Rezolūcijas priekšlikums - B8-0660/2015Rezolūcijas priekšlikums
B8-0660/2015

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS par Eiropas Parlamenta prioritātēm attiecībā uz Komisijas 2016. gada darba programmu

1.7.2015 - (2015/2729(RSP))

iesniegts, noslēdzot debates par Komisijas paziņojumu,
saskaņā ar Reglamenta 37. panta 3. punktu un Pamatnolīgumu par Eiropas Parlamenta un Komisijas attiecībām

Nigel Farage, David Borrelli, Rolandas Paksas EFDD grupas vārdā

Procedūra : 2015/2729(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
B8-0660/2015
Iesniegtie teksti :
B8-0660/2015
Debates :
Pieņemtie teksti :

B8-0660/2015

Eiropas Parlamenta rezolūcija par Eiropas Parlamenta prioritātēm attiecībā uz Komisijas 2016. gada darba programmu

(2015/2729(RSP))

Eiropas Parlaments,

–       ņemot vērā Komisijas paziņojumu par Komisijas darba programmu 2015. gadam,

–       ņemot vērā Pamatnolīgumu par Eiropas Parlamenta un Eiropas Komisijas attiecībām[1], it īpaši tā IV pielikumu,

–       ņemot vērā Reglamenta 37. panta 3. punktu,

A.     tā kā ES joprojām saskaras ar vissmagāko ekonomikas, sociālo un politisko krīzi kopš tās izveides;

B.     tā kā ekonomiskā un parādu krīze ir vēl vairāk akcentējusi nepieciešamību pēc jaunas pieejas, ar kuras palīdzību dalībvalstis varētu īstenot savu fiskālo un ekonomikas politiku;

C.     tā kā ir absolūti nepieciešams izstrādāt stratēģiju attiecībā uz izstāšanos no eurozonas, dodot dalībvalstīm iespēju pašām par to pieņemt lēmumu;

D.     tā kā globālā krīze ir izraisījusi stagnāciju un lejupslīdi, kā rezultātā ir vērojams augsts publiskā parāda un bezdarba līmenis, lēna izaugsme un akūts konkurētspējas trūkums pasaules tirgū;

E.     tā kā ES budžets ir ārpus kontroles un tā kā joprojām ir svarīgi veikt ietaupījumus, kur vien tas ir iespējams;

F.     tā kā reģionālā nestabilitāte konflikta zonās kaimiņvalstīs ietekmē migrantu masveida pieplūdumu un pārvietoto cilvēku plūsmas un tādējādi to cilvēku skaitu, kuri cenšas nokļūt Eiropas Savienībā;

G.     tā kā ekonomisku ierobežojumu laikā ir īpaši svarīgi samazināt ES administratīvās izmaksas;

H.     tā kā ir jāizrāda lielāks atbalsts maziem un vidējiem uzņēmumiem, īpašu uzmanību pievēršot ES birokrātijas un administratīvo izmaksu sloga mazināšanai;

I.      tā kā akūti trūkst pārredzamības attiecībā uz ES politikas virzieniem, it īpaši sarunu par transatlantisko tirdzniecības un ieguldījumu partnerības (TTIP) gadījumā, kas pierādīja to, ka pilsoņu iniciatīvas netiek pietiekami ņemtas vērā;

J.      tā kā Eiropas Savienības uzspiestā taupības politika ir izrādījusies neauglīga un pat kaitējoša;

K.     tā kā tieša demokrātija, kurā pilsoņi pieņem tiešus lēmumus, nodrošina lielāku leģitimitāti lēmumu pieņemšanas procesam un var veicināt pilsoņu līdzdalību;

L.     tā kā jebkurš jauns līgums vai grozījumi spēkā esošajos līgumos būtu jāpakļauj iedzīvotāju nobalsošanai, dalībvalstīs rīkojot brīvus un godīgus referendumus,

Galvenās prioritātes

1.      norāda, ka ir absolūti nepieciešams mainīt pašreizējo pieeju, nodrošinot dalībvalstīm iespēju bez ierobežojumiem īstenot pašām savu fiskālo un ekonomikas politiku; mudina ekonomikas pārvaldībā no ES uzspiestas taupības politikas pāriet uz lielāku rīcības brīvību dalībvalstīm; uzskata, ka visi attiecīgie ekonomikas un statistikas rādītāji liecina par bīstamu un plaši izplatītu lejupslīdes tendenci Eiropas Savienībā, kuru izraisījuši ES līmenī uzspiestie ekonomiskie ierobežojumi;

2.      atzīmē, ka Līguma par Eiropas Savienību 50. pantā ir noteikts, ka dalībvalsts var izstāties no Savienības, taču nav paredzēta iespēja dalībvalstij atteikties no Eiropas vienotās valūtas; tādēļ uzsver, cik svarīgi ir nodrošināt dalībvalstīm šādu izvēles iespēju;

3.      uzstāj, ka ir ļoti svarīgi labāk izmantot nodokļu maksātāju naudu; uzsver, cik svarīgi ir samazināt ES administratīvās izmaksas, it īpaši ekonomisku ierobežojumu laikā; norāda, ka nav pieņemams ES budžeta kontroles trūkums, un uzstāj uz to, ka ir jāveic ietaupījumi visās iespējamajās jomās, sākot ar ES birokrātijas pārmērīgo izmaksu samazināšanu;

4.      prasa būtiski palielināt ES budžeta kontroli un revīziju; prasa, lai Komisijai par obligātu prasību tiktu noteikta pozitīvas ticamības deklarācijas (DAS) saņemšana no Revīzijas palātas divu gadu laikā; uzsver to, cik svarīgi ir palielināt ES izdevumu pārredzamību, un prasa publicēt visu informāciju par ES budžeta līdzekļu izlietojumu;

5.      pauž nožēlu par daudzajiem traģiskajiem cilvēku bojāejas gadījumiem Vidusjūrā; nosoda nepārdomāto intervences politiku, kas veicināja sociāli politisko nestabilitāti attiecīgajās izcelsmes valstīs un, saasinot konfliktus un nemierus, pastiprināja migrantu tranzītu; uzsver, ka steidzami jāveic ES līdzekļu izlietojuma padziļināta analīze, kurai šo līdzekļu pārvaldītājiem būtu jāuzrāda jebkāda to ļaunprātīga izmantošana; šai analīzei būtu jāaptver visi līdzekļi, kas izmantoti, lai finansētu darbības migrācijas un patvēruma, robežkontroles, kontrabandas un cilvēku tirdzniecības apkarošanas jomā, un šo līdzekļu atdeve, kā arī ar ES ārpolitiku un attīstības politiku saistītie līdzekļi;

6.      pauž nopietnas bažas par satraucoši augsto bezdarba līmeni; nosoda visu to ES tiesību aktu pieņemšanu, ar kuriem maziem un vidējiem uzņēmumiem, kas ir galvenais darbvietu radīšanas un izaugsmes avots, uzspiež jebkādu administratīvo slogu un pakļauj tos jauniem birokrātiskiem šķēršļiem; uzsver, ka jāizrāda lielāks atbalsts MVU, galveno uzmanību veltot ES birokrātijas un izmaksu samazināšanai;

7.      prasa nodrošināt lielāku pārredzamību visās tirdzniecības un starptautiskajās sarunās;

8.      prasa apturēt sarunas par TTIP; uzskata par patiesi nožēlojumu to, ka tiesības vest sarunas par tirdzniecības nolīgumiem ir piešķirtas Komisijai, nevis ievēlētām un pārskatatbildīgām valstu valdībām; pauž nožēlu par Komisijas atteikumu reģistrēt Eiropas pilsoņu iniciatīvu „Apturiet TTIP!”; iebilst pret ieguldītāju un valsts strīdu izšķiršanas iekļaušanu TTIP; iebilst pret jebkādu publisko pakalpojumu iekļaušanu TTIP; prasa pilnīgu informācijas par TTIP atklāšanu, kā arī neitrālā veidā publiskot un izklāstīt regulāri atjaunināto informāciju par jaunākajiem notikumiem šajā jomā;

9.      nosoda ES likumdošanas nedemokrātisko raksturu; pauž nožēlu par to, ka pilsoņiem ir liegta iespēja, demokrātiski balsojot — tieši vai izmantojot parlamenta vēlēšanas jebkādā līmenī —, ierosināt parlamentam jaunus likumus, izmaiņas spēkā esošajos likumos vai to atsaukšanu; uzskata, ka tieša demokrātija palielinātu līdzdalību un pārskatatbildību; atgādina savu viedokli, ka demokrātiskā sabiedrībā šādi pasākumi ir absolūti nepieciešami, jo tie ļauj saglabāt tiesiskumu, brīvību un līdzdalību;

10.    uzsver, cik svarīgi ir jaunus līgumus vai jebkādus grozījumus spēkā esošajos līgumos pakļaut tautas nobalsošanai, dalībvalstīs rīkojot brīvus un godīgus referendumus;

11.    uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai un dalībvalstu valdībām.