Πρόταση ψηφίσματος - B8-0659/2015Πρόταση ψηφίσματος
B8-0659/2015

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με το πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2016

1.7.2015 - (2015/2729(RSP))

εν συνεχεία δήλωσης της Επιτροπής
σύμφωνα με το άρθρο 37, παράγραφος 3, του Κανονισμού και τη συμφωνία πλαίσιο για τις σχέσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Bas Eickhout, Igor Šoltes εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0656/2015

Διαδικασία : 2015/2729(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B8-0659/2015
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B8-0659/2015
Συζήτηση :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B8‑0659/2015

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2016

(2015/2729(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με το πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2015 (COM(2014)0910),

–       έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Βελτίωση της νομοθεσίας για καλύτερα αποτελέσματα» (COM(2015)0215),

–       έχοντας υπόψη την «έκθεση των πέντε Προέδρων» της 22ας Ιουνίου 2015 με τίτλο «Ολοκληρώνοντας την Οικονομική και Νομισματική Ένωση της Ευρώπης»,

–       έχοντας υπόψη την υφιστάμενη συμφωνία πλαίσιο για τις σχέσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής, και ιδίως το παράρτημα 4,

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 37 παράγραφος 3 του Κανονισμού του,

Α.     λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης κρίσης, η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται τολμηρές προτάσεις για ενίσχυση της πολιτικής νομιμότητας, ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πολιτών και στενότερη συνεργασία στις κοινωνικές, οικονομικές και νομισματικές πολιτικές·

Β.     λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Πρόεδρος της Επιτροπής είχε δίκιο να πιστεύει ότι το αποτέλεσμα των τελευταίων ευρωπαϊκών εκλογών ήταν μια έκκληση των πολιτών για αλλαγή και ότι είναι αναγκαίο ένα «νέο ξεκίνημα»·

Γ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανακοίνωση σχετικά με το πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2015 ήταν δομημένη σαν αληθινά «πολιτικό πρόγραμμα», με άξονα συγκεκριμένους πολιτικούς στόχους, το οποίο πράγματι συμβάλλει στη νοηματοδότηση της διαδικασίας χάραξης ευρωπαϊκής πολιτικής και σε μια πολιτικότερη ανάγνωση της δράσης της Επιτροπής·

Δ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό το πρόγραμμα, ταυτόχρονα με τη δραστηριότητα του Σώματος στο πρώτο του έτος, επιδεικνύει σαφώς μια ισχυρή νεοφιλελεύθερη μεροληψία σε πολλούς καίριους τομείς πολιτικής (εμπόριο, απασχόληση, γεωργία, κλπ.), ακόμη και όταν λαμβάνει ορισμένα πολύτιμα πρώτα μέτρα σε επείγοντες και σημαντικούς τομείς (μητρώο ομάδων συμφερόντων, φορολογία, αποδοτικότητα πόρων, κτλ.)·

Ε.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η δομή, η ιεράρχηση και η διατύπωση των προτεραιοτήτων της Επιτροπής αγνοούν τις καταστρεπτικές επιπτώσεις των πολιτικών λιτότητας και υποβαθμίζουν σαφώς τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά ζητήματα ως ήσσονες ανησυχίες που υποτάσσονται στην υποθετική επιστροφή της μεγέθυνσης, παραμένοντας τυφλές στις ζημίες που έχουν επέλθει στην κοινωνία και στους πολίτες με τις αυξανόμενες ανισότητες και την περιβαλλοντική κρίση·

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή η σχεδόν αποκλειστική εστίαση σε ξεπερασμένες πολιτικές και στην οικονομία της προσφοράς επισκιάζει τις αναφορές στην κοινωνική δικαιοσύνη και τις ανισότητες, στη δημόσια υγεία, στην παιδεία, στον πολιτισμό και σε πολλούς τομείς που είναι βασικοί για την επανεκκίνηση της δραστηριότητας, καθώς βρίσκονται στον πυρήνα και στην καρδιά των ευρωπαϊκών κοινωνιών·

Ζ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή είναι ο θεματοφύλακας των Συνθηκών της ΕΕ, στις οποίες κατοχυρώνεται η βιώσιμη ανάπτυξη, η κοινωνική δικαιοσύνη, η αλληλεγγύη και τα θεμελιώδη δικαιώματα των ευρωπαίων πολιτών σε καθαρό περιβάλλον και υψηλού επιπέδου περιβαλλοντική προστασία·

H.     λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ανησυχίες σχετικά με το πνεύμα του προγράμματος της Επιτροπής για «βελτίωση της νομοθεσίας», ειδικά όσον αφορά βασικά σημεία της περιβαλλοντικής και κοινωνικής νομοθεσίας, είναι δικαιολογημένες, δεδομένων των θέσεων της Επιτροπής, ιδιαίτερα αυτών του πρώτου αντιπροέδρου της κ. Timmermans·

Θ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η επιθυμία μείωσης του νομοθετικού φόρτου, όταν αυτός είναι περιττός ή παρωχημένος, είναι ευρέως διαδεδομένη, όμως αρκετές συστάσεις καταδεικνύουν σαφώς έναν σκοπό απορρύθμισης, καταργώντας σημαντικά ευρωπαϊκά δικαιώματα ή/και πρότυπα·

Ι.      λαμβάνοντας υπόψη ότι η μείωση του συνολικού κόστους ρύθμισης για τις επιχειρήσεις δεν μπορεί να γίνει εις βάρος της υγείας, της ασφάλειας και της περιβαλλοντικής προστασίας που εξασφαλίζει αυτή η ρύθμιση στους ευρωπαίους πολίτες, εργαζομένους και καταναλωτές·

Προτεραιότητες για το 2016: βιωσιμότητα, κοινωνική και οικονομική δικαιοσύνη, θεμελιώδη δικαιώματα και δικαιώματα των πολιτών, και βελτιωμένα μέσα δράσης της ΕΕ

1.      συμμερίζεται τις ανησυχίες της Επιτροπής όσον αφορά τη δυσχερή κατάσταση στην οποία βρίσκεται η Ένωση σήμερα και την επείγουσα ανάγκη να καταβληθούν σοβαρές προσπάθειες ρήξης με το σημερινό μοντέλο στασιμότητας· θεωρεί λυπηρό ωστόσο το γεγονός ότι η «νέα εκκίνηση» της Επιτροπής αντανακλά περισσότερο τις προτεραιότητες της Ευρώπης προ της κρίσης επιλέγοντας να διατηρήσει το καθιερωμένο πλαίσιο των οικονομικών πολιτικών που οδήγησαν στην κρίση, μη αναγνωρίζοντας πλήρως τι χρειάζεται η Ευρώπη του 21ου αιώνα και τι απαιτούν πραγματικά οι Ευρωπαίοι· επισημαίνει, στο πλαίσιο αυτό, την ανάγκη για μια νέα βιομηχανική στρατηγική, όπως η RISE (Αναγέννηση της Βιομηχανίας για μια Βιώσιμη Ευρώπη), η οποία να συνδυάζει τη βιωσιμότητα και την ανταγωνιστικότητα, μεταξύ άλλων, μέσω της ενεργειακής απόδοσης και της αποδοτικότητας των πόρων·

Βιωσιμότητα

2.      καλεί μετ᾽ επιτάσεως την Επιτροπή να αναγάγει τη βιωσιμότητα σε πυρήνα κάθε υγιούς, μελλοντοστραφούς και ικανής να αντιμετωπίσει την κρίση οικονομικής πολιτικής, και να προσδώσει ουσία όσον αφορά τη βιωσιμότητα στο παρόν και στα μελλοντικά προγράμματα εργασίας με μια ειδική ενότητα εστιασμένη στην ολοκληρωμένη και ταχεία εφαρμογή του 7ου προγράμματος δράσης για το περιβάλλον και στις προετοιμασίες για μια νέα στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης· θεωρεί ότι τα σχέδια που επιλέγονται από το ταμείο εγγυήσεων που υποστηρίζει το αποκαλούμενο «σχέδιο Juncker» πρέπει να ανταποκρίνονται σε αυτές τις προτεραιότητες· επισημαίνει ότι χρειάζεται μια νέα φιλόδοξη και ολοκληρωμένη βιώσιμη βιομηχανική στρατηγική, καθώς ελάχιστη προσοχή έχει δοθεί σε αυτόν τον κρίσιμο τομέα πολιτικής, ειδικά όσον αφορά τη δέσμη μέτρων για την κυκλική οικονομία· εμμένει στην άποψη ότι οι δημόσιες επενδύσεις πρέπει να εστιάζονται στην ενεργειακή μετάβαση, σε καινοτόμες οικολογικά ΜΜΕ, στην έρευνα και στην εκπαίδευση· αντιτίθεται στην εκτροπή ήδη προγραμματισμένων κονδυλίων για ενωσιακά προγράμματα, όπως η χρηματοδότηση για την έρευνα και καινοτομία στο πλαίσιο του «Ορίζων 2020», σε χαμηλότερης ποιότητας ή μη βιώσιμα σχέδια έργων·

3.      αναμένει από την Επιτροπή να προτείνει ήδη από το 2015 νομοθεσία σύμφωνα με την τακτική διαδικασία, για να εφαρμοστεί το πλαίσιο για το κλίμα και την ενέργεια με ορίζοντα το 2030, και ζητεί από την Επιτροπή να την παρουσιάσει ως δέσμη μέτρων (ΣΕΔΕ, απόφαση για τον επιμερισμό των προσπαθειών, οδηγία για την ποιότητα των καυσίμων και νομοθεσία που καλύπτει τις εκπομπές από τη γεωργία, τη δασοκομία και άλλες χρήσεις γης)· επαναλαμβάνει την ανάγκη να αποσαφηνιστούν οι επιπτώσεις των διαφόρων ενεργειακών χρήσεων δασικής βιομάζας όσον αφορά τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου και να προσδιοριστούν οι χρήσεις που μπορούν να επιτύχουν τα μεγαλύτερα οφέλη μετριασμού εντός των χρονικών πλαισίων που καθορίζονται από τις πολιτικές, και επίσης να παρουσιαστούν προτάσεις αναφορικά με κριτήρια βιωσιμότητας για την ενεργειακή χρήση βιομάζας·

4.      αναμένει από την Επιτροπή να προτείνει εγκαίρως νομοθεσία, σύμφωνα με την τακτική διαδικασία, για τη δημιουργία της ενεργειακής ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής ενός πλαισίου για το κλίμα και την ενέργεια με ορίζοντα το 2030· επαναλαμβάνει την αντίθεσή του στη χρηματοδότηση των ορυκτών καυσίμων και της πυρηνικής ενέργειας·

5.      καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει την πλήρη εφαρμογή της οδηγίας για την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές 2009/28/ΕΚ, παράλληλα με προτάσεις για αποτελεσματική ρύθμιση και από το Κοινοβούλιο, με σκοπό την επίτευξη των φιλόδοξων και δεσμευτικών στόχων που αφορούν την ανανεώσιμη ενέργεια για το 2030·

6.      καλεί την Επιτροπή, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις που έχουν οριστεί στο 7ο πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον, να υποβάλει προτάσεις επέκτασης των απαιτήσεων σχετικά με τις επιθεωρήσεις και επέκτασης των δεσμευτικών κριτηρίων για αποτελεσματικούς ελέγχους και εποπτεία των κρατών μελών στο ευρύτερο σύνολο του περιβαλλοντικού δικαίου της Ένωσης, και να εξασφαλίσει αποτελεσματική πρόσβαση στη δικαιοσύνη σε περιβαλλοντικές υποθέσεις ώστε να εφαρμοστεί πλήρως η σύμβαση του Aarhus·

7.      ζητεί να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατόν η αξιολόγηση της οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση και της οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων, ώστε να εξασφαλίσει η Επιτροπή την πλήρη εφαρμογή αυτών των νομοθετικών πράξεων και να υποβάλει προτάσεις για τροποποίησή τους μέσω της τακτικής διαδικασίας ως το τέλος του 2016· υπενθυμίζει, σε αυτό το πλαίσιο, την υπόσχεση του Προέδρου Juncker για έναν ελάχιστο δεσμευτικό στόχο ενεργειακής απόδοσης 30% ως το 2030 και επιμένει ότι η Επιτροπή πρέπει να λάβει πλήρως υπόψη, κατά την αναθεώρηση αυτών των οδηγιών, τις θέσεις του Κοινοβουλίου επί του θέματος και την πρωταρχική αρχή της ενεργειακής απόδοσης·

8.      καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει επειγόντως ένα ειδικό πλαίσιο για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων των μεταφορών στην κλιματική αλλαγή· καλεί την Επιτροπή να ολοκληρώσει την αναθεώρηση του κανονισμού για τις εκπομπές CO2 από τα αυτοκίνητα και να υποβάλει μια φιλόδοξη πρόταση που να εμπεριέχει έναν στόχο για το 2025· καλεί επιπλέον την Επιτροπή να ασχοληθεί με τις εκπομπές από τα βαρέα επαγγελματικά οχήματα·

9.      αναμένει από την Επιτροπή εντός του 2016, με βάση τη γνωμοδοτική της ανακοίνωση το 2015, να προτείνει νέα νομοθεσία σύμφωνα με την τακτική διαδικασία για τον συνολικό σχεδιασμό της ενεργειακής αγοράς, τη λιανική αγορά και την ιδιοκατανάλωση·

10.    εκφράζει την απογοήτευσή του από την πρόταση που υποβλήθηκε στις 22 Απριλίου 2015 για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 όσον αφορά τη δυνατότητα των κρατών μελών να περιορίζουν ή να απαγορεύουν τη χρήση γενετικώς τροποποιημένων τροφίμων και ζωοτροφών στην επικράτειά τους, η οποία δεν θίγει το θέμα του αναγνωρισμένου δημοκρατικού ελλείμματος στη διαδικασία αδειοδότησης για τους γενετικώς τροποποιημένους οργανισμούς (ΓΤΟ), παρότι το πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2015 είχε προβλέψει την επανεξέταση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων για την αδειοδότηση των ΓΤΟ· αναμένει από την Επιτροπή να συνεργαστεί εποικοδομητικά με τους συννομοθέτες για να επιτύχει αληθινό εκδημοκρατισμό της διαδικασίας αδειοδότησης, μεταξύ άλλων και όσον αφορά τις αιτήσεις για καλλιέργεια ΓΤΟ·

11.    αναμένει από την Επιτροπή να συνεργαστεί εποικοδομητικά με το Κοινοβούλιο επί της πρότασης του Δεκεμβρίου 2013 για την κλωνοποίηση, ώστε να επιτευχθεί μια συμφωνία που να λαμβάνει υπόψη τις προσδοκίες των καταναλωτών και τις ανησυχίες για την καλή διαβίωση των ζώων, και άρα να προβλέπει αυστηρούς κανόνες για τα τρόφιμα που προέρχονται από απογόνους κλωνοποιημένων ζώων·

12.    ζητεί την ενίσχυση και επέκταση των απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού στη νομοθεσία για τα προϊόντα, ως μέρος μιας νέας και πιο φιλόδοξης πρότασης κυκλικής οικονομίας, με σκοπό να αυξηθεί η αποδοτικότητα των πόρων στην πλευρά του κύκλου που εμπεριέχει τα προϊόντα·

Κοινωνική και οικονομική δικαιοσύνη

13.    χαιρετίζει την προσοχή που δίνεται στην πράσινη απασχόληση, στην οικολογική καινοτομία, στις οικολογικές βιομηχανίες, στη δέσμη εργασιακής κινητικότητας και στη δέσμη απασχολησιμότητας, δίνοντας συνέχεια στην εφαρμογή της πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων, αλλά απαιτεί ως εκ τούτου τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων· εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι η δεδηλωμένη «προτεραιότητα» στη δημιουργία σχέσεων απασχόλησης δεν αποτελεί αρμοδιότητα της ΓΔ Απασχόλησης αλλά αναπτύσσεται από φορείς της Επιτροπής χωρίς υπόβαθρο τη δημιουργία απασχόλησης και θέσεων εργασίας, τη στιγμή που η δημιουργία θέσεων εργασίας είναι ουσιαστικά η ραχοκοκαλιά των πολιτικών απασχόλησης· εκφράζει, επομένως, αμφιβολίες, για τη δέσμευση της Επιτροπής ως προς τη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας που αποβαίνουν πραγματικά προς «όφελος των πολιτών», φοβούμενο αντιθέτως ότι θα υπάρξει επενδυτικός ακτιβισμός χωρίς δυναμικό απασχόλησης·

14.    εκφράζει τη λύπη του για τη διαρκή έλλειψη συγκεκριμένων προτάσεων προς αντιμετώπιση των αυξανόμενων ανισοτήτων και της επείγουσας κοινωνικής κατάστασης που προκαλείται από τις πολιτικές λιτότητας, ειδικά στις χώρες του προγράμματος της Τρόικας· καλεί την Επιτροπή να εργαστεί για ένα κατώτατο επίπεδο κοινωνικής προστασίας, ώστε να διασφαλιστεί ότι οι ευρωπαίοι πολίτες απολαμβάνουν ένα ελάχιστο επίπεδο κοινωνικής προστασίας σε όλη τη διάρκεια της ζωής τους (πρόσβαση σε οικονομικά προσιτή στέγαση, πρόσβαση σε κατάλληλη υγειονομική περίθαλψη, δικαίωμα στη φύλαξη παιδιών, ελάχιστα πρότυπα ασφάλειας εισοδήματος, συμπεριλαμβανομένων των συντάξεων, ή ισοδύναμή ελάχιστη κοινωνική προστασία, κλπ.)·

15.    σημειώνει την πρόταση για βαθύτερη και δικαιότερη ΟΝΕ· αναμένει ωστόσο πιο φιλόδοξες και περιεκτικές προτάσεις, συμπεριλαμβανομένου ενός χάρτη πορείας προς μια ουσιαστική και αντικυκλική φορολογική ικανότητα για την ΟΝΕ, που θα αντιμετωπίζει επίσης τους ασύμμετρους κραδασμούς, καθώς και περαιτέρω προτάσεις με στόχο τη μετατροπή των ευρωπαϊκών περιβαλλοντικών και κοινωνικών στόχων σε δεσμευτικούς, αναθεωρημένους και φιλικούς στις βιώσιμες επενδύσεις δημοσιονομικούς στόχους·

16.    σημειώνει την αυξανόμενη προσοχή που δίνεται στην έννοια της «φούσκας του άνθρακα» από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Συμβούλιο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας· καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει αυτό το ζήτημα στην ένωση κεφαλαιαγορών της και εκφράζει τη λύπη του που δεν συμπεριλήφθηκε στην αντίστοιχη Πράσινη Βίβλο· καλεί την Επιτροπή να ορίσει απαιτήσεις διαφάνειας όσον αφορά το αποτύπωμα CO2 των χρηματοοικονομικών επενδύσεων, για παράδειγμα, στην οδηγία για την υποβολή μη χρηματοοικονομικών εκθέσεων·

17.    χαιρετίζει το πρώτο βήμα προς την ενισχυμένη φορολογική δικαιοσύνη έναντι του επίμονου επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού, ο οποίος στερεί την Ευρώπη από τους νόμιμους και αναγκαίους δημοσιονομικούς πόρους, μέσω της ενίσχυσης της υποχρέωσης των κρατών μελών να ανταλλάσσουν πληροφορίες για φορολογικές αποφάσεις· θεωρεί, ωστόσο, απαραίτητο να προταθούν τροποποιήσεις της οδηγίας για τις μητρικές και τις θυγατρικές εταιρείες και της οδηγίας για τους τόκους και τα δικαιώματα, προκειμένου να καλυφθούν τα υπάρχοντα κενά·

18.    χαιρετίζει την αναβίωση της κοινής ενοποιημένης βάσης φορολογίας των εταιρειών (CCCTB), παράλληλα με την αποκατάσταση, ως πρώτο άμεσο βήμα, των μεγαλύτερων κενών στην οδηγία για τις μητρικές και τις θυγατρικές εταιρείες και στην οδηγία για τους τόκους και τα δικαιώματα·

19.    ζητεί από την Επιτροπή να κάνει χρήση του εταιρικού δικαίου της ΕΕ για να επιβάλει φορολογική διαφάνεια σε όλες τις πολυεθνικές εταιρείες, και να επιβάλει αυστηρές απαιτήσεις στις εταιρείες-προπετάσματα με στόχο την ουσιαστική τους απαγόρευση·

20.    αδημονεί να συμβάλει στη «στρατηγική για μια ανανεωμένη και ολοκληρωμένη προσέγγιση για την ενιαία αγορά αγαθών και υπηρεσιών», ιδίως με έμφαση σε τομείς μέγιστου οικονομικού δυναμικού· ζητεί από την Επιτροπή να καταρτίσει αυτή τη στρατηγική τηρώντας υψηλό επίπεδο ασφάλειας και προστασίας του καταναλωτή καθώς και να διασφαλίσει την έγκαιρη μεταφορά και την πρέπουσα εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας πριν να προτείνει πρόωρα την εκπόνηση νέας νομοθεσίας ή την αναθεώρηση της ισχύουσας·

21.    προσβλέπει στη συνέχεια που θα δώσει η Επιτροπή στις υποσχέσεις που δόθηκαν στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την ενιαία ψηφιακή αγορά, ιδιαίτερα σε σχέση με τις μεταρρυθμίσεις όσον αφορά τα πνευματικά δικαιώματα, τον γεωγραφικό αποκλεισμό και την αναθεώρηση της οδηγίας για την καθολική υπηρεσία και της οδηγίας για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες· προειδοποιεί ότι δεν θα πρέπει να τίθενται σε κίνδυνο οι κοινωνικές και εργασιακές συνθήκες στην προσπάθεια μείωσης του κόστους παράδοσης δεμάτων και υπενθυμίζει ότι οι οικονομικά αποδοτικές υπηρεσίες παράδοσης θα πρέπει επίσης να χαρακτηρίζονται από ποιότητα τόσο για αυτούς που τις παρέχουν όσο και για αυτούς που τις λαμβάνουν· επισημαίνει την ανάγκη εξισορρόπησης της ελευθερίας του λόγου με τη δικαστική εποπτεία και ευθύνη κατά τον χειρισμό παράνομου περιεχομένου στο διαδίκτυο, εφαρμόζοντας παράλληλα την αρχή «ακολούθησε το χρήμα» κατά την επιβολή διατάξεων·

22.    καλεί την Επιτροπή να εξετάσει πιο σοβαρά πώς μπορεί η ψηφιοποίηση να προωθήσει τον οικολογικό και κοινωνικό μετασχηματισμό της οικονομίας, και τις συνέπειές της·

23.    ανησυχεί βαθιά για τις αυξανόμενες περιφερειακές ανισότητες στην Ευρώπη από την αρχή της κρίσης, και ως εκ τούτου εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι το ΕΤΣΕ δεν στοχεύει στις περιφέρειες της ΕΕ που πλήττονται περισσότερο από το επενδυτικό χάσμα και την υψηλή ανεργία· αναμένει από την Επιτροπή να διευκρινίσει τη θέση της σχετικά με το μέλλον της αστικής διάστασης, την εδαφική ατζέντα/εδαφική συνοχή, και να εξετάσει τη σχέση μεταξύ ΕΤΣΕ και πολιτικής συνοχής, αξιολογώντας σε πρώιμο στάδιο τη λειτουργία και τη χρήση της εγγύησης της ΕΕ·

Θεμελιώδη δικαιώματα και συμμετοχή των πολιτών

24.    χαιρετίζει την ευρωπαϊκή ατζέντα για τη μετανάστευση, που εγκρίθηκε στις 13 Μαΐου 2015 εστιάζοντας σε μια σειρά πρωτοβουλιών για την ανάπτυξη μιας περισσότερο ολιστικής προσέγγισης της μετανάστευσης· αντιτίθεται έντονα στην αμφιλεγόμενη και παραπλανητική σύνδεση μεταξύ μετανάστευσης και ζητημάτων ασφάλειας που έγινε στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας της Ύπατης Εκπροσώπου για την ανάληψη στρατιωτικής δράσης στην καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης ανθρώπων·

25.    χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής για μετεγκατάσταση των προσφύγων από την Ιταλία και την Ελλάδα, αλλά προτρέπει την Επιτροπή να αναπτύξει περαιτέρω δεσμευτικά μέσα για μια βασισμένη στα ανθρώπινα δικαιώματα προσέγγιση των ανθρώπων που αναζητούν στην ΕΕ προστασία από τον πόλεμο και τις διώξεις, δημιουργώντας αποτελεσματικούς τρόπους νόμιμης εισόδου για τους πρόσφυγες· ενθαρρύνει την Επιτροπή να προωθήσει τον καταμερισμό των σχετικών βαρών και την αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών· καλεί επίσης την Επιτροπή να παρουσιάσει επειγόντως, ως μέρος της ευρωπαϊκής ατζέντας για τη μετανάστευση, ένα σχέδιο για την ανάπτυξη νόμιμων οδών για τη μετανάστευση εργατικού δυναμικού·

26.    σημειώνει ότι ο μηχανισμός κράτους δικαίου που προτάθηκε από την Επιτροπή τον Μάιο του 2014 δεν επαρκεί για να αντιμετωπίσει τις παραβιάσεις του κράτους δικαίου και των θεμελιωδών δικαιωμάτων στα κράτη μέλη· καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει πρόταση για τη θέσπιση ενός αποτελεσματικού μηχανισμού της ΕΕ για τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα, βασισμένο σε κοινούς και αντικειμενικούς δείκτες για τη διενέργεια αμερόληπτης ετήσιας αξιολόγησης της κατάστασης σε όλα τα κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένης μιας αξιολόγησης από τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, σε συνδυασμό με κατάλληλους δεσμευτικούς και διορθωτικούς μηχανισμούς, όπως οι διαδικασίες επί παραβάσει και η διαδικασία του άρθρου 7 της ΣΕΕ, ώστε να καλυφθούν τα υπάρχοντα κενά και να υπάρξει αυτόματη και βαθμιαία αντιμετώπιση των παραβιάσεων του κράτους δικαίου και των θεμελιωδών δικαιωμάτων σε επίπεδο κρατών μελών·

27.    καλεί την Επιτροπή να προτείνει νομοθετικές πρωτοβουλίες για την καταπολέμηση όλων των μορφών βίας κατά των γυναικών και της βίας λόγω φύλου· καλεί την Επιτροπή να δρομολογήσει την προσχώρηση της ΕΕ στη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας (Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης), όπως έχει κατ᾽ επανάληψη ζητήσει το Κοινοβούλιο·

28.    στηρίζει σθεναρά την πρωτοβουλία για ένα υποχρεωτικό μητρώο διαφάνειας, αλλά εκφράζει τη μεγάλη του ανησυχία για το ότι θα βασίζεται σε διοργανική συμφωνία, οπότε το μητρώο δεν θα είναι δεσμευτικό για τους εκπροσώπους συμφερόντων και, επομένως, δεν θα είναι υποχρεωτικό· κατά συνέπεια, επαναλαμβάνει το αίτημα του Κοινοβουλίου για νομοθετική πρόταση· καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει περαιτέρω τη δράση της στον τομέα της καταπολέμησης της διαφθοράς και πιο συγκεκριμένα να εστιαστεί στην αντιμετώπιση της κατάχρησης των ενωσιακών κονδυλίων και στην καταπολέμηση της φορολογικής απάτης εντός της ΕΕ·

29.    επικροτεί την πρωτοβουλία διαφάνειας της Επιτροπής, η οποία περιλαμβάνει τη δημοσιοποίηση των επαφών μεταξύ Επιτρόπων, μελών κυβερνήσεων, γενικών διευθυντών και εκπροσώπων συμφερόντων· εκφράζει την ανησυχία του για τον μεγάλο αριθμό εξαιρέσεων από αυτή τη δημοσιοποίηση· προτείνει να αρχίσει η Επιτροπή να δημοσιοποιεί αυτές τις συναντήσεις σε μια κεντρική θέση αντί των 89 διαφορετικών ιστοτόπων·

30.    θεωρεί ότι επείγει η αναθεώρηση των κανονισμών για την ΕΠΠ ώστε να ελαττωθούν οι διοικητικές και τεχνικές απαιτήσεις, να επανασχεδιαστούν τα συστήματα διαδικτυακής συλλογής υπογραφών ώστε να γίνουν φιλικά προς τον χρήστη και προσβάσιμα στα άτομα με αναπηρίες, να εναρμονιστεί ο μηχανισμός ελέγχου της υποστήριξης κάθε κράτους μέλους, να παρασχεθεί ενισχυμένη νομική προστασία στις επιτροπές πολιτών, να εξεταστεί η χρηματοδότηση των ΕΠΠ μέσω του προϋπολογισμού της ΕΕ, να δοθεί η δυνατότητα κατάλληλης συνέχειας σε μια επιτυχημένη ΕΠΠ και να επιτραπεί στους αλλοδαπούς κατοίκους της Ευρώπης να υπογράφουν στη χώρα υποδοχής, καθώς οι διοικητικές διαδικασίες γίνονται τόσο επαχθείς και περίπλοκες που απλώς αυξάνεται η εχθρικότητα προς το ευρωπαϊκό σχέδιο·

31.    χαιρετίζει τη στήριξη της Επιτροπής στην πρωτοβουλία των υπουργών παιδείας των κρατών μελών (της 17ης Μαρτίου 2015 στο Παρίσι) για την ανταλλαγή ορθών πρακτικών όσον αφορά την εκπαίδευση, την ιθαγένεια και την πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης· παροτρύνει την Επιτροπή να δώσει συνέχεια και να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για την εφαρμογή αυτής της δήλωσης, παρακολουθώντας τις δράσεις που αναλαμβάνονται σε επίπεδο κρατών μελών και δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στα ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά προγράμματα του Erasmus+, που έχουν μέχρι στιγμής παραμεληθεί εντός του νέου πλαισίου·

32.    παροτρύνει την Επιτροπή να υποστηρίξει περισσότερο το πρόγραμμα «Ευρώπη για τους πολίτες», με περισσότερα μέσα, καθώς αυτό είναι το μόνο πρόγραμμα για τη διατήρηση άμεσης επαφής με τις ΜΚΟ και τους πολίτες που ασχολούνται με τα κοινωνικά ζητήματα της ΕΕ·

Βελτιωμένα μέσα δράσης της ΕΕ

33.    ζητεί πλήρη μετεκλογική αναθεώρηση του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου, και όχι απλώς τεχνική επανεξέταση, με σκοπό την κινητοποίηση του προϋπολογισμού της ΕΕ και άρα την ανάκαμψη της ευρωπαϊκής οικονομίας, εξασφαλίζοντας την επιτυχία της στρατηγικής Ευρώπη 2020, υποστηρίζοντας τις διεθνείς δεσμεύσεις της ΕΕ μετά το 2015 και αντιμετωπίζοντας διαρθρωτικά το αυξανόμενο πρόβλημα πληρωμών·

34.    προτρέπει την Επιτροπή να εγκρίνει όλα τα επιχειρησιακά προγράμματα για την περίοδο χρηματοδότησης 2014-2020 και, σε περίπτωση εγκρίσεων που εκκρεμούν, να κινητοποιήσει όλους τους πόρους της για να βοηθήσει τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη·

Απόσυρση, REFIT και «θεματολόγιο για βελτίωση της νομοθεσίας»

35.    εκφράζει σοβαρές ανησυχίες όσον αφορά το REFIT γενικά, και συγκεκριμένα για το γεγονός ότι το έργο ρυθμιστικής απλοποίησης χρησιμοποιείται ως πρόσχημα για να χαμηλώσει ο πήχης σε ζητήματα ζωτικής σημασίας ως προς την ασφάλεια και την καλή υγεία των εργαζομένων και των καταναλωτών, ή όσον αφορά την προστασία του περιβάλλοντος· πιστεύει ότι η απλοποίηση αφορά την ποιότητα και αντιτίθεται, εν προκειμένω, σε οποιονδήποτε ποσοτικό στόχο·

36.    θεωρεί ότι οι αξιολογήσεις επιπτώσεων δεν θα πρέπει σε καμιά περίπτωση να αντικαθιστούν τις πολιτικές αποφάσεις ή να προκαλούν καθυστερήσεις στη νομοθετική διαδικασία, και δεν θα πρέπει να εστιάζουν μόνο στο κόστος και στην ανταγωνιστικότητα των τιμών και στους πιθανούς ζημιωμένους της αγοράς, αλλά και στα δημόσια οφέλη, στην καινοτομία, στους πιθανούς κερδισμένους της αγοράς και στα θεμελιώδη δικαιώματα·

37.    αντιτίθεται σθεναρά στην ιδέα της «κατά προτεραιότητα επεξεργασίας» στη νομοθετική διαδικασία για την απλοποίηση και μείωση του ρυθμιστικού φόρτου, καθώς οι νόμοι που στοχεύουν στην αύξηση του επιπέδου των πολιτικών και κοινωνικών δικαιωμάτων των πολιτών και στη βελτίωση της υγείας και του περιβάλλοντος θα πρέπει να θεωρούνται προτεραιότητες·

38.    σημειώνει ότι η οδηγία για τα πτηνά και η οδηγία για τους οικοτόπους περιλαμβάνονται στον έλεγχο καταλληλότητας που προβλέπεται να λήξει το 2016· επισημαίνει γενικά ότι αυτή η διαδικασία δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί ως πρόσχημα για να χαμηλώσει ο πήχης σε ζητήματα ζωτικής σημασίας για την προστασία του περιβάλλοντος, και ειδικότερα ότι οι εν λόγω οδηγίες αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο των προσπαθειών της ΕΕ να αναστείλει την απώλεια βιοποικιλότητας και να αποκαταστήσει υποβαθμισμένα οικοσυστήματα, και ότι το κανονιστικό τους πλαίσιο είναι ευέλικτο και σύγχρονο, και αποτελεί ένα πλαίσιο στο οποίο η επιχειρηματική δραστηριότητα μπορεί να προσαρμοστεί και να λειτουργήσει με επιτυχία· συνεπώς αντιτίθεται στο άνοιγμα των οδηγιών για επανεξέταση·

39.    χαιρετίζει την προθυμία της Επιτροπής να εξετάσει τον αντίκτυπο της δέσμης μέτρων για το κλίμα και την ενέργεια με ορίζοντα το 2030 στην οδηγία για τα εθνικά ανώτατα όρια εκπομπών· θεωρεί ωστόσο ότι δεν είναι απαραίτητη μια τροποποιημένη πρόταση, αλλά ότι το ζήτημα της ευθυγράμμισης κλιματικής και ενεργειακής πολιτικής θα πρέπει να αντιμετωπιστεί στο πλαίσιο μελλοντικών διοργανικών διαπραγματεύσεων· υπενθυμίζει ότι η αναθεώρηση της οδηγίας για τα εθνικά ανώτατα όρια εκπομπών έχει καθυστερήσει περισσότερο από δέκα χρόνια και ότι οποιαδήποτε τυχόν περαιτέρω καθυστέρηση υποβαθμίζει το επίπεδο προστασίας των πολιτών και του περιβάλλοντος·

40.    ζητεί να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατόν η αξιολόγηση της οδηγίας για την ποιότητα καυσίμων και του κανονισμού για τη μείωση του διοξειδίου του άνθρακα από ελαφρά οχήματα, προκειμένου να υποβάλει η Επιτροπή προτάσεις για την τροποποίησή τους το 2015· ενθαρρύνει την Επιτροπή να ενσωματώσει καλύτερα τους στόχους κλιματικής προστασίας και ενεργειακής κατανάλωσης της ΕΕ στην πολιτική μεταφορών της, ιδιαίτερα στον οδικό, αεροπορικό και θαλάσσιο τομέα·

41.    ενθαρρύνει την Επιτροπή να εντείνει την προσπάθειά της για καλύτερη νομοθεσία και επιβολή των δικαιωμάτων των επιβατών, με βάση τον δίκαιο ανταγωνισμό μεταξύ των μέσων μεταφοράς, και να συμπεριλάβει ένα συνεκτικό πλαίσιο κριτηρίων για σωστή διαμόρφωση των τιμών και εσωτερίκευση του εξωτερικού κόστους στις προτάσεις της σχετικά με τη δέσμη μέτρων για τις μεταφορές, εντατικοποιώντας παράλληλα τα μέτρα της για τη μείωση των θανάτων και των σοβαρών τραυματισμών σύμφωνα με τους στόχους οδικής ασφάλειας της ΕΕ· καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει, κατά την αναθεώρηση της Λευκής Βίβλου για τις μεταφορές, το έργο της σχετικά με τους στόχους και τις 40 πρωτοβουλίες της Λευκής Βίβλου του 2011·

42.    επικρίνει έντονα την ανακοίνωση της Επιτροπής ότι αποσύρει την πρόταση της για αναθεώρηση της οδηγίας 92/85/ΕΟΚ για τις εγκύους εργαζόμενες και την άδεια μητρότητας, και την πρόθεσή της να υποκύψει σε απαιτήσεις των επιχειρήσεων· υπογραμμίζει την ανάγκη αναθεώρησης της οδηγίας 92/85/ΕΟΚ του Συμβουλίου προκειμένου να καθοριστούν ελάχιστα πρότυπα σε όλη την ΕΕ για τα δικαιώματα άδειας μητρότητας και πατρότητας, και συνεπώς να βελτιωθεί η υγεία και η ασφάλεια των εγκύων, λεχώνων ή θηλαζουσών εργαζομένων, με σκοπό την αντιμετώπιση των δημογραφικών προκλήσεων και τη μείωση των ανισοτήτων μεταξύ ανδρών και γυναικών· λαμβάνει υπόψη την απόφαση C-409/13 του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 14ης Απριλίου 2015 σχετικά με το δικαίωμα της Επιτροπής να αποσύρει μια πρόταση, η οποία επιβεβαιώνει τους ειδικούς όρους που πρέπει να πληρούνται από την Επιτροπή, μεταξύ άλλων τηρώντας την υποχρέωσή της να δηλώνει στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο τους λόγους της απόσυρσης και ότι σέβεται τις αρχές της δοτής αρμοδιότητας, της θεσμικής ισορροπίας και της καλόπιστης συνεργασίας, όπως ορίζει η ΣΕΕ· στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να προβλεφθεί κοινοβουλευτική δράση κατά του Συμβουλίου και της Επιτροπής για ακύρωση δυνάμει του άρθρου 263 της ΣΛΕΕ·

43.    υποστηρίζει σθεναρά την Επιτροπή όσον αφορά τον στόχο αναθεώρησης του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 428/2009 για την εξαγωγή τεχνολογιών διπλής χρήσης· χαιρετίζει τις συνεχιζόμενες εργασίες της Επιτροπής και την πρόθεσή της να παρουσιάσει μια νέα νομοθετική πρόταση το πρώτο εξάμηνο του 2016· υπενθυμίζει την επείγουσα ανάγκη να ρυθμιστούν οι εμπορικές εξαγωγές τεχνολογιών διπλής χρήσης και να αντιμετωπιστούν οι δυνητικά επιζήμιες εξαγωγές προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠΕ σε τρίτες χώρες· καλεί την Επιτροπή να περιλάβει αποτελεσματικές διασφαλίσεις ώστε να προλαμβάνει τυχόν πρόκληση ζημίας στην έρευνα εξαιτίας των εν λόγω ελέγχων εξαγωγών, συμπεριλαμβανομένης της επιστημονικής έρευνας και της έρευνας ασφάλειας των ΤΠ χωρίς εγκληματική πρόθεση·

44.    θεωρεί ότι η οδηγία 2006/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006, για την εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης έχει φθάσει στα όριά της και χρειάζεται να επικαιροποιηθεί, όπως επιβεβαίωσε πρόσφατα η επιτροπή FEMM στην έκθεση Záborská· καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει τη νομοθετική πρόταση που θα αντικαταστήσει την υπάρχουσα νομοθεσία, η οποία είναι αναποτελεσματική και μη εφαρμόσιμη, καθώς, παρά τις αναρίθμητες εκστρατείες, τις στοχοθετημένες δράσεις και τα μέτρα των τελευταίων ετών, το χάσμα αμοιβών ανάμεσα στα δύο φύλα παραμένει πεισματικά ευρύ·

45.    απαιτεί να αποσυρθεί η πρόταση σχετικά με τα εμπορικά μυστικά, η οποία αποτελεί αυτή τη στιγμή αντικείμενο διαπραγμάτευσης στην επιτροπή JURI, καθώς ο αντίκτυπός της στα θεμελιώδη δικαιώματα και ο ενδεχόμενος αντίκτυπός της εις βάρος του ανταγωνισμού, ιδίως όσον αφορά τις ΜΜΕ, δεν έχει ακόμα αναλυθεί· τονίζει επίσης ότι η παρούσα πρόταση δημιουργεί νομική αβεβαιότητα όσον αφορά το δικαίωμα πρόσβασης στην ενημέρωση και την κινητικότητα των εργαζομένων καθώς και ότι τα παραθυράκια και η αοριστία της θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν για την υπερπροστασία των εμπορικών πληροφοριών εις βάρος του γενικού συμφέροντος·

46.    θεωρεί ότι μια ολοκληρωμένη επανεξέταση της πολιτικής συναλλαγών της ΕΕ θα πρέπει να λάβει υπόψη την πραγματική καθαρή συνεισφορά στην απασχόληση και την ανάπτυξη και να βελτιώσει τη συνοχή της προς τους αναπτυξιακούς στόχους, τους κλιματικούς στόχους, τις περιβαλλοντικές προτεραιότητες και τα πρότυπα ανθρωπίνων δικαιωμάτων της ΕΕ· προτρέπει κατ᾽ επέκταση την Επιτροπή να αλλάξει τις πρακτικές της σε σχέση με την πλήρη δημοκρατική δημοσιοποίηση της τεκμηριώσεως που αφορά τη διαπραγματευτική διαδικασία·

47.    χαιρετίζει την προσέγγιση ως προς τις χώρες της ΕΠΓ η οποία βασίζεται σε μηχανισμό κινήτρων, σε βάση αξιοκρατική και διαφοροποιημένη, καλεί δε στο πλαίσιο αυτό την Επιτροπή να συγκροτήσει μηχανισμούς για την εφαρμογή της αρχής των «αναλογικών κερδών», η οποία συνεπάγεται και την αρχή των «αναλογικών απωλειών» για τις χώρες που δεν επιδεικνύουν προθυμία να συνεργαστούν εποικοδομητικά με την ΕΕ, ορίζοντας σαφώς τα σχετικά ορόσημα, δείκτες και κριτήρια·

48.    θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι ο Πρόεδρος της Επιτροπής, Jean-Claude Juncker, έχει προωθήσει την ιδέα να μην διευρυνθεί περαιτέρω η ΕΕ κατά τα προσεχή πέντε έτη· πιστεύει ότι αυτή η δήλωση θα μπορούσε να υπονομεύσει την αξιοπιστία της ΕΕ στην περιφέρεια των δυτικών Βαλκανίων, να δημιουργήσει ένα επικίνδυνο προηγούμενο και να πλήξει στρατηγικά την εικόνα της Ένωσης σε μια ολοένα και πιο ασταθή ανατολική γειτονία· υπενθυμίζει την απόφαση που έλαβαν οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων της ΕΕ στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του 2003 (Θεσσαλονίκη), σύμφωνα με την οποία όλες οι χώρες των δυτικών Βαλκανίων διαθέτουν αδιάλειπτη προοπτική ένταξης στην ΕΕ· υπενθυμίζει ότι μόνον αυτή η προοπτική μπορεί να αποτελέσει κίνητρο για τις ενδιαφερόμενες χώρες, οι οποίες συνορεύουν γεωγραφικά με κράτη μέλη της ΕΕ, προκειμένου να υλοποιήσουν τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις και να ευθυγραμμιστούν με το κεκτημένο της ΕΕ·

49.    καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει τη συνδρομή, τον συντονισμό, την παρακολούθηση και την ανταλλαγή εμπειριών και ορθών πρακτικών μεταξύ Γεωργίας, Μολδαβίας και Ουκρανίας αποσκοπώντας στην επίσπευση της αποτελεσματικής εφαρμογής των συμφωνιών σύνδεσης και στη βελτίωση της ενσωμάτωσης αυτών των χωρών στις πολιτικές της ΕΕ·

50.    καλεί την Επιτροπή να αποτρέψει τη χρήση κονδυλίων του προϋπολογισμού της ΕΕ για την έρευνα στον τομέα της άμυνας ή των ειδών διπλής χρήσης, όπως σχεδιάζεται αυτή τη στιγμή στο πλαίσιο ενός πιλοτικού σχεδίου για έρευνα που σχετίζεται με την ΚΠΑΑ· προτρέπει την Επιτροπή να υποστηρίξει τη διάθεση των σχετικών κονδυλίων της ΕΕ, όπως το Ορίζοντας 2020 και τα κοινωνικά, περιφερειακά και διαρθρωτικά ταμεία, σε αμιγώς μη στρατιωτικούς σκοπούς· υπενθυμίζει την ανάγκη να μειωθεί σημαντικά η πλεονάζουσα ικανότητα, η κακοδιαχείριση, η διαφθορά, ο κατακερματισμός, η έλλειψη διαφάνειας στον ευρωπαϊκό αμυντικό τομέα· ενθαρρύνει την Επιτροπή να ασκήσει πίεση στα κράτη μέλη με σκοπό τη δέουσα εφαρμογή της οδηγίας 2009/81/ΕΚ σχετικά με τις δημόσιες προμήθειες και ζητεί περαιτέρω μέτρα για τη θέσπιση αυστηρών κανόνων για την εσωτερική αγορά·

Ελλείπουσες πρωτοβουλίες

51.    λαμβάνει υπό σημείωση ότι δεν υπάρχει σαφώς καθορισμένη ανακοίνωση για το πρόγραμμα εργασίας του 2016· εκφράζει ωστόσο την ιδιαίτερη ανησυχία του ότι ορισμένοι βασικοί τομείς καθώς και σημαντικές πρωτοβουλίες, στην παρούσα κατάσταση, θα αγνοηθούν· καλεί επομένως την Επιτροπή να επανεξετάσει και να συμπεριλάβει τις ακόλουθες προτάσεις:

–    «δικαίωμα κοινωνικού βέτο» ή οποιονδήποτε άλλο μηχανισμό ικανό να εμποδίσει την εφαρμογή της ενωσιακής νομοθεσίας σε περίπτωση που ο αντίκτυπός της θα ήταν επιζήμιος για τους οικονομικά ασθενέστερους, θα αύξανε τις ανισότητες ή θα περιόριζε τα κοινωνικά δικαιώματα·

–    αναθεώρηση της οδηγίας για τον χρόνο εργασίας, προκειμένου να καταργηθεί η ρήτρα εξαίρεσης του μέσου εβδομαδιαίου χρόνου εργασίας 48 ωρών·

–    πρόταση οδηγίας για την πρόσβαση στη δημόσια πληροφόρηση στα κράτη μέλη·

–    πρόταση κανονισμού σχετικά με την ασφάλεια προϊόντων και υπηρεσιών της τεχνολογίας της πληροφορίας στην αγορά της ΕΕ·

–    προσαρμογή των ενωσιακών διατάξεων σχετικά με τις δημόσιες προμήθειες, ώστε να καθίστανται διαθέσιμες στις αντίστοιχες αρχές οι πηγαίοι κώδικες κάθε προϊόντος ή υπηρεσίας τεχνολογίας της πληροφορίας·

–    πρόταση ολοκλήρωσης της τραπεζικής ένωσης με χάρτη πορείας προς ένα κοινό πλαίσιο εγγύησης καταθέσεων·

–    νομοθετική πρόταση για την ενσωμάτωση της αποδοτικότητας των πόρων και του κόστους εργασίας ανά μονάδα σε μια βελτιωμένη και αναθεωρημένη διαδικασία μακροοικονομικών ανισορροπιών, πιο συμμετρική και αποτελεσματική·

–    αναθεώρηση της οδηγίας για τους υποχρεωτικούς ελέγχους των ετήσιων και ενοποιημένων λογαριασμών, ώστε να αποτρέπεται η παροχή φορολογικών συμβουλών εκ μέρους ελεγκτικών εταιρειών·

–    αναθεώρηση της οδηγίας για τη λογιστική, ώστε να επεκτείνονται οι ανά χώρα φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρείας σε όλους τους τομείς και επιπλέον να υποχρεωθούν οι εταιρείες να δημοσιοποιούν τις φορολογικές διατάξεις που τους παραχωρούνται από κράτη μέλη και τρίτες χώρες·

–    νέα νομοθετική πρόταση για την πρόσβαση στη δικαιοσύνη σχετικά με περιβαλλοντικά ζητήματα, για να διασφαλιστεί η εφαρμογή της σύμβασης του Aarhus εντός της ΕΕ·

–    νομοθετική πρόταση σχετικά με τους περιβαλλοντικούς ελέγχους ως μείζον μέσο για να προωθηθεί η πλήρης εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας εντός της ΕΕ·

–    εναρμονισμένο και δεσμευτικό νομικό πλαίσιο για την έρευνα και την εκμετάλλευση των μη συμβατικών καυσίμων με υδραυλική ρωγμάτωση, ως συνέχεια της αξιολόγησης των αντίστοιχων συστάσεων της Επιτροπής·

–    την ανακοίνωση με τίτλο «Building a Sustainable European Food System» («Συγκροτώντας ένα βιώσιμο ευρωπαϊκό σύστημα διατροφής»), όπως έχει εγκριθεί από τους αρμόδιους για τις ΓΔ AGRI, ENVI και SANCO Επιτρόπους τον Απρίλιο του 2014·

–    οριζόντια κριτήρια με επιστημονική βάση για ενδοκρινικούς διαταράκτες, ώστε να τηρηθούν χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση οι από καιρό αναληφθείσες νομικές υποχρεώσεις της Επιτροπής·

–    νέο νόμο πλαίσιο για την καλή μεταχείριση των ζώων στον οποίο θα ορίζονται οι ελάχιστες ενωσιακές προδιαγραφές καλής μεταχείρισης για όλες τις κατηγορίες των ζώων·

–    χάρτη πορείας της ΕΕ για την ποδηλασία, συνοδευόμενο από μέτρα υποστήριξης και προώθησης·

–    νομοθετική πρόταση για διάφορα είδη άδειας (πατρότητας, υιοθεσίας, παροχής φροντίδας και εξαρτώμενου μέλους) για να βελτιωθεί ο συμβιβασμός επαγγελματικής, οικογενειακής και προσωπικής ζωής, γεγονός που θα μπορούσε, επίσης, να οδηγήσει στην απεμπλοκή της οδηγίας για την άδεια μητρότητας στο Συμβούλιο·

–    την αναθεώρηση της υπάρχουσας νομοθεσίας σχετικά με την ισότητα αμοιβών για άνδρες και γυναίκες, καθώς είναι αναποτελεσματική και μη εφαρμόσιμη, και, παρά τις αναρίθμητες εκστρατείες, τις στοχοθετημένες δράσεις και τα μέτρα των τελευταίων ετών, το χάσμα αμοιβών ανάμεσα στα δύο φύλα παραμένει πεισματικά ευρύ·

–    ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή απάντηση στα προβλήματα όσον αφορά τα θεμελιώδη δικαιώματα των ΛΟΑΔΜ, υπό μορφή ενωσιακής στρατηγικής/οδικού χάρτη της ΕΕ κατά της ομοφοβίας και των διακρίσεων λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού και ταυτότητας φύλου, όπως έχει ζητηθεί επανειλημμένως από το Κοινοβούλιο και τα κράτη μέλη·

–    νομοθετική πρόταση με δεσμευτικούς κανόνες για την υπεύθυνη επιχειρηματική συμπεριφορά των εταιρειών της ΕΕ που δραστηριοποιούνται σε τρίτες χώρες, με στόχο την πλήρη διαφάνεια των εφοδιαστικών αλυσίδων, εστιάζοντας ιδιαίτερα στον κλωστοϋφαντουργικό τομέα·

–    δράση συνέχειας για να εξασφαλιστεί ότι το σχέδιο δράσης για την επιβολή της δασικής νομοθεσίας, τη διακυβέρνηση και το εμπόριο (FLEGT) παραμένει ενεργό και αντιμετωπίζει τους νέους κινητήριους παράγοντες της παράνομης υλοτομίας, που οφείλονται στη μετατροπή των δασών σε γεωργικές εκτάσεις, συμπεριλαμβανομένης μιας πρότασης σχετικά με σχέδιο δράσης της ΕΕ για την αποψίλωση των δασών·

–    μετατροπή του ισχύοντος κώδικα ορθής διοικητικής συμπεριφοράς σε δεσμευτική νομοθεσία, για να ενισχυθεί το θεμελιώδες δικαίωμα ορθής διοίκησης στις δημόσιες υπηρεσίες που παρέχονται από τα θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμούς της ΕΕ·

–    πρωτοβουλία για καθορισμό των κριτηρίων αναφοράς για το άνοιγμα των κεφαλαίων 23 και 24, με σκοπό να προετοιμαστεί το άνοιγμα των συγκεκριμένων κεφαλαίων στο πλαίσιο των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Τουρκία·

–    πρόταση για κοινή θέση σχετικά με την ταχεία επικύρωση των τροπολογιών της Καμπάλα σχετικά με τον ορισμό του εγκλήματος της επίθεσης στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο·

–    νομοθετική πρόταση για την πανευρωπαϊκή προστασία των καταγγελτών που αποκαλύπτουν παρατυπίες οι οποίες επηρεάζουν την ευρωπαϊκή νομοθεσία ή/και τους πολίτες·

Λίγα λόγια για τη μέθοδο εργασίας

52.    καλεί μετ' επιτάσεως την Επιτροπή να εκφράσει σαφώς την πρόθεσή της να σέβεται την ισότιμη βάση αμφότερων των συννομοθετικών θεσμικών οργάνων, ιδίως δεδομένου ότι το Κοινοβούλιο συμβάλλει στη μείωση του νομοθετικού φόρτου, όπως συμβαίνει στην περίπτωση του φυτικού αναπαραγωγικού υλικού (COM/2013/0262 – 2013/0137 (COD)· συμβουλεύει, τέλος, την Επιτροπή να μη χρησιμοποιήσει τα ενδεχόμενα μέτρα καθυστέρησης του Συμβουλίου ως πρόσχημα για να παρακάμψει τη θέση του Κοινοβουλίου·

53.    τονίζει την αντίθεσή του σε οποιαδήποτε νέα διοργανική συμφωνία θα έθετε σε κίνδυνο τον ρόλο του Κοινοβουλίου δυνάμει της Συνθήκης, θα επέβαλλε την ατζέντα της Επιτροπής στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο, θα υπέβαλλε τους νομοθέτες σε αξιολόγηση «εμπειρογνωμόνων» σε κάθε στάδιο και θα υπέτασσε τις δημοκρατικά ληφθείσες πολιτικές αποφάσεις σε άλλες προτεραιότητες, όπως η διοικητική απλούστευση ή η μείωση του ρυθμιστικού φόρτου·

54.    θεωρεί ότι οι πολιτικές κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής δεν πρέπει να αποτελούν μοναδική βάση καθορισμού των πολυετών προτεραιοτήτων, ώστε τα νομοθετικά όργανα να μην θεωρούν ότι το θεματολόγιό τους υπαγορεύεται αποκλειστικά από την Επιτροπή·

55.    καλεί μετ' επιτάσεως την Επιτροπή να εντείνει τις προσπάθειές της για την παρακολούθηση της μεταφοράς και της τήρησης της ενωσιακής νομοθεσίας εκ μέρους των κρατών μελών, στο πλαίσιο μάλιστα της μειωμένης νομοθετικής δραστηριότητας· ζητεί καλύτερη και συστηματικότερη συμμετοχή των εθνικών κοινοβουλίων·

56.    αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών.