Förslag till resolution - B8-0662/2015Förslag till resolution
B8-0662/2015

FÖRSLAG TILL RESOLUTION om Europaparlamentets prioriteringar för kommissionens arbetsprogram 2016

1.7.2015 - (2015/2729(RSP))

till följd av ett uttalande av kommissionen
i enlighet med artikel 37.3 i arbetsordningen och ramavtalet om förbindelserna mellan Europaparlamentet och Europeiska kommissionen

Sophia in ‘t Veld för ALDE-gruppen

Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B8-0656/2015

Förfarande : 2015/2729(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
B8-0662/2015
Ingivna texter :
B8-0662/2015
Debatter :
Antagna texter :

B8-0662/2015

Europaparlamentets resolution om Europaparlamentets prioriteringar för kommissionens arbetsprogram 2016

(2015/2729(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–       med beaktande av ramavtalet om förbindelserna mellan Europaparlamentet och Europeiska kommissionen, särskilt bilaga 4,

–       med beaktande av artikel 37.3 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.     Europa måste svara med en tydlig vision, riktning, ledarskap, ambitioner och mod på de utmaningar som vi står inför både internt och externt för att visa att Europa kan leva upp till förväntningarna hos sina medborgare, erbjuda dem framtidsutsikter och skapa förtroende genom att göra EU till en verkligt demokratisk, politisk union, en parlamentarisk demokrati, och en arena där medborgarna kan styra och forma sin kontinent så att de kan bevara och befästa sin levnadsstandard.

B.     Kommissionens roll är att arbeta för EU:s allmänna intresse, ta lämpliga initiativ i detta syfte, säkerställa en korrekt tillämpning av fördragen, övervaka tillämpning och genomdrivande av unionslagstiftningen, utöva en samordnande, verkställande och förvaltande funktion samt föreslå lagstiftning.

C.     Europa behöver en stark kommission med ett tydligt fokuserat och ambitiöst arbetsprogram, som gör det möjligt att ta itu med de verkliga behov som EU och dess medborgare möter.

D.     EU har gått igenom en långvarig ekonomisk kris med låg tillväxt och brist på nya arbetstillfällen och investeringar, vilket inte kommer att förbättras om man inte ytterligare fördjupar den europeiska integrationen, där det är motiverat, särskilt i fråga om den inre marknaden och Ekonomiska och monetära unionen med förstärkt demokratisk kontroll och redovisningsskyldighet.

E.     Hållbarhet och ekonomisk tillväxt är förenliga och begrepp som ömsesidigt kan förstärka varandra och parlamentet uppmanar kommissionen att göra hållbarhet till en hörnsten i kommissionens agenda för sysselsättning och tillväxt.

F.     Minskande europeisk konkurrenskraft i den globala ekonomin, hög arbetslöshet, och i synnerhet en oacceptabelt hög ungdomsarbetslöshet, demografiska förändringar, och i synnerhet en allt äldre befolkning, ställer EU inför aldrig tidigare skådade utmaningar.

G.     Budgetval som görs på EU-nivå måste återspegla EU:s politiska prioriteringar, inte bara vad gäller de faktiska beloppen utan även i fråga om flexibilitet och jämvikt, inte minst när det gäller Europeiska fonden för strategiska investeringar (Efsi) och den fleråriga budgetramen (FBR) 2014–2020, som innehåller olika flexibla mekanismer, häribland en översynsklausul, för att kunna anpassa EU:s budget till oförutsedda händelser.

DEL 1

1.      Europaparlamentet uppmanar med eftertryck kommissionen att fullt ut använda sig av sin initiativrätt för att visa tydligt politiskt ledarskap i unionen och att insistera på att regeringscheferna ska stå bakom de beslut som de fattar i Europeiska rådet, och i synnerhet att presentera fullbordandet av den inre marknaden tillsammans med den strategiska färdplanen för en finanspolitisk union, en ekonomisk union och en politisk union samt för externa åtgärder. Parlamentet uppmanar kommissionen att fortsätta med en djärv reformagenda för den monetära unionens uppbyggnad, och påminner om att kommissionen enligt artikel 48 i EU-fördraget har rätt att föreslå fördragsändringar.

2.      Europaparlamentet välkomnar de fem ordförandenas rapport och de förslag som gjorts för att ytterligare stärka euroområdet, i synnerhet vad gäller inrättandet av en finansmyndighet för euroområdet, men beklagar den oambitiösa tidsram som föreslagits. Med tanke på krisen i Grekland uppmanar parlamentet uppmanar med eftertryck kommissionen att lägga fram ett förslag snarast möjligt.

3.      Europaparlamentet välkomnar kommissionens fokus på ”stora teman” och förskjutningen mot bättre lagstiftning, men insisterar på att identifieringen av ”stora teman” måste föregås av ett samråd med parlamentet, och att tillbakadragandet av lagstiftningsärenden sker enligt objektiva kriterier och stöttas av en åtföljande konsekvensutvärdering. Att överge lagstiftningsförslag för att medlemsstaterna inte tar ansvar och söker samförstånd bör inte ge den ena av medlagstiftarna en faktisk vetorätt genom blockering. Parlamentet påminner om att bättre lagstiftning inte innebär simpelt tillbakadragande, utan snarare mer lagstiftning när så krävs, och mindre när så krävs, samt att bättre lagstiftning inte bara rör resultatet, utan även själva processen, som måste vara demokratisk och transparent fullt ut. Ordföranden och förste vice ordföranden uppmanas att se till att klusterstrukturen inom kommissionskollegiet blir effektiv.

4.      Europaparlamentet välkomnar att förhandlingar om ett nytt interinstitutionellt avtal om bättre lagstiftning har inletts. Parlamentet anser att detta skulle leda till att kvaliteten på kommissionen lagberedningsarbete förbättras, att dess konsekvensbedömningar av lagförslagen förstärks, och där så är möjligt, att förordningar hellre än direktiv används och att tidsfristklausuler införs för att försäkra sig om att EU-lagstiftningen utvärderas med jämna mellanrum för att undvika överreglering. I detta sammanhang uppmanar parlamentet kommissionen att inrätta en europeisk resultattavla för att identifiera tillkomna bestämmelser på nationell nivå och att offentliggöra bestämmelser om överreglering.

