Postopek : 2015/2729(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B8-0662/2015

Predložena besedila :

B8-0662/2015

Razprave :

Glasovanja :

PV 09/07/2015 - 12.5
CRE 09/07/2015 - 12.5
PV 16/09/2015 - 13.1
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2015)0323

PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 190kWORD 151k
Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B8-0656/2015
1.7.2015
PE559.025v01-00
 
B8-0662/2015

ob zaključku razprave o izjavi Komisije

v skladu s členom 37(3) Poslovnika in z okvirnim sporazumom o odnosih med Evropskim parlamentom in Evropsko komisijo


o prednostnih nalogah Evropskega parlamenta v delovnem programu Komisije za leto 2016 (2015/2729(RSP))


Sophia in 't Veld v imenu skupine ALDE

Resolucija Evropskega parlamenta o prednostnih nalogah Evropskega parlamenta v delovnem programu Komisije za leto 2016 (2015/2729(RSP))  
B8‑0662/2015

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju Okvirnega sporazuma o odnosih med Evropskim parlamentom in Evropsko komisijo, zlasti njegove Priloge IV,

–       ob upoštevanju člena 37(3) Poslovnika,

A.     ker mora imeti Evropa v odzivu na notranje- in zunanjepolitične izzive jasno vizijo, smer, vodstvo, ambicije in biti pogumna ter tako pokazati, da lahko uresniči pričakovanja naših državljanov, da jim nudi možnosti in ustvarja zaupanje, tako da zagotovi, da bo EU postala resnično demokratična, politična unija, parlamentarna demokracija in prostor, v katerem bodo državljani lahko usmerjali in oblikovali svojo celino ter tako ohranjali in utrjevali svoj življenjski standard;

B.     ker je naloga Komisije spodbujati splošni interes Unije ter v ta namen sprejemati ustrezne pobude, zagotoviti uporabo Pogodb, nadzorovati izvajanje in izvrševanje prava EU, izvajati usklajevalne, izvršilne in upravljavske funkcije ter začenjati zakonodajne postopke;

C.     ker Evropa potrebuje močno Komisijo z delovnim programom z jasno in ambiciozno zastavljenimi cilji , s katerim bo lahko zadostila dejanskim potrebam EU in njenih državljanov;

D.     ker je EU prestala dolgotrajno ekonomsko krizo z nizko rastjo ter omejenim ustvarjanjem delovnih mest in pomanjkanjem naložb, ki je ne bo mogoče premagati brez občutne okrepitve evropskega povezovanja, kjer je to ustrezno, zlasti na notranjem trgu in v okviru ekonomske in monetarne unije, z okrepljenim demokratičnim nadzorom in odgovornostjo;

E.     ker sta trajnost in gospodarska rast združljivi in se lahko vzajemno krepita in ker je Komisija pozvana k temu, da svojo agendo za delovna mesta in rast osnuje na trajnosti;

F.     ker se EU zaradi zmanjšanja evropske konkurenčnosti v svetovnem gospodarstvu, visoke brezposelnosti, zlasti nesprejemljivo visoke brezposelnosti mladih in demografskih sprememb, zlasti čedalje bolj starajočega se prebivalstva, sooča z izzivi brez primere;

G.     ker morajo proračunske odločitve, sprejete na ravni EU, odražati politične prednostne naloge EU, in sicer ne samo v proračunskem smislu, temveč tudi v smislu prožnosti in ravnotežja, zlasti kar zadeva Evropski sklad za strateške naložbe (EFSI) in večletni finančni okvir 2014–2020, ki zagotavlja niz mehanizmov prilagodljivosti, med drugim revizijsko klavzulo, da se bo proračun EU lahko prilagajal nepredvidenim okoliščinam;

DEL 1

1.      poziva Komisijo, naj v celoti uporabi svojo pravico do pobude in v Uniji prevzame jasno politično vodilno vlogo, naj vztraja, da naj voditelji vlad podprejo odločitve, ki jih sprejmejo v Evropskem svetu, in zlasti zagotovi dokončanje enotnega trga in strateški časovni načrt za fiskalno, ekonomsko in politično unijo ter za zunanje delovanje; poziva Komisijo, naj si v zvezi z izgradnjo monetarne unije prizadeva za ambiciozno reformno agendo, in želi spomniti, da ima v skladu s členom 48 Pogodbe o Evropski uniji (PEU) pravico predlagati spremembo Pogodb;

2.      pozdravlja „poročilo petih predsednikov“ in predloge za dodatno okrepitev euroobmočja, zlasti oblikovanje zakladnice za euroobmočje, hkrati pa obžaluje neambicioznost predlaganega časovnega okvira; poziva Komisijo, naj glede na krizo v Grčiji čim prej pripravi predlog;

3.      pozdravlja osredotočenost Komisije na „pomembne“ teme in njen premik k boljši pripravi zakonodaje, hkrati pa vztraja, da se mora pri določitvi pomembnih tem posvetovati s Parlamentom, da morajo biti v primeru umika zakonodajnih aktov izpolnjena objektivna merila in da mora ta umik temeljiti na ustrezni oceni učinka, vztraja tudi, da preklic zakonodajnih predlogov zaradi nezmožnosti držav članic, da prevzamejo odgovornost in dosežejo soglasje, eden od sozakonodajalcev ne bi smel dobiti dejanske funkcije veta na podlagi zavlačevanja; želi spomniti, da boljša priprava zakonodaje ne pomeni preprostega umika, temveč več zakonodaje, kjer je to potrebno, in manj, kjer ni, in da bistvo boljše priprave zakonodaje ni samo rezultat, temveč tudi proces, ki mora biti v celoti demokratičen in pregleden; poziva predsednika in prvega podpredsednika, naj zagotovita, da bo organizacija kolegija komisarjev učinkovita;

4.      pozdravlja začetek pogajanj za nov medinstitucionalni sporazum o boljši pripravi zakonodaje; meni, da bi to moralo privesti do izboljšanja kakovosti zakonodaje, ki jo pripravi Komisija, izboljšanja ocene učinka osnutkov zakonov in, kjer je to mogoče, uporabe uredbe, in ne direktiv, ter vključitve samoderogacijske klavzule, da se zagotovi reden pregled zakonov EU in s tem prepreči čezmerno prenašanje; poziva Komisijo, naj v zvezi s tem pripravi pregled EU, da bi ugotovila, katere določbe so bile dodane na nacionalni ravni, ter objavi pravila o čezmernem prenašanju;

5.      pozdravlja novo prakso, po kateri lahko Komisija države članice pozove, da – ko Komisijo obveščajo o svojih ukrepih za prenos – v ustrezno utemeljenih primerih vključijo obrazložitvene dokumente, v skladu s skupno politično izjavo Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije o obrazložitvenih dokumentih z dne 28. septembra 2011; ponavlja svoj poziv k obveznim korelacijskim tabelam o prenosu direktiv;

6.      pozdravlja evropsko agendo o migracijah, ki jo je pripravila Komisija, in ustrezne zakonodajne in povezane predloge za proračunske popravke v letih 2015 in 2016 za zagotovitev ustrezne izvedbe ciljev iz agende o migracijah, hkrati pa opozarja, da je treba za odnose EU z državami izvora in tranzita zagotoviti zadostna proračunska sredstva;

7.      ponavlja svoje pozive Komisiji, naj pripravi predloge, v katerih bo obravnavala sedanje vrzeli in luknje pri uporabi člena 2 PEU ter vrednote spoštovanja človekovega dostojanstva, svobode, demokracije, enakosti, načela pravne države in spoštovanja človekovih pravic, na katerih EU temelji, vključno z zavezujočim instrumentom, oprtim na niz objektivnih kazalnikov, ki omogoča samodejen in postopen odziv na kršitve načela pravne države in temeljnih pravic tako na ravni EU kot na ravni držav članic; opozarja, da bo posledično treba učinkovito uresničevati spoštovanje človekovih pravic z zagotavljanjem skladnosti z vsem določbami Pogodbe, zlasti s tako imenovano demokratično klavzulo;

8.      poziva Komisijo, naj si prizadeva za bolj prepleten medagencijski in medsektorski pristop;

9.      poziva Komisijo, naj predlaga ukrepe za izboljšanje izmenjave informacij in okrepitev operativnega sodelovanja med državami članicami in agencijami EU, zlasti pa naj hitro pripravi predlog za spremembo Uredbe (ES) št. 1987/2006 o vzpostavitvi, delovanju in uporabi druge generacije schengenskega informacijskega sistema (SIS II) za harmonizacijo meril opozarjanja in uvedbo obvezne izdaje opozarjanja za ljudi, ki so bili obsojeni zaradi terorizma ali ga bili osumljeni;

10.    poziva Komisijo, naj zagotovi tehnična in finančna sredstva in tako zagotovi usklajevanje na ravni EU in izmenjavo primerov najboljše prakse v boju proti teroristični propagandi radikalnim mrežam in novačenju prek spleta; v zvezi s tem zlasti poziva, naj se Europolu zagotovijo vsa potrebna sredstva za upravljanje protiterorističnega centra in enote za prijavljanje sumljivih spletnih vsebin;

11.    poziva Komisijo, naj preuči in predlaga razširitev mandata Evropskega javnega tožilstva, ki pokriva nekatere hude oblike čezmejnega kriminala, kot sta terorizem in organizirani kriminal;

12.    poziva Komisijo, naj poudari, da so rast in delovna mesta temelj evropskega socialnega tržnega gospodarstva in strategije EU za trajnostni razvoj, poleg tega poziva k večjemu poudarku na financiranju in lajšanju mobilnost mladih, zlasti v obliki vajeništev, da bi spretnosti, ki so na voljo, kar najbolje uskladili s ponudbo delovnih mest na enotnem trgu;

13.    poziva k oživitvi spodbude za časovni načrt za preglednost in dostop do dokumentov, s katero bi zagotovili politično unijo, ki bi temeljila na parlamentarni demokraciji, ki bi se v EU in njenih državah članicah izvajala pregledno in odgovorno, in k imenovanju pooblaščenca za preglednost, ki bo pristojen za pregled nad izvajanjem te naloge; v zvezi s tem opozarja na zahteve Parlamenta po uvedbi upravnega prava za EU;

14.    poziva Komisijo, naj zagotovi, da se bo preverila skladnost celotne bodoče zakonodaje s temeljnimi pravicami, ter izvede predhodno preverjanje za vso veljavno zakonodajo, ki se uporablja za vse sheme EU za obsežno zbiranje, obdelavo, prenos in hrambo podatkov; v zvezi s tem vztraja pri tem, da Komisija opravi celovito in podrobno pravno presojo učinka sodbe Sodišča Evropske unije v združenih zadevah C-293/12 in C-594/12, s katero je bila direktiva o hrambi podatkov razveljavljena;

15.    obžaluje, da v delovnem načrtu Komisije za leto 2015 ni bilo podrobnosti v zvezi s tem, in poziva, da se vključijo v tistega za leto 2016, čeprav bi moral biti v skladu s političnimi smernicami predsednika Junckerja v prvem letu mandata pripravljen predlog za bolj učinkovito zunanje zastopanje naše ekonomske in monetarne unije; poziva Komisijo, naj uporabi svojo pravico do pobude v skladu s členom 138(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije in predlaga „ustrezne ukrepe za zagotovitev enotnega zastopanja v mednarodnih finančnih institucijah in na konferencah“;

16.    poudarja, da je treba odpiranje delovnih mest in rast olajšati z ambicioznim trgovinskim programom, da bi se odprli trgi tretjih držav in da bi diverzificirali izvoz;

17.    poudarja, da mora imeti EU trden položaj v svetu, doseže pa naj ga z učinkovito zunanjo politiko, ki bo se bo zmožna odzivati na nove izzive današnjega časa;

18.    poziva Komisijo, naj si prizadeva za ambiciozno in usklajeno strategijo na področju zunanje in varnostne politike, v njenem središču pa naj bodo človekove pravice in temeljne svoboščine, da bi se okrepila vloga EU v svetu na področju razvoja, vzpostavljanja in utrjevanja miru, humanitarne pomoči in uveljavljanja človekovih pravic po vsem svetu;

19.    poziva Komisijo, naj spremeni javnofinančno zakonodajo, zlasti glede na razkritja LuxLeaks, in naredi ambiciozen korak naprej, npr. z uvedbo skupne konsolidirane osnove za davek za pravne osebe, in naj ne zahteva le preglednosti v zvezi z davčnimi stališči, prav tako pa jo poziva, naj nemudoma predstavi predloge za dokončanje enotnega trga ter ekonomske in monetarne unije;

20.    ponovno izraža globoko zaskrbljenost glede nakopičenih zaostankov pri plačilih; pozdravlja, da so Komisija, Svet in Parlament sprejeli skupno izjavo o načrtu plačil za obdobje 2015–2016, katere namen je ta zaostanek leta 2016 zmanjšati na vzdržno raven v višini približno 2 milijard EUR; Komisijo želi spomniti na njeno zavezo, da bo pozorno spremljala izvajanje programov za obdobje 2014 – 2020, vzpostavila sistem zgodnjega opozarjanja in uvedla redne napovedi plačil po razdelkih, vključno z nastankom neplačanih računov in neporavnanih obveznosti;

21.    pozdravlja sporazum o EFSI, pri tem pa opozarja, da je odvisen od številnih pomembnih pogojev, zlasti od tega, da države članice izvedejo strukturne reforme, med drugim tudi trga dela, pokojninskega sistema in zdravstva, da pakt stabilnosti in rasti ne oslabi, da se doseže znaten napredek pri liberalizaciji, odprtju in združevanju trgov prihodnosti, ki so še vedno v pristojnosti držav članic, npr. energetskega trga, trga telekomunikacij, digitalnega trga in kapitalskih trgov, in da izbrani projekti prispevajo k financiranju pravih prednostnih nalog; poziva k vključevanju zasebnih partnerjev in vlagateljev, ki je ključnega pomena; opozarja na potencial ustvarjanja delovnih mest v teh sektorjih; hkrati poziva k polnemu demokratičnemu nadzoru EFSI na ravni EU; poziva Komisijo, naj zagotovi, da bodo morebitna sredstva, preusmerjena iz programa Obzorje 2020 in instrumenta za povezovanje Evrope, dodeljena za enake ali večje naložbe v raziskave in inovacije, energijo, promet in digitalno infrastrukturo, poleg tega pa ji predlaga, naj pri obveznem pregledu leta 2016 priložnost izkoristi za pripravo nadomestila za ta dva programa v okviru revizije večletnega finančnega okvira;

22.    pozdravlja sprejetje strategije za enotni digitalni trg in poziva, naj se izvaja še bolj ambiciozno; je prepričan, da Evropa s spodbujanjem podjetništva in na znanju temelječega gospodarstva ter odpravljanjem nepotrebnih ovir zagotavlja jasno razvidno dodano vrednost; poudarja, da mora biti sprejemanje zakonodajnih ukrepov v tem sektorju usmerjeno v prihodnost in temeljiti na odprtem internetu; meni, da bi moralo biti usmerjeno tudi k spodbujanju inovacij in ustvarjanju novih priložnosti za državljane, podjetja in potrošnike v EU ter s tem k odpiranju delovnih mest; poudarja, da bo imel napredek na tem področju neposredne učinke za državljane;

23.    poziva, naj te reforme spremlja izvajanje strategije v okviru instrumenta za povezovanje Evrope, kar bo zagotovilo boljšo infrastrukturo in projekte z evropsko dodano vrednostjo v sektorjih prometa, energije in telekomunikacij, ki so bistveni za delovanje enotnega trga;

24.    ponovno poudarja, da je 7. okoljski akcijski program pravno zavezujoč akt, ki Komisijo obvezuje za ustrezno ukrepanje, da bi uresničila svoje sprejete prednostne cilje, ki so varovanje in krepitev naravnega kapitala Evrope, spreminjanje Unije v zeleno in konkurenčno nizkoogljično gospodarstvo, gospodarno z viri, ter varovanje državljanov pred pritiski in tveganji za zdravje in dobro počutje, ki so povezani z okoljem; pričakuje, da bo Komisija te cilje v celoti upoštevala pri svojih prednostnih nalogah in ne bo odlašala z ukrepi, potrebnimi za njihovo uresničitev;

25.    poziva Komisijo, naj ustrezno upošteva stališča Parlamenta glede različnih sektorjev, kot so navedena v Delu 2 te resolucije;

DEL 2

Delovna mesta, rast in naložbe

26.    poziva k odločni evropski industrijski politiki, ki ne bo le prispevala k rasti in ustvarjanju delovnih mest, ampak je tudi osnovni pogoj za najsodobnejše raziskave, razvoj in inovacije v Evropi, hkrati pa bi morala spodbujati IKT kot omogočitveno tehnologijo, da bi gospodarske, socialne in okoljske probleme spremenili v konkurenčne prednosti;

27.    pozdravlja uvedbo svežnja ukrepov za zaposlovanje mladih in dolgotrajno brezposelnih, vendar poudarja, da so za trajnostno rast potrebne strukturne rešitve in reforme; pozdravlja predhodno financiranje, ki je na voljo za pobudo za zaposlovanje mladih, in z zanimanjem pričakuje poročilo Komisije o oceni izvajanja te pobude, namenjene zaposlovanju mladih brezposelnih, poleg tega pa se zavzema, da bi se usmerili k premoščanju vrzeli med znanji in spretnostmi ter delovnimi mesti, med drugim tudi z večjo mobilnostjo; poziva Komisijo, naj olajša porabo preostalih sredstev za pobudo za zaposlovanje mladih in zagotovi, da bodo države članice pri izvajanju kohezijske politike v višini 350 milijard EUR za obdobje 2014 – 2020 uporabile Evropski socialni sklad, s čimer bi zmanjšali gospodarske, socialne in ozemeljske razlike med evropskimi regijami, povečali njihovo konkurenčnost ter ukrepali v zvezi s problemi podnebnih sprememb in energetske odvisnosti;

28.    poudarja, da lahko EFSI znatno prispeva h krepitvi rasti, zaposlovanja in naložb; zato poziva, naj se dosežeta potrebni skladnost in usklajenost med EFSI (Junckerjev načrt) in drugimi programi, ki jih financira EU;

29.    poudarja, kako pomembna je podpora kohezijske politike malim in srednjim podjetjem, ki so temelj rasti in zaposlovanja v EU, in poziva k vzpostavitvi sinergij med skladi kohezijske politike, programom za konkurenčnost podjetij ter mala in srednja podjetja (COSME) in programom Obzorje 2020;

30.    poziva Komisijo, naj z namenom ustvarjanja gospodarske rasti in trajnostnih delovnih mest podpre lokalne in regionalne oblasti, da bi se okrepila njihova vloga pri pripravi celostnih ukrepov, pri tem pa naj upošteva njihovo odgovornost in posebnosti posameznih držav;

31.    pozdravlja prizadevanja in zavezanost Komisije agendi za urbana območja in se zavzema za njeno nadaljnje izvajanje, saj je razsežnost mest v središču politike EU v zvezi z rastjo, zaposlovanjem in trajnostjo v EU;

32.    meni, da so sredstva v višini 110 milijard EUR, ki so v okviru kohezijske politike za obdobje 2014 – 2020 namenjena za financiranje naložb v raziskave, inovacije, IKT, konkurenčnost malih in srednjih podjetij ter prehod na nizkoogljično gospodarstvo, bistvenega pomena za pritegnitev naložb, ki bodo državam in regijam pomagale sprostiti potencial nove rasti ter povečati produktivnost in konkurenčnost; zato poziva Komisijo, naj zagotovi dosledno izvajanje strategije pametne specializacije;

33.    poziva k spodbujanju zelenih naložb, tudi na podlagi strateškega naložbenega načrta, in k vzpostavitvi dolgoročnega in stabilnega političnega okvira za spodbujanje z viri gospodarnega in nizkoogljičnega gospodarstva, krepitev ciljev EU za zmanjšanje emisij CO2, povečanje deleža obnovljivih virov energije in izboljšanje energetske učinkovitosti, kar vključuje naložbe v vseevropsko omrežje električne energije in usmerjenost v večje vlaganje v obnovljive vire energije;

34.    izraža razočaranje zaradi umika svežnja o odpadkih iz delovnega programa za leto 2015 in poziva k hitremu sprejetju vseh elementov novega svežnja ukrepov za krožno gospodarstvo, ki naj bi bil predložen do konca leta 2015; želi spomniti, da naj bi bil ta sveženj po navedbah Komisije ambicioznejši od prejšnjega predloga in naj bi vključeval cilje v zvezi z odpadki in ukrepe politike do proizvodov;

35.    poziva k celostnim ukrepom na podlagi vmesnega pregleda strategije EU za biotsko raznovrstnost in poročila Komisije z naslovom Stanje narave v Evropski uniji, da bi odpravili pomanjkljivosti in zagotovili dosledno izvajanje strategije; v zvezi s tem poudarja, da je treba načrtovani pregled ustreznosti direktiv o pticah in habitatih, ki so temelj evropske politike na področju biotske raznovrstnosti, opraviti na način, ki bo okrepil varstvo narave v Evropi in prispeval k uresničitvi ciljev EU na področju biotske raznovrstnosti;

36.    poziva k pripravi predlogov za razvoj potenciala kulturnega in ustvarjalnega sektorja kot vira delovnih mest in rasti; v zvezi s tem poudarja, kako pomembno je uveljavljanje pravic intelektualne lastnine, ter poziva Komisijo, naj nadaljuje delo na podlagi svojega akcijskega načrta za boj proti kršitvam pravic intelektualne lastnine, med drugim tudi s pregledom direktive o uveljavljanju pravic intelektualne lastnine, saj je za digitalno dobo neustrezna in neprimerna za boj proti kršitvam na spletu, pa tudi na podlagi zelene knjige o storno knjiženju in s tem povezanih sistemih, saj bi z njimi lahko po vseh EU zagotovili pravico do vračila denarja, ki je bil nenamerno porabljen za nakup ponarejenega blaga; poziva Komisijo, naj še okrepi pristojnosti Evropskega opazovalnega urada za kršitve pravic intelektualne lastnine, in pozdravlja, da je Komisija ustanovila skupino strokovnjakov za uveljavljanje pravic intelektualne lastnine;

37.    poudarja, da bi bilo treba ustvarjanje delovnih mest in rast spodbujati tudi s trgovino, in sicer z odpravo nepotrebnih ovir, odpiranju tujih trgov in diverzifikacijo izvoza EU;

38.    poziva Komisijo, naj pripravi zeleno knjigo o neenakosti in o tem, kako ovira gospodarsko okrevanje; spodbuja Komisijo, naj to vprašanje preuči in ga oceni, kar bi bil prvi korak k predlogu o političnih rešitvah, poleg tega pa naj nemudoma sprejme ukrepe, da bi se ta trend obrnil;

39.    poziva Komisijo, naj odpravi ovire na enotnem trgu, da bi tako izboljšala financiranje podjetij, zlasti MSP, ter ustvarila boljše in naložbam naklonjeno regulativno okolje; meni, da bi morali posebno pozornost nameniti izboljšanju okolja za zagonska podjetja, tako z vidika regulative kot dostopa do kapitala;

40.    poziva k hitremu sprejetju znanstvenih meril za prepoznavanje povzročiteljev endokrinih motenj, v skladu s sprejeto zakonodajo EU;

41.    poziva Komisijo, naj pripravi akcijski načrt EU proti kriminalu, povezanem s prostoživečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami, in trgovanju z njimi, ki naj vključuje tudi jasne cilje in časovne okvire; poudarja, da je kriminal, povezan s prostoživečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami, četrta največja nezakonita dejavnost na svetu, takoj za nedovoljenim prometom s prepovedanimi drogami, ponarejanjem in trgovino z ljudmi, EU pa je pomembna tranzitna destinacija za nezakonite izdelke iz prostoživečih živali in rastlin;

42.    poziva, naj se pripravijo predlogi za razvoj potenciala kulturnega in ustvarjalnega sektorja; poziva Komisijo, naj z delegiranimi akti pripravi zbirko najboljše prakse za izvajanje projektov kulturne dediščine v okviru kohezijske politike;

43.    poziva Komisijo, naj z ukrepi spodbuja večkulturno, nediskriminatorno in vključujoče izobraževanje ter vključitev vrednot evropskega državljanstva v šolske in univerzitetne učne načrte, da bi tako preprečili naraščanje populizma, evroskepticizma in ekstremizma med mladimi (kot so se v pariški deklaraciji dogovorili evropski ministri za izobraževanje), obenem pa opominja, da izobraževanje in državljanstvo Evropo ponovno povezujeta z njenimi državljani in krepita vlogo skupnih evropskih vrednot;

Povezan enotni digitalni trg

44.    meni, da bi morala biti najpomembnejša prednostna naloga strategije enotnega digitalnega trga omogočiti podjetjem, da že od dneva ustanovitve izkoristijo trg, ki obsega več kot 500 milijonov ljudi, in poziva Komisijo, naj to upošteva pri predlogih novih pobud;

45.    meni, da bi morala Komisija še nadgraditi svojo strategijo enotnega digitalnega trga in v prihodnjem pregledu telekomunikacijskih pravil predlagati enotni regulator evropskih telekomunikacijskih omrežij, skupaj z uvedbo enotnega telekomunikacijskega trga, ki bi moral odpraviti stroške gostovanja, z zakonodajo urediti omrežno nevtralnost in ponuditi smiselne ukrepe za harmonizacijo politike radiofrekvenčnega spektra;

46.    vztraja pri pomembnosti dostopa do omrežij in poudarja, da je treba v tem kontekstu hitro ukrepati glede vprašanj o zadostni zmogljivosti, širokopasovnih povezavah in spektru, ne samo z dolgoročnimi naložbami, ampak tudi z boljšim usklajevanjem in dodano vrednostjo EU;

47.    meni, da sta varstvo potrošnikov in varstvo temeljnih pravic ključna za zagotavljanje zaupanja Evropejcev v enotni digitalni trg kot del digitalizacije njihovega vsakdanjega življenja;

48.    meni, da bi moral biti enotni digitalni trg usmerjen v ustvarjanje priložnosti za državljane, potrošnike, podjetja in javne organe ter spodbujanje inovacij; s tem v zvezi poudarja, da kulturni in ustvarjalni sektor skupaj predstavljata do 4,5 % BDP EU in do 8,5 milijona delovnih mest ter nista pomembna le za kulturno raznolikost, ampak tudi zato, ker znatno prispevata k socialnemu in gospodarskemu razvoju v EU;

49.    poziva, naj se avtorsko pravo še naprej harmonizira in se izboljša upravljanje avtorskih pravic, da bi tako olajšali čezmejni dostop do ustvarjalnih vsebin, obenem pa ob sočasnem varovanju pravic avtorjev in izvajalcev ustvarili pravno varnost; poziva Komisijo, naj zakonodajne pobude za posodobitev avtorskih pravic opre na neodvisne dokaze o učinku na rast in delovna mesta (zlasti kar zadeva MSP v teh sektorjih), dostop do znanja in kulture ter potencialne stroške in koristi;

50.    poziva Komisijo, naj razvija priložnosti, ki jih ponuja ambiciozen enotni digitalni trg, obenem pa razvija in spodbuja javni pomen odprtega interneta ter izkoristi nove priložnosti za dostop do informacij, izobraževanja, raziskav, kulture, svobodnega izražanja, inovacij in drugih družbenih ugodnosti; pozdravlja najavo evropske pobude o prostem pretoku podatkov, ki mora odpraviti obstoječe ovire enotnemu trgu za podatke;

51.    poudarja, da je pomembno podjetjem, ki delujejo na enotnem digitalnem trgu, zagotoviti poštene konkurenčne pogoje, da bodo lahko tekmovala; opominja, da je treba podjetjem in potrošnikom v spletu zagotoviti enako varnost, kot jo imajo na tradicionalnih trgih;

52.    poudarja, kako pomembno je reševati ključna vprašanja iz strategije, zlasti glede:

•       digitalnih pogodb za materialne in nematerialne dobrine, kjer bi morali z ambicioznim pristopom potrošnikom omogočiti enoten evropski sklop pravil, namesto 28 različnih pristopov;

•       računalništva v oblaku, da bi spodbujali njegovo uveljavljanje, preprečili brezpogojno vezanost potrošnikov in se soočili z vprašanji prenosljivosti podatkov, pomanjkljivo odgovornostjo ponudnikov storitev in nedosledno nadnacionalno zakonodajo;

•       spletne diskriminacije potrošnikov, zlasti diskriminatornih praks na podlagi nacionalnosti ali prebivališča, ki se pojavljajo na mnogih različnih področjih zakonodaje EU;

•       kibernetske varnosti, glede na to, da so evropske javne institucije in podjetja čedalje bolj izpostavljeni kibernetski kriminaliteti in se države članice niso mogle zediniti o skupnem pristopu k temu perečemu vprašanju;

•       omejitev in ovir v zvezi z elektronskimi plačili in elektronsko avtentifikacijo, zlasti pri mobilnih plačilih;

•       dostave pošiljk;

•       interneta stvari, vključno z vgrajeno zasebnostjo, varstvom podatkov in lastništvom podatkov;

•       poštenega dostopa do spletnih platform in elektronskih komunikacij;

53.    poziva Komisijo, naj okrepi svoja prizadevanja za spodbujanje konkurenčnega okolja za imetnike pravic in posrednike, zlasti glede zagotavljanja poštenega plačila;

54.    poziva, naj se oblikuje evropska strategija za spodbujanje industrije informacijskih in komunikacijskih tehnologij (IKT) v EU, s čimer bi zagotovili svobodno in pošteno konkurenco ter evropskim podjetjem omogočili, da izkoristijo konkurenčno prednost varstva zasebnosti v EU, obenem pa poziva k oblikovanju evropske strategije za demokratično upravljanje z internetom in k vključitvi omrežne nevtralnosti v zakonodajo EU;

55.    poudarja, kako pomembno je sodelovanje Komisije z Evropsko službo za zunanje delovanje, da bi z gospodarskim in političnim vplivom EU na forumih o upravljanju interneta zagotovila napredek konceptov odprtega interneta in temeljnih pravic v spletu;

Energetska unija in podnebna politika

56.    poudarja, da so glavni cilji energetske unije zanesljiva oskrba z energijo, razogljičenje, dolgoročna trajnost ter cenovno dostopne in konkurenčne cene energije, ki jih lahko dosežemo z okrepljenim ukrepanjem EU na naslednjih področjih: konkurenčen notranji energetski trg, večja energetska učinkovitost, večja odprtost energetskih trgov in energetskih omrežij za vpeljavo obnovljivih virov energije, močan evropski sistem upravljanja, spodbujanje raziskav in inovacij, zagotavljanje novih naložb in enotna stališča EU v pogajanjih s tretjimi državami;

57.    poudarja, kako nujno in pomembno je ukrepati proti naraščajoči grožnji protimikrobne odpornosti, saj bi imela ogromen učinek na proračun za zdravstvo držav članic in stroške podjetij zaradi bolniških dopustov;

58.    poziva Komisijo, naj pripravi predlog akcijskega načrta EU za izvajanje globalnega akcijskega načrta Svetovne zdravstvene organizacije (SZO) o protimikrobni odpornosti v Uniji;

59.    poziva, naj se pripravijo potrebni zakonodajni predlogi za izvajanje okvira podnebne in energetske politike za leto 2030 za sektorje, ki jih ne pokriva sistem EU za trgovanje z emisijami; ugotavlja, da to zlasti vključuje pregled odločbe o porazdelitvi prizadevanj in predlogu o rabi zemljišč, spremembi rabe zemljišč in gozdarstvu (LULUCF) ter o obravnavi emisij iz kmetijstva; poudarja, da je potreben celovit okvir za razogljičenje prometnega sektorja, vključno z določitvijo cilja za osebna vozila po letu 2020 in spodbujanjem trajnostnih naprednih biogoriv in električnih vozil;

60.    poziva Komisijo, naj preoblikuje mehanizme subvencij, da bi tako olajšala vključevanje v energetski trg in postopno odpravila okolju škodljive subvencije, zlasti za fosilna goriva;

61.    poziva k evropeizaciji energetske infrastrukture EU, tudi kar zadeva standarde, raziskave in inovacije, in k vzpostavitvi posebnega programa naložb v inteligentno energetsko omrežje, ki se bo financiral iz javnih in zasebnih sredstev;

62.    poudarja pomembno vlogo energetske učinkovitosti pri povečevanju energetske varnosti in doseganju podnebnih ciljev EU; poziva Komisijo, naj v okviru podnebnih in energetskih politik za leto 2030 pripravi zakonodajne predloge o energetski učinkovitosti in v celoti izkoristi možnosti zakonodaje EU o okoljsko primerni zasnovi;

63.    meni, da bi morali dati prednost tržnim rešitvam za skupne izzive, kot je na primer povečati energetsko učinkovitost z zmanjšanjem emisij toplogrednih plinov, z naložbami v raziskave in zavoj razvijati resnično trajnostni kmetijski in gozdarski sektor ter vzpostaviti inteligenten in ugoden regulativni okvir za uvajanje obnovljivih virov energije, s čimer bi postala EU vodilna v svetu v tem pomembnem gospodarskem sektorju;

Povezan in učinkovit prometni sektor

64.    poziva Komisijo, naj zagotovi boljše spremljanje in pravilno izvajanje politike TEN-T, in sicer od faze načrtovanja do faze izvajanja; poziva Komisijo, naj pred pregledom politike TEN-T pripravi temeljito poročilo in napovedi o izvajanju;

65.    poziva k poštenemu in učinkovitemu določanju cen trajnostnega prometa ter k pregledu direktive o evrovinjeti in s tem povezanem okviru za spodbujanje evropskega elektronskega cestninjenja, vključno s cestnino na podlagi prevožene razdalje, kot dela cestnega svežnja Komisije;

66.    poziva k pregledu Uredbe (ES) št. 561/2006 v zvezi s časom vožnje in počitka za voznike tovornjakov in avtobusov, da bi prilagodili veljavna pravila in harmonizirali uveljavljanje te uredbe v različnih državah članicah, kot dela cestnega svežnja Komisije;

67.    poziva k sprejemu konkretnih ukrepov, s katerimi se bo zagotovila dostopnost učinkovitega javnega prevoza, razvile pametne in inovativne rešitve ter mobilizirala finančna sredstva za trajnostno in medsebojno povezano infrastrukturo sistema mestnega prevoza;

68.    poziva Komisijo, naj zagotovi sprejetje letalskega svežnja, ki bo vključeval strategijo za letalsko konkurenčnost, pregled uredbe o Evropski agenciji za varnost v letalstvu ((ES) št. 216/2008) in pregled Uredbe (ES) št. 868/2004 o nepošteni praksi oblikovanja cen ter varno in trajnostno odprtje letalskega trga za sisteme daljinsko pilotiranega zrakoplova, in naj si prizadeva za sprejetje mednarodnih sporazumov;

69.    poziva k sprejetju ukrepov za olajšanje formalnosti za ladje, ki plujejo med pristanišči EU, in za razvoj potenciala pomorskih avtocest, pri čemer je treba dati prednost vzpostavitvi pravega evropskega prostora za pomorski promet brez ovir („modrega pasu“);

Kmetijska in ribiška politika

70.    poudarja pomembno vlogo, ki jo lahko imata sektorja trajnostnega kmetijstva in gozdarstva pri spodbujanju rasti, zagotavljanju delovnih mest in izboljševanju okoljskih standardov; poziva Komisijo, naj poenostavi izvajanje SKP in zmanjša birokracijo, da bi povečala njeno učinkovitost, zmanjšala upravno obremenitev podjetnikov na področju kmetijstva in omogočila inovacije, ki so nepogrešljive za v prihodnost usmerjen, konkurenčen evropski kmetijski sektor, ki proizvaja več z manjšim vložkom;

71.    ponovno izraža, da mora Komisija za zagotovitev hitrega in ustreznega izvajanja nove ribiške politike nujno predložiti zakonodajne predloge za sprejetje obnovljenih večletnih načrtov upravljanja za ribje staleže in za vzpostavitev novega okvira tehničnih ukrepov;

72.    meni, da nezakoniti, neprijavljeni in zakonsko neurejeni ribolov pomeni organizirani kriminal na morju, ki ima katastrofalne okoljske in družbeno-gospodarske posledice po vsem svetu; poziva Komisijo, naj sprejme vse potrebne ukrepe proti nesodelujočim državam in vsem organizacijam, ki prispevajo k takšnemu ribolovu;

Enotni trg z okrepljeno mobilnostjo delavcev

73.    meni, da bi morala Komisije s strategijo za enotni trg za blago in storitve zagotoviti, da bo enotni trg ustrezal potrebam tistih, ki največ prispevajo h gospodarstvu EU, to so MSP in samozaposleni; meni, da bi bilo treba pregledati tiste direktive in uredbe, ki so se izkazale kot neprimerne za mala podjetja, in tiste, pri katerih „test za MSP“ ob njihovem sprejetju ni bil opravljen;

74.    pričakuje rezultate ciljno usmerjenega pregleda izvajanja in učinka direktive o napotitvi delavcev; izpostavlja pomen uskladitve uveljavljanja svobode zagotavljanja čezmejnih storitev z ustrezno zaščito pravic delavcev, ki so začasno napoteni v tujino; poudarja pomen napotenih delavcev za gospodarstvo EU pri kritju pomanjkanja spretnosti in delovne sile; vendar meni, da bi bilo treba direktivo o napotitvi delavcev razlikovati od nacionalnih ukrepov, ki določajo minimalno plačo za podjetja iz drugih držav članic; poudarja, da takšni nacionalni ukrepi ne bi smeli biti v nasprotju s prostim pretokom oseb, blaga in storitev;

75.    poziva Komisijo, naj nadaljuje svoje delo v zvezi s poenostavitvijo plačila davkov v čezmejnih transakcijah za potrošnike in podjetja, in sicer z večjo uporabo standardiziranih evropskih obrazcev za DDV in druge pristojbine in večjo digitalizacijo zahtev za vložitev;

Na poti k varnemu in zdravemu delovnemu okolju z boljšim urejanjem

76.    pozdravlja prihodnji pregled sedanjega strateškega okvira za zdravje in varnost pri delu v letu 2016; vendar ugotavlja, da izvajanje veljavne zakonodaje še vedno pomeni izziv v državah članicah, zlasti za MSP, ki imajo težave pri izpolnjevanju nekaterih regulativnih zahtev; poziva Komisijo, naj olajša upoštevanje zakonodaje o zdravju in varnosti pri delu, zlasti za MSP, da bi zagotovila boljše uveljavljanje zakonodaje v državah članicah in poenostavila veljavno zakonodajo;

Ekonomska in monetarna unija

77.    poziva k pripravi predloga za enotno zunanje predstavništvo euroobmočja v mednarodnih institucijah in forumih;

78.    poziva Komisijo, naj sprejme ukrepe za izboljšanje izvajanja priporočil za posamezno državo v državah članicah ter pospeši in uveljavi izvajanje strukturnih reform, namenjenih posodobitvi gospodarstva EU, pri tem pa uporabi orodja iz šesterčka in dvojčka;

79.    poziva k ustanovitvi evropskega sklada za odkup dolga, ki bo temeljil na pogojenosti;

80.    poziva Komisijo, naj predloži predloge za evropski postopek plačilne nesposobnosti za države, da bi ohranili tržno disciplino, in za uvedbo mejnih vrednosti izpostavljenosti in uteži tveganja za državni dolg, ki ga ni več mogoče obravnavati kot netveganega;

81.    poziva Komisijo, naj pospeši svoje delo pri združevanju trgov kapitala EU, in jo odločno poziva, naj do leta 2019 ustanovi polnopravno unijo kapitalskih trgov;

Prostotrgovinski sporazum z ZDA

82.    poziva Komisijo, naj si še naprej prizadeva za zaključek pogajanj o čezatlantskem partnerstvu na področju trgovine in naložb, da bi dosegli večji tržni dostop in pravično obravnavo evropskih podjetij, zagotovili regulativno sodelovanje, zaradi katerega bi bila čezatlantska trgovina lažja in cenejša z manj birokracije za industrijo in podjetja EU, zlasti MSP, in naj zagotovi preglednost, odgovornost in legitimnost mednarodne arbitraže; prav tako jo poziva, naj vzporedno s tem nadaljuje svoje delo v zvezi z novimi in pregledanimi prostotrgovinskimi sporazumi z drugimi tretjimi državami in v zvezi s širšo svetovno prosto trgovino v splošnem, zlasti v okviru Svetovne trgovinske organizacije;

Področje pravice, varnosti in temeljnih pravic

83.    vztraja, da morata biti dokončanje celovitega krovnega sporazuma EU-ZDA o varstvu podatkov in pregled načel v varnem pristanu skladna in ne smeta omogočati pravnih vrzeli, in sicer zaradi ambicioznega svežnja o varstvu podatkov, ki določa nov zakonodajni okvir na ravni EU za varstvo osebnih podatkov;

84.    poziva Komisijo, naj si po najboljših močeh prizadeva sprostiti predlog horizontalne protidiskriminacijske direktive in pripravi celovit evropski odziv na težave na področju temeljnih pravic, s katerimi se soočajo osebe LGBTI, v obliki načrta EU proti homofobiji in diskriminaciji na podlagi spolne usmerjenosti in spolne identitete;

85.    poziva Komisijo, naj nadaljuje in okrepi prizadevanja za izboljšanje postopkov za odkrivanje kibernetskih plenilcev in zaščito otrok pred njimi;

86.    poziva Komisijo, naj pregleda uredbo Bruselj IIA o kolizijskih vprašanjih v družinskem pravu med državami članicami, zlasti v zvezi z varstvom in vzgojo otroka in mednarodno ugrabitvijo otroka;

87.    poziva Komisijo, naj predloži zakonodajni predlog o zbliževanju upravne zakonodaje EU;

88.    poziva Komisijo, naj umaknjeni predlog o evropskem prodajnem pravu nadomesti z novim predlogom na to temo;

89.    pozdravlja sprejetje Evropske agende za varnost za obdobje 2015–2020 in prednostne naloge, določene na področjih boja proti terorizmu, čezmejnega organiziranega kriminala in kibernetskega kriminala; znova poziva k poglobljeni oceni, osredotočeni na operativno učinkovitost pomembnih veljavnih instrumentov EU in na preostale vrzeli na tem področju, preden se predstavijo novi zakonodajni predlogi v okviru Evropske agende za varnost;

90.    spodbuja Komisijo, naj nadaljuje napredek pri pridružitvi EU Evropski konvenciji o človekovih pravicah, ob upoštevanju mnenja Sodišča o tem in obravnavanju preostalih pravnih izzivov;

91.    poziva k odločni samostojni strategiji za pravice žensk in enakost spolov, ki bo nadomestila strategijo za enakost med moškimi in ženskami za obdobje 2010–2015;

92.    poziva Komisijo, naj uporabi bolj proaktiven pristop pri podpori ustreznim politikam vključevanja, ki jih pripravljajo države članice, ob ustreznem upoštevanju evropskih vrednot, pri spodbujanju politične udeležbe rezidentov za daljši čas, zlasti v okviru evropskih in lokalnih volitev, in pri odpravljanju apatridnosti;

Evropska azilna in migracijska politika

93.    ponovno poziva k celovitemu pristopu k azilni in migracijski politiki, na podlagi katere bi vzpostavili varne in zakonite poti v EU za prosilce za azil, da bi EU postala privlačna za kvalificirane in nekvalificirane tuje migrante, poziva pa tudi k skladnemu pristopu, tudi na področju razvojne politike EU, da bi odpravili temeljne vzroke nezakonitih migracij in se borili proti tihotapcem ljudi;

94.    poziva k predstavitvi ponovno pregledanega predloga o modri karti za kvalificirane in nekvalificirane tuje migrante, kot je bilo določeno v evropski agendi o migracijah;

95.    poziva k prenovitvi uredbe o Frontexu, da bi vanjo vključili obvezne prispevke držav članic in razširjen mandat na podlagi humanitarnih raziskav in reševanja; poziva k ponovnemu pregledu in razširitvi trenutnega mandata Evropskega azilnega podpornega urada (EASO), da bi imel pri obravnavi prošenj za azil bolj operativno vlogo;

96.    poziva Komisijo, naj nadomesti dublinski sistem in predlaga pravno podlago za nov evropski sistem za premestitev, ki bi omogočal premeščanje beguncev med državami članicami, usklajeval pa bi ga izboljšani podporni urad;

97.    poziva Komisijo, naj predloži nov uravnotežen in pameten predlog za sveženj ukrepov o pametnih mejah, ki bi zamenjal umaknjeni predlog;

Strategija za soočanje z demografskimi spremembami

98.    poziva k strukturirani, dolgoročni strategiji EU za soočanje z izzivi, ki so povezani z demografskimi spremembami, saj se prebivalstvo v vseh državah članicah čedalje bolj stara; v zvezi s tem poziva Komisijo, naj obsežno pregleda morebitne prihodnje primanjkljaje in neskladja na trgu dela EU in temeljito preuči, kako bi se lahko na ravni EU spoprijeli s temi težavami, denimo s ciljno usmerjenim predvidevanjem potreb po znanju in spretnostih v prihodnosti ter z boljšim usklajevanjem le-teh z zagotavljanjem delovnih mest, ki so na voljo na trgu dela ter tudi z dodatno krepitvijo mobilnosti delavcev;

Močnejši svetovni akter

99.    poziva Komisijo, naj bo glede na to, da je po svetu čedalje večjega števila kriz in nasilnih konfliktov, predvsem v sosednjih državah EU, proaktivna pri spodbujanju miru in stabilnosti; pozdravlja trenutni ponovni pregled sosedske politike, katere cilj mora biti okrepitev zmogljivosti EU za reševanje resnih geopolitičnih in varnostnih izzivov, s katerimi se soočamo; poudarja, da so trgovina, gospodarske povezave, mobilnost, migracije in energetska varnost le nekatera od številnih medsektorskih vprašanj, ki morajo biti obravnavana v okviru nove in okrepljene sosedske politike, in da mora biti pri tem osrednji skupni imenovalec spodbujanje in spoštovanje človekovih pravic, mednarodnega prava in temeljnih svoboščin;

100.  poziva k okrepljenemu sodelovanju z državami zahodnega Balkana, da bi bil še naprej v ospredju proces reform, izvajanih v skladu s ciljem članstva; poudarja, da je treba državam članicam in sosednjim državam, s katerimi ima EU sklenjene poglobljene in celovite sporazume o prosti trgovini, nuditi nadaljnjo tehnično podporo, da bi zagotovili dosledno in hitro izvajanje ter izpolnjevanje zahtev iz teh sporazumov s strani vseh pogodbenic; poudarja, da je treba dosledno izvajati pridružitvene sporazume z državami vzhodnega partnerstva in da morajo te države izvajati nadaljnje politične in gospodarske reforme;

101.  poudarja, da mora EU svojo precejšnjo „mehko“ moč dopolniti s „trdo“ močjo, ki bi bila komplementarna z Natom, če želi biti verodostojen mednarodni akter, zato potrebuje program z ambiciozno zastavljenimi cilji, s katerim bi okrepili povezovanje in kompatibilnost evropskih vojsk, saj bi tako lahko bistveno zmanjšali stroške in s tem omejili proračun EU, saj se je EU pri Natu zavezala, da bo 2 % BDP porabila za vzpostavitev in vzdrževanje izredno močne evropske vojaške sile; poziva Komisijo, naj se aktivno vključi v oblikovanje nove zunanje in varnostne strategije EU; poziva Komisijo, naj oblikuje predloge za nadaljnje povezovanje evropskih obrambnih trgov v evropske obrambne zmogljivosti;

102.  poziva Komisijo, naj ponovno potrdi evropsko soglasje o razvojnem procesu, ki zagotavlja skupno razumevanje in vizijo razvojne politike Unije ter njenih institucij in držav članic;

103.  poudarja, da se je z izbruhom ebole pokazala nujnost za vzpostavitev dolgotrajne strategije, s katero bi konkretizirali sporočilo iz leta 2010 o vlogi EU na področju svetovnega zdravja, in poziva Komisijo, naj začne izvajati akcijski program za svetovno zdravje, ob upoštevanju epidemij, kot je ebola; poziva jo tudi, naj sprejme pobude za izboljšanje dostopa najmanj razvitih držav do zdravil;

104.  poziva Komisijo, naj oblikuje celovito strategijo in akcijski načrt v zvezi z vprašanjem nezakonitih kapitalskih tokov in endemične korupcije v državah v razvoju, kar je v okviru za obdobje po letu 2015 prednostna naloga;

Unija demokratičnih sprememb

105.  poziva Komisijo, naj poglobi in okrepi prizadevanja za zaščito finančnih interesov Unije in dokonča preloženo reformo Evropskega urada za boj proti goljufijam;

Ponovni pregled večletnega finančnega okvira

106.  opominja Komisijo, da je pravno obvezana do konca leta 2016 predložiti ponovni pregled delovanja večletnega finančnega okvira, in jo ponovno poziva, naj temu proračunskemu pregledu priloži zakonodajni predlog za ponovni pregled Uredbe (ES, Euratom) št. 1311/2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020;

Boljša komunikacija

107.  poziva Komisijo, naj izvede poglobljen pregled komunikacijske politike za zagotovitev, da bo v prihodnje javnost obveščena neposredno in da se ne bo izhajalo iz tega, da informacije poišče sama prek evropskih obveščevalnih kanalov; nadalje meni, da je uredba o državljanski pobudi bistveni razvoj v evropski neposredni participativni demokraciji, zato bi želel, da Komisija ta proces aktivno spodbuja in izboljšuje svoje relativno birokratske in dolge postopke;

 

_____________________

 

108.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji ter vladam in parlamentom držav članic.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov