Menettely : 2015/2729(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0659/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0659/2015

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 09/07/2015 - 12.5
CRE 09/07/2015 - 12.5
PV 16/09/2015 - 13.1
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0323

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 158kWORD 101k
Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-0656/2015
1.7.2015
PE559.021v01-00
 
B8-0659/2015

komission julkilausuman johdosta

työjärjestyksen 37 artiklan 3 kohdan ja Euroopan parlamentin ja Euroopan komission välisistä suhteista tehdyn puitesopimuksen liitteen 4 mukaisesti


komission vuoden 2016 työohjelmasta (2015/2729(RSP))


Bas Eickhout, Igor Šoltes Verts/ALE-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma komission vuoden 2016 työohjelmasta (2015/2729(RSP))  
B8‑0659/2015

Euroopan parlamentti, joka

–       ottaa huomioon komission tiedonannon työohjelmastaan 2015 (COM(2014)0910),

–       ottaa huomioon komission tiedonannon otsikolla ”Paremmalla sääntelyllä parempiin tuloksiin” (COM(2015)0215),

–       ottaa huomioon Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan, komission puheenjohtajan, euroryhmän puheenjohtajan, EKP:n pääjohtajan ja Euroopan parlamentin puhemiehen 22. kesäkuuta 2015 laatiman selvityksen ”Euroopan talous- ja rahaliiton viimeistely”,

–       ottaa huomioon puitesopimuksen Euroopan parlamentin ja Euroopan komission välisistä suhteista ja erityisesti sen liitteen 4,

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 37 artiklan 3 kohdan,

A.     ottaa huomioon, että kriisin jatkuessa Euroopan unioni tarvitsee rohkeita ehdotuksia poliittisen oikeutuksen vahvistamiseksi, kansalaisten luottamuksen parantamiseksi sekä yhteistyön tiivistämiseksi sosiaali-, talous- ja rahapolitiikassa;

B.     ottaa huomioon, että komission puheenjohtaja oli oikeassa, kun hän katsoi, että viimeisten Euroopan parlamentin vaalien tulos merkitsi kansalaisilta tullutta kehotusta muutokseen ja että uusi alku on välttämätön;

C.     ottaa huomioon, että komission vuoden 2015 työohjelmasta annettu tiedonanto on jäsennelty oikean poliittisen ohjelman tavoin muutaman poliittisen tavoitteen ympärille, mikä auttaa ymmärtämään unionin poliittista päätöksentekoa ja tarkastelemaan komission toimia politiikan näkökulmasta;

D.     ottaa huomioon, että ohjelmasta ja komission ensimmäisen vuoden työskentelystä käy selvästi ilmi vahva uusliberaali painotus monilla keskeisillä politiikan aloilla, esimerkiksi kaupan, työllisyyden ja maatalouden aloilla, vaikka siinä esitetään joitakin hyödyllisiä aloitteita kiireellisillä ja merkittävillä aloilla, joita ovat esimerkiksi edunvalvontaryhmien rekisteri, verotus ja resurssitehokkuus;

E.     ottaa huomioon, että komission painopisteiden jäsentelyssä, otsikoinnissa ja sanamuodossa on jätetty huomiotta säästötoimien tuhoisat vaikutukset ja selvästi aliarvioidaan sosiaalisia ja ekologisia kysymyksiä ja esitetään ne vähäpätöisinä asioina, jotka ovat kaikki alisteisia kasvun oletetulle uudelleen käynnistymiselle, eikä oteta huomioon kasvavan eriarvoisuuden ja ympäristökriisin yhteiskunnalle ja kansalaisille aiheuttamia vahinkoja;

F.     ottaa huomioon, että keskityttäessä tällä tavoin lähes yksinomaan vanhentuneeseen politiikkaan ja tarjontapuolen talouteen sivuutetaan sosiaalinen oikeudenmukaisuus ja eriarvoisuus, kansanterveys, koulutus ja kulttuuri sekä monet muut alat, jotka ovat ratkaisevia pyrittäessä käynnistämään taloudellinen toimeliaisuus uudelleen, koska ne kuuluvat eurooppalaisten yhteiskuntien ytimeen;

G.     ottaa huomioon, että komission tehtävänä on valvoa unionin perussopimuksia, joihin on kirjattu kestävän kehityksen, sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja yhteisvastuullisuuden periaatteet, unionin kansalaisten perustavanlaatuinen oikeus puhtaaseen ympäristöön ja korkealaatuinen ympäristönsuojelu;

H.     ottaa huomioon, että huoli sääntelyn parantamista koskevan komission ohjelman hengestä, erityisesti ympäristö- ja sosiaalilainsäädännön keskeisten säädösten suhteen, on oikeutettua komission ja erityisesti ensimmäisen varapuheenjohtajan Timmermansin kannanottojen perusteella;

I.      ottaa huomioon, että pyrkimyksestä keventää sääntelystä aiheutuvaa rasitusta, kun säädökset ovat tarpeettomia tai vanhentuneita, vallitsee laaja yksimielisyys, mutta useista suosituksista käy selvästi ilmi pyrkimys sääntelyn purkamiseen, mikä heikentäisi tärkeitä unionin oikeuksia ja/tai normeja;

J.      toteaa, että sääntelystä yrityksille aiheutuvien kokonaiskustannusten vähentäminen ei saa tapahtua heikentämällä kyseisillä säädöksillä unionin kansalaisille, työntekijöille ja kuluttajille tarjottavaa terveydenhuoltoa, turvallisuutta ja ympäristönsuojelua;

Ensisijaiset tavoitteet vuonna 2016: kestävyys, yhteiskunnallinen ja taloudellinen oikeudenmukaisuus, perusoikeudet ja kansalaisten oikeudet sekä parannetut välineet EU:n toiminnalle

1.      on komission tavoin huolestunut unionin tämänhetkisestä vakavasta tilanteesta ja yhtä mieltä siitä, että on toteutettava kiireesti merkittäviä investointeja nykyisen taantuman kääntämiseksi; pitää kuitenkin valitettavana, että komission niin kutsuttu uusi alku kuvastaa pääosin ennen kriisiä vallinneen unionin tilanteen painopisteitä, koska siinä on valittu kriisiin johtaneen talouspolitiikan perinteisten puitteiden säilyttäminen eikä oteta täysin huomioon sitä, mitä 2000-luvun Eurooppa todella tarvitsee ja mitä kansalaiset tosiasiassa vaativat; korostaa tässä yhteydessä, että tarvitaan uusi teollisuusstrategia, kuten ”Teollisuuden renessanssi kestävää Eurooppaa varten” (RISE-strategia), joka yhdistää kestävyyttä ja kilpailukykyä muun muassa energia- ja resurssitehokkuuden kautta;

Kestävyys

2.      vaatii komissiota ottamaan kestävyyden kaiken järkevän, tulevaisuuteen suuntautuvan ja kriisin ratkaisuun pyrkivän talouspolitiikan keskiöön ja antamaan sille sisältöä nykyisessä työohjelmassa ja tulevissa työohjelmissa sisällyttämällä niihin otsikko, jossa keskitytään seitsemännen ympäristöä koskevan toimintaohjelman täysimääräiseen ja nopeaan täytäntöönpanoon sekä unionin uuden kestävän kehityksen strategian valmisteluihin; katsoo, että ns. Junckerin suunnitelmaa tukevan takuurahaston valitsemien hankkeiden on vastattava näitä tavoitteita; korostaa, että uusi kunnianhimoinen ja perusteellinen kestävä teollisuusstrategia on välttämätön, koska tähän ratkaisevan tärkeään toimintalohkoon on kiinnitetty liian vähän huomiota, erityisesti kiertotaloutta koskevassa paketissa; vaatii keskittämään julkiset investoinnit energia-alan siirtymään, ekoinnovatiivisiin pk-yrityksiin sekä tutkimukseen ja koulutukseen; vastustaa jo suunniteltujen unionin ohjelmien varojen, kuten Horisontti 2010 -ohjelman tutkimus- ja innovaatiovarojen, suuntaamista huonompilaatuisiin tai kestämättömämpiin hankkeisiin;

3.      odottaa, että komissio ehdottaa tavanomaista lainsäätämisjärjestystä noudattaen vuonna 2015 lainsäädäntöä vuoteen 2030 ulottuvan ilmasto- ja energiapaketin täytäntöön panemiseksi, ja kehottaa komissiota esittämään sen pakettina (päästökauppajärjestelmä, taakanjakopäätös, polttoaineiden laatua koskeva direktiivi sekä maa- ja metsätalouden ja muun maakäytön päästöjä koskeva lainsäädäntö); korostaa edelleen, että on tärkeää selventää kiireellisesti metsän biomassan erilaisten energiaan liittyvien käyttötarkoitusten kasvihuonekaasuvaikutukset ja määritellä käyttötarkoitukset, joiden avulla voidaan saavuttaa paras mahdollinen hillitsevä vaikutus politiikkojen määräaikojen puitteissa, ja esittää ehdotuksia kaiken biomassan käyttöön sovellettavista kestävyyskriteereistä;

4.      odottaa, että komissio ehdottaa hyvissä ajoin tavanomaista lainsäätämisjärjestystä noudattaen lainsäädäntöä energiaunionin perustamiseksi vuoteen 2030 ulottuvan ilmasto- ja energiapaketin täytäntöön panemiseksi; toteaa jälleen vastustavansa fossiilisten polttoaineiden ja ydinvoiman rahoittamista;

5.      kehottaa komissiota varmistamaan uusiutuvaa energiaa koskevan direktiivin 2009/28/EY ja tehokasta sääntelyä koskevien ehdotusten, myös parlamentin tekemien ehdotusten, täysimääräinen täytäntöönpano, jotta pystytään saavuttamaan kunnianhimoiset ja sitovat vuoteen 2030 ulottuvat uusiutuviin energialähteisiin liittyvät tavoitteet;

6.      kehottaa komissiota seitsemännessä ympäristöä koskevassa toimintaohjelmassa vahvistettujen sitoumusten mukaisesti tekemään ehdotuksia, joilla laajennetaan tarkastuksiin liittyviä vaatimuksia ja laajennetaan sitovia kriteereitä, jotka koskevat jäsenvaltioiden harjoittamaa tehokasta valvontaa ja seurantaa, koskemaan koko EU:n ympäristölainsäädäntöä, ja varmistetaan muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeuden saaminen ympäristöasioissa Århusin yleissopimuksen täyden täytäntöönpanon varmistamiseksi;

7.      kehottaa saattamaan energiatehokkuusdirektiivin ja rakennusten energiatehokkuutta koskevan direktiivin arvioinnit valmiiksi mahdollisimman pian, jotta komissio voi varmistaa näiden säädösten asianmukaisen täytäntöönpanon ja antaa ehdotukset niiden tarkistamiseksi tavanomaista lainsäätämisjärjestystä noudattaen vuoden 2016 loppuun mennessä; muistuttaa tässä yhteydessä puheenjohtaja Junckerin antamasta lupauksesta vähintään 30 prosentin sitovasta energiatehokkuustavoitteesta ja vaatii komissiota näitä direktiivejä tarkastaessaan ottamaan täysimääräisesti huomioon parlamentin kannat asiasta ja periaatteen, jonka mukaan energiatehokkuus on etusijalla;

8.      kehottaa komissiota esittämään erityisiä puitteita, jotta vähennetään liikenteen vaikutusta ilmastonmuutokseen kiireellisenä toimena; kehottaa komissiota saattamaan päätökseen henkilöautojen hiilidioksidipäästöjä koskevan asetuksen tarkistamisen ja esittämään kunnianhimoisia ehdotuksia, joissa on vuoteen 2025 ulottuva tavoite; kehottaa komissiota puuttumaan raskaiden hyötyajoneuvojen päästöihin;

