Päätöslauselmaesitys - B8-0660/2015Päätöslauselmaesitys
B8-0660/2015

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS komission vuoden 2016 työohjelmaa koskevista Euroopan parlamentin painopisteistä

1.7.2015 - (2015/2729(RSP))

komission julkilausuman johdosta
työjärjestyksen 37 artiklan 3 kohdan ja Euroopan parlamentin ja Euroopan komission välisistä suhteista tehdyn puitesopimuksen mukaisesti

Nigel Farage, David Borrelli, Rolandas Paksas EFDD-ryhmän puolesta

Menettely : 2015/2729(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
B8-0660/2015
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
B8-0660/2015
Keskustelut :
Hyväksytyt tekstit :

B8‑0660/2015

Euroopan parlamentin päätöslauselma komission vuoden 2016 työohjelmaa koskevista Euroopan parlamentin painopisteistä

(2015/2729(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–       ottaa huomioon komission tiedonannon työohjelmastaan 2015,

–       ottaa huomioon puitesopimuksen Euroopan parlamentin ja Euroopan komission välisistä suhteista[1] ja erityisesti sen liitteen IV,

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 37 artiklan 3 kohdan,

A.     ottaa huomioon, että unionissa on edelleen käynnissä pahin talous-, sosiaali- ja poliittinen kriisi sitten unionin perustamisen;

B.     ottaa huomioon, että talous- ja velkakriisit ovat tuoneet korostetusti esiin, että tarvitaan uutta lähestymistapaa, joka antaa jäsenvaltioille mahdollisuuden harjoittaa omaa finanssi- ja talouspolitiikkaansa;

C.     pitää ehdottoman välttämättömänä luoda strategia euroalueesta eroamiseksi ja antaa jäsenvaltioille päätäntämahdollisuus;

D.     ottaa huomioon, että maailmanlaajuinen kriisi on johtanut talouskasvun pysähtymiseen ja taantumaan, mikä puolestaan on johtanut erittäin suureen julkiseen velkaan ja korkeaan työttömyyteen, hitaaseen kasvuun ja erittäin huonoon kilpailukykyyn maailmanmarkkinoilla;

E.     toteaa, että EU:n talousarvio ei ole hallinnassa, ja pitää edelleen välttämättömänä, että säästöjä saadaan aikaan aina kun se on mahdollista;

F.     toteaa, että alueellinen epävakaus naapurimaissa sijaitsevilla konfliktialueilla vaikuttaa maahanmuuttajien tulvaan ja asuinseuduiltaan siirtymään joutuneiden henkilöiden virtoihin ja näin ollen myös unioniin pyrkivien ihmisten määrään;

G.     ottaa huomioon, että unionin hallinnollisten kustannusten vähentäminen on erityisen tärkeää vaikeassa taloustilanteessa;

H.     katsoo, että pienille ja keskisuurille yrityksille on osoitettava enemmän tukea ja erityisesti on pyrittävä vähentämään unionin byrokratian ja hallinnollisten kustannusten aiheuttamaa rasitusta;

I.      toteaa, että EU:n toimia vaivaa vakava avoimuuden puute etenkin transatlanttisesta kauppa- ja investointikumppanuudesta (TTIP) käytävissä neuvotteluissa, joissa ei ole kuunneltu kansalaisaloitteita;

J.      toteaa, että unionin määräämät säästötoimet ovat osoittautuneet hedelmättömiksi ja haitallisiksi;

K.     katsoo, että suoran demokratian muoto, jossa kansalaiset tekevät suoraan päätöksiä, antaa päätöksentekoprosessille paremman oikeutuksen ja voi lisätä kansalaisten osallistumista;

L.     katsoo, että uusista perussopimuksista tai nykyisiin perussopimuksiin tehtävistä muutoksista olisi äänestettävä jäsenvaltioissa vapaissa ja rehellisissä kansallisissa kansanäänestyksissä;

Keskeiset painopisteet

1.      huomauttaa, että on ehdottoman välttämätöntä muuttaa nykyistä lähestymistapaa ja antaa jäsenvaltioille mahdollisuus harjoittaa rajoituksitta omaa finanssi- ja talouspolitiikkaansa; vaatii, että talouden ohjausjärjestelmässä luovutaan unionin määräämistä säästötoimista ja annetaan jäsenvaltioille enemmän toimintavapautta; katsoo kaikkien tähän liittyvien taloudellisten ja tilastollisten indikaattoreiden osoittavan, että unionissa on vallalla vaarallinen ja laajalle levinnyt taantumasuuntaus, joka johtuu unionin tasolla määrätyistä talousrajoitteista;

2.      toteaa, että Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 50 artiklassa määrätään, että jäsenvaltio voi päättää erota unionista, mutta siihen ei sisälly määräyksiä jäsenvaltion mahdollisuudesta luopua yhtenäisvaluutasta; korostaakin, että on tärkeää antaa jäsenvaltioille mahdollisuus tähän;

3.      pitää keskeisen tärkeänä, että veronmaksajien varoja käytetään paremmin; korostaa, että unionin hallinnollisten kustannusten vähentäminen on tärkeää etenkin vaikeassa taloustilanteessa; ei hyväksy sitä, että unionin talousarvio ei ole hallinnassa, ja korostaa tarvetta saada aikaan säästöjä aina, kun se on mahdollista, alkaen unionin byrokratian liiallisista kustannuksista;

4.      vaatii, että unionin talousarviota valvotaan paljon nykyistä enemmän ja siihen kohdistetaan enemmän tarkastuksia; edellyttää pakollisena vaatimuksena, että tilintarkastustuomioistuimelta saadaan kahden vuoden kuluessa myönteinen tarkastuslausuma; korostaa, että unionin varainkäytön avoimuutta on tärkeä lisätä, ja kehottaa julkaisemaan kaikki unionin rahastojen menoja koskevat tiedot;

5.      pahoittelee traagisia ja toistuvia ihmishenkien menetyksiä Välimerellä; tuomitsee harkitsemattomat interventiopolitiikat, jotka ovat pahentaneet näiden lähtömaiden sosiaalis-poliittista epävakautta ja vaikeuttaneet alueelta pois pyrkijöiden kauttakulkua lietsomalla konfliktia ja kuohuntaa; korostaa, että unionin varojen käytöstä tarvitaan pikaisesti perusteellista analyysia, jossa olisi muun muassa paljastettava varojen hallinnointiin liittyvät mahdolliset väärinkäytökset; katsoo, että analyysin olisi katettava kaikki rahoitus, jota käytetään muuttoliike- ja turvapaikka-alaan sekä rajavalvontaan, salakuljetuksen ja laittoman kaupan torjuntaan ja palautuksiin liittyvien toimien rahoittamiseen, sekä unionin ulko- ja kehityspolitiikkaan liittyvät varat;

6.      on erittäin huolestunut työttömyyden hälyttävän korkeasta tasosta; ei hyväksy unionin lainsäädäntöä, jolla aiheutetaan hallinnollista rasitetta ja uusia byrokraattisia esteitä pk-yrityksille, jotka ovat työpaikkojen ja kasvun tärkeä lähde; korostaa, että pk-yrityksille on osoitettava enemmän tukea ja ensisijaisesti on pyrittävä vähentämään unionin byrokratiaa ja kustannuksia;

7.      vaatii lisäämään kaikkien kauppaneuvottelujen ja kansainvälisten neuvottelujen avoimuutta;

8.      vaatii TTIP-neuvottelujen keskeyttämistä; pitää erittäin valitettavana, että vain komissiolla on oikeus neuvotella kauppasopimuksista eikä tätä oikeutta ole vaaleilla valituilla ja kansalaisille vastuussa olevilla kansallisilla hallituksilla; pitää valitettavana, että komissio ei suostunut rekisteröimään eurooppalaista kansalaisaloitetta TTIP:tä vastaan; vastustaa sijoittajan ja valtion välisen riitojenratkaisun (ISDS) sisällyttämistä TTIP-sopimukseen; vastustaa julkisten palvelujen sisällyttämistä TTIP-sopimukseen; edellyttää, että TTIP-neuvotteluista annetaan täydelliset tiedot ja niiden uusimmista käänteistä annetaan säännöllisesti julkisuuteen ajankohtaista tietoa, joka esitetään neutraalilla tavalla;

9.      tuomitsee EU:n lainsäädäntötyön epädemokraattisuuden; pitää erittäin valitettavana, että kansalaiset eivät voi demokraattisesti äänestää pannakseen alulle uusia lakeja tai esittääkseen voimassa olevien lakien muuttamista tai kumoamista joko suoraan tai vaikuttamalla minkä tahansa tason parlamenttivaaleissa; katsoo, että jonkinlainen suoran demokratian muoto lisäisi osallistumista ja vastuullisuutta; muistuttaa näkemyksestään, jonka mukaan tällaiset toimenpiteet ovat ehdottoman välttämättömiä demokraattisessa yhteiskunnassa, koska niiden avulla voidaan säilyttää oikeus, vapaus ja osallistuminen;

10.    pitää tärkeänä, että uusista perussopimuksista tai nykyisiin perussopimuksiin tehtävistä muutoksista äänestetään jäsenvaltioissa vapaissa ja rehellisissä kansallisissa kansanäänestyksissä;

11.    kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle ja jäsenvaltioiden hallituksille.