Menettely : 2015/2729(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0662/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0662/2015

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 09/07/2015 - 12.5
CRE 09/07/2015 - 12.5
PV 16/09/2015 - 13.1
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0323

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 184kWORD 111k
Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-0656/2015
1.7.2015
PE559.025v01-00
 
B8-0662/2015

komission julkilausuman johdosta

työjärjestyksen 37 artiklan 3 kohdan ja Euroopan parlamentin ja Euroopan komission välisistä suhteista tehdyn puitesopimuksen liitteen 4 mukaisesti


komission vuoden 2016 työohjelmaa koskevista Euroopan parlamentin painopisteistä (2015/2729(RSP))


Sophia in ‘t Veld ALDE-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma komission vuoden 2016 työohjelmaa koskevista Euroopan parlamentin painopisteistä (2015/2729(RSP))  
B8‑0662/2015

Euroopan parlamentti, joka

–       ottaa huomioon puitesopimuksen Euroopan parlamentin ja komission välisistä suhteista ja erityisesti sen liitteen IV,

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 37 artiklan 3 kohdan,

A.     katsoo, että Euroopan unionin on vastattava edessään oleviin sisäisiin ja ulkoisiin haasteisiin kunnianhimoisesti ja rohkeasti selkeän näkemyksen ja suunnanmäärityksen mukaisesti johtajuutta osoittaen, jotta voidaan osoittaa, että unioni pystyy vastaamaan kansalaisten odotuksiin ja tarjoaa heille mahdollisuuksia ja luo luottamusta kehittymällä aidosti demokraattiseksi poliittiseksi unioniksi ja parlamentaariseksi demokratiaksi sekä foorumiksi, jolla kansalaiset voivat vaikuttaa maanosansa kehittämisen suuntaan ja sisältöön edistäen elintasonsa säilymistä ja vahvistumista;

B.     toteaa, että komission tehtävä on edistää unionin yleistä etua, tehdä tätä koskevia aloitteita, varmistaa perussopimusten noudattaminen, valvoa unionin lainsäädännön täytäntöönpanoa, hoitaa yhteensovitus-, täytäntöönpano- ja hallinnointitehtäviä ja tehdä lainsäädäntöaloitteita;

C.     katsoo, että Euroopan unioni tarvitsee vahvan komission, jolla on hyvin kohdennettu ja kunnianhimoinen työohjelma, jonka avulla se pystyy vastaamaan unionin ja sen kansalaisten todellisiin tarpeisiin;

D.     toteaa, että EU on kärsinyt pitkästä talouskriisistä ja siihen liittyvästä hitaasta kasvusta sekä uusien työpaikkojen ja investointien puutteesta ja että kriisistä ei päästä eroon, jos Euroopan integraatiota ei syvennetä merkittävästi aina kun se on perusteltua, mikä koskee erityisesti sisämarkkinoita ja talous- ja rahaliittoa ja sen demokraattisen valvonnan ja vastuullisuuden lisäämistä;

E.     katsoo, että kestävyys ja talouskasvu ovat sovitettavissa yhteen ja ne voivat vahvistaa toisiaan, ja kehottaa komissiota tekemään kestävyydestä työllisyyden ja kasvun ohjelmansa kulmakiven;

F.     ottaa huomioon, että Euroopan kilpailukyvyn heikkeneminen maailmantaloudessa, korkea työttömyys ja erityisesti nuorisotyöttömyyden sietämättömän korkea taso, väestörakenteen muutos ja etenkin jatkuva väestön ikääntyminen asettavat unionin ennennäkemättömien haasteiden eteen;

G.     toteaa, että unionin tasolla tehtyjen talousarviovalintojen on vastattava unionin poliittisia painopistealueita ei ainoastaan määrien suhteen vaan myös joustavuuden ja tasapainoisuuden osalta, ei vähiten kun kyse on Euroopan strategisten investointien rahastosta (ESIR) ja monivuotisesta rahoituskehyksestä 2014–2020, joka sisältää useita joustavuusmekanismeja, myös tarkistuslausekkeen, joiden avulla EU:n talousarvio voi mukautua ennakoimattomiin tilanteisiin;

OSA 1

1.      kehottaa komissiota käyttämään aloiteoikeuttaan täysimääräisesti, jotta EU:lla olisi selkeä poliittinen johto, ja pitämään kiinni siitä, että hallitusten päämiehet seisovat Eurooppa-neuvostossa tekemiensä päätösten takana, ja kehottaa sitä lisäksi huolehtimaan sisämarkkinoiden loppuunsaattamisesta ja esittämään finanssivakausunionia, talousunionia ja poliittista unionia koskevan strategisen suunnitelman; kehottaa komissiota edistämään rohkeasti rahaliiton rakenteellisia uudistuksia ja muistuttaa, että komissiolla on Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU) 48 artiklan mukaisesti oikeus tehdä ehdotuksia perussopimusten muuttamisesta;

2.      suhtautuu myönteisesti Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan, komission puheenjohtajan, Euroopan parlamentin puhemiehen, euroryhmän puheenjohtajan ja EKP:n pääjohtajan kertomukseen ja siinä esitettyihin ehdotuksiin euroalueen lujittamiseksi edelleen erityisesti luomalla euroalueen ”valtiovarainministeriön”, mutta pitää ehdotusten aikataulua valitettavan kunnianhimottomana; kehottaa komissiota Kreikan kriisin huomioon ottaen antamaan ehdotuksen mahdollisimman pian;

3.      pitää myönteisenä, että komissio keskittyy tärkeisiin asioihin ja pyrkii kohti parempaa sääntelyä, mutta on sitä mieltä, että tällaisten tärkeiden asioiden määritteleminen edellyttäisi, että Euroopan parlamenttia kuullaan ennakolta siitä, mitä nämä tärkeät asiat ovat, ja katsoo myös, että lainsäädäntömenettelyjen perumisen on perustuttava objektiivisiin kriteereihin ja niitä koskeviin vaikutustenarviointeihin ja että lainsäädäntöehdotusten hylkääminen sen vuoksi, että jäsenvaltiot eivät kanna vastuutaan ja pääse yhteisymmärrykseen, ei saisi antaa yhdelle lainsäädäntövallan käyttäjälle tosiasiallista mahdollisuutta käyttää vetoa pysäyttämällä asian käsittely; muistuttaa, että sääntelyn parantaminen ei tarkoita ylimalkaista ehdotusten perumista vaan pikemminkin sääntelyn lisäämistä tarvittaessa ja tarpeettoman sääntelyn vähentämistä, ja että paremmassa sääntelyssä ei ole kyse ainoastaan lopputuloksesta vaan myös prosessista, jonka on oltava täysin demokraattinen ja avoin; kehottaa puheenjohtajaa ja ensimmäistä varapuheenjohtajaa varmistamaan, että komission klusterirakenne osoittautuu tehokkaaksi;

4.      pitää myönteisenä neuvotteluiden käynnistämistä uudesta parempaa lainsäädäntöä koskevasta toimielinten sopimuksesta; katsoo, että sopimuksella olisi saatava aikaan komission lainvalmistelun laadun paraneminen, sen säädösehdotusten vaikutustenarvioinnin tehostuminen ja se, että komissio käyttää mahdollisuuksien mukaan asetuksia direktiivien sijaan ja sisällyttää ehdotuksiinsa tarkistuslausekkeita, jotta varmistetaan, että EU:n säädöksiä tarkistetaan säännöllisesti, ja välttää ylisääntelyä; kehottaa komissiota ottamaan käyttöön tähän liittyvän EU:n tulostaulun, jotta kansallisella tasolla lisätyt säännökset voidaan havaita, ja antamaan lainsäädännön "kultausta” koskevia ohjeita;

5.      pitää myönteisenä uutta käytäntöä, jonka mukaan komissio voi selittävistä asiakirjoista 28. syyskuuta 2011 annetun jäsenvaltioiden ja komission yhteisen poliittisen lausuman mukaisesti perustelluissa tapauksissa pyytää jäsenvaltioita sisällyttämään selittäviä asiakirjoja komissiolle toimitettavaan ilmoitukseensa osaksi kansallista lainsäädäntöä saattamista varten hyväksytyistä toimenpiteistä; kehottaa kuitenkin uudelleen ottamaan käyttöön direktiivien saattamista osaksi kansallista lainsäädäntöä koskevat pakolliset vastaavuustaulukot;

6.      suhtautuu myönteisesti komission laatimaan Euroopan muuttoliikestrategiaan ja siihen liittyviin lainsäädäntöehdotuksiin ja ehdotuksiin talousarvion mukauttamiseksi vuonna 2015 ja 2016, joilla varmistetaan, että strategiassa asetetut tavoitteet pannaan asianmukaisesti täytäntöön, mutta muistuttaa, että on tärkeää osoittaa riittävästi talousarviotukea EU:n suhteiden vaalimiseksi alkuperä- ja kauttakulkumaiden kanssa;

7.      kehottaa uudelleen komissiota esittämään ehdotuksen, jolla puututaan puutteisiin ja epäkohtiin, joita nykyään ilmenee Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 2 artiklan soveltamisessa sekä unionin perustana olevien arvojen eli ihmisarvon kunnioittamisen, vapauden, demokratian, tasa-arvon, oikeusvaltion ja ihmisoikeuksien kunnioittamisen toteutumisessa, sekä ottamaan käyttöön sitovan, objektiivisiin indikaattoreihin perustuvan välineen, jonka avulla voitaisiin reagoida automaattisesti ja portaittaisesti oikeusvaltio- ja perusoikeusrikkomuksiin sekä EU:n että jäsenvaltioiden tasolla; katsoo, että ihmisoikeuksien toteutuminen on turvattava tehokkaasti noudattaen kaikkia perussopimusten määräyksiä ja erityisesti nk. demokratialauseketta;

8.      kehottaa komissiota soveltamaan yhtenäisempää virastojen välistä ja monialaista lähestymistapaa;

9.      kehottaa komissiota ehdottamaan toimenpiteitä jäsenvaltioiden ja EU:n erillisvirastojen välisen tietojenvaihdon parantamiseksi ja operatiivisen yhteistyön tiivistämiseksi, ja kehottaa komissiota erityisesti antamaan pikaisesti toisen sukupolven Schengenin tietojärjestelmän (SIS II) perustamisesta, toiminnasta ja käytöstä annetun asetuksen (EY) N:o 1987/2006 muuttamista koskevan lainsäädäntöehdotuksen kuulutuskriteereiden yhdenmukaistamiseksi ja terrorismirikoksista tuomittuja tai epäiltyjä henkilöitä koskevien kuulutusten antamisen pakollistamiseksi;

10.    kehottaa komissiota ottamaan käyttöön teknisiä ja rahoitusresursseja varmistaakseen terroristipropagandan, radikaalien verkostojen ja internetissä tapahtuvan värväämisen torjumista koskevien parhaiden käytäntöjen koordinoinnin ja vaihtamisen EU:n tasolla; pyytää tässä yhteydessä erityisesti osoittamaan Europol-virastolle kaikki sen tarvitsemat voimavarat terrorismin vastaisen keskuksen ja EU:n internetsisällöstä ilmoittamista käsittelevän yksikön hallinnoimiseksi;

11.    kehottaa komissiota tarkastelemaan ja ehdottamaan Euroopan syyttäjäviranomaisen valtuuksien laajentamista siten, että ne kattavat tietyt kansainvälisen rikollisuuden vakavat muodot kuten terrorismin ja järjestäytyneen rikollisuuden;

12.    kehottaa komissiota painottamaan kasvua ja työllisyyttä eurooppalaisen sosiaalisen markkinatalouden ja kestävää kehitystä koskevan unionin strategian kulmakivinä; kehottaa komissiota myös kiinnittämään enemmän huomiota nuorten liikkuvuuden ja etenkin harjoittelumahdollisuuksien rahoittamiseen ja edistämiseen, jotta varmistetaan, että saatavilla oleva ammattitaito ja avoimet työpaikat kohtaavat toisensa mahdollisimman hyvin sisämarkkinoilla;

13.    pitää tärkeänä, että avoimuutta ja asiakirjojen saatavuutta koskeviin suunnitelmiin saadaan uutta pontta, jotta voidaan luoda poliittinen unioni, joka perustuu parlamentaariseen demokratiaan noudattaen avoimuutta ja vastuullisuutta EU:ssa ja jäsenvaltioissa, ja että joudutetaan avoimuudesta vastaavan, tätä työtä valvovan virkamiehen nimittämistä; muistuttaa vaatineensa useasti hallintolain käyttöönottoa EU:ssa;

14.    kehottaa komissiota varmistamaan, että kaikelle tulevalle lainsäädännölle tehdään perusoikeustarkastus ja että koko voimassa oleva lainsäädäntö tarkastetaan, mikä koskee erityisesti kaikkea EU:n suunnittelemaan laajamittaiseen tietojen keräämiseen, käsittelyyn, siirtoon ja säilyttämiseen liittyvää lainsäädäntöä; vaatii tässä yhteydessä komissiota suorittamaan kattavan ja yksityiskohtaisen oikeudellisen arvioinnin unionin tuomioistuimen yhdistetyissä asioissa C-293/12 ja C-594/12 antaman, tietojen säilyttämisestä annetun direktiivin mitätöineen tuomion vaikutuksista;

15.    ottaa huomioon, että puheenjohtaja Junckerin poliittisissa suuntaviivoissa mainitaan, että toimikauden ensimmäisen vuoden aikana annettaisiin ehdotus talous- ja rahaunionin ulkoisen edustuksen tehostamiseksi, mutta pitää valitettavana, että komission vuoden 2015 työohjelmassa ei ole tätä koskevia yksityiskohtia, ja pyytää sisällyttämään ne vuoden 2016 ohjelmaan; kehottaa komissiota käyttämään Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 138 artiklan 2 kohdan mukaista aloiteoikeuttaan ja ehdottamaan aiheellisia toimenpiteitä euroalueen ”yhtenäisen edustuksen varmistamiseksi kansainvälisissä rahoituslaitoksissa ja -konferensseissa”;

16.    korostaa, että työpaikkojen luomista ja kasvua on edistettävä myös kunnianhimoisilla kaupan alan aloitteilla, joilla voidaan avata kolmansien maiden markkinoita ja monipuolistaa vientiä;

17.    korostaa, että EU:n on oltava vankasti läsnä maailman tapahtumissa toteuttamalla vaikuttavaa ulkopolitiikkaa, jolla voidaan vastata nykyhetken uusiin haasteisiin;

18.    kehottaa komissiota ottamaan tavoitteekseen kunnianhimoisen ja johdonmukaisen ulko- ja turvallisuuspoliittisen strategian, jonka keskiössä ovat ihmisoikeudet ja perusvapaudet, jotta vahvistetaan EU:n kansainvälistä roolia kehitysasioissa, rauhan palauttamisessa ja rakentamisessa, humanitaarisessa avussa ja ihmisoikeuksien turvaamisessa yleismaailmallisesti;

19.    kehottaa komissiota muuttamaan verolainsäädäntöä erityisesti LuxLeaks-paljastusten johdosta ja toteuttamaan kunnianhimoisia toimia kuten yhteisen yhdistetyn yhtiöveropohjan käyttöönoton sen sijaan, että se pelkästään vaatisi veropäätösten avoimuutta, ja kehottaa komissiota esittämään viipymättä ehdotuksia sisämarkkinoiden sekä talous- ja rahaliiton loppuunsaattamiseksi;

20.    toistaa syvän huolensa maksamattomien maksujen kertymisestä; pitää myönteisenä komission, neuvoston ja parlamentin hyväksymää yhteistä lausumaa maksusuunnitelmasta vuosiksi 2015–2016, jolla on tarkoitus laskea kyseinen kertymä kestävälle tasolle, eli noin 2 miljardiin euroon, vuonna 2016; palauttaa mieliin, että komissio on sitoutunut seuraamaan tarkasti vuosien 2014–2020 ohjelmien täytäntöönpanoa, ottamaan käyttöön varhaisvaroitusjärjestelmän ja antamaan säännöllisesti otsakekohtaisia ennusteita maksuista, myös maksamattomien maksujen ja maksamatta olevien sitoumusten tilanteen kehittymisestä;

21.    pitää myönteisenä Euroopan strategisten investointien rahastosta (ESIR) tehtyä sopimusta mutta muistuttaa, että se riippuu useista tärkeistä edellytyksistä, joita ovat erityisesti, että jäsenvaltiot toteuttavat rakenteellisia uudistuksia muun muassa työmarkkinoilla, eläkejärjestelmissä ja terveydenhuollossa, vakaus- ja kasvusopimusta ei heikennetä ja kansallisessa valvonnassa yhä olevien tulevaisuuden markkinoiden, kuten energia- ja televiestintä-, digitaali- ja pääomamarkkinoiden, liberalisoimisessa, avaamisesta ja yhdentymisessä edistytään merkittävästi ja valitut hankkeet johtavat oikeiden painopisteiden mukaiseen rahoitukseen; pitää välttämättömänä yksityissektorin kumppaneiden ja investoijien osallistumista; korostaa näiden sektoreiden työllistämispotentiaalia; kehottaa samalla huolehtimaan ESIR-rahaston täydestä demokraattisesta valvonnasta EU:n tasolla; kehottaa komissiota varmistamaan, että Horisontti 2020 -ohjelmasta ja Verkkojen Eurooppa - välineestä mahdollisesti otettavan rahoituksen tuloksena on yhtä suuri tai suurempi määrä investointeja tutkimukseen ja innovointiin, digitaaliseen infrastruktuuriin, liikenteeseen ja energiaan, ja kehottaa komissiota tarttumaan vuonna 2016 tehtävän pakollisen uudelleenarvioinnin tarjoamaan tilaisuuteen valmistella korvaavia järjestelyjä näitä kahta ohjelmaa varten monivuotisen rahoituskehyksen tarkistamisen yhteydessä;

22.    on tyytyväinen digitaalisia sisämarkkinoita koskevan strategian hyväksymisen johdosta ja kehottaa panemaan sen täytäntöön aiottuakin kunnianhimoisemmin; on vakuuttunut, että unioni saa selkeää lisäarvoa edistämällä yrittäjyyttä ja tietoon perustuvaa taloutta ja poistamalla tarpeettomia esteitä; palauttaa mieliin, että kaikkien tämän alan lainsäädäntötoimien on oltava eteenpäin katsovia ja perustuttava avoimeen internetiin; katsoo, että niillä olisi myös pyrittävä edistämään innovointia ja luomaan uusia mahdollisuuksia Euroopan kansalaisille, yrityksille ja kuluttajille ja siten työpaikkoja; korostaa, että edistyminen tällä alalla vaikuttaa suoraan kansalaisiin;

23.    kehottaa toteuttamaan nämä uudistukset panemalla täytäntöön Verkkojen Eurooppa - välineeseen liittyvän strategian, jolla edistetään eurooppalaista lisäarvoa tuottavaa liikenteen, energian ja televiestinnän alan infrastruktuurien parantamista ja hanketoteutusta sisämarkkinoiden toimivuuden kannalta olennaisina asioina;

24.    toteaa, että seitsemäs ympäristöalan toimintaohjelma on oikeudellisesti sitova säädös, joka velvoittaa komission toteuttamaan tarvittavia toimia, jotta saavutettaisiin ohjelman yhteisesti sovitut ensisijaiset tavoitteet, joita ovat Euroopan luonnonpääoman suojelu ja parantaminen, unionin muuttaminen resurssitehokkaaksi, vihreäksi ja kilpailukykyiseksi vähähiiliseksi taloudeksi sekä unionin kansalaisten suojeleminen ympäristöpaineilta sekä terveyteen ja hyvinvointiin kohdistuvilta riskeiltä; odottaa, että komissio ottaa painopisteiden puitteissa nämä tavoitteet täysimääräisesti huomioon eikä viivytä mitään niiden saavuttamisen kannalta välttämättömiä toimia;

25.    kehottaa komissiota panemaan asianmukaisesti merkille parlamentin alakohtaiset kannat sellaisina kuin ne on esitetty tämän päätöslauselman osassa 2;

OSA 2

Työpaikkoja, kasvua ja investointeja

26.    vaatii tehokasta eurooppalaista teollisuuspolitiikkaa, jolla voidaan vaikuttaa kasvuun ja työllisyyteen ja joka tämän lisäksi on edellytys sille, että uusimman tekniikan mukaisten eurooppalaisen tutkimuksen, kehittämisen ja investointien avulla ja edistämällä mahdollistavana teknologiana TVT:aa taloudelliset, sosiaaliset ja ympäristöongelmat saadaan muutettua kilpailueduiksi;

27.    pitää myönteisenä toimenpidepakettia, jonka avulla työttömät nuoret ja pitkäaikaistyöttömät on tarkoitus saada työhön, mutta korostaa, että kestävän kasvun mahdollistaminen edellyttää rakenteellisia ratkaisuja ja uudistuksia; on tyytyväinen nuorisoaloitteelle myönnettyyn ennakkorahoitukseen ja odottaa komission arviointikertomusta työttömien nuorten työllistämiseen tähtäävän nuorisoaloitteen täytäntöönpanosta, ja rohkaisee keskittymään ammattitaidon ja työpaikkojen välisen kuilun ylittämiseen myös edistämällä liikkuvuutta; kehottaa komissiota helpottamaan nuorisoaloitteen jäljellä olevien määrärahojen käyttämistä ja varmistamaan, että jäsenvaltiot hyödyntävät Euroopan sosiaalirahastoa koheesiopolitiikan ja sille vuosille 2014–2020 osoitetun 350 miljardin euron suuruisen rahoituksen täytäntöönpanemiseksi, jotta taloudellisia, sosiaalisia ja alueellisia eroja voidaan pienentää kaikilla unionin alueilla ja niiden kilpailukykyä voidaan parantaa ja jotta ilmastonmuutosta ja energiariippuvuutta voidaan torjua;

28.    toteaa, että unionin rakenne- ja investointirahastoilla voidaan tukea merkittävästi kasvun, työllisyyden ja investointien vauhdittamista; kehottaa siksi varmistamaan rahastojen välttämättömän yhteensopivuuden ja koordinoinnin ESIR-rahaston (Junckerin suunnitelma) ja muiden unionin rahoittamien ohjelmien kanssa;

29.    korostaa koheesiopolitiikan kautta pk-yrityksille - EU:n kasvun ja työllisyyden selkärangalle - annettavan tuen tärkeyttä, ja kehottaa luomaan synergiaa koheesiorahastojen, yritysten kilpailukykyä ja pk-yrityksiä koskevan ohjelman (COSME) ja Horisontti 2020 -puiteohjelman välille;

30.    kehottaa komissiota tukemaan paikallisia ja alueellisia viranomaisia vahvistaakseen niiden asemaa kattavien, talouskasvun ja kestävien työpaikkojen luomiseen tähtäävien toimenpiteiden kehittämisessä ottaen huomioon niiden vastuualueet ja maakohtaiset erityispiirteet;

31.    pitää myönteisenä komission paneutumista ja sitoutumista kaupunkeja koskevaan toimintaohjelmaan ja kehottaa viemään sen täytäntöönpanoa eteenpäin, sillä kun kyse on kasvusta, työllisyydestä ja kestävyydestä EU:ssa, kaupunkiulottuvuus on EU:n toimien keskiössä;

32.    katsoo, että koheesiopolitiikalle (2014–2020) korvamerkitty 110 miljardin euron suuruinen rahoitus investoinneille tutkimukseen, innovointiin, TVT:aan, pk-yritysten kilpailukykyyn ja vähähiiliseen talouteen siirtymiseen on keskeisen tärkeä sellaisten investointien houkuttelemiseksi, joiden avulla maat ja alueet voivat vapauttaa uusia kasvumahdollisuuksia ja lisätä tuottavuuttaan ja kilpailukykyään; kehottaa näin ollen komissiota varmistamaan älykkään erikoistumisen strategioiden johdonmukaisen täytäntöönpanon;

33.    kehottaa edistämään vihreitä investointeja, myös strategisen investointisuunnitelman kautta, ja luomaan vakaan pitkän aikavälin toimintakehyksen resurssitehokkaan ja vähähiilisen talouden edistämiseksi, jotta hiilidioksidipäästöjen vähentämistavoitteita voitaisiin viedä eteenpäin, uusiutuvan energian osuutta lisätä ja energiatehokkuutta parantaa, mikä edellyttää investointeja yleiseurooppalaiseen energiaverkkoon sekä laajempaa tukeutumista uusiutuviin energialähteisiin;

34.    on pettynyt jätepaketin pois vetämiseen vuoden 2015 työohjelmasta ja kehottaa hyväksymään pikaisesti vuoden 2015 loppuun mennessä annettavan kiertotaloutta koskevan uuden paketin kaikki osat; palauttaa mieliin, että komission mukaan kyseisen paketin odotetaan olevan aiempaa ehdotusta kunnianhimoisemman ja sen on tarkoitus sisältää sekä jätteitä koskevia tavoitteita että tuotepolitiikkaan liittyviä toimia;

35.    panee merkille biologista monimuotoisuutta koskevan EU:n strategian väliarvioinnin sekä komission ”Luonnon tila EU:ssa” -kertomuksen ja kehottaa ryhtymään niiden osalta kattaviin jatkotoimiin havaittujen puutteiden korjaamiseksi ja strategian täysimääräisen täytäntöönpanon varmistamiseksi; korostaa tässä yhteydessä, että unionin biodiversiteettipolitiikan kulmakiven muodostavien lintu- ja luontotyyppidirektiivien suunniteltu toimivuustarkastus on suoritettava siten, että sillä vahvistetaan luonnonsuojelua Euroopassa ja edistetään biologista monimuotoisuutta koskevien unionin tavoitteiden saavuttamista;

36.    kehottaa antamaan ehdotuksia, joilla pyritään kehittämään kulttuuri- ja luovien alojen mahdollisuuksia lisätä työllisyyttä ja kasvua; korostaa tässä yhteydessä teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen valvomisen merkitystä ja kehottaa komissiota ryhtymään jatkotoimiin teollis- ja tekijänoikeuksia koskevien rikkomusten torjuntaohjelmansa johdosta, myös tarkistamalla teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen valvonnasta annettua direktiiviä, joka on jäänyt jälkeen digitaaliajasta ja on tehoton verkossa tapahtuvien rikkomusten torjumisessa, ja myös maksunpalautusjärjestelmiä ja niihin liittyviä järjestelmiä koskevan vihreän kirjan johdosta; pitää kyseisiä järjestelmiä mahdollisuutena ottaa käyttöön EU:n laajuinen oikeus periä takaisin varoja, joilla asiakas on tietämättään ostanut väärennettyjä tuotteita; kehottaa komissiota lujittamaan teollis- ja tekijänoikeuksien loukkausten eurooppalaisen seurantakeskuksen toimintavaltuuksia, ja pitää myönteisenä komission päätöstä luoda teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen valvonnan asiantuntijaryhmä;

37.    toteaa uudelleen, että työllisyyttä ja kasvua olisi edistettävä myös kaupan avulla poistamalla tarpeettomia esteitä, avaamalla ulkomaisia markkinoita ja monipuolistamalla EU:n vientiä;

38.    kehottaa komissiota antamaan vihreän kirjan epätasa-arvosta ja sitä, miten epätasa-arvo hidastaa talouden elpymistä; rohkaisee komissiota tarkastelemaan ja arvioimaan tätä kysymystä ensimmäisenä askeleena kohti poliittisten ratkaisujen ehdottamista, ja ryhtymään välittömiin toimiin tämän suuntauksen kääntämiseksi;

39.    kehottaa komissiota poistamaan sisämarkkinoiden esteitä, jotta yritysten ja etenkin pk-yritysten rahoitusta voidaan tehostaa, ja luomaan aiempaa paremman ja investointeja tukevan sääntely-ympäristön; katsoo, että on kiinnitettävä erityistä huomiota uusien yritysten toimintaympäristön parantamiseksi niin sääntelyn kuin pääomien saatavuudenkin osalta;

40.    pyytää ottamaan nopeasti käyttöön hyväksytyn unionin lainsäädännön mukaiset hormonaalisten haitta-aineiden tunnistamista koskevat tieteelliset kriteerit;

41.    kehottaa komissiota ehdottamaan selkeitä tavoitteita ja aikatauluja sisältävän EU:n toimintasuunnitelman luonnonvaraisia eläimiä ja kasveja koskevan rikollisuuden ja kaupan torjumiseksi; korostaa, että luonnonvaraisia eläimiä ja kasveja koskeva rikollisuus on neljänneksi laajin laiton toiminta maailmassa huumekaupan, väärentämisen ja ihmiskaupan jälkeen, ja että EU on laittomien luonnonvaraisista eläimistä ja kasveista saatavien tuotteiden merkittävä läpikulkualue;

42.    pyytää ehdotuksia kulttuuri- ja luovien alojen potentiaalin kehittämiseksi; kehottaa komissiota antamaan delegoiduilla säädöksillä parhaisiin käytäntöihin perustuvaa ohjeistusta kulttuuriperintöön liittyvien hankkeiden täytäntöönpanolle koheesiopolitiikan puitteissa;

43.    kehottaa komissiota toteuttamaan toimia monikulttuurisen, syrjimättömän ja osallistavan koulutuksen ja Euroopan kansalaisuuden arvojen edistämiseksi koulujen ja yliopistojen opinto-ohjelmissa keinona torjua populismin, euroskeptisyyden ja ääriajattelun mahdollista lisääntymistä nuorten keskuudessa (eurooppalaisten opetusministerien sopiman Pariisin julistuksen mukaisesti), ja palauttaa mieliin, että koulutuksen ja kansalaisuuden avulla unioni voi jälleen saada yhteyden kansalaisiinsa ja syventää yhteisten eurooppalaisten arvojen merkitystä;

Yhdennetyt digitaaliset sisämarkkinat

44.    katsoo, että digitaalisia sisämarkkinoita koskevan strategian ensimmäisenä tavoitteena pitäisi olla sen mahdollistaminen, että yritykset voivat hyötyä yli 500 miljoonan ihmisen muodostamien markkinoiden tarjoamista mittakaavaeduista heti perustamispäivästään lähtien, ja pyytää komissiota pitämään tämän mielessä uusia aloitteita ehdottaessaan;

45.    katsoo, että komission olisi mentävä vieläkin pidemmälle kuin mitä se ehdottaa digitaalisia sisämarkkinoita koskevassa strategiassaan ja ehdotettava tulevassa televiestinnän sääntöjen uudelleenarvioinnissaan yhteistä eurooppalaista televiestinnän sääntelyviranomaista sekä televiestinnän sisämarkkinoiden kehittämistä; katsoo, että näiden toimien tuloksena olisi oltava verkkovierailumaksujen poistuminen, verkon neutraaliuden vahvistaminen unionin lainsäädännössä sekä huomattavien edistysaskeleiden ottaminen kohti yhdenmukaisempaa radiotaajuuspolitiikkaa;

46.    painottaa verkkojen käyttöoikeuden merkitystä ja korostaa, että tässä yhteydessä on ratkaistava pikaisesti kapasiteetin riittävyyden, laajakaistayhteyksien ja radiotaajuuksien kaltaiset kysymykset ei ainoastaan pitkän aikavälin investointien avulla vaan parantamalla koordinointia ja hyödyntämällä EU:n lisäarvoa;

