Förslag till resolution - B8-0660/2015Förslag till resolution
B8-0660/2015

FÖRSLAG TILL RESOLUTION om Europaparlamentets prioriteringar för kommissionens arbetsprogram 2016

1.7.2015 - (2015/2729(RSP))

till följd av ett uttalande av kommissionen
i enlighet med artikel 37.3 i arbetsordningen och ramavtalet om förbindelserna mellan Europaparlamentet och Europeiska kommissionen

Nigel Farage, David Borrelli, Rolandas Paksas för EFDD-gruppen

Förfarande : 2015/2729(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
B8-0660/2015
Ingivna texter :
B8-0660/2015
Debatter :
Antagna texter :

B8-0660/2015

Europaparlamentets resolution om Europaparlamentets prioriteringar för kommissionens arbetsprogram 2016

(2015/2729(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–       med beaktande av kommissionens meddelande om kommissionens arbetsprogram för 2015,

–       med beaktande av ramavtalet om förbindelserna mellan Europaparlamentet och Europeiska kommissionen[1], särskilt bilaga IV,

–       med beaktande av artikel 37.3 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.     EU befinner sig alltjämt i den svåraste ekonomiska, sociala och politiska krisen sedan unionen grundades.

B.     Den ekonomiska krisen och skuldkrisen har ytterligare understrukit behovet av ett nytt tillvägagångssätt som innebär att medlemsstaterna kan genomföra sin egen finanspolitik och ekonomiska politik.

C.     Det är helt nödvändigt att skapa en strategi för utträde ur euroområdet som ger medlemsstaterna möjlighet att själva fatta beslutet.

D.     Den globala krisen har lett till stagnation och recession, vilket har resulterat i hög offentlig skuldsättning och arbetslöshet, trög tillväxt och en allvarlig brist på konkurrenskraft på den globala marknaden.

E.     EU:s budget är utom kontroll, och det är fortfarande mycket viktigt att göra besparingar där så är möjligt.

F.     Den regionala instabiliteten i angränsande konfliktområden påverkar den massiva tillströmningen av migranter och strömmarna av fördrivna personer, och därmed även antalet personer som försöker ta sig till EU.

G.     I ekonomiskt svåra tider är det särskilt viktigt att minska EU:s administrativa kostnader.

H.     Det måste finnas ett ökat stöd för små och medelstora företag, och särskild tonvikt måste läggas på att minska de bördor som orsakas av byråkratin och de administrativa kostnaderna inom EU.

I.      Det finns en allvarlig brist på insyn i EU-politiken, särskilt när det gäller förhandlingarna om det transatlantiska partnerskapet för handel och investeringar, och i denna fråga har ingen hänsyn tagits till medborgarinitiativ.

J.      EU:s åtstramningspolitik har visat sig vara resultatlös och skadlig.

K.     Beslutsprocessen får ökad legitimitet om det införs en form av direktdemokrati som innebär att medborgarna fattar direkta beslut. Dessutom kan man härigenom öka medborgarnas delaktighet i beslutsfattandet.

L.     Medborgarna bör få rösta om alla nya fördrag eller ändringar av de nuvarande fördragen i fria och rättvisa nationella folkomröstningar i medlemsstaterna.

De viktigaste prioriteringarna

1.      Europaparlamentet påpekar att det är helt nödvändigt att ändra det nuvarande tillvägagångssättet och ge medlemsstaterna möjlighet att genomföra sin egen finanspolitik och ekonomiska politik utan begränsningar. Parlamentet begär med eftertryck en ändring av den ekonomiska styrningen och anser i detta sammanhang att EU:s åtstramningspolitik bör ersättas med en större handlingsfrihet för medlemsstaterna. Alla hithörande ekonomiska och statistiska indikatorer visar att det finns en farlig och utbredd recessionstendens i Europeiska unionen som beror på den ekonomiska åtstramning som införts på EU-nivå.

2.      Europaparlamentet noterar att det i artikel 50 i fördraget om Europeiska unionen fastställs att en medlemsstat kan utträda ur unionen. Däremot nämns inget om huruvida en medlemsstat kan lämna den gemensamma europeiska valutan. Parlamentet betonar därför vikten av att ge medlemsstaterna detta alternativ.

3.      Europaparlamentet vidhåller att det är av central betydelse att skattebetalarnas pengar används på ett bättre sätt. Parlamentet betonar att det särskilt i ekonomiskt svåra tider är viktigt att minska EU:s administrativa kostnader. Parlamentet påpekar att det är oacceptabelt att ha en EU-budget som är utom kontroll och vidhåller att det finns ett behov av att göra besparingar där så är möjligt, först och främst i de orimliga kostnaderna för EU-byråkratin.

4.      Europaparlamentet begär en mycket större kontroll över och granskning av EU-budgeten. Parlamentet uppställer som ett obligatoriskt krav att en positiv revisionsförklaring erhålls från revisionsrätten inom två år. Parlamentet framhåller hur viktigt det är med större insyn i EU:s utgifter genom att betona vikten av att offentliggöra all information om hur EU:s medel används.

5.      Europaparlamentet beklagar djupt de upprepade tragiska dödsfallen i Medelhavet och fördömer den obetänksamma interventionspolitiken, som har bidragit till sociopolitisk instabilitet i ursprungsländerna och förvärrat migrationsströmmarna genom att underblåsa konflikter och omvälvningar Parlamentet betonar att det är hög tid med en utförlig analys av hur EU:s medel används, i vilken eventuella oegentligheter i samband med hanteringen av dessa medel bör fördömas. Denna analys bör täcka alla medel som används för att finansiera åtgärder när det gäller migration och asyl, gränskontroll och bekämpning av smuggling och olaglig handel samt när det gäller återsändanden och medel i samband med EU:s utrikes- och utvecklingspolitik.

6.      Europaparlamentet är mycket bekymrat över den alarmerande höga arbetslösheten. Parlamentet fördömer all EU-lagstiftning som innebär administrativa bördor för små och medelstora företag – som är en viktig källa till arbetstillfällen och tillväxt – och utsätter dem för ökade byråkratiska hinder. Parlamentet betonar att det måste finnas ett ökat stöd för små och medelstora företag och att man i första hand bör rikta in sig på att minska byråkratin och kostnaderna inom EU.

7.      Europaparlamentet efterlyser ökad insyn i alla handelsförhandlingar och internationella förhandlingar.

8.      Europaparlamentet kräver att förhandlingarna om det transatlantiska partnerskapet för handel och investeringar (TTIP) ska stoppas. Parlamentet beklagar djupt att det bara är kommissionen som har rätt att förhandla om handelsavtal, och inte de folkvalda och ansvariga nationella regeringarna. Parlamentet beklagar att kommissionen inte har velat registrera det europeiska medborgarinitiativet ”Stoppa TTIP”. Parlamentet tycker inte att tvistlösning mellan investerare och stat ska vara en del av TTIP. Vidare motsätter sig parlamentet all integrering av offentliga tjänster i TTIP. Parlamentet efterlyser full öppenhet om TTIP och begär att regelbundna uppdateringar om den senaste utvecklingen ska offentliggöras och presenteras på ett neutralt sätt.

9.      Europaparlamentet fördömer det odemokratiska lagstiftningsförfarandet i EU. Parlamentet tycker det är förkastligt att medborgarna inte har möjlighet att i demokratisk ordning rösta om att sjösätta nya EU-lagar eller ändra eller upphäva gamla EU-lagar, vare sig direkt eller genom val till ett parlament på någon nivå. Om det fanns en form av direktdemokrati skulle deltagandet och möjligheterna att utkräva ansvar öka. Parlamentet vidhåller att sådana åtgärder är helt nödvändiga i ett demokratiskt samhälle för att göra det möjligt att upprätthålla rättvisa, frihet och deltagande.

10.    Europaparlamentet framhåller hur viktigt det är att medborgarna får rösta om nya fördrag eller eventuella ändringar av befintliga fördrag i fria och rättvisa nationella folkomröstningar i medlemsstaterna.

11.    Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen och medlemsstaternas regeringar.