Postup : 2015/2729(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0662/2015

Předložené texty :

B8-0662/2015

Rozpravy :

Hlasování :

PV 09/07/2015 - 12.5
CRE 09/07/2015 - 12.5
PV 16/09/2015 - 13.1
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0323

NÁVRH USNESENÍ
PDF 206kWORD 150k
Viz také společný návrh usnesení RC-B8-0656/2015
1.7.2015
PE559.025v01-00
 
B8-0662/2015

předložený na základě prohlášení Komise

v souladu s čl. 37 odst. 3 jednacího řádu a rámcovou dohodou o vztazích mezi Evropským parlamentem a Evropskou komisí


o prioritách Evropského parlamentu pro pracovní program Komise na rok 2016 (2015/2729(RSP))


Sophia in 't Veld za skupinu ALDE

Usnesení Evropského parlamentu o prioritách Evropského parlamentu pro pracovní program Komise na rok 2016 (2015/2729(RSP))  
B8‑0662/2015

Evropský parlament,

–       s ohledem na rámcovou dohodu o vztazích mezi Evropským parlamentem a Komisí, a zejména na přílohu 4 této dohody,

–       s ohledem na čl. 37 odst. 3 jednacího řádu,

A.     vzhledem k tomu, že Evropa musí na výzvy, kterým čelíme uvnitř i vně, odpovídat s jasnou vizí, směřováním, vedením, ambicemi a odvahou, aby ukázala, že je schopna splnit očekávání svých občanů a nabídnout jim naději do budoucna a podnítit důvěru, a to tak, že se EU stane skutečně demokratickou, politickou unií, parlamentní demokracií a prostranstvím, kde mohou občané řídit a utvářet svůj kontinent způsobem, který zachová a upevní jejich životní úroveň;

B.     vzhledem k tomu, že úkolem Komise je prosazovat obecný zájem Unie, vyvíjet za tímto účelem vhodné iniciativy, zajišťovat uplatňování Smluv, dohlížet na provádění a vymáhání práva EU, vykonávat koordinační, výkonné a řídicí funkce a navrhovat právní předpisy;

C.     vzhledem k tomu, že Evropa potřebuje silnou Komisi, která bude mít dobře zacílený a ambiciózní pracovní program pro řešení reálných problémů, s nimiž se EU a její občané střetávají;

D.     vzhledem k tomu, že EU prochází vleklou hospodářskou krizí, již charakterizuje nízký růst, nedostatečné vytváření pracovních míst a nedostatek investic, a že tuto krizi nelze překonat bez dalšího podstatného prohloubení evropské integrace ve všech oblastech, kde je to odůvodněné, zejména v oblasti vnitřního trhu a v rámci hospodářské a měnové unie, spolu s posílením demokratické kontroly a odpovědnosti;

E.     vzhledem k tomu, že udržitelnost a hospodářský růst jsou slučitelné a mohou se vzájemně podporovat, a vzhledem k tomu, že Komise se vyzývá, aby z udržitelnosti udělala základní kámen své agendy růstu a zaměstnanost;

F.     vzhledem k tomu, že ztráta evropské konkurenceschopnosti v rámci celosvětové ekonomiky, vysoká nezaměstnanost, a zejména nepřijatelně vysoká nezaměstnanost mladých lidí, demografické změny a zejména stárnutí populace staví před EU bezprecedentní výzvy;

G.     vzhledem k tomu, že rozpočtová rozhodnutí učiněná na úrovni EU musí odrážet politické priority EU, a to nejen z hlediska prostředků, ale také flexibility a rovnováhy, v neposlední řadě i s ohledem na Evropský fond pro strategické investice (EFSI) a víceletý finanční rámec (VFR) na období 2014–2020, v němž je stanoven soubor mechanismů flexibility, včetně doložky o revizi, aby bylo možné přizpůsobit rozpočet EU nepředvídaným okolnostem;

ČÁST 1

1.      naléhavě vyzývá Komisi, aby ve snaze dát Unii jasné politické vedení využívala v plné míře své právo iniciativy a aby trvala na tom, že předsedové vlád musí stát za rozhodnutími, která přijmou v Evropské radě, a zejména aby zajistila dokončení jednotného trhu a předložila strategický plán pro fiskální unii, hospodářskou unii, politickou unii a pro vnější činnost; vybízí Komisi, aby prosazovala odvážnou reformu architektury měnové unie, a připomíná, že podle článku 48 Smlouvy o Evropské unii (SEU) má Komise pravomoc předkládat návrhy změn Smluv;

2.      vítá „zprávu pěti předsedů“ a návrhy na další posílení eurozóny, zejména vytvoření finanční správy eurozóny, ale vyslovuje politování nad tím, že navrhovaný časový rámec není ambiciózní; naléhavě vyzývá Komisi, aby v kontextu řecké krize předložila co nejdříve nějaký návrh;

3.      vítá skutečnost, že se Komise zaměřuje na „velká témata“, i posun Komise směrem ke zlepšování právní úpravy, nicméně trvá na tom, že určení „velkých témat“ musí být předem konzultováno s Parlamentem, že stahování legislativních textů musí splňovat objektivní kritéria a musí je doprovázet příslušné hodnocení dopadu a že vyřazování legislativních návrhů z toho důvodu, že členské státy nepřevezmou odpovědnost a nehledají konsensus, by nemělo dávat jednomu ze spolutvůrců právních předpisů de facto právo veta formou zastavení legislativního procesu; připomíná, že zlepšování právní úpravy neznamená prosté stahování předpisů, nýbrž více předpisů tam, kde je jich třeba, a méně tam, kde jich třeba není, a že zlepšování tvorby právních předpisů se nevztahuje pouze na výsledky, ale i na proces, jenž musí být plně demokratický a transparentní; žádá předsedu a místopředsedy, aby zajistili, aby rozčlenění sboru komisařů do skupin bylo účinné;

4.      vítá zahájení jednání o nové interinstitucionální dohodě o zdokonalení tvorby právních předpisů; zastává názor, že by to mělo vést k vyšší kvalitě legislativních návrhů předkládaných Komisí, k posilování jejího hodnocení dopadu návrhů právních předpisů a případně k využívání spíše nařízení než směrnic a začlenění doložek o skončení platnosti, jež zajistí pravidelný přezkum právních předpisů EU, čímž se zabrání tzv. gold-platingu; vyzývá Komisi, aby v této souvislosti zavedla srovnávací přehled EU s cílem zjistit ustanovení, která byla přidána na vnitrostátní úrovni, a aby zveřejnila takto upravené předpisy;

5.      vítá nový postup, kdy v souladu se Společným politickým prohlášením Evropského parlamentu, Rady a Komise ze dne 28. září 2011 o informativních dokumentech může Komise v řádně odůvodněných případech požádat členské státy, aby při podávání zpráv Komisi o svých prováděcích opatřeních předkládaly informativní dokumenty; opakuje však svůj požadavek na povinné srovnávací tabulky o provádění směrnic;

6.      vítá Evropský program pro migraci předložený Komisí a odpovídající legislativní návrhy a související návrhy na rozpočtové úpravy v roce 2015 a 2016 s cílem zajistit, aby cíle stanovené v programu pro migraci byly řádně provedeny, ale připomíná, že je důležité zajistit dostatečnou rozpočtovou podporu pro vztahy EU se zeměmi původu a tranzitu;

7.      opakuje svou výzvu Komisi, aby předložila návrh řešení stávajících mezer a nedostatků v uplatňování článku 2 SEU a hodnot respektování lidské důstojnosti, svobody, demokracie, rovnosti, právního státu a dodržování lidských práv, na nichž je EU založena, jehož součástí bude závazný nástroj opírající se o soubor objektivních ukazatelů, který by umožňoval automatickou odstupňovanou reakci na porušování právního státu a základních práv na úrovni EU i na úrovni členských států; připomíná, že v důsledku toho bude muset být dodržování lidských práv účinně uplatňováno v podobě splnění všech ustanovení Smluv, zejména tzv. „demokratické doložky“;

8.      vyzývá Komisi, aby usilovala větší soudržnost mezi jednotlivými agenturami a meziodvětvový přístup;

9.      vyzývá Komisi, aby navrhla opatření ke zlepšení výměny informací a posílení operativní spolupráce mezi členskými státy a agenturami EU a zejména aby rychle předložila legislativní návrh na změnu nařízení (ES) č. 1987/2006 o zřízení, provozu a využívání Schengenského informačního systému druhé generace (SIS II) s cílem harmonizovat varovná hlášení a povinně vydávat varování ohledně osob, které byly odsouzeny za terorismus nebo jsou z terorismu podezírány;

10.    vyzývá Komisi k mobilizaci technických a finančních zdrojů, aby byla zajištěna koordinace na úrovni EU a výměna osvědčených postupů v boji proti teroristické propagandě, radikálním sítím a náboru na internetu; v této souvislosti zejména požaduje, aby byly Europolu poskytnuty veškeré prostředky nezbytné pro správu centra proti terorismu a jednotky pro oznamování internetového obsahu;

11.    vyzývá Komisi, aby přezkoumala a navrhla pro evropského veřejného žalobce rozšířený mandát, který pokrývá určité závažné formy přeshraniční trestné činnosti, jako je terorismus a organizovaná trestná činnost;

12.    vyzývá Komisi, aby zdůraznila růst a zaměstnanost jako základní kámen evropského sociálního tržního hospodářství a strategie EU pro udržitelný rozvoj, a rovněž vyzývá k většímu důrazu na financování a usnadnění mobility mládeže, zejména prostřednictvím učňovského vzdělávání, tak, aby získané dovednosti co nejvíce odpovídaly volným pracovním místům na jednotném trhu;

13.    žádá, aby byl oživen impuls pro vytvoření plánu pro transparentnost a přístup k dokumentům, který zajistí politickou unii, založenou na parlamentní demokracii, jež bude prováděna transparentně a odpovědně ze strany EU a členských států, a pro jmenování úředníka pro transparentnost, který by na tuto činnost dohlížel; připomíná v této souvislosti požadavky Parlamentu na zavedení správního práva pro EU;

14.    vyzývá Komisi, aby zajistila, aby veškeré budoucí právní předpisy podléhaly kontrole z hlediska základních práv, a aby u všech existujících právních předpisů provedla kontrolu ex ante, zejména pak u právních předpisů týkajících se všech systémů EU pro rozsáhlé shromažďování, zpracovávání, předávání a ukládání údajů; trvá v této souvislosti na tom, aby Komise provedla úplné a podrobné právní posouzení dopadu rozsudku Soudního dvora ve spojených věcech C-293/12 a C-594/12 zrušujícího platnost směrnice o uchovávání údajů;

15.    považuje za politováníhodné, že ačkoli v politických směrech předsedy Junckera bylo stanoveno, že „návrh na účinnější vnější zastoupení hospodářské a měnové unie“ bude přijat „v prvním roce mandátu“, pracovní program na rok 2015 neobsahuje žádné podrobnosti týkající se této záležitosti, a žádá, aby byly začleněny do pracovního programu na rok 2016; vyzývá Komisi, aby uplatnila své právo iniciativy podle čl. 138 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie a navrhla „vhodná opatření pro zajištění jednotného zastoupení eurozóny v mezinárodních finančních institucích a konferencích“;

16.    zdůrazňuje, že vytváření pracovních míst a růstu musí usnadňovat ambiciózní obchodní agenda, která otevře trhy třetích zemí a diverzifikuje vývoz;

17.    zdůrazňuje, že je třeba, aby byla EU silně přítomna ve světě svou účinnou zahraniční politikou, schopnou reagovat na nové výzvy, jimž v současné době čelíme;

18.    žádá Komisi, aby usilovala o ambiciózní a soudržnou strategii pro zahraniční a bezpečnostní politiku, v jejímž jádru budou lidská práva a základní svobody a která posílí úlohu EU ve světě v oblasti rozvoje, nastolování a upevňování míru, humanitární pomoci a celosvětové podpory lidských práv;

19.    naléhavě vyzývá Komisi, aby – především v souvislosti s odhaleními v rámci aféry „Lux Leaks“ – provedla změny daňových právních předpisů a podnikla ambiciózní kroky směřující k zavedení společného konsolidovaného základu daně z příjmů právnických osob, spíše než aby pouze požadovala transparentnost u daňových výměrů, a žádá Komisi, aby bezodkladně předložila návrhy na dokončení jednotného trhu a hospodářské a měnové unie;

20.    znovu opakuje své hluboké znepokojení nad nahromaděním neprovedených plateb; vítá přijetí společného prohlášení Komise, Rady a Parlamentu o platebním plánu na období 2015–2016, jehož cílem je snížení objemu neprovedených plateb na udržitelnou úroveň přibližně 2 miliard EUR v roce 2016; připomíná Komisi její závazek přesně kontrolovat provádění programů na období 2014–2020, vytvořit systém včasného varování a předložit klouzavou prognózu plateb podle okruhů, včetně vývoje neuhrazených faktur a nevypořádaných závazků;

21.    vítá dohodu o EFSI, ale rovněž připomíná, že tato dohoda závisí na splnění řady klíčových podmínek, zejména že členské státy provedou strukturální reformy, včetně reforem trhů práce, penzijních systémů a zdravotnictví, že nedojde k oslabení Paktu o stabilitě a růstu, že dojde k výraznému posunu směrem k liberalizaci, otvírání a sjednocování trhů budoucnosti, které dosud kontrolují členské státy, jako jsou trhy s energií, telekomunikační trhy, digitální trh a kapitálové trhy, a že vybrané projekty přispějí k financování správných priorit; trvá na tom, že je zásadně důležité zapojit soukromé partnery a soukromé investory; zdůrazňuje potenciál k vytváření pracovních míst v těchto sektorech; současně požaduje, aby EFSI podléhal na úrovni EU úplné demokratické kontrole; vyzývá Komisi, aby zajistila, aby veškeré finanční prostředky přesměrované z programu Horizont 2020 a nástroje pro propojení Evropy vedly k investicím ve stejné výši nebo dokonce k vyšším investicím do výzkumu a inovací, digitální infrastruktury, dopravy a energetiky, a vyzývá Komisi, aby využila příležitosti, která se nabízí v rámci povinného přezkumu v roce 2016, a při revizi víceletého finančního rámce zajistila náhradu těchto dvou programů;

22.    vítá přijetí strategie digitálního jednotného trhu a požaduje, aby v rámci jejího provádění byly stanoveny ambicióznější cíle; je přesvědčen, že Evropa podporou podnikání a znalostní ekonomiky a odstraněním zbytečných překážek zajistí jasnou přidanou hodnotu; připomíná, že každý legislativní krok v tomto odvětví musí být zaměřen na budoucnost a opírat se o otevřený internet; zastává názor, že by se tato strategie měla rovněž zaměřit na podporu inovací a vytváření nových příležitostí pro občany, podniky a spotřebitele EU a tím vytvářet pracovní místa; zdůrazňuje, že pokrok v této oblasti bude mít přímý dopad na občany;

23.    žádá, aby tyto reformy doplňovalo provádění strategie související s nástrojem pro propojení Evropy, neboť lepší infrastruktura a projekty s evropskou přidanou hodnotou v odvětvích dopravy, energetiky a telekomunikací jsou pro fungování jednotného trhu zásadně důležité;

24.    opakuje, že sedmý program pro životní prostředí je právně závazným aktem, jenž dává Komisi povinnost přijmout vhodná opatření, aby splnila své dohodnuté prioritní cíle, kterými jsou ochrana a zlepšování přírodního kapitálu Evropy, proměna Unii v zelené a konkurenceschopné nízkouhlíkové hospodářství účinně využívající zdroje a ochrana občanů před environmentálními tlaky a riziky ovlivňujícími jejich zdraví a dobrých životních podmínek; očekává, že se tyto cíle plně projeví v prioritách Komise a že Komise nepodnikne nic, čím by jakékoli akce nezbytné pro jejich splnění zdržovala;

25.    vyzývá Komisi, aby vzala řádně na vědomí postoje Parlamentu k jednotlivým odvětvím uvedené v části 2 tohoto usnesení;

ČÁST 2

Pracovní místa, růst a investice

26.    požaduje silnou evropskou průmyslovou politiku, jež bude nejen přispívat k růstu a vytváření pracovních míst, nýbrž bude i nezbytným předpokladem k tomu, aby nejvyspělejší evropský výzkum, vývoj a inovace podporující IKT coby základní technologii mohly přetvořit hospodářské, sociální a environmentální problémy v konkurenční výhody;

27.    vítá zavedení souboru opatření zaměřených na zapojení mladých lidí a dlouhodobě nezaměstnaných do pracovního procesu, avšak zdůrazňuje, že pro udržitelný růst je třeba přijmout strukturální řešení a reformy; vítá předběžné financování pro iniciativu na podporu zaměstnanosti mladých lidí (YEI) a očekává hodnotící zprávu Komise o provádění této iniciativy, která je zaměřená na zapojení nezaměstnaných mladých lidí do pracovního procesu, a vybízí k tomu, aby byl kladen důraz na překonání mezery mezi dovednostmi a pracovními místy, a to i prostřednictvím větší mobility; vyzývá Komisi, aby usnadnila využití zbývajících prostředků v rámci iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí a zajistila, že členské státy budou využívat Evropský sociální fond při provádění politiky soudržnosti v hodnotě 250 miliard EUR na období 2014–2020 s cílem snížit hospodářské, sociální a územní disparity mezi evropskými regiony, posílit jejich konkurenceschopnost a bojovat se změnou klimatu a energetickou závislostí;

28.    poukazuje na to, že evropské strukturální a investiční fondy mohou podstatně přispět k podpoře růstu, pracovních míst a investic; vyzývá proto k nezbytné součinnosti a koordinaci mezi EFSI (Junckerův plán) a dalšími programy financovanými z EU;

29.    zdůrazňuje důležitost podpory, kterou politika soudržnosti poskytuje MSP jako základu růstu a zaměstnanosti v EU, a vyzývá k vytvoření synergií mezi fondy politiky soudržnosti, programem pro konkurenceschopnost podniků a malých a středních podniků (COSME) a programem Horizont 2020;

30.    vyzývá Komisi, aby podpořila místní a regionální orgány s cílem posílit jejich úlohu v rozvoji souhrnných opatření, se zohledněním jejich odpovědnosti a specifik jednotlivých zemí a s cílem vytvořit hospodářský růst a udržitelná pracovní místa;

31.    vítá zapojení a závazek Komise v souvislosti s městskou agendou a vyzývá k jejímu dalšímu provádění, protože městský rozměr je v centru politik EU, pokud jde o růst EU, zaměstnanost a udržitelnost;

32.    vyjadřuje přesvědčení, že 110 miliard EUR vyčleněných ve financování politiky soudržnosti na období 2014–2020 na investice do výzkumu, na inovace, IKT, konkurenceschopnost MSP a přechod na nízkouhlíkové hospodářství je zásadních pro přilákání investic, jež pomohou zemím a regionům vytvořit nový potenciál růstu a zvýšit jejich produktivitu a konkurenceschopnost; vyzývá proto Komisi, aby zajistila konzistentní provádění strategií inteligentní specializace;

33.    vyzývá k podpoře zelených investic, rovněž prostřednictvím plánu strategických investic, a k vytvoření dlouhodobého a stabilního politického rámce na podporu nízkouhlíkového hospodářství účinně využívajícího zdroje, který posílí naše cíle snížení emisí CO2 a zvýšení podílu obnovitelné energie a energetické účinnosti, což přinese investice do celoevropské elektrické sítě a zaměření se na využívání obnovitelných zdrojů energie;

34.    vyjadřuje své zklamání nad stažením balíčku o odpadech z pracovního programu na rok 2015 a vyzývá k urychlenému přijetí všech prvků nového balíčku opatření týkajícího se oběhového hospodářství, jenž má být předložen do konce roku 2015; připomíná, že podle Komise se očekává, že tento balíček bude ambicióznější než předchozí návrh a že bude zahrnovat jak cíle týkající se odpadů, tak politická opatření týkající se výrobků;

35.    vyzývá k uceleným krokům v návaznosti na přezkum strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti v polovině období a zprávy Komise s názvem „Stav přírody v Evropské unii“, s cílem řešit zjištěné nedostatky a zajistit plné provedení této strategie; zdůrazňuje v této souvislosti, že plánované kontroly účelnosti směrnice o ptácích a směrnice o přírodních stanovištích, jež jsou stěžejním prvkem evropské politiky biologické rozmanitosti, musí být prováděny tak, aby posilovaly ochranu přírody v Evropě a přispívaly k dosahování cílů EU v oblasti biologické rozmanitosti;

36.    žádá, aby byly předloženy návrhy rozvíjející potenciál kulturního a tvůrčího odvětví jako zdroje pracovních míst a růstu; v této souvislosti zdůrazňuje význam vymáhání práv duševního vlastnictví (IPR) a naléhavě vyzývá Komisi k přijetí dalších kroků v návaznosti na její akční plán boje s porušováním práv duševního vlastnictví, včetně přezkumu směrnice o vymáhání práv duševního vlastnictví, která zaostává za digitálním věkem a není vhodná k boji s porušováním práv duševního vlastnictví po internetu, a rovněž kroků v návaznosti na zelenou knihu o systému zpětného zúčtování a souvisejících systémech, jako možného práva platného po celé EU na výběr peněž nevědomky vynaložených na nákup padělaného zboží; vyzývá Komisi, aby dále posílila oblast působnosti Evropského střediska pro sledování porušování práv duševního vlastnictví, a vítá, že Komise vytvořila expertní skupinu pro vymáhání práv duševního vlastnictví;

37.    znovu opakuje, že práce a růst by měly být rovněž podpořeny prostřednictvím obchodu tím, že dojde ke snížení zbytečných bariér, otevření se zahraničním trhům a diverzifikaci vývozu EU;

38.    vyzývá Komisi, aby předložila zelenou knihu o nerovnosti a jak tato nerovnost brání hospodářskému oživení; vybízí Komisi, aby tuto otázku analyzovala a vyhodnotila jako první krok k navržení politických řešení a aby přijala okamžité kroky k obrácení tohoto trendu;

39.    vyzývá Komisi, aby odstranila překážky jednotnému trhu s cílem zlepšit financování společností, zejména MSP, a vytvořit zlepšené regulační prostředí podporující investice; zastává názor, že je třeba věnovat zvláštní pozornost zlepšení prostředí pro začínající podniky, jak pokud jde o podmínky regulace, tak pokud jde o přístup ke kapitálu;

40.    vyzývá k urychlenému přijetí vědeckých kritérií pro zjišťování endokrinních disruptorů v souladu s přijatými právními předpisy EU;

41.    naléhavě vyzývá Komisi, aby předložila akční plán EU boje proti trestné činnosti poškozující volně žijící živočichy a planě rostoucí rostliny, včetně jasně stanovených výstupů a časových harmonogramů; zdůrazňuje, že trestná činnost v souvislosti s volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami je čtvrtou nejrozšířenější nelegální činností ve světě po pašování drog, padělání a obchodování s lidmi, a že EU je hlavní tranzitní destinací pro ilegální produkty z volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin;

42.    žádá, aby byly předloženy návrhy rozvíjející potenciál kulturního a tvůrčího odvětví; žádá Komisi, aby prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci vyvinula průvodce osvědčenými postupy pro provádění projektů kulturního dědictví v souvislosti s politikou soudržnosti;

43.    vyzývá Komisi, aby přijala vhodné kroky na podporu multikulturní, nediskriminační a inkluzivní výchovy k evropskému občanství a evropským hodnotám ve školních a vysokoškolských vzdělávacích programech, jako cestu na zamezení jakéhokoli vzrůstu populismu, euroskepticismu a extrémismu mezi mladými lidmi (jak to schválili ministři školství v Pařížské deklaraci), a zároveň připomíná, že výchova k občanství spojuje Evropu s jejími občany a prohlubuje úlohu společných evropských hodnot;

Propojený jednotný digitální trh

44.    domnívá se, že hlavní prioritou strategie jednotného digitálního trhu by mělo být umožnit podnikům těžit již od chvíle svého vzniku z rozsahu trhu zahrnujícího více než 500 milionu lidí, a vyzývá Komisi, aby měla tuto skutečnost na paměti při návrhu nových iniciativ;

45.    domnívá se, že Komise by měla jít nad rámec své strategie jednotného digitálního trhu a při svém příštím přezkumu pravidel v oblasti telekomunikací navrhnout spolu s rozvojem jednotného trhu v oblasti komunikací pro tuto oblast jednotný evropský regulační orgán, který by měl ukončit roamingové poplatky, zajišťovat zákonnou neutralitu sítí a podnikat smysluplné kroky k harmonizovanější politice přidělování frekvencí;

46.    trvá na důležitosti přístupu k sítím a v této souvislosti zdůrazňuje, že je nutné se urychleně zabývat tématy dostatečné kapacity, širokopásmového připojení a frekvenčního spektra, a to nejen prostřednictvím dlouhodobých investic, ale rovněž lepší koordinací a přidanou hodnotou na úrovni EU;

47.    domnívá se, že ochrana spotřebitele i ochrana základních práv jsou životně důležité pro to, aby měli Evropané důvěru k jednotnému digitálnímu trhu jako součásti digitalizace každodenního života;

48.    domnívá se, že je třeba, aby se strategie pro jednotný digitální trh zaměřovala na vytváření příležitostí pro občany, spotřebitele, podniky a veřejné orgány, jakož i na posilování inovací; v této souvislosti zdůrazňuje, že kulturní a tvůrčí odvětví vytváří až 4,5 % HDP EU a až 8,5 milionu pracovních míst a je důležité nejen pro kulturní rozmanitost, ale rovněž významně přispívá k sociálnímu a hospodářskému rozvoji v EU;

49.    požaduje další harmonizaci předpisů týkajících se autorského práva a zlepšení správy autorského práva s cílem usnadnit přeshraniční přístup k tvůrčímu obsahu, a tím vytvoření právní jistoty za současné ochrany práv autorů a interpretů; vyzývá Komisi, aby založila jakoukoli legislativní iniciativu na modernizaci autorského práva na objektivních faktech, jako je dopad na růst a pracovní místa, zejména s ohledem na MSP v tomto odvětví, přístup ke znalostem a kultuře a na potenciální náklady a přínosy;

50.    vyzývá Komisi, aby nejen rozvíjela příležitosti, které poskytuje ambiciózní jednotný digitální trh, ale aby podobně rozvíjela a posilovala veřejnou hodnotu otevřeného internetu a aby se chopila nových příležitostí pro přístup k informacím, vzdělání, výzkumu, kultuře, svobodě projevu, inovacím a dalším sociálním přínosům; vítá ohlášení evropské iniciativy volného datového toku, která požaduje odstranění stávajících překážek jednotnému trhu dat;

51.    zdůrazňuje potřebu zajistit spravedlivou soutěž pro společnosti působící na jednotném digitálním trhu, a posílit tak jejich konkurenceschopnost; zdůrazňuje, že je důležité, aby se podnikům a spotřebitelům dostalo na internetu stejné ochrany jako na tradičním trhu;

52.    zdůrazňuje, že je třeba se naléhavě zabývat klíčovými otázkami uvedenými v této strategii, zejména pokud jde o:

•       digitální smlouvy na hmotné i nehmotné zboží, pokud je třeba přijmout ambiciózní přístup umožňující, aby měli spotřebitelé k dispozici celoevropský soubor pravidel spíše než 28 různých přístupů;

•       cloud computing, s cílem podpořit přechod na tuto službu, předcházet uzavření spotřebitelů na jedné platformě a řešit otázky přenositelnosti dat, nespolehlivosti poskytovatelů služeb a nekonzistentnosti nadnárodních právních předpisů;

•       diskriminaci spotřebitelů na internetu, zejména diskriminační praktiky založené na státní příslušnosti nebo místě bydliště, k nimž dochází v mnoha různých oblastech práva EU,

•       kybernetickou bezpečnost s ohledem na to, že evropské veřejné instituce a podniky jsou stále více vystaveny kybernetické trestné činnosti a členským státům se nepodařilo zaujmout k této naléhavé otázce jednotný postoj;

•       omezení a překážky ve vztahu k elektronickým platbám a elektronickému ověřování, zejména pokud jde o mobilní platby;

•       zásilkové služby,

•       internet věcí včetně soukromí v souvislosti s návrhem výrobku, ochranou údajů a vlastnictvím dat;

•       spravedlivý přístup k internetovým platformám a elektronickým komunikacím;

53.    vyzývá Komisi, aby zintenzivnila úsilí o posílení konkurenčního prostředí pro držitele práv i zprostředkovatele, zejména s cílem zajistit spravedlivé odměňování;

54.    požaduje evropskou strategii, která posílí odvětví informačních a komunikačních technologií v EU, zajistí volnou a spravedlivou hospodářskou soutěž a umožní evropským společnostem využívat konkurenční výhodu EU v oblasti ochrany soukromí, a požaduje rovněž evropskou strategii pro demokratickou správu internetu a žádá, aby byla neutralita internetu zakotvena v právních předpisech EU;

55.    zdůrazňuje, že je třeba, aby Komise spolupracovala s Evropskou službou pro vnější činnost s cílem zajistit, aby EU využila své hospodářské a politické váhy k prosazování otevřeného internetu a základních práv na internetu na fórech věnovaných správě internetu;

Energetická unie a politika změny klimatu

56.    zdůrazňuje, že hlavními cíli Energetické unie jsou zabezpečení dodávek energie, dekarbonizace, dlouhodobá udržitelnost a dostupné a konkurenceschopné ceny energie, přičemž těchto cílů může být dosaženo posílením opatření EU v těchto oblastech: konkurenční vnitřní trh s energií, zvyšování energetické účinnosti, lepší přizpůsobení energetických trhů a sítí obnovitelným zdrojům v rámci přísného evropskému systému řízení, podpora výzkumu a inovací, zajištění nových investic a jednotná vyjednávací pozice EU vůči třetím zemím;

57.    zdůrazňuje naléhavost a důležitost přijetí opatření vůči rostoucí hrozbě antimikrobiální rezistence, vzhledem k tomu, že zvýšená antimikrobiální rezistence by měla enormní dopad na rozpočty členských států na veřejné zdraví a na náklady podniků v souvislosti s nemocenskou dovolenou;

58.    vyzývá Komisi, aby předložila návrh akčního plánu EU na provedení celosvětového akčního plánu boje proti antimikrobiální rezistenci Světové zdravotnické organizace v EU;

59.    vyzývá k vypracování legislativních návrhů nutných k provedení klimatického a energetického rámce do roku 2030, vzhledem k tomu, že tato odvětví nejsou pokrytá systémem ETS; konstatuje, že to zejména zahrnuje přezkum rozhodnutí o sdílení úsilí a návrh o využívání půdy, změnách ve využívání půdy a lesnictví (LULUCF) a řešení emisí ze zemědělské činnosti; zdůrazňuje potřebu souhrnného rámce pro dekarbonizaci odvětví dopravy včetně stanovení cílů pro vozidla pro období po roce 2020 a podpory udržitelných pokročilých biopaliv a elektrických vozidel;

60.    vyzývá Komisi, aby přepracovala mechanismus dotací s cílem usnadnit integraci energetického trhu a dosáhnout postupného odstranění dotací škodlivých pro životní prostředí, zejména dotací na fosilní paliva;

61.    žádá evropeizaci energetické infrastruktury EU, a to i pokud jde o normy, výzkum a inovace, a požaduje zvláštní program investic do inteligentní energetické sítě založený na veřejných i soukromých finančních prostředcích;

62.    zdůrazňuje význam energetické účinnosti při zvyšování energetické bezpečnosti a dosahování cílů EU v oblasti ochrany klimatu; vyzývá Komisi, aby v kontextu politik ochrany klimatu a energetické politiky do roku 2030 předložila legislativní návrhy o energetické účinnosti a aby plně využila potenciál právních předpisů o ekologickém designu EU;

63.    domnívá se, že prioritu by měla dostat tržní řešení společných výzev, jako je zvyšování energetické účinnosti prostřednictvím snižování emisí skleníkových plynů, rozvoj skutečně udržitelného zemědělství a lesnictví prostřednictvím investic do výzkumu a vývoje a vytvoření inteligentního a příznivého regulačního rámce pro využívání obnovitelných zdrojů energie, což zajistí EU vedoucí postavení ve světě v tomto důležitém hospodářském odvětví;

Integrované a efektivní odvětví dopravy

64.    vyzývá Komisi, aby zajistila lepší monitorování a řádné provedení politiky TEN-T, a to od plánování po provádění; vyzývá Komisi, aby v souvislosti s nadcházejícím přezkumem politiky TEN-T pečlivě připravila zprávu o provádění a předpověď do budoucna;

65.    vyzývá ke spravedlivému a efektivnímu stanovení cen v odvětví udržitelné dopravy a k přezkumu směrnice o euroznámce a s ní spojeného rámce na podporu evropského elektronického mýtného, včetně silničních mýtných poplatků založených na vzdálenosti, jako součásti silničního balíčku Komise;

66.    vyzývá k přezkumu nařízení (ES) č. 561/2006 ohledně doby řízení a odpočinku pro řidiče nákladních vozidel a řidiče autobusů s cílem přizpůsobit současná pravidla a harmonizovat vymáhání tohoto nařízení v různých členských státech, jako součásti silničního balíčku Komise;

67.    vyzývá k přijetí konkrétních opatření na zajištění dostupnosti účinné veřejné dopravy, rozvoje inteligentních a inovativních řešení a mobilizace finančních prostředků na udržitelné a vzájemně propojené infrastruktury městských dopravních systémů;

68.    vyzývá Komisi, aby zajistila přijetí balíčku o letectví včetně strategie konkurenceschopnosti letecké dopravy, přezkum nařízení o evropském orgánu pro bezpečnost letectví (ES) č. 213/2008, přezkum nařízení (ES) č. 868/2004 o nekalých cenových praktikách v letecké dopravě, aby bezpečným a udržitelným způsobem otevřela letecký trh dálkově řízeným letadlovým systémům (RPAS) a aby pracovala na uzavření příslušných mezinárodních dohod;

69.    vyzývá k přijetí opatření na usnadnění formalit pro plavidla na cestě mezi přístavy EU a k rozvoji potenciálu mořských dálnic, přičemž je třeba se prioritně věnovat zřízení skutečně evropského prostoru námořní dopravy bez bariér („Blue Belt“);

Politiky v oblasti zemědělství a rybolovu

70.    zdůrazňuje důležitou úlohu, jakou může udržitelné odvětví zemědělství a lesnictví hrát při podpoře růstu, tvorbě pracovních míst a zlepšování environmentálních norem; vyzývá Komisi, aby zjednodušila provádění SZP a omezila související byrokracii s cílem zvýšit její účinnost, snížit administrativní zátěž pro zemědělské podnikatele a vytvořit prostor pro inovace, které jsou nezbytné pro konkurenceschopné evropské zemědělství hledící do budoucnosti, jež bude produkovat více a vyžadovat méně vnějších vstupů;

71.    opakuje, že s cílem zajistit urychlené a řádné provádění nové společné politiky v oblasti rybolovu musí Komise naléhavě předložit legislativní návrhy pro přijetí obnovených víceletých plánů řízení rybích populací a pro zřízení nového rámce technických opatření;

72.    domnívá se, že nezákonný, nehlášený a neregulovaný rybolov představuje organizovanou trestnou činnost na moři, jež má katastrofické environmentální a socioekonomické dopady v celém světě; vyzývá Komisi, aby přijala veškerá nezbytná opatření proti nespolupracujícím zemím a všem organizacím, které k nezákonnému, nehlášenému a neregulovanému rybolovu přispívají;

Jednotný trh s posílenou mobilitou pracovních sil

73.    domnívá se, že strategie Komise pro jednotný trh se zbožím a službami by měla zajistit, aby jednotný trh odpovídal potřebám těch, kteří k hospodářství EU nejvíce přispívají, tj. malým a středním podnikům a osobám samostatně výdělečně činným; domnívá se, že pokud se směrnice a nařízení ukáží pro malé a střední podniky jako nevhodné nebo pokud nebylo provedeno testování dopadů na malé a střední podniky v době jejich přijímání, může být třeba je přezkoumat;

74.    očekává výsledky cíleného přezkumu provádění a dopadu směrnice o vysílání pracovníků; zdůrazňuje, že je důležité sladit svobodu poskytovat přeshraniční služby s příslušnou ochranou práv pracovníků, kteří byli dočasně vysláni do zahraničí; zdůrazňuje, že vysílání pracovníků je pro hospodářství EU důležité, protože tito lidé doplňují chybějící dovednosti a pracovní sílu; domnívá se však, že směrnice o vysílání pracovníků by se měla odlišovat od vnitrostátních opatření, která stanoví minimální mzdu pro podniky z ostatních členských států; zdůrazňuje, že takováto vnitrostátní opatření by neměla být v rozporu s volným pohybem osob, zboží a služeb;

75.    žádá Komisi, aby pokračovala v práci na zjednodušení placení daní z přeshraničních transakcí pro spotřebitele i podniky tím, že bude více využívat standardizované evropské formuláře pro DPH a další poplatky a rozšíří digitalizaci evidenčních požadavků;

Směrem k bezpečnému a zdravému pracovnímu prostředí prostřednictvím lepší regulace

76.    vítá nadcházející přezkum stávajícího strategického rámce pro bezpečnost a zdraví při práci v roce 2016; konstatuje však, že provádění platných právních předpisů je v členských státech stále výzvou, zejména pro malé a střední podniky, které mají potíže s plněním některých regulačních požadavků; vyzývá Komisi, aby zjednodušila soulad s právními předpisy v oblasti bezpečnosti a zdraví při práci, zejména pro malé a střední podniky, aby se zajistilo lepší vymáhání právních předpisů ze strany členských států a zjednodušily se stávající právní předpisy;

Hospodářská a měnová unie

77.    žádá, aby byl předložen návrh na jediné vnější zastoupení eurozóny v mezinárodních institucích a fórech;

78.    vyzývá Komisi, aby přijala opatření k lepšímu provádění doporučení pro jednotlivé země ze strany členských států a aby zrychlila a vymáhala provádění strukturálních reforem zaměřených na modernizaci hospodářství EU s použitím nástrojů, které jsou k dispozici v balíčku šesti právních aktů a v balíčku dvou právních aktů;

79.    žádá, aby byl zřízen evropský fond pro umoření dluhu založený na podmíněnosti;

80.    žádá Komisi, aby s cílem zajistit tržní disciplínu předložila návrhy na evropské insolvenční řízení pro členské státy a aby zavedla limity expozice a vážení rizika státních dluhopisů, které již nadále nelze považovat za bezrizikové;

81.    vyzývá Komisi, aby urychlila svou činnost na sjednocování kapitálových trhů EU, a naléhavě vyzývá ke zřízení plnohodnotné unie kapitálových trhů do roku 2019;

Dohoda o volném obchodu s USA

82.    naléhavě vyzývá Komisi, aby i nadále usilovala o uzavření jednání o transatlantickém obchodním a investičním partnerství s cílem dosáhnout pro evropské podniky lepší přístup na trh a spravedlivé zacházení, zajistit regulační spolupráci, jež umožní, aby transatlantický obchod byl snazší, levnější a méně byrokratický pro průmyslová odvětví i podniky EU, zejména pro malé a střední podniky, a aby zajistila transparentnost, odpovědnost a legitimitu mezinárodní arbitráže; naléhavě vyzývá Komisi, aby pokračovala ve své práci na nových a revidovaných dohodách o volném obchodu s třetími zeměmi a zároveň aby neustávala ve svém úsilí o prosazení širšího, celosvětového volného obchodu obecně, zejména v rámci Světové obchodní organizace;

Prostor spravedlnosti, bezpečnosti a základních práv

83.    důrazně připomíná, že dokončení komplexní zastřešující dohody mezi EU a USA o ochraně údajů a přezkum zásad „bezpečného přístavu“ musí být ve vzájemném souladu a nesmí obsahovat žádné právní mezery, a to díky ambicióznímu souboru právních předpisů EU v oblasti ochrany údajů, který zřizuje nový legislativní rámec na úrovni EU pro ochranu osobních údajů;

84.    žádá Komisi, aby se maximálně snažila o odblokování návrhu horizontální antidiskriminační směrnice a aby vypracovala komplexní celoevropské řešení problémů lesbických žen, gayů, bisexuálů, transsexuálů a intersexuálů v oblasti základních práv, jež by mělo podobu plánu EU pro boj s homofobií a diskriminací na základě sexuální orientace a genderové identity;

85.    vyzývá Komisi, aby dále zintenzivňovala své úsilí o zlepšení postupů zaměřených na identifikaci pachatelů hledajících oběti na internetu a na ochranu dětí před těmito pachateli;

86.    vyzývá Komisi, aby přezkoumala nařízení Brusel IIA o kolizi právních předpisů v oblasti rodinného práva mezi členskými státy, zejména pokud jde o péči o dítě a mezinárodní únosy dětí;

87.    vyzývá Komisi, aby předložila legislativní návrh týkající se sbližování správního práva EU;

88.    vyzývá Komisi, aby nahradila stažený návrh týkající se evropské právní úpravy prodeje novým návrhem na toto téma;

89.    vítá přijetí evropského programu pro bezpečnost na období 2015–2020 a stanovené priority v oblasti boje proti terorismu, přeshraniční organizované trestné činnosti a počítačové kriminalitě; opět vyzývá k hloubkovému posouzení zaměřenému na provozní účinnost příslušných platných nástrojů EU a zbývajících mezer v této oblasti předtím, než budou v rámci evropského programu pro bezpečnost předkládány nové legislativní návrhy;

90.    vyzývá Komisi, aby i nadále pracovala na přistoupení EU k Evropské úmluvě o lidských právech s ohledem na stanovisko Soudního dvora v této věci a aby řešila zbývající právní problémy;

91.    vyzývá k silné, samostatné strategii v oblasti práv žen a rovnosti pohlaví, jež by nahradila strategii pro rovnost mužů a žen na období 2010–2015;

92.    vyzývá Komisi, aby zaujala proaktivnější přístup k podpoře přiměřených integračních politik ze strany členských států, jež řádně zohlední evropské hodnoty, podporovala politickou účast dlouhodobě pobývajících rezidentů, zejména pokud jde o volby do Evropského parlamentu a místní volby, a aby v EU odstranila případy osob, které nemají státní příslušnost;

Evropská azylová a migrační politika

93.    opět vyzývá ke komplexnímu přístupu k azylové a migrační politice s cílem vytvořit bezpečné a legální cesty pro žadatele o azyl v EU a učinit z EU atraktivní destinaci pro kvalifikované i nekvalifikované zahraniční migranty a k soudržnému přístupu – i v rámci rozvojové politiky EU – k řešení prvotních příčin nelegální migrace a k boji proti převaděčům;

94.    vyzývá k předložení revidovaného návrhu na zavedení „modré karty“ pro kvalifikované i nekvalifikované zahraniční migranty, jak je uvedeno v Evropském programu pro migraci;

95.    vyzývá k přepracování nařízení o agentuře Frontex tak, aby zahrnovalo povinné příspěvky členských států a rozšířený mandát, pokud jde o humanitární pátrací a záchranné operace; vyzývá k přezkumu a rozšíření stávajícího mandátu Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu tak, aby zahrnoval operativnější úlohu při zpracovávání žádostí o azyl;

96.    vyzývá Komisi, aby nahradila dublinský systém a navrhla právní základ pro nový evropský systém přemisťování, který by přerozděloval uprchlíky mezi členské státy a byl by koordinován zdokonaleným Evropským úřadem pro otázky azylu;

97.    vyzývá Komisi, aby předložila nový, vyvážený a inteligentní návrh souboru opatření týkajících se inteligentních hranic, který by nahradil stažený návrh;

 

Strategie pro řešení demografické změny

98.    požaduje strukturovanou, dlouhodobou strategii EU, která by řešila problémy spojené s demografickou změnou, neboť všechny členské státy nyní čelí problému stále rychleji stárnoucí populace; vyzývá v této souvislosti Komisi, aby se důrazně zaměřila na budoucí nedostatky a nesoulad na trhu práce EU a aby do hloubky zkoumala způsob, jakým mohou být tyto problémy v rámci EU řešeny, mimo jiné prostřednictvím cíleného předjímání budoucích potřebných dovedností a lepší harmonizací dovedností s pracovními místy dostupnými na trhu práce a dalším posilováním mobility pracovních sil;

Silnější pozice na mezinárodní scéně

99.    žádá Komisi, aby zaujala proaktivní přístup k podpoře míru a stability s ohledem na rostoucí počet krizí a násilných konfliktů na celém světě, zejména v sousedních zemích EU; vítá probíhající přezkum politiky sousedství, jejímž cílem musí být posílení schopnosti EU řešit závažné geopolitické a bezpečnostní výzvy, jimž čelíme; zdůrazňuje, že obchod, hospodářské vazby, mobilita, migrace a energetická bezpečnost jsou pouze několika z mnoha meziodvětvových otázek, kterými se musí nová a posílená politika sousedství zabývat, a že společným jmenovatelem musí být vždy podpora a dodržování lidských práv, mezinárodního práva a základních svobod;

100.  vyzývá k energickému rozvíjení vztahů se zeměmi Západního Balkánu, aby nedošlo k vychýlení reformního procesu motivovaného vyhlídkou na přistoupení; zdůrazňuje, že je třeba poskytnout další technickou pomoc členským státům a zemím, na něž se vztahuje politika sousedství a s nimiž byly uzavřeny prohloubené a komplexní dohody o volném obchodu, neboť je třeba zajistit jejich úplné a rychlé provádění a dodržování všemi stranami; zdůrazňuje význam plného provádění dohod o přidružení se zeměmi Východního partnerství a podtrhuje, že je třeba v těchto zemích uskutečnit další politické a hospodářské reformy;

101.  zdůrazňuje, že má-li být EU důvěryhodným hráčem na světové úrovni, musí svou značnou „měkkou sílu“ podpořit „tvrdou silou“ v součinnosti s NATO, a že je tudíž zapotřebí ambiciózní agenda pro zvýšení integrace a slučitelnosti evropských vojenských sil, zejména s ohledem na to, že by tím mohlo dojít k podstatnému snížení nákladů, díky čemuž by EU mohla dodržet rozpočtové limity i závazek vůči NATO, že vynaloží 2 % HDP na vybudování a udržování vysoce účinné evropské vojenské síly; vyzývá Komisi, aby se aktivně účastnila rozvoje nové zahraniční a bezpečnostní strategie EU; vyzývá Komisi, aby předložila návrhy na další začlenění evropských trhů s obranným vybavením do evropských obranných schopností;

102.  naléhavě vyzývá Komisi, aby znovu potvrdila evropský konsensus o rozvojovém procesu, který poskytuje společné porozumění a vizi rozvojové politiky Unie a jejích orgánů a členských států;

103.  zdůrazňuje, že krize v souvislosti s virem Ebola poukázala na naléhavost vytvoření dlouhodobé strategie, která by uvedla do praxe sdělení z roku 2010 o úloze EU v oblasti celosvětového zdraví, a naléhavě vyzývá Komisi, aby s ohledem na takové epidemie, jako je Ebola, začala uplatňovat akční program pro celosvětové zdraví; dále žádá Komisi, aby přijala iniciativy, které zlepší přístup k lékům pro nejméně rozvinuté země;

104.  žádá Komisi, aby rozvinula komplexní strategii a akční plán na řešení otázky nezákonných kapitálových toků a hluboce zakořeněné korupce v rozvojových zemích, jež představuje prioritu rámce pro období po roce 2015;

Unie demokratické změny

105.  naléhavě vyzývá Komisi, aby zintenzivnila a posílila své úsilí o ochranu finančních zájmů EU a aby dokončila opožděnou reformu Evropského úřadu pro boj proti podvodům;

Přezkum VFR

106.  připomíná Komisi, že má právní povinnost předložit do konce roku 2016 přezkum fungování VFR, a znovu opakuje svou výzvu Komisi, aby tento rozpočtový přezkum doplnila legislativním návrhem na přezkum nařízení (ES, Euratom) č. 1311/2013, kterým se stanoví VFR na období 2014–2020;

Lepší komunikace

107.  vyzývá Komisi, aby provedla hloubkový přezkum své komunikační politiky s cílem zajistit, aby veřejnosti byly v budoucnu poskytovány informace přímo, spíše než aby se očekávalo, že je bude vyhledávat sama prostřednictvím specializovaných evropských informačních kanálů; dále se domnívá, že nařízení o občanské iniciativě představuje klíčový pokrok v evropské přímé participativní demokracii, a proto by chtěl, aby Komise zaujala aktivní úlohu při usnadňování tohoto procesu a při zlepšování jeho poněkud byrokratických a zdlouhavých postupů;

 

_____________________

 

108.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a vládám a parlamentům členských států.

 

Právní upozornění - Ochrana soukromí