Predlog resolucije - B8-0660/2015Predlog resolucije
B8-0660/2015

PREDLOG RESOLUCIJE o prednostnih nalogah Evropskega parlamenta za delovni program Komisije za leto 2016

1.7.2015 - (2015/2729(RSP))

ob zaključku razprave o izjavi Komisije
v skladu s členom 37(3) Poslovnika in z okvirnim sporazumom o odnosih med Evropskim parlamentom in Evropsko komisijo

Nigel Farage, David Borrelli, Rolandas Paksas v imenu skupine EFDD

Postopek : 2015/2729(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
B8-0660/2015
Predložena besedila :
B8-0660/2015
Razprave :
Sprejeta besedila :

B8-0660/2015

Resolucija Evropskega parlamenta o prednostnih nalogah Parlamenta za delovni program Komisije za leto 2016

(2015/2729(RSP))

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju sporočila Komisije o delovnem programu Komisije za leto 2015,

–       ob upoštevanju okvirnega sporazuma o odnosih med Evropskim parlamentom in Komisijo[1], zlasti Priloge IV,

–       ob upoštevanju člena 37(3) Poslovnika,

A.     ker se EU še vedno sooča z najhujšo gospodarsko, socialno in politično krizo od svoje ustanovitve;

B.     ker sta gospodarska in dolžniška kriza še dodatno poudarili, da je potreben nov pristop, v okviru katerega bi imele države članice možnost, da izvajajo lastne javnofinančne in ekonomske politike;

C.     ker je nujno treba oblikovati strategijo izhoda iz evroobmočja, ki bo državam članicam ponudila možnost izbire;

D.     ker je svetovna kriza privedla do stagnacije in recesije, ta pa je povzročila visoke stopnje javnega dolga in brezposelnosti, počasno rast ter resno pomanjkanje konkurenčnosti na svetovnem trgu;

E.     ker je proračun EU zunaj nadzora in ker je še vedno bistvenega pomena prihraniti, kadar je le mogoče;

F.     ker regionalna nestabilnost na sosednjih konfliktnih območjih vpliva na množični prihod migrantov in tokove razseljenih oseb ter posledično na število oseb, ki poskušajo priti v EU;

G.     ker je zmanjšanje upravnih stroškov EU še posebej pomembno v obdobju gospodarskih omejitev;

H.     ker je treba izkazati večjo podporo malim in srednje velikim podjetjem, pri tem pa nameniti posebno pozornost odpravi birokratskega bremena EU in upravnih stroškov;

I.      ker so politike EU daleč premalo pregledne, zlasti v primeru pogajanj o čezatlantskem partnerstvu za trgovino in naložbe, pri katerem se je izkazalo, da se ne ozira na državljanske pobude;

J.      ker so se varčevalne politike, ki jih nalaga EU, izkazale za neuspešne in škodljive;

K.     ker je postopek odločanja z obliko neposredne demokracije, pri kateri državljani neposredno odločajo, bolj legitimen in se s tem podpre sodelovanje državljanov;

L.     ker bi morali o vseh novih pogodbah ali spremembah obstoječih pogodb glasovati državljani na svobodnih in poštenih nacionalnih referendumih v državah članicah;

Ključne prednostne naloge

1.      poudarja, da je nujno treba spremeniti sedanji pristop in dati državam članicam možnost, da izvajajo svoje javnofinančne in ekonomske politike brez omejitev; poziva, naj se gospodarsko upravljanje preusmeri od varčevalnih politik, ki jih nalaga EU, k večji svobodi ukrepanja držav članic; meni, da vsi zadevni ekonomski in statistični kazalniki kažejo nevaren in splošno razširjen recesijski trend v Evropski uniji, ki so ga povzročile gospodarske omejitve, sprejete na ravni EU;

2.      ugotavlja, da člen 50 Pogodbe o Evropski uniji določa, da država članica lahko zapusti Unijo, vendar v pogodbi ni določb, ki bi državi članici dopuščale opustitev enotne evropske valute; zato poudarja, da je pomembno državam članicam dati to možnost;

3.      vztraja, da je boljša uporaba denarja davkoplačevalcev temeljnega pomena; poudarja, da je pomembno zmanjšati upravne stroške EU, zlasti v obdobju gospodarskih omejitev; poudarja, da je nesprejemljivo, da proračun EU ni pod nadzorom, in vztraja, da je treba varčevati, kjerkoli je mogoče, začenši s pretiranimi stroški birokracije EU;

4.      zahteva veliko večji nadzor in več revizij proračuna EU; zahteva kot obvezno, da se v dveh letih pridobi pozitivna izjava o zanesljivosti (DAS) Računskega sodišča; poudarja, kako pomembna je večja preglednost pri porabi EU, in poziva, naj se objavijo vse informacije o porabi evropskih sredstev;

5.      obžaluje tragično in ponavljajočo se izgubo življenj v Sredozemlju; obsoja brezobzirne intervencijske politike, ki so prispevale k družbeno-politični nestabilnosti v teh državah izvora ter okrepile tranzit migrantov s podžiganjem konfliktov in nemirov; poudarja, da je nujno potrebna poglobljena analiza porabe sredstev EU, v kateri bi morali obsoditi vsakršno zlorabo pri njihovem upravljanju; ta analiza bi morala zajeti vsa sredstva, porabljena za financiranje ukrepov na področju migracij in azila, nadzora mej, boja proti tihotapljenju in trgovini z ljudmi ter vračanja, kot tudi sredstva, namenjena zunanji in razvojni politiki EU;

6.      je globoko zaskrbljen zaradi izjemno zaskrbljujoče stopnje brezposelnosti; obsoja vso zakonodajo EU, ki nalaga upravna bremena malim in srednjim podjetjem – pomembnemu viru delovnih mest in rasti – ter jim tako postavlja dodatne birokratske ovire; poudarja, da je treba izkazati večjo podporo malim in srednje velikim podjetjem, pri čemer je treba nameniti pozornost predvsem zmanjšanju birokracije EU in stroškov;

7.      poziva k večji preglednosti vseh trgovinskih in mednarodnih pogajanj;

8.      zahteva, naj se pogajanja o čezatlantskem partnerstvu za trgovino in naložbe (TTIP) začasno prekinejo; meni, da je obžalovanja vredno, da ima le Komisija pravico do pogajanj o trgovinskih sporazumih, in ne izvoljene in odgovorne nacionalne vlade; obžaluje, da Komisija zavrača registracijo evropske državljanske pobude „Ustavimo TTIP“; nasprotuje vključitvi mehanizma za reševanje sporov med vlagatelji in državo v TTIP; nasprotuje vključitvi javnih storitev v TTIP; zahteva, naj se v celoti razkrije vse v zvezi s TTIP ter naj se redno objavljajo informacije o najnovejšem dogajanju in se predstavijo na nevtralen način;

9.      obsoja nedemokratičen način sprejemanja zakonodaje EU; meni, da je obžalovanja vredno, da državljani ne morejo demokratično, neposredno ali z volitvami v parlamentu na kateri koli ravni, glasovati za oblikovanje novih zakonov ali spremembo ali razveljavitev obstoječih; meni, da bi z obliko neposredne demokracije povečali udeležbo in odgovornost; ponavlja svoje stališče, da so ti ukrepi v demokratični družbi nujno potrebni, saj omogočajo ohranjanje pravice, svobode in sodelovanja;

10.    poudarja, da je pomembno, da o novih pogodbah ali kakršnih koli spremembah obstoječih pogodb glasujejo ljudje na svobodnih in poštenih nacionalnih referendumih v državah članicah;

11.    naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji in vladam držav članic.