Предложение за резолюция - B8-0662/2015Предложение за резолюция
B8-0662/2015

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно приоритетите на Европейския парламент за работната програма на Комисията за 2016 г.

1.7.2015 - (2015/2729(RSP))

за приключване на разисквания по изявление на Комисията
съгласно член 37, параграф 3 от Правилника за дейността и рамковото споразумение за отношенията между Европейския парламент и Европейската комисия

София ин 'т Велд от името на групата ALDE

Вж. също предложението за обща резолюция RC-B8-0656/2015

Процедура : 2015/2729(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B8-0662/2015
Внесени текстове :
B8-0662/2015
Разисквания :
Приети текстове :

B8-0662/2015

Резолюция на Европейския парламент относно приоритетите на Европейския парламент за работната програма на Комисията за 2016 г.

(2015/2729(RSP))

Европейският парламент,

–       като взе предвид рамковото споразумение за отношенията между Европейския парламент и Комисията, и по-специално приложение IV към него,

–       като взе предвид член 37, параграф 3 от своя правилник,

A.     като има предвид, че Европа трябва да реагира с ясна визия, насока, лидерство, амбиция и смелост на предизвикателствата, пред които сме изправени както във вътрешен, така и във външен план, и да покаже, че може да отговори на очакванията на гражданите си, предлагайки им перспективи и създавайки доверие, чрез превръщането на ЕС в един наистина демократичен политически съюз, парламентарна демокрация и трибуна, където гражданите могат да направляват и моделират своя континент в интерес на запазването и укрепването на жизнения си стандарт;

Б.     като има предвид, че ролята на Комисията е да насърчава общия интерес на Съюза, да предприема подходящи инициативи в тази насока, да гарантира прилагането на Договорите, да следи за изпълнението и прилагането на правото на ЕС, да упражнява функциите по координация, изпълнение и управление, както и да предлага законодателство;

В.     като има предвид, че Европа се нуждае от силна Комисия с целенасочена и амбициозна работна програма, с която да отговори на реалните потребности, пред които са изправени ЕС и неговите граждани;

Г.     като има предвид, че ЕС стана жертва на продължителна икономическа криза с нисък растеж и липса на нови работни места и инвестиции, която няма да бъде преодоляна без съществено допълнително задълбочаване на европейската интеграция, когато това е оправдано, по-специално на вътрешния пазар и в контекста на Икономическия и паричен съюз, със засилен демократичен контрол и отчетност;

Д.     като има предвид, че устойчивостта и икономическият растеж са съвместими и могат да се подсилват взаимно, както и като има предвид, че Комисията е настоятелно призована да превърне устойчивостта в основен елемент на своята програма за работни места и растеж;

Е.     като има предвид, че загубата на конкурентоспособност на Европа в глобалната икономика, високата безработица и в частност неприемливо високото равнище на младежката безработица, демографските промени и в частност все по-застаряващото население, изправят ЕС пред безпрецедентни предизвикателства;

Ж.    като има предвид, че бюджетните решения на равнище ЕС трябва да отразяват политическите приоритети на ЕС по отношение не само на сумите, но и по отношение на гъвкавостта и балансираността, не на последно място с оглед на Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ) и многогодишната финансова рамка (МФР) за периода 2014 – 2020 г., която предвижда набор от механизми за гъвкавост, включително клауза за преразглеждане, за да се даде възможност на бюджета на ЕС да се адаптира при непредвидени обстоятелства;

ЧАСТ 1

1.      настоятелно призовава Комисията да използва правото си на инициатива в пълна степен, за да осигури ясно изразено политическо ръководство на Съюза, да настоява правителствените ръководители да застанат зад решенията, които вземат на Европейския съвет, и в частност да осигури завършването на изграждането на единния пазар заедно със стратегическата пътна карта за фискален, икономически и политически съюз, както и за външната дейност; приканва Комисията да провежда амбициозна програма за реформи по отношение на структурата на паричния съюз и ѝ припомня, че има право по силата на член 48 от Договора за Европейския съюз (ДЕС) да представи предложения за изменение на Договорите;

2.      приветства „доклада на петимата председатели“ и направените предложения с цел по-нататъшно укрепване на еврозоната, по-специално създаването на Министерство на финансите на еврозоната, но изразява съжаление относно липсата на амбиция в предложените срокове; настоятелно призовава Комисията, в контекста на гръцката криза, да представи предложение възможно най-скоро;

3.      приветства вниманието, което Комисията обръща на „основните теми“, и стъпките ѝ към постигане на по-добро регулиране, но настоява, че определянето на „основните теми“ подлежи на предварително обсъждане с Парламента, че оттеглянето на законодателни досиета трябва да отговаря на обективни критерии и да бъде подкрепено от съответната оценка на въздействието, както и че отмяната на законодателни предложения заради невъзможността на държавите членки да поемат отговорност и да търсят консенсус не следва на практика да предоставя на един от съзаконодателите възможност за налагане на вето чрез блокиране; припомня, че по-доброто регулиране не означава необмислено оттегляне, а по-скоро повече регулиране, когато е необходимо, и по-малко в случаите, когато не е, и че по-доброто законотворчество се отнася не само до резултата, но и до процеса, който трябва да бъде напълно демократичен и прозрачен; призовава председателя и първия заместник-председател да се уверят, че структурата на екипите в колегиума на членовете на Комисията е доказано ефективна;

4.      приветства започването на преговори за ново междуинституционално споразумение за по-добро регулиране; счита, че това следва да доведе до подобрения в качеството на изготвяните от Комисията законодателни актове, укрепването на извършваната от нея оценка на въздействието на проектозакони и, където е възможно, използването на регламенти, а не на директиви и включването на клаузи за изтичане на срока на действие, за да се гарантира, че законите на ЕС се преразглеждат периодично, като по този начин се избягва свръхрегулирането; призовава Комисията да създаде информационно табло на ЕС в тази връзка, за да определи добавените разпоредби на национално равнище, и да публикува правилата, които са обект на свръхрегулиране;

5.      приветства новата практика, при която Комисията може да изиска от държавите членки, в надлежно обосновани случаи, да включат обяснителни документи, когато уведомяват Комисията за предприетите от тях мерки за транспониране, в съответствие със Съвместната политическа декларация от 28 септември 2011 г. на Европейския парламент, Съвета и Комисията относно обяснителните документи; подновява все пак призива си за задължително предоставяне на таблици на съответствието относно транспонирането на директивите;

6.      приветства създадената от Комисията европейска програма за миграция и съответните законодателни предложения и свързаните с тях предложения за бюджетни корекции през 2015 г. и 2016 г., за да се гарантира правилното изпълнение на целите, залегнали в програмата за миграцията, но припомня, че е важно да се предостави достатъчна бюджетна подкрепа за отношенията на ЕС с държавите на произход и на транзитно преминаване;

7.      отново призовава Комисията да представи предложение, което разглежда настоящите пропуски и вратички при прилагането на член 2 от ДЕС и ценностите на зачитане на човешкото достойнство, на свободата, демокрацията, равенството, правовата държава, както и на зачитането на правата на човека, на които се основава ЕС, и включва обвързващ инструмент, който се основава на набор от обективни показатели и дава възможност за автоматични и постепенни действия при нарушения на принципите на правовата държава и основните права, както на равнище ЕС, така и на равнище държави членки; припомня, че вследствие на това зачитането на правата на човека ще трябва действително да бъдат прилагано посредством спазването на всички разпоредби на Договорите, и по-специално т.нар. „демократична клауза“;

8.      призовава Комисията да се стреми към по-координиран междуведомствен и междусекторен подход;

9.      призовава Комисията да предложи мерки с цел подобряване на обмена на информация и увеличаване на оперативното сътрудничество между държавите членки и с агенциите на ЕС, и по-специално да внесе своевременно законодателно предложение за изменение на Регламент (ЕО) № 1987/2006 за създаването, функционирането и използването на Шенгенска информационна система от второ поколение (ШИС II) с оглед хармонизиране на критериите за сигнали и въвеждане на задължение за издаването на сигнали относно лица, които са осъдени или заподозрени в тероризъм;

10.    призовава Комисията да мобилизира технически и финансови ресурси, с цел на равнище ЕС да се гарантира координация и обмен на най-добри практики в борбата срещу терористичната пропаганда, радикалните мрежи и набирането на бойци в интернет; изисква по-специално в тази връзка на Европол да се предоставят всички необходими средства за управление на центъра за борба с тероризма и звеното за сигнализиранe за незаконно съдържание в интернет;

11.    призовава Комисията да проучи и предложи разширяване на мандата на европейския прокурор, който да обхваща определени тежки форми на трансгранични престъпления, като например тероризъм и организирана престъпност;

12.    призовава Комисията да изтъкне растежа и заетостта като крайъгълен камък на европейската социална пазарна икономика и на стратегията на ЕС за устойчиво развитие, и също така призовава за по-силен акцент върху финансирането и улесняването на мобилността на младите хора, по-специално чрез осигуряване на възможности за чиракуване, така че да се съчетаят в най-висока степен наличните умения и предлаганите работни места в рамките на единния пазар;

13.    призовава за даването на нов тласък на пътната карта за прозрачността и достъпа до документи, като се гарантира политически съюз на базата на парламентарната демокрация, който функционира по прозрачен и отговорен начин в ЕС и в държавите членки, както и за назначаването на служител по прозрачността, който да отговаря за надзора на тази работа; припомня в този контекст исканията на Парламента за въвеждане на административно право за ЕС;

14.    призовава Комисията да гарантира, че цялото бъдещо законодателство подлежи на оценка на въздействието върху основните права, както и да извърши предварителна проверка на цялото съществуващо законодателство, което се прилага в частност за всички схеми на ЕС за широкомащабно събиране, обработване, предаване и съхранение на данни; настоява, в тази връзка, Комисията да предприеме пълен и подробен правен анализ на въздействието на решението на Съда на Европейските общности по съединени дела C-293/12 и C-594/12 за отмяна на Директивата за запазване на данни;

15.    изразява съжаление, че въпреки че политическите насоки на председателя Юнкер предвиждат предложение за по-ефективно външно представителство на Икономическия и паричен съюз, което трябваше да бъде внесено през първата година от мандата, работната програма за 2015 г. не съдържаше подробности в тази връзка, и изисква то да бъде включено за 2016 г.; призовава Комисията да използва правото си на инициатива в съответствие с член 138, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз и да предложи подходящи мерки за осигуряване на единно представителство на еврозоната в рамките на международните финансови институции и конференции;

16.    подчертава, че създаването на работни места и растеж трябва също така да бъде улеснено чрез амбициозна програма в областта на търговията за разработване на пазарите на трети държави и диверсифициране на износа;

17.    подчертава необходимостта от солидно присъствие на ЕС на световната сцена посредством ефикасна външна политика, способна да отговори на новите предизвикателства, пред които сме изправени понастоящем;

18.    призовава Комисията да се стреми към амбициозна и последователна стратегия за външната политика и политиката на сигурност, в центъра на която стоят правата на човека и основните свободи, така че да засили ролята на ЕС в световен мащаб в областта на развитието, установяването и изграждането на мира, хуманитарната помощ и утвърждаването на правата на човека по света;

19.    настоятелно призовава Комисията да направи промени в данъчното законодателство, по-конкретно вследствие на разкритията на „Люкслийкс“, и да предприеме амбициозни стъпки, като например въвеждането на обща консолидирана основа за облагане с корпоративен данък, вместо само да изисква прозрачност относно данъчните договорености, и призовава Комисията незабавно да представи предложения за завършване на изграждането на единния пазар и Икономическия и паричен съюз;

20.    отново изразява дълбоката си загриженост относно натрупаното изоставане в плащанията; приветства приемането на съвместно изявление на Комисията, Съвета и Парламента относно плана за плащанията за 2015 – 2016 г., имащо за цел намаляване на това натрупано изоставане в плащанията до устойчиво равнище от около 2 милиарда евро през 2016 г.; припомня на Комисията за ангажимента ѝ да следи отблизо изпълнението на програмите за периода 2014 – 2020 г., да създаде система за ранно предупреждение и да осигури непрекъснато актуализирана прогноза за плащанията по функции, включително промените в актуалното състояние на неплатените сметки и неизпълнените поети задължения;

21.    приветства споразумението относно ЕФСИ, като същевременно припомня, че той зависи от редица ключови условия, в частност от това държавите членки да прилагат структурни реформи, включително на пазарите на труда и в пенсионните системи и здравеопазването, Пактът за стабилност и растеж да не бъде отслабен и да се постигне значителен напредък в либерализирането, отварянето и обединяването на пазарите на бъдещето, които са все още под национален контрол, като например енергийните пазари, телекомуникационните пазари, цифровият пазар и капиталовите пазари, както и избраните проекти да допринасят за финансирането на правилните приоритети; настоятелно призовава за значимо участие на частни партньори и частни инвеститори; подчертава потенциала за създаване на работни места в тези сектори; същевременно призовава върху ЕФСИ да се осъществява пълен демократичен контрол на равнището на ЕС; призовава Комисията да гарантира, че всички финансови средства, отклонени от програмата „Хоризонт 2020“ и от Механизма за свързване на Европа, водят до равна или по-голяма сума на инвестициите в научни изследвания и иновации, цифрова инфраструктура, транспорт и енергетика, съответно, и приканва Комисията да се възползва от възможността, предоставена от задължителното преразглеждане през 2016 г., за да подготви компенсация за тези две програми по време на преразглеждането на МФР;

22.    приветства приемането на стратегията за цифровия единен пазар и призовава нейното осъществяване да бъде дори още по-амбициозно; изразява убеждението си, че Европа носи явна добавена стойност, като поощрява предприемачеството и икономиката, основана на знанието, и премахва ненужните бариери; припомня, че всички законодателни действия в този сектор трябва да бъдат ориентирани към бъдещето и да са основани на отворен интернет; счита, че тя следва да е насочена също така към насърчаване на иновациите и създаването на нови възможности за гражданите, предприятията и потребителите в ЕС и по този начин към създаването на работни места; подчертава, че напредъкът в тази област ще има пряко въздействие върху гражданите;

23.    призовава тези реформи да бъдат допълнени от изпълнението на стратегията за Механизма за свързване на Европа, тъй като по-добрата инфраструктура и проектите с европейска добавена стойност в областта на транспорта, енергетиката и телекомуникациите са от съществено значение за функционирането на единния пазар;

24.    отново заявява, че Седмата програма за действие за околната среда е правно обвързващ акт, който задължава Комисията да предприеме подходящи действия, за да изпълни своите договорени приоритетни цели, а именно опазването и увеличаването на природния капитал на Европа, превръщането на Съюза в ефективна от гледна точка на използването на ресурсите, зелена и конкурентоспособна нисковъглеродна икономика, и закрилата на гражданите от свързани с околната среда въздействия и рискове за здравето и благосъстоянието им; очаква Комисията да отрази напълно тези цели в своите приоритети и да не забавя евентуалните действия, които са необходими за тяхното постигане;

25.    призовава Комисията да вземе надлежно предвид специфичните за секторите позиции на Парламента, както са посочени в част 2 на настоящата резолюция;

ЧАСТ 2

Работни места, растеж и инвестиции

26.    призовава за силна европейска промишлена политика, която не само допринася за растежа и създаването на работни места, но също така е и предпоставка за съвременни европейски научни изследвания, развитие и иновации, като същевременно ИКТ се насърчават като базова технология, с цел икономическите, социалните и екологичните проблеми да се превърнат в конкурентни предимства;

27.    приветства въвеждането на пакет от мерки, с които се цели младите хора и дългосрочно безработните лица да започнат работа, но подчертава, че са необходими структурни решения и реформи, за да се даде възможност за устойчив растеж; приветства предварителното финансиране, което е на разположение за инициативата за младежка заетост (ИМЗ), очаква доклада на Комисията за оценка на изпълнението на тази инициатива, която има за цел да осигури на безработни млади хора работа, и насърчава насочване на усилията към преодоляване на различията между уменията и работните места, включително чрез по-голяма мобилност; призовава Комисията да улесни изразходването на останалите средства за ИМЗ и да гарантира, че държавите членки използват Европейския социален фонд при изпълнението на политиката на сближаване в размер на 350 милиарда евро за периода 2014 – 2020 г., с цел намаляване на икономическите, социалните и териториалните различия между европейските региони, засилване на тяхната конкурентоспособност и справяне с изменението на климата и енергийната зависимост;

28.    изтъква, че европейските структурни и инвестиционни фондове могат да допринесат в значителна степен за увеличаване на икономическия растеж, работните места и инвестициите; поради това призовава за необходимата съгласуваност и координиране между ЕФСИ (плана „Юнкер“) и други програми, финансирани от ЕС;

29.    подчертава значението на подкрепата, която политиката на сближаване оказва на МСП, които са гръбнакът на растежа и заетостта в ЕС, и призовава за създаването на синергии между фондовете на политиката на сближаване, програмата за конкурентоспособност на предприятията и малките и средните предприятия (COSME) и програмата „Хоризонт 2020“;

30.    призовава Комисията да оказва подкрепа на местните и регионалните органи, за да се засили тяхната роля в разработването на всеобхватни мерки, като се вземат предвид техните отговорности и спецификата на отделните държави, с цел създаването на икономически растеж и устойчиви работни места;

31.    приветства участието на Комисията в програмата за градско развитие и ангажираността й с тази програма и призовава за по-нататъшното ѝ изпълнение, тъй като градското измерение е в основата на политиките на ЕС, когато става въпрос за растеж, заетост и устойчивост в ЕС;

32.    счита, че сумата от 110 милиарда евро, заделена за финансиране по линия на политиката на сближаване за периода 2014 – 2020 г. за инвестициите в научни изследвания, иновации, ИКТ, конкурентоспособността на МСП и прехода към нисковъглеродна икономика, е от решаващо значение за привличане на инвестиции, които помагат на страните и регионите да разгърнат нов потенциал за растеж и да повишат своята производителност и конкурентоспособност; поради това призовава Комисията да гарантира последователното прилагане на стратегии за интелигентно специализиране;

33.    призовава за насърчаване на „зелени“ инвестиции, включително чрез плана за стратегически инвестиции, и за дългосрочна и стабилна политическа рамка за насърчаване на ефективна откъм използване на ресурсите и нисковъглеродна икономика, укрепване на целите на ЕС за намаляване на емисиите на CO2, увеличаване на дела на възобновяемите енергийни източници и подобряване на енергийната ефективност, което предполага инвестиции в общоевропейска електропреносна мрежа и акцент върху възползването в по-голяма степен на възобновяеми енергийни източници;

34.    изразява разочарованието си от оттеглянето на пакета за отпадъците от работната програма за 2015 г. и призовава за бързото приемане на всички елементи от новия пакет от мерки за кръговата икономика, който ще бъде представен до края на 2015 г.; припомня, че според Комисията този пакет се очаква да бъде по-амбициозен в сравнение с предишното предложение и да включва както цели в областта на отпадъците, така и мерки на продуктовата политика;

35.    призовава за всеобхватни последващи действия във връзка с междинния преглед на стратегията на ЕС за биологичното разнообразие и доклада на Комисията, озаглавен „Състоянието на природата в Европейския съюз“, с цел преодоляване на недостатъците и осигуряване на пълното прилагане на стратегията; в този контекст подчертава, че планираната проверка на пригодността на директивите за местообитанията и птиците, които представляват крайъгълният камък на политиката на Европа в областта на биологичното разнообразие, трябва да се извърши по начин, който засилва защитата на природата в Европа и допринася за постигането на целите на ЕС по отношение на биоразнообразието;

36.    призовава за представянето на предложения за развитие на потенциала на секторите на културата и творчеството като източник на работни места и растеж; подчертава в тази връзка значението на прилагането на правата върху интелектуалната собственост (ПИС) и настоятелно призовава Комисията да предприеме последващи действия във връзка със своя план за действие за борба с нарушенията на ПИС, включително преглед на Директивата относно упражняването на ПИС, която не е в синхрон с цифровата ера и не е подходяща за борба с онлайн нарушенията, и също така във връзка със Зелената книга за удържанията и свързаните с тях схеми като потенциално общо за ЕС право за получаване обратно на пари, използвани непреднамерено за закупуване на фалшифицирани стоки; призовава Комисията да засили в още по-голяма степен правомощията на Европейската обсерватория за нарушенията на правата на интелектуална собственост и приветства инициативата на Комисията за създаването на експертна група относно прилагането на правата върху интелектуалната собственост;

37.    отново заявява, че създаването на работни места и растежът следва също така да бъдат стимулирани чрез търговията посредством премахване на ненужните бариери, разработване на чуждестранните пазари и диверсифициране на износа на ЕС;

38.    призовава Комисията да представи зелена книга по въпросите на неравенството и как то възпрепятства икономическото възстановяване; насърчава Комисията да извърши анализ и оценка на този въпрос като първа стъпка към предлагането на политически решения и да предприеме незабавни действия за преодоляване на тази тенденция;

39.    призовава Комисията да премахне пречките в рамките на единния пазар, за да се подобри финансирането на предприятията, особено на МСП, и да създаде по-добра регулаторна среда, благоприятстваща инвестициите; счита, че трябва да се обърне специално внимание на подобряването на средата за стартиращи предприятия, както по отношение на регулирането, така и от гледна точка на достъпа до капитал;

40.    призовава за бързо приемане на научни критерии за идентифициране на веществата, нарушаващи функциите на ендокринната система, в съответствие с приетото законодателство на ЕС;

41.    настоятелно призовава Комисията да изготви план за действие на ЕС за борба с престъпленията срещу дивата природа и трафика на видове от дивата фауна и флора, включващ ясни цели и срокове; подчертава, че престъпленията срещу дивата природа са четвъртата по размер незаконна дейност в света след трафика на наркотици, фалшифицирането и трафика на хора, както и че ЕС е основен транзитен маршрут за трафика на незаконни продукти от дивата фауна и флора;

42.    призовава за внасянето на предложения за развитие на потенциала на секторите на културата и творчеството; призовава Комисията да разработи насоки за най-добри практики за прилагането на проекти за културното наследство в контекста на политиката на сближаване, посредством делегирани актове;

43.    призовава Комисията да предприеме мерки за насърчаване на мултикултурното, недискриминационно и приобщаващо образование и ценностите на европейското гражданство в училищните и университетските програми като начин за защита срещу възхода на популизма, евроскептицизма и екстремизма сред младите хора (както е договорено от европейските министри на образованието в Парижката декларация), като същевременно припомня, че образованието и гражданството възстановяват връзката на Европа с нейните граждани и задълбочават ролята на общите европейски ценности;

Свързан цифров единен пазар

44.    счита, че основният приоритет на стратегията за цифровия единен пазар следва да бъде да се даде възможност на дружествата да се възползват от деня на създаването им от мащаба на пазар, надхвърлящ 500 милиона души, и изисква от Комисията да не забравя това, когато предлага нови инициативи;

45.    счита, че Комисията следва дори да отиде по-далеч от предвиденото в нейната стратегия за цифровия единен пазар и да предложи единен европейски регулаторен орган в областта на далекосъобщенията в предстоящото преразглеждане на правилата в областта на далекосъобщенията, заедно с развитието на единния пазар в областта на далекосъобщенията, което следва да сложи край на таксите за роуминг, да заложи неутралността на мрежата в правото и да предприеме значими стъпки в посока по-хармонизирана политика в областта на радиочестотния спектър;

46.    изтъква значението на достъпа до мрежи и подчертава, че в този контекст достатъчният капацитет, широколентовите връзки и радиочестотният спектър са въпроси, които трябва да бъдат решавани бързо, не само чрез дългосрочни инвестиции, но също и чрез по-добра координация и добавена стойност за ЕС;

47.    счита, че защитата на потребителите и защитата на основните права са изключително важни, за да могат европейците да имат доверие в цифровия единен пазар като част от цифровизацията на ежедневния им живот;

48.    счита, че стратегията за единния цифров пазар трябва да бъде насочена към създаването на възможности за гражданите, потребителите, предприятията и публичните органи, както и насърчаването на иновациите; във връзка с това подчертава, че секторът на културата и творчеството осигурява близо 4,5% от БВП на ЕС и почти 8,5 милиона работни места, като този сектор не само има важно значение за културното многообразие, но също така допринася значително за социалното и икономическото развитие в целия ЕС;

49.    призовава за допълнително хармонизиране на законодателството в областта на авторското право и подобряване на управлението на авторското право, с цел да се улесни трансграничният достъп до творческо съдържание, като по този начин се създаде правна сигурност, като същевременно се защитават правата на авторите и изпълнителите; призовава Комисията да основава всяка законодателна инициатива за модернизиране на авторското право върху независими доказателства за въздействието върху растежа и работните места, особено по отношение на МСП в този сектор, достъпа до знания и култура, както и потенциалните разходи и ползи;

50.    призовава Комисията не само да развие възможностите, предлагани от един амбициозен цифров единен пазар, но също така да развие и укрепи обществената стойност на отворения интернет и да се възползва от новите възможности за достъп до информация, образование, научни изследвания, култура, свободно изразяване, иновации и други социални ползи; приветства обявяването на европейска инициатива за „свободното движение на данни“, която трябва да премахне съществуващите пречки пред единния пазар за данни;

51.    подчертава необходимостта да се гарантира лоялна конкуренция за дружествата, които функционират на цифровия единен пазар, за да са в състояние да се конкурират; подчертава, че е важно на дружествата и потребителите да се предостави същата защита онлайн, каквато имат на традиционните си пазари;

52.    подчертава, че е неотложно да се разгледат ключовите въпроси, поставени в стратегията, по-специално по отношение на:

•       електронните договори, били те за материални или нематериални стоки, при които е необходим амбициозен подход, така че потребителите да имат общоевропейски набор от норми, вместо 28 различни подхода;

•       изчисленията в облак, с оглед насърчаване на усвояването, предотвратяване на блокирането на потребителите и справяне с проблемите относно преносимостта на данните, липсата на отговорност от страна на доставчиците на услуги и несъгласуваността на транснационалните законодателства;

•       онлайн дискриминацията на потребителите, и по-конкретно дискриминационните практики въз основа на националността или мястото на пребиваване, които възникват в много различни области на законодателството на ЕС;

•        киберсигурността, тъй като европейските публични институции и предприятия са все повече изложени на киберпрестъпността, а държавите членки не успяха да постигнат единен подход във връзка с този наболял въпрос;

•       ограниченията и бариерите по отношение на електронните плащания и електронната проверка на оторизацията, по-специално по отношение на мобилните плащания;

•       доставката на колетни пратки;

•       интернета на нещата, включително защитата на личния живот още при проектирането, защитата на данните и собствеността върху данните;

•       справедливия достъп до интернет платформи и електронни комуникации;

53.    призовава Комисията да увеличи усилията си, за да се благоприятства конкурентна среда както за носителите на права, така и за посредниците, по-специално с цел да се гарантира справедливо възнаграждение;

54.    призовава за създаване на европейска стратегия за насърчаване на сектора на ИКТ в ЕС, като се гарантира свободната и лоялна конкуренция и се дава възможност на европейските дружества да се възползват от конкурентното предимство, предоставено от ЕС за защита на неприкосновеността на личния живот, и призовава за създаване на европейска стратегия за демократично управление на интернет и за това неутралността на мрежата да залегне в правото на ЕС;

55.    подчертава необходимостта Комисията да си сътрудничи с Европейската служба за външна дейност, за да се гарантира, че ЕС използва своята икономическа и политическа тежест, за да подкрепя отворения интернет и основните права онлайн във форуми за управление на интернет;

Енергиен съюз и политика в областта на изменението на климата

56.    подчертава, че сигурността на енергийните доставки, декарбонизацията, дългосрочната устойчивост и достъпните и конкурентни цени на енергията представляват основните цели на енергийния съюз, което може да се постигне чрез засилени действия на ЕС в следните области: конкурентоспособен вътрешен енергиен пазар, повишена енергийна ефективност, повишаване на пригодността на енергийните пазари и мрежи към възобновяемите енергийни източници, силна европейска система на управление, насърчаване на научните изследвания и иновациите, осигуряване на нови инвестиции и единни преговорни позиции на ЕС спрямо трети държави;

57.    подчертава неотложността и значението на предприемането на действия срещу нарастващата заплаха от антимикробна резистентност, тъй като повишаването на антимикробната резистентност би имало огромно въздействие върху бюджетите за здравеопазване в държавите членки и разходите на дружествата за отпуск по болест;

58.    призовава Комисията да представи предложение за план за действие на ЕС относно начините на прилагане в Съюза на глобалния план за действие срещу антимикробната резистентност на Световната здравна организация;

59.    призовава за законодателните предложения, необходими за прилагането на рамката за 2030 г. за климата и енергетиката, по отношение на секторите, които не са обхванати от СТЕ; отбелязва, че това включва, по-специално, преразглеждане на решението за разпределяне на усилията и предложение относно земеползването, промените в земеползването и горското стопанство (LULUCF), както и относно решаването на проблема с емисиите от селското стопанство; подчертава необходимостта от всеобхватна рамка за декарбонизацията на транспортния сектор, включително определянето на цели за периода след 2020 г. за леките автомобили и насърчаване на устойчиви биогорива от ново поколение и на електрическите превозни средства;

60.    призовава Комисията да преработи механизмите за субсидиране с цел улесняване на интегрирането на енергийния пазар и постепенно премахване на вредните за околната среда субсидии, и по-специално за изкопаеми горива;

61.    призовава за европеизация на енергийната инфраструктура в ЕС, включително по отношение на стандартите, научните изследвания и иновациите, както и за специфична инвестиционна програма, на базата на публични и частни средства, за интелигентна енергийна мрежа;

62.    подчертава значението на енергийната ефективност за повишаване на енергийната сигурност и за постигане на целите на ЕС в областта на климата; призовава Комисията да представи законодателни предложения относно енергийната ефективност в контекста на политиките за климата и енергетиката за 2030 г. и да оползотвори пълния потенциал на законодателството на ЕС, свързано с екопроектирането;

63.    счита, че следва да се даде приоритет на пазарните решения на общите предизвикателства, като например повишаване на енергийната ефективност чрез намаляване на емисиите на парникови газове, развитие на действително устойчиви сектори на селското и горското стопанство чрез инвестиции в научноизследователската и развойната дейност и създаването на интелигентна и благоприятна регулаторна рамка за разгръщане на възобновяемите енергийни източници, като по този начин ЕС се превърне в световен лидер в този важен сектор на икономиката;

Интегриран и ефективен транспортен сектор

64.    призовава Комисията да гарантира по-добро наблюдение и правилно прилагане на политиката за TEN-T, от планирането до прилагането ѝ; призовава Комисията да изготви цялостен доклад за изпълнението и прогнози преди прегледа на политиката за TEN-T;

65.    призовава за справедливо и ефикасно ценообразуване за устойчив транспорт и за преразглеждане на Директивата за евровинетката и съответната рамка, с цел насърчаване на европейско електронно таксуване за изминато разстояние, включително за пътните такси на базата на изминатото разстояние, като част от пакета на Комисията за автомобилния транспорт;

66.    призовава за преразглеждане на Регламент (ЕО) № 561/2006 по отношение на времето за шофиране и периодите на почивка за водачите на камиони и автобуси, за да се приспособят настоящите правила и да се хармонизира прилагането на този регламент в различните държави членки, като част от пакета на Комисията за автомобилния транспорт;

67.    призовава за конкретни мерки, които да гарантират достъпността на ефикасен обществен транспорт, разработването на интелигентни и новаторски решения и мобилизирането на финансови ресурси за инфраструктура за система на устойчив и взаимосвързан градски транспорт;

68.    призовава Комисията да гарантира приемането на пакета от мерки за въздухоплаването, включващ стратегия за конкурентоспособност на въздухоплаването, преразглеждане на Регламента за Европейската агенция за авиационна безопасност ((ЕО) № 216/2008), преразглеждане на Регламент (ЕО) № 868/2004 относно несправедливо ценообразуване във въздухоплаването, както и отваряне на европейския авиационен пазар за дистанционно управляемите летателни системи по безопасен и устойчив начин, и да работи за сключването на международни споразумения;

69.    призовава за мерки за улесняване на формалностите за кораби, плаващи между пристанища на ЕС, и за развиване на потенциала на морските магистрали, като се даде приоритет на създаването на истинско европейско пространство за морски транспорт без бариери („син пояс“).

Политики в областта на селското стопанство и рибарството

70.    подчертава важната роля, която устойчивите сектори на селското и горското стопанство могат да играят за ускоряване на растежа, създаване на работни места и подобряване на екологичните стандарти; призовава Комисията да опрости прилагането на ОСП, а така също и да намали бюрокрацията, за да се подобри ефективността, да се намали административната тежест за селскостопанските предприемачи и да се даде възможност за иновации, които са абсолютно необходими за постигането на ориентиран към бъдещето, конкурентоспособен европейски селскостопански сектор, който да произвежда повече с по-малко суровини;

71.    изтъква отново, че за да се гарантира своевременното и правилно прилагане на новата обща политика в областта на рибарството, Комисията трябва да представи, като въпрос с неотложен характер, законодателни предложения за приемане на обновени многогодишни планове за управление на рибните запаси и за установяването на нова рамка от технически мерки;

72.    счита, че незаконният, нерегламентиран и недеклариран (ННН) риболов представлява организирана морска престъпност с катастрофални екологични и социално-икономически последици в световен мащаб; призовава Комисията да предприеме всички необходими действия срещу несътрудничещите държави и всички организации, които допринасят за ННН риболова;

Единен пазар със засилена трудова мобилност

73.    счита, че стратегията на Комисията за единния пазар на стоки и услуги следва да гарантира, че единният пазар е пригоден към нуждите на тези, които най-много допринасят за икономиката на ЕС, т.е. МСП и самостоятелно заетите лица; счита, че може да се наложи да се преразгледат директиви и регламенти, когато те са се оказали неподходящи за малките предприятия или когато не е бил извършен „тест за МСП“ към момента на приемането им;

74.    очаква резултатите от целевия преглед на изпълнението и въздействието на Директивата относно командироването на работници; подчертава значението на съчетаването на упражняването на свободата за предоставяне на трансгранични услуги с подходящата защита на правата на работниците, които са временно командировани в чужбина; подчертава значението на командированите работници за икономиката на ЕС по отношение на запълването на недостига на професионални умения и работна сила; счита обаче, че Директивата относно командироването на работници следва да се разграничава от националните мерки за установяване на минимална работна заплата за предприятия от други държави членки; подчертава, че такива национални мерки следва да не са в противоречие с правото на свободно движение на хора, стоки и услуги;

75.    призовава Комисията да продължи да работи за опростяването на плащането на данъци върху трансграничните сделки както за потребителите, така и за предприятията, чрез по-широко използване на стандартизирани европейски формуляри за ДДС и други такси, както и по-голяма цифровизация на изискванията за регистрация;

Към изграждането на безопасна и здравословна работна среда чрез по-добро регулиране

76.    приветства предстоящото преразглеждане на настоящата стратегическа рамка относно здравословните и безопасни условия на труд през 2016 г.; отбелязва, обаче, че прилагането на съществуващото законодателство продължава да бъде предизвикателство в държавите членки, по-специално за МСП, които изпитват затруднения при спазването на някои регулаторни изисквания; призовава Комисията да улесни спазването на законодателството в областта на здравословните и безопасни условия на труд, и по-специално за МСП, за да се осигури по-добро прилагане на законодателството от страна на държавите членки, а също и опростяване на действащото законодателство;

Икономически и паричен съюз

77.    призовава за представяне на предложение за единното външно представителство на еврозоната в международните институции и форуми;

78.    призовава Комисията да предприеме мерки за подобряване на прилагането на специфичните за всяка държава препоръки от държавите членки и за ускоряване и налагане на изпълнението на структурните реформи, насочени към модернизиране на икономиката на ЕС, като използва инструментите, предвидени в пакета от шест законодателни акта и пакета от два законодателни акта;

79.    призовава за създаването на Европейски фонд за обратно изкупуване на дълга, основан на изпълнението на определени условия;

80.    призовава Комисията да представи предложения за създаването на европейско производство по несъстоятелност за държави, с цел запазване на пазарната дисциплина, и за въвеждане на гранични стойности на експозиция и рискови тегла за държавния дълг, който вече не може да се счита за безрисков;

81.    призовава Комисията да ускори своята работа по унифициране на капиталовите пазари в ЕС и настоятелно я приканва да установи пълноценно функциониращ съюз на капиталовите пазари до 2019 г.;

Споразумение за свободна търговия със САЩ

82.    настоятелно призовава Комисията да продължи усилията си за приключване на преговорите за Трансатлантическото партньорство за търговия и инвестиции, с цел да се постигне по-голям достъп до пазара и справедливо третиране на европейските предприятия, да се осигури регулаторно сътрудничество, така че трансатлантическата търговия да бъде по-лесна, по-евтина и с по-малко бюрократични формалности за секторите и предприятията на ЕС, и по-специално МСП, и да се гарантира прозрачността, отчетността и легитимността на международния арбитраж; отправя също така искане към Комисията да продължи паралелно с това работата си за нови и преразгледани споразумения за свободна търговия с други трети държави и за разширяване на свободната търговия в световен мащаб като цяло, и особено в рамките на СТО;

Пространство на правосъдие, сигурност и основни права

83.    подчертава, че завършването на цялостно рамково споразумение за защита на данните между ЕС и САЩ и преразглеждането на принципите за сферата на неприкосновеност на личния живот трябва да са в съответствие и не трябва да разрешават каквито и да е правни ниши, благодарение на амбициозен пакет на ЕС за защитата на данните, определящ нова законодателна рамка на равнище ЕС за защита на личните данни;

84.    призовава Комисията да положи всички усилия за отблокиране на предложението за хоризонтална директива за борба с дискриминацията и да подготви всеобхватни действия на европейско равнище в отговор на проблемите с основните права, пред които са изправени лесбийките, гейовете, бисексуалните, транссексуалните и интерсексуалните лица, под формата на пътна карта на ЕС срещу хомофобията и дискриминацията, основана на сексуална ориентация и полова идентичност;

85.    призовава Комисията да продължи и да увеличи усилията си за подобряване на процедурите за идентифициране на кибер преследвачите и защита на децата от тях;

86.    призовава Комисията да преразгледа Регламента Брюксел IIa относно въпросите относно стълкновението на правните порядъци в областта на семейното право между държавите членки, по-специално по отношение на упражняването на родителските права и международното отвличане на деца;

87.    призовава Комисията да представи законодателно предложение за сближаването на административното право на ЕС;

88.    призовава Комисията да замени оттегленото предложение за европейско право за продажбите с ново предложение по този въпрос;

89.    приветства приемането на Европейската програма за сигурност за периода 2015 – 2020 г. и приоритетите, определени в областта на борбата с тероризма, трансграничната организирана престъпност и киберпрестъпността; повтаря призива си за задълбочена оценка, съсредоточена върху оперативната ефективност на съответните съществуващи инструменти на ЕС и върху оставащите пропуски в тази област, преди представянето на нови законодателни предложения като част от Европейската програма за сигурност;

90.    насърчава Комисията да продължи усилията си за напредък по отношение на присъединяването на ЕС към Европейската конвенция за правата на човека, като се вземе предвид становището на Съда по този въпрос и се вземат мерки във връзка с останалите правни предизвикателства;

91.    призовава за това силна отделна стратегия за правата на жените и равенството между половете да замени стратегията за периода 2010 – 2015 г. за равенство между мъжете и жените;

92.    призовава Комисията да възприеме по-проактивен подход за подкрепа на адекватни политики за интеграция от страна на държавите членки, при надлежно зачитане на европейските ценности, насърчаване на политическото участие на дългосрочно пребиваващите лица, особено в контекста на европейските и местните избори, както и премахване на случаите на лица без гражданство в ЕС;

Европейска политика в областта на убежището и миграцията

93.    отново призовава за всеобхватен подход относно политиката в областта на убежището и миграцията с цел създаване на безопасни и законни пътища към ЕС за лицата, търсещи убежище, и превръщане на ЕС в привлекателна дестинация както за квалифицираните, така и за неквалифицираните чуждестранни мигранти, и за съгласуван подход, включително в политиката на ЕС за развитие, за справяне с първопричините за незаконната миграция и борба с трафика на хора;

94.    призовава за представянето на преразгледано предложение относно синята карта, както за квалифицираните, така и за неквалифицираните чуждестранни мигранти, както се посочва в европейската програма за миграцията;

95.    призовава за преработване на Регламента за Фронтекс, така че да включи задължителни вноски от държавите членки и разширен мандат за хуманитарните операции за издирване и спасяване; призовава за преразглеждане и разширяване на мандата на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището (EASO), за да включва по-оперативна роля при разглеждането на молби за убежище;

96.    призовава Комисията да замести Дъблинската система и да предложи правно основание за нова европейска система за преместване, която ще осъществява преместване на бежанци между държавите членки и ще се координира от подобрената EASO;

97.    призовава Комисията да представи ново балансирано и интелигентно предложение за пакет „Интелигентни граници“, за да замени оттегленото предложение;

Стратегия за справяне с демографските промени

98.    призовава за структурирана и дългосрочна стратегия на ЕС в отговор на предизвикателствата, свързани с демографските промени, тъй като понастоящем всички държави членки са изправени пред проблема с все по-застаряващото население; призовава Комисията, в тази връзка, да разгледа подробно въпроса за бъдещите липси и несъответствия на пазара на труда в ЕС и да проучи подробно начините, по които тези проблеми могат да бъдат разрешени в ЕС, наред с другото и чрез целенасочено предвиждане на бъдещите потребности от умения, както и чрез осигуряването на по-добро съответствие между уменията и наличните работни места на пазара на труда и допълнително подобряване на трудовата мобилност;

По-силен фактор на световната сцена

99.    призовава Комисията да възприеме проактивен подход за насърчаване на мира и стабилността в контекста на нарастващия брой кризи и съпроводени с насилие конфликти по света, по-специално в съседните на ЕС държави; приветства текущия преглед на политиката за съседство, чиято цел трябва да е засилване на способността на ЕС да се справя със сериозните геополитически предизвикателства и свързани със сигурността предизвикателства, пред които сме изправени; подчертава, че търговията, икономическите връзки, мобилността, миграцията и енергийната сигурност са само няколко от множеството междусекторни въпроси, с които трябва да се занимава една нова и засилена политика за съседство, и че утвърждаването и зачитането на правата на човека, международното право и основните свободи трябва да бъде общ знаменател навсякъде;

100.  призовава за засилен ангажимент по отношение на държавите от Западните Балкани, така че свързаният с присъединяването процес на реформи да остане в центъра на вниманието; подчертава необходимостта от оказване на допълнителна техническа помощ на държавите членки и съседните държави, с които има задълбочени и всеобхватни споразумения за свободна търговия, за да се гарантира, че те се изпълняват напълно и бързо и се спазват от всички страни; подчертава значението на пълното прилагане на споразуменията за асоцииране със страните от Източното партньорство и подчертава необходимостта от по-нататъшни политически и икономически реформи в тези страни;

101.  подчертава, че за да бъде надежден участник на световната сцена, ЕС трябва да подкрепи своята значителна мека сила с твърда сила, при условия на допълване с НАТО, и че поради това е необходима амбициозна програма за повишаване на интеграцията и съвместимостта на европейските военни сили, по-специално тъй като това може също така да намали значително разходите, така че ЕС да може да си позволи да остане в рамките на бюджетните ограничения, подкрепяйки ангажимента на НАТО за изразходване на 2% от БВП за изграждане и поддържане на изключително силни европейски военни сили; призовава Комисията да участва активно в разработването на нова стратегия на ЕС в областта на външните отношения и сигурността; призовава Комисията да представи предложения за по-нататъшно интегриране на европейските пазари в областта на отбраната в европейските отбранителни способности;

102.  настоятелно призовава Комисията да потвърди отново принципите на процеса на Европейския консенсус за развитие, който осигурява общо разбиране и визия за политиката в областта на развитието на Съюза и неговите институции и на държавите членки;

103.  изтъква, че кризата с ебола разкри неотложната необходимост от създаване на дългосрочна стратегия за привеждането в действие на съобщението от 2010 г., озаглавено „Ролята на ЕС в световното здравеопазване“, и настоятелно призовава Комисията да стартира програма за действие по въпросите на световното здравеопазване, вземайки предвид епидемии като ебола; отправя също така искане към Комисията да предприеме инициативи за подобряване на достъпа до лекарства за най-слабо развитите страни;

104.  призовава Комисията да разработи цялостна стратегия и план за действие за борба срещу незаконните капиталови потоци и корупцията на местно равнище в развиващите се страни, което е приоритет в рамката за периода след 2015 г.;

Съюз на демократична промяна

105.  настоятелно призовава Комисията да ускори и засили своите усилия за защита на финансовите интереси на Съюза и да завърши забавената реформа на Европейската служба за борба с измамите;

Преразглеждане на МФР

106.  припомня на Комисията за нейното правно задължение да представи преглед на функционирането на МФР до края на 2016 г. и отново отправя призив към Комисията да придружи този бюджетен преглед със законодателно предложение за преразглеждане на Регламент (ЕО, Евратом) № 1311/2013 за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014–2020;

По-добра комуникация

107.  призовава Комисията да направи задълбочен преглед на своята комуникационна политика с цел да гарантира, че в бъдеще информацията ще може да достига пряко до гражданите, вместо да се очаква от тях да я търсят сами чрез специализираните европейски информационни канали; освен това счита, че Регламентът относно гражданската инициатива е ключов момент в европейската пряка демокрация на участието, и поради това би желал Комисията да играе активна роля в улесняването на този процес и подобряването на неговите донякъде бюрократични и тромави процедури;

 

_____________________

 

108.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията и на правителствата и парламентите на държавите членки.