5.      Europaparlamentet välkomnar den nya praxis enligt vilken kommissionen kan be medlemsstaterna att i vederbörligen motiverade fall bifoga förklarande dokument när de underrättar kommissionen om sina införlivandeåtgärder i enlighet med den gemensamma politiska förklaringen av den 28 september 2011 från Europaparlamentet, rådet och kommissionen om förklarande dokument. Parlamentet upprepar emellertid sitt krav på obligatoriska jämförelsetabeller i samband med införlivandet av direktiv.

6.      Europaparlamentet välkomnar kommissionens europeiska migrationsagenda och åtföljande lagstiftningsförslag samt relaterade förslag avseende budgetjusteringar år 2015 och 2016 för att se till att de mål som anges i migrationsagendan genomförs korrekt, men påminner om vikten av att tillhandahålla tillräckligt budgetstöd för EU:s relationer med ursprungs- och transitländerna.

7.      Europaparlamentet uppmanar återigen kommissionen att presentera ett förslag avseende nuvarande luckor och kryphål i tillämpningen av artikel 2 i EU-fördraget och respekten för mänsklig värdighet, frihet, demokrati, jämlikhet, rättsstatsprincipen och respekten för mänskliga rättigheter, som är de värden på vilka EU vilar, inklusive ett bindande instrument som baseras på en uppsättning objektiva indikatorer som gör det möjligt att agera med automatik och stegvis vid brott mot rättsstatsprincipen och de grundläggande rättigheterna, både på EU-nivå och på medlemsstatsnivå. Parlamentet påminner om att respekten för mänskliga rättigheter följaktligen måste genomföras fullt ut i praktiken genom efterlevnad av samtliga bestämmelser i fördragen, särskilt den s.k. demokratiklausulen.

8.      Europaparlamentet uppmanar kommissionen att bedriva en mer integrerad organ- och sektorsövergripande strategi.

9.      Europaparlamentet uppmanar kommission att föreslå åtgärder för att förbättra informationsutbytet och att öka det operativa samarbetet mellan medlemsstaterna och EU-organen, och i synnerhet att snabbt lägga fram ett lagstiftningsförslag för att ändra förordning (EG) nr 1987/2006 om inrättande, drift och användning av andra generationen av Schengens informationssystem (SIS II) för att harmonisera varningskriterierna och göra det obligatoriskt att utfärda varningar för personer som är dömda eller misstänkta för terrorism.

10.    Europaparlamentet uppmanar kommissionen att mobilisera tekniska och finansiella resurser för att garantera samordning på EU-nivå och utbyte av bästa praxis i kampen mot terroristpropaganda, radikala nätverk och rekrytering via internet. Parlamentet ber i detta sammanhang särskilt att Europol ska ges alla de medel som är nödvändiga för att sköta centret mot terrorism och EU-enheten för anmälan av innehåll på internet (EU IRU).

11.    Europaparlamentet uppmanar kommissionen att undersöka och föreslå ett utvidgat mandat för den europeiska allmänna åklagaren som omfattar viss gränsöverskridande grov brottslighet såsom terrorism och organiserad brottslighet.

12.    Europaparlamentet uppmanar kommissionen att betona att tillväxt och sysselsättning är en hörnsten i den europeiska sociala marknadsekonomin och i EU:s strategi för hållbar utveckling och efterlyser även en tonvikt på finansieringen och underlättandet av ungdomars rörlighet, särskilt genom lärlingsutbildningar, för att i största möjliga mån matcha befintlig kompetens med de arbetstillfällen som erbjuds på den inre marknaden.

13.    Europaparlamentet efterlyser en förnyad satsning på en färdplan för transparens och tillgång till handlingar, som säkerställer en politisk union baserad på parlamentarisk demokrati och som verkar med transparens och ansvarstagande i EU och i unionens medlemsstater, samt en utnämning av en transparensansvarig tjänsteman som ska övervaka detta arbete. I detta sammanhang påminner parlamentet om att man begärt att en administrativ lag ska införas i EU.

14.    Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se till att all framtida lagstiftning blir föremål för en kontroll av hur den förhåller sig till de grundläggande rättigheterna samt att en kontroll utförs i förhand av all gällande lagstiftning, särskilt den som avser EU:s program för omfattande insamling, behandling, överföring och lagring av personuppgifter. Parlamentet vidhåller i detta sammanhang att kommissionen ska utföra en fullständig och detaljerad rättslig bedömning av effekten av EU-domstolens dom i de förenade målen C-293/12 och C-594/12 som ogiltigförklarar direktivet om lagring av uppgifter.

15.    Trots att ordförande Junckers politiska riktlinjer innehåller ett förslag för en effektivare extern representation av vår ekonomiska och monetära union, som ska utarbetas under mandatets första år, innehåller arbetsprogrammet för 2015 inte någon information om detta och Europaparlamentet ber därför att det ska läggas till i arbetsprogrammet för 2016. Kommissionen uppmanas att utnyttja sin initiativrätt i enlighet med artikel 138.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och föreslå ”lämpliga åtgärder för att säkerställa en enad representation [för euroområdet] inom de [...] internationella finansinstitutionerna och finanskonferenserna”.

16.    Europaparlamentet betonar att skapandet av arbetstillfällen och tillväxt också måste underlättas av en ambitiös handelsagenda för att öppna marknader i tredjeländer och diversifiera exporten.

17.    Europaparlamentet understryker att det finns behov av en solid EU-närvaro i världen, genom en effektiv utrikespolitik som kan hantera de nya utmaningar som vi står inför i dagsläget.

18.    Europaparlamentet uppmanar kommissionen att sträva efter en ambitiös och sammanhållen utrikes- och säkerhetspolitisk strategi med mänskliga rättigheter och grundläggande friheter i centrum för att stärka EU:s roll i världen inom utvecklingssamarbete, fredsskapande, fredsbyggande och humanitär hjälp samt att främja mänskliga rättigheter i hela världen.

19.    Europaparlamentet uppmanar enträget kommissionen att ändra skattelagstiftningen, särskilt efter Luxleaks-avslöjandena, och att vidta ambitiösa framåtsyftande åtgärder som t.ex. att införa en gemensam konsoliderad bolagsskattebas, snarare än att bara kräva transparens i samband med skatteavtal, och uppmanar kommissionen att utan dröjsmål presentera förslag för att fullborda den inre marknaden och den ekonomiska och monetära unionen.

20.    Europaparlamentet uttrycker återigen sin djupa oro över den ackumulerade eftersläpningen i samband med betalningarna. Parlamentet välkomnar kommissionens, rådets och parlamentets gemensamma uttalande om en betalningsplan för 2015–2016 som syftar till att sänka denna eftersläpning till en hållbar nivå på ungefär 2 miljarder euro år 2016. Parlamentet påminner kommissionen om dess åtagande att noga granska genomförandet av programmen för 2014–2020, inrätta ett tidigt varningssystem och tillhandahålla en löpande betalningsprognos för varje rubrik, inklusive utvecklingen av obetalda fakturor och utestående åtaganden.

21.    Europaparlamentet välkomnar Efsi-avtalet, men påminner om att det är beroende av ett antal avgörande villkor, särskilt det som innebär att medlemsstaterna genomför strukturreformer, om stabilitets- och tillväxtpakten inte ska försvagas, däribland avseende arbetsmarknaden, pensionssystemen och sjuk- och hälsovården, och att liberaliseringen, öppnandet och enandet av framtidens marknader, t.ex. energimarknaderna, telekommarknaderna, de digitala marknaderna och kapitalmarknaderna utgör ett stort steg framåt, och att utvalda projekt bidrar till att finansiera de rätta prioriteringarna. Parlamentet framhåller hur avgörande det är att privata partner och investerare deltar, och understryker vilken potential för nya arbetstillfällen som finns inom dessa sektorer. Samtidigt efterlyser parlamentet full demokratisk kontroll på EU-nivå av Europeiska fonden för strategiska investeringar (Efsi). Parlamentet uppmanar kommissionen att se till att eventuell finansiering som tas från Horisont 2020 och fonden för ett sammanlänkat Europa leder till lika stor eller större investering i forskning och innovation, digital infrastruktur, respektive transport och energi, och uppmanar kommissionen att utnyttja det tillfälle som den obligatoriska översynen år 2016 erbjuder för att planera för en kompensation för dessa två program under översynen av den fleråriga budgetramen.

22.    Europaparlamentet välkomnar antagandet av strategin för den digitala inre marknaden och efterlyser ett ännu mer ambitiöst genomförande av den. Det innebär ett klart mervärde för Europa att främja företagande och kunskapsbaserad ekonomi samt att undanröja onödiga hinder. Eventuella lagstiftningsåtgärder inom denna sektor måste vara framåtblickande och baseras på ett öppet internet. De bör också syfta till att främja innovation och skapa nya möjligheter för medborgare, konsumenter, företag och myndigheter i EU och därmed skapa arbetstillfällen. Framsteg inom detta område kommer att få direkta följder för medborgarna.

23.    Europaparlamentet förespråkar att dessa reformer kompletteras med genomförandet av strategin för fonden för ett sammanlänkat Europa, med bättre infrastruktur och projekt med europeiskt mervärde inom transporter, energi och telekommunikationer, vilket är grundläggande för att den inre marknaden ska kunna fungera väl.

24.    Europaparlamentet upprepar att det sjunde miljöhandlingsprogrammet är rättsligt bindande, vilket gör att kommissionen måste vidta lämpliga åtgärder för att uppnå sina överenskomna prioriterade mål, nämligen att skydda och främja Europas naturkapital, omvandla unionen till en resurseffektiv, grön och konkurrenskraftig ekonomi med låga koldioxidutsläpp samt skydda medborgarna från miljörelaterade påfrestningar och hot mot hälsa och välbefinnande. Parlamentet förväntar sig att kommissionen fullt ut återspeglar dessa mål i sina prioriteringar och inte förhalar några nödvändiga åtgärder för att uppnå dem.

25.    Europaparlamentet uppmanar kommissionen att vederbörligen ta del av parlamentets sektorsspecifika ståndpunkter enligt del 2 i denna resolution.

DEL 2

Sysselsättning, tillväxt och investeringar

26.    Europaparlamentet uppmanar till en kraftfull europeisk näringslivspolitik som inte bara bidrar till tillväxt och sysselsättning, utan är en förutsättning för den senaste utvecklingen inom europeisk forskning, utveckling och innovation när man främjar IKT som en möjliggörande teknik för att kunna vända ekonomiska, sociala och miljöanknutna problem till konkurrensfördelar.

27.    Europaparlamentet välkomnar införandet av ett åtgärdspaket som syftar till att få arbetslösa ungdomar och långtidsarbetslösa i arbete, men understryker att strukturella lösningar och reformer krävs för att möjliggöra hållbar tillväxt. Parlamentet välkomnar förfinansieringen av sysselsättningsinitiativet för unga, väntar på kommissionens utvärderingsrapport om genomförandet av detta initiativ som syftar till att få arbetslösa ungdomar i arbete, och stöder dess fokus att överbrygga klyftan mellan den kompetens och de arbetstillfällen som finns, bland annat genom ökad rörlighet. Parlamentet uppmanar kommissionen att underlätta finansieringen från sysselsättningsinitiativet för unga och att se till att medlemstaterna använder Europeiska socialfonden i samband med genomförandet av sammanhållningspolitiken för 2014–2020 på 350 miljoner euro för att minska de ekonomiska, sociala och territoriella skillnaderna mellan de europeiska regionerna, stärka deras konkurrenskraft, motverka klimatförändringarna och energiberoendet.

28.    Europaparlamentet påpekar att de europeiska struktur- och investeringsfonderna kan bidra stort till att öka tillväxt, sysselsättning och investeringar. Parlamentet efterfrågar därför en nödvändig sammanhållning och samordning mellan de europeiska struktur- och investeringsfonderna (den s.k. Junckerplanen) och andra EU-finansierade program.

29.    Europaparlamentet betonar hur viktigt det stöd är som ges till små och medelstora företag genom sammanhållningspolitiken, då de utgör själva ryggraden för EU:s tillväxt och sysselsättning, och uppmanar till att synergieffekter skapas mellan sammanhållningsmedel, EU:s program för företagens konkurrenskraft och små och medelstora företag (Cosme) samt Horisont 2020.

30.    Europaparlamentet uppmanar kommissionen att stötta lokala och regionala myndigheter för att stärka deras roll i utarbetandet av övergripande åtgärder, och då beakta deras ansvarsområden och landsspecifika frågor, för att skapa ekonomisk tillväxt och hållbara arbetstillfällen.

31.    Europaparlamentet välkomnar kommissionens engagemang för och åtagande angående EU-agendan för städer och uppmanar till ett fortsatt genomförande, då de urbana aspekterna står i centrum för EU:s politik när det gäller tillväxt, sysselsättning och hållbarhet.

32.    Europaparlamentet anser att de 110 miljarder euro som öronmärkts för sammanhållningspolitiska medel 2014–2020 för investeringar som rör forskning, innovation, IKT, konkurrenskraften hos små och medelstora företag och övergången till en koldioxidsnål ekonomi krävs för att locka till investeringar som hjälper länderna och regionerna att tillvarata ny tillväxtpotential och öka deras produktivitet och konkurrenskraft. Parlamentet uppmanar därför kommissionen att se till att genomförandet av de smarta specialiseringsstrategierna blir konsekvent.

33.    Europaparlamentet efterlyser gröna investeringar, bland annat genom den strategiska investeringsplanen, och en långsiktig och stabil politisk ram för främjande av en resurssnål ekonomi med låga koldioxidutsläpp som förstärker våra mål att minska koldioxidutsläppen, öka andelen förnybar energi och förbättra energieffektiviteten, vilket medför investeringar i ett Europatäckande energinät och ett större utnyttjande av förnybara energikällor.

34.    Europaparlamentet uttycker sin besvikelse över återkallandet av lagstiftningsförslaget om avfall i arbetsprogrammet för 2015 och efterlyser ett snabbt införande av det nya paket om kretsloppsekonomin som ska läggas fram i slutet av 2015. Parlamentet påminner om att detta paket, enligt kommissionen, förväntas vara mer ambitiöst än det föregående förslaget och att det omfattar både avfallsmål och åtgärder som rör produktpolitik.

35.    Europaparlamentet efterlyser en övergripande uppföljning på halvtidsöversynen av EU:s strategi för biologisk mångfald och kommissionens rapport ”The State of Nature in the European Union” för att åtgärda brister och se till att strategin genomförs fullt ut. Parlamentet betonar i detta sammanhang att den planerade hälsokontrollen av fågel- och livsmiljödirektiven, vilka utgör hörnstenen i Europas politik för biologisk mångfald, måste bedrivas på ett sätt som stärker naturskyddet i Europa och bidrar till att EU:s mål i fråga om biologisk mångfald uppnås.

36.    Europaparlamentet efterlyser förslag om att utveckla den kulturella och kreativa sektorns potential som en källa till arbetstillfällen och tillväxt. Parlamentet betonar i detta sammanhang betydelsen av att stärka skyddet av immateriella rättigheter och uppmanar med kraft kommissionen att följa upp sin handlingsplan för bekämpning av intrång i immateriella rättigheter, bland annat genom en översyn av direktivet om säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter, vilket är i otakt med den digitala tidsåldern och otillräckligt för att bekämpa intrång på internet, och även grönboken om ”chargeback” (återkreditering) och andra system som en potentiell unionsomfattande rätt för att driva in pengar som oavsiktligen använts för att betala förfalskade varor. Parlamentet uppmanar kommissionen att förstärka uppdraget för Europeiska observatoriet avseende intrång i immateriella rättigheter och välkomnar att kommissionen inrättat en expertgrupp om säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter.

37.    Europaparlamentet upprepar att arbetstillfällen och tillväxt även bör stimuleras genom handel genom att onödiga hinder tas bort, samt genom att främmande marknader öppnas upp och EU:s export diversifieras.

38.    Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en grönbok om hur bristande jämlikhet bromsar den ekonomiska återhämtningen. Parlamentet uppmuntrar kommissionen att analysera och bedöma denna fråga som ett första steg mot att lägga fram politiska lösningar och att vidta omedelbara åtgärder för att vända trenden.

39.    Europaparlamentet uppmanar kommissionen att undanröja hinder på den inre marknaden för att förbättra finansiering för företag, i synnerhet små och medelstora företag, och att skapa ett bättre, investeringsvänligt regelverk. Parlamentet anser att särskild uppmärksamhet måste ägnas åt att förbättra miljön för nyetableringar, både vad gäller regelverk och tillgång till kapital.

40.    Europaparlamentet efterlyser ett snabbt genomförande av vetenskapligt baserade kriterier för hormonstörande ämnen i linje med den antagna EU-lagstiftningen.

41.    Europaparlamentet uppmanar kommissionen med eftertryck att lägga fram en handlingsplan för EU mot naturvårdsbrott och handel med vilda djur och växter, i vilken tydliga mål och tidsfrister ingår. Parlamentet betonar att naturvårdsbrott är den fjärde största illegala verksamheten i världen efter narkotikahandel, förfalskning och människohandel och att EU är en betydande transitdestination för illegala produkter av vilda djur och växter.

42.    Europaparlamentet efterlyser förslag om att utveckla den kulturella och kreativa sektorns potential. Parlamentet uppmanar kommissionen att ta fram riktlinjer för bästa praxis för genomförandet av kulturarvsprojekt i sammanhållningspolitiken genom delegerade akter.

43.    Europaparlamentet uppmanar kommissionen att vidta åtgärder för att främja mångkulturell, icke-diskriminerande och inkluderande undervisning och värden som förknippas med unionsmedborgarskapet i undervisningsprogram i skolor och högskolor som försvar mot populism och EU-skepticism och extremism bland unga (enligt överenskommelsen mellan de europeiska utbildningsministrarna i Parisförklaringen), då man vill påminna om utbildningens och medborgarskapets roll för att återknyta kontakten mellan Europa och dess medborgare och fördjupa den roll som de gemensamma europeiska värdena spelar.

En sammankopplad digital inre marknad

44.    Europaparlamentet anser att den viktigaste prioriteringen inom strategin för den digitala inre marknaden borde vara att låta företagen – från och med den dag då de startas upp – dra nytta av de möjligheter som en marknad med över 500 miljoner människor kan ge, och ber kommissionen att ha det i åtanke när den lägger fram nya initiativ.

45.    Europaparlamentet anser att kommissionen bör gå ett steg längre i sin strategi för den digitala inre marknaden och föreslå en gemensam europeisk telekommyndighet i sin kommande översyn av telekombestämmelserna, samtidigt som en inre marknad för telekommunikation utvecklas, vilket skulle avskaffa roamingavgifterna, fastställa nätneutralitet i lagstiftningen och utgöra meningsfulla åtgärder för en mer harmoniserad radiospektrumpolitik.

46.    Europaparlamentet framhåller vikten av att ha tillträde till nät och betonar i detta sammanhang att tillräcklig kapacitet, bredbandsuppkoppling och spektrum är frågor som man måste ta itu med snabbt – inte bara med hjälp av långsiktiga investeringar, utan även genom bättre samordning och europeiskt mervärde.

47.    Europaparlamentet anser att både konsumentskydd och skydd av de grundläggande rättigheterna är mycket viktigt för att Europas medborgare ska kunna känna förtroende för den digitala inre marknaden som en del av digitaliseringen av deras dagliga liv.

48.    Europaparlamentet anser att strategin för den digitala inre marknaden måste syfta till att skapa möjligheter för medborgare, konsumenter, företag och myndigheter samt främja innovationer. Parlamentet understryker i detta sammanhang att de kulturella och kreativa sektorerna står för 4,5 procent av EU:s BNP och upp till 8,5 miljoner arbetstillfällen och inte bara är avgörande för den kulturella mångfalden, utan även i stor utsträckning bidrar till den sociala och ekonomiska utvecklingen i hela EU.

49.    Europaparlamentet efterlyser ytterligare harmonisering av upphovsrättslagstiftningen och en bättre förvaltning av upphovsrätten för att underlätta den gränsöverskridande tillgången till kreativt innehåll, och därigenom skapa rättslig förutsebarhet samtidigt som upphovsmäns och konstnärers rättigheter skyddas. Kommissionen uppmanas att se till att alla lagstiftningsinitiativ för att modernisera upphovsrätten bygger på oberoende bevisning vad gäller konsekvenserna för tillväxt och arbetstillfällen, särskilt för de små och medelstora företagen inom denna sektor, tillgången till kunskap och kultur samt de eventuella kostnaderna och fördelarna.

50.    Europaparlamentet uppmanar kommissionen att inte bara utveckla de möjligheter som en ambitiös digital inre marknad kan erbjuda, utan att även utveckla och stärka den allmänna nyttan av ett öppet internet och att dra nytta av de nya möjligheter som ges vad gäller tillgång till information, utbildning, forskning, kultur, yttrandefrihet, innovation och andra sociala förmåner. Parlamentet välkomnar meddelandet om ett initiativ om fritt uppgiftsflöde inom EU, som måste innehålla åtgärder för att avlägsna befintliga hinder för den digitala inre marknaden.

51.    Europaparlamentet betonar att alla företag som är verksamma på den digitala inre marknaden måste garanteras en sund konkurrens så att de kan konkurrera. Det är viktigt att företag och konsumenter erbjuds samma skydd online som de har på sina traditionella marknader.

52.    Europaparlamentet betonar att man brådskande måste lösa följande viktiga frågor i strategin, i synnerhet:

•       digitala avtal, oavsett om de gäller materiella eller immateriella tillgångar, för vilka en ambitiös strategi behövs, så att konsumenterna får en unionsomfattande uppsättning regler i stället för 28 olika strategier,

•       molntjänster, med syfte att främja användningen för att förhindra att konsumenter binder upp sig och att man löser de frågor som rör uppgiftsportabilitet, den bristande ansvarsskyldigheten för tjänsteleverantörerna och de inkonsekventa nationsöverskridande lagarna,

•       diskrimineringen av konsumenter online, särskilt diskriminerande praxis baserad på nationalitet eller bostadsort, vilket är fallet i många delar av EU-lagstiftningen,

•       it-säkerhet, eftersom Europas offentliga institutioner och företag i allt högre grad utsätts för it-brott och medlemsstaterna inte har lyckats enas om någon enhetlig strategi för att hantera denna angelägna fråga,

•       restriktioner och hinder i samband med e-betalningar och e-autentisering, särskilt avseende betalningar via mobiltelefon,

•       paketleveranser,

•       sakernas internet, inklusive inbyggd integritet, uppgiftsskydd och äganderätt till data,

•       rättvis tillgång till internetplattformar och elektronisk kommunikation.

53.    Europaparlamentet uppmanar kommissionen att anstränga sig ytterligare för att skapa konkurrenskraftiga förhållanden för både rättsinnehavare och mellanhänder för att i synnerhet säkerställa en skälig ersättning.

54.    Europaparlamentet efterlyser en europeisk strategi för att få fart på EU:s IKT-industri, garantera en fri och sund konkurrens och låta europeiska företag utnyttja de konkurrensfördelar som EU:s skydd för privatlivet innebär, samt efterlyser en europeisk strategi för demokratiskt styre av internet samt nätneutralitet som fastställs i unionslagstiftningen.

55.    Europaparlamentet understryker att kommissionen måste samarbeta med Europeiska utrikestjänsten för att se till att EU använder sin ekonomiska och politiska tyngd för att gå vidare med det öppna internet och grundläggande rättigheter på nätet i olika forum för förvaltning av internet.

Energiunionen och klimatpolitiken

56.    Europaparlamentet betonar att säker energiförsörjning, minskad användning av koldioxidtunga energikällor, långsiktig hållbarhet samt överkomliga och konkurrenskraftiga energipriser är energiunionens huvudsakliga mål som kan åstadkommas genom ökade åtgärder från EU:s sida inom följande områden: skapa en konkurrenskraftig inre energimarknad, öka energieffektiviteten, se till att energimarknader och nät anpassas bättre till ett starkt europeiskt förvaltningssystem för förnybara energikällor, främja forskning och innovation, garantera nya investeringar och att enhetliga förhandlingspositioner intas av EU gentemot tredjeländer.

57.    Europaparlamentet betonar att det är angeläget och mycket viktigt att vidta åtgärder mot det tilltagande hot som antimikrobiell resistens utgör, eftersom en ökad antimikrobiell resistens skulle ha en enorm inverkan på medlemstaternas hälso- och sjukvårdsbudgetar och företagens kostnader för sjukfrånvaro.

58.    Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram ett förslag till en handlingsplan för EU om hur Världshälsoorganisationens (WHO) globala handlingsplan mot antimikrobiell resistens ska genomföras i unionen.

59.    Europaparlamentet efterlyser lagstiftningsförslag som är nödvändiga för att genomföra ramen för klimat- och energipolitiken fram till 2030 inom de sektorer som inte omfattas av utsläppshandelsystemet (ETS). Parlamentet noterar att i detta ingår i synnerhet en översyn av ansvarsfördelningsbeslutet och ett förslag om markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk samt om hur utsläppen från jordbruk kan hanteras. Parlamentet framhåller behovet av en övergripande ram för att minska användningen av fossila bränslen inom transportsektorn, vilket inkluderar bland annat arbetet med att fastställa ett mål för tiden efter 2020 och främja hållbara avancerade biobränslen och elektriska fordon.

60.    Europaparlamentet uppmanar kommissionen att omforma subventionsmekanismerna för att underlätta integreringen av energimarknaden och fasa ut alla miljöskadliga subventioner, särskilt för fossila bränslen.

61.    Europaparlamentet uppmanar till en europeisering av EU:s energiinfrastruktur, bland annat vad gäller standarder, forskning och innovation, och efterlyser ett specifikt investeringsprogram, baserat på offentliga och privata medel, för ett smart energinät.

62.    Europaparlamentet betonar energieffektivitetens betydelse för att öka energisäkerhet och uppnå EU:s klimatmål. Parlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram lagstiftningsförslag om energieffektivitet i samband med klimat- och energipolitiken fram till 2030 och att till fullo tillvarata den potential som EU:s ekodesignlagstiftning har.

63.    Europaparlamentet anser att man bör prioritera marknadsbaserade lösningar på gemensamma problem, t.ex. förbättrad energieffektivitet genom minskade utsläpp av växthusgaser, utveckling av en verkligt hållbar jordbruks- och skogssektor genom investeringar i forskning och utveckling samt inrättande av en smart och gynnsam lagstiftningsram för att öka utnyttjandet av förnybara energikällor som gör EU värdsledande inom denna viktiga sektor inom ekonomin.

En integrerad och effektiv transportsektor

64.    Europaparlamentet uppmanar kommissionen att säkerställa en bättre övervakning och ett ordentligt genomförande av politiken för transeuropeiska transportnät, från planering till genomförande. Kommissionen uppmanas att förbereda en ingående genomföranderapport och prognos inför översynen av denna politik.

65.    Europaparlamentet begär en rättvis och effektiv prissättning för hållbara transporter samt, som en del av kommissionens vägpaket, en översyn av eurovinjettdirektivet och det tillhörande europeiska systemet för elektroniska vägtullar, inklusive avståndsbaserade sådana.

66.    Europaparlamentet efterlyser, som en del av kommissionens vägpaket, en översyn av förordning (EG) nr 561/2006 när det gäller kör- och vilotider för lastbils- och bussförare, för att anpassa de befintliga reglerna och harmonisera efterlevnaden av denna förordning i de olika medlemsstaterna.

67.    Europaparlamentet efterlyser konkreta åtgärder för att garantera tillgången till effektiv kollektivtrafik, utveckla smarta och innovativa lösningar samt mobilisera ekonomiska medel för hållbara och sammankopplade transportinfrastruktursystem i städer.

68.    Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se till att luftfartspaketet antas och att det inkluderar en konkurrenskraftsstrategi för luftfarten, en översyn av förordningen om en europeisk byrå för luftfartssäkerhet ((EG) nr 216/2008), en översyn av förordning (EG) nr 868/2004 om illojal prissättning för lufttrafiktjänster samt ett säkert och hållbart öppnande av flygmarknaden för fjärrstyrda luftfartygssystem (RPAS), liksom att arbeta för att slutföra internationella avtal.

69.    Europaparlamentet efterlyser åtgärder för att underlätta administrationen för fartyg som seglar mellan EU-hamnar och att utveckla den potential som sjömotorvägarna erbjuder, genom att prioritera inrättandet av ett verkligt europeiskt sjötransportområde utan hinder (”Blue Belt”).

Jordbrukspolitiken och fiskeripolitiken

70.    Europaparlamentet betonar den viktiga roll som jord- och skogsbruksbranscherna kan spela för att driva på tillväxten, erbjuda arbetstillfällen och förbättra miljön. Parlamentet uppmanar kommissionen att förenkla genomförandet av den gemensamma jordbrukspolitiken och minska byråkratin för att öka dess effektivitet, lätta den administrativa bördan för jordbruksföretag och skapa utrymme för den innovation som behövs för att få ett framåtblickande och konkurrenskraftigt europeiskt jordbruk som producerar mer med mindre insats.

71.    Europaparlamentet upprepar att för att säkerställa ett omedelbart och korrekt genomförande av den nya gemensamma fiskeripolitiken, måste kommissionen snarast lägga fram lagförslag för att anta förnyade fleråriga förvaltningsplaner för fiskebestånden och för att upprätta en ny ram med tekniska åtgärder.

72.    Europaparlamentet anser att olagligt, orapporterat och oreglerat fiske (IUU-fiske) utgör organiserad brottslighet till sjöss och får katastrofala miljömässiga och socioekonomiska effekter över hela världen. Parlamentet uppmanar kommissionen att vidta alla åtgärder som krävs mot länder som inte samarbetar och mot organisationer som bidrar till IUU-fiske.

En fördjupad och mer rättvis inre marknad med förbättrad rörlighet för arbetskraften

73.    Europaparlamentet anser att kommissionens inremarknadsstrategi för varor och tjänster bör säkerställa att den inre marknaden är anpassad till dem som bidrar mest till ekonomin i EU, dvs. små och medelstora företag och egenföretagare. Parlamentet anser att om direktiv och förordningar visar sig olämpliga för mindre företag eller om inte testet för små och medelstora företag genomfördes vid tidpunkten för deras antagande, kan de behöva ses över.

74.    Europaparlamentet väntar på resultaten från den målinriktade översynen av direktivet om utstationering av arbetstagare. Parlamentet understryker betydelsen av att förena utnyttjandet av rätten att tillhandahålla gränsöverskridande tjänster med ett vederbörligt skydd för arbetstagare som tillfälligt är stationerade utomlands. Utstationerade arbetstagare är mycket viktiga för EU:s ekonomi genom att de bidrar med kunskap och täcker upp där det råder brist på arbetskraft. Parlamentet anser dock att direktivet om utstationering av arbetstagare bör skiljas från nationella åtgärder för att upprätta en minimilön för företag från andra medlemsstater, och betonar att sådana nationella åtgärder inte får bryta mot den fria rörligheten för personer, varor och tjänster.

75.    Europaparlamentet uppmanar kommissionen att fortsätta sitt arbete med att förenkla inbetalningen av skatt på gränsöverskridande transaktioner för både konsumenter och företag, genom utökad användning av standardiserade EU-blanketter för moms och andra avgifter och genom att i ökad utsträckning digitalisera registreringen.

Mot en säkrare och mer hälsosam arbetsmiljö genom bättre reglering

76.    Europaparlamentet välkomnar den kommande översynen av den strategiska ramen för hälsa och säkerhet under 2016. Det är dock fortfarande en utmaning att tillämpa den befintliga lagstiftningen i medlemsstaterna, särskilt för små och medelstora företag som har svårt att uppfylla vissa lagstiftningskrav. Parlamentet uppmanar kommissionen att underlätta efterlevnaden av reglerna om hälsa och säkerhet på arbetsplatsen, i synnerhet för små och medelstora företag, för att säkerställa bättre efterlevnad av lagstiftningen i medlemsstaterna och förenkla befintlig lagstiftning.

Ekonomisk och monetär union

77.    Europaparlamentet efterlyser ett förslag till gemensam extern euroområdesrepresentation i internationella institutioner och forum.

78.    Europaparlamentet uppmanar kommissionen att vidta åtgärder för att förbättra genomförandet av de landsspecifika rekommendationerna i medlemsstaterna samt att påskynda och driva igenom införandet av strukturella reformer som syftar till att modernisera EU:s ekonomi med hjälp av de verktyg som ges genom lagstiftningspaketet om ekonomisk styrning och lagstiftningspaketet för budgetövervakning.

79.    Europaparlamentet vill se att en europeisk villkorsbaserad skuldinlösenfond inrättas.

80.    Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram förslag för ett europeiskt insolvensförfarande för stater i syfte att säkra marknadsdisciplinen och införa exponeringsgränser och riskviktningar för statsskulden, som inte längre kan anses vara riskfri.

81.    Europaparlamentet uppmanar kommissionen att påskynda arbetet med att förena EU:s kapitalmarknader och uppmanar den att etablera en fullständig kapitalmarknadsunion till 2019.

Ett frihandelsavtal med USA

82.    Europaparlamentet uppmanar med kraft kommissionen att fortsätta att driva på för att slutföra förhandlingarna om det transatlantiska partnerskapet för handel och investeringar, så att man kan öka marknadstillträdet och den rättvisa behandlingen av europeiska företag, säkra ett regleringssamarbete så att den transatlantiska handeln blir lättare, billigare och mindre byråkratisk för EU:s industrier och företag, i synnerhet små och medelstora företag, samt säkerställa insyn, ansvarstagande och legitimitet hos internationella skiljedomsorgan. Parlamentet uppmanar dessutom kommissionen att parallellt fortsätta sitt arbete för att nå nya och reviderade frihandelsavtal med andra tredjeländer och för mer omfattande frihandel globalt, särskilt inom ramen för Världshandelsorganisationen.

Ett område för rättvisa och grundläggande rättigheter

83.    Europaparlamentet insisterar på att ett heltäckande avtal om personuppgiftsskydd mellan EU och USA och översynen av principerna i integritetsskyddet måste anpassas till varandra och får inte lämna några juridiska kryphål, vilket måste ske genom ett ambitiöst paket för personuppgiftsskydd i EU och en ny lagstiftningsram på EU-nivå för skydd av personuppgifter.

84.    Europaparlamentet uppmanar kommissionen att vidta alla tänkbara åtgärder för att häva blockeringen av förslaget till det övergripande antidiskrimineringsdirektivet, och att utveckla ett omfattande europeiskt svar på de problem att få sina grundläggande rättigheter respekterade som homosexuella, bisexuella, transpersoner och intersexuella ställs inför, i form av en EU-strategi mot homofobi och diskriminering på grund av sexuell läggning och könsidentitet.

85.    Europaparlamentet uppmanar kommissionen att fortsätta och öka sina ansträngningar att förbättra förfarandena för att identifiera nätförövare och skydda barn mot dem.

86.    Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se över Bryssel IIA-förordningen om frågor om lagval mellan medlemsstater inom familjerätten, i synnerhet när det gäller vårdnadsärenden och internationella fall av bortförande av barn.

87.    Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram ett lagförslag om tillnärmning av EU:s förvaltningslagstiftning.

88.    Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ersätta det tillbakadragna förslaget om en gemensam europeisk köplag med ett nytt förslag i detta ämne.

89.    Europaparlamentet välkomnar antagandet av en europeisk säkerhetsagenda för perioden 2015–2020 och de prioriteringar som har fastställts inom områdena terrorismbekämpning, gränsöverskridande organiserad brottslighet och it-brottslighet. Parlamentet upprepar sitt krav på en djupgående utvärdering som fokuserar på den operativa effektiviteten i relevanta, befintliga EU-instrument och på kvarstående luckor på detta område, innan nya lagförslag läggs fram som en del av den europeiska säkerhetsagendan.

90.    Europaparlamentet uppmanar kommissionen att fortsätta att arbeta för en anslutning av EU till den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, och att då ta hänsyn till domstolens åsikt i frågan och bemöta de återstående juridiska problemen.

91.    Europaparlamentet efterlyser en stark, fristående strategi för kvinnors rättigheter och jämställdhet som kan ersätta den strategi för jämställdhet mellan kvinnor och män som har funnits 2010–2015.

92.    Europaparlamentet uppmanar kommissionen att vara mer proaktiv med att stödja vederbörliga integrationspolitiska initiativ från medlemsstaternas sida, och då respektera europeiska värderingar, främja politiskt deltagande bland fast bosatta – i synnerhet i europeiska och lokala val – samt avskaffa statslösheten i EU.

En europeisk politik för asyl och migration

93.    Europaparlamentet efterlyser på nytt en helhetsstrategi inom asyl- och migrationspolitiken för att göra EU till en attraktiv destination för både utbildade och outbildade utländska migranter, och etablera säkra och legala rutter till EU för asylsökare samt få till stånd ett samordnat angreppssätt, bland annat i EU:s utvecklingspolitik, för att angripa grundorsakerna till den irreguljära migrationen och bekämpa människosmugglare.

94.    Europaparlamentet efterlyser en presentation av ett reviderat förslag gällande blåkort för både utbildade och outbildade utländska migranter enligt den europeiska migrationsagendan.

95.    Europaparlamentet efterlyser en omarbetning av Frontexförordningen så att den innefattar obligatoriska bidrag från medlemsstaterna och utvidgat mandat för humanitära sök- och räddningsinsatser. Parlamentet efterlyser en översyn och utökning av det nuvarande mandatet för Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo) så att det får en mer operativ roll i asylprocesen.

96.    Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ersätta Dublinsystemet och föreslå en rättslig grund för ett nytt europeiskt omplaceringssystem som skulle omplacera flyktingar mellan medlemsstaterna och samordnas av ett förstärkt Easo.

97.    Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram ett nytt, balanserat och smart förslag om paketet om smarta gränser som ersätter det tillbakadragna förslaget.

En strategi för att hantera demografisk förändring

98.    Europaparlamentet efterlyser en strukturerad, långsiktig EU-strategi för att ta itu med de utmaningar som de demografiska förändringarna innebär, eftersom alla medlemsstater nu har allt äldre befolkningar. I detta sammanhang uppmanar parlamentet kommissionen att noga undersöka framtida brister och glapp på EU:s arbetsmarknad, och att på djupet undersöka hur man kan ta itu med sådana problem i hela EU, bland annat genom att målinriktat förutse framtida kompetensbehov och genom att matcha kompetens bättre med de arbetstillfällen som finns tillgängliga på arbetsmarknaden och att förbättra rörligheten för arbetskraften ytterligare.

En starkare global aktör

99.    Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på ett proaktivt sätt främja freden och stabiliteten mot bakgrund av de allt talrikare kriserna och våldsamma konflikterna runt om i världen, i synnerhet i EU:s grannländer. Parlamentet välkomnar kommissionens pågående översyn av grannskapspolitiken, som måste syfta till att förstärka EU:s kapacitet att hantera de allvarliga geopolitiska och säkerhetspolitiska utmaningar som vi står inför. Handel, ekonomiska förbindelser, rörlighet, migration och energitrygghet är bara några få av de många sektorsöverskridande frågor som en ny och förstärkt grannskapspolitik måste ta itu med, och i vilken främjandet av och respekten för mänskliga rättigheter, internationell rätt och grundläggande friheter genomgående måste vara en central minsta gemensamma nämnare.

100.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ägna länderna på västra Balkan ett större engagemang så att den medlemskapsdrivna reformprocessen står i fokus även i fortsättningen. Man måste ge ytterligare tekniskt stöd till medlemsstaterna och de grannländer med vilka EU har ett djupgående och omfattande frihandelsavtal så att dessa avtal kan genomföras snabbt och fullständigt och respekteras av samtliga parter. Parlamentet betonar vikten av att associeringsavtal med länderna i det östliga partnerskapet genomförs fullt ut och understryker behovet av ytterligare politiska och ekonomiska reformer i dessa länder.

101.  Europaparlamentet betonar att för att EU ska vara en trovärdig aktör på världsscenen, måste unionen backa upp sin avsevärda mjuka makt med hård makt, tillsammans med Nato, och att det därför krävs en ambitiös agenda för att förbättra integration och kompatibilitet vad gäller EU:s militära styrkor, särskilt som detta också avsevärt kan sänka kostnaderna, så att EU kan hålla sig inom ramen för budgetbegränsningarna och leva upp till NATO-åtagandet att avsätta 2 procent av BNP för att bygga upp och bevara en mycket kraftfull europeiska militärstyrka. Parlamentet uppmanar kommissionen att delta aktivt i utarbetandet av en ny utrikes- och säkerhetspolitisk strategi för EU. Parlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram förslag till hur de europeiska försvarsmarknaderna kan integreras ytterligare i EU:s försvarskapacitet.

102.  Europaparlamentet uppmanar enträget kommissionen att på nytt bekräfta det europeiska samförståndet om utveckling, som skapar en gemensam förståelse av och vision om EU:s utvecklingspolitik och dess institutioner och medlemsstater.

103.  Europaparlamentet pekar på att ebolakrisen har betonat det akuta behovet av att inrätta en långsiktig strategi för att genomföra meddelandet ”EU:s roll i det globala hälsoarbetet” från 2010, och uppmanar enträget kommissionen att lansera handlingsprogrammet för global hälsa, med hänsyn till epidemier som t.ex. ebola. Parlamentet ber även kommissionen att ta initiativ för att förbättra tillgången till mediciner för de minst utvecklade länderna.

104.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utarbeta en övergripande strategi och handlingsplan för att ta itu med frågor som rör olagliga kapitalflöden och den utbredda korruptionen i utvecklingsländerna, vilket är en prioritering inom ramen för tiden efter 2015.

En union i demokratisk förändring

105.  Europaparlamentet uppmanar enträget kommissionen att intensifiera och öka ansträngningarna att skydda unionens finansiella intressen och slutföra den försenade reformen av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning.

Översyn av den fleråriga budgetramen (FBR)

106.  Europaparlamentet påminner kommissionen om dess rättsliga förpliktelse att senast i slutet av 2016 lägga fram en översyn av hur den fleråriga budgetramen fungerar och uppmanar än en gång kommissionen att låta denna budgetöversyn åtföljas av ett lagstiftningsförslag för att se över förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020.

Bättre kommunikation

107.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att genomföra en djupgående översyn av sin kommunikationspolitik med syftet att i framtiden ge allmänheten information direkt, snarare än att förvänta sig att människor på egen hand ska söka upp den via specialiserade EU-informationskanaler. Parlamentet anser även att förordningen om medborgarinitiativet har stor betydelse för den direkta deltagandedemokratin i EU och skulle därför vilja se att kommissionen intar en ledande roll när det gäller att underlätta denna process och förbättra dess något byråkratiska och omständliga förfaranden.

 

_____________________

 

108.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen samt till medlemsstaternas regeringar och parlament.