Предложение за резолюция - B8-0663/2015Предложение за резолюция
B8-0663/2015

  ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно приоритетите на Европейския парламент за работната програма на Комисията за 2016 г.

  1.7.2015 - (2015/2729(RSP))

  за приключване на разисквания по изявление на Комисията
  съгласно член 37, параграф 3 от Правилника за дейността и рамковото споразумение за отношенията между Европейския парламент и Европейската комисия

  Енрике Гереро Салом от името на групата S&D

  Вж. също предложението за обща резолюция RC-B8-0656/2015

  Процедура : 2015/2729(RSP)
  Етапи на разглеждане в заседание
  Етапи на разглеждане на документа :  
  B8-0663/2015
  Внесени текстове :
  B8-0663/2015
  Разисквания :
  Приети текстове :

  B8-0663/2015

  Резолюция на Европейския парламент относно приоритетите на Европейския парламент за работната програма на Комисията за 2016 г.

  (2015/2729(RSP))

  Европейският парламент,

  –       като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „Работна програма на Комисията за 2015 г. – Ново начало“ (COM(2014)0910) и приложения 1 – 4 към него,

  –       като взе предвид член 37, параграф 3 от своя правилник,

  A.     като има предвид, че високата безработица, неравенството, бедността и ниските социални стандарти все още са основните проблеми, пред които са изправени европейските граждани;

  Б.     като има предвид, че стратегията „Европа 2020“ остава валидна основа за създаване на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж в Европа и че се очаква нейните цели да бъдат потвърдени преди края на 2015 г., но че е необходимо актуализиране и укрепване на инструментите за изпълнение;

  В.     като има предвид, че бъдещите работни програми на Комисията следва да отговарят на определящите предизвикателства на 21-ви век, като например изменението на климата, енергийната независимост, ефективността на ресурсите, прехода към цифрово общество, конкуренцията в световен мащаб, равенството между половете и увеличаващото се неравенство, като се вземе предвид „цената на отказа от Европа“;

  Г.     като има предвид, че настоящият момент е повратен в историята на Европейския съюз като политическа концепция; като има предвид, че вследствие на икономическата и финансова криза ЕС изпадна в политическа криза и екстремизмът се засили в почти всички държави членки;

  1.      настоятелно призовава Комисията – тъй като главното предизвикателство пред ЕС е да си възвърне доверието на своите граждани и това следва да се разглежда като източник на надежда и двигател за устойчив растеж, работни места и по-висока степен на социално сближаване – да използва всичките си правомощия да бъде водеща сила в задълбочаването на европейската интеграция и определянето на дневен ред, за да се гарантира, че Европа засилва икономическото си възстановяване в един по-справедлив и приобщаващ единен пазар с по-голямо създаването на качествени работни места и намаляване на социалните неравенства;

  Социалното и икономическо сближаване в ЕС в подкрепа на създаването на устойчив растеж и работни места

  2.      подчертава факта, че равнището на безработица остава неправомерно високо, особено за младите хора и жените, и че икономическото възстановяване на ЕС е все още крехко; приветства изхода от преговорите по Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ) и настоятелно призовава за неговото пълно прилагане; очаква от ЕИБ и държавите членки да направят всичко възможно, за да приемат възможно най-скоро редица по-рискови инвестиционни проекти, които допринасят за истинско, стабилно възстановяване и за балансиран и устойчив растеж, което ще насърчи икономическото сближаване и интеграцията на единния пазар, заетостта и социалното сближаване и равенството между половете в целия ЕС; подчертава своите искания, по конкретно относно прозрачността, демократичната отчетност и спазването на инвестиционните насоки; призовава Комисията да разгледа по-специално въздействието на ЕФСИ върху социалното и регионалното сближаване в ЕС и условията, в съответствие с ограниченията на пакета от шест акта и пакета от два акта, при които страните с повече нужди от инвестиции могат да се присъединят към този инструмент; призовава Комисията внимателно да наблюдава бюджетното въздействие на ЕФСИ след приемането му;

  3.      категорично се застъпва за преструктуриране на процеса на европейския семестър през 2016 г., за да се обезпечи пълното му използване за изпълнението на стратегията „Европа 2020“; призовава Комисията да предложи нов социален пакт, включващ по-ефективно прилагане на основните социални показатели и показатели за заетост при формулирането на специфичните за всяка държава препоръки, набор от минимални социални стандарти, помагащи за засилването на структурната конвергенция, и подновяване на тристранния обмен на мнения относно развитието на заплатите; призовава Комисията да въведе отново доклада за интеграцията на единния пазар, който следва да се основава на специфични за сектора показатели, да добави отделен стълб за равенството между жените и мъжете и да включи аспектите на равенството между половете в специфичните за всяка държава препоръки;

  4.      отправя отново призива си за изготвяне на конкретен график и план за действие за подобряване на съвместяването на професионалния и личния живот, със законодателни и незаконодателни мерки, като например директива относно отпуск по бащинство от поне 10 дни, преглед на директивата от 2010 г. относно родителския отпуск и незаконодателни мерки за насърчаване на организацията на работа; изразява съжаление относно факта, че предложението за директива относно отпуска по майчинство може да бъде оттеглено, и ако това в крайна сметка се случи, отправя искане за законодателна инициатива, чиято цел е да се преразгледа Директива 92/85/ЕИО на Съвета; призовава също така Комисията да приеме нова специална стратегия за правата на жените и равенството между половете в Европа за периода 2015-2020 г., насочена, наред с останалото, към създаване на равни възможности, премахване на дискриминацията, създаване на работни места, намаляване на разликите в заплащането, бедността и пенсиите между мъжете и жените, борба срещу насилието срещу жените чрез ратифициране на Истанбулската конвенция, както и към насърчаване на участието на жените в процеса на вземане на решения и предприемачеството;

  5.      настоятелно призовава Комисията да предприеме последващи действия по доклада на петимата председатели и да представи амбициозен план, предлагащ всички необходими мерки, за да стане икономическият и паричен съюз (ИПС) по-устойчив и за превръщането му в рамка за по-добра координация, структурна конвергенция и солидарност, способна да постигне целите, посочени в член 3 от Договора за Европейския съюз (ДЕС), включително фискален капацитет на равнището на ИПС и завършване на банковия съюз; призовава за бързо прилагане на своята резолюция относно икономическото управление, като се започне с рационализиране на европейския семестър и преговори за сключване на междуинституционално споразумение; приветства във връзка с това неотдавнашните инициативи за завършване и преструктуриране на ИПС; призовава за приемане на общностния метод в Европейския механизъм за стабилност (ЕМС), за замяна на „тройката“ с общностна структура за мониторинг, за управление на държавния дълг след одобряването на пакета от два акта и за задълбочаване на концепцията за структурната реформа, средствата за финансиране на тези мерки и тяхното включване в европейския семестър; също така призовава за дебат относно динамиката, подхранваща различията между Севера и Юга в ЕС, и по-специално в паричния съюз, както и относно пречките пред икономическия растеж в Европа;

  6.      приветства публикуването на нов пакет за данъчната политика и отправя искане към Комисията да предложи амбициозен пакет от законодателни предложения, целящи да се гарантира справедлива данъчна система въз основа на принципа, че данъците се плащат в държавата на генериране на печалбата, за да се избегне нарушаване на функционирането на вътрешния пазар и нелоялна конкуренция; счита, че такъв план следва да включва законодателни предложения за задължително отчитане по държави за многонационалните дружества, европейски данъчен идентификационен номер (TIN), определение на данъчните убежища и създаване на „черен списък“ на ЕС с оглед премахването им, както и законодателни предложения, необходими за постигане на съгласие относно обща консолидирана основа за облагане с корпоративен данък; счита, че програмата на ЕС за развитие и сътрудничеството следва също да бъде адаптирана и подобрена, при определени условия, за ефективна борба с данъчните измами и избягването на данъчно облагане; призовава Комисията да последва препоръките, направени от Парламента в неговия законодателен доклад по собствена инициатива и в доклада по собствена инициатива на комисията TAXE, за да се гарантира данъчна справедливост;

  7.      отново отправя искането си за предложение за 14-та директива в областта на дружественото право относно трансграничното прехвърляне на седалища на дружества, която следва да гарантира, че данъците се плащат в държавата на генериране на печалбата и че се запазват правата на участие на работниците и служителите;

  8.      призовава Комисията отново да оцени и да засили механизмите и средствата на политиката в областта на конкуренцията и държавната помощ в сфери като банковия съюз, данъчната политика в ЕС и регионалната политика;

  9.      подкрепя развитието на съюз на капиталовите пазари, като същевременно посочва необходимостта да се обезпечи, че системните финансови рискове не се увеличават, и от осигуряването на необходимата инфраструктура с цел насърчаване на небанкови кредити и стимулиране на дългосрочни инвестиции в подкрепа на реалната икономика, и по-специално в държавите членки, където тя е най-необходима; настоятелно призовава Комисията да предостави по-голяма подкрепа за прилагането на данък върху финансовите сделки в рамките на засилено сътрудничество; призовава за укрепване на европейските надзорни органи, включително на средствата, с които разполагат, които трябва да бъдат съизмерими с техните увеличаващи се задачи; очаква доклада на Комисията относно целесъобразността и възможността за подкрепа на Европейска агенция за кредитен рейтинг; очаква законодателни мерки за подобряване на прозрачността на извънборсовите деривативни инструменти;

  10.    очаква от Комисията в началото на 2016 г. да стартира всеобхватно преразглеждане по същество на многогодишната финансова рамка за периода 2014-2020 г. и да приложи плана за плащане, по който все още се водят преговори, за да се обърне внимание на настоящите и повтарящи се проблеми с натрупването на неплатени разходи; насърчава Комисията да извлече най-амбициозни поуки от предстоящите заключения на Групата на високо равнище по въпросите на собствените ресурси, която ще приключи работата си в началото на 2016 г., и да направи конкретни предложения по време на нейния мандат;

  11.    очаква Комисията да извърши преглед на споразуменията за тютюна; счита, че предложението за контрольор на процесуалните гаранции на Европейската служба за борба с измамите (OLAF) (2014/00173) следва да се поддържа, тъй като може да се разглежда като един от основните градивни елементи в подготовката за създаването на Европейска прокуратура;

  12.    отново отправя своя призив за цялостно преразглеждане на Директивата относно командироването на работници; наред с това счита, че борбата срещу несигурната заетост трябва да бъде основен приоритет; настоятелно призовава Комисията да работи за директиви относно нетипичната трудова заетост и преструктурирането; настоятелно подчертава влошаването на условията на труд в транспортния сектор, по-специално в автомобилния и авиационния сектор, и призовава Комисията незабавно да предприеме мерки за неговото преодоляване; надява се прилагането на гаранцията за младежта, включително подкрепата по линия на инициативата за младежка заетост, да започне да дава резултати, и изразява готовността си да подкрепя всяка инициатива, в т.ч. финансова, за укрепване на тази програма на ЕС; призовава Комисията да предложи схема „гаранция за детето“ (подобна на инициативата гаранция за младежта), за да се гарантира, че нито едно дете не е оставено да се справя само и че всяко дете в бедност има достъп до безплатно здравеопазване, безплатно образование, достойни жилищни условия и подходящо хранене; призовава също така Комисията да разработи предложение за минимално равнище на социална закрила, за да се гарантира достойно равнище на социална закрила през целия живот, по-конкретно чрез схеми за минимален основен доход, достъп до образование и жилищно настаняване на поносими цени, всеобщ достъп до адекватни здравни грижи и всеобщ достъп до качествени грижи за децата на поносими цени; настоява на необходимостта от преразглеждане на съществуващата директива относно отпуска по майчинство;

  13.    призовава Комисията да гарантира, че образованието и обучението остават на челно място в нейните приоритети, като се съсредоточи върху достъпа и равенството, модернизирането и насърчаването на висококачествени системи за образование и обучение в ЕС, с акцент върху най-неотложните въпроси като изпълнението на целите на стратегията „Европа 2020“ и водещите инициативи, преосмисляне на уменията, необходими за настоящия и бъдещия пазар на труда, насърчаване на професионалното образование и обучение и двойните образователни системи, помощ за качествени стажове и програми за практика, програмата Еразъм +, ученето през целия живот и медийната грамотност за всички;

  14.    призовава Комисията да продължи да подкрепя културните и творческите сектори и да подпомага и насърчава установяването на Европейска година на културното наследство, и очаква от Комисията да представи дългоочакваното преразглеждане на Директивата за аудиовизуалните медийни услуги;

  15.    призовава Комисията да представи конкретни предложения за създаване на енергиен съюз, който ще доведе до енергиен преход, даващ тласък на растежа и създаването на работни места, и ще осигури устойчиво бъдеще за Европа; подчертава, че енергийният съюз следва да се основава на насърчаване на енергийна ефективност, възобновяеми енергийни източници и интелигентна инфраструктура, което ще даде възможност на Съюза да намали енергийната зависимост от скъпоструващия внос на изкопаеми горива, да увеличи нашата геополитическа независимост и в дългосрочен план ще бъде по-евтино за предлагане на достъпни цени на енергията за домакинствата и промишлеността; счита, че гражданите следва да са в центъра на енергийния съюз, и очаква съобщение на Комисията относно енергийната бедност, придружено от план за действие;

  16.    призовава Комисията да изгради истински цифров единен пазар и да предложи новаторски и приобщаващ цифров съюз; отправя искане към Комисията да представи ясни приоритети и полезни взаимодействия в рамките на интегрирана стратегия, с ясни законодателни препоръки и финансови начини и средства за създаване на цифрова икономика, в която Европа може да има водеща роля в света, предприятията могат да извършват трансгранична дейност, правата на потребителите и гражданите са защитени и публичната администрация може да напредва в посока модернизиране, ефективност и приобщаване; подчертава необходимостта да се подкрепи развитието на цифровия сектор, което ще гарантира достъпа на всеки европеец до бърза интернет връзка, ще управлява прехода към цифрови технологии в промишления сектор и ще предоставя цифрови умения, за да се използват предимствата на тези технологии; призовава Комисията, също така, да преразгледа европейските законодателни актове за авторските права и да насърчава сигурността на електронните съобщения и мрежовите технологии, по-специално за малките и средните предприятия и микропредприятията; настоятелно припомня на Комисията, че няма да е възможен амбициозен цифров съюз без подходящ механизъм за насърчаване на инвестиции на място;

  17.    призовава Комисията да представи предложения и мерки за укрепване на вътрешния пазар в ЕС, наред с другото: нова стратегия за вътрешния пазар на стоки и услуги; прилагане на Директивата за услугите, Директивата относно признаването на професионалните квалификации и пакета от мерки за възлагането на обществени поръчки; анализ, оценка и евентуално – законодателно предложение във връзка с цифровите платформи в рамките на единния пазар; завършване на изграждането на цифровия единен пазар, включително законодателни предложения относно трансграничните договори между търговци и потребители (B2C) и икономиката на споделянето; прилагане на правата на потребителите, включително преразглеждане на Директивата за нелоялните търговски практики и Директивата за заблуждаващата реклама; настоятелно призовава Комисията последователно да развива външното измерение на единния пазар в рамките на търговските политики на ЕС, с цел да се повиши конкурентоспособността на ЕС и защитата на потребителите, като същевременно се избягва нелоялната конкуренция на стоки и продукти, които не отговарят на стандартите на ЕС в областта на безопасността, екологията и социалната сфера;

  18.    очаква последващи действия във връзка със Зелената книга относно евентуалното включване на неселскостопанските продукти в обхвата на защитата от страна на ЕС на географските указания;

  19.    призовава за амбициозна промишлена политика на ЕС, която създава условия за развитието на нови стоки и услуги и за преструктурирането на промишлените процеси чрез иновации, с оглед на модернизирането на промишлеността на ЕС и преминаването към основана на знанието, цифрова и нисковъглеродна ресурсно ефективна икономика;

  20.    подчертава необходимостта от амбициозно предложение за преразглеждане на системата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ 2021/30) с цел определянето на цена на въглеродните емисии на подходящо равнище, както и необходимостта да се представи законодателно предложение за прилагане на рамката в областта на климата и енергетиката за 2030 г. в сектори, които не са обхванати от СТЕ, и призовава за разработване на амбициозен пакет от предложения относно възобновяемите енергийни източници;

  21.    призовава Комисията да предложи мерки за подобряване на градската мобилност и устойчивия транспорт с технологични иновации и алтернативни горива, с цел да се осигури достъп до ефикасен обществен транспорт, да се разработят интелигентни и новаторски решения и да се мобилизират финансови ресурси за инфраструктура за система на чист градски транспорт;

  22.    очаква Комисията да разгледа настоящите предизвикателства в областите на околната среда и здравето, в които състоянието на околната среда се отразява отрицателно върху здравето на човека, и да представи предложения относно планираните стратегии, и по-специално научно обосновани хоризонтални критерии за веществата, нарушаващи функциите на ендокринната система, посочени в 7-ата програма за действие за околната среда, с цел да се изпълнят без по-нататъшно забавяне просрочените правни задължения на Комисията;

  23.    приканва Комисията да приключи преразглеждането на Регламента за емисиите на CO2 от автомобили и да представи амбициозно предложение, съдържащо определена цел за периода след 2020 г.; очаква, също така, преглед на Директивата за качеството на горивата с цел декарбонизация на транспортните горива за периода след 2020 г., включително предложения за критерии за устойчивост по отношение на биомасата за производство на енергия.

  24.    настоятелно призовава Комисията да наблюдава и прилага оперативните програми, както и да преразгледа стратегията „Европа 2020“; изразява на мнение, че следва да се използват взаимодействията между ЕФСИ и другите фондове и че европейските структурни и инвестиционни фондове и ЕФСИ могат да бъдат оптимизирани, като взаимно се укрепват, без да си пречат, тъй като имат сходни цели; призовава да се проучат полезните взаимодействия между европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) и „Хоризонт 2020“;

  25.    отправя искане към Комисията да засили способите за управление на риска в различните селскостопански сектори (напр. млекодобив) и да представи предложение за борбата с разхищението на храни; призовава също така за укрепване на връзките между научните изследвания, земеделските стопани и промишлеността;

  26.    призовава Комисията, в контекста на общата политика в областта на рибарството, да предложи нова рамка за техническите мерки и многогодишните планове за управление на рибарството и да представи предложение за преразглеждане на регламента относно контрола;

  Цялостен подход към миграцията и убежището

  27.    приветства неотдавнашните предложения на Комисията, насочени към създаване на механизми на солидарност и споделяне на тежестта с цел да се реагира адекватно при спешни хуманитарни предизвикателства, и силно подкрепя извършването на задълбочен анализ на средносрочните и дългосрочните предизвикателства;

  28.    призовава Комисията да продължи да работи по законодателни предложения за установяване на механизъм и постоянна схема за преместване, за да се постигне по-справедливо разпределение на тези, които очевидно се нуждаят от международна закрила в рамките на ЕС; подчертава колко е важно да се зачитат политиките в областта на правата на човека и връщането; поради това очаква оценка и евентуално преразглеждане на Регламента „Дъблин III“;

  29.    подкрепя Комисията в нейната амбициозна и цялостна визия за законната миграция чрез пътна карта, която да отговаря на икономическите и демографските предизвикателства на Съюза, както и на съществуващия пазар на труда и на недостига на умения; призовава за изготвянето на пътна карта, както е посочено в дневния ред за миграцията, включително нови законодателни предложения относно миграцията на работната сила по сектори, като например относно домашните работници; призовава за преразглеждане на Директивата за синята карта;

  Засилване на ролята на ЕС в света

  30.    припомня своето становище, че за да постигне резултати, Комисията следва да въведе преразгледана политика за съседство с всеобхватен и последователен подход между външните действия и вътрешните политики; подчертава, в тази връзка, факта, че имиграционната политика не е само проблем във връзка с контрола на границите, но се отнася и до сътрудничеството за развитие, сигурността и правата на човека, предвид това, че социалните неравенства и бедността се често с първопричините за конфликтите и незаконната миграция;

  31.    изразява убеждение, че разширяването на ЕС следва да продължи да стои на дневен ред, като се дава приоритет на обективно наблюдение на реформите в страните кандидатки, с оглед да се поддържа тяхната мотивация и капацитетът на ЕС да разпространява своите ценности;

  32.    подчертава, че през Европейската година за развитие Комисията трябва да постигне осезаеми резултати в Африка, и призовава Комисията да разработи и представи план за последващи действия за Европейския консенсус относно хуманитарната помощ, с оглед да гарантира съгласуваност и непрекъснатото съвместно изпълнение на своя ангажимент към хуманитарните принципи на хуманност, безпристрастност, неутралност и независимост; призовава за приемането на преразгледан план в областта на равенството между половете в областта на развитието;

  33.    подчертава значението на челната позиция на ЕС на международните преговори по въпросите на климата за период от почти две десетилетия и необходимостта ЕС да поеме водеща роля в предстоящите преговори в навечерието на 21-ата конференция на страните по РКООНИК в Париж и да създаде импулс за постигането на стабилно, универсално, справедливо и правно обвързващо споразумение; призовава Комисията да гарантира подходящи последващи действия по отношение на срещата в Париж и да представи законодателни предложения, които да гарантират своевременното ратифициране на споразумението;

  34.    припомня своето становище, че балансираните търговски споразумения могат да предоставят правила във връзка с глобализацията; поради това призовава Комисията да гарантира, че европейските стандарти не са изложен на опасност, и подчертава, че търговията трябва да играе своята роля в борбата с бедността и насърчаването на развитието в чужбина;

  35.    очаква Комисията надлежно да отчете позицията на Парламента относно ТПТИ; призовава Комисията да пристъпи по-рано към преразглеждането на Регламента за преходните разпоредби за двустранните инвестиционни споразумения, предвидено за 2020 г., с цел да се създадат необходимите инструменти, за да се предприемат допълнителни стъпки в разработването на инвестиционната политика на ЕС, въз основа на концептуалния документ „Инвестиции, ТПТИ и извън него“ („Investment, TTIP and beyond“);

  36.    подчертава значението на преразглеждането на Регламента относно изделията с двойна употреба, особено за да се вземе предвид износът на технологии за наблюдение, които в миналото са спомагали за репресивни действия по отношение на правата на човека, и да се проправи пътят за реформа на инструментите за защита на търговията и международния инструмент в областта на обществените поръчки;

  По-демократичен и отворен ЕС със засилена отчетност

  37.    призовава Комисията да представи законодателно предложение за създаване на информационно табло на ЕС относно демокрацията, принципите на правовата държава и основните права, с цел да се извършва ежегодна оценка на положението с основните права и спазването на ценностите на Съюза, залегнали в член 2 от Договора за ЕС, във всяка държава членка;

  38.    призовава Комисията да представи предложение за реформа на европейската заповед за арест, включително проверка на пропорционалността, стандартизирана процедура на консултация, по-добри определения за престъпленията, задължителни основания за неизпълнение, ефективни средства за правна защита и зачитането на процесуалните гаранции;

  39.    очаква Комисията да представи инициативи за засилване на борбата срещу дискриминацията, основана на пол, расов или етнически произход, сексуална ориентация или идентичност, религия или убеждения, увреждане или възраст; приканва Комисията, по-специално, да окаже натиск върху Съвета с цел деблокиране на директивата за борба с дискриминацията, за което многократно е отправян призив; призовава Комисията да представи пътна карта относно правата на ЛГБТИ и да представи ново законодателно предложение относно борбата с дискриминацията и интеграцията на ромите в държавите членки;

  40.    припомня, че реформата във връзка със защитата на данните трябва да се основава на цялостен подход и призовава Комисията и Съвета да продължат да работят за споразумение по директивата и регламента, и отново призовава за отмяна на Споразумението относно сферата на неприкосновеност на личния живот;

  41.    отбелязва публикуването от страна на Комисията на нова програма за сигурност, но изисква преди прилагането на всяка нова мярка за сигурност да се извършва всеобхватна оценка на използването и стойността на съществуващите такива;

  42.    настоятелно призовава Комисията да се придържа към своите планове и да представи предложение относно признаването на съдържанието на официалните документи, за да се насърчава свободното движение на европейските граждани и да се включат, както беше съобщено при предишни случаи, еднополовите бракове;

  43.    призовава Комисията да положи повече усилия, за да се гарантира присъединяването на ЕС към Европейската конвенция за защита на правата на човека, като се вземат предвид правните доводи, изтъкнати неотдавна от Съда на ЕС;

  44.    приветства предложението на Комисията за по-добро регулиране, което е важен инструмент за своевременни и стабилни политически решения; споделя мнението, че по-доброто законотворчество може да помогне да се гарантира, че мерките са основани на доказателства и добре проектирани и че осигуряват осезаеми и устойчиви ползи за гражданите, предприятията и обществото като цяло, както и че са изпълнени целите за конкурентоспособност, растеж и заетост; очаква Комисията да третира двата клона на законодателния орган по еднакъв начин по отношение на информацията и документацията, които предоставя в хода на законодателните процедури;

  45.    припомня своето становище, че по-доброто регулиране не трябва да се разглежда като инструмент за дерегулиране или за отнемане на приоритета на области като социалната политика, опазването на околната среда и основните права и че не следва да води до създаването на тромави механизми, които вземат имат превес над политическия избор;

  46.    приветства признаването от страна на Комисията на правото на социалните партньори да сключват конвенции (договорни отношения и споразумения), в съответствие с член 155 от Договора за функционирането на Европейския съюз, които не следва да бъдат предмет на допълнителни консултации със заинтересованите страни или оценки на въздействието;

  47.    призовава Комисията да изпълни ангажимента си да отговоря на исканията за информация във връзка с петициите в срок от три месеца или да се обосновава, когато срокът не може да бъде спазен, и да проучи начини за подпомагане на комисията по петиции в ЕП при работата ѝ с националните органи, така че държавите членки да реагират по-бързо и по-ефективно на петициите; очаква Комисията да предприеме мерки за насърчаване на инструмента „Европейска гражданска инициатива“ с цел превръщането му в ценен инструмент за политически диалог;

  48.    възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Комисията.