Návrh uznesenia - B8-0662/2015Návrh uznesenia
B8-0662/2015

NÁVRH UZNESENIA o prioritách Európskeho parlamentu v súvislosti s pracovným programom Komisie na rok 2016

1.7.2015 - (2015/2729(RSP))

predložený na základe vyhlásenia Komisie
v súlade s článkom 37 ods. 3 rokovacieho poriadku a rámcovou dohodou o vzťahoch medzi Európskym parlamentom a Európskou komisiou

Sophia in ‘t Veld v mene skupiny ALDE

Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B8-0656/2015

Postup : 2015/2729(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
B8-0662/2015
Predkladané texty :
B8-0662/2015
Rozpravy :
Prijaté texty :

B8‑0662/2015

Uznesenie Európskeho parlamentu o prioritách Európskeho parlamentu v súvislosti s pracovným programom Komisie na rok 2016

(2015/2729 (RSP)).

Európsky parlament,

–       so zreteľom na rámcovú dohodu o vzťahoch medzi Európskym parlamentom a Európskou komisiou, a najmä na jej prílohu 4,

–       so zreteľom na článok 37 ods. 3 rokovacieho poriadku,

A.     keďže Európa musí mať jasnú víziu, smer, vedenie, ambície, odvahu čeliť výzvam, smerom dovnútra i navonok, reagovať a ukázať, že je schopná splniť očakávania občanov, ponúknuť im ďalšie vyhliadky a vybudovať dôveru tým, že sa EÚ stane skutočne demokratickou politickou úniou, parlamentnou demokraciou a priestorom, kde môžu občania riadiť a ovplyvňovať svoj kontinent v záujme zachovania a upevnenia svojej životnej úrovne,

B.     keďže úlohou Komisie je podporovať všeobecný záujem Únie, prijímať vhodné iniciatívy, zabezpečiť uplatňovanie zmlúv, dozerať na uplatňovanie a presadzovanie právnych predpisov EÚ, vykonávať koordinačné, výkonné a riadiace funkcie a iniciovať tvorbu právnych predpisov;

C.     keďže Európa potrebuje silnú Komisiu s cieleným a primerane ambicióznym pracovným programom, ktorým by bolo možné riešiť skutočné potreby EÚ a jej občanov, s ktorými sú konfrontovaní;

D.     keďže EÚ prechádza dlhou hospodárskou krízou s nízkym hospodárskym rastom, nedostatkom pracovných miest a investícií, ktoré nemožno prekonať bez oveľa výraznejšieho prehĺbenia európskej integrácie všade, kde je to odôvodnené, najmä na vnútornom trhu a v kontexte hospodárskej a menovej únie, s posilnením demokratickej kontroly a zodpovednosti;

E.     keďže udržateľnosť a hospodársky rast sú zlučiteľné a môžu sa navzájom posilňovať a keďže sa od Komisie žiada, aby zabezpečila, aby sa udržateľnosť stala základným kameňom jej agendy rastu a zamestnanosti;

F.     keďže strata európskej konkurencieschopnosti v globálnom hospodárstve, vysoká nezamestnanosť a najmä neprijateľne vysoká miera nezamestnanosti mládeže, a demografické zmeny, najmä nárast starnúceho obyvateľstva, predstavujú pre Európsku úniu bezprecedentné výzvy;

G.     keďže rozpočtové rozhodnutia prijaté na úrovni EÚ musia odrážať politické priority EÚ, a to nielen z hľadiska prostriedkov, ale aj flexibility a rovnováhy, v neposlednom rade aj so zreteľom na Európsky fond pre strategické investície (EFSI) a viacročný finančný rámec (VFR) na obdobie 2014 – 2020, v ktorom sa stanovuje súbor mechanizmov flexibility vrátane doložky o revízii, aby bolo možné prispôsobiť rozpočet EÚ nepredvídateľným okolnostiam;

ČASŤ 1

1.      naliehavo vyzýva Komisiu, aby plne využívala svoje právo iniciatívy s cieľom poskytnúť jasné politické vedenie Únii a aby trvala na tom, aby vedúci predstavitelia vlád stáli za svojimi rozhodnutiami, ktoré prijímajú v Európskej rade, a najmä aby dosiahli dobudovanie jednotného trhu a predložili strategický plán fiškálnej únie, hospodárskej únie, politickej únie a vonkajšej činnosti; vyzýva Komisiu, aby presadzovala odvážny reformný program so zreteľom na architektúru menovej únie, a pripomína, že Komisia má právo podľa článku 48 ZEÚ podať návrh na úpravu zmlúv;

2.      víta „správu piatich predsedov“ a návrhy na ďalšie posilnenie eurozóny, najmä na vytvorenie finančnej správy eurozóny, ale vyslovuje poľutovanie nad tým, že navrhovaný časový rámec nie je ambiciózny; naliehavo vyzýva Komisiu, aby v kontexte gréckej krízy predložila čo najskôr príslušný návrh;

3.      víta, že sa Komisia zameriava na „veľké témy“ a že sa viac sústreďuje na lepšiu reguláciu; trvá však na tom, že určovanie „veľkých tém“ by malo byť predmetom predchádzajúcej diskusie s Európskym parlamentom, sťahovanie legislatívnych spisov musí spĺňať objektívne kritériá a musí ho podporovať zodpovedajúce posúdenie vplyvu a vyraďovanie legislatívnych návrhov z dôvodu, že členské štáty nedokážu prijať zodpovednosť a hľadať konsenzus, by nemalo poskytnúť jednému zo spoluzákonodarcov právo veta formou zastavenia legislatívneho procesu; pripomína, že lepšia regulácia neznamená jednoduché stiahnutie predpisu, ale skôr väčšiu mieru regulácie tam, kde je potrebná, a menšiu tam, kde nie je potrebná, a že lepšia tvorba právnych predpisov nie je len vecou výsledku, ale aj procesu, ktorý musí byť plne demokratický a transparentný; vyzýva predsedu a prvého podpredsedu, aby zabezpečili efektívnosť klastrovej štruktúry kolégia komisárov;

4.      víta začatie rokovaní o novej medziinštitucionálnej dohode o lepšej tvorbe právnych predpisov; zastáva názor, že by to malo viesť k vyššej kvalite legislatívnych návrhov predložených Komisiou, k posilňovaniu hodnotení vplyvu návrhov právnych predpisov a podľa možností k uprednostňovaniu nariadení pred smernicami a začleneniu doložiek o platnosti, ktoré zabezpečia pravidelné preskúmanie právnych predpisov EÚ, čím sa zabráni pridávaniu povinností nad rámec požiadaviek (gold-plating); vyzýva Komisiu, aby v tejto súvislosti vytvorila porovnávací prehľad EÚ s cieľom určiť pridané ustanovenia na vnútroštátnej úrovni a zverejnila pravidlá pridávania povinností nad rámec požiadaviek;

5.      víta nové postupy, ktorými Komisia môže požiadať členské štáty, aby pri oznamovaní transpozičných opatrení v odôvodnených prípadoch pripojili vysvetľujúce dokumenty v súlade so spoločným politickým vyhlásením Európskeho parlamentu, Rady a Komisie z 28. septembra 2011 k vysvetľujúcim dokumentom; opakuje však svoju výzvu na zavedenie povinných tabuliek zhody týkajúcich sa transpozície smerníc;

6.      víta Európsku agendu Komisie v oblasti migrácie a zodpovedajúce legislatívne návrhy a súvisiace návrhy rozpočtových úprav na rok 2015 a 2016 s cieľom zabezpečiť riadne plnenie cieľov vytýčených v programe v oblasti migrácie, ale pripomína význam poskytnutia dostatočnej rozpočtovej podpory pre vzťahy EÚ s krajinami pôvodu a tranzitu;

7.      opakuje svoju výzvu Komisii, aby predložila návrh týkajúci sa súčasných nedostatkov a medzier pri uplatňovaní článku 2 ZEÚ a hodnôt rešpektovania ľudskej dôstojnosti, slobody, demokracie, rovnosti, právneho štátu a rešpektovania ľudských práv, na ktorých je založená EÚ, ktorý by zahŕňal záväzný nástroj vychádzajúci zo súboru objektívnych ukazovateľov a umožňoval automatickú a postupnú reakciu na porušovanie zásad právneho štátu a základných práv na úrovni EÚ, ako aj na úrovni členských štátov; pripomína, že v dôsledku toho bude treba účinne implementovať dodržiavanie ľudských práv formou plnenia všetkých ustanovení zmluvy, najmä tzv. „doložky o demokracii“;

8.      vyzýva Komisiu, aby sa usilovala ucelenejší medziagentúrny a medzisektorový prístup;

9.      vyzýva Komisiu, aby navrhla opatrenia na zlepšenie výmeny informácií a posilnenie operačnej spolupráce medzi členskými štátmi a agentúrami EÚ a najmä aby rýchlo predložila legislatívny návrh na zmenu nariadenia (ES) č. 1987/2006 o zriadení, prevádzke a využívaní Schengenského informačného systému druhej generácie (SIS II) s cieľom harmonizovať kritériá zápisov a povinne vydávať zápisy týkajúce sa osôb, ktoré boli odsúdené za terorizmus alebo sú podozrievané z terorizmu;

10.    vyzýva Komisiu na mobilizáciu technických a finančných zdrojov, aby sa zabezpečila koordinácia na úrovni EÚ a výmena osvedčených postupov v boji proti teroristickej propagande, radikálnym sieťam a náboru na internete; v tejto súvislosti požaduje najmä to, aby boli Europolu poskytnuté prostriedky potrebné pre správu centra proti terorizmu a jednotku EÚ pre nahlasovanie internetového obsahu;

11.    vyzýva Komisiu, aby preskúmala a navrhla rozšírený mandát pre európskeho prokurátora, ktorý by pokrýval určité závažné formy cezhraničnej trestnej činnosti, ako je terorizmus a organizovaný zločin;

12.    vyzýva Komisiu, aby zdôraznila rast a zamestnanosť ako základný kameň európskeho sociálneho trhového hospodárstva a stratégie trvalo udržateľného rozvoja EÚ, a vyzýva takisto na väčší dôraz na financovanie a uľahčenie mobility mládeže, najmä prostredníctvom učňovského vzdelávania, aby získané zručnosti čo najviac zodpovedali voľným pracovným miestam na jednotnom trhu;

13.    žiada, aby bol oživený impulz pre vypracovanie plánu týkajúceho sa transparentnosti a prístupu k dokumentom, aby sa zabezpečilo, aby bola politická únia, ktorá sa bude opierať o parlamentnú demokraciu, realizovaná transparentne, bola zabezpečená zodpovednosť EÚ a členských štátov a aby bol vymenovaný úradník pre transparentnosť, ktorý bude poverený dohľadom; v tejto súvislosti pripomína požiadavky Parlamentu na zavedenie administratívnych právnych predpisov pre EÚ;

14.    vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, aby všetky budúce právne predpisy boli predmetom kontroly so zreteľom na základné práva a aby zabezpečila ex ante kontrolu všetkých existujúcich právnych predpisov, najmä predpisov uplatniteľných na všetky systémy EÚ týkajúce sa zhromažďovania, spracovania, prenosu a uchovávania údajov vo veľkom rozsahu; trvá v tejto súvislosti na tom, aby Komisia vykonala úplné a podrobné právne posúdenie vplyvu rozsudku Súdneho dvora v spojených veciach C-293/12 a C-594/12, ktorým sa zrušuje platnosť smernice o uchovávaní údajov;

15.    vyjadruje poľutovanie nad tým, že hoci politické usmernenia predsedu Junckera obsahujú návrh týkajúci sa efektívnejšieho vonkajšieho zastúpenia našej hospodárskej a menovej únie, ktorý sa má prijať „počas prvého roka mandátu“, pracovný program na rok 2015 ho nekonkretizuje, a žiada, aby bol zaradený do programu na rok 2016; vyzýva Komisiu, aby využívala svoje právo iniciatívy podľa článku 138 ods. 2 ZFEÚ a aby navrhla „vhodné opatrenia na zaistenie jednotného zastupovania eurozóny v medzinárodných finančných inštitúciách a na medzinárodných konferenciách“;

16.    zdôrazňuje, že vytváranie pracovných miest a zabezpečovanie rastu musí byť uľahčené ambicióznym programom v oblasti obchodu s cieľom otvoriť trhy tretích krajín a diverzifikovať vývoz;

17.    zdôrazňuje, že je potrebné dosiahnuť dostatočnú prítomnosť EÚ vo svete prostredníctvom efektívnej zahraničnej politiky, ktorá by bola schopná reagovať na nové výzvy, ktorým čelíme v súčasnosti;

18.    vyzýva Komisiu, aby sa zamerala na ambicióznu a súdržnú stratégiu zahraničnej a bezpečnostnej politiky, ktorej jadrom budú ľudské práva a základné slobody, a posilnila úlohu EÚ vo svete v oblasti rozvoja, budovania mieru, humanitárnej pomoci a presadzovania ľudských práv na celom svete;

19.    naliehavo vyzýva Komisiu, aby uskutočnila zmeny daňových právnych predpisov, najmä v nadväznosti na odhalenia v súvislosti s „Lux Leaks“, a vykonala ambiciózne kroky, napríklad formou zavedenia spoločného konsolidovaného základu dane z príjmov právnických osôb, a nie aby iba požadovala transparentnosť daňových predpisov, a vyzýva predsedu Junckera, aby bezodkladne predložil návrhy na dobudovanie jednotného trhu a hospodárskej a menovej únie;

20.    opakuje svoje hlboké znepokojenie nad nahromadením neuskutočnených platieb; víta prijatie spoločného vyhlásenia Komisie, Rady a Parlamentu o platobnom pláne na obdobie 2015 – 2016, ktorého cieľom je zníženie objemu neuskutočnených platieb na udržateľnú úroveň vo výške približne 2 miliardy EUR v roku 2016; pripomína Komisii jej záväzok presne kontrolovať vykonávanie programov na obdobie 2014 – 2020, vytvoriť systém včasného varovania a zabezpečiť kontinuálne plánovanie platieb podľa okruhov vrátane vývoja neuhradených faktúr a nesplatených záväzkov;

21.    víta dohodu o EFSI, pričom pripomína, že závisí od splnenia radu kľúčových podmienok a najmä od toho, či členské štáty implementujú štrukturálne reformy vrátane reforiem na trhu práce, dôchodkov a systémov zdravotnej starostlivosti, či Pakt stability a rastu nebude oslabený a dôjde k významnému pokroku v oblasti liberalizácie, otvorenia a zjednotenia budúcich trhov, ktoré sú ešte pod vnútroštátnou kontrolou, ako sú trhy s energiami, telekomunikačné trhy, digitálny trh a kapitálové trhy, a či vybrané projekty prispejú k financovaniu priorít, ktoré budú zvolené správne; nalieha na nevyhnutné zapojenie súkromných partnerov a súkromných investorov; poukazuje na potenciál tvorby pracovných miest v týchto odvetviach; zároveň vyzýva na plnú demokratickú kontrolu EFSI na úrovni EÚ; vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, aby finančné prostriedky presunuté z programu Horizont 2020 a Nástroja na prepájanie Európy vyvolali rovnaký alebo väčší objem investícií na výskum a inovácie, digitálnu infraštruktúru, dopravu a energetiku, a aby využila príležitosť, ktorú poskytne povinné preskúmanie v roku 2016, na prípravu kompenzácie za tieto dva programy počas revízie VFR.

22.    víta prijatie stratégie digitálneho jednotného trhu a požaduje, aby sa v rámci jej vykonávania stanovili ambicióznejšie ciele; je presvedčený, že Európa podporou podnikania a znalostnej ekonomiky a odstránením zbytočných prekážok zaistí jasnú pridanú hodnotu; pripomína, že legislatívne opatrenia v tomto sektore musia byť zamerané na budúcnosť a vychádzať z otvoreného internetu; zastáva názor, že by sa táto stratégia mala takisto sústrediť na podporu inovácií a vytváranie nových príležitostí pre občanov, podniky a spotrebiteľov EÚ, a tým vytvárať pracovné miesta; zdôrazňuje, že pokrok v tejto oblasti bude mať priamy vplyv na občanov;

23.    žiada, aby tieto reformy doplnilo vykonávanie stratégie Nástroja na prepojenie Európy s lepšou infraštruktúrou a projektmi s európskou pridanou hodnotou v oblasti dopravy, energetiky a telekomunikácií, ktoré sú nevyhnutné pre fungovanie jednotného trhu;

24.    zdôrazňuje, že 7. environmentálny akčný program je právne záväzný akt, ktorý zaväzuje Komisiu, aby prijala primerané opatrenia na dosiahnutie dohodnutých prioritných cieľov, a to v oblasti ochrany a zlepšenia prírodného kapitálu Európy, prechodu Únie na ekologické a konkurencieschopné nízkouhlíkové hospodárstvo s hospodárnym využívaním zdrojov a ochrany občanov pred environmentálnymi tlakmi a rizikami ohrozujúcimi ich zdravie a blahobyt, očakáva, že Komisia v plnom rozsahu zohľadní tieto ciele vo svojich prioritách a nebude odkladať opatrenia potrebné na ich splnenie;

25.    vyzýva Komisiu, aby riadne zohľadnila sektorovo špecifické stanoviská Parlamentu obsiahnuté v časti 2 tohto uznesenia;

ČASŤ 2

Zamestnanosť, rast a investície

26.    vyzýva na vytvorenie silnej európskej priemyselnej politiky, ktorá bude prispievať nielen k rastu a zamestnanosti, ale bude aj predpokladom moderného európskeho výskumu, vývoja a investícií s podporou IKT, ako technológií, ktoré umožňujú ich rozvoj, s cieľom premeniť hospodárske, sociálne a environmentálne problémy na konkurenčné výhody;

27.    víta zavedenie súboru opatrení zameraných na zapojenie mladých ľudí a dlhodobo nezamestnaných do pracovného procesu, ale zdôrazňuje, že pre udržateľný rast je potrebné prijať štrukturálne riešenia a reformy; víta predbežné financovanie pre iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí (YEI) a očakáva hodnotiacu správu Komisie o vykonávaní tejto iniciatívy, ktorá je zameraná na zapojenie nezamestnaných mladých ľudí do pracovného procesu, a nabáda, aby sa kládol dôraz na prekonanie medzery medzi kvalifikáciami a pracovnými miestami, a to aj prostredníctvom väčšej mobility; vyzýva Komisiu, aby uľahčila využitie zvyšných prostriedkov v rámci iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí a zabezpečila, aby členské štáty využívali Európsky sociálny fond pri implementácii politiky súdržnosti s prostriedkami vo výške 350 miliárd eur na obdobie 2014 – 2020 s cieľom znížiť hospodárske, sociálne a územné rozdiely medzi európskymi regiónmi, posilniť ich konkurencieschopnosť a bojovať so zmenou klímy a energetickou závislosťou;

28.    poukazuje na to, že európske štrukturálne a investičné fondy môžu podstatne prispieť k podpore rastu, pracovných miest a investícií; vyzýva preto na nevyhnutnú súčinnosť a koordináciu medzi EFSI (Junckerov plán) a ďalšími programami financovanými EÚ;

29.    zdôrazňuje význam podpory politiky súdržnosti pre malé a stredné podniky ako základného kameňa rastu a zamestnanosti v EÚ a vyzýva na zabezpečenie synergií medzi fondmi politiky súdržnosti, programom pre konkurencieschopnosť podnikov a MSP (COSME) a programom Horizont 2020;

30.    vyzýva Komisiu na podporu miestnych a regionálnych orgánov s cieľom posilniť ich úlohu pri prijímaní komplexných opatrení, ktoré budú zohľadňovať špecifiká jednotlivých krajín a ich zodpovednosť, v záujme zabezpečenia hospodárskeho rastu a udržateľných pracovných miest.

31.    víta zapojenie a záväzok Komisie v súvislosti s mestskou agendou a vyzýva na jej ďalšiu realizáciu, pretože mestský rozmer je v centre politík EÚ, pokiaľ ide o rast EÚ, zamestnanosť a udržateľnosť;

32.    vyjadruje presvedčenie, že objem 110 miliárd eur vyčlenených vo financovaní politiky súdržnosti na obdobie 2014 – 2020 na investície do výskumu, inovácií, IKT, konkurencieschopnosti MSP a prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo je veľmi dôležitý pre prilákanie investícií, ktoré pomôžu krajinám a regiónom vytvoriť nový potenciál rastu a zvýšiť ich produktivitu a konkurencieschopnosť; vyzýva preto Komisiu, aby zabezpečila konzistentné vykonávanie stratégií inteligentnej špecializácie;

33.    požaduje podporu zelených investícií, a to aj prostredníctvom plánu strategických investícií, a vytvorenie dlhodobého a stabilného politického rámca na podporu nízkouhlíkového hospodárstva efektívne využívajúceho zdroje, ktorý posilní ciele EÚ zníženia emisií CO2, zvýšenia podielu obnoviteľnej energie a zlepšenia energetickej účinnosti, čo prinesie investície do celoeurópskej elektrickej siete, a zameranie sa na využívanie obnoviteľných zdrojov energie;

34.    vyjadruje sklamanie nad stiahnutím balíka o odpadoch z pracovného programu na rok 2015 a vyzýva na urýchlené prijatie všetkých prvkov nového balíka opatrení týkajúceho sa obehového hospodárstva, ktorý má byť predložený do konca roka 2015; pripomína, že podľa Komisie sa očakáva, že tento balík bude ambicióznejší než predchádzajúci návrh a že bude zahŕňať ciele týkajúce sa odpadov i politické opatrenia týkajúce sa výrobkov;

35.    vyzýva na prijatie komplexných následných opatrení v nadväznosti na preskúmanie stratégie EÚ v oblasti biodiverzity v polovici obdobia a správy Komisie s názvom Stav prírody v Európskej únii s cieľom riešiť zistené nedostatky a zabezpečiť plné vykonávanie tejto stratégie; v tejto súvislosti zdôrazňuje, že plánované hodnotenie smerníc o vtákoch a biotopoch, ktoré tvoria základný kameň politiky v oblasti biodiverzity v Európe, sa musí vykonať spôsobom, ktorý posilní ochranu prírody v Európe a prispeje k dosiahnutiu cieľov EÚ v oblasti biodiverzity;

36.    vyzýva na predkladanie návrhov v záujme rozvoja potenciálu sektora kultúry a tvorivej činnosti ako zdroja rastu a zamestnanosti; v tejto súvislosti zdôrazňuje význam presadzovania práv duševného vlastníctva (IPR) a naliehavo vyzýva Komisiu na prijatie ďalších krokov v nadväznosti na jej akčný plán boja s porušovaním práv duševného vlastníctva vrátane revízie smernice o presadzovaní práv duševného vlastníctva, ktorá nie je v súlade s požiadavkami digitálneho veku a nie je vhodná na boj s porušovaním práv duševného vlastníctva na internete, a tiež krokov v nadväznosti na zelenú knihu o systéme spätného zúčtovania a súvisiacich programoch, ktoré by mohlo predstavovať právo platné v celej EÚ získať prostriedky, ktoré boli nevedomky vynaložené na nákup falšovaného tovaru; vyzýva Komisiu, aby ďalej posilnila rozsah pôsobnosti Európskeho strediska pre sledovanie porušovania práv duševného vlastníctva, a víta, že Komisia vytvorila expertnú skupinu pre presadzovanie práv duševného vlastníctva;

37.    opakuje, že práca a rast by mali byť podporené aj prostredníctvom obchodu tým, že dôjde k odstráneniu zbytočných bariér, otvoreniu sa zahraničným trhom a diverzifikácii vývozu EÚ;

38.    vyzýva Komisiu, aby predložila zelenú knihu o nerovnosti a ako táto nerovnosť bráni hospodárskemu oživeniu; nabáda Komisiu, aby analyzovala a posúdila túto otázku ako prvý krok k návrhu politických riešení a prijala okamžité opatrenia na zvrátenie tohto trendu;

39.    vyzýva Komisiu, aby odstránila prekážky na jednotnom trhu s cieľom zlepšiť financovanie spoločností, najmä MSP, a vytvoriť lepšie regulačné prostredie podporujúce investície; zastáva názor, že je potrebné venovať osobitnú pozornosť zlepšeniu prostredia pre začínajúce podniky, pokiaľ ide o reguláciu i o prístup ku kapitálu;

40.    požaduje urýchlené prijatie vedeckých kritérií na určovanie endokrinných disruptorov v súlade s prijatými právnymi predpismi EÚ;

41.    naliehavo vyzýva Komisiu, aby predložila akčný plán EÚ boja proti trestnej činnosti páchanej na voľne žijúcich organizmoch a proti obchodovaniu s nimi vrátane jasne vymedzených cieľov a harmonogramu; zdôrazňuje, že trestná činnosť páchaná na voľne žijúcich organizmoch je štvrtou najväčšou nezákonnou činnosťou na svete po obchodovaní s drogami, falšovaní a obchodovaní s ľuďmi, a že EÚ je hlavnou tranzitnou trasou pre nezákonné výrobky z voľne žijúcich živočíchov a rastlín;

42.    vyzýva na predkladanie návrhov na rozvoj potenciálu sektora kultúry a tvorivej činnosti; žiada Komisiu, aby prostredníctvom delegovaných aktov vypracovala usmernenia týkajúce sa osvedčených postupov pri vykonávaní projektov kultúrneho dedičstva v kontexte politiky súdržnosti;

43.    vyzýva Komisiu, aby prijala vhodné kroky na posilnenie multikultúrneho, nediskriminačného a inkluzívneho vzdelávania a hodnôt európskeho občianstva v školských a vysokoškolských vzdelávacích programoch, ktorých cieľom by bolo zamedziť nárastu populizmu, euroskepticizmu a extrémizmu medzi mladými ľuďmi (ako to schválili ministri školstva v Parížskej deklarácii), a zároveň pripomína, že vzdelávanie a občianstvo spájajú Európu s jej občanmi a prehlbujú úlohu spoločných európskych hodnôt;

Prepojený jednotný digitálny trh

44.    domnieva sa, že hlavnou prioritou stratégie jednotného digitálneho trhu by malo byť umožniť, aby podniky získavali prospech z rozsahu trhu s viac ako 500 miliónmi ľudí už od svojho vzniku, a vyzýva Komisiu, aby mala túto skutočnosť na pamäti pri návrhu nových iniciatív;

45.    je presvedčený, že Komisia by mala ísť ešte ďalej, než uvádza vo svojej stratégii jednotného digitálneho trhu, a v nadchádzajúcom preskúmaní telekomunikačných pravidiel by mala navrhnúť jednotný európsky telekomunikačný regulačný orgán a rozvoj jednotného telekomunikačného trhu, a tým by sa mali zrušiť poplatky za roaming, mala by sa zakotviť neutralita siete do právnych predpisov a podniknúť zmysluplné kroky na lepšiu harmonizáciu politiky rádiového frekvenčného spektra;

46.    trvá na dôležitosti prístupu k sieťam a v tejto súvislosti zdôrazňuje, že je potrebné urýchlene sa zaoberať témami dostatočnej kapacity, širokopásmového pripojenia a frekvenčného spektra, a to nielen prostredníctvom dlhodobých investícií, ale aj lepšej koordinácie a pridanej hodnoty EÚ;

47.    domnieva sa, že ochrana spotrebiteľa a základných práv sú nevyhnutné na vybudovanie dôvery Európanov v jednotný digitálny trh ako súčasti digitalizácie ich každodenného života;

48.    domnieva sa, že digitálna stratégia jednotného trhu musí byť zameraná na vytváranie príležitostí pre občanov, spotrebiteľov, podniky a verejné orgány, ako aj na podporu inovácií; v tejto súvislosti zdôrazňuje, že kultúrny a kreatívny priestor vytvára až 4,5 % HDP EÚ a až 8,5 milióna pracovných miest a je dôležitý nielen pre kultúrnu rozmanitosť, ale takisto významne prispieva k sociálnemu a hospodárskemu rozvoju v EÚ;

49.    vyzýva na ďalšie zosúlaďovanie autorských práv a zlepšovanie správy autorských práv s cieľom uľahčiť cezhraničný prístup k tvorivému obsahu, a tým vytvoriť právnu istotu a zároveň chrániť práva autorov a výkonných umelcov; vyzýva Komisiu, aby prípadnú legislatívnu iniciatívu týkajúcu sa modernizácie autorského práva založila na nezávislých dôkazoch, pokiaľ ide o vplyv na rast a pracovné miesta, najmä s ohľadom na MSP v tomto odvetví, prístup k znalostiam a kultúre a potenciálne náklady a prínosy;

50.    vyzýva Komisiu, aby nielen rozvíjala príležitosti, ktoré poskytuje ambiciózny jednotný digitálny trh, ale aby podobne rozvíjala a posilňovala verejnú hodnotu otvoreného internetu a aby sa chopila nových príležitostí pre prístup k informáciám, vzdelaniu, výskumu, kultúre, slobode prejavu, inováciám a ďalším sociálnym výhodám; víta ohlásenie európskej iniciatívy voľného dátového toku, ktorá si vyžaduje odstránenie existujúcich prekážok jednotnému trhu dát;

51.    zdôrazňuje, že je potrebné zabezpečiť spravodlivú hospodársku súťaž pre spoločnosti pôsobiace na jednotnom digitálnom trhu, aby mohli súťažiť; zdôrazňuje, že je dôležité zabezpečiť, aby boli spoločnosti a spotrebitelia rovnako chránení online, ako sú na vo svojich tradičných trhoch;

52.    zdôrazňuje naliehavú potrebu riešiť kľúčové otázky, ktorým sa venuje stratégia, a najmä pokiaľ ide o:

•       digitálne zmluvy, týkajúce sa hmotného i nehmotného majetku, v prípade ktorých je potrebný ambiciózny prístup, aby mali spotrebitelia celoeurópsky súbor pravidiel, a nie 28 rôznych prístupov;

•       cloud computing s cieľom podporovať jeho využívanie, predchádzať odkázanosti spotrebiteľov na určitého dodávateľa, riešiť otázky prenosnosti údajov, nedostatku zodpovednosti poskytovateľov služieb cloud computing a nesúdržnosti nadnárodných právnych predpisov;

•       online diskrimináciu spotrebiteľov, najmä diskriminačné postupy založené na štátnej príslušnosti alebo mieste pobytu, ku ktorým dochádza v rôznych oblastiach právnych predpisov EÚ;

•       kybernetickú bezpečnosť, pretože európske verejné inštitúcie a podniky sú čoraz viac vystavené počítačovej kriminalite a členské štáty nedospeli k jednotnému prístupu k tomuto naliehavému problému;

•       obmedzenia a bariéry týkajúce sa elektronických platieb a elektronickej identifikácie, najmä pokiaľ ide o mobilné platby;

•       doručovanie balíkov;

•       internet vecí vrátane ochrany súkromia už v štádiu návrhu, ochrany údajov a vlastníctva údajov;

•       spravodlivý prístup na internetové platformy a k elektronickým komunikáciám;

53.    vyzýva Komisiu, aby posilnila svoje úsilie o posilnenie konkurenčného prostredia pre držiteľov práv i sprostredkovateľov, najmä na zabezpečenie spravodlivej odmeny;

54.    žiada, aby sa zaviedla európska stratégia na podporu odvetvia IKT, ktorou by sa zabezpečila slobodná a spravodlivá hospodárska súťaž a umožnilo európskym spoločnostiam, aby využili konkurenčnú výhodu, ktorú ponúka ochrana EÚ v oblasti súkromia, a požaduje, aby sa v práve EÚ zakotvila európska stratégia pre demokratickú správu internetu a neutralita siete;

55.    zdôrazňuje, že je nutné, aby Komisia spolupracovala s Európskou službou pre vonkajšiu činnosť s cieľom zabezpečiť, aby EÚ využívala svoju ekonomickú a politickú váhu na presadzovanie otvoreného internetu a základných práv online na fórach správy internetu;

Energetická únia a politika v oblasti zmeny klímy

56.    zdôrazňuje, že bezpečnosť dodávok energie, dekarbonizácia, dlhodobá udržateľnosť a dostupné a konkurencieschopné ceny energie predstavujú hlavné ciele energetickej únie, ktoré možno dosiahnuť prostredníctvom posilnených opatrení EÚ v týchto oblastiach: konkurencieschopný vnútorný trh s energiou, zvýšenie energetickej efektívnosti, lepšie prispôsobenie energetických trhov a sietí obnoviteľným zdrojom energie, silný európsky systém riadenia, podpora výskumu a inovácií, zabezpečenie nových investícií a jednotná rokovacia pozícia EÚ vo vzťahu k tretím krajinám;

57.    zdôrazňuje naliehavosť a význam prijatia opatrení proti rastúcej hrozbe antimikrobiálnej rezistencie, pretože narastajúca antimikrobiálna rezistencia by mala obrovský vplyv na rozpočty členských štátov v oblasti zdravotníctva, ako aj náklady spoločností na nemocenské dovolenky;

58.    vyzýva Komisiu, aby predložila návrh akčného plánu EÚ, pokiaľ ide o vykonávanie v Únii celosvetového akčného plánu Svetovej zdravotníckej organizácie v oblasti antimikrobiálnej rezistencie;

59.    požaduje legislatívne návrhy nutné na implementáciu klimatického a energetického rámca do roku 2030, pokiaľ ide o odvetvia, na ktoré sa nevzťahuje ETS; poznamenáva, že to zahŕňa najmä revíziu rozhodnutia o rozdelení úsilia a návrh na využívanie pôdy, zmenu vo využívaní pôdy a lesné hospodárstvo (LULUCF), a na riešenie otázky emisií z poľnohospodárstva; zdôrazňuje potrebu komplexného rámca na dekarbonizáciu odvetvia dopravy vrátane stanovenia cieľa na obdobie po roku 2020 pre automobily a vrátane podpory udržateľných moderných biopalív a elektrických vozidiel;

60.    vyzýva Komisiu, aby prepracovala mechanizmy dotácií s cieľom uľahčiť integráciu trhu s energiou a postupne zrušiť dotácie škodlivé pre životné prostredie, najmä dotácie fosílnych palív;

61.    žiada europeanizáciu energetickej infraštruktúry EÚ, aj pokiaľ ide o normy, výskum a inovácie, a požaduje špecifický investičný program na základe verejných a súkromných prostriedkov pre inteligentné energetické siete;

62.    zdôrazňuje význam energetickej efektívnosti pri zvyšovaní energetickej bezpečnosti a dosahovaní cieľov EÚ v oblasti klímy; vyzýva Komisiu, aby predložila legislatívne návrhy týkajúce sa energetickej efektívnosti v kontexte politík v oblasti klímy a energetiky do roku 2030 a v plnej miere využila potenciál právnych predpisov EÚ o ekodizajne;

63.    domnieva sa, že by sa mali uprednostňovať trhové riešenia spoločných problémov, ako je zvýšenie energetickej efektívnosti prostredníctvom zníženia emisií skleníkových plynov, rozvoj skutočne udržateľného poľnohospodárstva a lesného hospodárstva prostredníctvom investícií do výskumu a vývoja a vytvorenie inteligentného a priaznivého regulačného rámca pre zavedenie obnoviteľných zdrojov energie (OZE), čím by sa Európska únia stala svetovým lídrom v tomto dôležitom hospodárskom sektore;

Integrovaný a účinný dopravný sektor

64.    vyzýva Komisiu, aby zabezpečila lepšie monitorovanie a riadnu implementáciu politiky oblasti transeurópskej dopravnej siete, od plánovania po realizáciu; vyzýva Komisiu, aby pripravila dôkladnú správu o implementácii a prognózach, pokiaľ ide o preskúmanie politiky v oblasti transeurópskej dopravnej siete;

65.    požaduje spravodlivé a efektívne spoplatňovanie v záujme udržateľnej dopravy a revíziu smernice Eurovignette a súvisiaceho rámca podpory európskeho elektronického mýta vrátane cestných mýt založených na vzdialenosti, v rámci balíka cestnej dopravy, ktorý pripravila Komisia;

66.    žiada revíziu nariadenia 561/2006 o časoch jazdy a odpočinku pre vodičov nákladných áut a autobusov, s cieľom prispôsobiť súčasné pravidlá a harmonizovať presadzovanie tohto nariadenia v rôznych členských štátoch, v rámci cestného balíka Komisie;

67.    žiada konkrétne opatrenia na zabezpečenie dostupnosti účinnej verejnej dopravy, rozvíjanie inteligentných a inovatívnych riešení a mobilizáciu finančných zdrojov pre infraštruktúry udržateľného a vzájomne prepojeného systému mestskej dopravy;

68.    vyzýva Komisiu, aby zabezpečila prijatie balíka leteckej dopravy vrátane stratégie pre konkurencieschopnosť letectva, preskúmanie nariadenia o agentúre EASA č. 216/2008, revíziu nariadenia (ES) č. 868/2004 o nekalých cenách v letectve a otvorenie trhu leteckej dopravy pre systémy diaľkovo pilotovaných lietadiel (RPAS) bezpečným a udržateľným spôsobom a aby sa usilovala o uzatvorenie medzinárodných dohôd;

69.    požaduje opatrenia na uľahčenie formalít pre lode pohybujúce sa medzi prístavmi EÚ a rozvoj potenciálu morských diaľnic, pričom prioritu by malo mať vytvorenie skutočného európskeho priestoru námornej dopravy bez prekážok („modrý pás“),

Poľnohospodárska politika a rybárska politika

70.    zdôrazňuje dôležitú úlohu, ktorú môžu zohrávať udržateľné poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo pri povzbudzovaní rastu, vytváraní pracovných miest a zlepšení environmentálnych noriem; vyzýva Komisiu, aby zjednodušila implementáciu SPP a znížila byrokraciu, s cieľom zvýšiť efektívnosť SPP, znížiť administratívne zaťaženie poľnohospodárskych podnikateľov a vytvoriť priestor pre inovácie, ktoré sú nevyhnutné pre konkurencieschopné európske poľnohospodárstvo, ktoré je zamerané na budúcnosť a produkuje viac s menšími vstupmi;

71.    opakuje, že s cieľom zabezpečiť rýchle a správne vykonávanie novej spoločnej rybárskej politiky, Komisia musí bezodkladne predložiť legislatívne návrhy na prijatie obnovených viacročných plánov riadenia populácií rýb a na vytvorenie nového rámca technických opatrení;

72.    domnieva sa, že nezákonný, nenahlásený a neregulovaný rybolov (NNN rybolov) predstavuje organizovanú trestnú činnosť na mori a má katastrofálne celosvetové environmentálne a sociálno-ekonomické vplyvy; vyzýva Komisiu, aby prijala všetky potrebné opatrenia proti nespolupracujúcim krajinám a všetkým organizáciám, ktoré prispievajú k NNN rybolovu;

Jednotný trh s posilnenou mobilitou pracovnej sily

73.    domnieva sa, že stratégia jednotného trhu pre tovar a služby by mala zabezpečiť, aby jednotný trh zodpovedal potrebám tých, ktorí najväčšou mierou prispievajú k hospodárstvu EÚ, t. j. MSP a samostatne zárobkovo činných osôb; domnieva sa, že keď sa ukáže, že smernice a nariadenia sú nevhodné pre MSP alebo v čase ich prijatia nebol vykonaný „test MSP“, môže byť nutná ich revízia;

74.    očakáva výsledky cieleného preskúmania vykonávania a vplyvu smernice o vysielaní pracovníkov; zdôrazňuje význam zosúladenia výkonu slobody poskytovať cezhraničné služby s primeranou ochranou práv pracovníkov dočasne vyslaných do zahraničia; zdôrazňuje význam vyslaných pracovníkov pre hospodárstvo EÚ, pokiaľ ide o riešenie nedostatku zručností a pracovných miest; domnieva sa však, že smernica o vysielaní pracovníkov by sa mala rozlišovať od vnútroštátnych opatrení zavádzajúcich minimálne mzdy pre podniky z iných členských štátov zdôrazňuje, že takéto vnútroštátne opatrenia by nemali byť v rozpore s voľným pohybom osôb, tovaru a služieb

75.    žiada Komisiu, aby pokračovala vo svojej práci na zjednodušovaní platby daní z cezhraničných transakcií pre spotrebiteľov a podniky prostredníctvom väčšieho využívania štandardizovaných európskych formulárov pre DPH a ostatné poplatky a prostredníctvom väčšej digitalizácie požadovaných evidenčných dokumentov;

Smerom k bezpečnému a zdravému pracovnému prostrediu prostredníctvom lepšej regulácie

76.    víta nadchádzajúce preskúmanie súčasného strategického rámca v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v roku 2016; konštatuje však, že vykonávanie existujúcich právnych predpisov je naďalej veľkým problémom v členských štátoch a najmä pre MSP, ktoré majú ťažkosti s plnením niektorých regulačných požiadaviek; vyzýva Komisiu, aby uľahčila súlad s právnymi predpismi o ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci, najmä pokiaľ ide o MSP, zabezpečila lepšie presadzovanie právnych predpisov členskými štátmi a zjednodušila existujúce právne predpisy;

Hospodárska a menová únia

77.    požaduje návrh na jednotné vonkajšie zastúpenie eurozóny v medzinárodných inštitúciách a na medzinárodných fórach;

78.    vyzýva Komisiu, aby prijala opatrenia na zlepšenie vykonávania odporúčaní pre jednotlivé krajiny členskými štátmi a na urýchlenie a presadzovanie vykonávania štrukturálnych reforiem s cieľom modernizovať hospodárstvo EÚ, a využívala pritom nástroje zriadené balíkom šiestich legislatívnych aktov o správe hospodárskych záležitostí a balíkom dvoch legislatívnych aktov o správe hospodárskych záležitostí;

79.    požaduje, aby sa vytvoril európsky fond na splatenie dlhu založený na podmienenosti;

80.    vyzýva Komisiu, aby predložila návrhy na vytvorenie európskeho konkurzného konania štátnych dlhov s cieľom zachovať trhovú disciplínu, ako aj na zavedenie maximálnych limitov a rizikových váh na štátne dlhy, ktoré už nemožno považovať za bezrizikové

81.    vyzýva Komisiu, aby urýchlila svoju prácu na zjednocovaní kapitálových trhov EÚ, a naliehavo ju vyzýva na vytvorenie únie plnohodnotného kapitálového trhu do roku 2019;

Dohoda o voľnom obchode s USA

82.    naliehavo vyzýva Komisiu, aby pokračovala v úsilí o uzavretie rokovaní o transatlantickom obchodnom a investičnom partnerstve s cieľom dosiahnuť pre európske podniky lepší prístup na trh a spravodlivé zaobchádzanie, zabezpečiť regulačnú spoluprácu, ktorá umožní, aby bol transatlantický obchod ľahší, lacnejší a menej byrokratický pre priemyselné odvetvia a podniky EÚ, najmä pre malé a stredné podniky, a zabezpečiť transparentnosť, zodpovednosť a legitimitu medzinárodnej arbitráže; naliehavo vyzýva Komisiu, aby pokračovala vo svojej práci na nových a revidovaných dohodách o voľnom obchode s tretími krajinami a zároveň v úsilí o presadenie širšieho, celosvetového voľného obchodu všeobecne, najmä v rámci Svetovej obchodnej organizácie;

Priestor spravodlivosti, bezpečnosti a základných práv

83.    dôrazne pripomína, že dokončenie komplexnej zastrešujúcej dohody medzi EÚ a USA o ochrane údajov a preskúmanie zásad „bezpečného prístavu“ musia byť vo vzájomnom súlade a nesmú umožňovať žiadne právne medzery, vďaka ambicióznemu súboru právnych predpisov EÚ v oblasti ochrany údajov, ktorým sa zriaďuje nový legislatívny rámec na úrovni EÚ na ochranu osobných údajov;

84.    žiada Komisiu, aby sa maximálne snažila o odblokovanie návrhu horizontálnej antidiskriminačnej smernice a aby vypracovala komplexné celoeurópske riešenie problémov LGBTI osôb v oblasti základných práv, ktoré by malo podobu plánu EÚ pre boj s homofóbiou a diskrimináciou na základe sexuálnej orientácie a rodovej identity;

85.    vyzýva Komisiu, aby zintenzívnila svoje úsilie o zlepšenie postupov zameraných na identifikáciu on-line predátorov a na ochranu detí pred takýmito páchateľmi;

86.    vyzýva Komisiu, aby preskúmala nariadenie Brusel IIA o kolíznych otázkach v rodinnom práve medzi členskými štátmi, najmä pokiaľ ide o starostlivosť o dieťa a medzinárodné únosy detí;

87.    vyzýva Komisiu, aby predložila legislatívny návrh týkajúci sa aproximácie správneho práva EÚ;

88.    vyzýva Komisiu, aby nahradila stiahnutý návrh týkajúci sa európskeho kúpneho práva novým návrhom na túto tému;

89.    víta prijatie európskeho programu pre bezpečnosť na obdobie 2015 – 2020 a stanovené priority v oblasti boja proti terorizmu, cezhraničnej organizovanej trestnej činnosti a počítačovej kriminalite; opäť vyzýva na hĺbkové posúdenie zamerané na operačnú účinnosť príslušných platných nástrojov EÚ a zvyšné medzery v tejto oblasti predtým, než budú v rámci európskeho programu pre bezpečnosť predkladané nové legislatívne návrhy;

90.    vyzýva Komisiu, aby aj naďalej pracovala na pristúpení EÚ k Európskemu dohovoru o ľudských právach so zreteľom na stanovisko Súdneho dvora v tejto veci a aby riešila zostávajúce právne problémy;

91.    vyzýva na silnú, samostatnú stratégiu v oblasti práv žien a rodovej rovnosti, ktorá by nahradila stratégiu pre rodovú rovnosť na obdobie 2010 – 2015;

92.    vyzýva Komisiu, aby zaujala aktívnejší prístup k podpore primeraných integračných politík zo strany členských štátov, ktorý by riadne zohľadňoval európske hodnoty, podporoval politickú účasť osôb dlhodobým pobytom, najmä pokiaľ ide o voľby do Európskeho parlamentu a miestne voľby, a aby z EÚ odstránila bezštátnosť;

Európska azylová a migračná politika

93.    opäť vyzýva na komplexný prístup k azylovej a migračnej politike s cieľom vytvoriť bezpečné a legálne cesty pre žiadateľov o azyl v EÚ a urobiť z EÚ atraktívnu destináciu pre kvalifikovaných a nekvalifikovaných zahraničných migrantov a na jednotný prístup, a to aj v rámci rozvojovej politiky EÚ, k riešeniu prvotných príčin nelegálnej migrácie a boju proti prevádzačom;

94.    vyzýva na predloženie revidovaného návrhu na zavedenie „modrej karty“ pre kvalifikovaných a nekvalifikovaných zahraničných migrantov, ako sa uvádza v Európskom programe pre migráciu;

95.    vyzýva na prepracovanie nariadenia o agentúre Frontex tak, aby zahŕňalo povinné príspevky členských štátov a rozšírený mandát, pokiaľ ide o humanitárne pátracie a záchranné operácie; vyzýva na preskúmanie a rozšírenie súčasného mandátu Európskeho podporného úradu pre azyl tak, aby zahŕňal operatívnejšiu úlohu pri spracovávaní žiadostí o azyl;

96.    vyzýva Komisiu, aby nahradila dublinský systém a navrhla právny základ pre nový európsky systém premiestňovania, ktorým by sa prerozdeľovali utečenci medzi členské štáty a bol by koordinovaný zdokonaleným Európskym úradom pre azyl;

97.    vyzýva Komisiu, aby predložila nový, vyvážený a inteligentný návrh súboru opatrení týkajúcich sa inteligentných hraníc, ktorý by nahradil stiahnutý návrh;;

Stratégia v oblasti demografickej zmeny

98.    vyzýva prijať štruktúrovanú, dlhodobú stratégiu EÚ na riešenie výziev, ktoré prinášajú demografické zmeny, keďže všetky členské štáty v súčasnosti čelia problému starnúcej populácie; v tejto súvislosti vyzýva Komisiu, aby sa dôrazne zamerala na budúce nedostatky a nesúlad na trhu práce EÚ a aby do hĺbky skúmala spôsob, akým môžu byť tieto problémy v rámci EÚ riešené, okrem iného prostredníctvom cieleného predvídania potrebných kvalifikácií v budúcnosti, lepšej harmonizácie kvalifikácií s pracovnými miestami dostupnými na trhu práce a ďalšieho posilňovania mobility pracovnej sily;

Silnejšia celosvetová pozícia

99.    žiada Komisiu, aby zaujala aktívny prístup k podpore mieru a stability vzhľadom na rastúci počet kríz a násilných konfliktov na celom svete, najmä v susedných krajinách EÚ; víta prebiehajúcu revíziu susedskej politiky, ktorej cieľom musí byť posilnenie schopnosti EÚ riešiť závažné geopolitické a bezpečnostné výzvy, ktorým čelíme; zdôrazňuje, že obchod, hospodárske väzby, mobilita, migrácia a energetická bezpečnosť sú len niekoľkými z mnohých medziodvetvových otázok, ktorými sa musí nová a silnejšia politika susedstva zaoberať, a že spoločným menovateľom musí byť vždy podpora a dodržiavanie ľudských práv, medzinárodného práva a základných slobôd ;

100.  vyzýva na dôrazné rozvíjanie vzťahov s krajinami Západného Balkánu, aby ohnisko záujmu ďalej predstavoval reformný proces motivovaný vyhliadkou na pristúpenie; zdôrazňuje, že je potrebné poskytnúť ďalšiu technickú pomoc členským štátom a susedným krajinám, s ktorými boli uzavreté prehĺbené a komplexné dohody o voľnom obchode, pretože je potrebné zabezpečiť ich úplné a rýchle vykonávanie a dodržiavanie všetkými stranami; zdôrazňuje význam úplného vykonávania dohôd o pridružení s krajinami Východného partnerstva a podčiarkuje, že je potrebné v týchto krajinách uskutočniť ďalšie politické a hospodárske reformy;

101.  zdôrazňuje, že ak má byť EÚ dôveryhodným hráčom na svetovej úrovni, musí svoju značnú mäkkú silu podporiť tvrdou silou v súčinnosti s NATO, a že je preto potrebná ambiciózna agenda na zvýšenie integrácie a kompatibility európskych vojenských síl, najmä vzhľadom na to, že by tým mohlo dôjsť k podstatnému zníženiu nákladov, vďaka čomu by EÚ mohla dodržať rozpočtové limity aj záväzok voči NATO, že vynaloží 2 % HDP na vybudovanie a udržiavanie vysoko účinných európskych vojenských síl; vyzýva Komisiu, aby sa aktívne zapájala do rozvoja novej zahraničnej a bezpečnostnej stratégie EÚ; vyzýva Komisiu, aby predložila návrhy na ďalšie začlenenie európskych trhov v oblasti obranných zariadení do európskych obranných schopností;

102.  naliehavo vyzýva Komisiu, aby znovu potvrdila európsky konsenzus o rozvojovom procese, ktorý poskytuje spoločné porozumenie a víziu rozvojovej politiky Únie, jej inštitúcií a členských štátov;

103.  zdôrazňuje, že kríza v súvislosti s vírusom eboly poukázala na naliehavosť vytvorenia dlhodobej stratégie, ktorá by uviedla do praxe oznámenie z roku 2010 o úlohe EÚ v oblasti celosvetového zdravia, a naliehavo vyzýva Komisiu, aby vzhľadom na také epidémie, ako je ebola, začala uplatňovať akčný program v oblasti celosvetového zdravia; ďalej žiada Komisiu, aby prijala iniciatívy, ktoré zlepšia prístup k liekom pre najmenej rozvinuté krajiny;

104.  žiada Komisiu, aby rozvinula komplexnú stratégiu a akčný plán na riešenie otázky nezákonných kapitálových tokov a hlboko zakorenenej korupcie v rozvojových krajinách, ktoré predstavujú prioritu rámca na obdobie po roku 2015;

Únia demokratických zmien

105.  naliehavo vyzýva Komisiu, aby zintenzívnila a posilnila svoje úsilie o ochranu finančných záujmov EÚ a aby dokončila oneskorenú reformu Európskeho úradu pre boj proti podvodom;

Revízia VFR

106.  pripomína Komisii, že má právnu povinnosť predložiť do konca roka 2016 preskúmanie fungovania VFR, a opätovne vyzýva Komisiu, aby toto rozpočtové preskúmanie doplnila legislatívnym návrhom na preskúmanie nariadenia (ES, Euratom) č. 1311/2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020;

Lepšia komunikácia

107.  žiada Komisiu, aby uskutočnila hĺbkovú revíziu svojej komunikačnej politiky s cieľom zabezpečiť, aby sa v budúcnosti verejnosti poskytovali informácie priamo bez toho, aby ich musela sama vyhľadávať prostredníctvom špecializovaných európskych informačných kanálov; ďalej sa domnieva, že nariadenie o iniciatíve občanov predstavuje kľúčový pokrok v európskej priamej participatívnej demokracii, a preto by chcel, aby Komisia zaujala aktívnu úlohu pri uľahčovaní tohto procesu a pri zlepšovaní jeho do istej miery byrokratických a zdĺhavých postupov;

 

_____________________

 

108.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov.