Процедура : 2015/2729(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0661/2015

Внесени текстове :

B8-0661/2015

Разисквания :

Гласувания :

PV 09/07/2015 - 12.5
CRE 09/07/2015 - 12.5
PV 16/09/2015 - 13.1
Обяснение на вота

Приети текстове :


ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 270kWORD 221k
1.7.2015
PE559.024v01-00
 
B8-0661/2015

за приключване на разисквания по изявление на Комисията

съгласно член 37, параграф 3 от Правилника за дейността и рамковото споразумение за отношенията между Европейския парламент и Европейската комисия


относно работната програма на Комисията за 2016 г. (2015/2729(RSP))


Вики Форд от името на групата ECR

Резолюция на Европейския парламент относно работната програма на Комисията за 2016 г. (2015/2729(RSP))  
B8-0661/2015

Европейският парламент,

–       като взе предвид изявлението от 16 декември 2014 г. на председателя и на първия заместник-председател на Комисията относно работната програма на Комисията за 2015 г.,

–       като взе предвид член 37, параграф 3 от своя правилник,

A.     като има предвид, че държавите членки на Европейският съюз са изправени пред дълбока криза на конкурентоспособността в рамките на световна икономика, която поставя все повече предизвикателства; като има предвид, че само конкурентоспособните икономики ще бъдат в състояние да създават работни места, да повишават жизнения стандарт на своите граждани и да генерират благоденствие, което финансира инвестициите в бъдещето и осигурява обществени услуги; като има предвид, че за постигането на амбициозните цели за работни места, растеж, инвестиции и конкурентоспособност в световен мащаб на европейската икономика е необходим засилен акцент върху насърчаването на свободна и лоялна конкуренция;

Б.     като има предвид, че други региони на света отбелязват по-бърз растеж и имат все по-високи равнища на производителност и иновации;

В.     като има предвид, че кризата на държавния дълг в еврозоната нанесе тежки вреди на европейската икономика и причини значителни трудности за милиони;

Г.     като има предвид, че Европа трябва да се придържа към икономика, която може да гарантира устойчив растеж, така че за новото поколение да се осигурят работни места, а не дългове;

Д.     като има предвид, че политическите приоритети следва да бъдат съгласувани с наличните финансови средства;

Е.     като има предвид, че политиките и дейностите на ЕС трябва да се стремят да подкрепят и улеснят действията на държавите членки за справяне с кризата, свързана с конкурентоспособността, като зачитат основните принципи на субсидиарност и пропорционалност;

Ж.    като има предвид, че гражданите на Европейския съюз очевидно търсят Съюз с премерено управление, който улеснява сътрудничеството между своите държави членки в областите, в които това може да осигури добавена стойност, но иначе се въздържа от предприемането на всякакви действия, които следва надлежно да се оставят на компетентността на държавите членки, на регионалните и местните органи на управление, на семействата и отделните граждани;

1.      приветства първоначалните усилия на Комисията да даде приоритет на мерки, които ще насърчат създаването на работни места, растежа и инвестициите; призовава Комисията да задържи вниманието си върху тези цели и да вложи амбиция в програмата си за реформа в работната си програма за 2016 г.; приветства общите насоки на пакета „По-добро законотворчество“ на Комисията, който включва мерки за намаляване на бюрокрацията, насърчаване на конкурентоспособността и посрещане на потребностите на малките предприятия; подчертава, че е важно да бъде създадена среда, в която предприемачите и предприятията могат да създават нови работни места, да запазват работните места в Европа и да връщат работни места от чужбина; подчертава, че е важно да бъде създадена атмосфера, в която да могат да процъфтяват иновациите и инвестициите от частния сектор; счита, че политиците трябва да гарантират, че законодателството благоприятства новаторството чрез оценка на въздействието, което законодателството в областта на управлението на риска оказва върху иновациите;

2.      подчертава, че значително намаляване на административната тежест за гражданите и дружествата може да бъде постигнато само чрез намаляване на броя на законодателните предложения и съсредоточаване вместо това върху главните приоритети; призовава Комисията да продължи да прилага този подход през 2016 г. и да сведе до минимум броя на законодателните предложения; призовава Комисията да предприеме допълнителни стъпки през 2016 г. за намаляване на разходите, свързани с бюрократичната тежест, с цел намаляване на тежестта с 50% до 2030 г., както и да определи цел за намаляване на разходите за привеждане в съответствие; призовава за изготвянето на независими оценки с цел измерване на административната тежест и разходите, свързани с новите предложения;

3.      изразява твърдо убеждение, че усилията трябва да се съсредоточат върху няколко основни приоритета и призовава Комисията да се въздържа от предприемането на инициативи, които не са с първостепенно значение; подчертава значението на съсредоточаването на вниманието към области, които носят значителна европейска добавена стойност, в съответствие с принципите на субсидиарност и пропорционалност; призовава Комисията да работи с държавите членки с цел откриване на начини за гарантиране на по-ефективно прилагане на тези принципи; призовава Комисията да поеме ясен ангажимент за задълбочена оценка на становищата на националните парламенти и когато е целесъобразно, на регионалните парламенти в случаи на изразени опасения; във връзка с това, подкрепя усилията на Комисията за диалог с националните парламенти и когато е целесъобразно, с регионалните парламенти на по-ранен етап от законодателния процес, както и за по-силна процедура за „червен картон“, за да се осигури пълно зачитане на принципа на субсидиарност;

4.      подчертава значението на задължителен тест за МСП при всички бъдещи законодателни предложения, за да се гарантира, че този сектор, които е изключително важен за бъдещото развитие и просперитета на икономиките в Европа, се развива, а не се обременява; призовава микропредприятията да бъдат изключени, доколкото е възможно, от всички обременяващи законодателни актове, особено с оглед на това да бъдат насърчавани стартиращите предприятия и предприемачи;

5.      призовава за задължителен тест за конкурентоспособност за всички бъдещи законодателни предложения, за да осигури увереност, че основната цел да се гарантира, че икономиките на Европа ще продължат да бъдат конкурентоспособни на световните пазари, е ключов критерий при оценката на всички предложени инициативи;

6.      отново подчертава, че е важно да се развие използването на оценките на въздействието, които следва да се извършват през целия цикъл на политиката и следва да бъдат подлежащи на развитие документи, които се актуализират, когато се въвеждат нови значителни изменения в хода на законодателния процес; подчертава, че задълбочените оценки на въздействието следва да включват пълна оценка на спазването на принципа на субсидиарност, тъй като това е от съществено значение за повишаване на доверието на гражданите, които считат принципа на субсидиарност за ключов аспект на демократичния процес; призовава за допълнителни стъпки, които да гарантират, че съществува ефективен независим контрол на оценките на въздействието, и по-специално призовава Комитетът за регулаторен контрол да бъде отделен от Комисията, за да бъде напълно независим, така че да се постигне целта за осигуряване на независими оценки на въздействието и да се подобри качеството на законодателството на ЕС;

7.      призовава съществуващите политики да бъдат редовно оценявани, преразглеждани и адаптирани, когато това е необходимо, за да се гарантира, че отговарят на потребностите на бъдещето и на една бързо променяща се технологична и икономическа среда;

8.      подкрепя решително мерките за борба срещу данъчните измами и укриването на данъци; подчертава необходимостта от по-ефикасно използване на парите на данъкоплатците, което ангажира изцяло държавите членки с намирането на решение във връзка с опасенията, свързани с лошо управление и измами; подчертава важността на системните, редовни и независими оценки, които да гарантират, че всички разходи постигат желаните резултати по един икономически ефективен начин; призовава Комисията да публикува през 2016 г. зелена книга относно това дали за Европейския съюз следва да се въведе нещо въз основа на моделите на службата на Обединеното кралство за бюджетна отговорност, върховния съвет за публични финанси („Haut Conseil des finances publiques“) на Франция или на правителствената служба на САЩ за отчетност, в допълнение към вече извършената работа от Сметната палата; изразява съжаление, че новата Комисия не назначи специален член, който да отговаря за бюджетния контрол, както многократно беше поискано от Европейския парламент, и призовава това положение да бъде преразгледано през 2016 г.;

9.      подчертава, че постигането на нови търговски споразумения е от съществено значение за развитието на отворена към външния свят, конкурентоспособна европейска икономическа рамка, която е в състояние да осигури реални ползи и по-ниски цени за потребителите и да създаде нови работни места; счита, че бързото постигане на напредък по договарянето на амбициозно, балансирано и всеобхватно ТПТИ, зачитащо социалните и потребителските стандарти и стандартите в областта на околната среда на ЕС, е от първостепенно значение за осигуряването на нови възможности за растеж; призовава за постигането на още по-голям напредък по другите търговски преговори през 2016 г.;

ЧАСТ 2: КОНКРЕТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РАБОТНАТА ПРОГРАМА

Нови стимули за работните места, растежа и инвестициите

10.    изтъква основната роля на прилагането на политиката в областта на конкуренцията за създаването на условия на равнопоставеност, които насърчават новаторството, производителността, създаването на работни места и инвестициите от страна на всички участници в рамките на единния пазар и за всички бизнес модели, включително МСП, при пълно зачитане на националните особености; изисква от Комисията стриктно да прилага антитръстовото законодателство и законодателството в областта на държавната помощ и на контрола върху сливанията с цел да се изгради един добре функциониращ вътрешен пазар;

11.    припомня, че незаконодателните мерки, включително насърчаването на пазарно ориентирани решения и ефективното прилагане на законите относно конкуренцията и вътрешния пазар, могат да предложат най-добрия начин за постигане на напредък в много области;

12.    подчертава принципа на субсидиарност и пропорционалност; призовава Комисията да гарантира стриктното тълкуване на член 9 от ДФЕС и да избягва да го използва като основание за хармонизиране на трудовото и социалното законодателство на равнището на ЕС;

13.    подчертава необходимостта да се гарантира, че критериите за допустимост на Европейския фонд за стратегически инвестиции са приведени в съответствие, когато е целесъобразно, със съществуващите схеми на ЕС за трансевропейска транспортна мрежа (TEN-T), МСЕ и структурните и инвестиционни фондове;

14.    приветства новия пакет „По-добро законотворчество“ като важна стъпка към намаляване на регулаторната тежест и насърчава по-големи амбиции в тази насока, за да се отстранят пречките пред предприятията за растеж и създаване на работни места; подкрепя мерките в пакета „По-добро законотворчество“ на Комисията за намаляване на бюрокрацията, насърчаване на конкурентоспособността — включително тест за конкурентоспособност, както и за откликване на потребностите на малките предприятия;

15.    призовава обаче Комитетът за регулаторен контрол да бъде отделен от Комисията, за да бъде напълно независим, така че да се постигне целта за осигуряване на независими оценки на въздействието и да се подобри качеството на законодателството на ЕС;

16.    подчертава, че е важно да бъдат извършени задълбочени оценки на въздействието за делегираните актове и актовете за изпълнение, за да се оценят потенциалните последици;

17.    настоятелно призовава Комисията да въведе цифрово измерение в своите оценки на въздействието и в съществуващото законодателство на ЕС, за да гарантира адекватност по отношение на потребностите в цифровата ера, технологична неутралност и насоченост към бъдещето, като същевременно се подкрепят иновациите и МСП;

18.    призовава Комисията да се ангажира с цел за намаляване на разходите за привеждане в съответствие;

19.    счита, че принципите на по-добро регулиране следва да се прилагат за решения както по отношение на вторичното, така и на първичното законодателство; призовава Комисията и нейните агенции, когато е целесъобразно, да прилагат към делегираните актове и актовете за изпълнение задължителна оценка на въздействието, включително публикуване на проекта на мярка и прозрачна консултация със заинтересованите страни и участници; приветства съобщението на Комисията относно прозрачността по отношение на консултацията със заинтересованите страни и насърчава Комисията да гарантира, че това се осъществява през целия законодателен процес;

20.    подкрепя създаването на група за Програмата за пригодност и резултатност на регулаторната рамка (REFIT), която може да даде силен и положителен принос за подобряване на прилагането на законодателството на ЕС на място и за мониторинга и реагирането на административна и регулаторна тежест или нежелани последици, които могат да възникнат при прилагането на задълженията, произтичащи на равнище ЕС;

21.    подчертава, че групата за REFIT следва да бъде ефикасна, да генерира бързи отговори и да стимулира възможности в различни сектори в Европа; подчертава, че предложенията на групата следва активно да се разглеждат от Комисията и че Комисията следва да третира тези предложения в съответствие с принципа „изпълнение или обяснение“;

22.    подчертава, че групата би могла да послужи за платформа за предприятията или колективните групи, които функционират и на национално, и на европейско равнище, чрез която те биха могли да предоставят пряко своя принос в подкрепа на принципите на по-добро законотворчество за постигане на по-малко бюрокрация в законотворчеството, прилагано в техния сектор;

23.    приветства решението на Комисията да не пристъпва към консултации между службите без положително становище на Комитета за регулаторен контрол; въпреки това отбелязва значението на съгласуваността и че окончателното предложение и оценката на въздействието трябва да бъдат последователни и следователно да отразяват всички промени, въведени на етапа на консултациите между службите; поради това счита, че е изключително важно положителното становище на Комитета за регулаторен контрол да придружава окончателното законодателно предложение, представено на колегията, и то не само за проектите, представени на по-ранен етап;

24.    счита, че предимствата на Комитета за регулаторен контрол могат допълнително да бъдат реализирани, ако комитетът включва трите институции, като допринася не само за подготвителната работа на Комисията, но и за разработването на анализ за оценка на въздействието по време на законодателния процес;

25.    подчертава, че е важно Комисията да присъства на заседанията на комисии на Европейския парламент, за да представя всяко предложение и придружаващата оценка на въздействието; подчертава, че това следва да включва разискване относно оценката на Европейския парламент на оценката на въздействието в случай на различия;

26.    подчертава полезната роля на отдела на Европейския парламент за оценка на въздействието по отношение на оценяването на съществени изменения на първоначалното предложение на Комисията;

27.    отбелязва, че един изчаквателен период след приключването на преговорите, но преди окончателното гласуване, би могъл да се използва в още по-голяма степен за завършване на оценката на въздействието и проверката на спазването на принципа на субсидиарност ;

28.    изразява загриженост, че преговорите между социалните партньори не следват хода на програмата на ЕС за по-добро законотворчество; призовава Комисията, съвместно със социалните партньори, да използва по-добри регулаторни инструменти, да увеличи използването на оценките на въздействието в хода на преговорите и да представи на Комитета по оценка на въздействието към Комисията всички споразумения, предлагащи законодателни действия;

29.    подчертава, че е важно да се гарантира, че всички предложени от Комисията бъдещи инициативи или прегледи в областта на здравеопазването и безопасността се основават на солидни научни доказателства; призовава Комисията да разгледа дългосрочните ползи от възприемането на незаконодателен подход, който се концентрира върху подобряване на насоките, обучение на работодателите и ангажиране на работещите за осъществяването на устойчива промяна;

30.    призовава Комисията да даде приоритет на действия в областите, идентифицирани като „челната десетка“ от най-обременяващи за МСП законодателни актове на ЕС, включително Директивата за работното време и Директивата за агенциите за временна заетост;

31.    подчертава тримесечния преглед на Комисията на заетостта и социалната ситуация в ЕС (март 2015 г.); призовава Комисията да предприеме подходящи мерки за премахването на съществуващата липса на гъвкавост на пазара на труда в ЕС, да подкрепя и развива условия за по-гъвкави трудови договорености и да насърчава съвместяването на професионалния и семейния живот;

32.    призовава Комисията неотложно да извърши оценката си на въздействието на Директивата за работното време;

33.    изтъква, че отскоро има тенденция дружествата да връщат дейности по производство и услуги в Европа, както и възможностите, които се откриват по този начин за създаването на работни места; призовава Комисията да обмисли как ЕС може да помогне на предприятията да се възползват от възможностите, предлагани от това „завръщане“;

34.    призовава Комисията да засили усилията си за оттегляне на законодателни предложения, които не са намерили подкрепа в Съвета, и в този контекст счита, че е правилно да се оттегли Директивата за отпуск по майчинство, като същевременно признава правото на държавите членки да приемат разпоредби, които са по-строги от минималните изисквания на законодателството на ЕС; изразява съжаление, че предложението за директива относно безопасността и здравето на работното място за бременни работнички и работнички родилки или кърмачки не се съсредоточи повече върху аспектите, свързани със здравето и безопасността на работното място, а по-скоро беше съсредоточено единствено върху задължителния отпуск по майчинство;

35.    приветства предложението за програмата REFIT за изпитване на регулаторната пригодност на Директивата за аудио-визуалните медийни услуги за цифровата ера и призовава Комисията да гарантира, че процесът на преглед се извършва задълбочено, в съответствие с принципите за по-добро регулиране, което позволява широки и навременни публични консултации, за да се гарантира, че мненията на потребителите и заинтересованите страни от отрасъла са надлежно взети предвид;

Общо европейско право за продажбите

36.    приветства целта на Комисията да оттегли предложението за общо европейско право за продажбите; приветства намерението да се предложат целеви общи правила за цифровото съдържание; отбелязва предложението за въвеждане на „местен вариант“ плюс целева хармонизация като механизъм за намаляване на пречките пред трансграничната търговия, но настоява относно необходимостта от подход, основан на доказателства и консултации със заинтересованите страни, по-специално по отношение на въздействието върху предоставяната понастоящем защита на потребителите съгласно националното законодателство, както и за възможности за обжалване в случай на несъответствие на договори за онлайн продажби;

Финансово регулиране и съюз на капиталовите пазари

37.    подчертава значението на конкурентоспособния сектор на финансовите услуги, който предоставя полезни продукти и прозрачна информация на потребителите; подчертава, че това ще увеличи доверието на потребителите в продуктите в областта на финансовите услуги;

38.    приветства плана на Комисията за преглед на цялостното въздействие на финансовото регулиране; насърчава Комисията, в рамките на програмата REFIT, да премахне ненужното и/или неактуалното законодателство;

39.    приветства идеята за съюз на капиталовите пазари (СКП), като в същото време очаква навременното и цялостно приключване на консултациите; подчертава, че е необходимо да се извърши кумулативна оценка на въздействието на икономическото законодателство, за да се установят законодателните несъответствия, които биха действали като бариери пред СКП, като се обръща специално внимание на МСП и дружествата със средна пазарна капитализация; призовава всички предложения за допълнителни законодателни мерки да бъдат предмет на подробна оценка на въздействието и анализ на разходите и ползите, като се гарантира, че предложенията се правят само ако търсеното въздействие не може да бъде постигнато чрез незаконодателни средства;

40.    призовава да се запази акцентът върху благоприятстващата растежа фискална консолидация; счита, че увеличаването на инвестициите не следва да се разглежда като алтернатива на необходимите структурни реформи;

41.    призовава Комисията да признае, че многообразието от бизнес модели и финансови пазари в държавите членки може да представлява силна страна, която заслужава да бъде запазена за Европа като цяло; подчертава, че всяко финансово регулиране трябва да зачита принципите на субсидиарност и пропорционалност;

42.    очаква предложението за възстановяване и преструктуриране на критични пазарни инфраструктури, за да се гарантира подходяща защита на активите на инвеститорите в рамките на тези субекти; отбелязва, че глобалните ангажименти, които водят да прехвърляне на двустранно търгувани дериватни продукти в многостранна пазарна инфраструктура, увеличават натиска върху тези институции; следователно изразява съгласие, че системно значимите финансови институции трябва да покажат добро управление и решително управление на риска в полза на системата като цяло;

43.    счита, че, за да се опростят трансграничните инвестиционни потоци следва да се обърне специално внимание на микропредприятията и малките предприятия, по-специално по отношение на премахването на административните пречки;

Борба с данъчните измами и укриването на данъци

44.    приветства работата, извършена от Комисията и държавите членки за активно насърчаване на борбата срещу данъчните измами, укриването на данъци, агресивното данъчно планиране и използването на данъчни убежища, въз основа на експертния опит на ОИСР за насърчаване на добро данъчно управление във всички съответни международни форуми;

45.    счита, че данъчната политика е от компетентността на държавите членки и следователно приветства признанието на Комисията, че държавите членки са отговорни за своите системи на данъчно облагане; подчертава, че всяко бъдещо предложение трябва да се измерва и да бъде в съответствие с действията, предприети на световно равнище в областта на данъчното облагане;

46.    отбелязва, че е желателен обмен на съответна информация между данъчните органи и насърчава държавите членки да участват в този обмен с цел постигане на необходимата прозрачност и равнопоставени условия;

47.    счита, че по-ефективното използване на съществуващите структури на ЕС за подобряване на борбата срещу измамите с ДДС, например чрез увеличаване на броя на образуванията, имащи достъп до информацията относно ДДС, която се обменя чрез Eurofisc относно Европол, има потенциал да подобри борбата срещу данъчните измами и укриването на данъци;

Научни изследвания и политика за космическото пространство

48.    подчертава продължаващото прилагане на „Хоризонт 2020“, в частност усилията към по-голям акцент върху превръщането на научни изследвания от световна класа в нови продукти и услуги, които могат да допринесат за възстановяването на конкурентоспособността на европейските икономики;

49.    признава, че програмите „Галилео „и „Коперник“ са водещи космически програми с добавена стойност за ЕС; призовава Комисията да използва ефективно финансовите средства, отпуснати съгласно МФР, за да гарантира успешното приключване на тяхното инфраструктурно внедряване и използване от потребителите/навлизане на пазара;

50.    изразява загриженост по отношение на Директивата относно разпространението с търговска цел на спътникови данни от наблюдение на Земята поради нейната недостатъчна обоснованост, както и възможността тя да създаде тежест за европейския пазар на спътникови данни с висока разделителна способност; призовава Комисията да разгледа отново въпроса дали това предложение за директива да бъде оттеглено;

Транспортна инфраструктура

51.    подчертава необходимостта да се продължи програмата за TEN-T и основните коридори на мрежата като приоритет, с цел свързване на транспортните мрежи на всички региони на ЕС и решаване на проблеми като липсата на подходяща инфраструктура, достъпността и ниската оперативна съвместимост между източните и западните части на ЕС; подчертава, че е важно изцяло да се прилага програмата за действие „NAIADES II“, с акцент върху подобряването на инфраструктурата, иновациите и либерализацията на пазара, тъй като по-нататъшното развитие на вътрешните водни пътища и корабоплаването по вътрешни водни пътища в Европа са от съществено значение;

52.    очаква разяснения относно предложения пакет от мерки за въздухоплаването и подчертава, че това законодателство следва да е пригодно за целта, за да бъде от полза на сектора на въздухоплаването, чрез предоставяне на възможност за създаване на работни места, намаляване на въздействието върху околната среда и намаляване на потреблението на гориво и на цените на билетите, при което би следвало да позволи на авиационния сектор на ЕС да се конкурира при равни условия; подчертава необходимостта от ускоряване на изпълнението на инициативата за Единно европейско небе (включително по-нататъшното развитие на SESAR и създаването на функционални блокове въздушно пространство);

53.    отбелязва намерението на Комисията да оттегли предложението за наземно обслужване и подчертава, че въпросът с монополите, които все още съществуват на някои големи европейски летища, следва да бъде разрешен, като по подходящ начин се взема предвид случаят на държавите членки, в които тези услуги вече са либерализирани; призовава за постигане на степен на либерализация и конкуренция чрез увеличаване на броя на доставчиците на услуги на големите летища в ЕС, тъй като това ще подобри ефикасността и качеството на летищните операции и ще намали цените за ползвателите на летищата и пътниците; подчертава, обаче, че всяко ново предложение не следва да включва социални въпроси, нито пък да определя минималните стандарти за качество на наземните услуги;

54.    изразява съгласие с оттеглянето на остарялото предложение относно таксите за сигурността на въздухоплаването; е скептичен по отношение на бъдещето на това предложение, като същевременно изразява съгласие, че таксите за сигурността на въздухоплаването следва да бъдат справедливи и съразмерни, като се имат предвид многобройните проблеми с предложението, включително приложното поле на директивата, обвързаността на таксите с разходите и държавното финансиране; счита, че общите принципи за налагане на такси за сигурност в рамките на летищата на Общността следва да бъдат приведени в съответствие с Директивата за летищните такси; припомня, че политиката на сближаване, съставляваща повече от една трета от бюджета на ЕС, понастоящем е най-големият инвестиционен инструмент на ЕС, и признава положителния ѝ принос в намаляването на регионалните различия в ЕС, когато е придружена едновременно от политически, институционални и инфраструктурни реформи;

Регионално развитие

55.    счита, че фондовете за регионално развитие в периода на тази работна програма на Европейската комисия следва да помогнат на държавите членки да проведат тежките, но изключително важни икономически реформи, които са необходими за постигането на по-голяма конкурентоспособност;

56.    отбелязва ангажимента на Комисията да подобри изпълнението, усвояването и ефективността на структурните фондове и да приложи новите правила за структурните фондове за периода 2014 – 2020 г. възможно най-бързо и безпроблемно; подчертава важността на опростяването при подобряването на достъпа до тези фондове и отстраняването на нередности и измами;

57.    подчертава факта, че упражняването на новото правомощие на Европейската комисия да поиска препрограмирането или спирането на структурни фондове би могло да има отрицателно финансово отражение върху регионалните и местните органи; в тази връзка припомня, че органите, които отговарят за изпълнението на програмите по линия на политиката на сближаване на ЕС не са отговорни за националните дефицити и не следва да бъдат санкционирани за това;

58.    подкрепя прилагането на целенасочени макрорегионални стратегии като одобрен от Европейския съвет инструмент с цел по-интелигентно използване на съществуващите финансови средства и подобряване на ефективността на европейските структурни и инвестиционни фондове; отбелязва, че макрорегионалните стратегии могат да спомогнат за намирането на решение на общите предизвикателства, пред които са изправени определени географски райони, без да е необходимо да се създават нови институции от голям мащаб;

59.    насърчава Комисията да продължи да подкрепя усилията на държавите членки за преодоляване на цифровото разделение и осигуряването на достъп до високоскоростен широколентов интернет в градските и селските райони, създавайки по този начин по-благоприятна среда за предприемачеството, МСП, създаването на работни места и дистанционния достъп до основни услуги, включително образование и обучение, в райони, където инфраструктурата на обществения транспорт е ограничена;

Свързан цифров единен пазар

60.    отбелязва наскоро представената Стратегия за цифровия единен пазар в Европа и придружаващата я пътна карта с инициативи; подкрепя отдаването на приоритет на цифровия единен пазар с оглед на възможностите, които цифровите дейности могат да създадат за заетостта, създаването на нови стартиращи предприятия и иновациите, и признава значението на цифровото преобразуване на промишлеността на ЕС за създаването на работни места, стимулирането на производителността, повишаването на конкурентоспособността и по този начин постигането на растеж;

61.    припомня, че в близкото минало често бяха блокирани нови законодателни предложения; препоръчва, преди да внесе нови законодателни предложения, Комисията да проучва най-добрите практики на равнището на държавите членки, да бъде отворена за мерките на промишлеността, да се съсредоточи върху прилагането на съществуващите закони, да модернизира съществуващото национално и европейско законодателство, когато е необходимо, като премахне евентуалните оставащи пропуски по целенасочен начин, и да използва ново законодателство, само ако е абсолютно необходимо;

62.    счита, че премахването на бюрокрацията и необоснованите или несъразмерните нормативни или ненормативни пречки трябва да бъде приоритет на Стратегията за цифровия единен пазар, с оглед на използването на пълния потенциал на цифровото преобразуване на промишлеността и трансграничната електронна търговия; счита, че биха могли да се обмислят по-целенасочени мерки с цел изграждане на по-голямо доверие у потребителите към покупката на цифрови стоки и услуги в целия ЕС;

63.    отбелязва ангажимента на Комисията за отключване на потенциала на цифровата икономика, като съсредоточи подхода си върху три стълба, с цел по-добър достъп за потребителите и предприятията, по-благоприятна среда за развитието на цифровите услуги и електронното общество и правителство; същевременно подчертава необходимостта законодателите да се стремят към установяването на основна рамка на равнище ЕС вместо да предлагат универсален план за икономиката на ЕС; подчертава международното измерение на цифровите пазари и необходимостта да се работи със световните регулатори в областта на конкуренцията, безопасността и сигурността;

64.    препоръчва да се установят европейски стандарти в областта на ИКТ в съответствие с международните стандарти и признатите на световно равнище технически спецификации и по възможност да се утвърждават като международни стандарти;

65.    подкрепя усилията на Комисията да приключи приемането на Регламента на ЕС за защита на данните; в тази връзка изисква всички реформи на законодателството за защита на данните да бъдат пропорционални и практически осъществими и да защитават както правата на потребителите, така и неприкосновеността на личния живот, и да позволяват постигане на разцвет на предприятията, икономиката и иновациите; подчертава необходимостта да се гарантира, че използването за търговски цели на цифрови търговски данни е в съответствие със защитата както на промишлените, така и на личните данни, и на неприкосновеността на личния живот;

66.    подкрепя свободния, открит и прозрачен интернет, като признава необходимостта от мерки, които подкрепят техническите изисквания; очаква предвидения преглед на регулаторната рамка в областта на далекосъобщенията и посочва необходимостта от своевременен преглед на Директивата за универсалната услуга; признава, че крайъгълният камък на политиката на конкуренция е да се гарантират равни условия за всички оператори и че не се злоупотребява с господстващо положение във вреда на потребителите или конкурентите; отбелязва също така компетенциите на държавите членки по отношение на радиочестотния спектър и поради това настоятелно призовава Комисията да проучи продуктивни нерегулаторни мерки, които подобряват сътрудничеството и позволяват по-ефективно разпределение на радиочестотния спектър в целия ЕС;

67.    подчертава значителните опасения по отношение на данъчните мерки в цифровата икономика, по-специално данък добавена стойност (ДДС); приветства намерението на Комисията да предложи въвеждането на обща за целия ЕС мярка за опростяване (праг на ДДС) с цел подпомагане на дружествата за електронна търговия на дребно;

Авторско право

68.    приветства усилията за разработване и модернизиране на законодателството на ЕС в областта на интелектуалната собственост, по-конкретно в областта на авторското право, за да бъдат пригодени към ерата на цифровите технологии; подчертава необходимостта от справяне с отрицателното въздействие на цифровото пиратство върху стойността и заетостта в секторите на културата и творчеството;

69.    подчертава факта, че потребителите следва да могат да получат достъп до законно достъпно съдържание при справедливи и приемливи условия в целия ЕС и че творците следва да получават адекватно възнаграждение, но че задължителните лицензи на равнище ЕС не са подходящото решение за избора на потребителите или за носителите на права и че следва да се проучат и основаващи се на пазара решения; счита, че авторското право следва да запази основната си функция, която е да се даде възможност на творците да получават възнаграждение за своите усилия от други лица, които използват работата им;

70.    призовава за целенасочен подход въз основа на солидни доказателства, наред с другото, подробен правен и икономически анализ, включително диалог със заинтересованите лица, който поддържа баланс между интересите на потребителите, ползвателите, творците и носителите на права, и насърчава творчеството и предприемачеството, което е от основно значение за секторите на културата и творчеството и програмата на Комисията за създаване на работни места и растеж; подчертава, че е необходимо да се зачита субсидиарността и културното многообразие; в тази връзка подчертава факта, че важният принос на традиционните методи за популяризиране на регионалната и европейската култура не следва да бъде възпрепятстван от предложения за модернизиране или реформи и че новостите следва да бъдат съобразени с международното право, върху което лежат основите на авторското право;

71.    подчертава, че прилагането на авторското право ще бъде от съществено значение за подпомагането на растежа и че поради тази причина трябва да се отдаде приоритет на съсредоточаването върху нарушенията с търговско измерение; в тази връзка счита, че ролята на всички участници, включително доставчиците на интернет и платежни услуги, за решаването на проблема със злоупотребите с авторски права не следва да се пренебрегва;

72.    призовава Комисията да съдейства за гарантирането на бързото ратифициране на Маракешкия договор за улесняване на достъпа до книги на лицата с нарушено зрение; въпреки това отбелязва, че е необходим по-голям напредък, за да се отвори достъпът до съдържание за хората с различни увреждания, освен за тези с нарушено зрение;

73.    насърчава преразглеждането на концепцията за т.нар. „сфера на неприкосновеност на личния живот“, съгласно която понастоящем дружествата за пасивен хостинг са освободени от законодателството в областта на авторското право и от отговорност; отбелязва, че в напредналия етап на ерата на интернет това положение може да има отрицателни последици за носителите на права, като ограничи способността им да договарят лицензи с цифровите платформи, което ще доведе до намаляване на приходите за авторите и ще окаже влияние върху устойчивостта и растежа в сектора;

Устойчив енергиен съюз с ориентирана към бъдещето политика по въпросите на изменението на климата

74.    приветства амбицията, която стои зад енергийния съюз, и счита, че по-голямата координация на политиката на равнище ЕС в тази област предлага възможността за намиране на решение за фрагментирания подход, който в миналото доведе до редица противоречиви политики;

75.    подчертава значението на достъпността, устойчивостта и сигурността на енергийните доставки; счита, че политиката в областта на конкуренцията е от жизненоважно значение за насърчаване на обособяването и решаване на проблема с настоящата разпокъсаност на пазара; отбелязва, че регулирането на държавната помощ в тази област трябва да се извършва по същия начин както във всяка друга област;

76.    приветства положените усилия за въвеждането на програми за устойчива енергийна ефективност и подчертава значението на доклада на Парламента относно прилагането на Директивата за енергийната ефективност, който ще направи по-разбираеми въведените в държавите членки мерки и трябва да подчертае колко е важно да се гарантира, че изискванията за енергийна ефективност са икономически ефективни за крайните потребители;

77.    очаква допълнителни подробности и конкретни предложения във връзка с „енергийния съюз“ и счита, че завършването на вътрешния енергиен пазар трябва да се счита за негов централен стълб с оглед на насърчаването на сигурността, диверсификацията и конкурентните цени чрез подобрения на трансграничната инфраструктура и междусистемните връзки;

78.    счита, че механизмите, основаващи се на пазара, трябва да бъдат допълнени от конкретни и амбициозни механизми за солидарност, като например по-ефикасно европейско и трансгранично управление на кризи, подобряване на използването на втечнен природен газ и съхранението на природен газ, както и резервни механизми за виртуален капацитет, включително Регламента за сигурността на доставките на газ, който трябва да бъде преразгледан в края на 2015 г.;

79.    приканва държавите членки и Комисията да работят съвместно, за да установят къде би могла да се постигне по-голяма прозрачност на междуправителствените споразумения, като отчитат чувствителния характер на предходните предложения в тази област; въпреки това признава, че Комисията вече може да участва по покана в свързаните с енергетиката преговори, включващи една или повече държави членки и трети държави; призовава Комисията да състави положителен и отрицателен списък на договорните клаузи, като например клаузите за забрана на износ и местоназначение;

80.    насърчава Комисията да гарантира, че развитието на местни източници на енергия е основна част от енергийния съюз; припомня на Комисията обаче, че в кръга на компетентност на държавите членки е да определят собствения си енергиен микс, както и че всяка бъдеща политика за декарбонизация и намаляване на емисиите трябва да отчита необходимостта от гарантиране на енергийната сигурност и диверсификация – а не устойчивост в изолация, какъвто беше случаят в миналото;

81.    подчертава с оглед на текущите събития в Украйна, че енергийната сигурност трябва да бъде подобрена чрез поредица от мерки с широк спектър от възможности, като например диверсификация на доставчиците, подобрения на енергийната ефективност с цел намаляване на потреблението, увеличаване на използването на местни енергийни източници и значителни инвестиции в инфраструктурата;

82.    отбелязва, в контекста на стратегическа рамка за енергийния съюз, споразумението, постигнато по време на заседанието на Европейския съвет през октомври 2014 г., относно политиката за климата и енергетиката до 2030 г., и по-специално липсата на обвързващи цели в областта на възобновяемата енергия за всяка държава членка, тъй като настоящите цели се оказаха негъвкави и скъпи и ограничиха инвестициите в други нисковъглеродни енергийни технологии, като например улавянето и съхраняването на въглероден диоксид (CCS); настоява въпреки това, че в контекста на тази рамка е наложително да се запазят разпоредбите за защита на промишлените сектори, изложени на риск от изместване на въглеродни емисии;

83.    признава, че местните енергийни източници могат да допринесат съществено за енергийната сигурност на ЕС и установяването на икономика с ниски въглеродни емисии; в тази връзка счита, че енергийният съюз трябва да отчита необходимостта ЕС да използва всички източници с ниски и по-ниски емисии, които са на разположение на държавите членки, зачитайки тяхното право сами да вземат решение за собствения си енергиен микс и експлоатацията на националните си ресурси, независимо дали става дума за изкопаеми горива, възобновяеми източници или ядрена енергия;

По-задълбочен и по-справедлив вътрешен пазар със засилена промишлена база

84.    приветства усилията на Комисията за създаване на по-благоприятна среда за създаването на работни места в ЕС; подчертава значението на структурните реформи, които са необходими за справяне със следните фактори: несъответствия между търсените и предлаганите умения, предприемачество, демографски данни, достъп до пазара, достъп до финансиране, липса на гъвкавост на пазара на труда, административни разходи и намаляване на бюрокрацията;

85.    отново подчертава значението на задълбочаването на единния пазар с цел премахване на пречките пред свободната търговия и призовава насочеността на Комисията към „по-добро регулиране“ да осигури стабилна европейска среда за стопанска дейност, намаляване на бюрокрацията, премахване на регулаторните тежести и пречки пред инвестициите и насърчаване на минимално ново законодателство;

86.    счита, че са необходими повече действия за поощряване на инвестициите на частния сектор; счита, че по-нататъшното премахване на пречките пред инвестициите в рамките на целия Съюз, особено за инвестициите за малките и средни предприятия, е от съществено значение;

87.    приветства потвърждаването от страна на Комисията на всички действия по REFIT, които трябва да бъдат изпълнени с цел облекчаване на регулаторната тежест; призовава Комисията да спазва ангажиментите, посочени в нейното съобщение;

88.    подчертава, че е важно в основата на всички регулаторни и законодателни предложения да залегнат доказателствата от страна на предприятията и други експерти и заинтересовани лица; очаква от председателя на Комисията да хвърли светлина върху новостите във връзка с новата научна консултативна група на високо равнище; отново заявява, че научните консултации трябва да бъдат независими и достатъчно солидни, за да могат законодателите и длъжностните лица да обосноват своите решения и предложения;

89.    приветства решението на Комисията за създаване на платформата REFIT с цел поддържане на непрекъснат диалог с държавите членки и заинтересованите лица относно подобряването на законодателството на ЕС в контекста на Програмата за пригодност и резултатност на регулаторната рамка; обнадежден е от поетия от Комисията твърд ангажимент за облекчаване на регулаторната тежест върху държавите членки и малките предприятия, който беше потвърден с оттеглянето на 73 законодателни предложения в процес на разглеждане; счита, че едно ново начало е именно това, което се изисква в много области на политиката; предупреждава, че в случаите, когато предложенията са оттеглени, за да бъдат заменени от нови предложения, тези нови инициативи не следва да водят до по-голяма тежест за съответните хора и предприятия;

По-задълбочен и по-справедлив икономически и паричен съюз

90.    отбелязва, че последните икономически проучвания посочват, че бавните темпове на растеж и ниската инфлация са продължителен проблем в държавите от еврозоната в сравнение с тези извън нея; призовава за задълбочен анализ на икономическото положение в еврозоната; призовава да се направи сравнение между възстановяването на държавите – членки на еврозоната, и държавите – членки извън нея, както и на възстановяването на трети държави и региони;

91.    призовава за стриктно придържане към клаузата за „непоемане на отговорност и задължения“; припомня на ЕЦБ за обхвата на нейния мандат, който е ограничен до паричната политика;

92.    отбелязва, че в съответствие с принципите на националния суверенитет и субсидиарността ЕМС и фискалният пакт не следва да бъдат включени в общностния подход;

93.    подчертава важността на наблюдението на прилагането на съществуващото законодателство за банковия съюз и засилването на диалога с експерти от сектора с цел оценка на въздействието и ефективността на приетото законодателство; подчертава необходимостта от извършване на подробна оценка на въздействието и анализ на разходите и ползите преди да се обмисли възможността за допълнително законодателство;

94.    подчертава значението на конкурентоспособния сектор на финансовите услуги, който предоставя полезни продукти и прозрачна информация на потребителите; подчертава, че това ще увеличи доверието на потребителите в продуктите в областта на финансовите услуги;

Разумно и балансирано споразумение за свободна търговия със САЩ

95.    настоятелно призовава Комисията да отдели достатъчно ресурси за задълбочаване на амбициозната си програма в областта на търговията с всички търговски партньори в световен мащаб, включително да положи усилия за приключване на преговорите за задълбочено, всеобхватно и балансирано Трансатлантическо партньорство за търговия и инвестиции, като същевременно отбелязва, че търговската политика не следва да се ограничава до тази област, а следва да включва всички многостранни, плурилатерални и двустранни търговски и инвестиционни споразумения, които понастоящем са в процес на договаряне от Комисията;

96.    приветства ангажимента на Комисията да направи преглед на търговската и инвестиционната политика на ЕС, включително предложения акцент върху нейния принос за създаване на работни места и растеж в целия ЕС; изисква този преглед да бъде на широка основа, стратегически и перспективен, като обхваща всички аспекти на търговската и инвестиционната политика, включително двустранни, плурилатерални и многостранни преговори и автономни мерки със специален акцент върху търговските отношения не само с големите бързо развиващи се нации и ключовите стратегически партньори в световен мащаб, но и с държавите от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, с които ЕС понастоящем няма задълбочени и всеобхватни споразумения за свободна търговия;

97.    приветства намерението на Комисията да предложи на държавите членки проекти на директиви за модернизиране на съществуващите споразумения с Мексико, Чили и Турция и призовава тези директиви да съдържат амбициозни разпоредби за взаимно отваряне на пазарите, за справяне с тарифните, нетарифните и техническите бариери пред търговията в широк кръг от сектори, включително, но не само финансовите услуги, професионалните услуги, застраховането, обществените поръчки, химикалите, преработените храни, търговията с енергия, интелектуалната собственост и автомобилната промишленост;

98.    счита, че е достоен за съжаление фактът, че Комисията не е поела ангажимент да оттегли своето предложение за регламент за установяване на правила относно достъпа на стоки и услуги от трети държави до вътрешния пазар на ЕС в областта на обществените поръчки с оглед на силното противопоставяне от страна на голям брой държави членки на нещо, което според мнозина е протекционистка мярка, която, ако бъде въведена, би могла да доведе до значителни затруднения за търговията с определени търговски партньори, включително възможно ответно затваряне на пазари не само в областта на обществените поръчки, но и в други ключови сектори; счита, че на проблемите, установени от Комисията, би се намерило по-добро разрешение в двустранните преговори за задълбочени и всеобхватни споразумения за свободна търговия или чрез насърчаване на нови държави да се присъединят към Споразумението за обществените поръчки (СОП);

99.    отбелязва със загриженост липсата на напредък по отношение на споразумението за свободна търговия между ЕС и Индия и призовава Комисията да положи допълнителни усилия за преодоляване на настоящите препятствия в преговорите;

100.  изисква от Комисията да представи във възможно най-кратък срок предложение за подписването на всеобхватното икономическо и търговско споразумение от държавите членки;

101.  подчертава, че постигането на споразумение в Световната търговска организация (СТО) остава основна цел на търговската политика на ЕС, и призовава Комисията да работи за постигането на споразумение на10-тата среща на министерско равнище в рамките на СТО в Найроби през декември 2015 г.; призовава Комисията да приключи възможно най-скоро текущите многостранни преговори за Споразумението по търговията с услуги (TiSA), Споразумението за информационните технологии (СИТ) и Споразумението за екологичните стоки, които, ако бъдат успешно сключени, ще послужат като необходими стъпки за даването на допълнителен тласък на продължаващите усилия за либерализация на търговията в рамките на СТО;

102.  изразява своята загриженост във връзка с искането на Комисията за становище на Съда на ЕС относно споразумението между ЕС и Сингапур и с произхождащото от това голямо закъснение на влизането в сила на това споразумение, като същевременно се противопоставя на всеки опит за ограничаване на правомощията на парламентите в държавите членки в процедурите за вземане на решения в Европейския съюз;

103.  припомня, че всяко споразумение за ТПТИ трябва да спазва Конвенцията на ЮНЕСКО за опазване и насърчаване на многообразието от форми на културно изразяване и че страните по споразумението трябва да си запазят правото да приемат или да продължат да прилагат всяка разумна мярка по отношение на защитата или насърчаването на културното и езиковото многообразие, както е установено в съответните членове от Договора; счита, че културното изключение е от основно значение, но остава загрижен, че всяко размиване на неговото истинско значение и стойност вследствие на погрешното сливане с творческите индустрии като цяло би могло да възпрепятства достъпа на творческия сектор на ЕС до нови пазари, както и до това да се възползва от по-ясни правила, например от гледна точка на правилната защита на интелектуалната собственост на европейските производители в САЩ;

Пространство на правосъдие и основни права, изградено върху взаимно доверие

104.  изцяло подкрепя борбата с трансграничната престъпност и корупцията; изразява съжаление обаче, че въпреки значителното противопоставяне в рамките на Съвета и сериозната загриженост по отношение на пропорционалността, правното основание, субсидиарността и основните права, Комисията не е оттеглила предложението си за създаване на Европейска прокуратура;

105.  напълно подкрепя ангажимента на Комисията в стратегията за вътрешна сигурност да окаже помощ за справяне със заплахите за вътрешната сигурност на държавите членки във връзка с чуждестранните бойци и тероризма; във връзка с това настоятелно призовава Комисията да установи бързото приемане на Директивата за резервационни данни за пътниците от ЕС като приоритет; подчертава, че ЕС трябва да се изправи пред нарастващата заплаха на „домашния тероризъм“, произтичаща от „чуждестранните бойци“, т.е. лицата, които заминават в държава, различна от тяхната държава на пребиваване или от тази, на която са граждани, с цел извършване, планиране или подготовка на терористични актове или предоставяне или получаване на обучение в тероризъм, включително във връзка с въоръжени конфликти;

106.  призовава за сериозни действия от страна на Комисията по отношение на закрилата на децата в онлайн средата; призовава Комисията да подчертае необходимостта от международно сътрудничество със стратегическите партньори на ЕС и правоприлагащите органи по света за борба с детската порнография; подчертава необходимостта от подобряване на международното сътрудничество и транснационалните разследвания в тази област посредством споразумения за сътрудничество и чрез улесняване на законния международен обмен на данни относно тези престъпления и извършителите им, включително чрез Европол; призовава Комисията да извърши задълбочен анализ на действащата рамка на политиката за борба срещу сексуалното насилие над деца, под формата на доклад за изпълнението относно Директива 2011/93/ЕС;

107.  приветства предложенията на Комисията в стратегията за вътрешна сигурност относно борбата срещу киберпрестъпността; отбелязва, че терористичните организации все повече използват интернет и комуникационните технологии с цел планиране на нападения, разпространяване на пропаганда и набиране на средства; призовава Комисията да насърчава интернет дружествата и дружествата, управляващи социалните медии, да си сътрудничат с правителствата и правоприлагащите органи, за да се борят с този проблем, като същевременно се гарантира спазването на основните принципи на свободата на изразяване и на правото на неприкосновеност на личния живот;

108.  приветства предложенията на Комисията относно борбата срещу радикализацията в ЕС и нейното предотвратяване; призовава за провеждане на стратегия за борба с тероризма, основана на многопластов подход, даваща всеобхватен отговор на свързани фактори като радикализацията, предвиждаща развитие на социалното сближаване и приобщаване, политическата и религиозната търпимост, анализиране и противодействие на подбуждането към извършване на терористични актове по интернет, предотвратяване на заминавания с цел присъединяване към терористични организации, предотвратяване и пресичане на набирането и участието във въоръжени конфликти, спиране на финансовата подкрепа за терористични организации и физически лица, които имат за цел да се присъединят към тях, като се гарантира стабилно съдебно преследване, когато е целесъобразно, и предоставяне на правоприлагащите органи на необходимите инструменти за изпълнение на техните задължения при пълно зачитане на основните права;

109.  призовава Комисията да засили Мрежата за осведоменост по въпросите на радикализацията (RAN) и да поеме инициативи за борба с проблемите, свързани с радикализацията, на най-близко до гражданите равнище, както и да насърчава интеграция в обществото, толерантност, програми за образование и дерадикализация и социални мерки, като работи успоредно с действията на правоприлагащите и съдебните органи, както и да насърчава държавите членки да обменят най-добри практики по този въпрос;

110.  призовава Комисията да предотвратява движението на лица, замесени в тероризъм, чрез засилване на контрола по външните граници, чрез извършване на по-систематични и по-ефективни проверки на пътните документи, чрез противодействие на незаконния трафик на оръжие и на използването на документи за самоличност с цел измама, както и чрез определяне на рисковите области; очаква новото предложение на Комисията по пакета „Интелигентни граници“;

111.  призовава Комисията да предприеме действия във връзка с подобряването на обмена на информация между правоприлагащите органи на държавите членки и агенциите на ЕС; призовава Комисията да спомогне за подобряване, засилване и ускоряване на световния обмен на информация в областта на правоприлагането и за по-ефективно оперативно сътрудничество между държавите членки чрез засилено използване на някои съществуващи ценни инструменти, като съвместните екипи за разследване, споразуменията за Програмата за проследяване на финансирането на тероризма и резервационните данни на пътниците (PNR), както и по-бърз и ефикасен обмен на съответни данни и информация при пълно спазване на основните права и принципите за защита на данните;

112.  призовава Комисията да спомогне за това ЕС активно да насърчава диалога с глобално партньорство срещу тероризма, като работи в тясно сътрудничество с регионални организации като Африканския съюз, Съвета за сътрудничество в Персийския залив и Лигата на арабските държави, и по-специално със съседните на Сирия и Ирак държави и с държавите, засегнати драматично от конфликта, като Йордания, Ливан и Турция, както и с ООН, НАТО и особено Комитета на ООН за борба с тероризма;

113.  настоятелно призовава Комисията да определи за приоритет и да разработи конкретни мерки за справяне със срамните практики на съвременните форми на робство, по-специално по отношение на децата;

114.  решително подкрепя действията за слагане на край на всички форми на дискриминация и политиките, които признават значението на семейството като основа на обществото, което включва абсолютното върховенство на интересите на детето съгласно условията, определени от Международната конвенция за правата на детето, приета през 1989 г.; приветства ангажимента на Комисията за подкрепа на жените в участието им на пазара на труда;

115.  подчертава значението на преразглеждането на Регламента „Брюксел II“;

Към нова политика за миграцията

116.  подкрепя необходимостта от строг, но справедлив подход към миграционната политика на ЕС; напълно подкрепя призива на Комисията за необходимост от борба срещу злоупотребите в рамките на системата на ЕС за управление на миграцията;

117.  припомня на Комисията за голямата загриженост, съществуваща в някои държави членки по отношение на злоупотребата със социалните обезщетения от страна на пребиваващи лица от други държави от ЕС; подчертава, че социалните системи и социалните помощи попадат изцяло в сферата на компетентност на държавите членки; припомня обаче принципа на равно третиране на държавите членки;

118.  подкрепя необходимостта от свързване на миграцията с външната политика на ЕС; приветства предложенията на Комисията да определи за приоритет сътрудничеството с трети държави, включително от Африка на юг от Сахара, Северна Африка и Близкия изток, чрез връщания, програми за презаселване и споразумения за управление на миграцията с държавите на произход и транзитните държави; също така подкрепя предложението на Комисията да предложи допълнителна помощ под формата на хуманитарна и политическа помощ и помощ за обучение;

119.  призовава Комисията да разгледа съществуващите слабости по отношение на качеството на условията на задържане и на процедурите за предоставяне на убежище в рамките на ЕС, тъй като и двата фактора имат значително влияние върху преодоляването на миграционния натиск по ефективен и ефикасен начин; подкрепя предложенията на Комисията да предложи увеличаване на помощта за държавите членки по външните граници на Съюза от Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите членки на Европейския съюз (FRONTEX) и Европейската служба за подкрепа в областта на убежището (EASO), за да се постигне тази цел;

120.  напълно подкрепя призива на Комисията за предприемане на строги мерки спрямо трафикантите на хора и контрабандистите, както в рамките на ЕС, така и в трети държави, и за предоставяне на помощ на трети държави посредством образование и обучение, за да се подчертаят рисковете от трафика на хора;

121.  приветства предложението на Комисията да разгледа начините, по които бъдещата роля, мандат и ресурси на FRONTEX и EASO могат да бъдат подобрени с цел справяне с миграционния натиск и предизвикателствата, пред които е изправен ЕС както по отношение на поддържането на сигурността на външните граници, така и на предотвратяването на загуба на човешки живот в морето;

122.  призовава за извършване на цялостен анализ от страна на Комисията по отношение на ефективността на използването на ресурсите на ЕС и на финансирането в областта на миграцията и предоставянето на убежище, по-специално използването на фондовете в областта на вътрешните работи, и по-конкретно по отношение на предоставянето на убежище, интеграцията, граничния контрол и връщанията;

123.  приветства предложението на Комисията за увеличаване на ефективността на системата за връщане за отхвърлените кандидати за убежище; насърчава обаче Комисията да представи предложение за политика на бързо връщане, след оценка и преглед на съществуващите мерки, например за включване в тази рамка на засилената подкрепа на FRONTEX;

124.  призовава Комисията да представи без отлагане две отделни стратегии за миграцията, за да се отговори на ясно различимите и уникални законодателни изисквания и действия за законната и икономическа миграция и убежището и бежанците;

125.  изразява загриженост относно предложенията на Комисията за преместването и презаселването и изисква от нея да разгледа отново предложенията въз основа на задължителната дейност и задължителното разпределение извън действащите процедури в рамките на европейското право в областта на убежището;

По-силен фактор на световната сцена

126.  признава суверенното право на държавите членки да приемат едностранни решения в областта на външните работи и политиката на сигурност и отбрана и насърчава по целесъобразност разработването на общи решения в рамките на Европейския съвет относно съществуващи и възникващи заплахи и предизвикателства, при условие че тези мерки не дублират действия на други организации; отбелязва също така, че когато се предлага общ отговор на ЕС, той трябва да се основава на консенсус между държавите членки;

127.  отново потвърждава ангажимента си да работи в допълване и сътрудничество, а не в конкуренция, с организации като ООН, НАТО и Г-20, за да гарантира, че ЕС и неговите държави членки могат ефективно да се изправят пред съществуващите и възникващите предизвикателства пред външната политика и сигурността, и по-специално в Източното и Южното съседство на ЕС; потвърждава отново ангажираността си с НАТО и Трансатлантическия съюз като крайъгълен камък на политиката на сигурност и отбрана в Европа; отхвърля предложенията на председателя на Комисията за създаване на „Европейска армия“ и потвърждава своя ангажимент за съживяване на НАТО и за гарантиране, че политиката в областта на отбраната остава въпрос на национален суверенитет;

128.  насърчава засилването на сътрудничеството между държавите членки и международните партньори с оглед на борбата срещу заплахата от екстремистки групи, постигането на дългосрочен мир и стабилност в райони на конфликт и защитата на сигурността у дома;

129.  счита, че защитата и насърчаването на свободата, подкрепата за нашите съюзници и предотвратяването на прояви на жестокост трябва да останат в центъра на целите на външната политика, включително защитата на правата на преследвани религиозни и други малцинствени групи;

130.  продължава да подкрепя работата на международните партньори, за да се осигурят дългосрочна стабилност, мир и политически реформи в държавите от Южното и Източното съседство, и подкрепя стремежите на тези страни, които се стремят към по-тесни връзки с EС, включително онези държави кандидатки, които работят за изпълнението на критериите за членство в ЕС, включително икономическите, политическите и социалните реформи, както и спазването на правата на човека и принципите на правовата държава;

131.  настоятелно призовава Комисията да работи съвместно с държавите членки и трети държави, за да предприемат редица измерими стъпки за премахването на практиките, вредни за жените и момичетата, включително браковете на деца и принудителните бракове, гениталното осакатяване на жени, убийствата на честта, насилствената стерилизация, изнасилванията по време на конфликти, убиването с камъни и всички други форми на насилие; настоятелно призовава Комисията да работи съвместно с Европейската служба за външна дейност (ЕСВД), за да се подобри подкрепата за жертвите на такова насилие;

Политика за развитие

132.  призовава Комисията да увеличи усилията си за насърчаване на доброто управление и принципите на правовата държава и да повиши прозрачността и отчетността на всички заинтересовани страни, участващи в партньорства за развитие; призовава Комисията, като абсолютен приоритет при финансирането на развитието, да разработи всеобхватна стратегия и планове за действие за справяне с незаконните капиталови потоци, изпирането на пари, избягването и укриването на данъци, и ендемичната корупция в развиващите се страни;

133.  припомня, че микропредприятията и малките и средните предприятия (ММСП) са движещата сила за създаването на блага и за икономическия растеж във всички пазарни икономики, като генерират 90% от работните места и доходите в развиващите се страни и са в състояние да осигурят устойчива основа за мобилизиране на вътрешни ресурси; призовава Комисията да разработи конкретни мерки за оказване на подкрепа за ММСП и да се концентрира върху работата с правителствата партньори за провеждане на реформи на стопанската среда, намаляване на прекомерната регулаторна тежест, въвеждане на мерки за борба с корупцията и укриването на данъци, и разработване на управлението на публичните финанси и ефективните публични институции, които са от първостепенно значение за инвестициите, иновациите и развитието на частния сектор;

134.  призовава Комисията да се съсредоточи върху нестабилните държави и да разработи стратегии за укрепване на мира и изграждане на държавността; подчертава, че е наложително да се участва в структурни и дългосрочни партньорства, които имат за приоритет установяването на принципите на правовата държава и демократичните институции в тези страни;

Съюз на демократична промяна

Бюджетни въпроси

135.  припомня на Комисията нейния преглед на бюджета на ЕС за 2010 г., който установи „добавената стойност на ЕС“ като един от неговите основни принципи; настоява, че този принцип представлява крайъгълния камък на всички разходи, които също така трябва да се ръководят от ефикасност, ефективност и икономичност, при зачитане на принципа на субсидиарност, както е определен в член 5 от ДЕС и залегнал в Протокол № 1 относно ролята на националните парламенти в Европейския съюз;

136.  счита, че бюджетът на ЕС трябва да бъде насочен към подпомагане на държавите членки при преодоляване на структурните предизвикателства, и по-специално загубата на конкурентоспособност и последвалото повишаване на безработицата; настоява, че е необходимо да се намалят разходите за администрацията на ЕС, с цел да се постигне реална ефективност в бюджета на ЕС;

137.  изразява твърдо убеждение, че процесът на вземане на решения, свързани с годишната бюджетна процедура, трябва да бъде преразгледан, опростен и по-прозрачен; счита, че ролята на Европейския парламент не следва да бъде определянето на размера на бюджета, а да се съсредоточи върху това по кои функции и как се изразходват средствата на ЕС;

Институционални въпроси

138.  припомня на Комисията обещанията, дадени от председателя Юнкер за приемане на „справедлива сделка“ с Обединеното кралство и други държави членки, които желаят да си изтеглят определени области на суверенитет; изисква от Комисията да започне преговори, като представи въпроса на първата предстояща междуправителствена конференция и го запази като постоянна тема до момента, в който преговорите могат да бъдат приключени; счита, че истинска демократична промяна няма да се случи, без да се вземат предвид анализът и заключенията, постановени с решението на германския Конституционен съд от 30 юни 2009 г.;

139.  изразява загриженост във връзка с липсата на прозрачност в Съда на Европейския съюз; следователно призовава Съда да позволи на своите съдии да представят особени мнения в съответствие с действащата практика на други международни съдилища, т.е. Европейския съд по правата на човека в Страсбург или Върховния съд на Съединените щати;

140.  отбелязва становището, представено от Съда на ЕС относно Споразумението за присъединяване на ЕС към Европейската конвенция за правата на човека (ЕКПЧ); поставя под въпрос ползата от присъединяването на ЕС към ЕКПЧ, като се имат предвид допълнителната сложност и несигурност, които ще възникнат от наличието на две конкуриращи се юрисдикции в областта на правата, предвидени в Конвенцията, и правата, предвидени в Хартата; продължава да счита, че присъединяването не следва да бъде приоритет за ЕС, че вместо това следва да се предприеме реформа на ЕКПЧ от страна на нейните договарящи страни, за да се подобри нейният процес на вземане на решения приоритетно в областта на правата на човека, и че основните права във всички случаи са добре защитени от съдилищата, прилагащи нашите национални конституции, които остават на върха на йерархията на правните актове;

141.  призовава Комисията да гарантира, че гражданските инициативи не са произволно или догматично отхвърляни, а се проследяват системно с участието на Парламента;

142.  отбелязва, че в случаите, когато националните парламенти използват процедурата за „жълт картон“, би било добра практика Комисията да оттегли правния акт, срещу който е възражението;

Въпроси, свързани с околната среда

143.  счита, че инвестирането в преминаването към кръгова икономика и насърчаването му е напълно съвместимо с програмата на Комисията за създаване на работни места, растеж и конкурентоспособност, и като се намали зависимостта на ЕС от вносни суровини, има потенциал да се създаде печеливша ситуация за всички заинтересовани страни; изразява съжаление относно оттеглянето на законодателното предложение относно отпадъците и настоятелно призовава Комисията да спази ангажимента си да представи преди края на 2015 г. амбициозно ново предложение, което да зачита различията в капацитета за управление на отпадъците на държавите членки, с оглед постигане на напредък при прехода към кръгова икономика чрез затворен цикъл на производство, устойчиво разработване на продукти, стриктно прилагане на йерархията на отпадъците и създаване на пазар за вторични суровини;

144.  отбелязва междинния преглед на стратегията на „ЕС 2020“ за биологичното разнообразие, както и включването на проверка на пригодността на директивите за птиците и за местообитанията по програмата REFIT, като отбелязва със загриженост констатациите, съдържащи се в доклада на Комисията, озаглавен „Състоянието на природата в Европейския съюз“, и обобщаващия доклад на Европейската агенция за околната среда, озаглавен „Европейската околна среда — състояние и перспективи 2015 г.“ (SOER 2015), в които се заключава, че голяма част от защитените видове и типовете местообитания имат неблагоприятен природозащитен статус и че Европа е на път да не постигне общата си цел за спиране на загубата на биологично разнообразие до 2020 г.; настоятелно призовава Комисията да предприеме цялостна и прозрачна оценка и да насърчи по-доброто прилагане на цялото действащо законодателство в областта на биологичното разнообразие; въз основа на резултата от средносрочния преглед и от проверката за пригодност призовава Комисията, в случай че се счете за необходимо, да модернизира и подобри действащото законодателство, и да гарантира, че настоящите равнища на защита на биологичното разнообразие няма да спаднат;

145.  отбелязва работата на Комисията по предложението за научни критерии за химикалите, нарушаващи функциите на ендокринната система, както се изисква от Регламента за продуктите за растителна защита и Регламента за биоцидите, и подчертава решаващото значение на такъв научен подход; счита, че определянето на критериите за идентифициране на химикалите, нарушаващи функциите на ендокринната система, следва да се основава на доказване както на действие чрез ендокринната система, така и на неблагоприятни въздействия вследствие на начин на въздействие върху ендокринната система; счита, че всички предлагани законодателни мерки следва да бъдат пропорционални, основани на доказателства, да предвиждат повече яснота и последователност на подхода при процедурите на управление на риска, да бъдат обект на строг анализ на въздействието и да осигуряват по-широка ангажираност на заинтересованите страни;

146.  отбелязва ангажимента на първия заместник-председател Тимерманс да запази предложението относно Директивата за националните тавани за емисии (НТЕ) и да представи изменени предложения, които отразяват по-добре взаимодействието с пакета за климата и енергетиката до 2030 г. и намаляват административната тежест, като се имат предвид важността на решаването на проблема, свързан с качеството на въздуха, за да се отговори на нарастващите опасения за общественото здраве, и неотложността на спазването на международно признатите граници до 2020 г.; призовава Комисията да гарантира, че всички допълнителни изменения следват стриктно програмата за интелигентно регулиране и улесняват по-доброто прилагане; отправя искане всяко бъдещо решение за изменение на първоначалното предложение да не води до ненужни забавяния;

Политика в областта на културата

147.  призовава Комисията да извърши преоценка на необходимостта от програмата „Творческа Европа“ в съответствие с принципа на субсидиарност и да предприеме изчерпателна оценка на програмата, представяща подробно стойността, която тя има за всички граждани на ЕС;

148.  подкрепя насърчаването на сравнимостта на стандартите и качеството на квалификациите на висшето образование посредством Процеса от Болоня; изтъква необходимостта от допълнително обмисляне на сътрудничеството и обмена на най-добри практики в областта на продължаващото образование и развитието на връзки с предприятията и институциите на висшето образование, за да се осигури в целия ЕС професионално образование и обучение след 16-годишна възраст, което развива набора от умения, необходими за растеж и работни места;

Обща политика в областта на рибарството

149.  призовава Комисията да наблюдава отблизо напредъка в изпълнението на задължението за разтоварване на улова, както е посочено в член 15 от Регламента за общата политика в областта на рибарството (ОПОР); отбелязва, че първият годишен доклад, както е договорен в Регламента „омнибус“, следва да бъде представен на Парламента до 31 май 2016 г.;

150.  настоятелно призовава Комисията да работи в тясно сътрудничество с държавите членки, по-специално по отношение на подкрепата за дребномащабния риболов, опазването на традиционните риболовни методи и по-големия национален и регионален контрол върху рибните запаси и риболовните практики;

151.  подкрепя необходимостта от основен преглед на Регламента за техническите мерки; призовава Комисията да изготви предложение за такъв преглед възможно най-скоро; призовава Комисията при този преглед да обмисли премахване на забраната за риболов с електрически импулси;

152.  подчертава загрижеността си, че Комисията продължава да инициира законодателство, което не е в съответствие с регионалния подход, както е договорен в член 3 от Регламента относно ОПОР;

153.  изразява съжаление относно 8-процентното повишаване на дяла на Фарьорските острови в общия улов на скумрия; подчертава, че редица кораби от Фарьорските острови са били задържани за нарушаване на 12-милната крайбрежна граница на някои държави членки;

Обща селскостопанска политика

154.  приветства ангажимента на Комисията за опростяване на общата селскостопанска политика (ОСП), но отново подчертава, че опростяването следва да надхвърли козметичните законодателни корекции и да се съсредоточи върху намаляването на многобройните регулаторни тежести, пред които са изправени селскостопанските производители в целия ЕС; подчертава, че най-скорошната реформа на ОСП и нейното прилагане от националните администрации направи ОСП значително по-сложна;

155.  отбелязва ангажимента на Комисията за преглед на мерките за повишаване на екологосъобразността в преките плащания след първата година от прилагането, но призовава Комисията да го направи в рамките на цялостен средносрочен преглед, като разшири обхвата му върху всички аспекти на ОСП; счита, че този цялостен средносрочен преглед следва да се извърши, с оглед ОСП да стане по-справедлива и по-малко обременяваща за селскостопанските производители и националните администрации, и да подпомогне европейските селскостопански производители да станат конкурентоспособни на световния пазар;

156.  призовава Комисията да гарантира прилагането на пропорционалността и гъвкавостта във връзка с управлението на ОСП, включително проверките за кръстосано спазване, и да даде време на селскостопанските производители да се адаптират и да преодолеят сериозните трудности, които изпитват много национални администрации в усилията си за провеждане на тези реформи;

157.  изтъква възможностите за стимулиране на растежа на износа в хранително-вкусовата промишленост на ЕС чрез разработване на нови пазари, осигуряване на справедлив достъп за износителите и увеличаване на дяла на ЕС на световния пазар; подчертава обаче, че много високите стандарти на ЕС в областта на безопасността на храните и здравето, които са ключови за осигуряване на доверието на потребителите в ЕС, не бива да бъдат компрометирани или договаряни по друг начин и следва да се осигурят равнопоставени условия за някои чувствителни продукти в търговските сделки, които ЕС се стреми да сключи с трети държави; призовава Комисията да осигури равнопоставени условия в търговските сделки, които ЕС се стреми да сключи с трети държави, като определи и разглежда като чувствителни списък от продукти, които могат да бъдат уязвими на прекомерен натиск, например в случаи, когато регулаторните условия и свързаните производствени разходи в ЕС се различават от тези на потенциалните търговски партньори;

158.  призовава Комисията да подпомага селскостопанските производители да посрещат пазарните кризи по-подготвени, като съобщава промените в пазарните условия въз основа на точни данни в реално време, когато това е възможно;

159.  изтъква необходимостта от преодоляване на дисбалансите по веригата на хранителните доставки, по-конкретно за да се гарантира честност и прозрачност в отношенията между първични производители, преработватели, доставчици и дистрибутори, и призовава Комисията да проучи дисбаланса по веригата на доставки и устойчивата роля на първичния производител във веригата;

160.  подчертава необходимостта от иновации в европейското селско стопанство и подобрения в практическото приложение на изследванията от лабораториите в стопанството, както и по цялата верига на хранителните доставки; затова призовава Комисията да изпълни разпределението на финансови средства в размер на 3,8 милиарда EUR по „Хоризонт 2020“ за обществено предизвикателство 2: продоволствена сигурност, устойчиво земеделие и горско стопанство, мореплавателски, морски и вътрешноводни изследвания и биоикономика;

161.  подчертава необходимостта от непрекъснати действия от страна на Комисията за преодоляване на трайните последици от руското ембарго за европейските селскостопански производители; призовава Комисията да работи върху всеобхватна стратегия, която да ѝ даде възможност за по-навременно, по-ефикасно и по-ефективно действие при бъдещи кризи;

162.  призовава Комисията да извърши оценка на пазарите на захарното цвекло и захарната тръстика след премахването на квотите за захарта през 2017 г., включително въздействието върху потребителите; призовава Комисията да обмисли въвеждането на мерки, с които да обърне внимание на позицията на секторите на захарното цвекло и захарната тръстика на ЕС, след като се премахнат квотите; признава, че основните и приложни изследвания в сектора на захарта, подкрепени от трансфер на знания, са ключов елемент за постигане на напредък към воден от пазара сектор на захарта в цяла Европа;

o

o o

163.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Комисията.

Правна информация - Политика за поверителност