Projekt rezolucji - B8-0660/2015Projekt rezolucji
B8-0660/2015

PROJEKT REZOLUCJI w sprawie priorytetów Parlamentu Europejskiego w odniesieniu do programu prac Komisji na 2016 r.

1.7.2015 - (2015/2729(RSP))

złożony w następstwie oświadczenia Komisji
zgodnie z art. 37 ust. 3 Regulaminu i z porozumieniem ramowym w sprawie stosunków między Parlamentem Europejskim i Komisją Europejską

Nigel Farage, David Borrelli, Rolandas Paksas w imieniu grupy EFDD

Procedura : 2015/2729(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
B8-0660/2015
Teksty złożone :
B8-0660/2015
Debaty :
Teksty przyjęte :

B8‑0660/2015

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie priorytetów Parlamentu Europejskiego w odniesieniu do programu prac Komisji na 2016 r.

(2015/2729(RSP))

Parlament Europejski,

–       uwzględniając komunikat Komisji w sprawie programu prac Komisji na rok 2016,

–       uwzględniając porozumienie ramowe w sprawie stosunków między Parlamentem Europejskim i Komisją Europejską[1], zwłaszcza załącznik IV do tego porozumienia,

–       uwzględniając art. 37 ust. 3 Regulaminu,

A.     mając na uwadze, że UE nadal mierzy się z najpoważniejszym kryzysem gospodarczym, społecznym i politycznym od czasu jej założenia;

B.     mając na uwadze, że kryzys gospodarczy i kryzys zadłużenia uwypukliły w jeszcze większym stopniu konieczność przyjęcia nowego podejścia, umożliwiającego państwom członkowskim wdrażanie własnej polityki fiskalnej i gospodarczej;

C.     mając na uwadze bezwzględną konieczność utworzenia strategii wychodzenia ze strefy euro, dającej państwom członkowskim możliwość dokonania wyboru;

D.     mając na uwadze, że światowy kryzys doprowadził do stagnacji i recesji, które spowodowały wysoki poziom zadłużenia publicznego i bezrobocia, spowolniły wzrost oraz przyczyniły się do poważnego braku konkurencyjności na rynku ogólnoświatowym;

E.     mając na uwadze, że budżet UE wymyka się spod kontroli i że nadal istotne jest dokonywanie oszczędności tam, gdzie to możliwe;

F.     mając na uwadze, że brak stabilności na sąsiadujących z UE obszarach, na których toczą się konflikty, ma wpływ na masowy napływ migrantów i przepływy wysiedleńców, a co za tym idzie, na liczbę osób próbujących dotrzeć do UE;

G.     mając na uwadze, że w okresie ograniczeń gospodarczych szczególnie istotne jest zredukowanie kosztów administracyjnych w UE;

H.     mając na uwadze, że należy udzielić większego wsparcia małym i średnim przedsiębiorstwom, koncentrując się w szczególności na zniesieniu obciążeń wynikających z biurokracji unijnej oraz kosztów administracyjnych;

I.      mając na uwadze, że w polityce UE zdecydowanie brak jest przejrzystości, w szczególności w przypadku negocjacji w sprawie transatlantyckiego partnerstwa handlowo-inwestycyjnego (TTIP), w odniesieniu do którego inicjatywy obywatelskie nie zostały uwzględnione;

J.      mając na uwadze, że narzucona przez UE polityka oszczędności okazała się nieskuteczna i szkodliwa;

K.     mając na uwadze, że forma demokracji bezpośredniej, w której obywatele podejmują bezpośrednio decyzje, daje większą legitymację procesowi decyzyjnemu i zwiększa udział obywateli w tym procesie;

L.     mając na uwadze, że wszelkie nowe traktaty lub zmiany dotychczasowych traktatów należy poddać pod głosowanie powszechne w wolnych i uczciwych referendach krajowych w państwach członkowskich;

Najważniejsze priorytety

1.      zaznacza, że bezwzględnie konieczna jest całkowita zmiana dotychczasowego podejścia oraz danie państwom członkowskim możliwości wdrażania bez ograniczeń własnej polityki fiskalnej i gospodarczej; domaga się, by zarządzanie gospodarcze nie polegało na narzuconej przez UE polityce oszczędności, ale na większej swobodzie działania państw członkowskich; uważa, że wszystkie powiązane wskaźniki gospodarcze i statystyczne wykazują, że w Unii Europejskiej występuje niebezpieczna i powszechna tendencja prowadząca do recesji, wynikająca z ograniczeń gospodarczych narzuconych na szczeblu UE;

2.      zauważa, że art. 50 Traktatu o Unii Europejskiej stanowi, iż państwo członkowskie może wystąpić z Unii, jednak nie wprowadzono przepisów dotyczących możliwości odejścia państwa członkowskiego od wspólnej waluty; podkreśla zatem, iż należy dać państwom członkowskim taką możliwość;

3.      podkreśla z naciskiem zasadnicze znaczenie lepszego wykorzystywania pieniędzy podatników; podkreśla znaczenie zmniejszenia kosztów administracyjnych w UE, w szczególności w okresie ograniczeń gospodarczych; zaznacza, że nie do przyjęcia jest brak kontroli nad budżetem UE, i z naciskiem podkreśla konieczność oszczędzania wszędzie tam, gdzie to możliwe, począwszy od nadmiernych kosztów unijnej biurokracji;

4.      domaga się zwiększenia kontroli i nadzoru nad budżetem UE; wzywa Komisję, by w ramach obowiązkowych wymogów za dwa lata uzyskała od Trybunału Obrachunkowego pozytywne poświadczenie wiarygodności; podkreśla znaczenie większej przejrzystości w wydatkach UE i wzywa do publikowania wszelkich informacji na temat wydatkowania środków pochodzących z funduszy unijnych;

5.      wyraża ubolewanie z powodu tragicznych i powtarzających się wypadków śmiertelnych na Morzu Śródziemnym; potępia nieostrożną politykę w zakresie interwencji, która przyczyniła się do utraty stabilności społeczno-politycznej w krajach pochodzenia migrantów oraz nasiliła przypływ migrantów poprzez zaognianie konfliktów i niepokojów społecznych; podkreśla pilną potrzebę dokonania pogłębionej analizy wydatkowania funduszy UE, w której należy ujawnić wszelkie nadużycia związane z zarządzaniem tymi funduszami; analiza ta powinna dotyczyć wszystkich funduszy wykorzystywanych do finansowania działań w dziedzinie migracji i azylu, kontroli granic, zwalczania przemytu i handlu ludźmi oraz polityki powrotów, a także funduszy związanych z polityką zagraniczną UE i z polityką rozwoju;

6.      jest głęboko zaniepokojony alarmująco wysoką stopą bezrobocia; sprzeciwia się wszelkim unijnym aktom prawnym, które nakładają administracyjne obciążenia na MŚP, będące głównym źródłem zatrudnienia i wzrostu, i stawiają je w obliczu dodatkowych przeszkód biurokratycznych; podkreśla, że należy udzielić MŚP większego wsparcia, koncentrując się głównie na ograniczeniu unijnej biurokracji i kosztów;

 

7.      domaga się większej przejrzystości we wszystkich negocjacjach handlowych i międzynarodowych;

8.      żąda zawieszenia negocjacji w sprawie TTIP; wyraża głębokie ubolewanie w związku z faktem, że jedynie Komisja ma prawo do negocjowania umów handlowych, a nie pochodzące z wyborów i rozliczalne rządy państw członkowskich; wyraża żal, że Komisja odmówiła zarejestrowania europejskiej inicjatywy obywatelskiej „Stop TTIP”; sprzeciwia się włączeniu do TTIP zapisu dotyczącego rozstrzygania sporów między inwestorem a państwem; sprzeciwia się objęciu zakresem TTIP usług publicznych; domaga się pełnej jawności w sprawie TTIP oraz systematycznego publikowania bieżących informacji dotyczących TTIP, przedstawianych w neutralny sposób;

9.      potępia niedemokratyczny charakter tworzenia prawa w UE; uważa za godne pożałowania, że obywatele nie mogą – ani bezpośrednio, ani w drodze wyborów do parlamentów jakiegokolwiek szczebla – demokratycznie głosować w celu podjęcia inicjatywy dotyczącej aktów prawnych, zainicjowania zmian w obowiązujących aktach lub wnosić o ich uchylenie, uważa, że forma demokracji bezpośredniej pozwoliłaby zwiększyć udział i poczucie odpowiedzialności; ponownie stwierdza, że tego rodzaju środki są absolutnie niezbędne w demokratycznym społeczeństwie, gdyż umożliwiają zachowanie sprawiedliwości, wolności i udziału społeczeństwa w życiu publicznym;

 

10.    podkreśla potrzebę poddania nowych traktatów lub wszelkich zmian dotychczasowych traktatów pod głosowanie powszechne w wolnych i uczciwych referendach krajowych w państwach członkowskich;

11.    zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji i rządom państw członkowskich.