Предложение за резолюция - B8-0660/2015Предложение за резолюция
B8-0660/2015

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно приоритетите на Европейския парламент за работната програма на Комисията за 2016 г.

1.7.2015 - (2015/2729(RSP))

за приключване на разисквания по изявление на Комисията
съгласно член 37, параграф 3 от Правилника за дейността и рамковото споразумение за отношенията между Европейския парламент и Европейската комисия

Найджъл Фараж, Давид Борели, Роландас Паксас от името на групата EFDD

Процедура : 2015/2729(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B8-0660/2015
Внесени текстове :
B8-0660/2015
Разисквания :
Приети текстове :

B8-0660/2015

Резолюция на Европейския парламент относно приоритетите на Европейския парламент за работната програма на Комисията за 2016 г.

(2015/2729(RSP))

Европейският парламент,

–       като взе предвид съобщението на Комисията относно Работната програма на Комисията за 2015 г.,

–       като взе предвид Рамковото споразумение за отношенията между Европейския парламент и Комисията[1], и по-конкретно приложение IV към него,

–       като взе предвид член 37, параграф 3 от своя правилник,

А.     като има предвид, че ЕС все още е изправен пред най-тежката икономическа, социална и политическа криза от основаването си досега;

Б.     като има предвид, че икономическата и дълговата кризи показаха още повече необходимостта от нов подход, при който държавите членки да имат способността да изпълняват свои собствени фискални и икономически политики;

В.     като има предвид, че е абсолютно необходимо да бъде създадена стратегия за излизане от еврозоната, която да предостави на държавите членки избор на решение;

Г.     като има предвид, че световната криза доведе до стагнация и рецесия, което имаше като резултат високи равнища на държавен дълг и безработица, бавен растеж и остра липса на конкурентоспособност на световния пазар;

Д.     като има предвид, че бюджетът на ЕС е извън контрол и че реализирането на икономии навсякъде, където е възможно, все още е от основно значение;

Е.     като има предвид, че регионалната нестабилност в съседните райони на конфликт се отразяват върху масовия приток на мигранти и потоците от разселени лица, и следователно – върху броя на лицата, които се опитват да стигнат до ЕС;

Ж.    като има предвид, че намаляването на административните разходи на ЕС е особено важно в периода на икономически ограничения;

З.      като има предвид, че трябва да бъде оказвана по-голяма подкрепа за малките и средните предприятия, със специален акцент върху премахването на бремето на бюрокрацията и административните разходи на ЕС;

И.     като има предвид, че в политиките на ЕС има остра липса на прозрачност, особено в случая на преговорите за Трансатлантическото партньорство за търговия и инвестиции (ТПТИ), което се оказа, че не обръща достатъчно внимание на гражданските инициативи;

Й.     като има предвид, че политиките на строги икономии, наложени от ЕС, се оказаха безплодни и вредни;

K.     като има предвид, че форма на пряка демокрация, в която гражданите вземат пряко решения, легитимира процеса на вземане на решения и може да спомогне да се увеличи участието на гражданите;

Л.     като има предвид, че всички нови договори или изменения на действащите договори трябва да бъдат гласувани от гражданите в свободни и честни национални референдуми в държавите членки;

Основни приоритети

1.      подчертава, че е абсолютно необходимо настоящият подход да бъде променен, като се предостави на държавите членки възможност да изпълняват свои собствени фискални и икономически политики без ограничения; призовава настоятелно за преминаване на икономическото управление от наложените от ЕС политики на строги икономии към по-голяма свобода на действие за държавите членки; счита, че всички свързани икономически и статистически показатели сочат опасна и широко разпространена тенденция към рецесия в Европейския съюз, предизвикана от икономическите ограничения, наложени на равнището на ЕС;

2.      отбелязва, че член 50 от Договора за Европейския съюз постановява, че дадена държава членка може да напусне Съюза, но не предвижда разпоредби по отношение на възможността за отказ на държава членка от единната валута; затова подчертава важността на това да се даде на държавите членки тази възможност;

3.      настоятелно заявява, че по-доброто използване на парите на данъкоплатците е от основно значение; подчертава значението на намаляването на административните разходи на ЕС, особено в периода на икономически ограничения; изтъква, че е неприемливо бюджетът на ЕС да бъде извън контрол, и настоятелно заявява необходимостта от икономии навсякъде, където това е възможно, като се започне с прекомерните разходи за бюрокрацията на ЕС;

4.      изисква много по-сериозен контрол и одит на бюджета на ЕС; изисква от Комисията, като задължително изискване, да получи положителна декларация за достоверност (DAS) от Сметната палата в срок от две години; подчертава значението на по-голямата степен на прозрачност за разходите на ЕС и призовава за необходимостта от публикуване на всяка информация за разходите на европейските фондове;

5.      изразява съжаление по повод трагичната и нееднократна загуба на човешки живот в Средиземноморието; осъжда политиките на безразсъдна намеса, които допринесоха за социално-политическата нестабилност в тези страни на произход и увеличиха транзита на мигранти, като разпалиха конфликтите и катаклизмите; подчертава неотложната необходимост от задълбочен анализ на начина на изразходване на средствата на ЕС, при който следва да се осъдят възможни злоупотреби, свързани с тяхното управление; този анализ следва да обхваща цялото финансиране за действия в областта на миграцията и убежището, граничния контрол, борбата с контрабандата и трафика, и връщанията, както и средствата, свързани с външната политика и политиката за развитие на ЕС;

6.      изразява дълбока загриженост относно тревожните равнища на безработицата; осъжда всяко законодателство на ЕС, налагащо административна тежест и други бюрократични пречки на МСП, които са основният източник на работни места и растеж; подчертава, че трябва да се предостави по-голяма подкрепа за МСП, като главният акцент е да се намалят бюрокрацията и разходите на ЕС;

7.      изисква повишаване на прозрачността по отношение на всички търговски и международни преговори;

8.      изисква прекратяване на преговорите по ТПТИ; счита, че е достойно за дълбоко съжаление, че само Комисията има право да преговаря по търговски споразумения, а не избраните и отговорни национални правителства; изразява съжаление относно отказа на Комисията да регистрира европейската гражданска инициатива „Спрете ТПТИ“; противопоставя се на включването на уреждането на спорове между инвеститор и държава в ТПТИ; противопоставя се на всякакво включване на обществените услуги в ТПТИ; изисква пълно разкриване и редовно актуализирана информация относно последните развития относно ТПТИ, които да бъдат предоставени на обществеността и представени по неутрален начин;

9.      осъжда недемократичния характер на законотворчеството на ЕС; счита, че е достойно за съжаление, че гражданите не могат демократично да гласуват, за да инициират нови законови актове на ЕС, промяна или отмяна на такива актове нито пряко, нито чрез избори за парламент на всяко равнище; счита, че форма на пряка демокрация би повишила участието и отчетността; отново изразява своето становище, че такива мерки са абсолютно необходими в едно демократично общество, като позволяват запазване на справедливостта, свободата и участието;

10.    подчертава значението на това новите договори или измененията в действащите договори да бъдат гласувани от гражданите в свободни и честни национални референдуми в държавите членки;

11.    възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията и правителствата на държавите членки.