наблюдение на транспонирането и зачитането на правото на ЕС от страна на държавите членки, особено в контекста на съкратената законодателна програма; призовава за по-добро и систематично включване на националните парламенти;

56.     възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията и на правителствата и парламентите на държавите членки.