47.    katsoo, että kuluttajansuojelu ja perusoikeuksien turvaaminen ovat molemmat ratkaisevan tärkeitä, jotta eurooppalaiset voisivat luottaa digitaalisiin sisämarkkinoihin osana digitalisoituvaa arkielämäänsä;

48.    katsoo, että digitaalisia sisämarkkinoita koskeva strategia olisi suunnattava mahdollisuuksien luomiseen kansalaisille, kuluttajille, yrityksille ja viranomaisille sekä innovoinnin edistämiseen; korostaa tässä yhteydessä, että kulttuuri ja luovien alojen osuus EU:n BKT:stä on jopa 4,5 prosenttia ja että alat tarjoavat työtä 8,5 miljoonalle henkilölle ja toteaa, että alat eivät ole tärkeitä ainoastaan kulttuurisen monimuotoisuuden kannalta vaan ne tukevat merkittävästi myös EU:n sosiaalista ja taloudellista kehitystä;

49.    kehottaa jatkamaan tekijänoikeuslainsäädännön yhdenmukaistamista ja tekijänoikeuksien hallinnoinnin parantamista, jotta voidaan edistää luovan sisällön saatavuutta yli rajojen ja jotta saadaan oikeusvarmuutta suojellen samalla tekijöiden ja esittäjien oikeuksia; kehottaa komissiota huolehtimaan, että mahdolliset tekijänoikeuksia modernisoivat lainsäädäntöaloitteet perustuvat riippumattomaan näyttöön kasvuun ja työpaikkoihin kohdistuvista vaikutuksista (etenkin kulttuurialan ja luovien alojen pk-yrityksissä), tiedon ja kulttuurin saatavuudesta sekä sen mahdollisista kustannuksista ja hyödyistä;

50.    kehottaa komissiota ei ainoastaan kehittämään kunnianhimoisten digitaalisten sisämarkkinoiden tarjoamia mahdollisuuksia, vaan myös kehittämään ja vahvistamaan avoimen internetin julkista arvoa ja tarttumaan uusiin mahdollisuuksiin, jotka liittyvät tiedonsaantiin, koulutukseen, tutkimukseen, kulttuuriin, ilmaisunvapauteen, innovointiin ja muihin sosiaalisiin etuihin; suhtautuu myönteisesti ilmoitukseen eurooppalaisesta vapaita tietovirtoja koskevasta aloitteesta, jonka avulla on poistettava datan sisämarkkinoiden nykyiset esteet;

51.    korostaa tarvetta varmistaa oikeudenmukainen kilpailu digitaalisilla sisämarkkinoilla toimivien yritysten välillä, jotta ne voivat kilpailla; korostaa, että on tärkeää myöntää yrityksille ja kuluttajille sama suoja verkossa kuin perinteisilläkin markkinoilla;

52.    korostaa, että on kiireesti ratkaistava strategiassa puidut avainkysymykset ja etenkin ne, jotka koskevat

•       digitaalisia sopimuksia, koskivat ne sitten aineellisia tai aineettomia hyödykkeitä; tässä on sovellettava kunnianhimoista lähestymistapaa, jotta kuluttajien on noudatettava Euroopan laajuisia sääntöjä 28 erilaisen sääntökokoelman sijaan;

•       pilvipalveluja, jotta rohkaistaan niiden käyttöä, estetään kuluttajien valintamahdollisuuksien kaventuminen ja ratkaistaan tietojen siirrettävyyteen, pilvipalveluiden tuottajien puutteelliseen vastuullisuuteen ja ylikansallisten lakien ja asetusten epäyhtenäisyyteen liittyvät ongelmat;

•       kuluttajien syrjintää verkossa, erityisesti kansalaisuuteen tai asuinpaikkaan perustuvia syrjiviä käytäntöjä, joita ilmenee useilla EU-oikeuden aloilla;

•       tietoverkkoturvallisuutta, ottaen huomioon Euroopan julkisiin elimiin ja yrityksiin yhä enemmän kohdistuvan verkkorikollisuuden ja jäsenvaltioiden kykenemättömyyden kehittää yhtenäisiä toimintatapoja tässä kiireellisesti ratkaistavassa asiassa;

•       verkkomaksujen ja verkkotunnistuksen rajoituksia ja esteitä erityisesti mobiililaitteilla maksettaessa;

•       pakettien jakelua;

•       esineiden internetiä, mukaan lukien sisäänrakennettu yksityisyyden suoja, tietosuoja ja datan omistajuus;

•       yhtäläisiä mahdollisuuksia käyttää verkkoalustoja ja sähköistä viestintää;

53.    kehottaa komissiota tehostamaan toimiaan huolehtiakseen, että kilpailuympäristö on oikeudenmukainen niin oikeudenhaltijoiden kuin välittäjien kannalta, erityisesti oikeudenmukaisten korvauksien osalta;

54.    kehottaa laatimaan eurooppalaisen strategian EU:n tieto- ja viestintätekniikka-alan kehityksen vauhdittamiseksi siten, että turvataan alan vapaa ja oikeudenmukainen kilpailu ja annetaan eurooppalaisille yrityksille mahdollisuus hyödyntää EU:n yksityisyyden suojan luomia kilpailuetuja, ja kehottaa asettamaan strategian tavoitteeksi internetin demokraattisen hallinnan ja EU:n lainsäädännössä vahvistetun tietoverkon neutraaliuden;

55.    korostaa, että komission on tehtävä yhteistyötä Euroopan ulkosuhdehallinnon kanssa sen varmistamisessa, että EU käyttää taloudellista ja poliittista vaikutusvaltaansa edistääkseen avointa internetiä ja perusoikeuksien suojelua verkossa internetin hallintofoorumeilla;

Energiaunioni ja ilmastonmuutospolitiikka

56.    korostaa, että energian toimitusvarmuus, hiilestä irtautuminen, pitkän aikavälin kestävä kehitys sekä kohtuuhintaiset ja kilpailukykyiset energiahinnat ovat energiaunionin päätavoitteet, jotka voidaan saavuttaa tehostamalla EU:n toimia seuraavilla aloilla: kilpailukykyiset energian sisämarkkinat, energiatehokkuuden parantaminen, energiamarkkinoiden ja -verkkojen ja uusiutuvan energian yhteensopivuuden parantaminen, voimakas eurooppalainen hallintojärjestelmä, tutkimuksen ja innovoinnin edistäminen, uusien investointien varmistaminen ja EU:n yhtenäisen kannan varmistaminen neuvotteluissa kolmansien maiden kanssa;

57.    korostaa, että tärkeää ryhtyä kiireellisiin toimiin mikrobilääkeresistenssin kasvavan uhan torjumiseksi, sillä mikrobilääkeresistenssin lisääntymisellä olisi valtavia vaikutuksia jäsenvaltioiden terveydenhoidon budjetteihin ja yritysten sairauslomakustannuksiin;

58.    kehottaa komissiota antamaan ehdotuksen EU:n toimintasuunnitelmaksi, jolla Maailman terveysjärjestön mikrobilääkeresistenssin torjuntaa koskeva yleismaailmallinen toimintasuunnitelma pannaan unionissa täytäntöön;

59.    pyytää antamaan lainsäädäntöehdotukset, jotka ovat tarpeen vuoteen 2030 ulottuvien ilmasto- ja energiapolitiikan puitteiden panemiseksi täytäntöön niiden alojen osalta, jotka eivät kuulu päästökauppajärjestelmään; toteaa, että niihin sisältyvät erityisesti taakanjakopäätöksen tarkistaminen, maankäyttöä, maankäytön muutosta ja metsätaloutta koskeva ehdotus sekä maatalouden päästöjen vähentämistä koskeva ehdotus; korostaa tarvetta luoda kattava liikenteen alan hiilestä irtautumista koskeva kehys, johon sisältyy muun muassa ajoneuvojen päästöjä vuoden 2020 jälkeen koskevien tavoitteiden asettaminen sekä kestävien kehittyneiden biopolttoaineiden ja sähköautojen edistäminen;

60.    kehottaa komissiota suunnittelemaan uudelleen tukimekanismit energiamarkkinoiden yhdentymisen edistämiseksi ja ympäristön kannalta haitallisten tukien poistamiseksi vaiheittain erityisesti fossiilisilta polttoaineilta;

61.    kehottaa eurooppalaistamaan EU:n energiainfrastruktuuria ja ottamaan tämän huomioon myös standardien, tutkimuksen ja innovoinnin alalla; vaatii julkiseen ja yksityiseen rahoitukseen perustuvaa investointiohjelmaa älykästä energiaverkkoa varten;

62.    korostaa energiatehokkuuden merkitystä energian toimitusvarmuuden parantamisen ja EU:n ilmastotavoitteiden saavuttamisen kannalta; kehottaa komissiota antamaan energiatehokkuutta koskevia lainsäädäntöehdotuksia vuoteen 2030 ulottuvien ilmasto- ja energiapolitiikkojen puitteissa sekä hyödyntämään täysimääräisesti EU:n ekosuunnittelulainsäädännön tarjoamat mahdollisuudet;

63.    katsoo, että etusijalle olisi asetettava yhteisten ongelmien markkinaperusteiset ratkaisut, kuten energiatehokkuuden parantaminen vähentämällä kasvihuonekaasupäästöjä, aidosti kestävän maa- ja metsätalousalan kehittäminen investoimalla tutkimukseen ja kehittämiseen sekä älykkään ja suotuisan sääntelykehyksen luominen uusiutuvien energialähteiden käyttöönottoa varten; katsoo, että tällaiset ratkaisut veisivät EU:n johtoasemaan maailmassa tällä tärkeällä talouden saralla;

Yhdennetty ja tehokas liikenteen ala

64.    kehottaa komissiota varmistamaan, että Euroopan laajuisia liikenneverkkoja koskevaa politiikkaa valvotaan tarkemmin ja se pannaan asianmukaisesti täytäntöön suunnittelusta alkaen; pyytää komissiota laatimaan perusteellisen täytäntöönpanokertomuksen ja -ennusteen ennen Euroopan laajuisia liikenneverkkoja koskevan politiikan uudelleenarviointia;

65.    vaatii kestävän liikenteen tasapuolista ja tehokasta hinnoittelua ja tarkistamaan komission tieliikennepaketin yhteydessä eurovinjettidirektiiviä sekä siihen liittyvää kehystä, jolla edistetään Euroopan sähköistä tietullijärjestelmää, etäisyyteen perustuvat tiemaksut mukaan luettuina;

66.    kehottaa tarkistamaan komission tieliikennepaketin yhteydessä asetusta (EY) N:o 561/2006 kuorma- ja linja-autonkuljettajien ajo- ja lepoaikojen osalta nykyisten sääntöjen mukauttamiseksi ja asetuksen noudattamisen yhdenmukaistamiseksi eri jäsenvaltioissa;

67.    pyytää toteuttamaan konkreettisia toimia tehokkaan julkisen liikenteen saatavuuden varmistamiseksi kehittämällä älykkäitä ja innovatiivisia ratkaisuja ja ottamalla käyttöön määrärahoja kestävien ja yhteenliitettyjen kaupunkiliikennejärjestelmien infrastruktuurien edistämiseksi;

68.    kehottaa komissiota varmistamaan muun muassa seuraavista osista koostuvan ilmailupaketin hyväksymisen: ilmailun kilpailukykystrategia, Euroopan lentoturvallisuusvirastosta annetun asetuksen ((EY) N:o 216/2008) tarkistaminen ja epäterveitä hinnoittelukäytäntöjä koskevan asetuksen (EY) N:o 868/2004 tarkistaminen sekä lentoliikennemarkkinoiden turvallinen ja kestävä avaaminen kauko-ohjatuille ilma-alusjärjestelmille (RPAS), ja pyytää komissiota pyrkimään tekemään kansainvälisiä sopimuksia;

69.    kehottaa toteuttamaan toimenpiteitä, joilla yksinkertaistetaan unionin satamien välillä liikennöiviä aluksia koskevia muodollisuuksia ja kehitetään merten moottoriteiden potentiaalia asettamalla etusijalle aidosti esteettömän eurooppalaisen meriliikennealueen (sininen vyöhyke) perustaminen,

Maatalous- ja kalastuspolitiikka

70.    korostaa, että kestävä maa- ja metsätalous ovat aloja, jotka voivat antaa merkittävän panoksen kasvun vauhdittamiseen, työpaikkojen luomiseen ja ympäristönormien parantamiseen; kehottaa komissiota selkeyttämään YMP:n täytäntöönpanoa ja vähentämään byrokratiaa politiikan tehostamiseksi, maatalousyrittäjiin kohdistuvan hallinnollisen rasitteen keventämiseksi ja mahdollisuuksien antamiseksi innovoinneille, jotka ovat välttämättömiä eteenpäin katsovalle ja kilpailukykyiselle unionin maatalousalalle, joka tuottaa enemmän pienemmillä tuotantopanoksilla;

71.    toteaa, että uuden yhteisen kalastuspolitiikan ripeän ja asianmukaisen täytäntöönpanon varmistamiseksi komission on kiireesti annettava lainsäädäntöehdotuksia, jotka koskevat kalakantojen uudistettujen monivuotisten hoitosuunnitelmien hyväksymistä ja uusien teknisiä toimenpiteitä koskevien puitteiden käyttöönottoa;

72.    katsoo, että laittomassa, ilmoittamattomassa ja sääntelemättömässä kalastuksessa on kyse järjestäytyneestä rikollisuudesta merellä, jolla on tuhoisia maailmanlaajuisia ympäristö- ja sosio-ekonomisia vaikutuksia; kehottaa komissiota ryhtymään kaikkiin tarpeellisiin toimiin yhteistyöstä kieltäytyviä maita vastaan ja kaikkia laittomaan, ilmoittamattomaan ja sääntelemättömään kalastukseen osallistuvia organisaatioita vastaan;

Sisämarkkinat ja työvoiman suurempi liikkuvuus

73.    katsoo, että komission tavaroita ja palveluja koskevan sisämarkkinastrategian avulla olisi varmistettava, että sisämarkkinat toimivat niiden hyväksi, jotka antavat suurimman panoksen EU:n talouteen, eli pienten ja keskisuurten yritysten ja itsenäisten ammatinharjoittajien hyväksi; toteaa, että saattaa olla tarpeen tarkastella uudelleen sellaisia direktiivejä ja asetuksia, jotka osoittautuvat pienten yritysten kannalta sopimattomiksi tai joille aikanaan hyväksymisen yhteydessä ei ole suoritettu pk-yritystestiä;

74.    odottaa työntekijöiden lähettämistä koskevan direktiivin täytäntöönpanoa ja vaikutuksia koskevan kohdennetun uudelleentarkastelun tuloksia; korostaa, että on tärkeää sovittaa yhteen yhtäältä vapaus tarjota rajat ylittäviä palveluja ja toisaalta tilapäisesti ulkomaille lähetettyjen työntekijöiden oikeuksien asianmukainen suojelu; painottaa lähetettyjen työntekijöiden merkitystä EU:n taloudelle osaamis- ja työvoimapuutteiden paikkaajina; katsoo kuitenkin, että olisi tehtävä ero työntekijöiden lähettämistä koskevan direktiivin ja muiden jäsenvaltioiden yrityksiin sovellettavaa vähimmäispalkkaa koskevien kansallisten toimenpiteiden välillä; korostaa, että tällaiset kansalliset toimenpiteet eivät saisi olla ristiriidassa henkilöiden, tavaroiden ja palveluiden vapaan liikkuvuuden kanssa;

75.    pyytää komissiota jatkamaan työtään, jonka tarkoituksena on yksinkertaistaa verojen maksua rajat ylittävien liiketoimien yhteydessä sekä kuluttajien että yritysten kannalta hyödyntämällä enemmän vakiomallisia eurooppalaisia lomakkeita arvonlisäveroa ja muita maksuja suoritettaessa ja lisäämällä kirjaamisvaatimusten digitalisointia;

Turvallisempi ja terveellisempi työympäristö paremman sääntelyn avulla

76.    suhtautuu myönteisesti nykyisen työterveyttä ja -turvallisuutta koskevan EU:n strategiakehyksen tulevaan uudelleenarviointiin; panee kuitenkin merkille, että voimassa olevan lainsäädännön täytäntöönpano on edelleen haasteellista jäsenvaltioissa erityisesti pk-yrityksille, joilla on vaikeuksia noudattaa tiettyjä sääntelyn vaatimuksia; kehottaa komissiota tekemään työterveyttä ja -turvallisuutta koskevan lainsäädännön noudattamisen helpommaksi, etenkin pk-yrityksille, varmistamaan, että jäsenvaltiot tehostavat lainsäädännön noudattamisen valvontaa, ja selkeyttämään voimassa olevaa lainsäädäntöä;

Talous- ja rahaliitto

77.    kehottaa antamaan ehdotuksen euroalueen yhteisestä ulkoisesta edustuksesta kansainvälisissä elimissä ja foorumeilla;

78.    kehottaa komissiota toteuttamaan toimia maakohtaisten suositusten täytäntöönpanon parantamiseksi jäsenvaltioissa, ja nopeuttamaan ja valvomaan talouspolitiikan ohjauspakettiin ja budjettikuripakettiin sisältyvien välineiden avulla EU:n talouden nykyaikaistamiseen tähtäävien rakennemuutosten täytäntöönpanoa;

79.    kehottaa perustamaan eurooppalaisen velanlunastusrahaston, joka perustuu ehdollisuuteen;

80.    kehottaa komissiota antamaan ehdotuksia valtioille tarkoitetun Euroopan maksukyvyttömyysmenettelyn luomisesta markkinakurin turvaamiseksi, sekä ottamaan käyttöön valtion velan rajoituksia ja riskipainotuksia, sillä tällaisia velkoja ei enää voida pitää riskittöminä;

81.    kehottaa komissiota vauhdittamaan EU:n päämarkkinoiden yhtenäistämiseen tähtääviä ponnistelujaan, ja kehottaa sitä perustamaan täysimittaisen pääomamarkkinaunionin vuoteen 2019 mennessä;

Vapaakauppasopimus Yhdysvaltojen kanssa

82.    kehottaa komissiota jatkamaan ponnistelujaan transatlanttista kauppa- ja investointikumppanuussopimusta (TTIP) koskevien neuvottelujen loppuun saattamiseksi, jotta eurooppalaisten yritysten markkinoillepääsy helpottuu ja ne saavat reilua kohtelua, jotta taataan sääntely-yhteistyö, mikä tekee transatlanttisesta kaupankäynnistä helpompaa, edullisempaa ja vähemmän byrokraattista EU:n teollisuudelle ja yrityksille, erityisesti pk-yrityksille, ja jotta varmistetaan kansainvälisen välimiesmenettelyn avoimuus, vastuullisuus ja oikeutus; pyytää komissiota myös jatkamaan työtään uusien tarkistettujen vapaakauppasopimusten aikaansaamiseksi muiden kolmansien maiden kanssa ja yleisesti vapaakaupan laajentamiseksi maailmanlaajuisesti erityisesti Maailman kauppajärjestön puitteissa;

Oikeuden, turvallisuuden ja perusoikeuksien alue

83.    vaatii, että kattavan EU:n ja Yhdysvaltojen välisen tietosuojasopimuksen tekeminen ei saa olla ristiriidassa safe harbour -periaatteiden tarkistamisen kanssa ja että sopimukseen ei saa jäädä oikeudellisia porsaanreikiä, mitä tavoitetta helpottaa kunnianhimoinen EU:n tietosuojapaketti, jossa vahvistetaan uusi henkilötietojen suojaa koskeva EU-tason lainsäädäntökehys;

84.    kehottaa komissiota tekemään parhaansa horisontaalisen syrjinnän torjuntaa koskevan direktiiviehdotuksen käsittelyn jatkamiseksi ja esittämään kokonaisvaltaisen EU:n kannanoton homojen, lesbojen, biseksuaalien, transihmisten ja intersukupuolisten perusoikeuksiin liittyviin ongelmiin laatimalla homofobian sekä seksuaaliseen suuntautumiseen ja sukupuoli-identiteettiin perustuvan syrjinnän vastaisen EU:n toimintasuunnitelman;

85.    kehottaa komissiota jatkamaan ja tehostamaan pyrkimyksiään parantaa menetelmiä, joiden avulla voidaan paljastaa verkossa toimivat hyväksikäyttäjät ja suojella lapsia heiltä;

86.    kehottaa komissiota tarkistamaan jäsenvaltioiden välisiä lainvalintakysymyksiä perheoikeuden alalla koskevaa Bryssel IIa -asetusta erityisesti lasten huoltajuuskysymysten ja kansainvälisten lapsikaappausten osalta;

87.    kehottaa komissiota antamaan EU:n hallintolainsäädännön lähentämistä koskevan lainsäädäntöehdotuksen;

88.    kehottaa komissiota korvaamaan pois vetämänsä ehdotuksen eurooppalaiseksi kauppalaiksi uudella ehdotuksella samasta aiheesta;

89.    suhtautuu myönteisesti Euroopan turvallisuusohjelman 2015–2020 hyväksymiseen sekä ohjelmassa vastaterrorismin, kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden ja verkkorikollisuuden alalla asetettuihin ensisijaisiin tavoitteisiin; toistaa kehotuksensa toteuttaa perusteellinen arviointi, jossa keskitytään voimassa olevien asiaan liittyvien EU-välineiden operatiiviseen vaikuttavuuteen ja jäljellä oleviin puutteisiin tällä alalla, ennen uusien lainsäädäntöehdotusten antamista Euroopan turvallisuusohjelman puitteissa;

90.    rohkaisee komissiota jatkamaan toimiaan EU:n Euroopan ihmisoikeussopimukseen liittymisen eteenpäin viemiseksi ottaen huomioon unionin tuomioistuimen lausunnon asiasta, sekä ratkaisemaan jäljellä olevat liittymistä koskevat oikeudelliset haasteet;

91.    kehottaa laatimaan voimakkaan ja riippumattoman naisten oikeuksia ja sukupuolten tasa-arvoa koskevan strategian, joka korvaa vuosia 2010–2015 koskeneen naisten ja miesten tasa-arvostrategian;

92.    kehottaa komissiota soveltamaan aiempaa ennakoivampaa lähestymistapaa jäsenvaltioiden toteuttamien asianmukaisten kotouttamispolitiikkojen tukemiseen ottaen eurooppalaiset arvot asianmukaisesti huomioon, edistäen pitkäaikaisten asukkaiden osallistumista poliittiseen päätöksentekoon erityisesti Euroopan parlamentin vaaleissa ja paikallisvaaleissa ja poistaen kansalaisuudettomuuden EU:sta;

Eurooppalainen turvapaikka- ja maahanmuuttopolitiikka

93.    kehottaa uudelleen soveltamaan kattavaa lähestymistapaa turvapaikka- ja maahanmuuttopolitiikassa turvallisten ja laillisten reittien EU:hun perustamiseksi turvapaikanhakijoille ja EU:n muuttamiseksi houkuttelevaksi määränpääksi sekä ammattitaitoisille että ammattitaidottomille ulkomaisille maahanmuuttajille, ja kehottaa noudattamaan yhdenmukaista lähestymistapaa, myös EU:n kehityspolitiikassa, laittoman maahanmuuton perimmäisiin syihin puuttumiseen ja ihmisten salakuljettajien pysäyttämiseen;

94.    kehottaa antamaan tarkistetun, sekä ammattitaitoisiin että ammattitaidottomiin ulkomaisiin maahanmuuttajiin sovellettavaa sinistä korttia koskevan ehdotuksen Euroopan muuttoliikeagendan mukaisesti;

95.    kehottaa laatimaan Frontex-asetuksen uudelleen siten, että se sisältää jäsenvaltioilta perittävät pakolliset maksuosuudet ja viraston entistä laajemmat toimivaltuudet, jotka perustuvat humanitaariseen etsintä- ja pelastustoimintaan; kehottaa tarkastelemaan uudelleen ja laajentamaan Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston (EASO) nykyisiä toimivaltuuksia siten, että tukiviraston roolista tulee toiminnallisempi turvapaikkahakemusten käsittelyssä;

96.    kehottaa komissiota korvaamaan Dublinin järjestelmän ja ehdottamaan oikeusperustaa uudelle eurooppalaiselle uudelleensijoittamisjärjestelmälle, jonka mukaisesti pakolaisia siirretään jäsenvaltioiden välillä parannetun EASO-viraston koordinoimina;

97.    kehottaa komissiota antamaan pois vedetyn ehdotuksen korvaavan uuden, tasapainoisen ja älykkään ehdotuksen älykkäitä rajoja koskevaksi paketiksi;

Strategia väestörakenteen muutokseen varautumiseksi

98.    kehottaa laatimaan jäsennellyn, pitkän aikavälin EU:n strategian, jossa käsitellään väestörakenteen muutoksen tuomia haasteita, sillä kaikissa jäsenvaltioissa väestö ikääntyy yhä nopeammin; kehottaa komissiota tässä yhteydessä tutkimaan laajasti tulevia EU:n työmarkkinoiden osaamisvajeita sekä osaamisen kysynnän ja tarjonnan kohtaamattomuuksia ja tarkastelemaan perusteellisesti, miten tällaisia ongelmia voitaisiin ratkaista EU:ssa muun muassa ennakoimalla kohdennetusti tulevia osaamistarpeita, sovittamalla osaaminen ja työmarkkinoilla avoinna olevat työpaikat entistä paremmin yhteen ja lisäämällä työvoiman liikkuvuutta entisestään;

Vahvempi maailmanlaajuinen toimija

99.    kehottaa komissiota toimimaan ennakoivasti rauhan ja vakauden edistämisessä pitäen mielessä kriisien ja väkivaltaisten konfliktien määrän jatkuva kasvaminen ympäri maailmaa ja erityisesti EU:n naapurimaissa; suhtautuu myönteisesti naapuruuspolitiikan meneillään olevaan uudelleentarkasteluun, jolla on pyrittävä vahvistamaan EU:n kykyä vastata kohtaamiimme vakaviin geopoliittisiin ja turvallisuushaasteisiin; korostaa, että kauppa, taloudelliset yhteydet, muuttoliike ja energiaturvallisuus ovat vain esimerkkejä monista monialaisista kysymyksistä, joita uudessa ja paremmassa naapuruuspolitiikassa olisi käsiteltävä, ja että ihmisoikeuksien, oikeusvaltion ja perusvapauksien edistämisen on oltava kaiken toiminnan yhteisenä nimittäjänä;

100.  kehottaa sitoutumaan vahvemmin Länsi-Balkanin maihin, jotta unioniin liittymiseen suuntautuva uudistusprosessi säilyy keskeisessä asemassa; korostaa tarvetta lisätä teknistä apua jäsenvaltioille ja niille naapurimaille, joiden kanssa unioni on tehnyt syvälle ja laajalle ulottuvan vapaakauppasopimuksen, jotta varmistetaan, että sopimukset pannaan täysimääräisesti ja nopeasti täytäntöön ja että kaikki sopimuspuolet noudattavat niitä; korostaa itäisen kumppanuuden maiden kanssa tehtyjen assosiaatiosopimusten täysimääräisen täytäntöönpanon merkitystä, ja painottaa, että kyseisten maiden on jatkettava poliittisten ja taloudellisten uudistusten toteuttamista;

101.  korostaa, että ollakseen uskottava toimija maailmannäyttämöllä EU:n on täydennettävä merkittävää pehmeää valtaansa kovalla vallalla Natoa täydentäen ja että siksi tarvitaan kunnianhimoista suunnitelmaa, jotta voidaan lisätä eurooppalaisten armeijojen integroitumista ja yhteensopivuutta erityisesti koska näin kustannuksiakin saadaan pienennettyä huomattavasti, jolloin EU voi pysyä talousarviossa asetettujen rajoitusten puitteissa ja pitää kiinni Natolle annetusta sitoumuksesta käyttää 2 prosenttia BKT:stä hyvin voimakkaiden eurooppalaisten sotilaallisten joukkojen kokoamiseen ja ylläpitämiseen; kehottaa komissiota osallistumaan aktiivisesti EU:n uuden ulko- ja turvallisuuspoliittisen strategian kehittämiseen; kehottaa komissiota antamaan ehdotuksia, jotka koskevat Euroopan puolustusvälinemarkkinoiden integroimista entistä tiiviimmin Euroopan puolustusvalmiuksiin;

102.  kehottaa komissiota antamaan uutta pontta kehityspolitiikkaa koskevalle eurooppalaiselle konsensukselle, jossa tiivistyy unionin ja sen toimielinten ja jäsenvaltioiden kehityspolitiikkaa koskeva yhteinen ymmärrys ja visio;

103.  huomauttaa, että ebolakriisi on korostanut kiireellistä tarvetta laatia pitkän aikavälin strategia vuonna 2010 annetun tiedonannon ”EU ja globaali terveys” panemiseksi täytäntöön käytännön tasolla, ja kehottaa komissiota käynnistämään globaalia terveyttä koskevan toimintaohjelman, jossa otetaan huomioon ebolan kaltaiset epidemiat; pyytää komissiota myös käynnistämään aloitteita lääkkeiden saatavuuden parantamiseksi vähiten kehittyneissä maissa;

104.  pyytää komissiota laatimaan kattavan strategian ja toimintasuunnitelman kehitysmaiden laittomien pääomavirtojen ja kaikkialle levinneen korruption kitkemiseksi, mikä on asetettu ensisijaiseksi tavoitteeksi vuoden 2015 jälkeisissä puitteissa;

Demokraattisen muutoksen unioni

105.  kehottaa komissiota tehostamaan ja voimistamaan toimiaan unionin taloudellisten etujen suojelemiseksi sekä viivästyneen Euroopan petostentorjuntaviraston uudistuksen saattamiseksi päätökseen;

Monivuotisen rahoituskehyksen tarkistaminen

106.  muistuttaa komissiota sen oikeudellisesta velvollisuudesta esitellä monivuotisen rahoituskehyksen toiminnan arviointi vuoden 2016 loppuun mennessä, ja kehottaa uudelleen komissiota liittämään tähän talousarvion uudelleentarkasteluun vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta annetun asetuksen (EY, Euratom) N:o 1311/2013 tarkistamista koskevan lainsäädäntöehdotuksen;

Viestinnän kehittäminen

107.  kehottaa komissiota arvioimaan perusteellisesti uudelleen kansalaisille suunnattua viestintäänsä ja uudistamaan sitä niin, että tulevaisuudessa kansalaiset saavat tietonsa suoraan eikä heidän odoteta etsivän sitä itse erikoistuneiden eurooppalaisten tietokanavien kautta; katsoo lisäksi, että eurooppalaisesta kansalaisaloitteesta annettu asetus on eurooppalaisen suoran osallistavan demokratian virstanpylväs, ja toivoo siksi komission toimivan aktiivisesti tämän prosessin helpottamiseksi ja sen melko byrokraattisten ja pitkien menettelyiden parantamiseksi;

 

_____________________

 

108.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.

 

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö