Πρόταση ψηφίσματος - B8-0660/2015Πρόταση ψηφίσματος
B8-0660/2015

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με τις προτεραιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ως προς το πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2016

1.7.2015 - (2015/2729(RSP))

εν συνεχεία δήλωσης της Επιτροπής
σύμφωνα με το άρθρο 37, παράγραφος 3, του Κανονισμού και τη συμφωνία πλαίσιο για τις σχέσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Nigel Farage, David Borrelli, Rolandas Paksas εξ ονόματος της Ομάδας EFDD

Διαδικασία : 2015/2729(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B8-0660/2015
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B8-0660/2015
Συζήτηση :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B8-0660/2015

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις προτεραιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ως προς το πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2016

(2015/2729(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με το πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2015,

–       έχοντας υπόψη την συμφωνία πλαίσιο για τις σχέσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής[1], και ιδίως το παράρτημα IV αυτής,

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 37, παράγραφος 3, του Κανονισμού του,

Α.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ εξακολουθεί να αντιμετωπίζει τη χειρότερη οικονομική, κοινωνική και πολιτική κρίση από την ίδρυσή της·

Β.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική κρίση και η κρίση χρέους έχουν αναδείξει έτι περαιτέρω την ανάγκη για μια νέα προσέγγιση, όπου τα κράτη μέλη θα έχουν τη δυνατότητα να εφαρμόζουν τις δικές τους δημοσιονομικές και οικονομικές πολιτικές·

Γ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι απολύτως αναγκαίο να δημιουργηθεί μια στρατηγική εξόδου από την ευρωζώνη, η οποία θα παρέχει στα κράτη μέλη τη δυνατότητα απόφασης·

Δ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η παγκόσμια κρίση έχει οδηγήσει σε στασιμότητα και ύφεση, κάτι που έχει ως αποτέλεσμα υψηλά επίπεδα δημοσίου χρέους και ανεργίας, αργή μεγέθυνση και σοβαρή έλλειψη ανταγωνιστικότητας στην παγκόσμια αγορά·

Ε.     λαμβάνοντας υπόψη ότι ο προϋπολογισμός της ΕΕ βρίσκεται εκτός ελέγχου και ότι εξακολουθεί να είναι αναγκαία η εξοικονόμηση πόρων όπου αυτό είναι εφικτό·

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η περιφερειακή αστάθεια στις γειτονικές περιοχές συγκρούσεων έχει αντίκτυπο στη μαζική εισροή μεταναστών και στα ρεύματα εκτοπισμένων και, κατά συνέπεια, στον αριθμό των ατόμων που προσπαθούν να φτάσουν στην ΕΕ·

Ζ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η μείωση του διοικητικού κόστους της ΕΕ είναι ιδιαίτερα σημαντική σε μια περίοδο οικονομικών δυσχερειών·

Η.     λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να επιδειχθεί μεγαλύτερη υποστήριξη στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, με ιδιαίτερη έμφαση στην εξάλειψη του γραφειοκρατικού φόρτου και του διοικητικού κόστους της ΕΕ·

Θ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολιτικές της ΕΕ παρουσιάζουν σοβαρή έλλειψη διαφάνειας, ιδίως στην περίπτωση των διαπραγματεύσεων για τη Διατλαντική Εταιρική Σχέση Εμπορίου και Επενδύσεων (TTIP), κατά την οποία έχει αποδειχθεί ότι δεν ελήφθησαν υπόψη οι πρωτοβουλίες πολιτών·

Ι.      λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολιτικές λιτότητας που επέβαλε η ΕΕ έχουν αποδειχθεί άκαρπες και επιζήμιες·

ΙΑ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι μια μορφή άμεσης δημοκρατίας, στην οποία οι πολίτες λαμβάνουν απευθείας τις αποφάσεις, προσδίδει μεγαλύτερη νομιμότητα στη διαδικασία λήψης των αποφάσεων και μπορεί να συμβάλει στην τόνωση της συμμετοχής των πολιτών·

ΙΒ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε νέα συνθήκη και κάθε τροποποίηση των ισχυουσών συνθηκών πρέπει να υποβάλλεται στη λαϊκή ψήφο μέσω ελεύθερων και δίκαιων εθνικών δημοψηφισμάτων στα κράτη μέλη·

Βασικές προτεραιότητες

1.      τονίζει ότι είναι απολύτως αναγκαίο να αλλάξει εντελώς η σημερινή προσέγγιση και να παρέχεται στα κράτη μέλη η δυνατότητα να εφαρμόζουν τις δικές τους δημοσιονομικές και οικονομικές πολιτικές χωρίς περιορισμούς· ζητεί όπως η οικονομική διακυβέρνηση μεταστραφεί από τις επιβαλλόμενες από την ΕΕ πολιτικές λιτότητας σε μεγαλύτερη ελευθερία δράσης των κρατών μελών· πιστεύει ότι όλοι οι σχετικοί οικονομικοί και στατιστικοί δείκτες φανερώνουν μια επικίνδυνη και ευρεία τάση προς την ύφεση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εξαιτίας των οικονομικών περιορισμών που έχουν επιβληθεί σε επίπεδο ΕΕ·

2.      επισημαίνει ότι το άρθρο 50 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση ορίζει ότι ένα κράτος μέλος μπορεί να αποχωρήσει από την Ένωση, αλλά δεν περιλαμβάνει καμία διάταξη όσον αφορά τη δυνατότητα ενός κράτους μέλους να αποχωρήσει από το ενιαίο νόμισμα· τονίζει, συνεπώς, τη σημασία να δοθεί αυτή η επιλογή στα κράτη μέλη·

3.      επιμένει ότι η καλύτερη χρήση των χρημάτων των φορολογουμένων πολιτών έχει θεμελιώδη σημασία· τονίζει τη σημασία που έχει η μείωση του διοικητικού κόστους της ΕΕ, ιδίως σε μια περίοδο οικονομικών δυσχερειών· υπογραμμίζει ότι είναι απαράδεκτο να βρίσκεται εκτός ελέγχου ο προϋπολογισμός της ΕΕ και επιμένει ότι είναι αναγκαία η εξοικονόμηση πόρων όπου αυτό είναι εφικτό, ξεκινώντας από το υπερβολικό κόστος της γραφειοκρατίας της ΕΕ·

4.      απαιτεί πολύ μεγαλύτερο οικονομικό και λογιστικό έλεγχο του προϋπολογισμού της ΕΕ· ζητεί, ως υποχρεωτική απαίτηση, να λάβει θετική δήλωση αξιοπιστίας από το Ελεγκτικό Συνέδριο εντός δύο ετών· τονίζει ότι είναι σημαντικό να υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια στις δαπάνες της ΕΕ και ζητεί τη δημοσιοποίηση κάθε πληροφορίας για τις δαπάνες που αφορούν ευρωπαϊκά κονδύλια·

5.      εκφράζει τη λύπη του για την τραγική και επαναλαμβανόμενη απώλεια ανθρώπινων ζωών στη Μεσόγειο· καταδικάζει τις αλόγιστες πολιτικές παρέμβασης που έχουν συμβάλει στην κοινωνικοπολιτική αστάθεια των συγκεκριμένων χωρών προέλευσης και έχουν επιτείνει τη διέλευση μεταναστών πυροδοτώντας συγκρούσεις και αναταραχές· τονίζει την επείγουσα ανάγκη εμπεριστατωμένης ανάλυσης για τον τρόπο χρησιμοποίησης των κονδυλίων της ΕΕ, η οποία θα πρέπει να καταγγέλλει κάθε κατάχρηση κατά τη διαχείρισή τους· η ανάλυση αυτή θα πρέπει να καλύπτει όλα τα κονδύλια που χρησιμοποιούνται για τη χρηματοδότηση δράσεων στους τομείς της μετανάστευσης και του ασύλου, του ελέγχου των συνόρων, της καταπολέμησης της παράνομης μετανάστευσης και της εμπορίας ανθρώπων, καθώς και στον τομέα των επιστροφών, αλλά και των κονδυλίων που συνδέονται με την εξωτερική και αναπτυξιακή πολιτική της ΕΕ·

6.      εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για το ανησυχητικό ποσοστό ανεργίας· καταδικάζει κάθε νομοθεσία της ΕΕ που επιβάλλει διοικητικά βάρη στις ΜΜΕ – που αποτελούν βασική πηγή θέσεων εργασίας και ανάπτυξης – και τις υποβάλλει σε περαιτέρω γραφειοκρατικά εμπόδια· τονίζει ότι πρέπει να παρασχεθεί μεγαλύτερη στήριξη στις ΜΜΕ, με ιδιαίτερη έμφαση στην εξάλειψη του γραφειοκρατικού φόρτου και του κόστους της ΕΕ·

7.      ζητεί μεγαλύτερη διαφάνεια σε όλες τις εμπορικές και διεθνείς διαπραγματεύσεις·

 

8.      ζητεί να ανασταλούν οι διαπραγματεύσεις για την TTIP· θεωρεί εξαιρετικά λυπηρό το γεγονός ότι μόνον η Επιτροπή έχει το δικαίωμα να διαπραγματεύεται εμπορικές συμφωνίες, και όχι οι εκλεγμένες και υπεύθυνες εθνικές κυβερνήσεις· εκφράζει τη λύπη του διότι η Επιτροπή αρνήθηκε να καταχωρίσει την πρωτοβουλία ευρωπαίων πολιτών «STOP TTIP»· αντιτίθεται στο να συμπεριληφθεί στην ΤΤΙΡ η ρήτρα επίλυσης διαφορών μεταξύ επενδυτών και κράτους (ISDS)· αντιτίθεται στο να συμπεριληφθούν στην ΤΤΙΡ οι δημόσιες υπηρεσίες· ζητεί πλήρη διαφάνεια γύρω από την TTIP και τη δημοσιοποίηση τακτικών ενημερώσεων για τις τελευταίες εξελίξεις, οι οποίες θα πρέπει να παρουσιάζονται κατά τρόπο ουδέτερο·

9.      καταδικάζει τον αντιδημοκρατικό χαρακτήρα του τρόπου νομοθέτησης στην ΕΕ· θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι οι πολίτες δεν μπορούν να ψηφίζουν δημοκρατικά για την εισαγωγή νέων νόμων, την εισαγωγή αλλαγών στους ήδη υπάρχοντες ή την εισαγωγή της κατάργησής τους, ούτε άμεσα ούτε μέσω εκλογών για την ανάδειξη κοινοβουλίου σε οιοδήποτε επίπεδο· πιστεύει ότι μια μορφή άμεσης δημοκρατίας θα αύξανε τη συμμετοχή και τη λογοδοσία· υπενθυμίζει τη θέση του σχετικά με την απόλυτη αναγκαιότητα των μέτρων αυτών σε μια δημοκρατική κοινωνία, ούτως ώστε να είναι δυνατή η διαφύλαξη της δικαιοσύνης, της ελευθερίας και της συμμετοχής·

10.    υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό οι νέες συνθήκες και κάθε τροποποίηση των ισχυουσών συνθηκών να υποβάλλονται στην ψήφο των λαών μέσω ελεύθερων και δίκαιων εθνικών δημοψηφισμάτων στα κράτη μέλη·

11.    αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στα εθνικά κοινοβούλια.