Πρόταση ψηφίσματος - B8-0661/2015Πρόταση ψηφίσματος
B8-0661/2015

  ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με το πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2016

  1.7.2015 - (2015/2729(RSP))

  εν συνεχεία δήλωσης της Επιτροπής
  σύμφωνα με το άρθρο 37, παράγραφος 3, του Κανονισμού και τη συμφωνία πλαίσιο για τις σχέσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

  Vicky Ford εξ ονόματος της Ομάδας ECR

  Διαδικασία : 2015/2729(RSP)
  Διαδρομή στην ολομέλεια
  Διαδρομή του εγγράφου :  
  B8-0661/2015
  Κείμενα που κατατέθηκαν :
  B8-0661/2015
  Συζήτηση :
  Κείμενα που εγκρίθηκαν :

  B8‑0661/2015

  Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2016
  (2015/2729(RSP))

  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

  –       έχοντας υπόψη την από 16 Δεκεμβρίου 2014 δήλωση του Προέδρου και του Α΄ Αντιπροέδρου της Επιτροπής σχετικά με το πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2015,

  –       έχοντας υπόψη το άρθρο 37 παράγραφος 3 του Κανονισμού του,

  Α.     λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αντιμετωπίζουν βαθιά κρίση ανταγωνιστικότητας σε μια αυξανόμενα απαιτητική παγκόσμια οικονομία· λαμβάνοντας υπόψη ότι μόνο οι ανταγωνιστικές οικονομίες θα έχουν τη δυνατότητα να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας, να βελτιώσουν τις συνθήκες διαβίωσης των πολιτών τους και να δημιουργήσουν την ευημερία που χρηματοδοτεί τις επενδύσεις στο μέλλον και εξασφαλίζει δημόσιες υπηρεσίες· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι απαραίτητο να ενισχυθεί η έμφαση στην προώθηση του ελεύθερου και θεμιτού ανταγωνισμού προκειμένου να επιτευχθούν οι φιλόδοξοι στόχοι στους τομείς της απασχόλησης, της ανάπτυξης, των επενδύσεων και της παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας·

  Β.     λαμβάνοντας υπόψη ότι άλλες περιφέρειες του κόσμου αναπτύσσονται ταχύτερα, με αυξανόμενα επίπεδα παραγωγικότητας και καινοτομίας·

  Γ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η κρίση δημόσιου χρέους της ευρωζώνης έχει βλάψει σημαντικά την ευρωπαϊκή οικονομία και έχει υποβάλει σε σοβαρή δοκιμασία εκατομμύρια ανθρώπους·

  Δ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρώπη πρέπει να είναι προσηλωμένη σε μια οικονομία που μπορεί να εξασφαλίσει βιώσιμη ανάπτυξη, ώστε να προσφέρει στην επόμενη γενιά θέσεις εργασίας και όχι χρέη·

  Ε.     λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολιτικές προτεραιότητες πρέπει να αντιστοιχιστούν στους διαθέσιμους χρηματοδοτικούς πόρους·

  ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολιτικές και οι δράσεις της ΕΕ πρέπει να επιδιώκουν τη στήριξη και διευκόλυνση των δράσεων των κρατών μελών της, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η κρίση ανταγωνιστικότητας, τηρώντας τις ουσιώδεις αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας·

  Ζ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σαφώς επιζητούν μια Ένωση με ήπιο ρυθμιστικό πλαίσιο η οποία να διευκολύνει τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών της σε τομείς όπου η εν λόγω συνεργασία μπορεί να προσθέσει αξία, αλλά να απέχει από την ανάληψη οποιασδήποτε δράσης, η οποία θα πρέπει να επαφίεται στα κράτη μέλη της, τις περιφερειακές και τοπικές κυβερνήσεις, τις οικογένειες και τους μεμονωμένους πολίτες·

  1.      επικροτεί τις αρχικές προσπάθειες της Επιτροπής να δοθεί προτεραιότητα σε μέτρα που θα ενθαρρύνουν τη δημιουργία θέσεων εργασίας, την ανάπτυξη και τις επενδύσεις· καλεί την Επιτροπή να παραμείνει επικεντρωμένη στους στόχους αυτούς και να ακολουθήσει φιλόδοξη προσέγγιση στη μεταρρυθμιστική ατζέντα της στο πρόγραμμα εργασίας της για το 2016· επικροτεί τις γενικές γραμμές της δέσμης μέτρων της Επιτροπής για τη βελτίωση της νομοθεσίας, η οποία περιλαμβάνει μέτρα για τη μείωση της γραφειοκρατίας, την προώθηση της ανταγωνιστικότητας και την ανταπόκριση στις ανάγκες των μικρών επιχειρήσεων· τονίζει ότι είναι σημαντικό να δημιουργηθεί ένα περιβάλλον στο οποίο οι επιχειρηματίες και οι επιχειρήσεις θα έχουν τη δυνατότητα να δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας, να διατηρούν τις θέσεις εργασίας στην Ευρώπη και να επαναφέρουν θέσεις εργασίας από τρίτες χώρες· τονίζει τη σημασία της δημιουργίας ενός κλίματος στο οποίο θα μπορούν να ανθίσουν η καινοτομία και οι ιδιωτικές επενδύσεις· πιστεύει ότι οι φορείς χάραξης πολιτικής πρέπει να εξασφαλίσουν ότι η νομοθεσία θα ενθαρρύνει την καινοτομία με την αξιολόγηση των επιπτώσεων της νομοθεσίας διαχείρισης των κινδύνων στην καινοτομία·

  2.      τονίζει ότι ο διοικητικός φόρτος για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις μπορεί να σημειωθεί σημαντικά μόνο εφόσον μειωθεί ο αριθμός νομοθετικών προτάσεων και δοθεί, αντιθέτως, έμφαση στις μείζονες προτεραιότητες· καλεί την Επιτροπή να ακολουθήσει την προσέγγιση αυτή το 2016 και να ελαχιστοποιήσει τον αριθμό νομοθετικών προτάσεων· καλεί την Επιτροπή να λάβει περαιτέρω μέτρα το 2016 προκειμένου να μειωθεί το κόστος του γραφειοκρατικού φόρτου, με τη φιλοδοξία να μειωθεί ο φόρτος κατά 50% έως το 2030, και να τεθεί στόχος μείωσης του κόστους συμμόρφωσης· ζητεί την εκπόνηση ανεξάρτητων αξιολογήσεων προκειμένου να μετρηθούν ο διοικητικός φόρτος και το συναφές κόστος νέων προτάσεων·

  3.      πιστεύει ακράδαντα ότι οι προσπάθειες πρέπει να επικεντρωθούν σε λίγες βασικές προτεραιότητες και καλεί την Επιτροπή να αποφύγει την ανάληψη πρωτοβουλιών μη ουσιώδους σημασίας· τονίζει τη σημασία της επικέντρωσης σε τομείς που προσφέρουν σημαντική ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία, σύμφωνα με τις αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας· καλεί την Επιτροπή να συνεργαστεί με τα κράτη μέλη στην αναζήτηση τρόπων που θα εξασφαλίζουν την αποτελεσματικότερη εφαρμογή των αρχών αυτών· καλεί την Επιτροπή να αναλάβει σαφή δέσμευση να αξιολογεί διεξοδικά τις απόψεις των εθνικών κοινοβουλίων και, κατά περίπτωση, των περιφερειακών κοινοβουλίων σε περιπτώσεις στις οποίες εγείρονται ανησυχίες· στο πλαίσιο αυτό, στηρίζει τις προσπάθειες συνομιλίας της Επιτροπής με τα εθνικά κοινοβούλια και, κατά περίπτωση, τα περιφερειακά κοινοβούλια σε προγενέστερο στάδιο της νομοθετικής διαδικασίας, καθώς και μια ισχυρότερη διαδικασία «κόκκινης κάρτας» με στόχο τη διασφάλιση της πλήρους τήρησης της αρχής της επικουρικότητας·

  4.      τονίζει τη σημασία μιας υποχρεωτικής δοκιμής ΜΜΕ για όλες τις μελλοντικές νομοθετικές προτάσεις, προκειμένου να διασφαλιστεί η καλλιέργεια και μη επιβάρυνση του τομέα αυτού, ο οποίος είναι ιδιαίτερα σημαντικός για τη μελλοντική ανάπτυξη και ευημερία των οικονομιών της Ευρώπης· ζητεί να απαλλαχθούν, στο μέτρο του δυνατού, οι πολύ μικρές επιχειρήσεις από κάθε επαχθή νομοθεσία, με στόχο ιδίως την ενθάρρυνση των νεοφυών επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών·

  5.      ζητεί να θεσπιστεί υποχρεωτική δοκιμή ανταγωνιστικότητας για όλες τις μελλοντικές νομοθετικές προτάσεις προκειμένου να διασφαλιστεί ότι ο κεντρικός στόχος της διατήρησης της ανταγωνιστικότητας των οικονομιών της Ευρώπης στις παγκόσμιες αγορές θα αποτελεί βασικό κριτήριο κατά την αξιολόγηση όλων των προτεινόμενων πρωτοβουλιών·

  6.      επαναλαμβάνει ότι είναι σημαντικό να αναπτυχθεί η χρήση των εκτιμήσεων επιπτώσεων, οι οποίες θα πρέπει να διενεργούνται σε ολόκληρο τον κύκλο πολιτικής και να αποτελούν ενεργά έγγραφα που επικαιροποιούνται όταν εισάγονται σημαντικές τροπολογίες κατά τη νομοθετική διαδικασία· τονίζει ότι οι ενδελεχείς εκτιμήσεις επιπτώσεων πρέπει να περιλαμβάνουν πλήρη αξιολόγηση της συμμόρφωσης με την αρχή της επικουρικότητας, καθώς η εν λόγω συμμόρφωση είναι καθοριστική για τη βελτίωση της εμπιστοσύνης των πολιτών, οι οποίοι θεωρούν την αρχή της επικουρικότητας βασική πτυχή της δημοκρατικής διαδικασίας· ζητεί να ληφθούν περαιτέρω μέτρα προκειμένου να διασφαλιστεί ο αποτελεσματικός, ανεξάρτητος έλεγχος των εκτιμήσεων επιπτώσεων και ζητεί ιδίως τον διαχωρισμό της επιτροπής ρυθμιστικού ελέγχου από την Επιτροπή προκειμένου η εν λόγω επιτροπή να είναι πραγματικά ανεξάρτητη, με σκοπό την επίτευξη του σκοπού της διασφάλισης ανεξάρτητων εκτιμήσεων επιπτώσεων και τη βελτίωση της ποιότητας της νομοθεσίας της ΕΕ·

  7.      ζητεί την τακτική αξιολόγηση, επανεξέταση και, εν ανάγκη, προσαρμογή των υφιστάμενων πολιτικών, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι οι εν λόγω πολιτικές ανταποκρίνονται στις ανάγκες του μέλλοντος και ενός ταχέως μεταβαλλόμενου τεχνολογικού και οικονομικού περιβάλλοντος·

  8.      υποστηρίζει ένθερμα τη λήψη μέτρων για την καταπολέμηση της φορολογικής απάτης και της φοροδιαφυγής· τονίζει την ανάγκη για αποδοτικότερη χρήση των χρημάτων των φορολογουμένων, κάτι που απαιτεί την πλήρη συμμετοχή των κρατών μελών στην αντιμετώπιση των ανησυχιών περί κακοδιαχείρισης και απάτης· τονίζει ότι είναι σημαντικό να γίνονται συστηματικές, τακτικές και ανεξάρτητες αξιολογήσεις, ώστε να εξασφαλίζεται ότι όλες οι δαπάνες επιτυγχάνουν τα επιθυμητά αποτελέσματα με οικονομικά αποδοτικό τρόπο· καλεί την Επιτροπή να δημοσιεύσει πράσινη βίβλο το 2016 σχετικά με το ενδεχόμενο σύστασης οργάνου στην Ευρωπαϊκή Ένωση το οποίο θα βασίζεται στα πρότυπα του Γραφείου Δημοσιονομικής Υπευθυνότητας του Ηνωμένου Βασιλείου (Office of Budgetary Responsibilty), του Ανώτατου Συμβουλίου Δημοσίων Οικονομικών της Γαλλίας (Haut Conseil des finances publiques) ή του Γραφείου Λογοδοσίας των ΗΠΑ (US Government Accountability Office), και θα λειτουργεί επικουρικά στο έργο που ήδη επιτελεί το Ελεγκτικό Συνέδριο· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η νέα Επιτροπή δεν όρισε ειδικό Επίτροπο με αποκλειστικό αντικείμενο τον έλεγχο του προϋπολογισμού, όπως έχει επανειλημμένως ζητήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, και ζητεί να επανεξεταστεί η κατάσταση αυτή το 2016·

  9.      τονίζει ότι η σύναψη νέων εμπορικών συμφωνιών έχει καίρια σημασία για την ανάπτυξη ενός εξωστρεφούς, ανταγωνιστικού ευρωπαϊκού οικονομικού πλαισίου το οποίο θα έχει τη δυνατότητα να αποφέρει απτά οφέλη και χαμηλότερες τιμές στους καταναλωτές, καθώς και να δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας· εκτιμά ότι η ταχεία πρόοδος όσον αφορά μια φιλόδοξη, ισόρροπη και συνολική διατλαντική εμπορική και επενδυτική εταιρική σχέση που θα σέβεται τα κοινωνικά, οικολογικά και καταναλωτικά πρότυπα της ΕΕ είναι καθοριστική για νέες ευκαιρίες ανάπτυξης· ζητεί να σημειωθεί περαιτέρω πρόοδος σε άλλες εμπορικές διαπραγματεύσεις εντός του 2016·

  ΜΕΡΟΣ 2: ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

  «Νέα ώθηση στην απασχόληση, την ανάπτυξη και τις επενδύσεις»

  10.    υπογραμμίζει τον ουσιαστικό ρόλο που διαδραματίζει η εφαρμογή της πολιτικής ανταγωνισμού στη δημιουργία ενός πλαισίου ίσων όρων ανταγωνισμού, το οποίο προωθεί την καινοτομία, την παραγωγικότητα, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και τις επενδύσεις από όλους τους παράγοντες σε ολόκληρη την ενιαία αγορά και για όλα τα επιχειρηματικά μοντέλα, συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ, με πλήρη σεβασμό της εθνικής ποικιλομορφίας· καλεί την Επιτροπή να εφαρμόσει με αυστηρότητα αντιμονοπωλιακούς κανόνες και κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις και τον έλεγχο των συγχωνεύσεων, με στόχο την επίτευξη μιας εύρυθμα λειτουργούσας εσωτερικής αγοράς·

  11.    υπενθυμίζει ότι μη νομοθετικά μέτρα, μεταξύ των οποίων η ενθάρρυνση λύσεων με γνώμονα την αγορά και η αποτελεσματική επιβολή των νόμων για τον ανταγωνισμό και την εσωτερική αγορά, μπορούν να αποτελέσουν το καλύτερο βήμα προόδου σε πολλούς τομείς·

  12.    υπογραμμίζει τις αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει μια αυστηρή ερμηνεία του άρθρου 9 της ΣΛΕΕ και να αποφύγει να χρησιμοποιεί το εν λόγω άρθρο ως δικαιολογία για την εναρμόνιση της εργατικής και κοινωνικής νομοθεσίας σε επίπεδο ΕΕ·

  13.    τονίζει την ανάγκη να διασφαλιστεί ότι τα κριτήρια επιλεξιμότητας του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων ευθυγραμμίζονται, κατά περίπτωση, με την υφιστάμενη νομοθεσία της ΕΕ για το ΔΕΔ-Μ, τη ΔΣΕ και τα διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία·

  14.    επικροτεί τη νέα δέσμη μέτρων για τη βελτίωση της νομοθεσίας ως σημαντικό βήμα προς τη μείωση του φόρτου ρυθμίσεων και ενθαρρύνει μια μεγαλύτερη φιλοδοξία προς την κατεύθυνση αυτή προκειμένου να εξαλειφθούν τα εμπόδια για τις επιχειρήσεις όσον αφορά την ανάπτυξή τους και τη δημιουργία θέσεων εργασίας· τάσσεται υπέρ των μέτρων της δέσμης μέτρων της Επιτροπής για τη βελτίωση της νομοθεσίας, τα οποία αποσκοπούν στη μείωση της γραφειοκρατίας, την προώθηση της ανταγωνιστικότητας, συμπεριλαμβανομένης της δοκιμής ανταγωνιστικότητας, και στην ανταπόκριση στις ανάγκες των μικρών επιχειρήσεων·

  15.    ζητεί, ωστόσο, τον διαχωρισμό της επιτροπής ρυθμιστικού ελέγχου από την Επιτροπή προκειμένου η εν λόγω επιτροπή να είναι πραγματικά ανεξάρτητη, με σκοπό την επίτευξη του σκοπού της διασφάλισης ανεξάρτητων εκτιμήσεων επιπτώσεων και τη βελτίωση της ποιότητας της νομοθεσίας της ΕΕ·

  16.    τονίζει ότι είναι σημαντικό να διενεργούνται διεξοδικές εκτιμήσεις επιπτώσεων για τις κατ’ εξουσιοδότηση και εκτελεστικές πράξεις προκειμένου να αξιολογείται ο πιθανός αντίκτυπος·

  17.    παροτρύνει την Επιτροπή να εισαγάγει μια ψηφιακή διάσταση στις εκτιμήσεις επιπτώσεων και στην υφιστάμενη νομοθεσία της ΕΕ προκειμένου να προσαρμοστούν στην ψηφιακή εποχή, να είναι τεχνολογικά ουδέτερες και βιώσιμες, στηρίζοντας παράλληλα την καινοτομία και τις ΜΜΕ·

  18.    καλεί την Επιτροπή να δεσμευτεί σε έναν στόχο μείωσης του κόστους συμμόρφωσης·

  19.    πιστεύει ότι οι αρχές για τη βελτίωση της νομοθεσίας πρέπει να εφαρμόζονται στις αποφάσεις σχετικά τόσο με το δευτερογενές όσο και με το πρωτογενές δίκαιο· καλεί την Επιτροπή και, κατά περίπτωση, τους οργανισμούς της να συνοδεύουν τις κατ’ εξουσιοδότηση και εκτελεστικές πράξεις με υποχρεωτική εκτίμηση επιπτώσεων, η οποία θα περιλαμβάνει δημοσίευση ενός σχεδίου μέτρου και διαφανή διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη και τους εμπλεκόμενους φορείς· χαιρετίζει την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τη διαφάνεια στη διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους φορείς και την ενθαρρύνει να διασφαλίσει την εφαρμογή της καθ’ όλη τη διάρκεια της νομοθετικής διαδικασίας·

  20.    υποστηρίζει τη σύσταση ειδικής ομάδας REFIT, η οποία μπορεί να συμβάλει θετικά και σε μεγάλο βαθμό στη βελτίωση της επιτόπιας εφαρμογής της νομοθεσίας της ΕΕ, καθώς και στην παρακολούθηση και στην αντιμετώπιση του διοικητικού και κανονιστικού φόρτου ή των ακούσιων συνεπειών που προκύπτουν κατά την εφαρμογή των υποχρεώσεων που απορρέουν σε επίπεδο ΕΕ·

  21.    τονίζει ότι η ειδική ομάδα REFIT πρέπει να είναι αποτελεσματική καθώς και να παράγει ταχείες απαντήσεις και να ενισχύει τις ευκαιρίες σε διάφορους τομείς σε ολόκληρη την Ευρώπη· τονίζει ότι οι προτάσεις της εν λόγω ειδικής ομάδας θα πρέπει να εξετάζονται δεόντως από την Επιτροπή και ότι η Επιτροπή πρέπει να εξετάζει τις προτάσεις σύμφωνα με την αρχή «συμμόρφωση ή αιτιολόγηση»·

  22.    υπογραμμίζει ότι η ειδική ομάδα θα μπορούσε να λειτουργήσει ως πλατφόρμα για τις επιχειρήσεις ή τις συλλογικές ομάδες που εργάζονται σε εθνικό επίπεδο και σε όλη την Ευρώπη, για την άμεση υποβολή προτάσεων σχετικά με την υποστήριξη των αρχών βελτίωσης της νομοθεσίας περί συμβολής για την επίτευξη λιγότερης γραφειοκρατίας όσον αφορά το κανονιστικό πλαίσιο των τομέων τους·

  23.    χαιρετίζει την απόφαση της Επιτροπής να μην προβεί σε διυπηρεσιακή διαβούλευση χωρίς τη θετική γνώμη της επιτροπής ρυθμιστικού ελέγχου· σημειώνει, ωστόσο, τη σημασία της συνέπειας καθώς και ότι η τελική πρόταση και η εκτίμηση επιπτώσεων πρέπει να είναι συνεπείς, και πρέπει, επομένως, να αντικατοπτρίζουν τις αλλαγές που πραγματοποιούνται στο στάδιο της διυπηρεσιακής διαβούλευσης· θεωρεί, ως εκ τούτου, ότι η θετική γνώμη της επιτροπής ρυθμιστικού ελέγχου απαιτείται να συνοδεύει την τελική νομοθετική πρόταση που υποβάλλεται στο Σώμα και να μην αφορά μόνο τα σχέδια που υποβάλλονται σε προηγούμενο στάδιο·

  24.    πιστεύει ότι τα πλεονεκτήματα της επιτροπής ρυθμιστικού ελέγχου θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν περαιτέρω, εφόσον η επιτροπή αυτή χρησιμοποιείται από κοινού από τα τρία θεσμικά όργανα, συμβάλλοντας όχι μόνο στις προπαρασκευαστικές εργασίες της Επιτροπής, αλλά και στην ανάπτυξη της ανάλυσης της εκτίμησης επιπτώσεων σε όλη τη διάρκεια της νομοθετικής διαδικασίας·

  25.    τονίζει ότι είναι σημαντικό η Επιτροπή να είναι παρούσα στις συνεδριάσεις των επιτροπών του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου προκειμένου να παρουσιάζει κάθε πρόταση και εκτίμηση επιπτώσεων που τη συνοδεύει· τονίζει ότι πρέπει επίσης να περιλαμβάνεται συζήτηση σχετικά με την αξιολόγηση από τη μονάδα εκτίμησης επιπτώσεων του Κοινοβουλίου σε περίπτωση αποκλίσεων·

  26.    υπογραμμίζει τον χρήσιμο ρόλο της μονάδας εκτίμησης επιπτώσεων του Κοινοβουλίου όσον αφορά την αξιολόγηση σημαντικών αλλαγών στην αρχική πρόταση της Επιτροπής·

  27.    επισημαίνει ότι η προθεσμία υπαναχώρησης που λαμβάνεται μετά την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων, αλλά πριν από την τελική ψηφοφορία, θα μπορούσε να αξιοποιηθεί περαιτέρω για την ολοκλήρωση της εκτίμησης επιπτώσεων και του ελέγχου της επικουρικότητας·

  28.    εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι οι διαπραγματεύσεις των κοινωνικών εταίρων δεν συμβαδίζουν με την ατζέντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη βελτίωση της νομοθεσίας· καλεί την Επιτροπή, από κοινού με τους κοινωνικούς εταίρους, να υιοθετήσουν μηχανισμούς για τη βελτίωση της νομοθεσίας, να χρησιμοποιούν περισσότερο τις εκτιμήσεις επιπτώσεων κατά τις διαπραγματεύσεις τους και να παραπέμπουν όλες τις συμφωνίες που προτείνουν νομοθετική δράση στην επιτροπή εκτίμησης επιπτώσεων της Επιτροπής·

  29.    τονίζει ότι είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι οποιεσδήποτε μελλοντικές πρωτοβουλίες ή αναθεωρήσεις προτείνονται από την Επιτροπή στο πεδίο της υγείας και της ασφάλειας θα στηρίζονται σε στέρεα επιστημονικά στοιχεία· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τα μακροπρόθεσμα οφέλη που θα έχει μια μη νομοθετική προσέγγιση η οποία θα επικεντρώνεται στη βελτίωση της καθοδήγησης, στην εκπαίδευση των εργοδοτών και στη συμμετοχή των εργαζομένων στην επίτευξη βιώσιμων αλλαγών·

  30.    καλεί την Επιτροπή να δώσει προτεραιότητα στους τομείς εκείνους όπου εντοπίστηκαν οι δέκα επαχθέστεροι νόμοι για τις ΜΜΕ, μεταξύ των οποίων η οδηγία για τον χρόνο εργασίας και η οδηγία για την εργασία μέσω εταιρείας προσωρινής απασχόλησης·

  31.    επισημαίνει την τριμηνιαία επισκόπηση της Επιτροπής για την εργασιακή και κοινωνική κατάσταση (Μάρτιος 2015)· καλεί την Επιτροπή να λάβει κατάλληλα μέτρα για την εξάλειψη της υφιστάμενης ανελαστικότητας της αγοράς εργασίας σε ολόκληρη την ΕΕ, τη στήριξη και ανάπτυξη συνθηκών για πιο ευέλικτες ρυθμίσεις απασχόλησης, και την προώθηση της συμφιλίωσης μεταξύ της επαγγελματικής και της οικογενειακής ζωής·

  32.    καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει επειγόντως εκτίμηση επιπτώσεων σχετικά με την οδηγία για τον χρόνο εργασίας·

  33.    επισημαίνει την πρόσφατη τάση των επιχειρήσεων για την επαναφορά της παραγωγής και των υπηρεσιών στην Ευρώπη και τις ευκαιρίες που αυτή η τάση παρέχει για τη δημιουργία θέσεων εργασίας· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει με ποιον τρόπο μπορεί η ΕΕ να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες που προσφέρει ο επαναπατρισμός της οικονομικής δραστηριότητας·

  34.    ζητεί από την Επιτροπή να ενισχύσει τις προσπάθειές της για απόσυρση νομοθετικών προτάσεων που δεν βρίσκουν στήριξη στο Συμβούλιο και πιστεύει, στο πλαίσιο αυτό, ότι είναι σκόπιμο να αποσυρθεί η οδηγία για την άδεια μητρότητας αναγνωρίζοντας παράλληλα το δικαίωμα των κρατών μελών να θεσπίζουν διατάξεις που υπερβαίνουν τις ελάχιστες απαιτήσεις της ενωσιακής νομοθεσίας· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η πρόταση για μια οδηγία σχετικά με την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία για έγκυες εργαζόμενες, λεχώνες ή θηλάζουσες δεν εστίασε περισσότερο σε πτυχές που αφορούν την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία, αλλά μόνο στην υποχρεωτική άδειας μητρότητας·

  35.    χαιρετίζει το προτεινόμενο πρόγραμμα REFIT για την εξέταση της κανονιστικής καταλληλότητας της οδηγίας για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων για την ψηφιακή εποχή και καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει διεξοδικότητα στη διενέργεια της διαδικασίας επανεξέτασης σύμφωνα με τις αρχές της βελτίωσης της νομοθεσίας, επιτρέποντας την εκτεταμένη και έγκαιρη δημόσια διαβούλευση προκειμένου να εξασφαλιστεί η δέουσα συνεκτίμηση των απόψεων των καταναλωτών και των παραγόντων της βιομηχανίας·

  Κοινό ευρωπαϊκό δίκαιο των πωλήσεων

  36.    επικροτεί τον στόχο της Επιτροπής να αποσύρει την πρόταση για ένα κοινό ευρωπαϊκό δίκαιο των πωλήσεων· επικροτεί την πρόθεση να προταθούν στοχευμένοι κοινοί κανόνες για το ψηφιακό περιεχόμενο και σημειώνει την πρόταση θέσπισης «οικιακής επιλογής» καθώς και στοχοθετημένης εναρμόνισης ως μηχανισμό περιορισμού των φραγμών στο διασυνοριακό εμπόριο· εμμένει ωστόσο στην ανάγκη για μια τεκμηριωμένη προσέγγιση και διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους φορείς, ιδίως όσον αφορά τον αντίκτυπο της τρέχουσας προστασίας που παρέχεται στους καταναλωτές βάσει της εθνικής νομοθεσίας, καθώς και για ένδικα μέσα σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με όρους σύμβασης που αφορά ηλεκτρονικές πωλήσεις·

  Χρηματοπιστωτικές ρυθμίσεις και ένωση κεφαλαιαγορών

  37.    υπογραμμίζει τη σημασία ενός ανταγωνιστικού τομέα χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών που να παρέχει επωφελή προϊόντα και διαφανείς πληροφορίες στους καταναλωτές· τονίζει ότι αυτό θα αυξήσει την εμπιστοσύνη των καταναλωτών στα προϊόντα χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών·

  38.    χαιρετίζει το σχέδιο της Επιτροπής να καταγράψει τον συνολικό αντίκτυπο των χρηματοπιστωτικών ρυθμίσεων· ενθαρρύνει την Επιτροπή, ως μέρος του REFIT, να αποσύρει τυχόν περιττή και/ή παρωχημένη νομοθεσία από το γραπτό δίκαιο·

  39.    χαιρετίζει την ιδέα μιας ένωσης κεφαλαιαγορών, αναμένοντας παράλληλα ένα έγκαιρο και συνεκτικό συμπέρασμα σε συνέχεια των διαβουλεύσεων· τονίζει την ανάγκη να εκπονηθεί εκτίμηση σωρευτικών επιπτώσεων της οικονομικής νομοθεσίας προκειμένου να εντοπιστούν νομοθετικές ασυνέπειες που θα μπορούσαν να αποτελέσουν εμπόδιο σε μια ένωση κεφαλαιαγορών, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στις ΜΜΕ και τις επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης· ζητεί, οποιεσδήποτε προτάσεις για πρόσθετη νομοθεσία να υποβάλλονται σε διεξοδική εκτίμηση επιπτώσεων και ανάλυση κόστους-οφέλους, ώστε να εξασφαλίζεται ότι προτάσεις θα γίνονται μόνο εφόσον τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα δεν μπορούν να επιτευχθούν με μη νομοθετικά μέτρα·

  40.    ζητεί να συνεχίσει να δίνεται έμφαση στη φιλική προς την ανάπτυξη δημοσιονομική εξυγίανση· πιστεύει ότι η ώθηση των επενδύσεων δεν θα πρέπει να θεωρείται εναλλακτική επιλογή έναντι των αναγκαίων διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων·

  41.    καλεί την Επιτροπή να αναγνωρίσει ότι η ποικιλομορφία των επιχειρηματικών μοντέλων και χρηματοπιστωτικών αγορών μεταξύ των κρατών μελών μπορεί να συνιστά ένα δυνατό σημείο το οποίο χρήζει προστασίας για την Ευρώπη ως σύνολο· τονίζει ότι όλες οι χρηματοπιστωτικές ρυθμίσεις πρέπει να τηρούν τις αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας·

  42.    αναμένει την πρόταση σχετικά με την ανάκαμψη και την εξυγίανση των κρίσιμων υποδομών της αγοράς, προκειμένου να εξασφαλιστεί επαρκής προστασία των περιουσιακών στοιχείων των επενδυτών στις οντότητες αυτές· επισημαίνει ότι η μεταβολή των συνολικών υποχρεώσεων από παράγωγα προϊόντα υποκείμενα σε διμερή διαπραγμάτευση σε πολυμερείς υποδομές αγοράς αυξάνει την πίεση που δέχονται τα συγκεκριμένα ιδρύματα· συμφωνεί, συνεπώς, ότι τα σημαντικά από συστημική άποψη χρηματοπιστωτικά ιδρύματα πρέπει να επιδεικνύουν ορθή διακυβέρνηση και ισχυρή ικανότητα διαχείρισης κινδύνων προς όφελος του συστήματος στο σύνολο του·

  43.    θεωρεί ότι προκειμένου να απλουστευθούν οι διασυνοριακές επενδυτικές ροές πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις πολύ μικρές και τις μικρές επιχειρήσεις, ιδίως όσον αφορά την εξάλειψη των διοικητικών εμποδίων·

  Καταπολέμηση της φορολογικής απάτης και της φοροδιαφυγής

  44.    χαιρετίζει το έργο της Επιτροπής και των κρατών μελών όσον αφορά την ενεργό προώθηση της καταπολέμησης της φορολογικής απάτης, της φοροδιαφυγής, του επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού και της χρήσης φορολογικών παραδείσων, αντλώντας από την πείρα του ΟΟΣΑ σε σχέση με την προώθηση της χρηστής φορολογικής διακυβέρνησης σε όλα τα σχετικά διεθνή φόρα·

  45.    θεωρεί ότι η φορολογική πολιτική αποτελεί αρμοδιότητα των κρατών μελών και επικροτεί, ως εκ τούτου, το γεγονός ότι η Επιτροπή αναγνωρίζει ότι τα κράτη μέλη είναι υπεύθυνα για τα φορολογικά συστήματά τους· τονίζει ότι οποιεσδήποτε μελλοντικές προτάσεις πρέπει να διέπονται από μέτρο και να συνάδουν με τις δράσεις που αναλαμβάνονται σε παγκόσμιο επίπεδο στον τομέα της φορολογίας·

  46.    σημειώνει ότι είναι επιθυμητή η ανταλλαγή σχετικών πληροφοριών μεταξύ των φορολογικών αρχών και ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να συμμετάσχουν στην εν λόγω ανταλλαγή με σκοπό την επίτευξη της αναγκαίας διαφάνειας και ισότιμων όρων ανταγωνισμού·

  47.    θεωρεί ότι η αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των υφιστάμενων δομών της ΕΕ για τη βελτίωση της καταπολέμησης της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ, παραδείγματος χάρη επεκτείνοντας τον αριθμό των οντοτήτων που έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες περί ΦΠΑ που ανταλλάσσονται από το Eurofisc στην Ευρωπόλ, δύναται να βελτιώσει την καταπολέμηση της φορολογικής απάτης και της φοροδιαφυγής·

  Πολιτική για την έρευνα και το διάστημα

  48.    υπογραμμίζει τη συνεχιζόμενη υλοποίηση του προγράμματος Ορίζοντας 2020, ιδιαίτερα όσον αφορά τις προσπάθειες για μεγαλύτερη επικέντρωση στη μετατροπή έρευνας παγκόσμιου επιπέδου σε προϊόντα και υπηρεσίες που μπορούν να συμβάλουν στην αναζωογόνηση της ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών οικονομιών·

  49.    αναγνωρίζει τα προγράμματα Galileo και Copernicus ως εμβληματικά διαστημικά προγράμματα με ενωσιακή προστιθέμενη αξία· καλεί την Επιτροπή να αξιοποιήσει αποτελεσματικά τα χρηματοδοτικά μέσα του ΠΔΠ προκειμένου να διασφαλιστεί η επιτυχής ολοκλήρωση των υποδομών και η διείσδυση σε χρήστες/αγορά·

  50.    εκφράζει ανησυχία όσον αφορά την οδηγία για τη διάδοση γεωσκοπικών δορυφορικών δεδομένων για εμπορικούς σκοπούς, λόγω της ανεπαρκούς αιτιολόγησής της και του ενδεχομένου να επιβαρύνει την ευρωπαϊκή αγορά δορυφορικών δεδομένων υψηλής ανάλυσης· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει ξανά το ενδεχόμενο απόσυρσης της εν λόγω πρότασης οδηγίας·

  Υποδομές μεταφορών

  51.    τονίζει την ανάγκη να προωθηθούν ως προτεραιότητα το διευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών (ΔΕΔ-Μ) και οι διάδρομοι του κεντρικού δικτύου, προκειμένου να συνδεθούν τα δίκτυα μεταφορών όλων των περιφερειών της ΕΕ και να λυθούν προβλήματα όπως η έλλειψη κατάλληλων υποδομών, πρόσβασης και η χαμηλή διαλειτουργικότητα μεταξύ των ανατολικών και των δυτικών τμημάτων της ΕΕ· τονίζει τη σημασία της πλήρους εφαρμογής του προγράμματος δράσης NAIADES II, με έμφαση στη βελτίωση των υποδομών, την καινοτομία και την ελευθέρωση της αγοράς, καθώς είναι ουσιώδους σημασίας η περαιτέρω ανάπτυξη των εσωτερικών πλωτών μεταφορών και της εσωτερικής ναυσιπλοΐας στην Ευρώπη·

  52.    αναμένει διευκρινίσεις σχετικά με τις προτάσεις της δέσμης μέτρων για τις αεροπορικές μεταφορές και τονίζει ότι η νομοθεσία αυτή θα πρέπει να προσαρμοστεί προκειμένου να ωφελήσει τον τομέα των αεροπορικών μεταφορών καθιστώντας δυνατή τη δημιουργία θέσεων εργασίας, τον μετριασμό των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και τη μείωση της κατανάλωσης καυσίμων και των τιμών των εισιτηρίων· με αυτόν τον τρόπο θα επιτραπεί στον κλάδο των αερομεταφορών της ΕΕ να ανταγωνίζεται επί ίσοις όροις· τονίζει ότι έχει ζωτική σημασία να επισπευτεί η υλοποίηση του ενιαίου ευρωπαϊκού ουρανού (συμπεριλαμβανομένης της περαιτέρω ανάπτυξης του SESAR και της δημιουργίας FAB)·

  53.    επισημαίνει την πρόθεση της Επιτροπής να αποσύρει την πρόταση για την επίγεια εξυπηρέτηση και τονίζει ότι τα μονοπώλια που εξακολουθούν να υπάρχουν σε ορισμένους μεγάλους αερολιμένες της ΕΕ θα πρέπει να αντιμετωπιστούν λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τα κράτη μέλη στα οποία οι υπηρεσίες επίγειας εξυπηρέτησης έχουν ήδη απελευθερωθεί· ζητεί να επιτευχθεί ένας βαθμός ελευθέρωσης και ανταγωνισμού μέσω της αύξησης του αριθμού των παροχών υπηρεσιών στους μεγάλους αερολιμένες της ΕΕ, δεδομένου ότι έτσι θα αυξηθεί η αποτελεσματικότητα και ποιότητα των λειτουργιών των αερολιμένων και θα μειωθούν οι τιμές για τους χρήστες των αερολιμένων και τους επιβάτες· τονίζει, ωστόσο, ότι οποιαδήποτε νέα πρόταση δεν θα πρέπει να περιλαμβάνει κοινωνικά ζητήματα ούτε να θεσπίζει ελάχιστα πρότυπα ποιότητας για τις υπηρεσίες επίγειας εξυπηρέτησης·

  54.    συμφωνεί με την απόσυρση της παρωχημένης πρότασης για τα τέλη αεροπορικής ασφάλειας· εκφράζει αμφιβολίες για το μέλλον της πρότασης αυτής, ενώ συμφωνεί ότι τα τέλη αεροπορικής ασφάλειας πρέπει να είναι δίκαια και αναλογικά, δεδομένων των πολυάριθμων δυσκολιών της πρότασης, συμπεριλαμβανομένου του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας, του ζητήματος συνάφειας του κόστους και της κρατικής χρηματοδότησης· πιστεύει ότι οι κοινές αρχές για την επιβολή τελών ασφαλείας στους κοινοτικούς αερολιμένες πρέπει να ευθυγραμμίζονται με την οδηγία για τα αερολιμενικά τέλη· υπενθυμίζει ότι η πολιτική συνοχής, η οποία χρηματοδοτείται με το ένα τρίτο του προϋπολογισμού της ΕΕ, αποτελεί σήμερα το μεγαλύτερο επενδυτικό εργαλείο της ΕΕ και αναγνωρίζει τη θετική συμβολή της στον περιορισμό των περιφερειακών ανισοτήτων σε ολόκληρη την ΕΕ όταν συνοδεύεται από ταυτόχρονες πολιτικές, θεσμικές μεταρρυθμίσεις και μεταρρυθμίσεις των υποδομών·

  Περιφερειακή ανάπτυξη

  55.    θεωρεί ότι τα ταμεία περιφερειακής ανάπτυξης στην παρούσα περίοδο του προγράμματος εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πρέπει να συνδράμουν τα κράτη μέλη στην πραγματοποίηση των δύσκολων αλλά καίριων οικονομικών μεταρρυθμίσεων που απαιτούνται για την επίτευξη μεγαλύτερης ανταγωνιστικότητας·

  56.    σημειώνει τη δέσμευση της Επιτροπής για τη βελτίωση της εφαρμογής, απορρόφησης και αποτελεσματικότητας των διαρθρωτικών ταμείων και την όσο το δυνατόν ταχύτερη και ομαλότερη εφαρμογή των νέων κανόνων για τα διαρθρωτικά ταμεία της περιόδου 2014-2020· υπογραμμίζει τη σημασία της απλούστευσης για τη βελτίωση της πρόσβασης στα εν λόγω ταμεία και την εξάλειψη των παρατυπιών και της απάτης·

  57.    επισημαίνει το γεγονός ότι η άσκηση της νέας εξουσίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να ζητεί τον επαναπρογραμματισμό ή την αναστολή των διαρθρωτικών ταμείων θα μπορούσε να έχει αρνητικό οικονομικό αντίκτυπο στις περιφερειακές και τοπικές αρχές· υπενθυμίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι οι αρχές που είναι υπεύθυνες για την εφαρμογή των προγραμμάτων πολιτικής συνοχής της ΕΕ δεν είναι υπόλογες για τα εθνικά ελλείμματα και δεν πρέπει να τιμωρούνται για τον λόγο αυτό·

  58.    στηρίζει την εφαρμογή δεόντως στοχευμένων μακροπεριφερειακών στρατηγικών ως εργαλείο, το οποίο στηρίζει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, για την ευφυέστερη αξιοποίηση των υφιστάμενων χρηματοδοτικών πόρων και τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων· σημειώνει ότι οι μακροπεριφερειακές στρατηγικές μπορούν να συμβάλουν στη διαχείριση κοινών προκλήσεων τις οποίες αντιμετωπίζουν καθορισμένες γεωγραφικές περιοχές, χωρίς να είναι απαραίτητη η δημιουργία νέων ιδρυμάτων μεγάλης κλίμακας·

  59.    ενθαρρύνει την Επιτροπή να συνεχίσει να στηρίζει τις προσπάθειες των κρατών μελών να αντιμετωπίσουν τον ψηφιακό διαχωρισμό και να παρέχουν πρόσβαση σε ευρυζωνικές συνδέσεις υψηλής ταχύτητας στις αστικές και τις αγροτικές περιοχές, δημιουργώντας έτσι ένα πιο φιλόξενο περιβάλλον για την επιχειρηματικότητα, τις ΜΜΕ, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την εξ αποστάσεως πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, σε περιοχές στις οποίες οι υποδομές δημόσιων μεταφορών είναι περιορισμένες·

  «Μια συνδεδεμένη ψηφιακή ενιαία αγορά»

  60.    σημειώνει την προσφάτως υποβληθείσα στρατηγική για την ψηφιακή ενιαία αγορά της Ευρώπης και τον συνοδευτικό οδικό χάρτη πρωτοβουλιών· στηρίζει την απόδοση προτεραιότητας στην ψηφιακή ενιαία αγορά δεδομένων των ευκαιριών που μπορούν να δημιουργήσουν οι ψηφιακές δραστηριότητες στον τομέα της απασχόλησης, της δημιουργίας νεοφυών επιχειρήσεων και της καινοτομίας, και αναγνωρίζει τη σημασία της ψηφιακής μεταμόρφωσης της βιομηχανίας της ΕΕ για τη δημιουργία θέσεων εργασίας, την ώθηση της παραγωγικότητας, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και, ως εκ τούτου, την επίτευξη ανάπτυξης·

  61.    υπενθυμίζει ότι στο πρόσφατο παρελθόν οι νέες νομοθετικές προτάσεις περιήλθαν συχνά σε τέλμα· συνιστά, πριν την υποβολή νέων νομοθετικών προτάσεων, η Επιτροπή να εξετάζει τις βέλτιστες πρακτικές σε επίπεδο κρατών μελών, να είναι ανοιχτή σε μέτρα με γνώμονα τη βιομηχανία, να εστιάζει στην εφαρμογή της υφιστάμενης νομοθεσίας, να εκσυγχρονίζει την υφιστάμενη εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο, να εξαλείφει τυχόν εναπομείναντα κενά με στοχευμένο τρόπο και να χρησιμοποιεί νέες νομοθεσίες μόνο εφόσον είναι απολύτως απαραίτητο·

  62.    θεωρεί ότι η εκρίζωση της γραφειοκρατίας και των αδικαιολόγητων ή δυσανάλογων κανονιστικών ή μη κανονιστικών εμποδίων πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα της στρατηγικής για την ψηφιακή ενιαία αγορά, με σκοπό την πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων της ψηφιακής μεταμόρφωσης της βιομηχανίας και του διασυνοριακού ηλεκτρονικού εμπορίου· θεωρεί ότι θα μπορούσε να εξεταστεί το ενδεχόμενο λήψης πιο στοχευμένων μέτρων προκειμένου να αυξηθεί η εμπιστοσύνη των καταναλωτών στην αγορά ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών σε ολόκληρη την ΕΕ·

  63.    αναγνωρίζει τη δέσμευση της Επιτροπής να ξεκλειδώσει τις δυνατότητες της ψηφιακής οικονομίας εστιάζοντας την προσέγγισή της σε τρεις πυλώνες: καλύτερη πρόσβαση των καταναλωτών και των επιχειρήσεων, καλύτερο περιβάλλον για την ανάπτυξη των ψηφιακών υπηρεσιών και ηλεκτρονική κοινωνία και διακυβέρνηση· επισημαίνει παράλληλα ότι είναι αναγκαίο οι νομοθέτες να επιδιώξουν τη θέσπιση ενός βασικού πλαισίου σε επίπεδο ΕΕ αντί να προτείνουν ένα σχέδιο γενικευμένου χαρακτήρα για την οικονομία της ΕΕ· τονίζει τη διεθνή διάσταση των ψηφιακών αγορών και την ανάγκη συνεργασίας με τις παγκόσμιες ρυθμιστικές αρχές όσον αφορά τον ανταγωνισμό και την ασφάλεια·

  64.    συνιστά τα ευρωπαϊκά πρότυπα ΤΠΕ να θεσπιστούν σε συντονισμό με τα διεθνή πρότυπα και τις παγκοσμίως αναγνωρισμένες τεχνικές προδιαγραφές και, όπου είναι δυνατό, να προωθηθούν ως διεθνή πρότυπα·

  65.    στηρίζει τις προσπάθειες της Επιτροπής να ολοκληρώσει τον κανονισμό για την προστασία δεδομένων της ΕΕ· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, οποιεσδήποτε μεταρρυθμίσεις στη νομοθεσία περί προστασίας των δεδομένων να είναι αναλογικές και αποτελεσματικές, να προστατεύουν τον καταναλωτή και τα δικαιώματα της ιδιωτικής ζωής και να επιτρέπουν παράλληλα στις επιχειρήσεις, την οικονομία και την καινοτομία να ανθίσουν· τονίζει την ανάγκη να διασφαλιστεί ότι η εμπορική χρήση ψηφιακών εμπορικών δεδομένων είναι συμβατή με την προστασία των βιομηχανικών και προσωπικών δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής·

  66.    τάσσεται υπέρ ενός ελεύθερου, ανοιχτού και διαφανούς διαδικτύου αναγνωρίζοντας την ανάγκη λήψης μέτρων που να υποστηρίζουν τις τεχνικές απαιτήσεις· αναμένει την προβλεπόμενη ανανέωση του ρυθμιστικού πλαισίου για τις τηλεπικοινωνίες και επισημαίνει την ανάγκη έγκαιρης επανεξέτασης της οδηγίας για την καθολική υπηρεσία· αναγνωρίζει ότι ακρογωνιαίο λίθο της πολιτικής του ανταγωνισμού αποτελεί η διασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού για όλους τους παράγοντες και η μη κατάχρηση δεσποζουσών θέσεων σε βάρος των καταναλωτών ή ανταγωνιστών· σημειώνει επίσης τις αρμοδιότητες των κρατών μελών όσον αφορά το ραδιοφάσμα και παροτρύνει, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να διερευνήσει παραγωγικά μη ρυθμιστικά μέτρα που θα βελτιώσουν τον ανταγωνισμό και θα επιτρέψουν την αποτελεσματικότερη εκχώρηση ραδιοφάσματος σε ολόκληρη την ΕΕ·

  67.    επισημαίνει την ύπαρξη σημαντικών ανησυχιών όσον αφορά τα φορολογικά μέτρα στην ψηφιακή οικονομία, ιδίως τον φόρο προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ)· επικροτεί την πρόθεση της Επιτροπής να προτείνει τη θέσπιση ενός κοινού μέτρου απλοποίησης σε επίπεδο ΕΕ (όριο ΦΠΑ) για την παροχή συνδρομής στις μικρές επιχειρήσεις ηλεκτρονικού εμπορίου·

  Δικαιώματα δημιουργού

  68.    επικροτεί τις προσπάθειες ανάπτυξης και εκσυγχρονισμού της νομοθεσίας της ΕΕ για τη διανοητική ιδιοκτησία, ιδίως στον τομέα των δικαιωμάτων δημιουργού, προκειμένου η εν λόγω νομοθεσία να προσαρμοστεί στην ψηφιακή εποχή· υπογραμμίζει την ανάγκη να αντιμετωπιστούν οι αρνητικές επιπτώσεις της ψηφιακής πειρατείας στην αξία και την απασχόληση στους τομείς της δημιουργικότητας και του πολιτισμού·

  69.    υπογραμμίζει το γεγονός ότι οι καταναλωτές πρέπει να έχουν δυνατότητα πρόσβασης σε περιεχόμενο που διατίθεται νομίμως υπό δίκαιους και λογικούς όρους σε ολόκληρη την ΕΕ και ότι οι δημιουργοί πρέπει να αμείβονται επαρκώς· εντούτοις, οι υποχρεωτικές πανευρωπαϊκές άδειες δεν αποτελούν κατάλληλη λύση όσον αφορά τις επιλογές των καταναλωτών ή τους κατόχους δικαιωμάτων και πρέπει να διερευνηθούν και αγορακεντρικές λύσεις· θεωρεί ότι τα δικαιώματα δημιουργού πρέπει να διατηρήσουν τον πρωταρχικό στόχο τους, ήτοι να παρέχουν στους δημιουργούς τη δυνατότητα να λαμβάνουν αμοιβή για τις προσπάθειές τους μέσω της εκμετάλλευσης του έργου τους από άλλους·

  70.    ζητεί μια στοχευμένη προσέγγιση βασισμένη σε τεκμηριωμένα στοιχεία, μεταξύ άλλων μια διεξοδική νομική και οικονομική ανάλυση, συμπεριλαμβανομένου του διαλόγου μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών, η οποία να διατηρεί μια ισορροπία μεταξύ των συμφερόντων των καταναλωτών, χρηστών, δημιουργών και κατόχων δικαιωμάτων και να ενθαρρύνει τη δημιουργικότητα και την επιχειρηματικότητα που είναι ζωτικής σημασίας για τους τομείς του πολιτισμού και της δημιουργικότητας, καθώς και για την ατζέντα της Επιτροπής για την απασχόληση και την ανάπτυξη· υπογραμμίζει την ανάγκη σεβασμού της επικουρικότητας και της πολιτιστικής ποικιλομορφίας· επισημαίνει, στο πλαίσιο αυτό, το γεγονός ότι η σημαντική συμβολή των παραδοσιακών μεθόδων προώθησης του περιφερειακού και ευρωπαϊκού πολιτισμού δεν πρέπει να παρεμποδίζεται από τον εκσυγχρονισμό ή τις μεταρρυθμιστικές προτάσεις και ότι οι εξελίξεις πρέπει να συμμορφώνονται με το διεθνές δίκαιο επί του οποίου εδράζονται τα βασικά θεμέλια των δικαιωμάτων δημιουργού·

  71.    τονίζει ότι η επιβολή των δικαιωμάτων δημιουργού είναι ζωτικής σημασίας για τη στήριξη της ανάπτυξης και ότι πρέπει ως εκ τούτου να δοθεί κατά προτεραιότητα προσοχή στις παραβιάσεις σε εμπορική κλίμακα· θεωρεί, στο πλαίσιο αυτό, ότι δεν πρέπει να παραβλεφθεί ο ρόλος όλων των παραγόντων, συμπεριλαμβανομένων των παρόχων υπηρεσιών διαδικτύου και πληρωμών, στην αντιμετώπιση των καταχρήσεων των δικαιωμάτων δημιουργού·

  72.    καλεί την Επιτροπή να συνδράμει στη διασφάλιση της ταχείας κύρωσης της συνθήκης του Μαρακές για τη διευκόλυνση της πρόσβασης των ατόμων με προβλήματα όρασης σε βιβλία· σημειώνει, ωστόσο, ότι απαιτείται περαιτέρω πρόοδος προκειμένου να έχουν πρόσβαση στο περιεχόμενο όχι μόνο τα άτομα με προβλήματα όρασης, αλλά και τα άτομα με αναπηρίες·

  73.    ενθαρρύνει την επανεξέταση της έννοιας του ασφαλούς λιμένα που αυτή τη στιγμή εξαιρεί τις επιχειρήσεις παθητικού ξενισμού από τη νομοθεσία και την ευθύνη περί δικαιωμάτων δημιουργού· σημειώνει ότι στην προηγμένη εποχή του διαδικτύου αυτό μπορεί να έχει δυσμενή επίπτωση στους κατόχους δικαιωμάτων λόγω του περιορισμού της δυνατότητάς τους να διαπραγματεύονται άδειες με ψηφιακές πλατφόρμες, μειώνοντας ως εκ τούτου τα έσοδα για τους καλλιτέχνες και θίγοντας τη βιωσιμότητα και ανάπτυξη του κλάδου·

  «Μια ανθεκτική ενεργειακή ένωση συνοδευόμενη από μια μακρόπνοη πολιτική για την κλιματική αλλαγή»

  74.    επικροτεί τη φιλοδοξία πίσω από την ενεργειακή ένωση και θεωρεί ότι ο μεγαλύτερος συντονισμός των ενωσιακών πολιτικών στον τομέα αυτό προσφέρει ευκαιρία για επανόρθωση της κατακερματισμένης προσέγγισης που έχει κατά το παρελθόν οδηγήσει σε μια σειρά αντικρουόμενων πολιτικών·

  75.    υπογραμμίζει τη σημασία του οικονομικά προσιτού, βιώσιμου και ασφαλούς ενεργειακού εφοδιασμού· θεωρεί ότι η πολιτική του ανταγωνισμού έχει ζωτική σημασία για την ενθάρρυνση της αποδεσμοποίησης και της αντιμετώπισης του κατακερματισμού που χαρακτηρίζει σήμερα την αγορά· υπογραμμίζει ότι η ρύθμιση των κρατικών ενισχύσεων στον συγκεκριμένο τομέα πρέπει να γίνει με το ίδιο πνεύμα όπως και στους άλλους τομείς·

  76.    επικροτεί τις προσπάθειες θέσπισης βιώσιμων προγραμμάτων ενεργειακής απόδοσης και υπογραμμίζει τη σημασία της έκθεσης του Κοινοβουλίου για την εφαρμογή της οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση, η οποία θα βοηθήσει στην καλύτερη κατανόηση των μέτρων που θεσπίζονται στα κράτη μέλη και στην οποία πρέπει να τονιστεί ότι είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι οι απαιτήσεις για την ενεργειακή απόδοση θα είναι οικονομικά αποδοτικές για τους τελικούς καταναλωτές·

  77.    αναμένει περαιτέρω λεπτομέρειες και συγκεκριμένες προτάσεις σχετικά με την ενεργειακή ένωση και εκτιμά ότι η ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς ενέργειας πρέπει να θεωρηθεί κεντρικός πυλώνας της εν λόγω ένωσης με σκοπό τη βελτίωση της ασφάλειας, της διαφοροποίησης και των ανταγωνιστικών τιμών στις διασυνοριακές υποδομές και τους αγωγούς διασύνδεσης·

  78.    θεωρεί ότι οι μηχανισμοί που βασίζονται στην αγορά πρέπει να συμπληρώνονται από απτούς και φιλόδοξους μηχανισμούς αλληλεγγύης, όπως η αποτελεσματικότερη διαχείριση κρίσεων σε επίπεδο ΕΕ και σε διασυνοριακό επίπεδο, η καλύτερη χρήση της αποθήκευσης υγροποιημένου φυσικού αερίου και αερίου και των μηχανισμών εφεδρικής εικονικής δυναμικότητας, συμπεριλαμβανομένου του κανονισμού για την ασφάλεια του εφοδιασμού με αέριο, ο οποίος θα αναθεωρηθεί στα τέλη του 2015·

  79.    καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να συνεργαστούν προκειμένου να προσδιορίσουν τους τομείς στους οποίους μπορεί να επιτευχθεί μεγαλύτερη διαφάνεια των διακυβερνητικών συμφωνιών, αναγνωρίζοντας τον ευαίσθητο χαρακτήρα των προηγούμενων προτάσεων στο συγκεκριμένο πεδίο· αναγνωρίζει, ωστόσο, ότι η Επιτροπή είναι ήδη σε θέση να συμμετέχει κατόπιν πρόσκλησης σε διαπραγματεύσεις σχετικά με την ενέργεια, στις οποίες συμμετέχουν ένα ή περισσότερα κράτη μέλη και τρίτες χώρες· καλεί την Επιτροπή να καταρτίσει έναν θετικό και έναν αρνητικό κατάλογο ρητρών, όπως ρητρών απαγόρευσης εξαγωγών και ρητρών προορισμού·

  80.    ενθαρρύνει την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι η ανάπτυξη των εγχώριων πηγών ενέργειας θα αποτελέσει αναπόσπαστο κομμάτι της ενεργειακής ένωσης· υπενθυμίζει, ωστόσο, στην Επιτροπή ότι είναι ευθύνη των κρατών μελών να καθορίζουν το δικό τους ενεργειακό μείγμα και ότι οποιαδήποτε μελλοντική πολιτική για την απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές και τη μείωση των εκπομπών πρέπει να λάβει υπόψη την ανάγκη διασφάλισης της ενεργειακής ασφάλειας και της διαφοροποίησης και όχι μόνο της βιωσιμότητας, όπως συνέβαινε στο παρελθόν·

  81.    τονίζει, δεδομένων των εξελίξεων στην Ουκρανία, ότι η ενεργειακή ασφάλεια πρέπει να αυξηθεί με μια σειρά μέτρων από ένα ευρύ φάσμα επιλογών, όπως η διαφοροποίηση των προμηθευτών, η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης ώστε να μειωθεί η κατανάλωση, η αύξηση της χρήσης εγχώριων πηγών ενέργειας, καθώς και η πραγματοποίηση σημαντικών επενδύσεων σε υποδομές·

  82.    επισημαίνει, μέσα σε ένα στρατηγικό πλαίσιο για την ενεργειακή ένωση, τη συμφωνία που επιτεύχθηκε στη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τον Οκτώβριο του 2014 σχετικά με την πολιτική για το κλίμα και την ενέργεια το 2030, και ειδικότερα την απουσία δεσμευτικών στόχων για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ανά κράτος μέλος, δεδομένου ότι οι τρέχοντες στόχοι αποδείχθηκαν άκαμπτοι και δαπανηροί και παρεμπόδισαν τις επενδύσεις σε άλλες τεχνολογίες ενέργειας χαμηλών εκπομπών άνθρακα, όπως η δέσμευση και αποθήκευση άνθρακα (CCS)· επιμένει ωστόσο ότι, μέσα στο ίδιο πλαίσιο, είναι επιτακτική ανάγκη να διατηρηθούν οι διατάξεις για την προστασία των βιομηχανικών τομέων που κινδυνεύουν από διαρροή άνθρακα·

  83.    αναγνωρίζει ότι οι εγχώριες πηγές ενέργειας μπορούν να συμβάλουν καθοριστικά στην ενεργειακή ασφάλεια της ΕΕ και τη δημιουργία μιας οικονομίας χαμηλών εκπομπών άνθρακα· θεωρεί, στο πλαίσιο αυτό, ότι η ενεργειακή ένωση πρέπει να αντανακλά την ανάγκη της ΕΕ για αξιοποίηση όλων των πηγών χαμηλών και χαμηλότερων εκπομπών που διαθέτουν τα κράτη μέλη, σεβόμενη το δικαίωμά τους να αποφασίζουν τα ίδια για το ενεργειακό μείγμα τους και την εκμετάλλευση των εγχώριων πόρων τους, είτε αυτοί βασίζονται στα ορυκτά καύσιμα, είτε στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, είτε στην πυρηνική ενέργεια·

  «Βαθύτερη και δικαιότερη εσωτερική αγορά με ενισχυμένη βιομηχανική βάση»

  84.    επικροτεί τις προσπάθειες της Επιτροπής να διαμορφώσει ένα πιο φιλόξενο περιβάλλον για τη δημιουργία θέσεων εργασίας· τονίζει τη σημασία των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που απαιτούνται ώστε να αντιμετωπιστούν οι ακόλουθοι παράγοντες: ακαταλληλότητα προσόντων, επιχειρηματικότητα, δημογραφία, πρόσβαση στην αγορά, πρόσβαση σε χρηματοδότηση, ακαμψίες της αγοράς εργασίας, διοικητικό κόστος και μείωση της γραφειοκρατίας·

  85.    επαναλαμβάνει ότι είναι σημαντική η εμβάθυνση της ενιαίας αγοράς ώστε να καταργηθούν οι φραγμοί για το ελεύθερο εμπόριο και ζητεί, η «βελτίωση της νομοθεσίας» που επιδιώκει η Επιτροπή να επικεντρωθεί στη διαμόρφωση υγιούς περιβάλλοντος για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, με την μείωση της γραφειοκρατίας, την άρση των κανονιστικών φραγμών και εμποδίων για τις επενδύσεις, και την προώθηση ελάχιστου επιπέδου νέας νομοθεσίας·

  86.    τονίζει ότι απαιτούνται περισσότερες ενέργειες για την προώθηση των επενδύσεων του ιδιωτικού τομέα· θεωρεί ότι είναι ζωτικής σημασίας η περαιτέρω άρση των εμποδίων όσον αφορά τις επενδύσεις σε ολόκληρη την Ένωση, και ιδίως τις επενδύσεις για μικρομεσαίες επιχειρήσεις·

  87.    επικροτεί το γεγονός ότι η Επιτροπή επιβεβαίωσε όλες τις ενέργειες REFIT που πρέπει να εφαρμοστούν, με στόχο την ελάφρυνση του κανονιστικού φόρτου· καλεί την Επιτροπή να τηρήσει τις δεσμεύσεις που αναφέρει στην ανακοίνωσή της·

  88.    τονίζει τη σημασία να βασίζονται όλες οι κανονιστικές και νομοθετικές προτάσεις σε στοιχεία των επιχειρήσεων και άλλων εμπειρογνωμόνων και ενδιαφερόμενων μερών· αναμένει από τον Πρόεδρο της Επιτροπής να παρέχει διευκρινίσεις για τις εξελίξεις σχετικά με τη νέα υψηλού επιπέδου επιστημονική συμβουλευτική ομάδας της· επαναλαμβάνει ότι οι επιστημονικές γνωμοδοτήσεις πρέπει να είναι ανεξάρτητες και ευσταθούν επαρκώς ώστε οι νομοθέτες και οι αξιωματούχοι να λογοδοτούν για τις αποφάσεις και τις προτάσεις·

  89.    επικροτεί την απόφαση της Επιτροπής να δημιουργήσει την πλατφόρμα REFIT προκειμένου να διεξάγεται διαρκής διάλογος με τα κράτη μέλη και τους ενδιαφερόμενους φορείς σχετικά με τη βελτίωση της νομοθεσίας της ΕΕ στο πλαίσιο του προγράμματος ελέγχου της καταλληλότητας και της αποτελεσματικότητας της νομοθεσίας· ενθαρρύνεται από την έντονη δέσμευση της Επιτροπής να μειώσει τον κανονιστικό φόρτο των κρατών μελών και των μικρών επιχειρήσεων επιβεβαιώνοντας ότι αποσύρει 73 εκκρεμείς νομοθετικές προτάσεις· θεωρεί ότι αυτό που χρειάζεται είναι μια νέα αρχή σε πολλούς τομείς πολιτικής· εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι όπου αποσύρονται προτάσεις προκειμένου να αντικατασταθούν από νέες, οι σχετικές νέες πρωτοβουλίες δεν θα πρέπει να προκαλούν μεγαλύτερη επιβάρυνση στους ενδιαφερόμενους και τις επιχειρήσεις·

  «Βαθύτερη και δικαιότερη οικονομική και νομισματική ένωση»

  90.    σημειώνει ότι πρόσφατες οικονομικές μελέτες εμφάνισαν χαμηλούς ρυθμούς ανάπτυξης και χαμηλό πληθωρισμό ως παρατεταμένο πρόβλημα στη ζώνη του ευρώ σε σύγκριση με χώρες εκτός ζώνης του ευρώ· ζητεί τη διεξοδική ανάλυση της οικονομικής κατάστασης στην ζώνη του ευρώ· ζητεί να γίνουν συγκρίσεις μεταξύ της ανάκαμψης κρατών μελών της ζώνης του ευρώ και κρατών μελών εκτός ζώνης του ευρώ, καθώς και τρίτων χωρών και περιφερειών·

  91.    ζητεί αυστηρή τήρηση της ρήτρας μη διάσωσης· υπενθυμίζει στην ΕΚΤ το πεδίο εφαρμογής των αρμοδιοτήτων της, το οποίο περιορίζεται στη νομισματική πολιτική·

  92.    επισημαίνει ότι, σύμφωνα με τις αρχές της εθνικής κυριαρχίας και της επικουρικότητας, ο ΕΜΣ και το Δημοσιονομικό Σύμφωνο δεν πρέπει να ενσωματωθούν στην κοινοτική μέθοδο·

  93.    υπογραμμίζει τη σημασία της παρακολούθησης της εφαρμογής της υφιστάμενης νομοθεσίας της τραπεζικής νομοθεσίας και της ενίσχυσης του διαλόγου με εμπειρογνώμονες του κλάδου ώστε να εκτιμηθεί ο αντίκτυπος και η αποτελεσματικότητα της εγκριθείσας νομοθεσίας· τονίζει την ανάγκη να πραγματοποιηθεί μια λεπτομερής εκτίμηση επιπτώσεων και ανάλυση κόστους-οφέλους πριν εξεταστεί το ενδεχόμενο οποιασδήποτε συμπληρωματικής νομοθεσίας·

  94.    υπογραμμίζει τη σημασία ενός ανταγωνιστικού τομέα χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών που να παρέχει επωφελή προϊόντα και διαφανείς πληροφορίες στους καταναλωτές· τονίζει ότι αυτό θα αυξήσει την εμπιστοσύνη των καταναλωτών στα προϊόντα χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών·

  «Μια λογική και ισορροπημένη συμφωνία ελεύθερου εμπορίου με τις Ηνωμένες Πολιτείες»

  95.    καλεί την Επιτροπή να διαθέσει επαρκείς πόρους για την προώθηση της φιλόδοξης εμπορικής ατζέντας της με όλους τους εμπορικούς εταίρους σε παγκόσμιο επίπεδο, μεταξύ άλλων εργαζόμενη για την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων για μια βαθιά, ολοκληρωμένη και ισόρροπη διατλαντική εταιρική σχέση εμπορίου και επενδύσεων, και επισημαίνει παράλληλα ότι η εμπορική πολιτική δεν θα πρέπει να περιορίζεται στον συγκεκριμένο τομέα αλλά να περιλαμβάνει όλες τις πολυμερείς, πλειονομερείς και διμερείς συμφωνίες εμπορίου και επενδύσεων που βρίσκονται αυτή τη στιγμή υπό διαπραγμάτευση από την Επιτροπή·

  96.    επιδοκιμάζει τη δέσμευση της Επιτροπής όσον αφορά την αναθεώρηση της ενωσιακής πολιτικής για το εμπόριο και τις επενδύσεις, περιλαμβανομένης της έμφασης που προτείνεται να δοθεί στη συμβολή της στην απασχόληση και την ανάπτυξη σε ολόκληρη την ΕΕ· ζητεί, η αναθεώρηση αυτή να γίνει σε ευρεία βάση, να έχει στρατηγικό χαρακτήρα και να είναι μελλοντοστρεφής, να καλύπτει όλες τις πτυχές της πολιτικής για το εμπόριο και τις επενδύσεις, συμπεριλαμβανομένων των διμερών, των πλειονομερών και των πολυμερών διαπραγματεύσεων και των αυτόνομων μέτρων με ιδιαίτερη έμφαση στη διαχείριση εμπορικών σχέσεων, όχι μόνο με τις μεγάλες αναδυόμενες χώρες και τους βασικούς στρατηγικούς εταίρους σε ολόκληρο τον κόσμο, αλλά και με τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης με τον οποίο η ΕΕ δεν έχει αυτή τη στιγμή σημαντικές και εκτενείς συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου·

  97.    επικροτεί την πρόθεση της Επιτροπής να προτείνει σχέδια οδηγιών στα κράτη μέλη για τον εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων συμφωνιών με το Μεξικό, τη Χιλή και την Τουρκία και ζητεί να περιλαμβάνονται στις εν λόγω οδηγίες φιλόδοξες διατάξεις για το αμοιβαίο άνοιγμα των αγορών, αντιμετωπίζοντας τους δασμούς, τους μη δασμολογικούς φραγμούς και τους τεχνικούς φραγμούς στο εμπόριο, σε ένα ευρύ φάσμα τομέων, περιλαμβανομένων, ενδεικτικά, των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, των επαγγελματικών υπηρεσιών, της ασφάλειας, των δημοσίων συμβάσεων, των χημικών, των επεξεργασμένων τροφίμων, του εμπορίου ενέργειας, της πνευματικής ιδιοκτησίας και της αυτοκινητοβιομηχανίας·

  98.    θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν έχει δεσμευτεί να αποσύρει την πρόταση κανονισμού της για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την πρόσβαση των αγαθών και υπηρεσιών τρίτων χωρών στην εσωτερική αγορά της ΕΕ στις διαδικασίες δημόσιων συμβάσεων ενόψει της έντονης αντίθεσης που εξέφρασε μεγάλος αριθμός κρατών μελών ως προς αυτό που πολλοί θεωρούν ως μέτρο με χαρακτήρα προστατευτισμού, το οποίο εάν εφαρμοστεί, μπορεί να συνεπάγεται σημαντικές εμπορικές δυσχέρειες με συγκεκριμένους εμπορικούς εταίρους, περιλαμβανομένων των πιθανών αντίποινων με κλεισίματα αγορών όχι μόνον στο πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων αλλά και σε άλλους καίριους τομείς· θεωρεί ότι τα ζητήματα που εντόπισε η Επιτροπή θα αντιμετωπίζονταν καλύτερα με διμερείς διαπραγματεύσεις για σημαντικές και εκτενείς συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου ή ενθαρρύνοντας περαιτέρω χώρες να εισχωρήσουν στη συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις·

  99.    επισημαίνει με ανησυχία την έλλειψη προόδου προς μια ΣΕΣ μεταξύ της ΕΕ και της Ινδίας, και ζητεί από την Επιτροπή να προβεί σε περαιτέρω προσπάθειες ώστε να ξεπεραστούν τα υφιστάμενα εμπόδια στις διαπραγματεύσεις·

  100.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει, το συντομότερο δυνατόν, μια πρόταση για την υπογραφή της Συνολικής Οικονομικής και Εμπορικής Συμφωνίας από τα κράτη μέλη·

  101.  τονίζει ότι μια συμφωνία στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (ΠΟΕ) εξακολουθεί να αποτελεί βασικό στόχο της πολιτικής της ΕΕ για το εμπόριο, και καλεί την Επιτροπή να εργαστεί προς την κατεύθυνση μιας συμφωνίας στη 10η σύνοδο υπουργών του ΠΟΕ στο Ναϊρόμπι τον Δεκέμβριο του 2015· καλεί την Επιτροπή να ολοκληρώσει, το συντομότερο δυνατόν, τις συνεχείς πλειονομερείς διαπραγματεύσεις σχετικά με τη συμφωνία για το εμπόριο υπηρεσιών, τη συμφωνία για την τεχνολογία πληροφοριών και τη συμφωνία για τα οικολογικά αγαθά, οι οποίες εφόσον ολοκληρωθούν επιτυχώς θα λειτουργήσουν ως απαραίτητα βήματα για περαιτέρω ώθηση των συνεχιζόμενων προσπαθειών ελευθέρωσης του εμπορίου στον ΠΟΕ·

  102.  εκφράζει την ανησυχία του όσον αφορά το αίτημα της Επιτροπής για γνωμοδότηση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου σχετικά με τη συμφωνία της ΕΕ με τη Σινγκαπούρη και τη μακρά καθυστέρηση που θα επιφέρει στην εφαρμογή της συμφωνίας, ενώ αντιτίθεται σε κάθε απόπειρα περιορισμού της εξουσίας των κοινοβουλίων στα κράτη μέλη στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

  103.  επαναλαμβάνει ότι κάθε συμφωνία διατλαντικής εμπορικής και επενδυτικής εταιρικής σχέσης πρέπει να συμμορφώνεται πλήρως με τη σύμβαση της UNESCO για την προστασία και την προώθηση της πολυμορφίας των πολιτιστικών εκφράσεων και ότι οι συμβαλλόμενοι πρέπει να επιφυλάσσονται του δικαιώματος να εγκρίνουν ή να διατηρούν οποιοδήποτε εύλογο μέτρο που αφορά την προστασία και την προώθηση της πολιτιστικής και γλωσσικής πολυμορφίας, όπως ορίζεται στα οικεία άρθρα της σύμβασης· θεωρεί ότι η πολιτιστική εξαίρεση είναι θεμελιώδης, αλλά εξακολουθεί να ανησυχεί ότι οποιαδήποτε αποδυνάμωση της πραγματικής σημασίας και της αξίας της λόγω εσφαλμένης σύγχυσης με τις βιομηχανίες της δημιουργίας συνολικά, θα μπορούσε να αποτρέψει την πρόσβαση του δημιουργικού τομέα της ΕΕ σε νέες αγορές, καθώς και την άντληση οφέλους από σαφέστερους κανόνες, π.χ. όσον αφορά τη δέουσα προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας Ευρωπαίων παραγωγών στις ΗΠΑ·

  «Ένας χώρος δικαιοσύνης και θεμελιωδών δικαιωμάτων με βάση την αμοιβαία εμπιστοσύνη»

  104.  Στηρίζει πλήρως τον αγώνα για την καταπολέμηση του διασυνοριακού εγκλήματος και της διαφθοράς· εκφράζει, ωστόσο, τη λύπη του για το γεγονός ότι παρά τη σημαντική αντίθεση που εκφράστηκε στο Συμβούλιο και τις σοβαρές ανησυχίες σχετικά με την αναλογικότητα, τη νομική βάση, την επικουρικότητα και τα θεμελιώδη δικαιώματα, η Επιτροπή δεν έχει αποσύρει την πρότασή της για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία·

  105.  στηρίζει πλήρως τη δέσμευση της Επιτροπής στη στρατηγική για την εσωτερική ασφάλεια να συνδράμει στην αντιμετώπιση των απειλών κατά της εσωτερικής ασφάλειας των κρατών μελών σε σχέση με ξένους μαχητές και την τρομοκρατία· στο πλαίσιο αυτό, καλεί την Επιτροπή να δώσει προτεραιότητα στην ταχεία έγκριση της οδηγίας για τους φακέλους στοιχείων επιβατών· επισημαίνει ότι η ΕΕ πρέπει να αντιμετωπίσει την αυξανόμενη απειλή της ενδογενούς τρομοκρατίας που συνιστούν οι «ξένοι μαχητές», δηλαδή τα άτομα που μεταβαίνουν σε χώρες εκτός της χώρας διαμονής ή προέλευσής τους με σκοπό τη διάπραξη, τον σχεδιασμό ή την προετοιμασία τρομοκρατικών ενεργειών ή την παροχή ή λήψη τρομοκρατικής εκπαίδευσης, που αφορά μεταξύ άλλων ένοπλες συγκρούσεις·

  106.  ζητεί από την Επιτροπή να αναλάβει στο πλαίσιο αυτό αποφασιστική δράση για την προστασία των παιδιών στον κυβερνοχώρο· καλεί την Επιτροπή να τονίσει την ανάγκη διεθνούς συνεργασίας με τους στρατηγικούς εταίρους της ΕΕ και τις αρχές επιβολής του νόμου, σε παγκόσμιο επίπεδο, προκειμένου να καταπολεμήσει την παιδική πορνογραφία· τονίζει την ανάγκη βελτίωσης της διεθνούς συνεργασίας και των διακρατικών ερευνών σε αυτόν τον τομέα μέσω συμφωνιών συνεργασίας και μέσω της διευκόλυνσης της διεθνούς ανταλλαγής δεδομένων για τα εγκλήματα αυτά και τους δράστες τους, μεταξύ άλλων και μέσω της Ευρωπόλ· καλεί την Επιτροπή να διεξαγάγει διεξοδική ανάλυση του υφιστάμενου πλαισίου πολιτικής για την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, με τη μορφή μιας έκθεσης εφαρμογής της οδηγίας 2011/93/ΕΕ·

  107.  επικροτεί τις προτάσεις της Επιτροπής όσον αφορά τη στρατηγική εσωτερικής ασφάλειας σχετικά με την καταπολέμηση των εγκλημάτων στον κυβερνοχώρο· επισημαίνει ότι τρομοκρατικές οργανώσεις χρησιμοποιούν ολοένα και περισσότερο το διαδίκτυο και την τεχνολογία της επικοινωνίας για τον σχεδιασμό επιθέσεων, τη διάδοση προπαγάνδας και την άντληση κεφαλαίων· καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει τις εταιρείες παροχής υπηρεσιών διαδικτύου και μέσων κοινωνικής δικτύωσης να συνεργαστούν με τις κυβερνήσεις και τις αρχές επιβολής του νόμου με σκοπό την καταπολέμηση αυτού του προβλήματος, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα τον σεβασμό των γενικών αρχών της ιδιωτικότητας και της ελευθερίας του λόγου·

  108.  επικροτεί τις προτάσεις της Επιτροπής για την καταπολέμηση και την αποτροπή της ριζοσπαστικοποίησης στην ΕΕ· ζητεί μια αντιτρομοκρατική στρατηγική βασισμένη σε πολυεπίπεδη προσέγγιση, η οποία να αντιμετωπίζει συνολικά τους υποκείμενους παράγοντες, όπως η ριζοσπαστικοποίηση, να αναπτύσσει κοινωνική συνοχή και μη εισαγωγή αποκλεισμών, πολιτική και θρησκευτική ανεκτικότητα, να αναλύει και να αντισταθμίζει τις διαδικτυακές προτροπές για την εκτέλεση τρομοκρατικών ενεργειών, να αποτρέπει τις αναχωρήσεις για τη συμμετοχή σε τρομοκρατικές οργανώσεις, να αποτρέπει και να καταπολεμά τη στρατολόγηση και τη συμμετοχή σε ένοπλες συγκρούσεις, να παρεμποδίζει την χρηματοοικονομική ενίσχυση τρομοκρατικών οργανώσεων και ατόμων που σκοπεύουν να ενταχθούν σε αυτές, να διασφαλίζει την ακράδαντη νομική δίωξη εφόσον απαιτείται, και να παρέχει στις αρχές επιβολής του νόμου τα απαραίτητα εργαλεία για την εκτέλεση των καθηκόντων τους, ενώ παράλληλα θα σέβεται πλήρως τα θεμελιώδη δικαιώματα·

  109.  καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει το δίκτυο για την ευαισθητοποίηση σχετικά με τη ριζοσπαστικοποίηση και να καθιερώσει πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση θεμάτων ριζοσπαστικοποίησης σε μαζικό επίπεδο, και να ενθαρρύνει την ενσωμάτωση στην κοινότητα, την ανεκτικότητα, την εκπαίδευση και τα προγράμματα αποριζοσπαστικοποίησης και τις κοινωνικές δράσεις, εργαζόμενη παράλληλα με την επιβολή του νόμου και τις δικαστικές διαδικασίες, καθώς και να προτρέπει τα κράτη μέλη να ανταλλάσσουν βέλτιστες πρακτικές επί του ζητήματος αυτού·

  110.  καλεί την Επιτροπή να αποτρέψει την κυκλοφορία των τρομοκρατών ενισχύοντας τους ελέγχους στα εξωτερικά σύνορα, ελέγχοντας τα ταξιδιωτικά έγγραφα με πιο συστηματικό και αποτελεσματικό τρόπο, αντιμετωπίζοντας το λαθρεμπόριο παράνομων όπλων και την παράνομη χρήση εγγράφων ταυτότητας, καθώς και εντοπίζοντας τους τομείς κινδύνου· αναμένει τη νέα πρόταση της Επιτροπής για τη δέσμη έξυπνης διαχείρισης συνόρων·

  111.  καλεί την Επιτροπή να αναλάβει δράση για την καλύτερη ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρχών επιβολής του νόμου των κρατών μελών και των οργανισμών της ΕΕ· καλεί την Επιτροπή να συμβάλει στη βελτίωση, την εντατικοποίηση και την επιτάχυνση της παγκόσμιας ανταλλαγής πληροφοριών για την επιβολή του νόμου και για την αποτελεσματικότερη λειτουργική συνεργασία μεταξύ κρατών μελών με εκτενέστερη χρήση πολύτιμων υφιστάμενων μέσων, όπως οι κοινές ομάδες έρευνας, το πρόγραμμα παρακολούθησης της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και οι συμφωνίες για τους φακέλους στοιχείων επιβατών, καθώς και με την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη ανταλλαγή σχετικών στοιχείων και πληροφοριών, τηρώντας πλήρως τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις αρχές για την προστασία προσωπικών δεδομένων·

  112.  καλεί την Επιτροπή να συνδράμει την ΕΕ να προωθήσει ενεργά τον διάλογο με μια παγκόσμια συνεργασία κατά της τρομοκρατίας και να συνεργαστεί στενά με περιφερειακούς παράγοντες, όπως είναι η Αφρικανική Ένωση, το Συμβούλιο Συνεργασίας του Περσικού Κόλπου και ο Αραβικός Σύνδεσμος, ιδίως στις χώρες που γειτνιάζουν με τη Συρία και το Ιράκ και στις χώρες που έχουν υποστεί τις δραματικές επιπτώσεις των συγκρούσεων, όπως η Ιορδανία, ο Λίβανος και η Τουρκία, καθώς και με τα Ηνωμένα Έθνη, το NATO και ιδιαίτερα την Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για την Αντιμετώπιση της Τρομοκρατίας·

  113.  καλεί επίμονα την Επιτροπή να θέσει σε προτεραιότητα και να διαμορφώσει συγκεκριμένα μέτρα για την αντιμετώπιση της επαίσχυντης πρακτικής της σύγχρονης δουλείας, ιδίως όσον αφορά τα παιδιά·

  114.  στηρίζει έντονα τις δράσεις για την παύση όλων των μορφών διάκρισης, και πολιτικές οι οποίες αναγνωρίζουν τη σημασία της οικογένειας ως θεμελίου της κοινωνίας, περιλαμβανομένης της απόλυτης προτεραιότητας των συμφερόντων των παιδιών υπό την έννοια που ορίζεται στη Διεθνή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Παιδιού, που εγκρίθηκε το 1989· επιδοκιμάζει τη δέσμευση της Επιτροπής για την υποστήριξη των γυναικών στη συμμετοχή τους στην αγορά εργασίας·

  115.  υπογραμμίζει τη σημασία της αναθεώρησης του κανονισμού Βρυξέλλες ΙΙ·

  «Προς μια νέα πολιτική για το μεταναστευτικό»

  116.  υποστηρίζει την ανάγκη για μια σθεναρή αλλά δίκαιη προσέγγιση στη μεταναστευτική πολιτική της ΕΕ· υποστηρίζει πλήρως την έκκληση της Επιτροπής όσον αφορά την ανάγκη να καταπολεμηθούν τα φαινόμενα κατάχρησης του μεταναστευτικού συστήματος της ΕΕ·

  117.  υπενθυμίζει στην Επιτροπή ότι σε ορισμένα κράτη μέλη εκφράζεται μεγάλη ανησυχία σχετικά με την κατάχρηση των εκεί κοινωνικών παροχών από κατοίκους άλλων κρατών μελών της ΕΕ· επισημαίνει ότι τα κοινωνικά συστήματα και οι παροχές πρόνοιας εμπίπτουν αποκλειστικά στην αρμοδιότητα των κρατών μελών· υπενθυμίζει, ωστόσο, την αρχή της ίσης μεταχείρισης των κρατών μελών·

  118.  υποστηρίζει την ανάγκη να συνδεθεί η μετανάστευση με την εξωτερική πολιτική της ΕΕ· επικροτεί τις προτάσεις της Επιτροπής να δώσει προτεραιότητα στη συνεργασία με τρίτες χώρες, συμπεριλαμβανομένης της υποσαχάριας Αφρικής, της Βόρειας Αφρικής και της Μέσης Ανατολής, μέσω επαναπατρισμών, προγραμμάτων επανεγκατάστασης, και συμφωνιών για τη διαχείριση της μετανάστευσης με τις χώρες προέλευσης και τις χώρες διέλευσης· υποστηρίζει επίσης, την πρόταση της Επιτροπής να προσφέρει περαιτέρω συνδρομή με τη μορφή ανθρωπιστικής, πολιτικής και εκπαιδευτικής βοήθειας·

  119.  καλεί την Επιτροπή να αντιμετωπίσει τις ελλείψεις που παρατηρούνται όσον αφορά την ποιότητα των συνθηκών κράτησης και των διαδικασιών χορήγησης ασύλου στην ΕΕ, καθώς και οι δύο αυτοί παράγοντες έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην αποτελεσματική και ουσιαστική διαχείριση των μεταναστευτικών πιέσεων· υποστηρίζει τις προτάσεις της Επιτροπής να προσφέρει ενισχυμένη βοήθεια σε κράτη μέλη υποδοχής πρώτης γραμμής από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για τη Διαχείριση της Επιχειρησιακής Συνεργασίας στα Εξωτερικά Σύνορα των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο, με σκοπό την επίτευξη του στόχου αυτού·

  120.  υποστηρίζει πλήρως την έκκληση της Επιτροπής για τη λήψη αυστηρών μέτρων έναντι μεταφορέων και εμπόρων ανθρώπων, τόσο εντός της ΕΕ όσο και σε τρίτες χώρες, και για την παροχή βοήθειας σε τρίτες χώρες μέσω κατάρτισης και εκπαίδευσης ώστε να επισημανθούν οι κίνδυνοι της εμπορίας ανθρώπων·

  121.  επιδοκιμάζει την πρόταση της Επιτροπής να εξετάσει με ποιον τρόπο μπορούν να βελτιωθούν μελλοντικά ο ρόλος, οι αρμοδιότητες και οι πόροι του FRONTEX και της EASO, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι μεταναστευτικές πιέσεις και προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ΕΕ, τόσο όσον αφορά τη διατήρηση της ασφάλειας των εξωτερικών συνόρων όσο και σε σχέση με την πρόληψη της απώλειας ανθρωπίνων ζωών στη θάλασσα·

  122.  ζητεί από την Επιτροπή να διεξαγάγει πλήρη ανάλυση σχετικά με την αποτελεσματικότητα της χρήσης πόρων της ΕΕ και της χρηματοδότησης στον τομέα της μετανάστευσης και του ασύλου, και ιδίως της χρήσης των ταμείων εσωτερικών υποθέσεων, και ειδικότερα όσον αφορά το άσυλο, την ενσωμάτωση, τον έλεγχο των συνόρων και τους επαναπατρισμούς·

  123.  επικροτεί την πρόταση της Επιτροπής να αυξήσει την αποδοτικότητα του συστήματος επαναπατρισμού των απορριφθέντων αιτούντων άσυλο· ενθαρρύνει την Επιτροπή να διατυπώσει, ωστόσο, πρόταση για την πολιτική ταχέως επαναπατρισμού κατόπιν αξιολόγησης και αναθεώρησης των υφιστάμενων μέτρων, για παράδειγμα να συμπεριλάβει στο εν λόγω πλαίσιο την ενισχυμένη βοήθεια του FRONTEX·

  124.  καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει, χωρίς καθυστέρηση, δύο χωριστές στρατηγικές για τη μετανάστευση, προκειμένου να αντιμετωπίσει τις εντελώς ξεχωριστές και μοναδικές νομοθετικές απαιτήσεις και να ενεργήσεις για τη νόμιμη και την οικονομική μετανάστευση, και τους αιτούντες άσυλο και τους πρόσφυγες·

  125.  εκφράζει την ανησυχία του για τις προτάσεις της Επιτροπής σχετικά με τη μετεγκατάσταση και την επανεγκατάσταση, και ζητεί από την Επιτροπή να αναθεωρήσει προτάσεις οι οποίες βασίζονται στην υποχρεωτική δράση και την υποχρεωτική διανομή εκτός των υφιστάμενων διαδικασιών στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού νόμου για το άσυλο·

  «Ισχυρότερος παγκόσμιος παράγοντας»

  126.  αναγνωρίζει το κυριαρχικό δικαίωμα των κρατών μελών να λαμβάνουν μονομερείς αποφάσεις για τις εξωτερικές σχέσεις, την πολιτική ασφάλειας και άμυνας και παροτρύνει, ανάλογα με την περίπτωση, την ανάπτυξη κοινών αντιδράσεων μέσω του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σε κοινές υφιστάμενες και αναδυόμενες απειλές και προκλήσεις, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω αντιδράσεις δεν επικαλύπτουν τις δράσεις άλλων οργανώσεων· επισημαίνει περαιτέρω ότι οι περιπτώσεις στις οποίες προτείνεται κοινή αντίδραση της ΕΕ, πρέπει να κατευθύνονται από τη συναίνεση των κρατών μελών·

  127.  επιβεβαιώνει τη δέσμευση του να εργαστεί συμπληρωματικά και σε συνεργασία, και όχι ανταγωνισμό, με οργανισμούς όπως ο ΟΗΕ, το ΝΑΤΟ και η G20, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη της αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά υπάρχουσες και αναδυόμενες προκλήσεις στους τομείς των εξωτερικών και της ασφάλειας, ιδιαίτερα στην ανατολική και στη νότια γειτονία της Ένωσης· επιβεβαιώνει τη δέσμευσή του προς το NATO και τη Διατλαντική Συμμαχία ως ακρογωνιαίο λίθο της πολιτικής ασφάλειας και άμυνας στην Ευρώπη· απορρίπτει τις προτάσεις του Προέδρου της Επιτροπής για τη δημιουργία ενός «ευρωπαϊκού στρατού», και επαναλαμβάνει τη δέσμευσή του για την αναζωογόνηση του NATO και τη διασφάλιση ότι η πολιτική άμυνας εξακολουθεί να είναι ζήτημα εθνικής κυριαρχίας·

  128.  ενθαρρύνει τη μεγαλύτερη συνεργασία μεταξύ κρατών μελών και διεθνών εταίρων για την καταπολέμηση της απειλής των ομάδων εξτρεμιστών, την εξασφάλιση μακροχρόνιας ειρήνης και σταθερότητας σε περιοχές συγκρούσεων, και την προστασία της εσωτερικής ασφάλειας·

  129.  θεωρεί ότι η υπεράσπιση και η προώθηση της ελευθερίας, η στήριξη προς όλους τους συμμάχους μας και η αποτροπή θηριωδιών πρέπει να παραμείνουν στο επίκεντρο των στόχων της εξωτερικής πολιτικής, περιλαμβανομένης της υπεράσπισης των δικαιωμάτων διωκόμενων θρησκευτικών και άλλων μειονοτήτων·

  130.  εξακολουθεί να υποστηρίζει τις εργασίες των διεθνών εταίρων για τη διασφάλιση μακροχρόνιας σταθερότητας, ειρήνης και πολιτικών μεταρρυθμίσεων σε χώρες της ανατολικής και νότιας γειτονίας, και υποστηρίζει τις προσδοκίες των εν λόγω χωρών οι οποίες επιδιώκουν στενότερους δεσμούς με την ΕΕ, περιλαμβανομένων των χωρών που έχουν υποβάλει αίτηση ένταξης και προσπαθούν να εκπληρώσουν τα κριτήρια για την ένταξη στην ΕΕ, περιλαμβανομένων των οικονομικών, πολιτικών και κοινωνικών μεταρρυθμίσεων, και τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου·

  131.  καλεί την Επιτροπή να συνεργαστεί με τα κράτη μέλη και τις τρίτες χώρες για τη λήψη μιας σειράς ποσοτικά αποτιμήσιμων μέτρων με στόχο την εξάλειψη πρακτικών που πλήττουν τις γυναίκες και τα κορίτσια, συμπεριλαμβανομένων των καταναγκαστικών γάμων και των γάμων σε παιδική ηλικία, του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων, των εγκλημάτων τιμής, της υποχρεωτικής στείρωσης, του βιασμού στο πλαίσιο συγκρούσεων, του λιθοβολισμού και κάθε άλλης μορφής βαρβαρότητας· καλεί την Επιτροπή να συνεργαστεί με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ), για τη βελτίωση της στήριξης που διατίθεται στα θύματα τέτοιος βαρβαρότητας·

  Αναπτυξιακή πολιτική

  132.  καλεί την Επιτροπή να εντείνει τις προσπάθειές της για προώθηση της χρηστής διακυβέρνησης και του κράτους δικαίου, και να αυξήσει τη διαφάνεια και τη λογοδοσία όλων των ενδιαφερόμενων φορέων που συμμετέχουν σε αναπτυξιακές συμπράξεις· καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει ως κύρια προτεραιότητα της χρηματοοικονομικής ανάπτυξης, μία ολοκληρωμένη στρατηγική και σχέδια δράσης για την καταπολέμηση των παράνομων ροών κεφαλαίου, της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, τη φοροδιαφυγή και φοροαποφυγή και την ενδημική διαφθορά σε αναπτυσσόμενες χώρες·

  133.  υπενθυμίζει ότι οι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις αποτελούν την κινητήριο δύναμη για την παραγωγή πλούτου και την οικονομική ανάπτυξη σε όλες τις οικονομίες της αγοράς, καθώς προσφέρουν το 90% των θέσεων εργασίας και του εισοδήματος στις αναπτυσσόμενες χώρες, και έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν βιώσιμη βάση για την κινητοποίηση των εγχώριων πόρων· καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει συγκεκριμένα μέτρα για τη στήριξη των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και να εστιάσει στη συνεργασία με κυβερνήσεις εταίρους για την υλοποίηση μεταρρυθμίσεων στο επιχειρηματικό περιβάλλον, τη μείωση του υπερβολικού κανονιστικού φόρτου, την εισαγωγή μέτρων κατά της διαφθοράς και της φοροαποφυγής, και την ανάπτυξη δημόσιας χρηματοοικονομικής διαχείρισης και αποτελεσματικών δημόσιων ιδρυμάτων, τα οποία είναι ύψιστης σημασίας για τις επενδύσεις, την καινοτομία και την ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα·

  134.  καλεί την Επιτροπή να επικεντρωθεί σε ασταθή κράτη και να εκπονήσει στρατηγικές για την εδραίωση της ειρήνης και τη συγκρότηση κρατικών θεσμών· τονίζει ότι είναι επιτακτικής σημασίας η συμμετοχή σε διαρθρωτικές και μακρόβιες εταιρικές σχέσεις οι οποίες θέτουν ως προτεραιότητα την ίδρυση κράτους δικαίου και δημοκρατικών θεσμών στις εν λόγω χώρες·

  «Ένωση δημοκρατικής αλλαγής»

  Δημοσιονομικά θέματα

  135.  υπενθυμίζει ότι η «προστιθέμενη αξία της ΕΕ» ορίζεται ως μια από τις θεμελιώδεις αρχές της Επιτροπής στην επανεξέταση του προϋπολογισμού της για το 2010· εμμένει στην άποψη ότι η εν λόγω αρχή αντιπροσωπεύει τον ακρογωνιαίοι λίθο όλων των δαπανών, οι οποίες πρέπει να διέπονται επίσης από την αποδοτικότητα, την αποτελεσματικότητα και τη βέλτιστη οικονομικότητα, τηρουμένης παράλληλα της αρχής της επικουρικότητας όπως ορίζεται στο άρθρο 5 της ΣΕΕ και συμπεριλαμβάνεται στο Πρωτόκολλο 1 για τον ρόλο των εθνικών κοινοβουλίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση·

  136.  πιστεύει ότι ο προϋπολογισμός της ΕΕ θα πρέπει να είναι προσανατολισμένος στην ενίσχυση των κρατών μελών για την αντιμετώπιση διαρθρωτικών προβλημάτων, ιδιαίτερα σε σχέση με την απώλεια ανταγωνιστικότητας και τη συνακόλουθη αύξηση της ανεργίας· εμμένει στην ανάγκη μείωσης των διοικητικών δαπανών της ΕΕ προκειμένου να επιτευχθούν πραγματικοί παράγοντες αποδοτικότητας στον προϋπολογισμό της ΕΕ·

  137.  πιστεύει ακράδαντα ότι η διαδικασία λήψης αποφάσεων που περιβάλλει την ετήσια διαδικασία προϋπολογισμού πρέπει να αναθεωρηθεί, να απλουστευτεί και να καταστεί πιο διαφανής· θεωρεί ότι ο ρόλος του Κοινοβουλίου δεν θα πρέπει να είναι να καθορίζει το ύψος του προϋπολογισμού αλλά σε ποιους τομείς και με ποιον τρόπο δαπανώνται τα κονδύλια της ΕΕ·

  Θεσμικά θέματα

  138.  υπενθυμίζει στην Επιτροπή τις υποσχέσεις του Προέδρου της, κ. Juncker, ότι θα δεχτεί μια «δίκαιη συμφωνία» με το Ηνωμένο Βασίλειο και τα άλλα κράτη μέλη που επιθυμούν να ανακτήσουν τομείς εθνικής κυριαρχίας· ζητεί από την Επιτροπή να αρχίσει τις διαπραγματεύσεις θέτοντας το θέμα στην προσεχή διακυβερνητική διάσκεψη, και να το διατηρήσει ως διαρκές σημείο της ημερήσιας διάταξης μέχρι να ολοκληρωθούν οι εν λόγω διαπραγματεύσεις· θεωρεί ότι δεν πρόκειται να συντελεστεί πραγματική δημοκρατική αλλαγή χωρίς να ληφθούν υπόψη η ανάλυση και τα συμπεράσματα που διατυπώνονται στην απόφαση του γερμανικού Συνταγματικού Δικαστηρίου της 30ης Ιουνίου 2009·

  139.  εκφράζει την ανησυχία του για την έλλειψη διαφάνειας του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ)· καλεί, συνεπώς, το ΔΕΕ να επιτρέπει στους δικαστές του να καταθέτουν αντίθετες απόψεις, σύμφωνα με την υφιστάμενη πρακτική των υπόλοιπων διεθνών δικαστηρίων, π.χ. του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Στρασβούργο ή του Ανώτατου Δικαστηρίου των Ηνωμένων Πολιτειών·

  140.  επισημαίνει τη γνωμοδότηση του ΔΕΕ σχετικά με τη συμφωνία προσχώρησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα ανθρώπινα δικαιώματα· αμφισβητεί την αξία της προσχώρησης της ΕΕ στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την προστιθέμενη πολυπλοκότητα και αβεβαιότητα που θα προκύψει από την ύπαρξη δύο ανταγωνιστικών δικαιοδοτικών οργάνων στον τομέα των δικαιωμάτων της Σύμβασης και των δικαιωμάτων του Χάρτη· εξακολουθεί να πιστεύει ότι η προσχώρηση δεν πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα της ΕΕ, ότι αντιθέτως πρέπει να επιδιωχθεί μεταρρύθμιση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα ανθρώπινα δικαιώματα από τα συμβαλλόμενα μέρη της προκειμένου να βελτιωθεί η λήψη αποφάσεων, ως προτεραιότητα στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και ότι τα δικαστήρια προστατεύουν σε κάθε περίπτωση επαρκώς τα θεμελιώδη δικαιώματα. εφαρμόζοντας τα εθνικά συντάγματά μας τα οποία παραμένουν στην κορυφή της ιεραρχίας των νόμων·

  141.  καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι οι πρωτοβουλίες των πολιτών δεν απορρίπτονται με αυθαίρετο ή δογματικό τρόπο αλλά δίδεται συστηματικά συνέχεια σε αυτές με τη συμμετοχή του Κοινοβουλίου·

  142.  επισημαίνει ότι σε περιπτώσεις στις οποίες τα εθνικά κοινοβούλια εφαρμόζουν τη διαδικασία της κίτρινης κάρτας, θα συνιστούσε καλή πρακτική της Επιτροπής να αποσύρει τη νομική πράξη η οποία αποτελεί αντικείμενο αντιρρήσεων·

  Περιβαλλοντικά ζητήματα

  143.  πιστεύει ότι η επένδυση και η παροχή κινήτρων για τη μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία είναι πλήρως συμβατή με το θεματολόγιο της Επιτροπής για θέσεις απασχόλησης, ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα, και μειώνοντας την εξάρτηση της ΕΕ από τις εισαγόμενες πρώτες ύλες, προσφέρει τη δυνατότητα για τη δημιουργία μιας αμοιβαία επωφελούς κατάστασης για όλους τους ενδιαφερόμενους· εκφράζει τη λύπη του για την πρόσφατη απόσυρση της νομοθετικής πρότασης για τα απόβλητα, και καλεί επιτακτικά την Επιτροπή να τηρήσει τη δέσμευσή της για κατάθεση μιας φιλόδοξης νέας πρότασης πριν το τέλος του 2015, η οποία θα σέβεται τις διαφορές στην ικανότητα διαχείρισης αποβλήτων των κρατών μελών, με σκοπό την προώθηση της μετάβασης σε μία κυκλική οικονομία με κατασκευές κλειστού κυκλώματος, την ανάπτυξη βιώσιμων προϊόντων, την αυστηρή εφαρμογή της ιεραρχίας στα απόβλητα και τη δημιουργία μιας αγοράς δευτερογενών πρώτων υλών·

  144.  επισημαίνει την ενδιάμεση αναθεώρηση της στρατηγικής της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα 2020, καθώς και την ενσωμάτωση ενός ελέγχου καταλληλότητας των οδηγιών για τα πτηνά και τους οικοτόπους στο πλαίσιο του προγράμματος REFIT, σημειώνοντας με ανησυχία τα ευρήματα της έκθεσης της Επιτροπής με τίτλο «Η κατάσταση της φύσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση» και της συγκεφαλαιωτικής έκθεσης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος με τίτλο «Το ευρωπαϊκό περιβάλλον –– κατάσταση και προοπτικές 2015» (SOER 2015), τα οποία καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι ένα υψηλό ποσοστό προστατευόμενων ειδών και οικοτόπων βρίσκονται σε μη ικανοποιητική κατάσταση διατήρησης, και ότι η Ευρώπη δεν είναι σε τροχιά επίτευξης του συνολικού στόχου για την πρόληψη της απώλειας της βιοποικιλότητας έως το 2020· καλεί την Επιτροπή να προβεί σε μια ολοκληρωμένη και διαφανή αξιολόγηση και να προωθήσει την καλύτερη εφαρμογή όλων των υφιστάμενων νόμων για τη βιοποικιλότητα· βάσει του συμπεράσματος της ενδιάμεσης έκθεσης και του ελέγχου καταλληλότητας, καλεί την Επιτροπή, εφόσον κρίνεται σκόπιμο, να εκσυγχρονίσει και να βελτιώσει την υφιστάμενη νομοθεσία, και να διασφαλίσει ότι δεν αποδυναμώνονται τα υφιστάμενα επίπεδα προστασίας της βιοποικιλότητας·

  145.  επισημαίνει τις εργασίες της Επιτροπής για μια πρόταση που αφορά επιστημονικά κριτήρια για τις χημικές ουσίες που διαταράσσουν το ενδοκρινικό σύστημα, όπως απαιτείται από τον κανονισμό για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα και τα βιοκτόνα, και υπογραμμίζει την καίρια σημασία μιας τέτοιας επιστημονικής προσέγγισης· θεωρεί ότι τα καθοριστικά κριτήρια για τον προσδιορισμό των χημικών ουσιών που διαταράσσουν το ενδοκρινικό σύστημα πρέπει να βασίζονται στην παρουσίαση τόσο της δραστηριότητας μεσολάβησης του ενδοκρινικού συστήματος όσο και στις δυσμενείς επιπτώσεις που προκύπτουν από τον ενδοκρινικό τρόπο δράσης· θεωρεί ότι κάθε προτεινόμενο νομοθετικό μέτρο πρέπει να είναι αναλογικό, να βασίζεται σε στοιχεία, να παρέχει καλύτερες διευκρινίσεις και συνέπεια ως προς την προσέγγιση σε διαδικασίες διαχείρισης κινδύνων, να υπόκειται σε αυστηρές αναλύσεις επιπτώσεων και να διασφαλίζει την ευρύτερη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων φορέων·

  146.  υποστηρίζει ένθερμα τη δέσμευση του Αντιπροέδρου Timmermans, ότι θα διατηρήσει την πρόταση σχετικά με την οδηγία για τα εθνικά όρια εκπομπών (NEC), και θα υποβάλει τροποποιημένες προτάσεις που θα αντικατοπτρίζουν τις συνέργειες με τη δέσμη 2030 για το κλίμα και την ενέργεια και θα μειώνουν τη διοικητική επιβάρυνση, καθώς η αντιμετώπιση του ζητήματος της ποιότητας της ατμόσφαιρας είναι σημαντική για την επίλυση σοβαρών προβλημάτων στον τομέα της δημόσιας υγείας, και δεδομένου του επείγοντα χαρακτήρα της επίτευξης των διεθνώς συμφωνημένων στόχων για το 2020· καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι όλες οι πρόσθετες τροποποιήσεις θα τηρούν αυστηρά το πρόγραμμα της έξυπνης νομοθεσίας και θα διευκολύνουν την καλύτερη εφαρμογή· ζητεί, κάθε μελλοντική απόφαση για την τροποποίηση της αρχικής πρότασης να μην προκαλέσει περιττές καθυστερήσεις·

  Πολιτική στον τομέα του πολιτισμού

  147.  καλεί την Επιτροπή να επανεξετάσει την ανάγκη ύπαρξης του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη» σύμφωνα με τις αρχές της επικουρικότητας, και να προβεί σε διεξοδική αξιολόγηση του προγράμματος, αναλύοντας την αξία που αποφέρει σε όλους τους πολίτες της ΕΕ·

  148.  υποστηρίζει την προώθηση της συγκρισιμότητας των προτύπων και της ποιότητας των τίτλων σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μέσω της διαδικασίας της Μπολόνια· υπογραμμίζει την ανάγκη περαιτέρω εξέτασης της συνεργασίας και της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών στον τομέα της περαιτέρω εκπαίδευσης, και της ανάπτυξης δεσμών με τις επιχειρήσεις και τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ώστε να διασφαλιστεί ότι η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση μετά την ηλικία των 16 σε ολόκληρη την ΕΕ θα οδηγεί στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων που απαιτούνται για την ανάπτυξη και τις θέσεις απασχόλησης·

  Κοινή αλιευτική πολιτική

  149.  καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί στενά την πρόοδο της εφαρμογής της υποχρέωσης εκφόρτωσης των αλιευμάτων, όπως ορίζεται στο άρθρο 15 της κοινής αλιευτικής πολιτικής (ΚΑΠ)· επισημαίνει ότι η πρώτη ετήσια έκθεση που συμφωνήθηκε στον γενικό κανονισμό πρέπει να κατατεθεί στο Κοινοβούλιο έως τις 31 Μαΐου 2016·

  150.  καλεί την Επιτροπή να συνεργαστεί στενά με τα κράτη μέλη, ιδιαίτερα όσον αφορά την υποστήριξη της αλιείας μικρής κλίμακας και την προστασία των παραδοσιακών αλιευτικών μεθόδων, καθώς και τον μεγαλύτερο εθνικό και περιφερειακό έλεγχο αλιευμάτων και πρακτικών·

  151.  υποστηρίζει την ανάγκη θεμελιώδους αναθεώρησης του κανονισμού τεχνικών μέτρων· καλεί την Επιτροπή να προτείνει τον εν λόγω κανονισμό το συντομότερο δυνατόν· καλεί επιτακτικά την Επιτροπή, στο πλαίσιο της εν λόγω αναθεώρησης, να εξετάσει το ενδεχόμενο άρσης της απαγόρευσης της ηλεκτρικής αλιείας·

  152.  τονίζει την ανησυχία του επειδή η Επιτροπή συνεχίζει προτείνει νομοθετικές πράξεις οι οποίες δεν συνάδουν με μία περιφερειακή προσέγγιση όπως συμφωνήθηκε στο άρθρο 3 της κοινής αλιευτικής πολιτικής·

  153.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι σημειώθηκε άνοδος 8% του φεροϊκού ποσοστού στα συνολικά αλιεύματα σκουμπριού· υπογραμμίζει ότι πλήθος φεροϊκών σκαφών κρατήθηκαν επειδή παραβίασαν το παράκτιο όριο των 12 μιλίων ορισμένων κρατών μελών·

  Κοινή γεωργική πολιτική

  154.  επικροτεί τη δέσμευση της Επιτροπής να απλουστεύσει την κοινή γεωργική πολιτική, αλλά επαναλαμβάνει ότι η απλούστευση πρέπει να προχωρά πέρα από τη νομοθετική τακτοποίηση και πρέπει να εστιάζει στη μείωση του μεγάλου κανονιστικού φόρτου με τον οποίο βρίσκονται αντιμέτωποι οι αγρότες σε ολόκληρη την ΕΕ· υπογραμμίζει ότι η τελευταία μεταρρύθμιση της ΚΓΠ και η εφαρμογή της από τις εθνικές διοικήσεις ενέτεινε αισθητά τον πολύπλοκο χαρακτήρα της ΚΓΠ·

  155.  επισημαίνει τη δέσμευση της Επιτροπής για την αναθεώρηση των μέτρων οικολογικού προσανατολισμού στο πλαίσιο των άμεσων πληρωμών μετά τον πρώτο χρόνο εφαρμογής, αλλά καλεί την Επιτροπή να την μετατρέψει σε ενδιάμεση έκθεση, επεκτείνοντάς την σε όλες τις πτυχές της ΚΓΠ· θεωρεί ότι η εν λόγω ενδιάμεση έκθεση πρέπει να διεξαχθεί με σκοπό να καταστεί η ΚΓΠ δικαιότερη και λιγότερο επαχθής για τους αγρότες και τις εθνικές διοικήσεις, και να συμβάλει στο να αποκτήσουν οι Ευρωπαίοι αγρότες ανταγωνιστικό χαρακτήρα στην παγκόσμια αγορά·

  156.  καλεί επιτακτικά την Επιτροπή να διασφαλίσει την εφαρμογή της αναλογικότητας και της ευελιξίας όσον αφορά τη διαχείριση της ΚΓΠ, περιλαμβανομένων των ελέγχων πολλαπλής συμμόρφωσης, και να δώσει στους αγρότες τη δυνατότητα περιθωρίου προσαρμογής και αντιμετώπισης των σοβαρών δυσχερειών που αντιμετωπίζουν πολλές εθνικές διοικήσεις στην προσπάθειά τους να εφαρμόσουν τις σχετικές μεταρρυθμίσεις·

  157.  υπογραμμίζει τις ευκαιρίες για την τόνωση της ανάπτυξης των εξαγωγών στη βιομηχανία γεωργικών προϊόντων της ΕΕ με την ανάπτυξη νέων αγορών, εξασφαλίζοντας δίκαιη πρόσβαση στους εξαγωγείς και αυξάνοντας το μερίδιο της ΕΕ στην παγκόσμια αγορά· τονίζει, ωστόσο, ότι τα εξαιρετικά υψηλά πρότυπα ασφάλειας και υγιεινής τροφίμων της ΕΕ, τα οποία είναι ζωτικής σημασίας για τη διασφάλιση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών της ΕΕ, δεν πρέπει να διακυβεύονται ή να καταργούνται στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης· καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει ισότιμους όρους ανταγωνισμού σε εμπορικές συμφωνίες τις οποίες η ΕΕ επιδιώκει να συνάψει με τρίτες χώρες, προσδιορίζοντας και αντιμετωπίζοντας ως ευαίσθητα μία σειρά προϊόντων τα οποία ενδέχεται να είναι ευάλωτα σε περίπτωση υπερβολικών πιέσεων, για παράδειγμα όταν οι ρυθμιστικοί όροι και τα συναφή έξοδα παραγωγής στην ΕΕ αποκλίνουν αισθητά από αυτά των δυνητικών εμπορικών εταίρων·

  158.  καλεί την Επιτροπή να συνδράμει του αγρότες στην πρόληψη κρίσεων στην αγορά με την κοινοποίηση των αλλαγών στις συνθήκες της αγοράς χρησιμοποιώντας ακριβή δεδομένα σε πραγματικό χρόνο, εφόσον είναι δυνατό·

  159.  τονίζει την ανάγκη αντιμετώπισης των ανισορροπιών στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων, με σκοπό ιδίως να διασφαλιστεί η ακριβοδίκαιη μεταχείριση και η διαφάνεια στη σχέση μεταξύ πρωτογενών παραγωγών, μεταποιητών, προμηθευτών και διανομέων, και καλεί την Επιτροπή να διερευνήσει την ανισορροπία στην αλυσίδα εφοδιασμού και τον βιώσιμο ρόλο του πρωτογενούς παραγωγού εντός της αλυσίδας·

  160.  επισημαίνει την ανάγκη καινοτομιών στην ευρωπαϊκή γεωργία και βελτίωσης της πρακτικής εφαρμογής της έρευνας από το εργαστήριο στην κτηνοτροφική μονάδα και μέσω του συνόλου της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων· καλεί, συνεπώς, την Επιτροπή να τηρήσει τη χρηματοδοτική ενίσχυσή της ύψους 3,8 δισεκατομμυρίων ευρώ στο πλαίσιο του προγράμματος Ορίζοντας 2020 για την κοινωνική πρόκληση 2: Επισιτιστική ασφάλεια, βιώσιμη γεωργία και δασοκομία, έρευνα στον τομέα τη θάλασσας, της ναυτιλίας και των εσωτερικών υδάτων και βιοοικονομία·

  161.  τονίζει την ανάγκη διαρκούς δράσης της Επιτροπής για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών του ρωσικού εμπάργκο στους Ευρωπαίους αγρότες· καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει μια ολοκληρωμένη στρατηγική που θα της δίνει τη δυνατότητα να ενεργεί νωρίτερα και αποτελεσματικότερα και αποδοτικότερα στην περίπτωση μελλοντικών κρίσεων·

  162.  καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει τις αγορές ζαχαρότευτλων και ζαχαροκάλαμων μετά την κατάργηση της ποσόστωσης στη ζάχαρη το 2017, περιλαμβανομένου του αντίκτυπου στους καταναλωτές· καλεί επιτακτικά την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο θέσπισης μέτρων για την αντιμετώπιση της θέσης τον τομέων ζαχαρότευτλων και ζαχαροκάλαμων της ΕΕ μόλις καταργηθούν οι ποσοστώσεις στα ζαχαρότευτλα· αναγνωρίζει ότι η βασική και εφαρμοσμένη έρευνα στον τομέα της ζάχαρης, με την υποστήριξη της μεταφοράς γνώσης, αποτελεί καίρια συνιστώσα για την προώθηση ενός τομέα ζάχαρης με βάση την αγορά σε ολόκληρη την Ευρώπη·

  o

  o o

  163.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή.