Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B8-0660/2015Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B8-0660/2015

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl Europos Parlamento prioritetų, susijusių su 2016 m. Komisijos darbo programa

1.7.2015 - (2015/2729(RSP))

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pareiškimo
pagal Darbo tvarkos taisyklių 37 straipsnio 3 dalį ir Pagrindų susitarimą dėl Europos Parlamento ir Europos Komisijos santykių

Nigel Farage, David Borrelli, Rolandas Paksas EFDD frakcijos vardu

Procedūra : 2015/2729(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
B8-0660/2015
Pateikti tekstai :
B8-0660/2015
Debatai :
Priimti tekstai :

B8‑0660/2015

Europos Parlamento rezoliucija dėl Europos Parlamento prioritetų, susijusių su 2016 m. Komisijos darbo programa

(2015/2729(RSP))

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą dėl 2015 m. Komisijos darbo programos,

–       atsižvelgdamas į Pagrindų susitarimą dėl Europos Parlamento ir Europos Komisijos santykių[1], ypač į jo IV priedą,

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 37 straipsnio 3 dalį,

A.     kadangi ES vis dar patiria didžiausią ekonomikos, socialinę ir politinę krizę nuo savo įsteigimo;

B.     kadangi ekonomikos ir skolų krizės dar labiau išryškino naujo požiūrio poreikį, kurį taikant valstybės narės galėtų įgyvendinti savo pačių fiskalinę ir ekonominę politiką;

C.     kadangi neabejotinai būtina parengti pasitraukimo iš euro zonos strategiją, pagal kurią valstybėms narėms būtų suteikta galimybė spręsti;

D.     kadangi pasaulinė krizė lėmė sąstingį ir nuosmukį ir dėl to itin padidėjo valstybės skola ir nedarbas, sulėtėjo augimas ir stipriai sumažėjo konkurencingumas pasaulio rinkoje;

E.     kadangi ES biudžetas nekontroliuojamas ir kadangi vis dar būtina taupyti kur tik įmanoma;

F.     kadangi regioninis nestabilumas kaimyninėse konflikto vietovėse daro poveikį masiniam migrantų antplūdžiui ir perkeltųjų asmenų srautams, taigi ir asmenų, bandančių patekti į ES, skaičiui;

G.     kadangi ekonominių suvaržymų laikotarpiu itin svarbu mažinti ES administracines išlaidas;

H.     kadangi reikia labiau remti mažąsias ir vidutines įmones, ypatingą dėmesį skiriant tam, kad būtų panaikinta ES biurokratijos ir administracinių išlaidų našta;

I.      kadangi ES vykdomai politikai labai trūksta skaidrumo, ypač derybų dėl Transatlantinės prekybos ir investicijų partnerystės (TPIP) susitarimo atveju, kai nebuvo atsižvelgta į piliečių iniciatyvas;

J.      kadangi ES nustatyta griežto taupymo politika pasirodė esanti bevaisė ir kenksminga;

K.     kadangi tokia tiesioginės demokratijos forma, kuriai esant piliečiai priima tiesioginius sprendimus, suteikia daugiau teisėtumo sprendimų priėmimo procesui ir gali padėti padidinti piliečių dalyvavimą;

L.     kadangi bet kokios naujos sutartys arba esamų sutarčių keitimas turėtų būti pateiktas gyventojams balsuoti valstybėse narėse surengiant laisvus ir sąžiningus nacionalinius referendumus;

Pagrindiniai prioritetai

1.      atkreipia dėmesį į tai, kad neabejotinai būtina pakeisti esamą požiūrį ir suteikti valstybėms narėms galimybę be apribojimų įgyvendinti savo pačių fiskalinę ir ekonominę politiką; primygtinai ragina vykdant ekonomikos valdymą nuo ES nustatytos griežto taupymo politikos pereiti prie didesnės valstybių narių veiksmų laisvės; mano, kad iš visų susijusių ekonominių ir statistinių rodiklių matyti pavojinga ir plačiai paplitusi nuosmukio tendencija Europos Sąjungoje, kurią lemia ES lygmeniu nustatyti ekonominiai apribojimai;

2.      pažymi, kad Europos Sąjungos sutarties 50 straipsnyje nustatyta, jog valstybė narė gali išstoti iš Sąjungos, bet joje nėra nuostatos dėl galimybės valstybei narei atsisakyti bendros valiutos; todėl pabrėžia, kad svarbu valstybėms narėms suteikti šią galimybę;

3.      atkakliai tvirtina, kad svarbiausia geriau panaudoti mokesčių mokėtojų pinigus; pabrėžia, kad ypač ekonominių suvaržymų laikotarpiu svarbu mažinti ES administracines išlaidas; atkreipia dėmesį į tai, kad nepriimtina, jog ES biudžetas nekontroliuojamas ir primygtinai teigia, kad kur tik įmanoma reikia taupyti lėšas ir visų pirma mažinti pernelyg dideles ES biurokratizmo išlaidas;

4.      reikalauja daug labiau kontroliuoti ir audituoti ES biudžetą; reikalauja privalomai per dvejus metus gauti teigiamą Audito Rūmų patikinimo pareiškimą; pabrėžia didesnio ES išlaidų skaidrumo svarbą ir ragina skelbti bet kokią informaciją apie Europos lėšų panaudojimą;

5.      apgailestauja dėl nuolat pasikartojančių tragiškų žūčių Viduržemio jūroje; smerkia beatodairišką intervencijos politiką, kuri prisidėjo prie šių kilmės šalių socialinio ir politinio nestabilumo ir padidino migrantų tranzitą, paaštrindama konfliktus ir neramumus; pabrėžia, kad skubiai reikia atlikti išsamų ES lėšų naudojimo tyrimą, kuriame turėtų būti pasmerktas bet koks su jų valdymu susijęs piktnaudžiavimas; šis tyrimas turėtų apimti visas lėšas, naudojamas migracijos ir prieglobsčio, sienų kontrolės, kovos su neteisėtu žmonių gabenimu bei prekyba žmonėmis ir grąžinimais sričių veiksmams finansuoti, taip pat lėšas, susijusias su ES užsienio ir vystymosi politika;

6.      itin apgailestauja dėl nerimą keliančio nedarbo lygio; smerkia visus ES teisės aktus, pagal kuriuos nustatoma administracinė našta MVĮ – pagrindiniam darbo vietų ir augimo šaltiniui ir joms sukuriama daugiau biurokratinių kliūčių; pabrėžia, kad reikia labiau remti MVĮ, didžiausią dėmesį skiriant tam, kad būtų sumažinta su ES susijusi biurokratija ir išlaidos;

7.      reikalauja daugiau skaidrumo visose prekybos ir tarptautinėse derybose;

8.      reikalauja sustabdyti derybas dėl TPIP susitarimo; labai apgailestauja dėl to, kad tik Komisija, o ne išrinktos ir atskaitingos nacionalinės vyriausybės, turi teisę dalyvauti derybose dėl prekybos susitarimų; apgailestauja, kad Komisija atsisakė įregistruoti Europos piliečių iniciatyvą „Sustabdykime TPIP“; prieštarauja tam, kad į TPIP būtų įtrauktas investuotojų ir valstybės ginčų sprendimas (ISDS); prieštarauja bet kokiam viešųjų paslaugų įtraukimui į TPIP; reikalauja atskleisti visą su TPIP susijusią informaciją ir reguliariai objektyviai visuomenę informuoti apie naujausius pokyčius;

9.      smerkia nedemokratinį ES teisėkūros pobūdį; apgailestauja dėl to, kad piliečiai nei tiesiogiai, nei per bet kurio lygmens parlamento rinkimus negali demokratiškai balsuoti, kad inicijuotų naujus įstatymus, esamų įstatymų pakeitimus ar jų atšaukimą; mano, kad tam tikra tiesioginės demokratijos forma padėtų padidinti dalyvavimą ir atskaitomybę; pakartoja savo požiūrį, kad demokratinėje visuomenėje tokios priemonės, kurios sudaro galimybes išsaugoti teisingumą, laisvę ir dalyvavimą, yra neabejotinai būtinos;

10.    pabrėžia, kad svarbu naujas sutartis arba bet kokius esamų sutarčių keitimus pateikti gyventojams balsuoti valstybėse narėse surengiant laisvus ir sąžiningus nacionalinius referendumus;

11.    paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai ir valstybių narių vyriausybėms.