9.      odottaa, että komissio ehdottaa vuonna 2016 vuoden 2015 kuulemista koskevaan tiedonantoon perustuvaa uutta lainsäädäntöä tavanomaista lainsäätämisjärjestystä noudattaen energiamarkkinoiden yleisestä rakenteesta, vähittäismarkkinoista ja yksityisestä kulutuksesta;

10.    on erittäin pettynyt 22. huhtikuuta 2015 esitettyyn ehdotukseen, jolla muutettiin asetusta (EY) N:o 1829/2003 siltä osin kuin on kyse jäsenvaltioiden mahdollisuudesta rajoittaa muuntogeenisten elintarvikkeiden ja rehujen käyttöä tai kieltää se alueellaan, sillä se ei ratkaissut muuntogeenisten organismien hyväksymismenettelyssä ilmenevää demokratiavajetta, vaikka komission vuoden 2015 työohjelmaan sisältyi muuntogeenisten organismien hyväksymismenettelyssä käytettävän päätöksentekomenettelyn tarkistaminen; odottaa komission työskentelevän rakentavasti yhteistyössä lainsäädäntövallan käyttäjien kanssa, jotta saavutetaan hyväksymisprosessin todellinen demokratisointi, myös muuntogeenisten organismien viljelyä koskevien hakemusten osalta;

11.    odottaa komission työskentelevän rakentavasti yhteistyössä parlamentin kanssa vuoden 2013 joulukuussa tehdyn kloonausta koskevan ehdotuksen käsittelyssä, jotta saavutetaan sopimus, jossa otetaan huomioon kuluttajien odotukset ja eläinten hyvinvointia koskevat huolet ja esitetään tiukat säännöt kloonieläinten jälkeläisistä peräisin oleville elintarvikkeille;

12.    kehottaa tiukentamaan ja laajentamaan ekologiselle suunnittelulle asetettavia vaatimuksia tuotelainsäädännössä osana uutta ja kunnianhimoisempaa kiertotaloutta koskevaa ehdotusta, jotta lisätään resurssitehokkuutta tavarakierron tuotepuolella;

Yhteiskunnallinen ja taloudellinen oikeudenmukaisuus

13.    pitää myönteisenä vihreisiin työpaikkoihin, ekoinnovointiin, ympäristöteollisuuteen, työvoiman liikkuvuutta koskevaan pakettiin ja työllistyvyyttä koskevaan pakettiin sekä nuorisotakuun seurantaan kiinnitettyä huomiota mutta vaatii myös konkreettisia toimia; panee huolestuneena merkille, että työpaikkojen luominen on otettu painopisteeksi mutta se ei kuulu työllisyysasioiden pääosaston vastuulle vaan asiaa kehittävät komission toimijat, joilla ei ole työllisyyttä ja työpaikkojen luomista koskevaa kokemusta, vaikka työpaikkojen luominen on itse asiassa työllisyyspolitiikan kulmakivi; epäilee näin ollen komission sitoutumista sellaisten laadukkaiden työpaikkojen luomiseen, joista on todellista hyötyä kansalaisille, ja pelkää, että investointitoimilla ei ole työllisyysvaikutusta;

14.    pitää valitettavana, että komissio ei ole vieläkään antanut ehdotusta säästötoimien aiheuttamaan epätasa-arvon lisääntymiseen ja sosiaaliseen ahdinkoon puuttumiseksi, erityisesti maissa, jotka ovat troikan ohjelman piirissä; kehottaa komissiota työskentelemään sosiaalisen suojelun vähimmäistason käyttöön ottamiseksi, jotta varmistetaan, että unionin kansalaisilla on koko elämänsä ajan sosiaalisen suojelun vähimmäistaso (muun muassa mahdollisuus kohtuuhintaiseen asuntoon, pääsy asianmukaisen terveydenhoidon piiriin, oikeus lastenhoitoon, toimeentuloturvan vähimmäisvaatimukset, eläkkeet mukaan luettuna, tai vastaava vähimmäissosiaaliturva);

15.    panee merkille syvempää ja oikeudenmukaisempaa talous- ja rahaliittoa koskevan ehdotuksen; odottaa kuitenkin kunnianhimoisempia ja kattavampia ehdotuksia, mukaan lukien edistymissuunnitelma merkityksellisen ja suhdannevaihteluita tasaavan rahoituskapasiteetin saamiseksi talous- ja rahaliitolle, jonka avulla voitaisiin myös vastata epäsymmetrisiin häiriöihin, sekä lisäehdotuksia, joilla pyritään tekemään EU:n sosiaalisista ja ympäristötavoitteista sitovia, tarkistettuja ja kestäviä budjettitavoitteita, jotka houkuttelevat investointeja;

16.    panee merkille EKP:n ja finanssimarkkinoiden vakauden valvontaryhmän hiilikuplan käsitteeseen kiinnittämän yhä suuremman huomion; kehottaa komissiota ottamaan tämän kysymyksen mukaan pääomamarkkinaunioniin ja pitää valitettavana, että sitä ei ollut sisällytetty asiaa koskevaan vihreään kirjaan; kehottaa komissiota vahvistamaan avoimuusvaatimukset rahoitusinvestointien hiilijalanjäljen osalta, esimerkiksi muiden kuin taloudellisten tietojen julkistamista koskevassa direktiivissä;

17.    pitää myönteisenä jäsenvaltioiden velvoitetta vahvistaa veropäätöksiä koskevaa tietojenvaihtoa, ja toteaa kyseessä olevan ensimmäinen askel kohti verotuksen oikeudenmukaisuuden lisäämistä ja aggressiivista verosuunnittelua vastaan, jonka vuoksi Euroopassa menetetään oikeutettuja ja tarpeellisia talousarviovaroja; pitää kuitenkin äärimmäisen tärkeänä muutosten esittämistä emo-tytäryhtiödirektiiviin ja korko- ja rojaltidirektiiviin nykyisten porsaanreikien tukkimiseksi;

18.    panee tyytyväisenä merkille yhdistetyn yhtiöveropohjan paluun samalla kun ensimmäisenä pikaisena askeleena tukitaan emo-tytäryhtiödirektiivin ja korko- ja rojaltidirektiivin suurimmat porsaanreiät;

19.    pyytää komissiota käyttämään EU:n yhtiölainsäädäntöä verotuksen avoimuuden määräämiseksi kaikille monikansallisille yhtiöille ja tiukkojen vaatimusten määräämiseksi pöytälaatikkoyrityksille siten, että tarkoituksena on niiden tosiasiallinen kieltäminen;

20.    odottaa voivansa vaikuttaa palvelujen ja tavaroiden ”sisämarkkinastrategiaa koskevaan uudistettuun ja kokonaisvaltaiseen lähestymistapaan”, jossa keskitytään erityisesti aloihin, joilla taloudellinen potentiaali on suurin; pyytää komissiota ottamaan strategian perustaksi turvallisuuden ja kuluttajansuojan korkean tason ja varmistamaan, että nykyinen lainsäädäntö saatetaan oikea-aikaisesti osaksi kansallista lainsäädäntöä ja pannaan asianmukaisesti täytäntöön ennen ennenaikaista uuden tai tarkistetun lainsäädännön esittämistä;

21.    odottaa komission täyttävän Euroopan digitaalisia sisämarkkinoita koskevassa strategiassa antamansa lupaukset, jotka liittyivät erityisesti tekijänoikeuksien uudistukseen, maarajoituksiin ja yleispalveludirektiivin ja sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivin tarkistamiseen; varoittaa vaarantamasta sosiaalisia ja työolosuhteita pyrittäessä vähentämään postipakettien jakelukustannuksia ja muistuttaa, että kustannustehokkaan jakelupalvelun pitäisi olla laadukasta sekä palveluja tarjoavien että käyttävien näkökulmasta; korostaa, että on asetettava sananvapaus ja oikeudellinen valvonta ja vastuu tasapainoon, kun puututaan internetissä olevaan laittomaan sisältöön, ja noudatettava seuraa rahavirtoja -periaatetta määräyksiä valvottaessa;

22.    kehottaa komissiota tarkastelemaan vakavammin, miten digitalisointi voi johtaa talouden ekologista ja sosiaalista muutosta, ja mitä seurauksia sillä on;

23.    on syvästi huolissaan kriisin alusta asti kasvavasta alueellisesta epätasa-arvosta Euroopassa, ja siksi pitää valitettavana, että ESIR ei kohdista toimiaan EU:n alueisiin, jotka kärsivät eniten investointivajeesta ja korkeasta työttömyydestä; odottaa komission selkeyttävän kantaansa kaupunkiulottuvuuden tulevaisuuteen, alueelliseen toimintasuunnitelmaan / alueelliseen koheesioon ja tarkastelemaan ESIR:in ja koheesiopolitiikan suhdetta arvioimalla aikaisessa vaiheessa EU:n takuun toimivuutta ja käyttöä;

Perusoikeudet ja kansalaisten osallistuminen

24.    panee tyytyväisenä merkille 13. toukokuuta 2015 hyväksytyn Euroopan muuttoliikeagendan, jossa keskitytään aloitteisiin, joilla kehitetään kokonaisvaltaisempi tarkastelutapa maahanmuuttoon; vastustaa kuitenkin jyrkästi arveluttavaa ja harhaanjohtavaa maahanmuutto- ja turvallisuuskysymysten kytkemistä toisiinsa, kuten korkean edustajan aloitteessa ryhtyä sotilaallisiin toimiin ihmisten salakuljetuksen ja ihmiskaupan torjumisessa;

25.    panee tyytyväisenä merkille komission ehdotuksen pakolaisten siirtämiseksi Italiasta ja Kreikasta mutta kehottaa komissiota kehittämään edelleen sitovia välineitä ihmisoikeuksiin perustuvalle lähestymistavalle ihmisiin, jotka etsivät unionista suojaa sodalta ja vainolta, luomalla pakolaisille tehokkaita laillisen maahantulon keinoja; kannustaa komissiota edistämään taakanjakoa ja yhteisvastuullisuutta jäsenvaltioiden kesken; kehottaa komissiota esittämään myös osana Euroopan muuttoliikeagendaa suunnitelman laillisten väylien kehittämiseksi työperäiselle maahanmuutolle;

26.    panee merkille, että komission toukokuussa 2014 ehdottama oikeusvaltiomekanismi ei ole riittävä tapa puuttua oikeusvaltio- ja perusoikeusrikkomuksiin jäsenvaltioissa; kehottaa komissiota antamaan ehdotuksen sellaisen demokratiaa, oikeusvaltiota ja perusoikeuksia koskevan unionin järjestelmän perustamisesta, joka perustuu yhteisiin ja objektiivisiin indikaattoreihin, sekä tekemään vuosittain puolueettoman arvioinnin, johon sisältyy EU:n perusoikeusviraston tekemä arviointi tilanteesta kaikissa jäsenvaltioissa, sekä esittämään asianmukaisia sitovia korjausmekanismeja, kuten rikkomusmenettelyitä ja SEU-sopimuksen 7 artiklan mukainen menettely, jotta voidaan korjata vallitsevat puutteet ja mahdollistetaan automaattinen ja vaiheittainen puuttuminen oikeusvaltioperiaatteeseen ja perusoikeuksiin kohdistuviin loukkauksiin jäsenvaltiotasolla;

27.    kehottaa komissiota ehdottamaan lainsäädäntöä kaikkien naisiin kohdistuvan väkivallan muotojen ja sukupuoleen perustuvan väkivallan torjumiseksi; kehottaa komissiota käynnistämään EU:n liittymisen Euroopan neuvoston yleissopimukseen naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä ja torjumisesta (Istanbulin yleissopimus), mitä parlamentti on toistuvasti pyytänyt;

28.    kannattaa painokkaasti pakollista avoimuusrekisteriä koskevaa aloitetta mutta on erittäin huolestunut siitä, että sen perustana olisi toimielinten välinen sopimus, koska tällainen rekisteri ei olisi eturyhmille sitova eikä siten pakollinen; pyytää siksi jälleen kerran lainsäädäntöehdotusta; kehottaa komissiota tehostamaan edelleen toimiaan korruption torjunnan alalla ja keskittymään erityisesti unionin varojen väärinkäytön ja unionissa esiintyvien veropetosten torjumiseen;

29.    antaa komissiolle tunnustusta avoimuusaloitteesta, johon sisältyy komission jäsenten, kabinettien, pääjohtajien ja edunvalvojien välisten yhteyksien julkistaminen; on kuitenkin huolestunut julkistamista koskevien poikkeusten suuresta määrästä; ehdottaa, että komissio alkaa julkistaa tällaisia tapaamisia keskitetysti eikä 89 erillisellä verkkosivustolla;

30.    pitää eurooppalaisesta kansalaisaloitteesta annetun asetuksen tarkistamista kiireellisenä, jotta voidaan helpottaa hallinnollisia ja teknisiä vaatimuksia ja suunnitella uudelleen sähköiset allekirjoitusten keruujärjestelmät, jotta ne olisivat helppokäyttöisiä ja vammaisille esteettömiä, yhdenmukaistaa kaikissa jäsenvaltioissa kannatuksen vahvistamismekanismit, vahvistaa kansalaiskomiteoiden oikeussuojaa, harkita kansalaisaloitteiden rahoittamista EU:n talousarviosta, varmistaa vaatimukset täyttänyttä eurooppalaista kansalaisaloitetta koskevat asianmukaiset jatkotoimet ja antaa muille kuin unionin kansalaisille oikeus allekirjoittaa aloite asuinmaassaan, sillä hallinnollisista prosesseista on tulossa niin hankalia ja vaikeaselkoisia, että ne vain lisäävät vihamielisyyttä Euroopan unionia kohtaan;

31.    panee tyytyväisenä merkille komission tuen jäsenvaltioiden opetusministerien 17. maaliskuuta 2015 Pariisissa tekemälle aloitteelle koulutusta, kansalaisuutta ja radikalisoitumisen estämistä koskevien parhaiden käytäntöjen jakamisesta; kehottaa komissiota ryhtymään tarvittaviin jatkotoimiin tämän julistuksen täytäntöön panemiseksi seuraamalla jäsenvaltioissa toteutettuja toimia ja kiinnittämällä erityishuomiota Erasmus+ -ohjelman kouluhankkeisiin, jotka tähän asti on jätetty vähemmälle huomiolle uudessa toimintakehyksessä;

32.    kehottaa komissiota tukemaan paremmin "Kansalaisten Eurooppa" -ohjelmaa lisävaroilla, sillä se on ainoa ohjelma, joka ylläpitää suoria yhteyksiä EU:n yhteiskunnallisten kysymysten parissa työskenteleviin kansalaisjärjestöihin ja kansalaisiin;

Parannetut välineet EU:n toiminnalle

33.    vaatii, että monivuotista rahoituskehystä tarkistetaan täysimääräisesti vaalien jälkeen eikä tyydytä pelkkään tekniseen arviointiin, koska sen avulla voidaan käyttää unionin talousarviota ja edistää siten Euroopan talouden elvyttämistä, varmistaa Eurooppa 2020 -strategian onnistuminen, tukea unionin vuoden 2015 jälkeisiä kansainvälisiä sitoumuksia ja saada jäsennelty ratkaisu kasvavaan maksuongelmaan;

34.    kehottaa komissiota hyväksymään kaikki rahoituskauden 2014–2020 toimenpideohjelmat, ja jos kyse on vielä hyväksyntää odottavista ohjelmista, käyttämään kaikkia resurssejaan kyseisten jäsenvaltioiden auttamiseksi;

Ehdotusten peruminen, sääntelyn toimivuutta ja tuloksellisuutta koskeva ohjelma (REFIT) sekä parempaa sääntelyä koskeva ohjelma

35.    ilmaisee yleisesti REFIT-ohjelmaa koskevan vakavan huolensa, että sääntelyn yksinkertaistamisesta on tullut tekosyy työntekijöiden ja kuluttajien turvallisuuden ja hyvinvoinnin ja ympäristönsuojelun kannalta erittäin tärkeisiin kysymyksiin liittyvien tavoitteiden tason alentamiselle; katsoo, että yksinkertaistaminen koskee laatua, ja vastustaa kaikkia määrällisiä tavoitteita tässä asiassa;

36.    katsoo, että vaikutustenarvioinnit eivät koskaan saisi korvata poliittisia päätöksiä tai aiheuttaa viivästyksiä lainsäädäntöprosessissa, eikä niissä saisi keskittyä yksinomaan kustannus- ja hintakilpailukykyyn ja mahdollisiin markkinoiden menetyksiin, vaan olisi tarkasteltava myös yleistä etua, innovointia, mahdollisia markkinavoittoja ja perusoikeuksia;

37.    vastustaa voimakkaasti sitä, että sääntelyn yksinkertaistamista ja sääntelystä aiheutuvan rasituksen keventämistä käsitellään lainsäädäntömenettelyssä ensisijaisina, sillä ensisijaisina olisi pidettävä säädöksiä, joilla pyritään nostamaan kansalaisten poliittisten ja sosiaalisten oikeuksien tasoa ja parantamaan terveyttä ja ympäristöä;

38.    panee merkille, että lintu- ja luontotyyppidirektiivit on sisällytetty vuonna 2016 päättyväksi suunniteltuun toimivuustarkastukseen; korostaa, että tämä prosessi ei saa olla verukkeena tavoitteiden tason alentamiselle kysymyksissä, joilla on keskeinen merkitys ympäristönsuojelussa, ja erityisesti, että kyseiset direktiivit ovat lähtökohta unionin toimille luonnon monimuotoisuuden vähenemisen estämiseksi ja pilaantuneiden ekosysteemien ennallistamiseksi ja että kumpikin säädös perustuu joustavaan ja nykyaikaiseen oikeudelliseen kehykseen, johon yritykset voivat mukautua ja harjoittaa siten toimintaansa menestyksekkäästi; vastustaa siksi direktiivien ottamista tarkistettavaksi;

39.    panee tyytyväisenä merkille komission valmiuden tarkastella vuoteen 2030 ulottuvan ilmasto- ja energiapaketin vaikutusta kansallisista päästörajoista annettuun direktiiviin; katsoo kuitenkin, että muutettua ehdotusta ei tarvita, mutta kysymykseen ilmasto- ja energiapolitiikkojen yhdenmukaistamisesta olisi otettava kantaa tulevissa toimielinten välisissä neuvotteluissa; palauttaa mieliin, että kansallisista päästörajoista annetun direktiivin tarkistaminen on jo kymmenen vuotta myöhässä, ja uusi viivästyminen vain vaarantaisi kansalaisten ja ympäristön suojelun tason;

40.    kehottaa saattamaan polttoaineiden laatua koskevasta direktiivistä ja kevyiden hyötyajoneuvojen hiilidioksidipäästöjen vähentämisestä annetun asetuksen arvioinnit valmiiksi mahdollisimman pian, jotta komissio voi antaa ehdotukset niiden tarkistamiseksi vuonna 2015; kannustaa komissiota sisällyttämään unionin ilmastonsuojelu- ja energiankulutustavoitteet paremmin liikennepolitiikkaansa, erityisesti maantie-, lentokone- ja merenkulkualalla;

41.    kannustaa komissiota vauhdittamaan työtään matkustajien oikeuksia koskevan lainsäädännön parantamiseksi ja valvomiseksi siten, että se perustuu tasapuoliseen kilpailuun eri liikennemuotojen välillä, ja laatimaan johdonmukaiset puitteet edellytyksille, joilla hinnoittelu saadaan oikeaksi, ja lisäämään tieliikennepakettiehdotuksiinsa ulkoisten kustannusten sisällyttäminen hintoihin sekä tehostamaan toimia liikennekuolemien ja vakavien loukkaantumisten vähentämiseksi EU:n tieliikenneturvallisuutta koskevien tavoitteiden mukaisesti; pyytää komissiota liikenteen valkoisen kirjan uudelleentarkastelua valmistellessaan arvioimaan vuoden 2011 valkoisen kirjan tavoitteita ja 40:tä aloitetta koskevan työnsä;

42.    arvostelee ankarasti komission ilmoitusta raskaana olevista työntekijöistä ja äitiyslomasta annetun direktiivin 92/85/ETY tarkistamista koskevan ehdotuksen peruuttamisesta sekä sen aikomusta antaa periksi liike-elämän vaatimuksille; korostaa tarvetta tarkistaa neuvoston direktiiviä 92/85/ETY äitiys- ja isyyslomaoikeuksia koskevien asianmukaisten EU-tason vähimmäisvaatimusten vahvistamiseksi ja siten raskaana olevien ja äskettäin synnyttäneiden tai imettävien työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden parantamiseksi, ja katsoo, että näin voidaan vastata väestörakenteeseen liittyviin haasteisiin samalla kun tasoitetaan naisten ja miesten välistä epätasa-arvoa; panee merkille komission oikeudesta peruuttaa ehdotus 14. huhtikuuta 2015 annetun unionin tuomioistuimen tuomion (asia C-409/13), jossa vahvistetaan erityiset ehdot, jotka komission on täytettävä, kuten komission velvollisuus ilmoittaa parlamentille ja neuvostolle peruuttamisen syyt ja velvollisuus noudattaa annettua toimivaltaa ja toimielinten välistä tasapainoa sekä vilpitöntä yhteistyötä koskevia periaatteita SEU-sopimuksen mukaisesti; ennustaa, että parlamentti nostaa tässä asiassa SEUT-sopimuksen 263 artiklan mukaisen kumoamiskanteen komissiota ja neuvostoa vastaan;

43.    tukee voimakkaasti komission tavoitetta tarkistaa kaksikäyttöteknologian vientiä koskevaa neuvoston asetusta (EY) N:o 428/2009; panee tyytyväisenä merkille komission meneillään olevan työn ja sen aikomuksen esittää uusi lainsäädäntöehdotus vuoden 2016 ensimmäisellä puoliskolla; muistuttaa, että kaksikäyttöteknologian kaupallista vientiä on säänneltävä kiireellisesti, ja on puututtava mahdollisesti haitalliseen tieto- ja viestintäteknologiatuotteiden ja -palvelujen vientiin kolmansiin maihin; kehottaa komissiota sisällyttämään siihen tehokkaat takeet sille, että vientivalvonnasta ei ole haittaa tutkimukselle, mukaan luettuna tieteellinen ja tietotekniikan turvallisuutta koskeva tutkimus vailla rikollisia tarkoitusperiä;

44.    katsoo, että miesten ja naisten yhtäläisten mahdollisuuksien ja yhdenvertaisen kohtelun periaatteen täytäntöönpanosta työhön ja ammattiin liittyvissä asioissa annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/54/EY on tullut tiensä päähän ja kaipaa ajantasaistamista, kuten naisten asioiden valiokunta vahvisti äskettäin Záborskán mietinnön yhteydessä; kehottaa komissiota valmistelemaan lainsäädäntöehdotuksen, jolla korvattaisiin nykyinen lainsäädäntö, joka on tehotonta ja täytäntöönpanokelvotonta, koska lukuisista viime vuosien kampanjoista, tavoitteista ja toimista huolimatta sukupuolten palkkaerot ovat sitkeästi pysyneet suurina;

45.    vaatii, että parhaillaan oikeudellisten asioiden valiokunnan käsiteltävänä oleva liikesalaisuuksia koskeva ehdotus peruutetaan, koska sen vaikutuksia perusoikeuksiin ja mahdollisesti kilpailua haittaavaa vaikutusta erityisesti pk-yritysten suhteen ei ole analysoitu; katsoo lisäksi, että nykyinen ehdotus aiheuttaa oikeudellista epävarmuutta tiedonsaantioikeuden ja työntekijöiden liikkuvuuden suhteen ja että sen aukkoja ja epätarkkuutta saatetaan käyttää väärin kaupallisen tiedon ylisuojeluun yleisen edun vastaisesti;

46.    katsoo, että unionin kauppapoliittisen strategian kattavassa uudelleentarkastelussa olisi otettava huomioon sen todelliset nettovaikutukset työpaikkoihin ja kasvuun ja parannettava sen johdonmukaisuutta unionin kehitystavoitteiden, ilmastotavoitteiden, ympäristöalan painopisteiden ja ihmisoikeusnormien kanssa; kehottaa komissiota lisäksi muuttamaan käytäntöjään, jotka koskevat neuvotteluprosessin tausta-asiakirjojen täydellistä demokraattista julkisuutta;

47.    suhtautuu myönteisesti naapuruuspolitiikan piiriin kuuluviin maihin sovellettavaan kannustinpohjaiseen lähestymistapaan, joka perustuu ansioihin ja eriyttämiseen, ja kehottaa tässä yhteydessä komissiota luomaan mekanismit enemmällä enemmän ‑periaatteen noudattamiseksi, mikä merkitsee samalla vähemmällä vähemmän ‑periaatteen soveltamista maihin, jotka eivät osoita halukkuutta toimia rakentavassa yhteistyössä unionin kanssa, ja kehottaa määrittelemään asiaa koskevat vertailuarvot, indikaattorit ja kriteerit;

48.    pitää valitettavana, että komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker on tukenut ajatusta siitä, että uutta laajentumista ei tapahdu viiteen vuoteen; katsoo, että tällainen lausunto saattaa horjuttaa EU:n uskottavuutta Länsi-Balkanin alueella, on vaarallinen ennakkotapaus ja heikentää merkittävästi käsitystä unionista yhä epävakaampien itäisten naapuruussuhteiden keskellä; palauttaa mieliin EU:n valtion- ja hallitusten päämiesten Thessalonikissa pidetyssä Euroopan neuvoston kokouksessa vuonna 2003 tekemän päätöksen, jossa todettiin, että kaikilla Länsi-Balkanin mailla on jatkuva tulevaisuudennäkymä EU:n jäsenvaltiona; muistuttaa, että ainoastaan tällainen näkymä voi motivoida näitä EU:n jäsenvaltioiden ympäröimiä maita ryhtymään tarpeellisiin uudistuksiin ja mukautumaan unionin säännöstöön;

49.    kehottaa komissiota tehostamaan Georgian, Moldovan ja Ukrainan apua, koordinointia, tarkkailua sekä kokemusten ja hyvien käytäntöjen vaihtoa näiden maiden välillä, jotta voidaan vauhdittaa assosiaatiosopimusten tehokasta täytäntöönpanoa ja parantaa niiden yhdentymistä EU:n toimintapolitiikkoihin;

50.    kehottaa komissiota estämään EU:n talousarvion määrärahojen käyttämisen puolustukseen tai kaksikäyttötutkimukseen, kuten tällä hetkellä suunnitellaan YTPP:hen liittyvää tutkimusta koskevan pilottihankkeen yhteydessä; vaatii komissiota puolustamaan keskeisten EU:n rahastojen, kuten Horisontti 2020 -ohjelman ja sosiaali-, alue- ja rakennerahastojen, määrittämistä yksinomaan siviililuonteisiksi; muistuttaa tarpeesta vähentää huomattavasti ylikapasiteettia, huonoa hallintoa, korruptiota, hajanaisuutta ja avoimuuden puutetta Euroopan puolustusalalla; kannustaa komissiota painostamaan jäsenvaltioita, jotta ne panisivat asianmukaisesti täytäntöön julkisista hankinnoista annetun direktiivin 2009/81/EY, ja vaatii lisätoimia, jotka koskevat tiukkojen sisämarkkinasäännösten käyttöönottoa;

Puuttuvat aloitteet

51.    toteaa, että komission vuoden 2015 työohjelmasta ei ole annettu selvästi määriteltyä tiedonantoa; ilmaisee kuitenkin vakavan huolensa siitä, että jotkut keskeiset alat ja tärkeät aloitteet saattavat ohjelman nykymuodossa jäädä sivuun; kehottaa komissiota siksi harkitsemaan asiaa uudelleen ja sisällyttämään ohjelmaan seuraavat ehdotukset:

–    niin kutsuttu sosiaalinen veto-oikeus tai muu mekanismi sellaisen unionin lainsäädännön estämiseksi, josta olisi haittaa köyhimmille, joka lisäisi eriarvoisuutta tai vähentäisi sosiaalisten oikeuksien toteutumista

–    työaikadirektiivin tarkistaminen, jotta voidaan poistaa mahdollisuus olla soveltamatta 48 tunnin keskimääräistä työviikkoa

–    ehdotus direktiiviksi julkisen tiedon saatavuudesta jäsenvaltioissa

–    ehdotus asetukseksi tietotekniikkatuotteiden ja -palveluiden turvallisuudesta unionin markkinoilla

–    julkisia hankintoja koskevien unionin sääntöjen muuttaminen siten, että kaikkien tietotekniikkatuotteiden tai -palveluiden lähdekoodien on oltava asiasta vastaavien viranomaisten saatavilla

–    ehdotus pankkiunionin täydentämiseksi etenemissuunnitelmalla kohti yhteistä talletussuojakehystä

–    lainsäädäntöehdotus resurssitehokkuuden ja yksikköpääomakustannusten integroimiseksi parannettuun ja tarkistettuun makrotalouden epätasapainoa koskevaan menettelyyn, joka on symmetrisempi ja tehokkaampi

–    tilintarkastusdirektiivin tarkistaminen siten, että tarkastusyrityksiä estetään antamasta veroneuvontaa

–    tilinpäätösdirektiivin tarkistaminen siten, että laajennetaan yritysten maakohtaiset verovelvoitteet koskemaan kaikkia aloja ja asetetaan yhtiöille velvoite julkistaa jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden niille antamat veropäätökset

–    uusi lainsäädäntöehdotus muutoksenhakukeinoista ympäristöasioissa, jotta voidaan varmistaa Århusin yleissopimuksen täytäntöönpano unionissa

–    lainsäädäntöehdotus ympäristötarkastuksista merkittävänä välineenä ympäristölainsäädännön täytäntöönpanossa unionissa

–    epätavanomaisten polttoaineiden etsintää tai hyödyntämistä vesisärötyksellä koskeva yhdenmukaistettu ja sitova oikeudellinen kehys jatkotoimena komission asiasta antamien suositusten arvioinnille

–    tiedonanto aiheesta ”kestävän eurooppalaisen elintarvikejärjestelmän rakentaminen”, kuten maatalouden ja maaseudun kehittämisen, ympäristöasioiden ja terveys- ja kuluttaja-asioiden pääosastojen komissaarit sopivat huhtikuussa 2014

–    tieteellisesti perustellut monialaiset kriteerit hormonaalisille haitta-aineille, jotta voidaan täyttää ilman uusia viivästyksiä komission myöhässä olevat oikeudelliset velvoitteet

–    eläinten hyvinvointia koskeva uusi puitelainsäädäntö, jossa asetetaan kaikille eläinten luokille hyvinvointia koskevat unionin vähimmäisnormit

–    pyöräilyä koskeva EU:n etenemissuunnitelma ja siihen liittyvät tuki- ja edistämistoimenpiteet

–    lainsäädäntöehdotus erityyppisistä vapaista (isyys- ja adoptioloma, hoitovapaa, omaishoitovapaa), jotta voidaan auttaa yhdistämään työ-, perhe- ja yksityiselämä ja mahdollisesti samalla ratkaista äitiyslomaa koskevan ehdotuksen umpikuja neuvostossa

–    miesten ja naisten samapalkkaisuutta koskevan nykyisen lainsäädännön tarkistaminen, koska se on tehotonta ja täytäntöönpanokelvotonta ja koska lukuisista viime vuosien kampanjoista, tavoitteista ja toimista huolimatta sukupuolten palkkaerot ovat sitkeästi pysyneet suurina

–    kattava unionin vastaus homojen, lesbojen, biseksuaalien, transihmisten ja intersukupuolisten perusoikeuksia koskevaan ongelmaan homofobian sekä seksuaaliseen suuntautumiseen ja sukupuoli-identiteettiin perustuvan syrjinnän vastaisen unionin strategian tai etenemissuunnitelman muodossa, mitä parlamentti ja jäsenvaltiot ovat toistuvasti pyytäneet

–    lainsäädäntöehdotus, jolla otetaan käyttöön sitovat säännöt kolmansissa maissa toimivien EU:n yritysten vastuulliselle yritystoiminnalle ja joilla pyritään hankintaketjujen täydelliseen avoimuuteen ja kiinnitetään erityistä huomiota tekstiilialaan

–    jatkotoimi, jolla varmistetaan, että metsälainsäädännön noudattamista, metsähallintoa ja puukauppaa koskeva toimintasuunnitelma (FLEGT) on edelleen merkityksellinen ja että sillä puututaan uusiin laittomien hakkuiden syihin, jotka liittyvät metsien muuttamiseen viljelmiksi, mukaan lukien ehdotus metsän hävittämisen torjumista koskevaksi EU:n toimintasuunnitelmaksi

–    nykyisen hyvän hallintotavan säännöstön muuttaminen sitovaksi asetukseksi, jotta vahvistetaan perusoikeutta hyvään hallintoon EU:ssa sen toimielimissä, elimissä ja laitoksissa tarjottavissa julkisissa palveluissa;

–    aloite lukujen 23 ja 24 avaamisedellytysten vahvistamiseksi, jotta voidaan valmistella niiden avaamista Turkin liittymisneuvotteluissa

–    ehdotus yhteiseksi kannaksi, jotta kaikki jäsenvaltiot ratifioisivat nopeasti kansainvälisen rikostuomioistuimen perussääntöön vuonna 2010 tehdyt hyökkäysrikosta koskevat Kampalan tarkistukset

–    lainsäädäntöehdotus EU:n lainsäädäntöön ja/tai unionin kansalaisiin vaikuttavien väärinkäytösten paljastajien suojelemiseksi koko Euroopassa

Muutama huomio työmenetelmästä

52.    kehottaa komissiota ilmoittamaan selvästi aikomuksensa kunnioittaa kummankin lainsäädäntövaltaa käyttävän toimielimen tasavertaista asemaa, varsinkin kun parlamentti auttaa helpottamaan lainsäädäntötaakkaa, kuten tapahtui kasvien lisäysaineistoa koskevan tapauksen yhteydessä (COM(2013)0262, 2013/0137/COD); varoittaa komissiota käyttämästä neuvoston mahdollisia pitkittämistoimia keinona kiertää parlamentin kanta;

53.    korostaa vastustavansa kaikkia toimielinten välisiä uusia sopimuksia, joilla asetettaisiin kyseenalaiseksi parlamentin perustamissopimusten mukainen rooli, pakotettaisiin parlamentti tai neuvosto hyväksymään komission työohjelma, määrättäisiin lainsäädäntövallan käyttäjät noudattamaan asiantuntija-arvioita kaikissa vaiheissa ja alistettaisiin demokraattisesti tehdyt poliittiset päätökset muille prioriteeteille, kuten hallinnon yksinkertaistamiselle tai sääntelystä aiheutuvan rasituksen keventämiselle;

54.    katsoo, että komission poliittiset suuntaviivat eivät voi olla ainoa perusta monivuotisten painopisteiden asettamiselle, sillä muutoin lainsäädäntövallan asialistan sanelisi komissio;

55.    kehottaa komissiota tehostamaan toimiaan, joilla se valvoo unionin lainsäädännön saattamista osaksi kansallista lainsäädäntöä ja sen noudattamista jäsenvaltioissa, varsinkin, kun lainsäädäntöohjelmaa on karsittu; kehottaa ottamaan kansalliset parlamentit tehokkaammin ja järjestelmällisemmin mukaan toimintaan;

56.    kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.

 

 

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö