Forslag til beslutning - B8-0660/2015Forslag til beslutning
B8-0660/2015

FORSLAG TIL BESLUTNING om Europa-Parlamentets prioriteringer for Kommissionens arbejdsprogram for 2016

1.7.2015 - (2015/2729(RSP))

på baggrund af Kommissionens redegørelse
jf. forretningsordenens artikel 37, stk. 3, og rammeaftalen om forbindelserne mellem Europa-Parlamentet og Europa-Kommissionen

Nigel Farage, David Borrelli, Rolandas Paksas for EFDD-Gruppen

Procedure : 2015/2729(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
B8-0660/2015
Indgivne tekster :
B8-0660/2015
Forhandlinger :
Vedtagne tekster :

B8‑0660/2015

Europa-Parlamentets beslutning om Europa-Parlamentets prioriteringer for Kommissionens arbejdsprogram for 2016

(2015/2729(RSP))

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til Kommissionens meddelelse om Kommissionens arbejdsprogram for 2015,

–       der henviser til rammeaftalen om forbindelserne mellem Europa-Parlamentet og Europa-Kommissionen[1], særlig bilag IV,

–       der henviser til forretningsordenens artikel 37, stk. 3,

A.     der henviser til, at EU fortsat står over for den værste økonomiske, sociale og politiske krise siden sin grundlæggelse;

B.     der henviser til, at den økonomiske og gældsbårne krise yderligere har understreget behovet for en ny tilgang, der sætter medlemsstaterne i stand til at gennemføre deres egne finanspolitikker og økonomiske politikker;

C.     der finder det absolut nødvendigt at udarbejde en exitstrategi for euroområdet, således at medlemsstaterne får mulighed for at vælge;

D.     der henviser til, at den globale krise har medført stagnation og recession, hvilket har resulteret i stor offentlig gæld og arbejdsløshed, langsom vækst og en alvorlig mangel på konkurrenceevne på det globale marked;

E.     der henviser til, at EU’s budget er ude af kontrol, og at det stadig er nødvendigt at foretage besparelser, hvor det er muligt;

F.     der henviser til, at den regionale ustabilitet i nærliggende konfliktområder påvirker massetilstrømningen af migranter og strømmene af fordrevne mennesker og dermed også antallet af personer, der forsøger at nå frem til EU;

G.     der finder det særligt vigtigt at reducere EU's administrative omkostninger i en periode med økonomiske stramninger;

H.     der henviser til, at der er behov for at demonstrere mere støtte til små og mellemstore virksomheder, med særlig fokus på at mindske byrderne og de administrative omkostninger i forbindelse med EU’s bureaukrati;

I.      der henviser til, at EU’s politikker i alvorlig grad mangler gennemsigtighed, navnlig i forbindelse med forhandlingerne om det transatlantiske handels- og investeringspartnerskab (TTIP), som har vist sig ikke at være lydhøre over for borgerinitiativer;

J.      der henviser til, at de af EU påtvungne sparepolitikker har vist sig at være frugtesløse og skadelige;

K.     der henviser til, at en form for direkte demokrati, hvor borgere træffer direkte afgørelser, giver større legitimitet til beslutningsprocessen og kan bidrage til at øge borgerdeltagelsen;

L.     der finder, at enhver ny traktat eller ændring af eksisterende traktater bør forelægges for folket gennem frie og retfærdige nationale folkeafstemninger i medlemsstaterne;

Vigtige prioriteter

1.      påpeger, at det er absolut nødvendigt at ændre den nuværende tilgang og give medlemsstaterne mulighed for at gennemføre deres egne finanspolitikker og økonomiske politikker uden begrænsninger; opfordrer indtrængende til en ændring af den økonomiske styring, således at man bevæger sig fra EU-dikterede sparepolitikker i retning af større handlefrihed for medlemsstaterne; mener, at alle relevante økonomiske og statistiske indikatorer viser en farlig og udbredt tendens i retning af recession i Den Europæiske Union som følge af de økonomiske restriktioner, der er gennemtvunget på EU-plan;

2.      bemærker, at artikel 50 i traktaten om Den Europæiske Union fastslår, at enhver medlemsstat kan forlade Unionen, men ikke tager højde for muligheden af, at en medlemsstat udtræder af den fælles valuta; understreger derfor vigtigheden af at give medlemsstaterne denne valgmulighed;

3.      fastholder, at en bedre anvendelse af skatteydernes penge er af afgørende betydning; understreger betydningen af at reducere EU's administrative omkostninger, navnlig i en tid med økonomiske stramninger; påpeger, at det er uacceptabelt at have et EU-budget, der er ude af kontrol, og fastholder, at der skal foretages besparelser, hvor det er muligt, i første omgang ved at skære ned på de alt for store udgifter til EU-bureaukrati;

4.      kræver langt større kontrol med og revision af EU's budget; mener, at det skal være et ufravigeligt krav, at der opnås en positiv revisionserklæring (DAS) fra Revisionsretten inden for to år; understreger betydningen af en større gennemsigtighed i EU’s udgifter og opfordrer til offentliggørelse af alle oplysninger om anvendelsen af EU-midler;

5.      beklager de gentagne og tragiske tab af menneskeliv i Middelhavet; fordømmer de hensynsløse interventionspolitikker, der har bidraget til den samfundspolitiske ustabilitet i disse menneskers hjemlande og forstærket migrationsstrømmene ved at give næring til konflikter og uro; understreger det presserende behov for en tilbundsgående analyse af, hvordan EU’s midler anvendes, med henblik på at kaste lys over enhver form for misbrug i forbindelse med forvaltningen heraf; analysen bør dække alle de midler, der anvendes til at finansiere aktioner inden for migration og asyl, grænsekontrol, bekæmpelse af menneskesmugling og –handel, tilbagesendelse samt de midler, der er knyttet til EU’s udenrigs- og udviklingspolitik;

6.      er dybt bekymret over den alarmerende høje arbejdsløshed; fordømmer enhver EU-lovgivning, der medfører administrative byrder for SMV’er – som er en vigtig kilde til arbejdspladser og vækst – og lægger dem yderligere bureaukratiske hindringer i vejen; understreger, at der er behov for at demonstrere mere støtte til SMV’er, med særlig fokus på at mindske de administrative byrder og omkostninger, som EU pålægger dem;

7.      kræver større gennemsigtighed i alle handelsrelaterede og internationale forhandlinger;

8.      kræver, at forhandlingerne om TTIP suspenderes; finder det dybt beklageligt, at det alene er Kommissionen frem for folkevalgte og demokratisk ansvarlige regeringer, der har ret til at forhandle handelsaftaler; beklager Kommissionens afslag på at registrere det europæiske borgerinitiativ ”Stop TTIP”; er imod medtagelsen af ISDS (tvistbilæggelse mellem investorer og stater) i TTIP; er imod medtagelse af nogen form for offentlige tjenesteydelser i TTIP; anmoder om fuld åbenhed omkring TTIP og om, at der løbende offentliggøres opdateringer om den seneste udvikling, fremlagt på en neutral måde;

9.      fordømmer den udemokratiske måde, EU’s lovgivning udarbejdes på; finder det beklageligt, at borgerne ikke på demokratisk vis kan beslutte at indføre nye love eller ændre eller ophæve eksisterende love, hverken direkte eller ved valg til parlamentariske forsamlinger på ethvert niveau; mener, at en form for direkte demokrati ville øge borgerdeltagelsen og ansvarligheden; bekræfter sin holdning om, at sådanne foranstaltninger er absolut nødvendige i et demokratisk samfund med henblik på at bevare retfærdigheden, friheden og deltagelsen;

10.    fremhæver vigtigheden af, at folket ved frie og retfærdige nationale folkeafstemninger i medlemsstaterne får lejligheden til at tage stilling til enhver ny traktat eller ændring af eksisterende traktater;

11.    pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen og medlemsstaternes regeringer.